RUSSEN HALEN AMERIKANEN Wie heet er nu Wouter? VOORLOPIG NIET *kVc cte éM&ktè mdirn V&ikculk CAROL DAY Qstella-Parels «BW» m „WÜ zullen Amerika inhalen7' pöïï&©' SPROETJE SPARKS IdteftóNKMOJWi tak 1 zeil met NEDO-MEX transparant® kSeariak door David il Bij aankoop van 2 pakken (of één dubbel pak) I WoensdaaS oktober 1958 (Advertentie l.M.) {Advertentie LM.) Kwilttaltsproduck van da Wybtrt-Fabrlakan. 70 «n 90 ct alléén bi] Apotheken »n Drogisten HET GENOOTSCHAP „Onze Taal" heeft verleden week in Scbe- veningen een congres gehouden, waarop vele behartigenswaardige dingen zijn gezegd over het taalgebruik in pers. radio en reclame. Of het helpen zal? Wij weten het niet, maar het nut en de nood- i, ak van dergelijke bezinningsconferenties zijn buiten kijf. Aan de andere kant mag men niet vergeten, d3t zich in de taal zowel als op andere gebieden van het leven processén voltrekken, die men mf eenmaal niet kan keren. De versnelling van bet levenstempo brengt bovendien vervlakking mee; men heeft geen tijd zich rekenschap te geven van vorm en plasticiteit der taal, wanneer men op de chronometer moet spreken of schrijven. Niets is gemakkelijker dan zich. vrolijk te maken over de slordige taal van een radioreporter, maar de opmerking van Jan van Herpen, dat men zo iemand geen praatzucht mag verwijten wanneer hij de opdracht heeft verslag te geven van de tewaterlating van een schip, dat niet te water wil, was vol komen op zijn. plaats. Men is, vooral in onderwijskringen, geneigd uit te gaan van een statisch taalbeeld, een norm, waaraan men zijn mening kan toetsen. Maar het eigenaardige van deze norm is juist, dat ze voortdurend in beweging is, een beweging die zich richt van het klassieke naar het populaire, en die minder door taalwetenschap en taalkunst dan door de mode wordt bepaald. Zo was het veertig jaar geleden beslist onbehoorlijk, de uitdrukking „als- maar" voor „herhaaldelijk" in het openbaar te gebruiken. Tante Betje heeft de strijd bier echter glansrijk gewonnen, en haar formulering klinkt nu dagelijks van kansels en katheders. j fJ et ig thans nuttig de capaciteit A van de economie van de Sow- jet-Unie om 't levenspeil van haar inwoners te verhogen, nog eens van J een andere zijde te bekijken, door [namelijk uit te gaan van de verde- ling van het nationaal produkt. In [onderstaande tabel is wederom voor r 1955 een vergelijking tussen cie eco- [nomie van Busland én die van Ame- rika in dit opzicht gemaakt. Verdeling nationaal produkt in 'Sé Sowjet-U. Amerika Particul. consum .a 49 65 Overheidsdiensten 8 4 Overheidsadministratie 2 1 Defensie en verw. uitg. 14 11 Bruto-investcringen 27 19 Deze tabel laat zien, dat in de Sowj et-Unie een groter per centage van de jaarlijks gepro duceerde goederen en diensten dan in Amerika aan defensie, politie, enz. wordt besteed. Het hogerepercentage in de Sow- jet-Unïe van de overheidsdien sten, in hoofdzaak uitgaven voor gezondheid en opvoeding, t.o.v. Amerika kan een ver keerde indruk wekken., indien men vergeet dat dergelijke uit gaven in een land als Amerika voor een groter deel uit parti culiere middelen, dus uit de particuliere consumptie, wor den bestreden. Het hoge peil der investeringen, speciaal in de zware industrie <30- 60 pet. van de investeringen gingen BISCUITS UITERAARD HEEFT Godfried Bomans op dit congres een aantal aardige dingen gezegd. Maar een ding was erbij, waarmee hij zeker het Nederlandse taalbesef, dat toch verband houdt met groeps-, in zekere zin familiebesef, geen dienst heeft gedaan. Zijn kritiek richtend op ouderwetse schoolboekjes, sprak bij nogal misprijzend