Grenzen van onze plicht Mr. Schurmann weerlegt betoog Sastroamidjojo 1 In Algemene Vergadering: N TV besluit 1956 is bij K.B. gewijzigd AAN HET EINDE van het Door Nicholas Blake HOOFDSTUK CARO DAY Opvatting over fatsoen maakt debat onmogelijk Omdat het vrijdag is A spoelen we allemaal de melkfles omï SCHAALT ]g ^VELPON^SCHAALTjE SPROETJE SPARKS lIlIIBIIlita Minister Luns „vrij tevreden" naar Antillen Alles naar wens Géén- Remarque Artiestencafé Arbeidsreserve in september flink gedaald Raad van Beheer vervangt dagelijks bestuur NTS, geen alg. secretaris door Wrig Vanavond Staking bij GM na twaalf uur Het li this ouDt Yl.oit toch mtt Ruïfit... -A wordtgébruikt; AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB DE verwerping van de motie-Burger inzake Nieuw-Guinea wekt geen verwondering. De voorstellers zelf hadden waarschijnlijk niet anders verwacht. Deze motie was. geloven wij, meer een plaatsbepaling van de fractie, waar ze uit voortkwam, dan een vastberaden poging tot wijziging van de huidige koers. Wat de minister president zei, %vas in beginsel niet zo veel anders dan de motie in feite beoogde. Hoogstens kan men zeggen, dat de fractie van de heer Burger meer haast en meer doelbewustheid in het. regeringsbeleid wilde. Maar dat ook de regering de verantwoordelijkheid voor Nieuw-Guinea gaarne met andere landen zou delen, bleek heel duidelijk uit het betoog van dr. Drees. Uitdrukkelijk heeft de heer Burger vastgesteld, dat hij onder de gegeven omstandigheden overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië onwenselijk vindt. Op dit punt is' dë regering zelf nog gedecideerder in haar opvatting. Het zou het communisme tot aan de grenzen van Australië brengen, zei dr. Drees. 'Er is zeker discussie mogelijk over de vraag, in hoeverre de huidige Indonesische regering als communistisch kan gelden. Maar in elk geval staat wel vast, .at afstand van Nieuw-Guinea aan Indonesië op dit ogenblik een triomf zou zijn voor die extreme krachten, die kortgeleden de anti-Nederlandse maatregelen hebben doorgezet. Van deze kant is wel nimmer enige toegeeflijkheid te verwachten. Wel is de vraag op haar plaats of het zo bijzonder op de weg van Nederland ligt om te verhinderen, dat het communicme als imperialis tische macht tot de grenzen van Australië doordringt. Nu mag men zeker niet zo kortzichtig zijn om te zeggen, dat ons land met-de verdediging van de Australische en Z ui doostazi arische gebieden niets heeft te maken. Solidariteit van alle democratische landen tegen totalitaire aanvallers is een geenszins onredelijke eis. Maar dat verandert niets aan het feit, dat de verdediging van Australië in de eerste plaats de taak is van dit land en zijn bondgenoten. HET punt van de verdediging van Nieuw-Guinea zit de Neder landers vrij hoog.- Indien echter de regering bij het afwijzen van-de motie-Burger vooral zich heeft gekant tegen'de daarin ontwikkelde metboden van „open4' diplomatie, dan moet dit wel in de eerste plaats van toepassing zijn juist op dé defensie van dit verre eiland. Reeds de eis van solidariteit verzet zich tegen het emotionele „geen man ,cn geen cent", dat hier en daar wordt vernomen. Er hebben tenslotte in Korea ook Nederlanders gevochten. Los hiervan verdient het geen aanbeveling, zich wat Nieuw-Guinea betreft ostentatief op het stand punt der weerloosheid te plaatsen. Wat Indonesië beoogt met de Wapens, die hei thans ontvangt, is moeilijk te beoordelen; maar liet zou in elk geval een grote domheid zijn om het te