^Zondvloed" van appelen en peren doet dit jaar overladen takken kraken ijna éénderde gaat naar koelhuizen CAROL DAY OPGEVANGEN R U.... SPROETJE .SPARKS..; Vrijdag 10 oktober, 195! CEMA -PATENT Export e maanden garantie HOLLANDIA door David Wright WÊtè/m door FRANK GODWIN (K wou ff AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB TV' herdenkt "paus Oude beikerade 'RADIO1 en TV Moeilijkihedeïi Vanavond- Oudste inwoner (111) - schildert zelf - met gemak en GETALADptAST,CVERF Advertentie JJtf.') was--licht- en xonecht gordijnstoffen woord onderduiken heeft in de bezettingstijd een zeer speciale I betekenis gekregen. Wanneer wij daarom thans van een neiging JL JL ,ot onderduiken in Nederland spreken, mag dat geen misverstand wekken. De huidige vorm van onderduiken ia een andere dan die van.de bange veertiger jaren. Toen was het een lijfelijk van de opper vlakte verdwijnen; thans is het een geestelijk opgaan in de golf van in- ternaüonalisroe. Op dit verschijnsel hebben wij reeds énige malen de aan dacht gevestigd. Het is een reactie op de vroegere zelfgenoegzaamheid. Er. is een besef van eigen geringheid ontstaan, zeer versterkt door het zich losmaken van Indonesië van het koninkrijk. Tussen de beide vormen van onderduiken bestaat toch ook wel verhand. In de oorlogsjaren was bet een vlucht voor de vijand, thans is het bij velêo een vlucht uit de weinig eervol geachte werkelijkheid. Zo juist en verstandig bet onderduiken in de bezettingstijd was, zo ver- keerd is het, opgevat in de zin die wij er aan gaven, thans. Het is na tuurlijk wel troostrijk om te denken dat men zijn ietwat bekaaid Neder landerschap kan inwisselen voor de voorname hoedanigheid van Europeaan; maar het is er niet minder een misverstand om. Er valt namelijk niets in te wisselen. Er valt alleen maar iets te venvervendoor het Nederlan derschap serieus op te vatten. Een goed Europeaan kan alleen degene zijn die, veeleer dan zich voor zijn landaard ie schamen, het beste wat 'deze landaard hein heeft geschonken inzet voor de gemeenschappe lijke zaak. Wie het kleine niet eert. is het grote niet weerd: het geldt hier meer dan bij wat ook anders. Het is iets, vrezen wij. wat in Nederland maar moeilijk wmdt begrepen. Dc laatste vijftien jaar zijn ook wel zeer ontnuchterend geweest. EN zeker nationaal minderwaardigheidsgevoel is op het ogenblik on- E—4 miskenbaar. Het verklaart mede de ongewoon grote Europese ge- A a zindheid in ons land. De eerlijkheid gebiedt, dit vast te stellen, zo als ze ook gebiedt om te erkennen, det het een averechtse bijdrage is aan de totstandkoming van een gezond Verenigd Europa. Een zodunig Verenigd Europa kan sleelus een succes worden, wanneer de onderdelen vervuld zijn van een krachtig en zelfbewust leven. Dc Nederlandse politiek is niet klein cn onbelangrijk; ie is en blijll van grote betekenis voor de Nederlanders. Het is een opmerking die wij maken mede .in verband met enige klanken die wij opvingen in verband met de algemene beschouwingen bij dc begroting vorige week: zoiets van: is het nog de moeite waard, dat we ons daar zo' druk over maken! Zonder twijfel zijn er gewichtiger dingen in de wereld en in Europa, alleen, de Nederlanders kunnen er maar weinig invloed op uitoefenen. Een bcstuurs- terrein, echter, waarop een volksgemeenschap zeggenschap heeft en be houdt, is een kostbaar bezit; en als het niet te groot is. heeft het het