3 „West-Europa wordt de dupe van opgeven van Formosa" lÉlllSRSS Kostbaar paneel in e CAROL DAY r AAN HET EINDE van het HOOFDSTUK StlU.É Toestand niet zo kritiek meent Selwyn Lloyd Vijf en dertig miljoenste op Expo, Nederlander Kloosternon 5! alleen DULLES WAARSCHUWTHAVO-LANDEN Onderzoek naar .ontgroening,. Zaterdag-tv Zondag-tv Lichte muziek ',L WINNAAR KWAM TWEEMAAL BINNEN Zilveren schijven door David Wriaht '.ofcx SPROETJE SPARKS FRANK GODWIN, TaMfDEARritsr zal^ Noodtoestand in S.Marino Grote zege voor Adenauer Nieuwe Koers blijft in PvdA Kunstmaan van VS verbrand PASTOÖRTERUG, ANDERS LIEVER PROTESTANT BOSTON. De Amerikaanse «i-1 De minister van Buitenlandse nlster van Buitenlandse Zaken. Dul- j Zaken van communistisch China, les, heeft zaterdag in een rede voor 'p,hen Tj heeft zaterdagavond ver- de vereniging ter bevordering van de NAVO-gedachte te Boston be toogd, dat West-Europa de gevolgen aan den lijve zal ondervinden indien Amerika toe zou geven aan „Chroesj- tsjews arrogante eis tot terugtrek king van dè Amerikaanse strijd krachten van Formosa". Dulles zei begrip te hebben voor bezorgdheid van de andere NAVO- ïedeu dat Amerika's bijdrage aan de NAVO-roacht' zal verminderen ten gevolge van verwikkelingen in Azië, maar hij achtte deze bezorgdheid ongegrond. Hij wees erop dat de communistische eis tot terugtrekking der Amerikanen van Formosa in wezen de grondbeginselen der NAVO aantast, ook al ligt het werkings gebied dezer organisatie aan de an dere kant van de aardbol. „Indien wij deze beginselen Azië niet hoog houden, zal men er niet meer op durven vertrouwen dat ■wij dit wel in Europa zullen doen," sldus de. Amerikaanse minister. Hij voegde hieraan toe. dat Amerika uiteraard geen NAVO-steun in het Verre Oosten zal vragen of verwacht „Amerika zoekt naar een vreedzame oplossing. Indien wij dit hier niet doen, is het beginsel van dit streven ondermijnd." Dulles verklaarde tenslotte het te betreuren dat ernstige meningsver schillen dé eenheid van de. NAVO soms verstoren, en haar. toekomst in gevaar brengén. Met name doelde hy op. het Cyprische vraagstuk. De bewindsman waarschuwde dat het communisme altijd de lachende der de bij geschillen is en er derhalve op uit is dergelijke geschillen te doen ontstaan, De Britse minister. -Van Buiten landse Zaken, Selwyn Lloyd, is za terdag van zijn tiendaags bezoek aan de VS teruggekeerd met meer hoop op èen vreedzame beëindiging van de crisis rond Formosa. 1 „Communistisch China moet tot het inzicht - worden gebracht, dat er geen sprake moet zijn van een oplos- sing door middel van geweld," zei hij bij zijn aankomst in Londen. „De toestand is helemaal niet zo kritiek en het verlangen- naar een vreed zame "oplossing doet zich gelden." In Groningen: 5?v GRONINGEN De rector-magni- ficus van de Rijksuniversiteit in Gro ningen, prof. mr. H, J. Scheltema, heeft opdracht gegeven een diep gaand onderzoek in te stellen naar de methoden, waarop in Groningen werd ontgroend. Het onderzoek wordt ingesteld haar aanleiding van geruchten en enkele publikaties, als zouden er in Groningen bij de ont groening drie groenen min of meer ernstig gewond zijn geraakt. Klach ten hebben de rector-magnifleus niet j bereikt, maar hij wil. uitgemaakt klaard, dat de Verenigde Staten geweldige nederlaag 'zullen lijden als zij tegen zijn land ten oorlog trekken. Aan een groep Russische ambtenaren deelde hij mede, dat de Sowjet-Unie en communistisch China „een geest van gezamenlijke haat tegen de vijand