over de daar gebezigde eigennamen, waarbij hij als voorbeeld Wouter en I ié'beth noemde. ..Wie heet er nu Wouter?" Wij kennen heel veel integere lieden die Wouter heten, ook zelfs wan- neer wij zwijgen over Wouter Lutkie, en vermogen niet te zien welke belachelijkheid er in de naam Lïesbeth schuilt. Hier hebben we nu juist met een zinloze mode-norm te doen, die gedicteerd wordt vanuit een diep minderwaardigheidsgevoel ten opzichte van eigen naam en afkomst. Men zou de wedervraag kunnen stellen, wie er nu Godfried heet; was dat niet een bekende bouillon-firma uit de middeleeuwen? Joyce en Bob zullen zich uit de geschiedenis wel zoiets herinneren. Gepaster had ons op dit congres geleken een pleidooi voor goede I Nederlandse eigennamen. Want juist door deze namen wordt het beeld van een gemeenschap bepaald. Gebrek aan zelfrespect, valse schaamte' voor eigen afkomst en kring drijveu tot het zoeken van uitheemse namen. J A.I.! r:r. de is van dat van een Amerikaan- middelen voor de trodSgf™ -.«erker.. He, is nieuwe kapitaalgoederen aan. te dat men deze weg zal volgen, om- EEN ERNSTIGE bedreiging voor de gaafheid van de taal ligt in een slordige en ondoordachte beeldspraak. Maar ook hier is sprake van x 5„ ,-c- tv» i i--i - i im de na-oorlogse periode in de Sow- een soort stollingsproces. Wat eens oorspronkelijke, geziene beelding j jet-Unie naar industrie, mijnwezen was, verstijft tot cliché, de dichterlijke uitdrukking is een begrip Jen openbare nutsbedrijven; in Ame- geworden, en daarmee tevens in algemeen gebruik-gesteld. Men moet, oro|f^a Was het overeenkomstige per- te kunnen spreken en schrijven, het recht tot een 'zekere gedachteloosheid x-ln "dt reële l°on Per arbeider en employé, stellen. Bij een woordals „laagheid" bijv., denken weinigen nog in verti- J economieDoor ^dVweer d.3t ,thans s,.echls ongeveer ee° v«f- cale benedenwaartse richting: laag is een ander woord voor „gemeen", en wanneer een spreker in het vuur van zijn rede zich opwindt over een bepaald „toppunt van laagheid" dan lachen alleen die. weinigen onder zijn gehoor, die een bepaalde, bijna nerveuze gevoeligheid voor de taal behielden en zij hebben waarschijnlijk ongelijk. Toch zijn er altijd weer de verantwoorde taalmeesters en de kunstenaars, die het materiaal niet alleen gebruiken maar ook in diepe zin kennen, om hier waarschuwende lichtjes te doen branden. Ook om door woord en voorbeeld aan te dringen op beperking in het gebruik van vreemde woorden. Want wanneer een taal vreemde woorden kritiekloos overneemt en ze niet weet te ..verteren", niet in de eigen vormen te doen versmelten, dan wordt ze een wildernis. rrancisco p.lOOgr. 'SSS k-rou - Frou^^fll P-ifiOgr L.,-S*. jAc? Chobisco 65 ct P-100 gr. e zijn heerlijk t Russische velden met golvend graan. Voldoende oni Amerika in de toe komst te overtreffen? wmaenJWg men speciaal een jj£ pld Si snelle uitbreiding van de industrie- ui sector, die toch ook de mogelijk- "--1, heid schept de produktie van som- mige duurzame consumptiegoederen. om politieke redenen moeilijk zal het waarschijnlijkst, dat de econo mische planning voorlopig op de oude voet zat worden voortgezet, als gevolg waarvan de voorspellingen van Chroesjtsjew omtrent het over treffen van het Amerikaanse levens- Een expansie van het consumptie- Peil naar een ver verwijderde toe- goederenpakket hangt ook af van komst worden verschoven. een stijging van de landbouw- en Maar daarmee is de kous niet af. f veeteeltproductie, die tot 1955 wel- Zijn uitlatingen zijn uiteraard een I licht de meest statische van alle pro- reflectie van de spanningen, die