voordeel van de overzichtelijkheid. Natuurlijk zullen aan een Europese gemeenschap zekere bevoegdheden moeten worden overgedragen, maar de delen zullen vooral cultureel grote zelfstandigheid behouden. Een federaai Europa zal dan ook niets te maken hebben met een super staat of een wereldstaat. Het zal een samenstel zijn van rechtsgeiijke de len, sterker naarmate deze delen uit eigen kracht tot groter bloei gera ken. Een Nederlander zal een Nederlander blijven. Bevredigt hem dat niet, dan kan hij beter emigreren naar een ver land, want hem ontbreekt ook de aanleg tot Europeaan." IMMERS, de smeltkroes, die ons tot eenheid «mensen zou maken, ware niet de redding maar de verwording. Het geldt inzonderheid voor kunst en cultuur. Het is in theorie wel mogelijk om meteen voor de ganse wereld te schilderen en te bouwen en te schrijven; maar de praktijk heeft de eeuwen door de les geleerd, dat voor het ontstaan van grote, werken een lokale gebondenheid een van de voornaamste vereisten is. Ook hier. geldt de eia van de overzichtelijkheid; een beperking van de bronnen, waaririt men. put. Juist déze lokale gebondenheid heeft het pro ces van uitwisseling door de eeuwen heen zo waardevol cn vruchtbaar ge maakt. Het heeft zin, hierop duidelijk, de nadruk te leggen, omdat, naar wij ons verheelden, juist in de kring van de kunstzinnige intellectuelen dc opvatting, omtrent het internationale karakter van kunstuitingen het besef I van de noodzaak van binding aan een zeker milieu" is gaan overwoekeren. Wie deze binding mist kan, geloven wij, nooit miérhaiidnale betekenis £fc?ijgen. Overigens hangt:, de verwarring in Nederland ook op' dit terrein ,ten Tiauwste sarhen niet wat wij/boven het nationaal mindenvaardigheids- 'noemden.. Zoals trouwens de aanvaarding van onverwerkte woorden en uitdrukkingen in een vreemde taal er mee samenhangt; eenverschijn- >sel£:waaraan enige dagen geleden pp deze plaats aandacht is besteed. (Van onze landböuwredacteur) TI EL. Dit zijn de iveken waarin de Nederlandse fruitoogst zijn hoogtepunt van het seizoen bereikt. Tussen- half septem ber en eind oktober komt het beste, lekkerste en grootste deel van de appels en peren uit de boomgaarden. Een geweldige stroom dit jaar; nooit is de fruitoogst zo groot geweest. Alle records die in de laatste tien jaar zijn gevestigd, worden door de oogst 1958 massaal gebroken. Mooigaaf, gezond en-groot fruit, dat in zijn overvloed de takken: van de bomen tot de grond doet buigen. Vele takken zijn gebroken onder de last, wanneer de. telers sluiten tekort kwamen om het zware ge wicht te helpen dragen. Geen bongerd; of er staan vele bomen in die de indruk, wekken, of een waterval van fruit van hun top tot in het gras reikt. De Nederlandse fruittelers zijn veel gewendmaar dit hebben zij nog nooit meegemaakt. rQV£R; de. wegen van de fruit teeltcentra van Noord-Holland. Zeeland, Utrecht, Gelderland ei Limburg trekt iedere dag een set oom van vrachtauto's, afgeladen met peren en appels, naar de brand, punten van de handel endistribu tie; de fruitveilingen. Op de grote veilingen, zoals te Geldermalsen. waar in deze weken 400-001 tot 500,000 kg per dag wordtgeveild, begint de aanvoer 's morgens al om zes uur en. als de laatste partijen weer, door de groothandelaren, -com missionairs en exporteurs van do veiling worden afgevoerd, js^ de klok het middernachtelijk uur reeds dicht genaderd. Met