Dr. Drees verdedigt krachtig het beleid betreffende Nw.-Guinea msBÈL ihSmM CONSEQUENT BLIJVEN! Compensatie hogere melkprijs mogelijk? V&ihcJe Melkbezorgers klagen hun nood bij minister Mooi boek AAN HET EINDE het van HOOFDSTUK CAROL 6 doden bij ongeluk Chauffeur van „ramphus" voor gerecht Seawolf vestigt duikrekord Politiebureaus in België vol met likeurbonbons Meer dan 50 kg zonder lift niet te bezorgen M doiifRANMMÖWi SPROETJE SPARKS KAPITEIN Nw Guinea-gesprek met Australië op 20 oktober a.s. Donderdag 2 oktoKer 1958 IN dc NoordoQstpolder, dat merkwaardige stuk planologie, heerst onder de bewoner? ontevredenheid over liet feit, dat zij nog altijd niet be schikken over hun volledige burgerrechten. Buiten de dijk, waar de oude dorpen en steden liggen, hebben gemeenteraden „bestuur en huishouding' in handen; in de Noordoostpolder is de landdrost nog altijd baas. VPe] bestaat er een op de wijze der gemeenteraden gekozen polder- commissie, doch die heeft alleen maar adviserende bevoegdheid. Dat gaat zo niet langer, zeggen die van Emmeloord en Ens en Marknesse en Creil: wij willen het als alle andere Nederlanders in ons eigen gebied zelf te vertellen hebben! Zij vindgn, dat de regering nu eindelijk moet afkomen met haar besluit inzake, de .gemeentelijke indeling. Het land is vrijwel ge heel in cultuur en het inwonertal van de polder loopt tegen de dertigdui zend; er is geen reden om roet de verlening van de algehele burgerrech ten nog langer te wachten. Nu kan gevoeglijk worden aangenomen dat dc regering er in beginsel alles voor voelt om aan het verlangen van de pol der bewoners te voldoen. Wanneer de gemeentelijke indeling dan ook nog uitblijft, dan komt dat; .niet omdat Drees en Struycken een landdrost zo'n mooie uitvinding ach-, ten. De moeilijk heid is de wijze van indeling. Moet de Noordoost polder één gemeente worden of een complex van vier gemeenten? Er schijnt een zeer voorlopig ontwerp te bestaan, dat van een oplossing in laatstgenoem de zin uitgaat. Maar bet klopt niet op de planologie en evenmin op de feiten, zoals ze zich aftekenen. De Noordoost pol der is ontworpen als één geheel en de bevolking beschouwt hem ook als één geheel. Een verdeling in vier gemeenten zou dan ook een geheel kunstmatig karakter dragen en een doorkruising zijn van de hele opzet. Er schijnt aan alles te zijn ge dacht, behalve aan de gemeentelijke indeling. Maar het is duidelijk, dat deze zich moet richten naar wat is gemaakt en nu bezig is, verder uit te groeien. D-E zeer grillige gemeentelijke indeling van Nederland berust op traditie en (betrekkelijk) isolement van die kleinere levensgemeen schappen. Er zijn streken, waar de gemeenten uitgestrekt zijn en vele woonkernen omvatten, er zijn andere streken waar elk kerk- dorp een gemeente is. Regels zijn er niet voor te geven. Hoogstens kan ge-i zegd worden, dat dc verschillen tussen stad cn platteland zich in de prac- tijk zijn blijven doen gelden, ook na het inwerkingtreden van de gemeente wet. Èen stad is wat anders dan een verzameling dorpen. Maar in de Noordoostpolder is we) een centrumdorp (en ook maar één) maar geen stad. En de dorpen lijken allemaal nogal op elkaar, zoals boerderijen, lan derijen, wegen en kanalen in dit stuk planologie op elkaar lijken. De men sen trouwens ook. In de Noordoostpolder wérken noch traditie, noch isolement. Deze le vensgemeenschap is opgebouwd met alle beschikbare moderne technische middelen en sociologische kennis. Het type van de mens is dat van de ge middelde Nederlander. Groningers en Zeeuwen. Friezen en Brabanders, zij wonen niet in. afzonderlijke delen of dorpen., maar door elkaar. De pol der kent in economisch of landschappelijk opzicht geen streekverschillen. In Emmeloord ontstaan de centrale instellingen van wat in feite één ge meenschap is. Welke reden kan er zijn om deze toestand, die bewust in het leven is geroepen, door een altijd willekeurige splitsing in een aantal gemeenten te ontkennen of tegen te gaan?