Asylrecht of iets anders? MAO ZET BOEREN ONDER DRUK LUYCKS I maakt van t proletariër mm Bij Suuske I lg i&ëMItSjÉiÉS® mm Zaterdag't Zit er op A Alleen nog de melkfles omspoelen! AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Bijlen van tien duizend jaar in Gelderland Huidgenezing] «kltVj PICCALILLI FT HET feil. Har van prn ViTa trharr» «:Aret^l-«lMa amr D X, pET feit» dat van een hele schare verstekelingen uit Indonesië nu een aantal roet de Johan van Oldcnbamevelt terugvaart naar het b land van herkomst, dreigt een beetje een ander feit te overscha duwen, nl. dat ccn aanzienlijk groter aanlai is gebleven. £r is noga! wat rumoer, enige Kamerleden hebben vragen gesteld aan de minister van Justitie, er was donderdag een grote betoging van Ambone-j zen in Den Haag, en in enkele bladen beeft rnen artikelen en reportages kunnen aantreffen over het gebeurde met als strekking, dat de regering een verkeerde en onbehoorlijke beslissing heeft genomen. Aan het niet toelaten in een land als het onze van mensen, die hier ken nelijk een toevlucht zoeken, zit altijd een wrange kant. Het asylrecht staat in Nederland in hoge ere en pleegt veelal ook op ruime wijze te ■worden toegepast; zulks ondanks het feit dat hier, om het zo maar uit te drukken, nu juist geen gebrek aan mensen beslaat. De huidige rege- u'Rglteell de afgelopen jaren bJijk gegeven, er ernstig naar te streven, de Nederlandse tradities en opvattingen te handhaven. Het is gebleken bij de toelating van Hongaarse vluchtelingen en het is bovenal gebleken in het repatriëringsbcleid. Het is echter duidelijk, dat ook bij het ruimste standpunt aan het stel len van grenzen niet, valt te ontkomen. Het aantal toegelaten Hongaren was in verhouding groot, maar moest toch aan een limiet worden ge bonden. En de repatriëring kan zich bezwaarlijk uitstrekken tot hen die. ofschoon van Indonesische landaard, gaarne naar ens land willen omdat zij zich met de politiek van het bewind te Djakarta niet kunnen vereni gen. De regering heeft verklaard, dat degenen, die nu op de terugreis zijn, hoegenaamd geen band met Nederland bezitten. WIE de reportages leest over het geval en kennis neemt van het feit. dar het de Ambonezen zijn die hebben geprotesteerd, be gint cr we] iets van tc begrijpen. Er was bij de niet-toegclate- nen geen band met de Nederlandse gemeenschap, maar er was wel een band met de Ambonese gemeenschap, die a! jaren in ons land vertoeft. Het overbrengen destijds van vele Am bon esc gezinnen naar ons land is een daad geweest, zwaar geladen met politiek en sentiment, in Nederland hebben de Ambonezen, of zij wilden of niet. altijd gefungeerd als hulptroep van degenen, die een Indonesische restauratiepolitiek voor- stonden op grond van het feit, dat de regering van de republiek de K.T.C.- verdragen had geschonden. Het streven om de Ambonezen tc doen terugkeren naar hun vaderland ontmoette in de kring van de (Nederlandse) onverzoenlijken bezwaren van dezelfde aard als die, welke gelden in het naburige Oosten tegen het ver schaffen van een zinvol bestaan aan de Palestijnse vluchtelingen in de Arabische landen. Het ..Israël moet vernietigd worden" vindt een paral lel in de leus. dat de Ambonezen pas kunnen terugkeren wanneer de re publiek der Zuidelijke Molukken aan de Indonesische regering is afge dwongen. En dit afdwingen is dan de taak van Nederland! Men ziet. het is niet nodig Arabier te zijn om te volharden in ccn vrekkige verblindheid i voor de feiten. Voor een juist oordeel is het nodig, deze achtergrond te kennen. F.r is bij ons geen behoefte oni gemakkelijk heen te lopen over dc tragiek der Ambonezen; en er is reden genoeg om van deernis