man en macht en lange arbeidsdagen moet de ge weldige stroom van honderden mil joenen .kilogrammen fruit in onge- veei zes -weken worden verwerkt. KJ IET alleen in Nederland, .maar ■t v in heel West-Europa ,L. de fruitoogst enorm groot. De Italianen spreken over een fantastische „oogst. De Westduitsers weten niet wat hun overkomt; vorig jaar plukten zij 403 miljoen kg fruit, dit jaar wordt het viermaal zoveel: 1.7 miljard kg! WAAR blijven deze massale hoe veelheden? Er is een" gewel- Advertentie i t, dage vraagin het binnenland; om het in de taal vande Handel weer te geven: .„Het binnenland eet geen fruit, het vreet fruit". Hét Ned' •- landse .publiek -wil blijkbaar de achterstand van vorig''jaar, toen er ten gevolge van de nacntvorst- ramp weinig fruit:'was, volledig in halen./ Geweldige hoeveelheden gaan' in dë. dagelijkseconsumptie. Ook de conservenfabrieken kopen zeer' veel' om" hun voorradeh" weer op peil te brengen, die door de nachtvorsten geheel waren, uitge put fruit C30 miljoen kg in 1948), dat is bijna 30 pet, van de totale ap- peioogst. Daarnaast zijn er nog be waarplaatsen, met een opslagc; -cl- teit van omstreeks43, miljoen kg. De snelle uitbreiding van-de koel- huisruimtè is zowel vvbor de fr. telers als voor de consumenten een zaak van belang geweest. Vb de oorlog immers,moest de gehele fruitoogst praktisch vóór Kerstmis zijn geconsumeerd.: Na. nieuwjaar was er nog omstreeks 5 pet. van de oogst in bewaarplaatsen aanwezig. Mear dat kleine beetje had niets te betekenen. Eigenlijk was er tus sen 1 januari en l juli voor geen prijs vers fruit verkrijgbaar. DOOR de uitbreiding van de koelhuizen is er tegenwoordig volop vers fruit tot en met maart' en voor wie de daarna snel oplo pende prijs kan o£ wil betalen, zelfs tot in juni. "Weliswaar zijn koelhuizen zeer dure installaties (het koelen van fruit van I oktober tot 31 maart kost 12 tot 15 cent per kg), maar daartegenover staat, dat zij hetmo-, gelijk hebben -gemaakt, dat er 12 maandenper jaar vera fruit .ver krijgbaar is. Want als het laatste fruitde koelhuizen verlaat, worden de vroegste, soorten alweer op de veilingen' aangevoerd.v-y vpv- Y;V op de lolen atlas van de Benelux. bij ieder paar Cema-patentschoenen F} E derde klant is de export, x~^ maar die is niet bijzonder groot, omdat ieder land royaal in zijn fruit zit. West-Duitslandhad, om zijn eigen fruittelers voor een ineenstorting van de markt te be hoeden, de voorwaarde gesteld, dat geen fruit geïmporteerd mag .wor den, waarvoor de exporteurs min der. dan 18 cent per' kg - hebben betaald. Later heeft Duitsland de minimum-irriportprijs verhoogd en daarbij bepaald,dat alleen nog met name genoemde appelrassen mo gen wardcn^ingeyoercL Eipdo'.cto- be,r zuilen de Duitse autoriteitm zich opnieuw,, in/overleg met Ne derland, op 'de .situatie beraden. Vóór Italië, dat met Nederland de giote leverancier aan Duitsland is, betekent die minimum-importpr'js zo iets als een ramp, want de Ita liaanse exporteurs, kunnen., niet be wijzen voorwelke prijs zij Het fruit hebben'ingekocht bij de te- lei f. Daarentegenkan Nederland met zijn „veilingsysteem,: die garan tie wel geven. Dus is" Nederland vrijwel de enig' ...exporteur op Duitsland. 