* Het zou gebeuren in een tijd, waarin een krachtig streven bestaat om de al te kleine gemeenten te doen opgaan in grotere eenheden. Deze wer ken goedkoper en effectiever; en van de eigen aard cn eigen geest van veJe dorpen is door de verbreking van de afzondering veelal weinig meer over. Er komt bij, dat in alle gemeenten een duidelijke verschuiving plaats heeft van de bestuurlijke naar de administrerende taak. Wij propageren dit niet, maar moeten het wei constateren. ZOU de NoordoostpoJder één gemeente worden, dan was die met haar 48.000 hectare verreweg de grootste van Nederland. Maar de Ve- 1 uwe gemeenten Apeldoorn en Ede zijn met hun rond dertigduizend hectaren toch wel enigermate van dezelfde orde; en het geldt nog meer voor Emmert, dat wel kleiner is, doch met zijn ontginningen en veJe dorpen waarschijnlijk vergelijkbaarder. Natuurlijk moet de Noordoostpol der in bet Nederlandse schema passen; men dient echter consequent te zijn en meer te kijken naar wat verder aan nieuw land zal ontstaan dan naar datgene, wat buiten de dijken aan oude instellingen en gebruiken is over gebleven. De Noordoostpolder is naar opzet iets geheel nieuws. De afstan den zijn er niet gering, maar de grote wegen leiden al'e door een eenvor mig landschap naar Emmeloord; en de bevolking is of zelf gemotoriseerd of welgesteld genoeg om gebruik te maken van de bussen die overal rijden. Er is een Zniderzeeprovincie bezig te ontstaan, die anders zal zijn dan dc elf oude provincies en juist uit dien hoofde bestaansrecht heeft. Misschien kan bij de nog uit te werken en te ontstane polders van het begin af aan rekening worden gehouden met de wenselijkheid van meer verscheidenheid en een bestuursindeling, die daarmee in overeenstemming is. Vooral de mogelijkheid van het ontstaan van afzonderlijke stedelijke agglomeraties zou onder ogen kunnen worden gezien. Maar wat de Noordoostpolder be treft, met de resultaten van de grootscheepse planologische arbeid voor ogen zou elke verknipping in meer dan één gemeente onlogisch en onzes 1 inziens onwenselijk te zijn. De vorming van deze ene gemeente hoeft niet lang meer op zich te laten wachten. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG De Tweede Kamer heeft tnet It tegen 45 stennncn de motie-Burger (Pv&AJ Verworpen, die de regering wilde uitnodigen in een nota de mogelijkheden van het sluiten van een trusteesehap-overeenkomst door' Nederland met de Verenigde Naties o\rer Nieuw-Guinea uiteen te zetten. De socialistische fractie verbond aan de verwerping geen conse quenties, maar de andere „regerïngs'-partije» toonden zich weinig inge nomen _met het feit, dat de PvdA de motie had ingediend. De anti revolutionaire fractieleider Bruins Slot vreesde zelfs dat door de motie het Nederlandse standpunt eigenlijk was ondermijnd, dat door de minister president juist weer op zo krachtige wijze was verdedigd. De KVP-leider fiomrae verweet de PvdA-fractie, dat zij „onzekerheid" over het Nederlandse standpunt ter zake van Nieuw-Guinea de wereld