delen". De Amerikaanse minister voor de Luchtmacht; James Douglas, hoeft zaterdagavond in een toespraak ver klaard, dat de nieuwste jagers en bommenwerpers der Amerikaanse luchtmacht, „die zowel over bommen met een zeer krachtige springstof lading, als over wapens met nog groter uitwerking beschikken", ge reed staan om aan dc communis tische bedreiging van nationalistisch China het hoofd te bieden. Radio-Peking meldt, dat vrijdag 24 geheime agenten van Tsjang Kai- sjek zijn terechtgesteld. ElE AVRO heeft voor het zater- dagsavonds teïeyisfe-amusemetif een vaste vorm gevonden. Nu- dat eenmaal zo is, blijft het voor de pro ducers de grootste moeilijkheid, tedere maand weer de artiesten en de „sterren' te uinden die in de Weekend-show. 'n variété-program ma zonder concessies aan cabaret, révue of musical, u>ülen optreden. Dat zal dan wel hikken, dunkt ons, al zal het pp den dtmr wellicht moeilijk blijken de variatie waarop het variété berust er steeds weer in te brengen'Zaterdagavond t'iel van deze moeilijkheid nog niets te be speuren. Het iüas voor de liefheb ber.'? een aardig menu, met als hoof d- schotel het optreden van de zicht baar florerende Peter Sist-ers. De beeldregie was goed. Het optreden van Rens van Dorth als conferen cier nog wat onwennig Wellicht in teresseert het u dat de heer Karei Prior, in de voorbereiding en regie van deze Weekendzshow euen-als in die van de vorige een aandèèt had. Hij'is er zelf niet geheimzinnig mee en we dachten, dat u het gerust mocht weten. Na de wat rommelige filmrubriek, waarin successchrijver Jan de Har- tog zich zéér 'positief uitliet over Fons Rademakers Coolcn-film „Dorp aan de rivier" en zich geestdriftig toonde over de medewerking van de Britse marine aan de verfilming van een van zijn Stella-roraans, ver scheen Mies Bouwman weer'voor dé camera's om' de quiz „Van je fami lie moet je 't maar hebben" te lei den. Jammer dat de twee Amster damse kelners met hun mond vol tanden moesten blijven staan, maar de andere deelnemers wisten vlot te antwoorden op de vragen. Vlot is ook het optreden van de quiz-miss, soms iéts té vlot. menen wij. Het steeds maar uitdelen van schouder klopjes of rugduwtjes dreigt "n ma niertje te- worden. Dat is jammer, omdat MiesBouwman het verder goed doet. OP deze zonnige septerriber-zondag hebben de Nederlandse televisie kijkers niet te klagen gehad. Wij hopen, dat velen, van hen met uit zien wat er aan de hand is geweest, gaan hebben, gewacht tot na de IKOR-uitzending, of in ieder geval tot na het vraaggesprek dat daaraan vooraf ging. Het was een bijzonder pittige discussie over de oud katho lieke kerk, door ds. C. M. de Vries voortreffelijk geleid en door regis seur Erik de Vries in knappe beel den gevangen, Zo'n vraaggesprek kan er toe bijdragen, de mensen iets meer van eikaars levensovertuiging te leren begrijpen. Dit is trouwens de bedoeling van de oecumenisch gefundeerde IKOR-uilzendingen. De reportage van de Hoogmis was voor alle nieuwsgierigen-naar-de-geest zeer boeiend. De regisseur speelde een knap spel met de synchronisatie van beeld en geluid. Bij de close-ups van de prekdade pastoor Van Kleef kwam het geluid als van zeer nabij in dé huiskamer, bij de overzicht- beelden van de kerk hoorden wij des priesters stem zoals zijn parochianen het deden. Twee programma's Werden öi de avonduren van dé Vlaamse televisie overgenomen. Bijzonder charmant was de voorstelling van het Salzbur- ger Marionetten-theater, dat mag bogen op het bezit van de meest „natuurlijke" poppen ter wereld. Hoewel wij" voor marionetten „na tuurlijkheid" niet de grootste ver dienste vinden, zijn wij graag bereid voor de soepele bekoring van de Mozart-poppen een révérence te ma ken. Ook trouwens voor prof. Eicher, met wie we een alleraardigst ge sprekje hoorden en zagen, en zijn virtuoze medewerkers. Na een reportage van het optreden van.de Zujdslavische volksdansgroep Kolo waarom in de programma bladen geannonceerd als balletgezel schap? 