in i ductiesectoren is geweest. Over de de Sowjet-Unie heersen en van de periode 1928-1955 zijn de per hoofd sterker* wordende drang van de mas- beschikbare hoeveelheden voedsel- sa, of van een toenemend aantal I granen en vlees t.v. afgenomen, groepen, een stijging van de lcvens- d.w.z. de desbetreffende productie- standaard te getiieten, die in over- takken hebben de bevolkingsgroei eenstemming is met de groei van niet bijgehouden. Zoals reeds ge- de Sow jet-economie. Deze wens van j zegd, het is thans nog niet te be- intellectuelen en werkers wordt in i zien welke invloed de voorgestelde toenemende, mate gearticuleerd, en maatregelen in de landbouwsector Chroesjtsjew en eventuele opvolgers tenlandse politiek van aa^ land. j zullen hebben op het productieresul- taat. Ook andere factoren: de beteke nis van de decentralisatie van de leiding in de industriële sector (het zullen gedwongen worden haar vroeg of laat te honoreren. Het is zinloos te trachten te voorspellen, wanneer en hoe 't zwaartepunt in de industriële structuur van de pro dak ten van de zware industrie naar die voor de consumptie zal worden verlegd, maar zij zal m.i. ongetwijfeld plaats vinden. Daarmede zullen zodanige wij zigingen in het leven van de Sowjet-Unie gepaard gaan, dat zij niet zullen nalaten ook een-, voor het Westen gunstige in-; vloed uit te oefenen op de bui- (Advertentie IM.) zoals we zagen, in de laatste jaren sterk op te voeren. Men mag aan nemen, dat deze tendentie zich in de - toekomstige Sowjet-planning zal o£„ toezicht op voortzetten, maar zal men op deze M LrregJonj£f ecQr wijze in de nabije toekomst de nJ!1 StT?ïie* Z?1 Amerikaanse levensstandaard even a - SVili ?n de, ministeries m Moskou) van de grotere nadruk op Hhet streven naar economische ratio- ET lykt twijfelachtig om ver- naliteit (de poging prijzen en kos- schillende redenen. Een her- ten een reëler inhoud te geven, de oriëntering- van de economie met eem afschaffing van subsidies en. de aan- grotere nadruk op de produktie van sporing aan bedrijfsleiders om de consumptiegoederen zou betekenen winstmarge op te voeren1), en het een gedeeltelijk opgeven van de uit- effect op de doelmatigheid van de breiding van de zware industrie en planning, en een eventuele verho- daarmede de snellere toeneming in ging van de productie, kunnen thans het defensie-potentieel van de Sow- nog niet gewaardeerd worden. jet-Unie ten opzichte van Amerika. Men moet ook de fysieke moei- Een snelle stijging: van het aandeel Ijjkh eden niet onderschatten van. een van consumptiegoederen in de na- overdracht van productiefactoren tionale produktie zou ook meebren- Van de sfeer van de kapitaalgoe- gen een drastische verhoging van het deren- naar die van de consumptie- -.i u ■-» x goederen, gezien ook de organisato- 1 3 riscbe moeilijkheden verbonden aan ide uitbreiding van het distributieap- j paraat in de tegenwoordige struc- ftu.ir van de So wj et-economie. 3 Met de huidige kennis die wij hebben van de Sowjet-TJnie lijkt het jlK GA NIET NAARM'N W JE SENT'N PELJG- KAMER IK GA ME VERSTOP-)NIET,JENNIFER PEN - DOE IK WEL MEER. M AAR ND MOET IK ACHTER ONZE TTJlN LOOPT^3*p»l WEG PE RW1ÉR.TANTE EDITH DèNKT DAN WEL DAT IK ME VERSTOPT HEB.MAAR ZE ft Tut' ilOOVT ZEKER OF IK NiÊT INt>E RIVIER, GEVALLENÏJ~~ bcn: MOET ZE MAAR NIET ZO ^!K KANT NIET I GEMEEN TEGEN ME DOEN'. BELOVEN, JE GAAT TOCH NOG NIET A MAAR.ALG WEG? JULLIE' DRINKENEERStJ? KAN.. THEE- KUN JE NA PE THEE^#,W NET VN DE TUIN KOMEN ALLEEN? DAN ZAL IK JE TIMMV LATEN ZIEN x'v"- LEUK KIND... MAAR WAT Zg »N HEKEL AAN EDITH! IK GELOOF DAT &ILUAN GELUK