inzond. „Het is de secuurste weg om het standpunt van senator Vos, die overdracht aan Indonesië wenst, te realiseren. Misschien wordt het niet zo bedoeld, maar in feite wil men een bordje op Nieuw-Guinea plan ten: te huur, te koop, te leen of cadeau. Te bevr. hij mr. Burger, Wassenaar. Is dat stijl om met een gebiedsdeel om te springen?" Mr. Burger ontkende, dat hij over dracht aan Indonesië begeerde. Hij wilde zich van het regeringsprogram niet losmaken, maar dit verhindert toch niet informaties in te winnen. In zfjn antwoord op de algemene politieke beschouwingen had de mi nister-president eerder op de dag er de aandacht op gevestigd, dat het toch wel uiterst bezwaarlijk zou 2yn» om zoals de motie-Burger wenst, aan bevriende mogendheden in Oost en West te vragen naar de meest wen selijke beheersvorm .-voor Nieuw- Gninea. Sommige landen die met In donesië In de Verenigde Naties heb ben meegestemd, vinden het zakelijk n.l. niet zo verkeerd, dat Nederland het beheer voert en zij zijn maar ai te blij, dat zij zich dit jaar niet hoeven uit te spreken. Ook bepaalde Westerse landen geven hun standpunt liever niet openlijk prijs. Het zou voorts ge tuigen van onzekerheid in de op vatting van Nederland, welke be- DEN HAAG. - De procureur-ge neraal van het Haagse gerechtshof, inr. J. Zaayer, heeft gerequireerd tot bevestiging van het vonnis, dat tegen de 34-jarige G. W, was uitgesproken'. Zes maanden hechtenis. De man reed in de nacht van 4 op 5 mei met een bestelwagen tegen een viaduetrand bjj Hendrik Ido Ambacht, waarbij zes van zyn passagiers werden ge dood. Op wog naar Dordrecht en Papen- drecht had G- W., vermoedelijk door oververmoeidheid, niet goed opgelet. Dat is zes mensen noodlottig gewor den. Door telkens zijn rijboekje ver keerd in te vullen, had hij ongeveer 23 uur achter elkaar gewerkt. Zijn vervalsing werd beboet met ƒ25,— en hij zal een jaar lang niet mogen rijden. Tegen de vroegere werkgever van de chauffeur, de 40-jarige J. van L., die mede verantwoordelijk was. vor derde mr. Zaayer dne maanden hechtenis. Het hof zal op 15 oktober arrest wijzen. WASHINGTON De Amerikaanse atoomduikboot „Sea%volf" ïg bezig 'n duikrecord tc vestigen dat moeilijk gebroken kan worden. De boot is nu reeds 54 dagen aan een stuk onder water en. alles is wel aan boord, zo heeft president Eisenhower bekend gemaakt. zwaarlijk 20U wezen voor de be volking van Nieuw-Guinea en an deren die daar werken. Bovendien zou een trusteeschap in de V.N. geen 2/3 meerderheid verwerven: Indonesië 20U zich er zeker tegen verzetten. Dr. Drees zag ook niet tn wat Nederland zou kunnen doen om tot een betere verhouding met Indo nesië te komen. Een overdracht van Nieuw-Guinea zou op de duur za kelijk niets opleveren. De minister-president bestreed ver der krachtig en met het opsom men van voorbeelden, de voorstelling van prof. Oud alsof het kabinet niet handelend zou weten op te treden en radeloos bij de SER had aange klopt. De vakbeweging vroeg reeds maanden geleden aan de regering om de SER te laten adviseren over de hele economische situatie. De regering achtte de conjunctuur toen'echter nog ,te onzeker. Hy er kende, dat 3n dè begrotingsstukken soms verschillende nuances ia''het regeringsstandpunt tot uiting waren gekomen, maar in. feite was er geen BRUSSEL. Op de politiebureaus in heel België hopen zich de likeur- bonbons op. Tot nu toe is ongeveer 1000 kilo aan bonbons van bepaalde merken by de politie ingeleverd, na dat deze de waarschuwing had uit