Runners op nippertje van kapseizend schip gehaald Vliegtuigje landt in New Yorkse straat Wim. 1 J Nasoetion: „Indonesië in flank bedreigd5* AAN HET EINDE van het HOOFDSTUK Zware reis van sleper Noordzee .Geronselden" ontslagen CETAFLEX lijmt kond alle hont! Interpol onderzoekt smokkelzaak alcohol RotterdamIJsland Gr on dverschuivin g nieuwe veerhaven in Breskens Nieuwe commissie voor woningbouw „Koraalzee" in Tokio geland Weer slachtoffer op onbewaakte Monument gaat schuil achter oud roest Behandeling zaak- Boll beëindigd dooi FRANK GODWI Po 1 Itiefa oor s p el Zenders Hilversum gaven geen geluid Otto Klemperer ernstig ziek SER wil minder geld uitgeven ,Fokker" had gunstig jaar Belgen willen onder bescherming vissen bij IJslands kusten Metha an gasader aangeboord bij Hoek v. Holland Maandag 6 oktober 19 3 B (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM. Drie runners Van L. Smit en Co.'s Internationale Sleepdienst hebben voor de Porfu- gesa kust benauwde ogenblikken HAMBURG. „Interpol" is bezig met een onderzoek naar liet smok kelen van alcohol van Hamburg naar IJsland. Volgens IJslandse berichten is de alcohol afkomstig uit Rotter dam. IJslandse zeelieden zijn enige we ken geleden aangehouden, toen zij kort voor de aankomst van hun schip in Reykjavik blikken trommels met alcohol voor de kust -in zee wierpen. De drijvende trommels, die roet touwen aan eikaar verbonden waren, werden dan door handlan gers in kleine bootjes opgevist en aan land gebracht. Volgent, de IJs landse politie is de alcohol eerst met vrachtauto's van Rotterdam naar Hamburg gebracht. BRESKENS Aan de binnenzijde van de oostelijke havendam van de nieuwe veerhaven in Breskens heeft zich in de afgelopen nacht een grond verschuiving voorgedaan over een oppervlakte van ongeveer 400 xaZ. Enkele dagen geleden reeds ont dekte men in de asfaltlaag .van de havendam, een scheur onder de hoogwater lijn. Door de werking van het water en het zand is er een grondverzakking ontstaan, waardoor de afdeklaag van klei en de asfalt laag opgeduwd en weggerold wer den. Bij ieder hoogwater wordt de schade groter. Min, Witte op congres: NIJMEGEN Minister H. B. J. Witte hoopt binnenkort een rijks commissie in het leven te roepen, die öe kwestie der zelfstandigheid en verantwoordelijkheid der woning bouwverenigingen zal bestuderen. Aldus ir. Witte op de sluitings dag van het congres dat het Katho liek Instituut voor Volkshuisvesting in Berg en Dal bij Nijmegen heeft gehouden. Hij deelde nog mede, dat verla ging van de huren thans niet kan worden overwogen. De financiële toestand van -het rijk laat het niet toe: de bouwkosten zijn enigszins verlaagd maar nog lang niet ge noeg, aldus de minister. doorgemaakt. Een landingsvaartuig, waarop ze door de sleepboot „Noordzee" waren overgezet, kap seisde in een zware storm,' maar de drie runners waren er toen net DP _t(jd afgehaald door een Deens schip Beestachtig slecht weer", seinde kapitein J. van Dorp uit Maassluis in de nacht van vrijdag op zaterdag naar huis. Zijn sleep boot „Noordzee" was toen op weg van Casablanca naar de Franse ha ven Sable d'Olonne Op sleeptouw had men een andere sleepboot en een groot landingsvaartuig, een zo genaamde L.C.T. Dp zware storm woedde ter hoog te van Kaap St. Vincent; de wind kracht lag er tussen 9 en 10. De ..Noordzee" had de grootste moeite om haar sleep behouden over de woeste zee te loodsen. Vooral voor het landingsvaartuig zag het er niet te best uit. De L.C.T. dreigde te kapseizen en dat