HEEPT, DAT KIND HEEFTJT MAKKELUK iv^v BONN Toestellen van de Ameri kaanse luchtmach* in West-Duiisland zullen verfbanden krijgen, waarin licht wordt weerkaatst. Dit is ge schied om het aantal vliegtuigbot singen te verminderen. (Advertentie l.M.) Shanden ruw of schrool HAMEA-GELEIfr^H^i fiasHAMEA DAMASCUS. Aan de Syrisch- Turkse grens zijn 65 mensen ge wond oij een botsing tussen een per sonen- en een. goederentrein. De meeste gewonden komen uit Irak; de andere zijn van Syrische of Turkse nationaliteit. Zij zijn in ziekenhuizen in de Syrische stad Aleppo opgenomen. (Advertentie LM.) rt" JPROtTJE IKWNDHtr HttRUjKOM I die MtnsiiD oi/tR vRoefitRte vtRjentrd "fdAANOtn LATER KljnróPROtTjt TOttfOt OUkHt GtTROUWZ t&1 OfiOtP TO£RióT£f1 D00^tT HtASTLLÜt fORT ROtlDLtlDT. 1 tfl DAT OUWt 6TUK ótiCHUT «06 MO OR cm flu OOK f DIJ AlLL M I ÓA&eL5 tM PlSroUN 1 DAfiR Hturdcft öROTt ROL ÊöPtELDUittil Vtu»LA6 Dit. 3430. John trekt zich bliksemsnel onder een overhangende rots terug, wanneer de omgeving opeens fel wordt verlicht Nog eens gooien de bewakers van de gevangenis een fakkel naar be- neri-n. Van de ontsnapte man is niets te zien, maar ha- daar zien ze een krokodil wild rond- f spartelen. Daar moet. half onder water, een zwaar gevecht worden geleverd en wie dat verliest kunnen zij wel begrijpen! Maar de bewakers we ten niet, dat zij met hun lichtfakkels John goed hebben geholpen, want door al dat licht hij nu goed de omgeving verkenneh. En nu ziet hij de koffer, die door het gespartel van de krokodil uit een rotsspleet is losgeraakt. Zodra de laatste fakkel dooft, doet hij een snelle greep en trekt de koffer naar zich tce. O v44"X' door URSULA CURTISS gelopen had. Iedereen had zijn eigen nachtmerries. Voor sommige mensen was het armoede, voor anderen de oude dag. Voor Martin Fennister was het een lange, ongeneeslijke ziekte geweest, opgesloten te zijn in een kamer, een steeds groter wordende hulpeloosheid vrienden die zachtjes binnenkwamen om dezelfde, trieste leugens te verkondigen. Als hij een sombere bui had, hoopte hij altijd door de bliksem, getroffen te worden. Het mooiste einde voor een mens. Als iemand hem verteld had, dat de dood al in hem begonnen was, zou hij het proces zeker verkort hebben. Torrant ging naar zijn hotel terug en pas toen hij uitgeput in z'n ka mer 2at, realiseerde hij zich, dat hij bijna vijf kilometer door de sneeuw had gelopen. Hij ging naar de bar beneden en nam. de borrel, die hij gehoopt had met Martin en z n vrouw te drinken. Daarna nam hij nog een borrel, zomaar in zfn eentje, en toen een sandwich. Hij bewoog zich auto matisch en was zelfs in staat het gesprek met dé barman gaande te houden. Denken kon hij niet. tot het ineens tot hem doordrong, dat hij iet» volledig vergeten was, namelijk te informeren naar de vrouw van Martin. Hij moest contact met haar opnemen om te vragen of hij iets voor haar kon doen. Brieven bewaarde hij zelden en pas toen hij in bed lag, herinnerde hij zich haar naam. Martin had zijn huwelijk per briefkaart aangekon digd. Dat was trouwens hun gewone communicatie-middel. Achttien maanden geleden.had hij die briefkaart ontvangen. En de naam was Anncbelle. Annebelle Blair Om twee uur 's nachts deed hij het licht weer aan. haalde een boek uit zijn koffer en begon verbeten te lezen tot zijn ogen brandden. Hij viel in een lichte, onrustige slaap en droomde steeds opnieuw, dat hij rol verlangen op weg was'naar een dode vriend. v vv<°v 1 Torrant's gezicht werd wit van woede en ze zweeg abrupt Die ene sekonde nam hij kleinigheden in zich op. die lang in z'n geheugen zouden blijven: gebloemd