vervuld te zijn met de genen» die nu teruggaoQ naar een land, waar zij zich onrechtvaardig voelen hehandeJd. Dat betekent echter volstrekt niet. dat de Nederlandse regering onjuist en onrechtvaardig heeft gehandeld. Zij deelt zeer beslist niet het standpunt van dc koloniale ultra's en heeft het recht er van uit te gaan dat degenen, die wel ontevreden zijn doch niet verdreven, in hun eigen land moeten strijden voor dc samenleving die zij wensen. ters volgde de Instelling der ge dwongen coöperaties op het platte land. De boeren moesten hun pas verworven grond weer grotendeels afstaan aan deze naar Russisch kol chozenmodel gevormde coöperaties. Zij kregen een bescheiden, landrente uitbetaald en moesten voor de rest leven van het loon, dat de coöpera tieleiding uitkeerde en dat een prestatieloon was, voor het grootste deel in natura uitbetaald. De coöpe- INT rtf. lnnn mn flit- iaat- io ir. volk}nE- Be «rote landeigenaren ratle zorgde voor de verkoop van de >-« ioaP van uit jaar JS in werden onteigend. Hun-grond werd landbouwprodukten aan. de staats-, China een -begin gemaakt Verdeeld onder de kleine boeren. Zij markt en deze betrok ook de beno- v met dp e-pforppprdp pn cmpllp. kregen een bescheiden stuk grond in dig de goederen van de staatsinkoop- te" inleveren van het eigen vee der ♦- j eigendom en dit maakte het eommu- centrales, kleine boeren. Dit had tot gevolg, instelling van zogenaamde nistiscfae bewind in de allereerste be- dat vele boeren onder protest tegen „volkscoramunes". Hiermede is 8ïnperiade populair. Maar het en- |N een later stadium, toen bleek deze maatregel overhaast tot grote nrvn o-obool -manwra Paco 4*1*™ thousiasme van de kleine boeren Adat de landbouwproduktie niet zo. slachtpartijen overgingen,De veesta- cen guneei nieuwe id.se mae- (meer dan 85 pet. van de totale be- snel steeg als de communistische pel werd in die dagen zo drastisch luid, niet alleen in de interne voiking) duurde niet erg lang. op aangezet en kregen de boeren geen landrente meer. Zij werden geheel teruggebracht tot de status van landarbeider. Dat waren ze vroe ger ook, maar toen mochten ze in ieder geval nog een klein deel van' de grond 'voor eigen beurs exploi- 1 teren. Bovendien werden door de besturen der coöperaties zoveel i landbouwprodukten aan de staat geleverd, dat de boeren zelf nau welijks voldoende voedsel voor j eigen, gebruik overhielden. De volgende stap was het verpllch- J ANN EER een blad als Trouw bezwaar maakt tegen het naar hun land terugzenden van een groep Indonesiërs wegens de y y schending van het asylrecht. die het daarin ziet, dan zit in dat beloog dan ook een element van onoprechtheid. Trouw heeft in het Ambonezenvraagstuk trouwens altijd een wat vreemde houding aan genomen; bet hlad heelt bij voortduring de indruk gewekt, achter de kolo niale ultra's te staan, zonder dit echter ooit manhaftig en duidelijk in een hoofdartikel te verklaren. Het was ook Trouw, waarin deze week het ver haal stond van een Amhoitese jongen, die tijdens zijn verblijf op de Kruis berg bij Doetinchem had begrepen, dat het vechten voor de Zuid.Molukse republiek in Nederland moet geschieden. Dat zo'n misverstand nu nog wordt gecultiveerd, is heel wat onjuister en onrechtvaardiger dan dc houding van de Nederlandse regering. De waarheid is heel anders. De waarheid is, dat in Nederland niets kan ge schieden wat bij zou dragen aan veranderingen ten goede in Indonesië. Indonesiërs, die een ander beleid wensen, moeten daar naar streven in hun eigen land. De Ambonezen m Nederland zijn machteloos. Het is met zoveel woorden vastgesteld in de officiële verklaring, dat er voor degenen, die hier blijven, niet anders