terwijl er drie runners van. Smit aan boord waren. Het waren, D. Stolk uit Maassluis. ML Kleijn uit Scheveningen. cn J. van Sonsbeek uit Soest Kapitein. Van Dorp vroeg daarom via radio het Deense schip „Nelos" dat in de omgeving voer, om hulp. DEN HAAG. Het KLM-vlieg- tuig •„Koraalzee'' is vanmorgen om 8 44. uur Nederlandse t«d in Tokio aangekomen. Gisteravond om 19.26 uur Neder landse tijd was dit vliegtuig, dat de proefvlucht maakt op de lijn Am sterdamTokio via de Noordpool, uit Anchorage in Alaska vertrok ken. BREDA. Zondagavond laat is op een onbewaakte overweg onder de gemeente Frinsenbeek een per- Do Deen kwam onmiddellijk en slaagde erin de drie mannen over te nemen. Later zijn ze veilig in Lissabon afgezet, Wat de kapitein van de „Noord zee" gevreesd had gebeurde korte tijd later: de L.C.T. kapseisde, ma ar het schip bleef wel drijven. Om de sleepboot niet in gevaar te brengen, moest kapitein Van Dorp het landingsvaartuig laten schieten. De „.Noordzee" zette koers naat Cadiz en wachtte daar op be ter weer. Zaterdagavond voer de sleep op nieuw uit. Nog niet direct werd koers gezet naar de plaats van be stemming, omdat men hoopte het landingsvaartuig, als dat tenminste met was gezonken, terug te vinden. De „Noordzee" zou bovendien haar drie runners in Lissabon willen op pikken. (Van een onzer verslaggevers) MIDDEN-BEEMSTER Een bele digende en voor de nagedachtenis van verzetsslachtoffers beschamende toestand vindt men in Midden-Beem- tster: het plaatselijke verzetsmonu- ment aan de Kyperweg wordt voor een belangrijk deel aan het oog ont trokken door de handel van een op koper van oude auto's. Vijf afgedankte wagens stonden zaterdagmorgen op een rijtje tegen over het café waar handelaar L. Schoon woont. Zij staan precies voor het gedenkteken van de elf geval lenen uit de gemeente. Onderaan het monument leest men de woorden: „10 mei 1940 gevallen voor de bevrijding van Nederland 5 mei 1945" maar men leest ze pas als men door de barricade van deels onttakelde auto's is heengedrongen. Burgemeester J, Pesman van Mid- den-Beemster heeft meegedeeld dat het gemeentebestuur zint op midde len ora, aan wat hij noemde „dit schandaal" een eind te maken. (Advertentie LM.) geeft uw zenuwen rust ontspant en is zo lekker gezond lekker - fris DE HAAG Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft -za terdag de openbare behandeling van de kwestie-Elisabeth Boll beëindigd, i Njidat zaterdag de Belgische prof. sonenauto gegrepen door een snel- Rolin, de raadsman van Zweden en 1 tweede Zweedse raadsman, Pe- tren, hadden geantwoord op opmer kingen van de Nederlandse raads lieden prof. Kisch en mr. Rïphagen, deelde de president van het hof me de, dat „te zijner tijd" zal worden meegedeeld wanneer het hof uit spraak zal doen. trein naar Eindhoven. Mevrouw D. Bastiaansen uit Nieuw-Ginneken werd uit de auto geslingerd cn op slag gedood. Haar echtgenoot werd bij dit on geluk zwaar gewond. Hij is over gebracht naar het Ignatiuszieken- huis te Breda, NEW YORKEen eerst hardnekkig, maar Amerikaan stal daar de één-motorig Cessna- bezweek tenslotte, toen Cessna, vloog ermee vliegtuig heeft zaterdag verscheidene getuigen naar Manhattam en een volmaakte landing hem herkenden als de landde keurig tussen de uitgevoerd in een straat man, die uit het vlieg- auto's, in de twintig te New York. Toen de tuig was geklommen en meter brede Amster- polirie enkele minuten rustig was weggewan- dam Avenue. later ter plaatse ver- deld. Fitzpatrick, die door scheen, teas