laten weten, dat liet zc zonder gevaar tegen Nieuw-Guinea kan gebruiken. Het manmoedig onder ogen zien van gevaren, wat altijd aanbevelenswaardig is, is heel wat' anders dan het uitlokken er van. Dringend is de kwestie van de defensie zonder twijfel, maar ze is op grond van de verhoudingen te delicaat om er luidkeels roepend mee rond te lopen. Ze hoort thuis bjj de verdedigingsorganisatie van de Weste lijke Stille Oceaan. Australië, Nieuw Zeeland, de V.S., de democratische landen van Znidoosta2te, ze hebben er op de keper beschouwd meer mee te maken dan Nederland, dat op andere wijze al genoeg miljoenen aan Nieuw-Guinea spendeert. Iets minder dringend maar toch ook belangrijk is de vraag of Nederland alleen verder het ontwikkelingswerk moet financieren. Er is naar onze mening alle reden om ook hiervoor anderer medewerking te zoeken. En bij 'liet hele complex van vraagstukken moet dë Nederlandse souvereiniteit worden beoordeeld op haar nuttigheid en houdbaarheid en niet gelden ais een onwrikbaar politiek axioma. 'IET in twijfel willen wij trekken het eminente belang van de arbeid, die op Nieuw-Guinea gesehiedb Het is natuurlijk niet zo moeilijk om. een beeld te ontwerpen van een in de oerstaat verkerende en van de wereld -verge*en gelukzalige samenleving, maar de ervaring heef! helaas geleerd,hoe noodlottig het primitieve stammen vergaat, wanneer ze onbeschermd met de beschaving (of wat daarvoor doorgaat) in aanraking komen. Het op Nieuw-Guinea begonnen werk moet voortgezet worden. Voor Nederland, dat op het ogenblik de verantwoordelijkheid draagt j voor dit werk, bestaat geen andere mogelijkheid dan er mee door te gaan, tot de mogelijkheid en de redelijke zekerheid zich voordoen, dat j de bestaande toestand door een andere bevredigende toestand wordt ver- vangen. Een- soort verlating zonder trieer zou alleen gerechtvaardigd zijn in uiterste nood. In de Kamer is gesproken van een „zich. ontdoen" van Nieuw-Guinea, wat sommigen zouden willen. De bezwaren, die daartegen zijn gemaakt, onderschrijven, .wij voorzover zij inhouden, dat dit gebiedsdeel niet te j vondeling mag worden geJegd. Doch wij geloven, dat de Nederlandse eer en het belang van de inheemse bevolking geenszins bij uitsluiting een i voorzetting van de Nederlandse souvereiniteit vereisen. Wij hopen, dat de i regering een open oog zal hebben voor alle andere aanvaardbare mogelijk- j heden. f Advertentie Ï.AJ.) Ruimtegebre.', waardoor de ar tikelen niet die verzorging krij gen die ze nodig hebben... dat kost handen met geid Neen, dan maar liever gefor ceerd ruimte maken... ook dat kost geld... maar dan hebben onze klanten er tenminste wat aan. Dus zorgt dat U er Zaterdag bij bent. want dan beginnen wij met de verkoop van 2 soorten 8 grote boodschaptassen. g Grote boodschaptassen van 8 waterdicht linnen, in 2 soor- g ter», met en zonder voorzak, g waarvan de handvaten met tuig- leder aan het ijzerscerke linnen zijn bevestigd.... zulke grote 8 boodschaptassen. die normaal g voor 6.25 en 6.98 worden ver- kocht koopt U nu door elkaar f nog géén vier gulden. 