gegeven, dat 7-ü mogelijk gevaarlijke methyl-alcohol bevatten. Deze waarschuwingen volgden op de ontdekking, dat een geheime sto kerij in Antwerpen een deel van zijn gevaarlijke produkt naar plaatselijke chocoladefabrieken had gezonden. Volgens de politie is deze sterke drank de oorzaak van de dood van acht mensen/ onder wie vier Noorse matrozen van de tankboot Sorensen. Een man ig gearresteerd. Tot dusverre zijn nog geen doden gevallen door het eten van bonbons. Er trad alleen een acute indigestie op, een symptoom van alcohol-ver giftiging. meningsverschil. Als de minister van Sociale Zaken over rust sprak in de Ionen, dan bedoelde hij niet te zeggen, dat er niets mocht gebeu ren. als de huren of de melkprijs omhoog zouden gaan. Dr. Drees gaf te verstaan, dat er over compen saties voor manipulaties met de melkprijs te praten zou zijn en liet voorts doorschemeren, dat hij niet om een verhoging van de huren op korte termijn zat te springen. (Advertentie IM.) BISCUITS p.JO0gkj CifëNoïl P -ioo gx. San Francisco 26 et p. lOOgt. fAdvertentie LM.) Voor 2 Neveda wikkels 6 leuke borduurkaarijes UTRECHT. Het Bedrijf schap Detailhandel in Melk- en Zuivelprodukten heeft op de gistermiddag te Utrecht ge houden vergadering besloten het vraagstuk van de melkbe- zorging in de hoogbouw voor te leggen aan de minister van Volkshuisvesting en Bouwnij verheid. Het bedrijfschap stelt de minister voor om voor te schrijven, dat geacht 't aantal bouwlagen 'n lift aanwezig IK VI WD W0JL WEL LEUK Wt rtZEKEKZ'MVROOW. WAT WA5 2g KNAR.I MISSCHIEN WAS DIT "WEL HAAR TDEN 2£ NOG 2IEN KRbGEN, JAMMER! IK HADiX JENNIFER ZAL IK WEL NIETTE rlALLQ WB. EENS WILLEN WETEN WAT VOOR scortwnöoat NU IS Dié Ruint is ttn schandé VOOR ÖN5 LANDSCHAP HIJ HOORT AfOtBROKÊU T£ VJORDtri ttPMLot ötMomis mussen... OCH ÓOLOAATjt óPfcLtN KAM Gt£N KWAAD. WR IK HOOP DAT JULLIC flOOlf IM ££N ECHTE OÖRLOÜ TERECHT KD/4E.N. VOLKOME DAMÊ5, DAT fORTMOET GjESIO TEM WORDtM VALSEMUNTERS Gearresteerd Of OUD "OPOOKFORr 3425. Wanneer de echo van de voetstappen der bewakers is weggestorven, begint John Gilder voorzichtig aan de voorbereiding van zijn ont snappingsplannen. Ondanks de strenge bewa king heeft hij maanden geleden toch reeds kans gezien een kleine koevoet in zijn cel te smokke len. Daarmee heeft hij het cement tussen de ste- 1 Nu haalt hij de stenen weg en verwijdert het rten van de vloer losgewerkt onder de drempel slro. Na een uur moet mj ophouden. Weer Kiin- van de zware deur. Het zand heeft hij wegge- i ken in de verte voetslappen. Er nadert een oe- werkt via het venster en de vrij komende ruimte '.waker. Het is de man, dtc de laatste ronde ooet heeft hij aangevuld met het slro van zijn krib, dat j door de gevangenis. Als hij gepasseerd is moet gelukkig nogal tamelijk royaal wordt vervorst. I John zijn kans waarnemen. moet zijn, die op elke verdieping kan stoppen. Deze verplichting zou, volgens het bedrijfschap, dienen te omvatten dat de liften geschikt zijn voor het transport VHtj een klein voertuig (b.v. een zgn. boodschap penwagen). Voor portiekbouw met vier of min der bouwlagen verzoekt het bedrijf schap de bewindsman te willen be vorderen dat in deze bouw ver plichte voorzieningen voor verticaal transport en wel tenminste bood- schappenliftjes. mogelijk gecombi neerd met een huistelefoon-installa tie, worden aangebracht Het bedrijfschap rekent de minis ter in het rapport voor, wat een melkleverancier zoal de trappen op moet dragen. Wanneer men' uitgaat van een galerijbouw met 