geen spoor Vrijdagavond zat hij 2ijn. stunt in 1956 zijn van de piloot te vinden, in een bar en. vertelde vliegbrevet vefloor en De dader is de 28-ja- daar, wat hij in 1956 nu werkzaam is als rige Thomas Fitzpatrick. had uitgehaald. Zijn on- monteur van stroom- De politie was hem bekende toehoorder leidingen, is thans be- op het spoor gekomen, wilde hem niet geloven schuldigd van diefstal, doordat hij dezelfde en Fitzpatrick besloot Hij beeft verder drie stunt ook op 30 septem- het toen te bewijzen, processen-verbaal ge- ber IS' S heeft uitge- Samen reden zij naar kregen, o.a. voor onge haaid. Hij ontkende een vliegveld. De Ierse oorloofd parkeren. - HAMBURG De „Ottensener Eisenwerke" in Hamburg hebben de afgelopen dagen op aandringen van het Hamburgse arbeidsbureau, onge veer 200 Nederlandse arbeiders ont slagen. Zij waren aangeworven door ronselaars. Deze „bemiddelaars" lenen arbei ders uit aan bedrijven, ontvangen het volle loon voor „hun" arbeiders en dikwijls meer, en betalen zelf de mensen beneden het tarief. Ook Denen en Italianen waren de laatste tijd op deze manier voor Hamburg aangeworven. Deze methode, die jaren geleden al in Duitsland, met name in het Ruhr- gebied, de kop opstak, is door de Duitse overheid verboden, maar niet temin proberen de bemiddelaars het steeds weer. Meestal kunnen de Duitse autoriteiten hen niet aanpak ken, omdat zij buiten Duitsland wo nen. TV 'amusement Vanavond fj ET tv-amusement blijft een moei- T Tl LV ER SUM I: Plagiaat of niet Be- jtt lijke opgave voor de KRO en li schouwingen over Willekeurige of (Advertentie l M.) Blos Brandend Kaagzaor met een of twee Bennies 1 In -een Handomdraai bent u van die schrijnende pijn verlost Kennies zijn smakelijk, makkelijk in te nemen. - gewoon laten smelten op de tong - Geen wonder dat die legioenen van zuur- brandlljders zweren bij Rennles, het on geëvenaarde, meestgebruikte maagta- 'blet. over de hele wereld. Ja - Rennles zijn een prachtmtddel en bovendien hygiënisch en gemakkelijk verpakt om lö uw zak of handtas mee te nemen. IMMM1 WAT HUIK JE LEKXEFÏ M&G IK OOK WAT? ALS IK GROOT £>EN WIL IK NET 20, Ruiken ai& ju en mooie kleren dra GEN.WOON JIJ 1N LONDEN? DAT U5KT ME EN1&-TKALM AAN EEN BEETJE MET ik Bedoel: opn /üatparfum.liefje.jü bent FLAT IN LONDEN 1 GELOOF IK, NIET. ERG GESTELD WONEN TONDERdgVOPJÉ7ANTE.Z0 ERG ZAL DIE OUWE TANTE ZE TCCU NtëTTJN? EOrTH.. JA.OP N FIAT SAMEN d/VJET'N VRIENDIN O NEE?' DAT WEETJE NIET HALF) ZE HEEFT ALT'JD |ETE» OVER ME TE ZEGGEN-JENNIFER,DOE DIT, DOE DAT, WAAROM HEB JE DIT .NIET GEDAAN, :WAAflOMHEB JE DAT NIET GEDAAN?-IK HAAT HAAR! 1KHÓ&T HAAttL ^jmSSHWEL AATOIG VINDEN,JENNIFER BBP7 (MM „.VL 5g •*-—>- 1. W WiWiÊËÊÊL'W&1 ®JTf§§?1 «fÉl8Jrm -MAftc Morton ió ttn mn mn iKWttf IKKAN ÉLKótVAL ÖERtJi 1 m 0UWÉ GETROUW! ZEGT JA. IK Ht& OOK Z0)fcT5 6e.h<5ord. Sommige. BEMOtiALS 5TEKEM OOK OVERAL HUM MEIO zijn WOORD.. HIJ VllcoT ONMID DC.LLUKNMR D, OUWE GETROUWE ZIT HELEMAAL irl DE PUT. Hij 2egt dat ze zijm fORTGAAM ATBREKEM! Hoofoomo. 