'w Die - uitlaatklep 'van- de export is in deze situatie van overvloed wel bijzonder gelukkig, want anders zou do prijsontwikkeling voor de fruit- I telers -waarschijnlijk-, catastrofaal zijn. Zij ontvangen nu bepaald geen j hoge prijs aan de veiling, maar de I giotp hoeveelheid vermenigvuldigd met de betrekkelijk lage prijs, i maakt de uitkomst.sluitend. Jongens- en meisjesschoenen Koelhuizen F) E vierde klant die de* frult- stroom van nu en' de komende weken helpt verwerken,: zijn de koelhuizen. Die worden bij "wijze, i-van spreken tot de nok toe: volge- stouwd. Deze bewaarmogelijkheden, die pas in de afgelopen tien jaar hun grote ontwikkeling zijn begon nen, bieden in Nederland i-ujmte voor de opslag van HG miljoen kg WEET IK NIET.—TOEN KTlMHY HIER ZAG "ZITTEN, MO^öT »K WEL ÖAAN HALEN ANDERS WAfc HU Mfö&CMEN GÉVAL LEN EN VERDRONKEN GOMP£,lK_ IK HOOP DAT ZEI JENNIFER DAT ZE WIER- A LEUK MAAR WAT HEEN ZOU GAAN? ER ZWAAIT J HAAI 2E Wc WAT AtL EOTTH DAT MERKT!/ VROUW'.PRACH HOE VIND JE DAT T IS Hl ER, MET RIVIER, G1LUAN. KUK EENS! PASOP, JENNIFER» KUN JÊ TERUG KOMEN? KoM.KCM! WtHÉBem H£T AUt/MAAL DAT MA6IÊ..TQCK óO£l£.HtLP! WtL MOtlLIJK...£A NAAR LÉKKfcR rtAAR. Buirtn DAn voa je. jt vlel BtTtR. mtr zteütnïbtttit Htr maar! !K WOU DAT IK :Bas^hebben. :met: Manuel Gariba,- ^&f^'d&'^af«ésprökeh'....'dat-bij.: die ochtend aan' 'boordvan de: „Waterjuffer" zal komen. Wanneer Manuel - op hef punt staat zijnhuis- te verlaten, ïkrijgt hü-ëchtér bezoekwan:iemand, die hemver-, ..itëifc' dat die'nacht Johti Glider -uit de gevangenis 'is ontsnapt. „Weet jc dat zeker?" r.oept Manuel vëréch'rikf uit. i'ilk 'heb het uit de beste bron, ''zegrzijh.'beZöéker.' „"maar maak je niet ongerust, 'hy.ns'vast'en zéker, gegrepen door de -krókbdilién. Je weet zelf hoe moeilijk het is om 'er-uit te ko men. En die beesten waren vanmorgen bijzonder agressief." „Goëd-. goed.'v zegt "Manuel, ..maar heb ben ze iets gevonden' Weet je zeker, dat-ie op gevreten ls?" Nou ja, zekerheid heeft natuurlijk niemand, maar, Manuel weet.genoeg. „Dan. ga ik'er van door!"; roept, hij; „bedankt voor je tip;" Wanneer dc gids niet komt opdagen, gaan Rob en Bas die middag naar zijn huis. Nou. die knaap woont in een dure villa.' Dan moet hij wèl veel verdienen /IE het door dë KRO verzorgde televisie-programma is fidster- avond -ruime aandacht besteed aan de figuur van de overleden Paus Pius XII, die allereerst werdher dacht door de aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr.' Alfrink. Een uit foto's en filmflitsen samengesteld le vensoverzicht gaf een goed beeld van de betekenis, die deze Paus voor de katholieke -wereldheeft gehad. Het accent werd gelegd op zijri be langstelling voor alle aspecten van het moderne leven ende moderne techniek. De rechtstreekse reportage uit de kinderkliniek van de geneeskundige faculteit van de Nijmeegse; .Universi teit had een vlot verloop en had ge noeg interéssante aspecten om on danks de propagandistische tendens ook voor niet-katholieke kijkers aantrekkelijk tè zijn. De avond werd besloten met -het. optreden van me vrouw Maria van der Eist,, die in haar televitrine ditmaal door enkele mode-redactrices een aantal model len van de nieuwe^wintermode liet bespreken. Natuurlijk heeft het vrouwelijk deel van het tv-publiek recht op zijn eigen programma. We vinden het echter jammer, dat* me vrouw Van; der Eist haar voorlich- ting meent te moeten geven in de trant van 'de populaire damesweek bladen; Heel •zoetjes, en tegen' 'n com merciële achtergrond, als u-begrijpt -wat wij bedoelen. Er hoeven, niet al tijd namen genoemd, te worden om de negotiete stimuleren. Uitgangs punt van aUe .reclame-technieken is het. scheppen'.