opzit dan op te gaan in de Nederlandse volks gemeenschap. Dat is wel heel iets anders dan strijden voor de republiek der Zuidelijke Molukken. ontwikkeling van China zelf, maar ook in de ontwikkeling der verhoudingen tussen China en de Sowjet-Unie, Dit feit kan tevens vérstrekkende 'gevolgen hebben op de communistische activiteiten in Azië en Afrika. In deze woorden vatten wij één van de belangrijkste con clusies samen, waartoe een aantal Westerse Sowjetologen, China-deskundigen en kenners van Azië zijn gekomen tijdens een zesdaags congres, gehou den in het Oostenrijkse berg dorpje Bad Aussee. Aan deze conferentie werd deelgenomen door geleerden uit West-Duits- land, Oostemijk, de Verenigde Staten, Engeland, Japan, Zwit serland en Frankrijk. Het algemene thema was.* ,J)e Sowjet Unie en China als model voor de onderontwikkelde gebieden van Azië." Wij beperken ons tot een weergave van de grote lijnen, waar over eenstemmigheid bestond onder deze selecte groep van weienschap- pelljke deskundigen, van wie dc meesten ook persoonlijke ervaring-en hadden opgedaan tijdens recente rei zen door de Sowjet-Ünie en Cliina. DE ontwikkeling in China zelf en de verhouding China-Sow jet- Unie had uiteraard speciale aan dacht. Daarbij bleek, dat alle des kundigen bijzonder onder de indruk waren van de recente publikaties in Peking over de instelling der volks communes. Voor velen Waren deze publikaties schokkend en een aanlei ding hun gehele opvatting over de verhouding tussen China en de Sow jet-Unie te herzien. Twee problemen kwamen in dit verband duidelijk naar voren. Heeft Mao Tse-toeng thans de ideologische leiding in het communistische blok van de Russen overgenomen? En voorts: toegegeven dat Mao de eerste communistische ideoloog is gewor den, wil dat dan zeggen, dat hij te gen de Moskouse ideologie in gaat en zo ja, is dit dan niet in strijd met het duidelijke feit, dat China in leder geval economisch nog lange tijd van de Sowjet-Unie afhankelijk zal blijven? Wat zijn deze volkscommunes? On middellijk na de'.geslaagde machts overname in: 1949 is'Mao Tse-toeng begonnen met China's eerste en oud ste probleem aan te pakken, dat van de landbouw en de agrarische be de onteigening der grootgrondbezit- partij zich had voorgesteld, wer- ingekrompen, dat men deze gevolgen J den de duimschroeven nog sterker nogjang niet te boven is. rv;? De gemeenschap van de. Volkscom- mune verricht niet alleen agrarisch werk, maar wordbook,in haar geheel i ingeschakeld bij -de. uitvoering van grote projecten op ander gebied. Hier zijn leden van de' commune VPeislng 1 bezig met de aanleg van een be vloei fngsstelsd, dat een oppervlakte van ruim ISO ha bouwland in de toe- j komst yan water moet vooralen. (Advertentie l.M.) Maar gekheid nu terzij,,..: een schone melkfles hóórt erbij I DAT MOEST JENNIFÉRIHOÉ 0N6É- TETbh! NAAf? JE JURHi GEEF DRT BEEST HtES? NAARJEKA- ONMtÜ- IOU? IX HEBT1MWY JIT DE BOOM GEHAALD/- NEE.MAAR ti WE ZUtf WET JE ZIET ER UIT, EEM& IN DE TUVIERJS UEFJEALS TANTE BEVALLENEDVTH JE 70 ZtET... VERSTA JE' NEE, T1MMV IS VANMD EN IK GEEF 'M NIET AAN U. DAT WIL IK NIÊT.EN !K DOE MUS"* ZE HÉÉFT HET AL .j-V-'W 1; WAT £R M£T H£M AAM Dt HAND? 001l£ M££ W£ HtBöÊN M06 ££N V£LD5PU£R nodig Ach. vlilG op! DROOG JtTRAfl£N MAAR HülLLtt HUPT TOCH NltT. -3433. Op htin bellen wordt de. deur open ge daan' door een forsesignorita. -Manucls buishöud- i ster. Nee, Signer Cariba is niet thuis. O. hadden de hereu een afspraak met hem? Wel, dat is jammer maar signor Cariba is vanmorgen plot seling naar Caracas vertrokken in verband met ernstiae ziekte van zün broer. Zun adres in Caracas? Nee, dar weet de huishoudster helaas niet. „Daar