99 NEW YORK. De Nederlandse afgevaardigde by de Verenigde Na ties mr, C. W. A. Schurmann, heeft gisteren in de Algemene Vergade ring opnieuw de beschuldiging uit gesproken, dat Indonesië het volken recht heeft geschonden door eigen dommen van Nederlandse onderda nen In beslag te nemen. In antwoord op de aanval, die d Indonesische afgevaardigde enige dagen geleden deed op het betoog van minister Luns wees de heer Schurmann'er op. dat zijn Indonesi sche collega niet heeft ontkend, dat de door minister Luns genoemde maatregelen door de Indonesische regering z ij n genomen. Hij erken de dat Indonesië alle schulden aan en verplichtingen tegenover het ko ninkrijk der Nederlanden heeft verloochend;* dat het zaken, bedrij ven grote en kleine en eigen dommen van Nederlanders in Indo- WASHINGTON Minister Luns heeft gisteren verklaard dat hy Was hington verlaat in een vrij te vreden en ontspannen stemming na besprekingen te hebben gevoerd die bi/zonder nattig zijn geweest. De minister liet zich echter over de besprekingen, die hy. de afgelopen drie dagen heeft gevoerd slechts in j. ten. Waar de feiten zijn toegegeven, vage bewoordingen uit. j kan elk lid van de Verenigde Naties ■ft/Trnicfo-n r„r«. „it. I wat betreft hun betekenis zijn eigen Minister Luns achtte het niet uit- +r»tvPTs»' hpt he- gesloten dat hij half oktober, na zijn f?P5 tiekken aldus het be bezoek aan de Antillen, in Was- I co°*- hington zal terugkeren voor verdere j besprekingen met minister Dulles. les gaat naar wens" veel leek op het VARA-programma „Anders dan an deren", wij vinden dat helemaal geen bezwaar. Want goede, lévende programma's zijn er nog te wei nig in onze beèldradio. En zo'n program ma was dit. Met Godfried Bomans als hoofdpersoon, die door bemiddc- f~)AT u*as een bijzonder prettige verrassing in het door de AVRO verzorgde televisie-programma van gisteravond. Laten de nurksen ge- nesië in beslag heeft genomen en i riwt betaeren, dat 'de uitzending .„Al heeft overgenomen: en dat het 7-£"* n""~ -» ,A"t* geen schadevergoeding aan de eigenaren 'eft betaald en nog steeds niet bereid is zulks te doen. Het zijn derhalve niet de feiten waarover verschil van' mening be staat. Waar wij het niet over eens zijn, is de waardering van die feiten. In de rede van Nederland werden zij „onrechtmatige daden" genoemd. De vertegenwoordiger van Indone sië zei dat zij „Ten doel hadden de betrekking tussen Indonesië en Ne derland op een nieuwe basis van gelijkheid en rechtvaardigheid te plaatsen." „Als deze maatregelen uitdrukkin gen van gelijkheid en rechtvaardig heid zijn, dan is echter dat wel een geheel hieuw soort gelijkheid rechtvaardigheid", aldus mr. Schur mann. Sprekende over het vertrek uit In donesië van bijna 40.000 Nederlan ders in het afgelopen jaar zei de Nederlandse afgevaardigde: „Het is dus naar het oordeel van de Indone sische afgevaargdigde volkomen de haak, als de Indonesische rege ring van een in Indonesië wonende Nederlander zijn huis, zijn meubi lair, zijn kantoor, zijn boeken, zijn voorraden en alles watmet zijn za ken verband houdt, afneemt, maar als die Nederlander, na van alles wat hij bezat en van alle middelen van bestaan te zijn beroofd, het land dat hem op die manier heeft behandeld, verlaat, zou dit te laken zijn". „Ik ben bang, dat onze opvattin gen van rechtmatigheid en fatsoen in hoge mate uiteenlopen, en dit zo zynde. zal ik dit debat niet voortzet- profiteren. moge de becldradio spoe dig profiteren van een .iets royalere overheid! H. S. HET eerste televisie-optreden van het volledige ensemble van het nieuwe toneelgezelschap „Ensemble" zou gewijd zijn aan de opvoering van Êrich Maria Remarques spel „Berlijn 1945." De acteurs, onder wie Andrea Domburg, Lo van Heilsber gen en Ton Kuyi, hebben echter ge- ling pan Dimitrl Fr enkel Frank vele t weigerd dit stuk te spelen omdat ze z-an zijn wensen in permitting zag j het te zwak en t'e veel op gemalcke- gaan. En natuurlijk