'werden de uitzendingen besloten met een commentaar uit Parijs van Joop Simons over het referendum. H. S., Tl IT het Amsterdamse concertge- \J bouw heeft de' AVRO gister avond het openingsconcert van zyn Festival der'Lichte Muziek uitgezon den. Het viel ons op, dat we tal van liedjes hoordendie met meer of minder succes ook in de nationale finale voor het. Eurovisie-Song festival zijn gezongen.' Waaruit men zou mogen opmaken, dat de beeld- radio in dit opzicht deklankradio een belangrijke dienst heeft bewe en. Na dit festival* kwam. er 'n licht (Van onze correspondent) BRUSSEL. De Nederlander Willy Jourel uit Klinge in Zceuws- Vlaanderen afkomstig, die reeds 20 jaar In België woont, is zaterdag morgen als vüf en dortig-miijoen- sie bezoeker de voorplelnpoort van de Expo gepasseerd. Daarmee werd drie woken vóór de sluiting van de wereldtentoonstelling de. mcnlnr van de deskundigen bevestigd d»c tevoren hadden uitgerekend, dat de Expo zeker 35 miljoen bezoekers zou krygen. Natuurlijk werd de heer Jourct met zijn echtgenote overladen met cadeaus, rondritten en rondvluch ten. Het aardigste van 't geval was misschien, dat de 38-jarige timmer man niet helemaal bij toeval mid delpunt van dc festiviteiten werd. Tevoren had hij n.l. in dc krant Rciezon dat rr.en zaterdagmorgen de 35.000.000 -ste bezoeker verwachtte en om zijn geluk tc beproeven, ging hij die dag op weg naar Brus sel. waar hij als ingang van de Ex po dc voorpleinpoort koos. diedcor het lot was aangewezen als ver strekker van het kaartje dat do 33.000.000-ste zou aanwijzen. Hi) kocht oen biljet en kwam toen hij binnen de hekken was tot dc ont dekking dat een menigte Journalis ten. fotografen, radio- en televisie- mensen nog steeds afwachtend rondliep, Dc heer Jourot verliet toen weer de Expo en kocht nogmaals een biljet, waarmee hy precies in d.e roos schoot. Want. tenslotte verliet De Italiaan Piero Forruiseit ex- poseert op ket ogenblik in het Tea Centre in Regent Street in Londen een verzameling vreemde loandbordeit, toaaruan wij, om a de todarJtmd te zeggen, de die- pere zin ondanks langdurige be studering van de foto niet volle dig hebben kunnen vatten- Piero zelf schijnt zijn werken overigens zeer ernstig te nemen, te oorde len naar de uitdrukking on zijn fgipetU gericht f programmaatje in de sector van het gesproken, woord. Humoreskeaar- dip idee van Jan oan Herpen. De variatie ^op het thema poezen" door vier journalisten, waren ivel leuk, maar ze hadden, dunkt ons, iets sprankelender geserveerd mogen worden. IN navolging van de Franse Grand Prix du Disque heeft de stichting „Onze Lichte Muziek" een aantal prijzen beschikbaar gesteld, voor de grammofoonplaten, die in .technisch en artistiek opzicht het best verzorgd zijn. De prijzen zijn zaterdagavond voor bet eerst uitgereikt. De 2ilveren schijf is beschikbaar gesteld voor zes groepen. Voor de instrumentale gen- re-muzick ging hij naar „Sputnik", gecomponeerd en uitgevoerd door Harry Mooten. Voor de grote instru mentale ensembles, naar