10 wonin gen op elke verdieping en een ge middelde gezinsgrootte van vier per sonen, dan zijn er op elke galerij veertig consumenten te voorzien. Het dag verbruik van melk en melk- produkten kan worden gesteld op 40 x 0.7 liter of 28 liter. Dit betekent bij de gegeven gemiddelde verhou ding in afname van losse en flessen- melk een transport naar elke galerij van 14 liter losse melk en 14 liter in flessen. Dit transport vergt een ver plaatsing van ca 50 kg. Hierbij ko men nog de bijprodukten zoals kof fiemelk, boter, margarine, kaas. eieren e.d., hetgeen voor 10 gezinnen op ca. 6 kg gesteld kan worden. Af gezien van eventuele nabestellingen is per galerij een gewichtsverplaat sing van 50-60 kg vereist. Hiervoor is nodig, dat een bezorger 2 4 keer, heen en weer van bezorgwagen naar galerij gaat, bij elk© galerij. die zijn heerlijk (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Nederlands- j Australische conferentie betreffende 't evenwijdig doen lopen van 't be stuursbeleid in het Nederlandse en 't Australische deel van Nieuw-Guinea zal op 20 oktober a.s. beginnen, voor wat de Nederlandse vertegenwoordi ging betreft onder leiding van de heren J. A. van Beuge en mr. j. Bookmaker. Het doel is, in de ontwikkelings programma's voor de gebiedsdelen, waarvoor elk van beide landen ver antwoordelijkheid draagt, geen ver schillen van fundamentele betekenis te laten bestaan, opdat er; indien t.z.t. de inheemse bevolking zich zou uitspreken voor een staatkundig samengaan van beide delen van het eiland, geen politieke verschillen aanwezig zijn welke dit zouden be lemmeren, A LS een eerbiedwaardige onder» neming een groot, maar vooral afgerond aantal jaren bestaat doet zy een gedenkboek schrijven, waar* in het hele heldendicht, van het b«- scheiden begin tot het eclatante na stoat opgetekend, verlucht met dt portretten van de mannelijke hoofd* ralspelers, waarop je mooie snorren zou kunnen tekenen, cis se die niet reeds van zichzelf hadden. Zen ge» denkboek wordt niet gelezen doch ■in een kast, naast andere gedenk boeken, voor eeuwig opgesloten De levensverzekering maatschapp Utrecht, die zich bij het naderen van het vijf en zeuentig jarig be staan, gedenkboekrijp begon te voe len heeft een wakker initiatief ga- nomen en het geld veel beter be steed door aan mijn beide hoogge schatte broeders in het cursiuism» een bloemlezing in woord een beeld ie laten samenstellen van de Neder landse humor tussen 1883 en 195S, Het resultaat van hun vlijt ligt voor me; „Lachen is leven", een kapitaal, prachtig uitgevoerd boekwerk, dat bij een normale exploitatie onbe taalbaar zou zijn en dan Ook cadeau gegeven wordt aan de voornaamst relaties van de jubilerende verzeke ring maatschappij. Jacques de Haan heeft de in het boek bijeengebrachte stof in vier pe rioden verdeeld en van inleidingen voorzien. De negentiende eeuw: Hard materialisme Heyermans Brusse, Van Maurik, Van Eeden e.a.) De eerste veertien jaren: gepaste ernst. (Job Steyben, Hans Martin, J. C. Schroder, Grönloh, Speenhof/, NoTst Trenité e.aTussen de oorlo gen: feestgedruis, dandyisme en maatschappelijke nood. (Telia; Hage- man, Cornells Veth, Jan Walch, Chip, Greshoff, Cocheret, BelcampoMary Domo, Eric v. d. Steen, Bomans e.a.). Na Hiroshima: humor explosie (Stip, Toonder, v, d. Molen, Piet Bakker, L. Huizinga, Derks, Buddingh, Werk man, v. d. Vat, Fortuin, Hoekstra, Knap, Duif, Blokker, Koolhaas, An nie Af. G. Schmidt e.a.). Ook de voor naamste politieke prenten ufnde ge in dit