hadden die. wen- lijke effecten berekend achtten. Een sen betrekking op de Oickcns-cutfus j van hun bezwaren was, dat de au- we zagen op 'n gegeven moment teur van „Van het Westelijk Front de naam van de schrijver van David geen nieuws" de indruk wekte, als- Copperfield en de Pickwick Papers of in de tweede wereldoorlog alleen elfs in lichtende letters aan het fir-', de SS-ers. de slechte Duitsers ge- manent verschijnen. Bomans, een van de besten onder onze literaire humoristen, is een man dté'je moet zten als hy praat, om hem volkomen te waarderen. Hij lijkt 'n sympathiek, zachtaardig mens en juist daarom zijn de spitse opmerkingen, die hij na zichtbaar peinzen maakt, zo ver rassend. Het hele programma was trouwens rijk'aan verrassingen. met als hoogtepunten het alleraardigste filmpje waarin Cruys Voorbergh op de hem eigen precieuze manier een voort reffe lijke (kost uum) typering gaf van een van Dickens' -tijdgeno ten, en het magistrale pleidooi van Albert van Dalsum in de zaak hos pita contra Pickwick. De Britse hoofdredacteur van de Dicker speciaal voor deze gelegen he Londen overgekomen, was op" onder de indrukpan deze pracht ige prestatie. Wy heb ben -met pl« hoofd, dat de AVRO méér uii gen van dit genre in voorbereiding heeft. veest zouden zijn. In* plaats van „Berlijn 1945" zal Ensemble nu op 15. oktober een studio-opvoering ge ven van de Engelse, thriller „Ik heb de graaf vermoord." HET nieuwe radio-cabaretpro- gramma van Wim lbo, Arties tencafé, dat maandagavond voon het eerst zal .worden uitgezonden, was oorspronkelijk opgezet als een tele visie-programma. Doordat de uitbrei ding van de zendtijd werd uitgesteld van 1 januari tot 1 april, moest dit plan komen te -vervallen. lbo heeft toen, in overleg met de leiding van het, radio-programma besloten, om aan Artiestencafé de vorm te geven van een „cabaret-rendez-vous." Eige- naar van het café' is een nieuwe ver- 'ffpvdin- scMjning in kastcleinskringen maar iLrJfj,' een oude bekende van de lezers van onze krant .en 'de Simon (Kronkel) Carmiggelt. Zijn e de vlotte wijze, waarop staatsse cretaris Schmelzer in een met film- flitsen doorspekt studio-interview met Coen van Hoewijk propaganda maakte voor de Jeugdspaarwet. De overheid weet van de beeldradio te Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze beide soorten boodschap- tassen in frisse ruit- dessms, door elkaar (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG, De geregistreerde arbeidsreserve Is ïn de maand sep tember. van 71.195 gedaald tot 63.577. Van dit aantal waren eind september 54.593 mannen geheel werkloos tegen 59.476 een maand eerder. Op aanvul lende werken waren er b'ijna negen duizend werkzaam; de vorige maand waren dit er 11.719. Het aantal .werkloze vrouwen liep iets op en bedroegeind september 7228. De'openstaande aanvragen naar werkkrachten bij de verschillende arbeidsbureaus daalden met enkele duizenden en 1. droegen aan het eind van de afgelopen maand voor man nen en vrouwen resp. 21.883 en 23.427. Advertentie I.M.) L^-sj Maar gekheid n« terzij....; een schone melkfles hóórt erbijj JU SENT TEXER JENNIFER? IK HEET OROL JU BENT EEN VAN PAP'S r-iwtV' MANNEQUINS», BELOOF IX .CAROL N LEUXE NAAM.MAMM1E HEETTE JUNE-DATJb ZE KNAP HE? DAT |b 2E IK MAG MIER EK5ENLUK NIET EENS KOMEN.TANTE EOITH HEEFT GE ZEGD DAT IK OP WN KAMER MOÉST BLUVEN OMDAT IK BRUTAAL TEGEN HAAR GEWEEST BEN. IK VINOT FUN DAT IK BRUTAAL BEN VIND J£ DIT 'N LEUKE KAMER?IK WELVROE GER was het mammie' KAMER.WE GEBRU) KENM NU