3428. De borstwering is op de rotsen gebouwd die het oude fort omringen. De hoogte is wel niet 2o groot, maar je zou toch wel 3e nek kunnen breken..,. John beeft echter ook dit onderdeel maandenlang ir. zijn cel geoefend en zonder een schrammetje op te lopen komt hij op de rotsen I terecht. Dan Iaat hij zich verder naar beneden 1 glijden. "Waar is de koffer nu? Ah, volgons zijn berekening moet hij vlak in de buurt zijn. Nu f hoort hij ook het water klotsen. En hij weet, dat I daar de krokodillen op de loer liggen. Hoor, daar I zijn ze:.... Even aarzelt hij. Maar dan hoort hij het snerpende geluid van een alarmfluit. De be waker is blijkbaar bij zijn positieven gekomen en heeft alarm gemaakt. Nu is de gevangenis spoedig in rep en roer Ze zullen hem zoeker» 1 Opschieten dus! Alles riskeren nu, want er is geen weg terug. niet voor hem alleen. Toch was er in het programma van deze zaterdag avond in vergelijking met dat van vier weken geleden icel enige voor uitgang te bespeuren. De quiz Toerja-Tourneewas het aankij ken waard, dank zij de deelnemers meer dan dank. zij de Quizmaster. Vooral Thom de Klerk, de <ic populari teit niet schuinende soJo-jagottist wan het Concertgeboutv Orkest (groot meester op dit moeilijk instrument) was in het trio, dat hij met zijn Ue- velingsartiesten „De Spelbrekers" vormde, bijzonder op dreef. Van het optreden van tante Leen heb ik op recht genoten. Van dat van de sym pathieke Guus Hoekman trouwens ook. Op een andere manier natuur lijk. Maar het was allebei bijzonder plezierig. Deze quiz heeft wel iets. Meer door de presentatie-mogelijk heden dan door de aard van de op gaven, Al houden deze twee factoren nauw niet elkaar verband. Van de zeer vlotte quizmaster, die gister avond in de telerecording van het Duitse amusementsprogramma „Frankfurter Palette" (een aangele genheid, waarvoor ik niet warm kon lopen) een nogal flauw vraag- en opdrachtspel leidde, kan Jan Blaaser veel leren. Of hij het zal doen? „Blijf er niet voor thuis", het ca baret van Jan de Cler en Eraile Lopez, was iets beter dan de vorige keer maar bleef teleurstellend. Even leek het er op, of iets van de kolder sfeer van de radiostrip „De Wad- ders" bereikt ,zou worden. Daarna zakte het vrij gauw af, Er waren een paar leuke liedjes, maar waarom moest Joekie van der Valk weer zo opgelegd ordinair doen? Dat Robert Sabels geen cabaxetartiest is kan hij niet helpen. Corrie Brokken trad ditmaal als gast op - zü is een leuk zangeresje, geen cabaretière. Mis schien zouden de auteurs er goed aan doen, de volgende maal met hun opzet volkomen te breken en het huis van de advocaat met z'n merk waardige bevolking te slopen. Het optreden van de Ierse harpis te Mary O'Hara bleek een char mant intermezzo, in dit als geheel matige programma. dat door het éénaktertje van Willy Corsari niet gered kon worden. De intrige daar van was zwak, er werd te veel met filminlassen gewerkt, het spel was in 't algemeen amateuristisch. VAN de twee politie-hoorspelen, die gisteravond werden uitge zonden, heb ik alleen „Pekari hand schoenen maat 8". het eerste deel van Alarm in New York, gehoord. Het lijkt een efficiënte serie te worden, lekker hard en Ameri kaans, Met een inspecteur, die for se kaakslagen weet uit te delen, goede maatjes is met louche op lichters en in z'n optreden een prettige zelfbeheersing aan de dag legt De rol werd door Richard Flink ingetogen gespeeld, sober en rechtstreeks op de man af. Con stant van Kerckhoven „maakte" een verrukkelijk onsympathieke nacht club-magnaat. De regie van Leon Pavel was over het algemeen doel treffend In de kleinere rollen wa ren er een paar stemmen, die vit do toon vielen. Jammer dat de KRO de belang rijke concerten-cyclus „Muziek van onze tijd'' op zo'n laat uur heeft geplaatst. De kans is groot, dat er slechts een klein pubhek door be reikt'zal worden. Dit lijkt in strijd te zijn met de opzet van deze reeks, 'die gisteren werd geopend met de door het Radio Filharmonisch Or kest o.l.v, Paul Hupperts uitgevoer