-, van .-behoefte aan ar tikelen, waaróp verdiend kan wór den. .Een respectabel uitgangspunt, voorwaar. Maar 'ook. eenuitgangs punt, waar. "een beeldradio die zo principieel alle contacten met de commercie verwerpt, zich verre: van zou moeten houden. H. S_ EEN radio-figuur, die voor de oor- log bij een groot deel van het pubUek zeer .populair Was, zal vol gende week--zijn*,entree maken in het televisie-amusement. Als Jan Alledag zalJan Hahn. alias Peter Pech, de hoófdrolvertolker zijn in een maandelijkse, strip. ïn het zatèr- dagavondprogramma van de NCRV. Deze 'strip „Ini 't Pothuis" getiteld,, j zal worden geregisseerd door Gerard Rekers. Andere medewerkenden zijn Jan Blok, AHard van.der Scheer en Kitty Janssen. De schoenmaker Jan Alledag wordt ons .beschreven „als de filosoof van 't Pothuis (nee,, ver- gis u ".iet, ei- staat "niét Sashuis), die niemand töt last en ieder tot vriend is.". Gerard Rekers is óok de regis seur van de. nieuwe quiz „Plus of min", die zal worden geleid door Jo- han Bodegraven. In hetzelfde zater dagavond-programma regisseert Diek van Bommel „Een reis om de wereld voor 80 ouden van dagen," zéér vrije bewerking van bet boek van Jules Veme. De rol van de rijke heer Philip Fok wordt vertolkt door Steye van Brandenberg, die van zijn huisknecht P. A. S; Partout door Herbert Joeks. Moeilijkheden zijn gerezeiv rond de heruitzending van het .televisiespel „De openbare aankla ger", door de kro voor 12 novem ber in het programma opgenomen. Dezé heruitzending zal niet door gaan. De acteurs hebben namelijk voor deze telerecording vijftig pro cent van het hun bij de eerste uit zending .uitbetaalde honorarium ge ëist. De KRO had willen .volstaan met twmtig.procent. Tot dusverre is door de NTS cn de Nederlandse Vereniging van Toneelkunstenaars nog .geen overeenstemming bereikt over het percentage van het oor spronkelijke honorarium, dat acteurs bij heruitzending zouden moeten ontvangen. De acteurs hebben nu, na overleg met hun vakorganisatie, be sloten geen honorarium,, lager dan vijftig procent, te accepteren. Het ge volg van. een en ander is, dat KRO- regisseur. Lüc van Gent in de 1 ko mende vijf weken een nieuw stuk zal moeten -kiezen, en daarvoor de. medewerkenden zal moeten zien te vinden. vV' (Advertentie IM Dachc U na heus, dat onze: klan- j ten op Zaterdagmorgen vroeg1 de deur uit zouden gaan als ze niet uic ondervinding -wister»- dat hun moeite dubbel en dwacs. beloond zal worden? Nu, Zaterdag zal hoi» moeite - meer dan beloond worden, want dan begint om 9 uur de verkoop van een grote hoeveelheid zuiver wollenWiltonkar-' petten! f Maar dat'niet alleen, "feest maar goed: zuiver wollen Wilton karpetten in de extra grote maat 225 x 320 cm, die normaal j voor. 189,-. gulden worden.yer-1 j kochtikoopt'M'nu;'omdat h« ■geen seizoen Is eft omdat er j wéef-afw ijkmgeri voorkomen «jie rpraktisch onzichtbaar zijn Ivoor nog géén honderdgulderu Zacerdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze extra grote, (225 x 320 cm.) zuiver, wollen Wilton karpetten,ge-j weven van kleur- echte wollen WiL ton. garens iri prachtige Perzische dessins, ^in diepe warme tinten voor. Hilversum I: Opnamen -van concert, op 2 juli te' Arnliem gegeven ter Herdenking van de verwoesting van de st. Ëuscbiuskerk. Uitgevoerd worden liet