NIET DEN HAAG. In het Staats blad is vandaag gepubliceerd het Koninklijk Besluit, waarbij het Te- levisiebeslutt 1956 is gewijzigd. Be langrijkste punten uit deze wijzi ging; het toezicht op de televisie zal evenals dat op de radio worden uitgeoefend door de regeringscom missaris voor. het Radio wezen. De functie v»a algemeen secretaris, zo- ais die in het Televisiebesluit 1356 werd omschreven, zal komen te vervallen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat voor deze functie 'n figuur van buiten de omroepver enigingen zou worden aangetrok ken. Met de. dagelijkse leiding van de gang van zaken bij de Neder landse Televisie Stichting zal in j plaats van het dagelijks bestuur i ean Raad van Beheer worden be- last De Raad van Beheer krijgt, onder verantwoordelijkheid van het be stuur, tevens een uitvoerende taak. Er zullen vier deskundige figuren in zitting hebben, die ieder worden belast met een specifieke taak, zó thans tie commissarissen. Met deze wijzigingen wordt nagestreefd enerzijds meer eenheid en concen tratie in de leidinggevende organen,. anderzijds het scheppen van de no dige. waarborgen voor een doeltref fende en. efficiënte werking van 't televisie-bedrijf. Men mag aannemen dat dc in hei K.B. dat bp 'n nader te bepalen tijd stip in werking zal treden opgeno men wijzigingen.'tegemoetkomen aan de wensen van de omroepverenigin gen. Het NTS-bestuur heeft in 1957 een voorstel tot wijziging bij de mi nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ingediend. De voorgestelde Rnad van Beheer vertoont veel overeenkomst met het college van commissarissen, zoals Nederlandse Radio Unie dat kent en zoals het ook bij de Nederlandse Te levisie Stichting reeds geruime tijd fungeert. Aangenomen mag worden, dat de vier commissarissen, die in feite leiding gaven aan 3e dagelijkse gang van zaken bij de N.T.S., min of meer „automatisch" tot leden van- de Raad van Beheer zullen worden gekozen. Nu ook is afgezien van het voornemen om een „buitenstaander" tot algemeen secretaris van.de N.T.S. te benoemen kan men zeggen dat. de omroepverenigingen (voorlopig1 evenals ten aanzien van de klank- radio avond ook in „Hommeles" op het te levisiescherm kómt. Van Enny Mols- de Leeuwe'kunt u een vlot Amster dams babbelende vestiaire-juffrouw verwachten. Pikante bijzonderheid: gast in dit Artiestencafé is een ar tieste, die indertijd, mét enig gerucht een" overstapje van de VARA naar de AVRO heeft genomen: Conny Stuart. Hilversum I:-Theater Andersom. kleine theater met de korte stuk ken en gevarieerde keuze".I>eze eerste maal; „De Dwerg", een uit het circusvechaal jegrepen wonderlijk kort verhaal van Marcel Ayme, bewerking en liedjes van Leo Nelisscn (8.35—9). Te Hasselt langs de baan, klankbeeld over de Belgische provincie Limburg, samenstelling en produktic van Tom Bomvs (9.35—10.15). lïilvetsunj II: Hoogvliet, van dijk- dorp tot satellietstad, reportage «Ioor Henk Teeuw (7.30—7.45); Arthur Hoireg- ger, üanse de Ia fhèvre (Gei ten dans) en Kleine Suite, uitgevoerd door fluitist Georges Aurele Xicolet, violist Hans- heinz Sehneebcrger en. pianist Pierre Souverain (3.45—S.50)Radio Jazzclub, voor' het- eerst geleid door Mlchlel de Ruytcr <10.10—10.40) Derde Programma BBC- (191 en 464 m.): Pianist Hans Richter Haaser speelt Sonate bi G. van Hayflti en Sonate tn Bes van. Beethoven (8.45—9,2®). DETROIT. Bij de fabrieken, van General Motors is een staking uitge broken, nadat de onderhandelingen tussen de directie en de vakbond zonder resultaat waren gebleven. Nog geen 12 uur later kwam toell weer een overeenkomst tot stand ra kregen de arbeiders een nieuw col- „baas in eigen tiuis" zullen j Iectief contract voor de tijd van drié blijven. i jaar. (Advertentie IJW.) NOü, IK... JE HIER EENMAAL -r^'BENT HOESTJE MAAR WAT OVER JEZÉlf tfERTELLEti Jfc HE.BT 6EJJJK.. Ir'óf KAM HfcT IfcMAMD rR0UWUt5 5CHtLtrt DATFOdT VE^DWijrifjy OP HZTBUREAU VAH DE G£.BOUWttiD!