de Symfonie no. 3 van Albert Kous- sel. Prof. Hendrik Andrïessen zorg de voor een allerplezierigste, bijna huiselijke inleiding. onwillekeurige gelijkenissen In de muziek. Klaas Bartlema over thema. tSsciie verwantschappen naar aanleiding van orgelwerken van J. S. Bach (9.40— 101. Hilversum II: Artiestencafé, cnharet- rendfï vous o.l.v. Wtm lbo. iuet o.a. Simon Carmiggelt, Donald Jones, Cor Lemaire en Conny Stuart (8.309). Televisie: Met helikopters In Pcrzlè, Eelco ScliuLler over 't werk van Neder landers liij olie-exploratie (8.30 Hommeles, terug van vakantie, met Mieke Verstrakte, Kees Rrusse c» ande ren üur). HILVERSUM De beide zenders Hilversum zijn om dertien minuten over één zaterdagmiddag uitgevallen doordat een hoofdzekering van de gelijkspanning in 't PTT-radiokamer in Hilversum het begaf. De bezitters van radiotoestellen kregen ongeveer tien minuten later weer geluid, voor de aangeslotenen op de draadomroep duurde de stilte ongeveer twintig minuten. Voor de toestellen is in gevallen als deze een reserveweg mogelijk, die voor de draadomroep ontbreekt. AMSTERDAM De dirigent Otto Klemperer is ernstig ziek in een zie kenhuis te Zurich opgenomen: be halve zyn optreden in het Leeds- lestival, dat h(j dezer dagen zou ope nen, heeft hij al zijn concerten voor Uit jaar moeten atzeggen. Zijn ziekte is met een bronchitis begonnen waarna zich zodanige com plicaties voordeden dat hij thans m levensgevaar verkeert. De doktoren menen dat deze week van beslissende betekenis zal zijn voor de vraag of Klemperer de situatie waarin hn zich bevindt te boven zal komen. DEN HAAG. - Na de installatie van prof. Verrijn Stuart als voorzit ter van de SER in de vergadering van 10 oktober zal de begroting van de raad voor 1959 aan de orde ko men. In de toelichting deelt het da gelijks bestuur mede, dat het moge lijk gebleken Is het totaalcijfer van de begrotingen van uitgaven, voor 1959 met ruim 25.000.te verlagen. Omdat in de afgelopen jaren de rekeningen een overschot hebben op geleverd, acht het dagelijks bestuur het verder verantwoord, het aantal te heffen opcenten, dat ten behoeve van de raad op de bijdragen van in het Handelsregister ingeschreven on dernemingen worden geheven, voor het jaar 1939 van 12 op 11 terug te breng. By de beoordeling van de verlaging dient volgens de toelich ting in aanmerking te worden geno men. dat zij ook een evenredige ver laging van de bijdragen van het Landbouwschap en hetBosschftp met zich brengt. DJAKARTA. De chef-staf van het Indonesische leger, luitenant-ge neraal Nasoetion heeft zaterdag ver klaard, dat het voortdurende Neder landse koloniale bewind over Weste lijk Nleuw-Guinea een bedreiging vormt tegen de Indonesische repu bliek. In een boodschap aan de voor avond van de dertiende „legerdag", betoogde Nasoetion, dat de 2ware taak van bet leger nog verre van voltooid is. omdat de Indonesische revolutie nog verre van geëindigd is en omdat koloniale elementen in binnen- als buitenland tegen de re publiek blijven ageren. Op de Legerdag zelf verklaarde president Soekarno dat het beslist noodzakelijk is de Indonesische strijdkrachten te versterken en uit te breiden, daar „geen enkel land AMSTERDAM Het totale resul taat over 1957 van de N.V. Konink lijke Nederlandse Vliegtulgenfabrlek „Fokker" kan, aldus de directie in het jaarverslag, bevredigend worden genoemd. Er werd een bruto winst gemaakt van bijna 5Y> miljoen gul den. Een regelmatige voortgang zat er in de bouw van Hawker „HuDter" straaljagers, waarvan