Reaoiojn van Johannes Brahnts en de Cantate ïir. 80, Ein fester Burg, van IS. Bach (8.30-10 unr), Hilversum II; Vervaldag, hoorspel van Max Gunderman, vertaald door Itemco Campert. B<c regie heeft CoosMulder. Medewerkenden '*»-*- Guus Hermus en Jenny van Mae riant (8-05uur). "Vüla Sidonja, nieuwe radio ,,strlp" van TVIm Meutdijk met gitaar-Hiustrartes door Jan Blok 9.20), Licht en Donker, klankbeeld' ovee nieuwe vetenschappelljke ontdekkingen door jack Kröner en Tom Pauka. Regie Gabrl de Wagt. Onderwerp van dc eers te aflevering in deze serie Is de ont dekking vau de reflexen .van. liet „on derbewustzijn" (9.45—10.10). (Advertentie IMjj Altijd ovenvrers - Altijd even lekker! garandeert U dé versheid. ANTWERPEN In Antwerpen. I TOKIO Op de televisietoren in zijn drie nieuwe gevallen vah vergif- Tokio is een antenne aangebracht tiging door methylalcohol geconsta- I van ruim 27 meter, waardoor de to- teerd. Het betreft Zweedse zeclïe- I tale hoogte van toren plus;-antenne den. De toestand van een hunner- is i 364 meter is? geworden- De, Par ij se zorgwekkend. i Eiffeltorén is;328 meter hoog. (Advertentie LM.) van Ceta-Béver door URSULA CURTISS Moord? juridisch gezien misschien niet, want. Martin had uiteindelijk het besluit genomen en zelf de slaap pillen ingeslikt. -. AnnebeEe Blair was in de schaduw, gebleven. Ze had de stilte, de nachten, eën enkel woord nu en dan, hun eigen werk laten doen. Maar moord' was het toch, in een bijzonder angstwekken de vorm. Hotelkamers""zijn niet Ingericht om heen en weer te lopen. Het "bed, de stoel, het schrijfbureau, en de prul- lemanden zijn hinderlijke obstakels bij iedere stap. Torrant ging voor het raam staan en keek naar'buiten zon-, der iets te^'zien. Toen ging de telefoon. Da vies? Had ihy zich vergist en belde hij. nu op om zijn fout te herstellen? Het was Da vies niet. Het was Tor-, rant's broer Allan in San Francisco. Zelfs op deze afstand maakte hij de indruk van een :geslaagd, maat schappelijk veilig mens. „Jim? Luister naar me. Dit is ge knipt voor je. Ik heb net met de pc-etoom van Helen gesproken, hij is vice-president yao Torrant luisterde. Zijn schoonzus ter was vermogend en had connec ties by devleet. Ze was 'beslist aardig, maar ze had té veel .vrien den en familieleden, die er op. uit. waren Iets Te Vinden Voor Torrant, hoe gélukkig en tevreden hij ook met z'n leven was. Rondtrekken met een schrijfmachine, mocht, dan amu sant zijn. het was met- Verstandig. Gewoonlijk sloeg hij alle,re^jecta- bele banen af met. een gemengd-ge-" voel van plezier en wrevel; deze keer u-as hij niet zo zeker. Een vaste baan, heel anders dan het werk dat hij met Martin had gedaan.. Aarzelend zei hij: „Kan ik je te rug bellen?" .yVanneer?" „Morgenmiddag." „Morgenmiddag?" herhaalde Allan ontzet. „De peetoom van Helen Torrant begreep het. De peetoom van Helen zou wel weer de belang rijkste peetoom van de wereld zijn. Een oude heer met een rcod hoofd - natuurlijk en een witte hangsnor. Zijn kantoor zou ongeveer de afme tingen hebben van een bescheiden stadion. Hij onderdrukte zijn wre vel en zei vriendelijk: „Als er voor die tijd een andere candidaat op duikt, heeft hij voorrang.: Zeg tegen Helen, dat ik nog steeds te eten heb. Zelfs te drinken." Hij was onmiddellijk boos op zich zélf. Waarom hadden de mensen ook zo'n enorm geduld met hem. „Bedankt voor dé moeite, Al/' zei hij rustig. „Ik zal 't morgen