£f15r OGtM&UKIt AL5TU&LIEJT. 211 HcBBtiri VttL INVlOtD WilUitrt NAMLT15 Dt VR0UWO1- ÖOriD, DAT HÊX OUDt fO*T WILDON AFGtBROKLTI WORDT.. U KUNT B EST TOEGtVtrt. Clare zei: „Het ZOU toch naar mawi keil. un» ucw» 1UJ ucci uigciuEMi ------ woord tegen het zijne zijn, in ieder gedaan. Dat verhaal kon door nie- Nu zie je ook hoe onweerstaanbaar mand ontkend worden omdat Peter 3e verleiding geweest moet zijnom een traumatische ervaring van hem zelf. Ik geloof dat hij, na wat hij als jongeman met Millicent Miles door gemaakt heeft, besloot nooit meer kwetsbaar te zullen zijn; hij werd in zichzelf gekeerd en verbrandde zijn schepen achter zich en het dich terlijk zaad werd daarbij opgebrand." „En toch was hij nog altijd kwets baar voor Millicent, na al die jaren?" vroeg Clare peinzend.' „Ja-Zijh zoon Paul 'was het enige wat hij uit.de ruïne gered had. Toen de dichtkunst hem .ontviel had hij al zijn hoop en aspiratie overgebracht genomén om te verhinderen dat Fe- °P de jongen - al zijn liefde op hem ters - carrière al bij het begin zou geconcentreerd. En toen sneuvelde haar instorten. Dat heeft hij heel ingenieus prauL Stephen had mets meer over. :_jiT-4...J Nu 7 p' Ip onk hnp onweerstaanbaar geval. Waarom zouden de compag nons haar geloofd hebben?" „Zijn betrekking, zijn veiligheid stond op het. spel. Dat dacht hij. Met haar dreigement was de boot aar». Maar de. boot zelf, een lange ge- 'n jaar of twee later op het zendings- veld was gestorven." „Waardoor bent u eraan gaan twij felen?" schiedenis van broeiende haaC daar Stephen's gedicht En zijn kun je nauwelijks de moed voor op- onmaeJht om meer schrijven. je nauwelijks de moed voor op brengen om er maar aan te denken." Nigel pauzeerde een ogenblik. „Wat u niet beseft is dat Stephen maan de gouverneur wiens geknoei de doect van de 'jongen bewerkstelligd had aan de kaak te stellen." „Maar .Millicent begon Ryle. Nigel wendde zich' tot hem. „Is het niet bij u opgekomen, dat een van Stephens motieven om haar -te doden was te voorkomen dat zij u zou vernietigen? Haar te verhin- „Eén motief een minder belang rijk motief evenwel. Dan was er nog zijn literaire <iintegriteit; hij wilde zich niet latén chanteren om zijn verzet tegen het publiceren van haar prulromans te laten varen." Basil Ryle bloosde tot aan de wor tels van zijn rode haar. „Maar ook dat was een onderge schikt motief," vervolgde Nigel. „Stel 3426; Ziezo en nu snel verder werken! De drem- |het gerammel van sleutels. Een deur knarst, De pel zakt weg in het gat en de opening is net gi^ot bewaker doel z;jn laatste ronde. John ziet hem genoeg om onder de deur door te kruipen. Hon derden keren heeft John dit allemaal in zijn ge dachten gerepeteerd en hij weet dat zi.in plan tot op de seconde precies moet klopper.. Gespan nen blijft hij tiggen. In de verte hoort hij zacht aankomen. Zijn lantaarn werpt een groteske schaduw op de muur van de gang. Dc bewaker merkt niets, Maar dan hoort hij opeens een zacht gefluit. Hé, wat kan dat zijn? Is'het een collega bewaker, die hem waarschuwt? Maar eerst moet hij nog de deur sluiten, waardoor