staan we nou," zegt Bas mistroostig, „zonder gids beginnen we althans voor het eerste deel|van de reis niets." >„Zou er. dan niemand anders te vinden zijn?" vraagt Rob. Bas haalt zijn schouders op. Er zijn er niet veel, die goed od de hoogte ziin met de. rivierlopen in het bin nenland; John Gilder is intussen bezig in de buurt van de oever de rubberboot te: verstoppen; waarmee hij de rivier, heeft overgestoken.' Hij ziet er nu al- weer als* eert respectabel mens uit, hu hij nieuwe kléren.aan heeft getrokken en zich heeft kunnen scheren. -v ARNHEM. In de buurt van de Oude JJssel in Gelderland zijn twee 10.000 jaar oude werktuigen gevon den, Het zy» byien, gemaakt uit rendiergewei, die tot de Ahrensbur- gercultuur behoren, een van de laat ste culturen uit de oude steentijd. De vinder heeft aanvankelijk het oude van de voorwerpen niet afge zien, maar later stelde hij deskun diger lieden op de hoogte van Z(Jn (Advertentie LM.) Huldgerondheid f Puistjes verdrogen door Purol-poeder fZ R is, uantoepe de flxpo, tn Brussel oeen kamer te krypen daarom had ik er, voor ik weg ging, eeu laten reserveren door een reisbureau. Het hotel, dat klein teas en zeer bejaard, stond in een gezel lig. *mai straatjewaar je huw aan huis fritten en slakken kon eten en ruiken. Beneden, in de hal, -wat nie mand en roepen bleef zonder ge volg. Ik ging du* maar de trap op en stiet hoven, in da gang op «en oud oroutotje dat een arm vol ia* kens experieerde en tntf met prof#, uJanhoptpe ofiten aankeek. „We zijn vol meneer," ipraft afwerend. Ik toonde haar het briefje ven het reisbureau en zei; jjEr is over opgebeld." De juffrouw schudde meewarig het oofd. .Dat moeten ze ook niet doen, op bellen," riep ze. „Want wie neemt dat aan? Pol. Dat is mtfn man, me neer. £cn brave man, maar hij ver simpelt steed* meer. Dan zegt 'm toel „ja" en ,ja' in het apparaatmaar als 'm gereed is, dan uerpeet 'm het. Hij schrijft 't niet op, meneer." Ik trachtte meelevend te kijken, maar zette toch met enipe nadruk mijn koffertje neer, om te stipuleren, dat ik vooreerst niet zou opkrassen. Ze zag 't en knikte vol begrip. .Natuurlijk meneer, ge moet er- pen s leggen," zei ze. Daarna ging zij mij voor ruiar de top van het bouwwerkjetoaar een nauto gangetje uitliep op 'n donke re nis. £.r lap een .matras op de grond; verder was de ruimte geheel volgestouwd met kledingstukken, schoenen, hoeden, huishoudelijke ar tikelen, schemerlampen en familie portretten, Midden in dif Kitschmu- seum zat een klein, oud kereltje neer gehurkt als een kleermaker en las de krant. Wel Pol, ge hebt 't weer eens gedaan," zei de vrouw somber. Het mannetje keek naar m(j op, klemde zich aan 2yn matras en zei vastberaden; ,Jk verdóm. -*t. 'Hier ga ik «iet meer weg." Het bleek dat het echtpaar, door de overstelpende E;rp(?-drukte; al vele maanden een-,soort nomaden bestaan leidde in het hotel. De twee kamers,, die zij oorspronkelijk zelf Oplachten, te betuonen, hadden ze al- J lang aan gasten afgestaan. Onder J meevoering van al hun persoonlijke •bezittingen betrokken zijeerst een nederig vertrekje op de tweede éta ge, maar toen daarin enige betalen de Grieken konden worden opgesla gen, ontruimden zij het weer en sloe gen hun bivak op in een badkamer. Maar daar ligt nu al een week een heer uit Engeland, dus nu zit® ten we hier, hè," vertelde de vrouw De nis was hun laatste toevluchts oord. ,Jk ga er niet uit," sprak het man netje koppig. ,Maar meneer moet 'n bed," zei de vrouw. ,',Leg 'm op de gang," i led "hij. Maar''zij schudde het hoofd „Steek 'm dan bij Suuske, hier- over"; sloep de man voor. 1 Dat wera het. Suuske hierover" bleek een vier de étage te zyn, die onder norma le