Malando's f,Con sentiniento". Voor de kleine instrumentale ensembles naar „Swing Special" Blues" van F. Popti. Voor de beste vrouwelijke vocale opname naar „De messenwerper", gezongen door Corry Brokken (tekst Alexan der Pola, muziek Pi Scheffer). Voor de beste mannelijke vocale opname naar „Hetklokkenlied" (tekst Stan Haag, muziek Schutten en De Rsaf). In de klasse vocale zanggroepen en -ensembles verwierf „Hollands Kli maat", gezongen door het duo „De onbekenden" de zilveren schijf (com positie en tekst R. Raap). Een extra-prijs werd toegekend aan „Stekelvarkentjes "Wiegelied" (tekst Annie M. G. Schmidt, muziek R. C. Westering), gezongen door De Leidse Sleuteltjes. MAAR HEEFT HAAR BROER OAh WET INDE GATEN OAT EDHHWlETj MET KINDEREN OM PAUL EGAWS SLMPMREQ PAUL. HIER IS GlLUAN MET EEN GF ANDER 5L0ND Hl SCHEPSEL.IK HE6Z.E IN Mi DE STUDIO GELATEN, IS DAT JE NIEUWE JA, OAT WORDT 0N2E EERSTE ONTMOETING. BLONDSCHEPSEL? TOEN IK HAAR OPEEN SHOW ZAG VOND IK HAAR NOGAL KNAP,EÜtTH MEEN JE 0A7? 2E RL'JvEfN ZE-l KERTHEE DRINKEN? DAAR A ZAL JENNIFER OOK WELBb "N WILLEN Z'JN.MAARZ'JDRINKT VANDAAG WEE OP WAAR EIGEN j KAMER.ZE HEEFT ZICH AF - SCHUWÉLJK GEDRAGEN PAUL E DRUK MgTZ'JM ZAAK OM ZICH MET HET KINDJE - t4.HI£RlSM£.THUlS. hftT DAAR WELVERÖOR- t£fi -D/flö &E&RJJP IftNOfc PROBEERDE Htti diep in Dt LOOP VAN HET kANOm Daar hebben bucket* ik ook HET TWIftTlfiJt GEVONDEN niET. WAAROM U Orti BAng Tt MAKtrt, OUWE GETRQUWt Ja. Dit zijn inderdaad de 'PLATEN Dit we zoeken- WAAR WAREN 2t? 6tf1 HEBBEN VOOR NOOD GEVALLEN, 3422. Wanneer dc motorboot langszij komt. die miss Peobody kornt halen, wordt juist dc „Water juffer" overboord gelaten. Rob en Bas zuilen weliswaar zeker nog een weck nodig hebben voor /.ij lnm tocht'naar de binnenlanden neginnen en ongetwijfeld zullen /ij Jeanette in die dogen nog wel terugzien. Geestdriftis zwaait Bas de naar tfp kust varende motorboot na. „Een bijzonder staat ernstig. Zij heeft een plan uitgestippeld, dat de kust. vareuuc .muwiuwufc -w ivr7 t hohben nan riie twee aardig meisje, Rob," zegt hij, „ik begrijp alleen niet, waarom zij naar deze wildernis komt." „Ze zal er wel haai' reden voor hebben," gromt Rob, die'maar wou, dat Bas wat meer belangstelling toonde voor dé „Waterjuffer". Jeanettes gezicht móét slagen. Zou zij iets hebben aan die twee Nederlanders? Die ene. die geoloog, mag haar wel Dat heeft ze duidelijk' gemerkt, «vlaar die andere, die Rob, is nogal stug. Hij zal minder gemakkelijk te beïnvloeden zijn... (Van onze correspondent) BRUSSEL. België is opgeschrikt door de diefstal van een kostbaar schilderij, toegeschreven aan de vijf tiende eeuwse Vlaamse schilder, die men de meester van de legende van de Heilige Urusula heeft genoemd, uit een klooster te Brugge. Zaterdag morgen ongeveer negen uur meldde zich aan genoemd klooster een 25- jarïge blonde jongeman, die verzocht de schilderijencollectie die alleen op verzoek toegankelijk is, te mogen beziohtigen. Men vroeg de man om tien uur te rug te komen wat hij ook deed. De non die hem naar het zaaltje waar het doek hing, vergezelde, moest en kele minuten latef .de bezoeker voor enige ogenblikken verlaten, aange zien er werd gebeld.' Tijdens haar korte afwezigheid heeft de dader kans gezien een van de acht panelen waar, het doek uit bestaat weg te nemen en onopge merkt te verdwijnen. De nationaliteit van de dader is onbekend. De man sprak een taal die volgens d.e om schrijvingen het midden hield tussen Nederlands, Frans en Engels. Men heeft