hij zo juist-is binnengekomen. Even staat hij met zijn rug naai de donkere, ruimte achter hem. Dan draait hij zich weer om. tilt zijn lantaarn omhoog om de omgeving goed tc bespieden. En dan... „Dat snap. ik niet," zei Ryle. Nigel stond op en liep rusteloos deren (jw leven tot een hel te maken door het atelier heen en weer. „Fire zoais 2ii der tie iaar eeleden het deniang heeft geleefd met niets dan and Ash is de sleutel tot. de hele Zijne gedaan had"?" i een dunne muur en een schuifraam ellendige kwestie," zei hij tenslotte. o ^od o God," mompelde Ryle, i tussen zichzelf en de vrouw die de „Stephen vertelde mij het verhaal die zijn o^en niet naar Nigel durfde izin uit zijn leven had weggezogen, van Peter met buitengewoon veel opslaan. [Hun.kind overtuiging. -Hij liet me de gvuwvï „Wat zegt u?. Wiens kind?" riep vóélen van de beproevingen, v.m (Ryle uit. verleiding af tot harteloze verstol!n.g Ni gel deed hem het verhaal van toe, waar Millicent een idealistische [Paul Protheroc. „Stephen heeft die jongeman doorheen gesleurd had. i valse pagina in de autobiografie in- Fire and Ash werd geschreven, zei 'gelast omdat de oorspronkelijke pa- hij. uit de ellende van zijn broer, ;ina een relatie aangaf tussen hem die hij zelf had gadegeslagen. Ac- m Millicent. aangaf dat zij een coord. Maar toen ontdekte ik, dat ikind hadden gehad, en ons zijn re- hij later steeds weer opnieuw ge- [den aangaf om met de proeven te probeerd had gedichten te schijven, jg hem voor. maandenlang werkend [knoeien zo gauw wij zouden ont- en dat die allemaal mislukt waren, vlak naast een vrouw die één groot (dekken dat er bij Ulombo een zeke- Ais Fire and Ash ook slechts het gedicht uit hem geslagen had en re Paul Protheroe gesneuveld was." gevolg was van ellende uit de tweede hem en passant vernietigd had. O, „Ik dacht dat je zijn verhaal ge- hand, wat ter wereld zou Stephens de. wond begon weer opnieuw te [loofde dat zijn broer de vader van vermogen tot verbeelding en dich- bloeden. Ik twijfel er niet'aan dat het kind was," zei Clare. terlijk gevoel dan hebben doen fa- zij die ..groter en groter maakte. Ik- „Dat deed ik eerst ook." Nigel len bij de onderwerpen die Hij later heb haar eens tegen hem horen zeg-, legde Ryle uit, wat Peter Protheroe probeerde te beschrijven? Het feit gen: ,Ik schrijf tenminste nog.' Ze l ermee te maken had. „Ziet-u, Stephen dat hij faalde deed me meer en had gelegenheid te over om hem te. 'had twee verdedigingslinies, De eer- meer zeker zijn dat Fire and Ash treiteren door dat schuifraam, [ste was om te voorkomen dat we het produkt moest zijn geweest van Jean hoorde haar tegen hem zeggen:, zouden ontdekken dat hij een zoon zijn eigen ervaringen van een .Jij bent gewoon impotent.' Het spijt jgehad had. Toen ik daar doorheen persoonlijke zielesmart die zijn ta- me Basil, maar ze was een aasgier, 'brak. viel hij terug op de tweede, lent zowel als zijn leven verwoest Ze hakte op hem los lot hij één Het gebeurde bij de lunch in zijn had. Dichters zijn taai weet u. van groot kluwen rauwe zenuwen was,, [flat. Toen zei hij dat Millicent een binnen. Zij geven hun droombeel- precies zoals ze dertig jaar tevoren (kind had gehad van zijn broer. Peter, den niet op door het lijden van een had gedaan, en nu heel wat bedreve- [een theologisch student, en dat hij ander. Maar nu en dan wordt, het ner." - 'er de verantwoordelijkheid voor had talent van een dichter gedood door (wordt vervolgd!)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1