laten weten." Hét was bijna twee uur. Torrant ging naar de bar én aLeen broodje met hani, dat uitsluitend' uit slastron- ken scheen te bestaan. Hij at .werk tuigelijk, zijn gedachten nog bij het aanbod van zijn broer. Het Teek hem een aardige baan,- een- heel leuke baan eigenlijk, met een geweldig sa laris en meer vrijheid dan je kon verwachten bij een- weekblad met zo'n grote staf. De'moeilijkheid .was. dat geen enkele baan hem vrijheid genoeg zou laten om naar Annebelle Blair. te: zoeken. En dat, wist hij met ijzige vastbe radenheid, was nou net wat hij van plan was.Annebelle Blair zoeken. 'Het was.een besluit; dat geen plaats meer liet voor. iets anders. v De .restvan die dag én devolgen de morgen kwam hij; een paar- klei nigheden aan dc weet over.de vrouw van wie hij- zich absoluut geen idee kon.;:vormen;-' Het maakte hem dol, dat hij haar op geen enkele' manier gestalte kon geven en hij klampte zich vast aan ieder feit. dat hij wist te achterhalen. Orr. tc beginnen had zc bij hel postkantoor geen toekomstig adres achtergelaten. Dit kon bete kenen, dat ze het niet bekend wilde maken of gewoon, dat ze het zelf nog niet wist. Verder had de dood van Martin - haar dertig duizenddollar opgebracht. Tien duizend - van een. verzekering en dé andere twintig door de verkoop van het huis. Ze had het veel te haastig van de hand gedaan, beweerde de makelaar nij dig. Hij zou er veel meer voor ge maakt hebben als ze - hem niet", zo hed opgejaagd. Toch 'n-mooj som- m et je, dacht Torrant. -Dertig dui- zeiia dollar voor een huwelijk van zes maanden. Dat was vijf1 duizend dollar per maand. Lang- niet slecht. De' belangrijkste ontdekking was misschien we] de handigheid waar mee ze ieder spoor; had uitgewist. Martin Fehnister was een bekend fotograaf geweest, z'n zelfmoord was uitgebreid gepubliceëi-d: in-mile bla den én toch had het onmiddellijke vertrek van zijn. wed uwe bergeos ach terdocht, gewekt. Het was nu natuur lijk al een jaar geleden. Hij; had- er moeite mëe zich dat te; realiseren. Om -drie uur ongeveer, de' Uveede dag van zijnonderzoek, ging -Torrant opnieuw naar de Bolton weg; in dë stellige overtuiging dat hier zijn eni ge mogelijkheid lag om de draad te vinden. Mevrouw Westing gaf hem de ver geten handschoenen en zag er bij de ze gelegenheid noch rozig, noch kin derlijk uit. Ze was kprt, op haar hoede en achterdochtig.. Aan haar houding was duidelijk te merken, dat ze Martin Fehnister uit baar huis geschrobd en behangen had en dat ze hem op geen enkele voorwaarde weer binnen gebracht wilde hebben. Ze schudde ontkennend haar hóófd tóen hij inlichtingen over Annebelle Blair vroeg.'maar bij de deur wees ze plotseling naar een wit huis, dat door de bomen heen zichtbaar was. „Vraagt u maar eens bij Polly Stark. Zij en haar man waren be vriend mét de Fennisters," zei ze en er was beslist iets geniepigs in,haar stem. Niettemin was 'Th et eerste po- sitieve. geluid dat hij te,.horen kreeg,. Torrant bedankte haar en liep verder de; weg; af. Van een afstandje, gezien zag me vrouw Stark eruit .ais een heel jong meisje. Ze was druk?in de weer met. het maken van eensneeuwpop,ge- holpen door twéé kleine, enthousias te kindei-en. Dichterbij gekomen, was ze ouder, dan haar tenger figuurtje suggevccrde. Ze bad jongensachtig, blond haar en grote, lichtgroene ogen in een smal. levendig gezicht. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1