er 45 aan Ne derland en 21 aan België werden geleverd. Begin 1959 zal de laatste „Hunter" van de order echter wor den afgeleverd. Fokker zint thans op de fabricage van geleide projectie len. De serieproduktie van de Fokker F 27 „Friendship" kwam dit jaar op gang. 57 Friendsmps staan op de be- stellijsten van in totaal 13 afnemers in 9 landen. De directie verwacht, dat gezien de behoefte aan een vlieg tuig van dit type en de grote belang stelling die er alom voor is, de order portefeuille zich regelmatig zal uit breiden. wordt gerespecteerd, wanneer het geen omvangrijke en krachtige strijdmacht heeft." OOSTENDE. Een conferentie van Belgische reders cn regeringsver tegenwoordigers heeft de Belgische regering verzocht om bescherming van de marine bij het vissen voor de kust van IJsland. Een derde van de Belgische vis vangst komt van de IJslandse wa teren. Volgens joui'nalisten, die op uit nodiging van de IJslandse regering een rondvlucht boven de IJslandse visserijgronden maakten, heeft zater dag de Britse Ireiler Robert Hewett getracht binnen de 12-rmjlszone een boot van de IJslandse kustwacht te rammen. ROTTERDAM Het Rotterdamse grondboorhedryf J. Z. Licrop heeft zaterdag ten zuidwesten van Hoek van Holland op 20 tot 25 meter op vier plaatsen een gasader aange boord, die een variabele capaciteit heeft van 30 tot 50 m3 per uur en die onder een druk staat van 4 tot 5 atmosfeer. Het methaangas is van een hoeda nigheid die het geschikt maakt voor huishoudelijk cn industrieel gebruik, aldus het boorbedrijf, dat reeds se dert enige tijd voor eigen risico boringen verrichtte langs de weste lijke kust. Van andere zijde wordt vernomen dat een debiet van 50 m3 methaan gas per uur bijzonder hoog is en oen exploitatie lonend zou kunnen ma ken, als men verzekerd kan zijn van een zekere continuïteit. (Advertentie l.M.) ütnastharslilm Ce t a-Bever Door Nicholas Bloke 77 verborgen door Liz "Wenham." jrLlz? Ach, schei nu uit!" „Liz had een groot zwak voor al op gegeven; omdat Stephen Protheroe dat was me van de oude garde was - precies eender. Maar hij heeft een zachtere kern. Hij stond doodsangsten uit over een vroegere affaire met miss Miles, Daar zijn twee lezin gen van, en het kan me geen zier schelen wat de juiste is. Hij had Liz nodig als tussenpersoon, mij om zijn eigen lezing ter kennis te brengen. Hij is een morele lafaard; maar hij had geen motief dat sterk genoeg was voor een moord." „Ik heb het niet over Geraldine, Ik heb het over uw demonstratie van. vanavond. Was het noodzakelijk Stephen zo te kwellen? Verdomme, kerel, het was gewoonweg sadistisch. De politie zou hem immers vroeg of laat toch wei te pakken hebben ge kregen? Zijn aankoop van. de jas en de baard nagegaan hebben?" ,jJa. ik denk het wel," zei Nigel ,als ze eenmaal begon- moedens werden bevestigd, en „Maar waarom zou ze mij daarvoor „Dat scheermes werd in uw kamer uitgepikt hebben?" vroeg Ryle geïrri teerd. ,Daar heeft u zelf het antwoord 1 niet een 4ik geen Wen- vriendelijk, vanaf het begin al overduidelijk, ham, geen Geraldine, geen Prolhe- nen waren daar navraag naar te Zij is een buitengewoon intelligente roe. En ze hield van Stephen, op doen in verband met Stephen in vrouw en had dus niet de minste haar eigenaardige wijze. Ze wilde plaats van Cyprian Gleed." moeite te ontdekken dat ik 'n sterke alles doen om de verdenking van (inu dan, hoe kunt u dat meio verdenking tegen Stephen begon op hem af le wenden. Nu is Liz, buiten dramatische gedoe van- vanavond te