intussen, vastgesteld, dat de da der volkomen, alleen heeft gewerkt en dat hy tc voren verbleven had in een hotel aan het Burgplein te Brug ge. De man kwam daar zaterdagmor gen, naar nu vaststaat, na de diefstal in tamelijk nerveuze toestand terug, rekende af en liet onmiddellijk een taxi bellen waarmee hij zich naar Oostende begaf. Daaruit concludeert men, dat hij voornemens Avas met de boot van Oostende naar Engelandrte verdwij nen. De taxichauffeur die de man ver- voordo deelde mee, dat zijn passa gier een voorwerp dat in een zwarte doek was gewikke3d bij zich had. Men neemt aan, dat men de gangen van de dief tot aan Oostende snel genoeg had opgespoord om hem te verhinderen naar Engeland uit te wijken.-Want vrij snel na dé diefstal was de bewakingsdienst-van het zee station te Oostende in alarmtoestahd gebracht. Het verdwenen paneel dat van ge ringe afmetingen is, heeft tot nu toe evenmin.als het gehele werk dat de legende van de Heilige Ursula voor stelt Brugge verlaten. Het werd slechts driemaal, de laatste maal in 1953 in het publiek tentoongesteld. De waarde van het gehele werk wordt op ongeveer twintig miljoen Belgische, francs geschat. SAN MARINO. De regering van het lllllput-staatje San. Marino in Italië heeft zaterdag de noodtoe stand afgekondigd om het hoofd te bieden aan „een communistische samenzwering voor een gewapende opstand". Twee arbeidersverenigings gebouwen zijn. gesloten en openbare politieke betogingen verboden. De regering heeft zondag oen communist gearresteerd, die de lei der zou zijn van een groep militante communisten die van plan zijn zich met wapengeweld tegen de rege ring van het repubtiekje te ver zetten. Bijna een jaar geleden maak te de christen-democratische partij door middel van een bloedeloze bur geroorlog een einde aan de enige communistische regering in "West- Europa die toen 12 jaar aan de macht geweest was. NEW YORK. Proeven aan de universiteit van Utah in Amerika hebben aangetoond dat plutonium op de lange duur evenals" radium beenderkanker kan veroorzaken. hij na een uiterst-vermoeiende dag, met voor meer dan honderdduizend francs aan geschenken de Belgische hoofdstad. In Sleeswijk-Holstein KIEL. De Christen-Democrati sche Unié van bondskanselier. Ade nauer heeft zondag bij de landdag- verkiezingen in Sleeswijk-Holstein een grote overwinning behaald. -Zij slaagde er evenwel niet in, een abso lute, meerderheid te behalen, De C.D.U. kreeg 33 zetels, acht meer dan bij de landdagverkiezingen in 1954, De" socialisten kwamen van 25 op 26 zetels. De vluchtelingen- partij zag haar zetelaantal van 10 tot 5 verminderen. De Vrije Democraten verloren 2 zetels, en beschikken nu nog over 3 zetels in de landdag. De Duitse party kreeg niet'de vereiste 5 procent, zodat zij niet in de nieuwe landdag zal zijn vertegenwoordigd. De stemverhoudingen waren als volgt:,; christen-democraten 44,4 pro cent (33,2); socialisten: 35,9 procent (32,2); vluchteiingenpartij6.9 procent. (14); vrije democraten 5,4; procent (7,5); Deense minderheidsparty 2,8 procent (3,5). AMSTERDAM Het congres van Nieuwe Koers, de jongerenorganisa tie van dc Partij van de Arbeid, heeft een voorste] verworpen zich los te -i maken van de partij en samen te i gaan met de open organisatie, die de j voormalige AJC wil oprichten. Dit stortte Nieuwe Koers in een ernstige interne crisis doordat het hoofdbestuur na het verwerpen van Zijn voorstel aftrad en verwacht mag worden dat een aantal leden de or ganisatie nu zullen verlaten. Een