behang, een vaas groene, glanzende bladeren bij de trap, een koperen asbak in de vorm van een vis op het haltafeltje Toen hoorde hij mevrouw Westing een beetje boos zeggen: „Nou ja, tenslotte heeft hij zelfmoord ge pleegd." Ze zweeg even. „Hij heeft zich van kant gemaakt," herhaalde ze alsof ze zich moest verdedigen. Zich van kant gemaakt. Zou er, vroeg Torrant zich af en er was een koude stilte in zijn brein, zou er een afschuwelijker zinnetje bestaan dan dat? Maar hij kon er niet tegen vechten, hij kon bet niet ontkennen in een razende uitbarsting. Niet te gen deze vrouw, die zo kennelijk herhaalde wat ze voor waar aannam. Ze had Martin niet gekend, ze wist niet hoe levend hij was, hoe spran kelend levend in weerwil van z'n verlegen, bijziende ogen. "Martin met z'n grote belangstelling voor men sen, z'n subtiele ironie en z'n plezier als ze hem aanzagen voor een ern stige, wat onhandige geleerde, omdat het zo nuttig was. omdat ze niet op hun hoede waren met Martin achter een camera... Z« wist het allemaal niet, maar plotseling zei ze precies datgene, waardoor alles geloofwaardig werd. Ze zei: „Hij... meneer Fennister.,. was ziek, weet u. Hij was bij een dokter geweest en had gehoord, dat hij ongeneeslijk was." Om vier uur had hij op de Bolton- weg gelopen. Nog geen half uur la ter liop hij dezelfde weg terug. Het was gaan sneeuwen en de vlokken schenen het laatste licht op te drin ken. Hij had zijn handschoenen la ten liggen in het huis, waar Martin gestorven was, maar hij voelde de kou pas toen hij al een heel eind De plaatselijke krant van een jaar geleden had vrij veel ruimte besteed aan de zelfmoord van Martin Fen nister. Er stond ook een foto van hem in. een verlegen onbekende met een bril. Verder dc inhoud van de twee briefjes die hij achtergelaten had. Het briefje voor zijn vrouw bevatte maar twee woorden: vergeef me. De andere brief was een -nauwkeurige omschrijving van de slaappillen die hij genomen had en de hoeveelheid, eindigend met de zin; de oorzaak van mijn daad houdt verband met mijn lichamelijke toestand. Hierna kwam het hele verhaal: dat Martin die dag met .zijn vrouw- naar New York was gegaan. Ze zouden wat winkelen en later bij vrienden dint ren. Hij had haar echter alleen geïa.en voor een zakelijke bespre king en gezegd, dat hij wel lang op gehouden zou "kunnen worden. In plaats van de zakelijke bespreking had hij de volgende trein terug naar Greenwich genomen om te doen wat hij van plan was te doen. Over Annebelle Blair werd nage noeg' niets vermeld. Ze werd een paar maai genoemd als „de aantrek kelijke echtgenote", maar dat kon in krantenberichten niets en alles be tekenen. Over haar toekomstplannen geen letter. Aan het eind van het verslag stond de man, die hem voortdurend vaag had beziggehouden: Dr, William L. Davies. Torrant duwde de krant opzij en ging op zoek naar. een telefooncel. Dr. Davies was om en nabij de zestig, met 'n smal gebruind get cht en "n minimum aan sneeuwwit hiar. Hij verontschuldigde 2ich kort, dat hij Torrant had laten wachten. Na dat hij zich voorgesteld had, legde Torrant de reden van zijn komst uit, maar Davies schudde langzaam zijn hoofd. Nee, hij had niets meer van mevrouw Fennister gehoord. Hij wist, dat ze het huis had verkocht, maar waar ze freeh gegaan was wist hij niet. Een heel treurig geval, zei Davies, al bijna weer verdiept in de papieren die vobr hem lagen. Een heel treurig geval. Hier heeft Martin gezeten, dacht Torrant, op deze zelfde stoel heeft hij de diagnose aangehoord, die hij niet kon verwerken.. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1