bouwen, en evenmin om de hints de zaak, een naïef onwerelds type. darL rechtvaardigen? Het leek wel die ik haar gaf te begrijpen. Boven- En impulsief ook. In een impuls zoals ze vroeger een man martel dien maakte haar liefde voor hem 0m Stephen te beschermen heeft ze den om hem rijp te maken voor een haar instinctief bewust van zijn haat dat ouderwetse scheermes opge- bekentenis." tegen Mülicent. Be geloof dat ze voor Snord was van haar vader on- »s hemelsnaam, mr. Ryle!" Cla- het eerst verdenking tegen hem op- getwijfeld haar huis is een mu- reg stem beefde van verontwaardi- vatte aan het diner bij de Geraldi- seum van Wenham-antiquiteiten; ze gjng .Begrijpt u dót zelfs met? nes." heeff zichzelf ermee gesneden en is Dacht soms dat Nigel er plezier „Hoe dat zo?" er toen mee weggerend om het in had?" Ze stond op en gooide met „Herinnert u zich dat ik vertelde uw kamer op kantoor te verbergen. een hoofdbeweging, het zwarte haar van dat telefoongesprek dat Gleed Zij was degene die maandagmorgen naar achteren; toén ging ze vlak met zijn moeder voerde op de dag om die klapper vroeg." voor Basil Ryle staan „U hebt het voor de moord dat gesprek waarin „Wel, ik moet zeggen begon ze]f aj gezegd de politie zou hij een afspraak met haar maakte Ryle op een gegriefde toon, die een hem vroeg of laat' toch wel te pak- voor een onderhoud in zijn flat? absurde indruk maakte. ken 'hebben gekregen. Maar het Stephen zei dat hij niet zou hebben „Ongetwijfeld schaamt ze zich heel moest vroeg' zijn. Terwille van u." kunnen horen wat ze zei. Vlak daar- erg nu - omdat ze zo dom was te ciare stampte met haar voet. „Ter- op ving ik een vreemd bezorgde veronderstellen dat de politie uw wille van 11 Nigel was bezorgd voor blik op van Liz. Ik vermoed dat kamer niet grondig genoeg onder- u bezorgd om wat er met u zou zij in Stephens kamer was toen dat zocht zou hebben om het te vinden, gebeuren als u nog langer onder telefoongesprek doorkwam en het Maar, zoals ik zei. ze deed het bij verdenking bleef staan u afvragend gehoord heeft omdat het schuifraam ingeving omdat ze in angst zat om Df u het soms in een aanval van open was; dus waarom, zo vroeg zij Stephen. En het zou geklopt heb- krankzinnigheid had gedaan. Daar- zich af, zei Stephen dat hij dat ge- ben met de theorie dat u miss Miles om moest Stephen Protheroe zo gauw sprek niet gehoord had? In ieder ge- vermoord had in een vlaag van ver- ontmaskerd worden U moest hem val, bij het laatste gesprek dat ik standsverbijstering. Liz is in hoge dankbaar zijn, inplaats van zo sen- met haar had kon ze haar'zorg om mate meedogenloos en u moet niet timenteel te doen over Stephen niet langer verbergen en vergeten dat zij fanatiek is waar het „Goed, goed Het spijt me. Wer- ik heb toen met opzet een paar dui- de reputatie van de firma betreft; en kelijk waar Ik heb' nooit gedacht delijke toespelingen gemaakt. Toen het enige in haar leven waar ze bui- Basil Ryle stak Nigel zijn hand ik wegging hoorde ik haar Stephen ten dat aan verknocht was, was toe; toen met een blik op Clare en opbellen en uitnodigen voor de lunch. Stephen." een spoortje van zijn oude zwierig- Basü Ryle zag Nigel byna vljan- heid, voegde hij er aan toe; „U bent een geluksvogel." De hemel weet wat daar tussen hen voorgevallen ik ben er zeker dig aan. ,.Nu we het toch over mee. van dat Stephen niet bewust iels dogenloosheid hebben losgelaten heeft maar haar ver- „O, op zijn manier is Geraldine EINDE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1