omstandigheden werd bewoond door een vrouw met een diepe voor keur voor poppen, taant die ston den door het hele pand verspreid. Ik heb haar niet gezien, want de drie kamers waren geheel volgesta- ken met mensen, touristische schip breukelingen, net als ik, die er; vaak in voor sociaal contact ongeschikte kledij, dooreen kroelden als een a- sociaal gezin. Het was er boeiend toonen. Daar ik sliep in een geimprovi- vondst én thans zfjn de werkbfjlen te zien bij de verzamelingen van de" Gelderse Archaeologische Stichting In het gemeentemuseum te Arnhem. In de vindplaats Ahrenshurg bij Hamburg heeft men voor het eerst dit soort werktuigen opgegraven, samen met een groot aantal vuurste nen instrumenten. In die tijd van .10.000 jaar terug was het zeer koud in noord-west-Europa, De mensen leefden voornamelijk van rendieren, die in kudden rondtrokken. Net als de Lappen.in het hoge noorden van Scandinavië nu nog doen. gebruik ten zij behalve het vlees, dat als voedsel diende, ook de huid. de beenderen en het zeer harde gewei van deze dieren voor alle mogelijke doèleinden, Het is voor het eerst seerd bed in de hal, had ik op voor dat deze bijlen van rendiergewei in de nachtrust bestemde tijdstippen. Gelderland werden gevonden. (Advertentie l.M.) SINDS', 60 /JAAR ONMISKENBAAR AAN DE TOP alle gelegenheid te bestuderen welke mate van beschonkenheid vier Amerikanen thuiskwamen of hoe vastberaden zindelijk een oude, Zwitserse heer, voor het slapen gaan beproefde zijn langdor lichaam te reinigen in een fonteintje, dat nau- tüeiyks twee handen kon bevatten. Ik voor mij miste weinig. Want slapen, doe ik toch slecht en op reis was ik me nooit. KRONKEL door URSULA CURTISS toestanden voor die fotografie. Ik weet niet hoe die dingen allemaal heten, maar u bent natuurlijk wel op de hoogte. Annebelle wist niet hoe ze met de verkoop aan moest en Phil heeft 't helemaal voor haar geregeld. Ze heeft later per brief da ontvangst van.de Cheque bevestigd, maar op het adres heb ik niet gelet, niet eens op het poststempel." Ze had haar eigen nieuwsgierigheid keurig onderdrukt. Het vergrootte nog z'n sympathie voor haar. Hij be- 5 recht aan. „Zk snap wel, dat dit „__r niet veel wijzer maakt, maar meer dankte haar met een oprechte warrn- De kinderen waren uitstekend ge- .weet ik niet. De Fennlsters zijn een te en liep voor de laatste keer da lukte copieën van haar. Torrant vond paar maal bij ons geweest en .wij Boltonweg af. Hij kwam langs het haar op slag aardig, maar formu- hebben daar een paar keer gebor- grijze huis met de witte luiken, ieerde zijn vraag naar de weduwe reld. Myn man is stapelgek op ca- Zonder licht dat naar buiten straalde, van ziin beste vriend toch zo voor- mera's, dua Martin was iets gewei- zag het er hooghartig en afwerend zichtig mogelijk. Mevrouw Stark digs voor hem... maar Annebelle uit. Vermoeid vroeg hij zich. af hoe liet de sneeuwpop aan haar kinderen was er bijna nooit." Dat was het dan. hij ooit had kunnen denken Marüa ever en streek nadenkend door haar Dat wilde ze hem laten weten zon- daar werkelijk aan .te treffen, korte haar. der het uit te spreken; Het was niet Toen hij in. z'n hotel terug was, „Even denken... Annebelle heeft zo, dat ze Martin's vrouw gewoon liep; hét"tegen zessen. Drie uur. m wel iets gezegd Ze wou weer een niet mocht. nee. het was veel stérker San'Francisco dus. Kij moest Allan -baan hebben, maar waar en wat wist geweest, ze had een diepe weerzin nu maar bellen endie baan bij dat ze nog niet. Tegen ons heeft ze er tegen haar gehad. Torrant waagde tijdschrift dankbaar aanvaarden, zich in ieder geval niet over uïtgela- de sprong in de hoop dat zijn gevoel Een vrouw als