commissie zal zolang de zaken behartigen totdat er een nieuw hoofd bestuur is gekozen. WASHINGTON. De vrijdag ge lanceerde Vanguard-kunstmaan is verbrand zonder in haar baan te zijn geweest, aldus heeft het Amerikaan se ministerie van Defensie zaterdag bekend gemaakt. Dc snelheid en de hoogte van de raket was niet groot genoeg om de kunstmaan in haar van tevoren yast- I gestelde baan te brengen. Na één of j hoogstens een paar omwentelingen om de aarde op geringe hoogte is de raket de dampkring van de aarde weer binnengekomen en door de wrijving verbrand. SALERNO De 650 inwonfirs van-het Italiaanse dorp Bosco nabij ■Salemo hebben gedreigd protestant t"worden tenzij zij' .hun vroegcre pastoor, don Francesco Savério Lo Sardo, terugkrijgen, aldus heeft een grondbezitster te Bosco een journa list meegedeeld tn verband met een boycot van de parochiekerk. Deze boycot begon toen de pastoor in april van dit jaar naar de stad Camerota werd overgeplaatst. De dorpsbewoners barricadeerden de kerk, zodat de nieuwe dorpsgeeste lijke zich door een. raam toegang tot het gebouw moest verschafien- Sedert zij niet meer in hun eigen kerk komen, trekken de inwoners van Bosco kilometers ver door de bergen om in andere dorpen ta trouwenof hun kinderen te laten dopen. 73 Ryle stond op. Het meisje stapte op de stoel en reikte naar de rij stof fige archiefdozen die op de boven ste boekenplank achter het bureau stonden. Ze haalde een doos naar voren, nam er een klapper uit, waar uit, toen ze met haar andere hand de doos terugschoof een voorwerp viel dat met een klap op het bureau te rechtkwam, alsof 'n draad die het al die dagen onzichtbaar boven Basil Kyle's hoofd gehouden had tenslotte doorgesleten was Op het bureau lag een zwaar ouder wets scheermes. Het was openge sprongen,' en waar het lemmet en het heft bij elkaar kwamen zat een roodbruine vlek. Basil Ryie staarde ernaar. De secretaresse staarde naar hem.'Een kramp als van een plotse linge verlamming deed een kant van zijn gezicht heftig trekken. „Oh, kir. Rylë, wat „Schiet op ermee. Neem de klap per mee naar Mr. Gcraldine. Waar sta je nog op te wachten?" Ryles stem was kalm, levenloos. „En dit ook," voegde hij eraan toe en wees naar' het scheermes, toen het meis je van de stoel afkwam. „Nee! Niet in je-hand. Voel je je te intellec tueel om-detectives te-lezen? Hier, wikkel hét in mijn zakdoek. Vertel mr. Gcraldine'waar je het hebt ge vonden en dat hij.er met zyn vingers af moet blijven. Ja, bloed lijkt op roest, hè? Trek het je niet aan." Ryles onnatuurlijke kalmte begaf het en hij brak uit in een stormachtig lachen, dat het angstige meisje de kamer uitdreef Dat hoorde Nigel allemaal toen hij aankwam.. Arthur Geraldines secre taresse wérd, nadat ze haar verhaal gedaan bad, weggestuurd. De oudste firmant en Liz jvenham keken Nigel tersluiks aan; er lag een blik in zijn lichtblauwe ogen die hun onbehaag lijk aandeed; zij zouden zich nog veel onbehaaglijker gevoeld hebben als ze hadden geweten wat een koude razende woede langzaam achter die ogen opsteeg. „Wie heeft er naar die klapper gevraagd?" vroeg, hij kortaf. .„We móeten vanmorgen de rëcla-, roe bespreken voor een deel mémoi res dat we gaan publiceren," zei (5e- raldine, „en we wilden ons geheugen opfrissen met de verkoopcampagne die yte een jaar geleden voor een dergelijke titel hebben opgezet." „Ja," ja. Maar wiens idee was het om juist. de klapper van de Aston Memoirs op te izoeken?" „Wel, ik gelóóf, dat miss Wenham op dat idee kwam.