unieke boek over de Neder landse humor. Van Jan SUiyters en Piet v. d. Hem uit de Nieuwe Amsterdammer, Van Braakensiek, Hahn, Van Vlij men, Louis Raemakers en Funk§ Kiipper die Colijn op de korrel na men. De beroemde prenten van. I* JJordaan over de Nazi tijd. En re cente politieke karikaturen van Opland. Ge merkt uit deze hoogst onvol ledige inventaris, hoe rijk en veel omvattend. de inlioud van „Lachen is leven" is. Interessant om, vooral by het lezen van de eerste helft van het boek, te constateren toelke hu mor overeind gebleven ts en welk a stierf met de tijd waarin hij ont stond. Over de vraag wat humor eigenlijk is, kunt ge ttoee essays le zen, een 'an professor dr. S. Dresden en een van mr. G. H. Mvan Huet. De eerste legt verband tussen de on zekerheid des levens en de mense lijke behoefte aan een glimlach, „Als men de humor mag geloven zegt hij. „laat het leven zich niet verzekeren". En de tweede verzucht: „Eigenlijk is het hele schryye» over humor al het meest onhumo ristische dat er bestaat". Ted Schaap, een van de cartonis- ten, die het boek verluchten geeft in twee simpele plaatjes een, naar smaak zeer pregnante formulering van het begrip. Op het eerste ^plaatje zie je twee gewone mannetjes, die lachen om cén clotcn. En op het volgende plaatje: drie clotens, die lachen om twee gewone mannetjes Dat i s het u.el, dacht ik. KRONKEL HAARLEM. Woensdagavond is de 35-jarige mevrouw R. M. E. Beer te Haarlem, toen zij in da Nassaulaan fietste, aangereden door een haar passereode autobus. Ern stig gewond werd zij naar het St. Eksabethgasthuis overgebracht, waar zij later op de avond is overleden. (Advertentie LM.) Kwaliteitsproduct van da Wjibert-Fabrleken. 70 «n 90 ct. «Héén bij Apotheken enDrosista» nu, schoten Nigel en Wright langs de slagboom, Twintig meter voor hen uit het perron langsrennend, keek Stephen eenmaal om, ontweek een kruier die probeerde hem tegen te houden en vloog voort, op de grote locomotief af die zijn trein, langzaam en geleidelijk als een lavastroom, naar de buffers trok vloog hem tegemoet, alsof het zijn redding, niet zijn verderf was, en wierp zich on der de ijzeren wielen. „Wanneer hebt u Stephen voor het eerst verdocht?" vroeg Basil Ryle. Wanneer "ben je voor het eerst 76 teur Wright en brigadier Fenton ston- van me gaan houden"? Wie kan daar den bij het loket „Afhalen". Stephen nu antwoord op geven?" Er klonken Nigel wendde zich tot Stephen, kreunde even en schoot toen als een uitputting en bitterheid uit Nigels „Kun jü het hem niet vertellen?" pijl uit een boog weg. schuin links stem. Clare legde haar hand over de Het was evën stil. toen zei Stephen naar een vertrekperron rennend, dat zijne. Ze zaten met z'n drieën ia met een frons. „Maar ie hebt ons als een riool zijn laatste paar reizi- Clares atelier, laat die avond. Ni- verteld dat Cyprian Gleed gearres- gers binnenzoog. gel wendde .zich tot Basil Ryle: teerd was." Nigel rende achter hem aan. Wright „Sorry. Ik voel me beroerd. Ik mocht „Ik heb nooit gezegd dat hij gear- en de brigadier probeerden hem de hem heel graag." resteerdis op verdenking van moord." pas„af te snijden. Maar om door de „Laten we er dan over ophouden." „Wat betékent dit allemaal?" vroeg dichte stroom reizigers die van rechts De kleur was teruggekeerd op Basil Ryie scherp. „Ik kan er geen touwnaar links Nigels pad kruiste heen Ryles wangen; hij had in het atelier „In dat geval" Stephen Pro- te komen was "et zo iets als het rondgekeken als een herstellende theroes