Annebelle Blair op- ten. Niet zo vreemd trouwens, want hem niet bedroog. „Mevrouw Stark," zoeken zou een lange en waar- we kenden haar nauwelijks. We ken- zei hij, een beetje hees, „ik heb m'n schijn lijk hopeloze geschiedenis wor den ze allebei niet zo erg goed..." eigen redenen voor wat ik u nu ga den, zeker zonder.hulp van de auto- Haar blik daagde Torrant uit het op" vragen en er is geen sterveling die riteiten. Daar kon hij zich namelijk te vatten zoals hü .dat wou, toen kan horen of u antwoordt of niet, niet toe wenden. Als ze er achter ze .eraan toevoegde; „Maar we wa- Denkt u dat er een andere man in het kwam. dat Martin's beste vriend ren bijzonder op Martin gesteld." spel was?" naar haar geïnformeerd had, zou z« Torrant had even een gevoel van „Ik geloof van wel," zei ze rustig, gewaarschuwd zijn en haar maatre- triomf. Hij beantwoordde haar blik zich niet bewust van de bitterheid gelen wel nemen, op dezelfde manier. „Wat was An- die haar woorden bij Torrant teweeg En'Martin was dood. Opstandig- nebelle voor iemand?" vroeg hij en brachten. „Ze beweerde, dat ze voor heid veranderde hier niets aan. Of iedere vezel van zijn Tichaam was liefdadige instellingen werkte en een mens z'n einde vond door een gespannen, omdat de vreemde vrouw liefdadigheidswerk kan natuurlijk vlieg-ongeltik of door de vreemde die al_ z'n gedachten in beslag,, nam, een zekere voldoening geven, maar kronkels in het brein van een ander eindelijk een gezicht zou krijgen. toch niet dat soort voldoening. Bo- mens, maakte weinig verschil in „Om te zien. bedoelt u? Wel aan- vendien heeft ze op een avond toen het resultaat. Je kon in dewrak- trekkelijk, geloof ik," antwoordde ze hier waren iets gezegd, dat me stukken gaan rommelen, maar het mevrouw Stark en er kwam een sterkte in m'n overtuiging. Martin enige dat je vond, was nog meer kleine, vertikale rimpel in. haar voor- en Phil waren beneden ur de donke- pijn. hoofd. „Maar mannen en: Vróuwen re kamerZe had't over'n man De wet kon Annebelle Blair liiet zien dat nu eenmaal verschillend, ik herinner 't me nog goedze deren. Ze had Martin even zeker Als Phil m'n man, en ik een mode- noemde zelfs z'n naam,., Simon?" vermoord als wltnneer ze'een revol- blad bekijken, zegt hij 'vaak ba van Ze herhaalde't nog eens voor zich- ver of een bijl had gebruikt, maar dezelfde vrouwen die ik enorm vind. zelf. maar schudde toen haar hoofd, de wet kon haar niet deren. Maar goed, Annebelle.was aantrekke- „Nee," zei ze 't was wel zoiets." Opbellen dus, Nee straks. Eerst lijk. Ze is iets ouder, dan ik, eeh jaar Dertig duizend dollar, een andere een douche eh daarna eerst een bor- of 3ö, schat ik. Donker haar, blauwe man, een onzichtbaar wapen... Een rel. Hij had net z'n glas leeg toen da ogen en een heel goed figuur." van de kinderen had sneeuw in zijn telefoon ging. Ze zweeg en maakte met de teen wantje én gilde van woede. Mevrouw Mevrouw Stark bleek de brief van van haar schoen putjes in ;-4ë"sneeuw Stark ging er op af om het kwaad Annebelle toch niet weggegooid te alsof 2e meer dan genoèg 'had van te herstellen. Toen ze terugkwam, hebben. Haar man, die een zakelijks het onderwerp Annebellé-Blair. Tor- zei ze: „Jammer, dat ik die brief van kwestie had geregeld voor een vrouw rant vroeg zich af waarom, ze leek Annebelle weggegooid heb." die hij niet mocht, wilde geen ge-* hem geen type om haar afkeer van ..Heeft ze ti nog geschreven?" vroeg zeur over de betaling hebben en had een vroegere buurvrouw zo lang te Torrant stomverbaasd. Mevrouw de brief zuinig bewaard- bewaren. Mevrouw Stark keck hem Stark knikte. „Ja. Martin had zoveel (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1