—" N' „Hebt u de politie al gebeld?" „Nee, ik dacht dat het beter was „Doe dat dan nu meteen." Terwijl Geraldine. telefoneerde opende Nigel het scheermes in de zakdoek en legde het op het bureau van de oudste firmant.. „Een ouderwets geval, nietwaar, miss Wenham? En helemaal volledig,, tot de bloedvlek toe. Heel leerzaam. Dus nu kan Wenham' Geraldine nog lang en gelukkig leven." Liz Wenhams heldere grijze ogen bewogen heen en weer als kiezel stenen in 'n beekje. Haar gezicht had de gesloten, koppige uitdrukking van en kind dat betrapt is op. een over treding. „De inspecteur is onder weg,'.'kon digde Geraldine aan. „Laat de doden hun doden begra ven, Wie is er bij Ryle? Frotheroe?" „Maa-r mr. Strangeways!" protes teerde LÏ2. „Dacht u dat \ve hem onder huisarrest gesteld hadden?" Nigels woede vond tenslotte een uitweg. „Wel voor de duivel! Wie heeft het over arrest? Wilt u mij dan vertellen dat u beiden hem daar al leen hebt laten zitten om hierover te broeden? Terwijl u weet. in wat voor gemoedstoestand hij verkeerd heeft? Bent u dan niet in staat over iets anders te denken dat uw netto winsten?" Nigel griste het scheermes in de zakdoek van het bureau en rende de gang door naar Basil Ryles kamer. De jongeman zat aan zijn bureau, zo wit en stil dat hij wel dood bad kunnen zijn. .Toen Nigel binnentrad hief hij beide, handen, die gekruist voor hem lagen, alsof ze gebqeid wa ren, op en'liet ze weer op het bureau terugvallen. „Ik dacht dat het de politie was. Ze hebben lang werk met hier te komen." - „Hou ermee op, Ryle." „Ik moet het wel gedaan hebben. Ziet u dat niet? Dit is heL bewijs." Ryles' kin.,.zook weer op zijn borst; zijn stem was een en al ontmoediging. Nigel greep hem bij de schouders, schudde hem door elkaar en dwong hem op te kijken. „Het bewijs? Je grootje! Hier, kyk eens naar het ding! Nee, kijk ernaar!" Nigel wikkelde de zakdoek los en leg- die het scheermes op het bureau. Be seft u wat een politie-onderzoek is, een huiszoeking? Ze hebben het hele gebouw, ondersteboven gekeerd een week geleden.; Denkt u nu werkeiyk dat'een ding'als dit ze zou ontgaan?" „Bedoelt u?"r „Ik bedoel dat dit scheermes in die archiefdoos gelegd is nahet po- litielonderzoék. Het is er gisteren of zaterdagmiddag neergelegd." „Door de moordenaar?" vroeg Ryle, starend, kennelijk-weer tot leven komend.C'N". „Het is niet het wapen dat, de moordenaar gebruikt heeft." „Maar het bloed" dan. „Iedereen kan bloed aftappen. Die mogelijkheid1 bezitten we allemaal." „Nu, dan weet ik het niet meer. Wiens scheermes is het dan in. 's hemelsnaam?"-. „Ik weet het niet zeker. Maar ik denkdat we zullen ontdekken dat het aan een dode behoort." HOOFDSTUK XVI Klaar voor afdrukken ja," zei-Nigel, „Cyprian Gleed is inderdaad gearresteerd. Dit is een soort privé-experimentje van mij zelf; Wat men de .reconstructie .van de misdaad' noemt. Om 't tijdsche ma uit te werken." Nigel keek opnieuw óp zijn pols horloge. Stephen Protheroe en Basil Ryle keken elkaar aan met de on nozele onbehaaglijke blik van men sen uit de zaal die op het toneel ge roepen zijn om een goochelaar te assisteren. De drie mannen bevon den zich in de kamer van Protheroe in het gebouw van Wenham Ge raldine; het was aan het eind van de maandagmiddag. „Het personeel verlaat het gebouw in twee golven," zei Nigel, „de eerste om vijf uur, de tweede qm half zes. We hebben nog tien minuten voor de tweede exodus. Laten we begin nen." (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1