diepe stem was duidelijk ver- haaks overzwemmen van een mee- zieke die zich verheugt over het be staanbaar boven het geschuifel en slepende bergstroom. Duwend en val- staan van de gewone dagelijkse din- gestamp van de voorbijgangers lend werd hij uit de koers gedreven gen. Nigel begon zijn oorspronke- „zou het .nog een ding' een valse en verloor de prooi uit het oog, die Jijke vraag te beantwoorden, baard hebben kunnen zijn." hij toch al niet van ganser harte kon „Het was een notitie in miss Mi- „Juist." achtervolgen. Toen hij Stephen weer les' agenda voor de dag dat zij ver- „Dus de moordenaar heeft zich in het oog kreeg, was de kleine man moord werd. .Thorsday?!' Wat kon vermomd als Cyprian Gleed?" Basils niet waar hij dacht dat hij hem zou dat anders betekenen dan een ont- gezichtsuitdrukking veranderde van zien. Onder dekking van de men- knoping betreffende het boek van ontsteltenis in een soort bange ver- senmasso was hij scherp naar rechts generaal Thoresby? Cyprian Gleed wachting. afgeslagen als een haas voor de hon- had mij verteld dat hij zijn moeder „Kom mee. We verknoeien tijd." den. en nu stond hij bij de slagboom over de proeven gebogen had zien Nigel ging hen voor langs de Festival van een perron van aankomst, een staan in Stephens kamer, op de dag Hall. Vier minuten later liepen ze meter of dertig verder. dat ze teruggingen naar de drukker, door de stationshal van Waterloo Nigel zwaaide als een krankzin- Als zij degene was geweest die ermee Station. De wijzers van de stations- nige naar inspecteur Wright, die te- geknoeid had en Stephen degene klok stonden op drie minuten voor gen de stroom van reizigers in naar die haar een ultimatum gesteld had, zes. toen de drie mannen de grote hem toe kwam. Hij draaide zich zou ze dat woord nooit met een ruimte binnenkwamen, die gevuld weer om, op weg naar de slagboom, uitroepteken in haar agenda gezet was met een massa mensen die zich toen hij met een gevoel van he- hebben. Daarom was de situatie an- op dat spitsuur naar de verschillende vige wroeging als een steek in zijn dersom. Zelfs de woordspeling had perrons haasttcri. borst zae dat Stephen Protheroe een betekenis. Ze haatte woordspe- „Ziet u," zei Nigel, „ondanks mijn een perronkaartje uit de machine lingen. Stephen maakte ze alleen onderricht en route'is er nog tijd haalde. Op hetzelfde ogenblik werd om haar te ergeren. En daarom maak. over." hij zich bewust van een geluid als te ze op haar kinderlijk wraakzuch- „Tijd waarvoor?" Stephen Prothe- het eerste geroffel van een ver ver- tige wijze een woordspeling van de roes gezicht was in beweging als een wijderd onweer, een trilling in de tijd dat haar ultimatum zou verlo- verstoorde mierenhoop. lucht die je meer kon voelen dan ho- pen." Nigel keek hem recht in de ogen, ren boven de verwarde herrie van „Maar 't motief lijkt me zo zwak, en zei treurig, bijna berouwvol: „Tijd het station. zei Ryle. „Wilt u zeggen dat hij haar voor jou om je tas op te pikken „Nee! Doe het niet! Niet doen!" doodde omdat ze dreigde hem ta je weekendtas bij. het bagagede- riep Nigel in stilte. De controleur, ontmaskeren tegenover de compag- pot en de trein van vijf over zes te nog steeds onkundig van Wrights nous in verband met zijn knoeien halen." geschreeuw en gezwaai, knipte Ste- met de proeven?" Onwillekeurig gleden Stephens phen Protheroes kaartje. De donde- Qgcn naar het bagagedepot. Inspec- rende trilling zwol aan. Zij aan zij (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1