Reconstructie van ramp met autobus bij We/.ep lami (k émkewdim Conductrice barstte in tranen uit Ongeluk waarschijnlijk gevolg van nervositeit CVP haalt in België opnieuw winst binnen Fried liinder overleden Doden in I verkeer CAROL DAY m VLOOTJE -- VELPON -- VLOOTJE i regering Liberalen toch Nehroe erkent Algerijnse rebellen niet Russisch-Finse betrekkingen gespannen Zonder „Plein"-vrees Weerzien door David Wright door FRANK GODWI mm Minister Witte via pool naar Tokio Ko(s)mische vergissing Maandag 13 oktober 1958 (Van onze correspondent) ZWOLLE Het is niet zeker of de ongeluksbus van de Veluwse Autodienst (VAD), die woensdagmiddag 1 oktober op een tijdelijk ge bruikt overpad onder Wezep door een sneltrein nit Zwolle werd gegre- E?.ni. eén der naast de overweg Is terecht gekomen. De moge lijkheid is aanwezig dat, toen de motor afsloeg, zenuwen de chauffeur van de bus zó zeer de baas geworden zijn, dat de man dientengevolge geen kans gezien heeft, de wagen opnieuw te starten en met veel gas door t rulle zand te trekken. Tot deze voorlopige conclusies beeft de reconstructie geleid van dit tragische ongeluk, dat zoals men weet vier slachtoffers heeft gevergd. dat een trein in aantocht was, is ver moedelijk nerveus geworden en heeft dientengevolge geen kans meer gezien, de motor te starten om met lil te- Op last van de officier van justitie bij de Zwolse rechtbank mr. P. J. Stichter, die zelf een actief aandeel hierip heeft genomen, heeft men zondagmiddag de gehele toedracht van het drama nogeens in scène ge zet en met een VAD-bus van precies hetzelfde type en een gelijke belas ting als op die noodlottige middag (46 passagiers) het passeren, van de spoorlijn herhaald: een overpad van 2.60 meter breed, waarover de VAD- chauffeur - een andere ditmaal, dan die de bus op 1 oktober reed zijn wagen van 2,50 breedte moest ma noeuvreren. Tien centimeter speling had chauf feur H. S. uit Apeldoorn dus OP die bewuste woensdagmiddag erx door dat hij en zijn passagiers een schok hadden gevoeld toen de bus bijna het overpad was gepasseerd, dacht men dat de wielen naast de met planken geplaveide weg was terecht gekomen. Op dat moment sloeg de motor af: de chauffeur werkte fre netiek met de starter, maar er kwam geen beweging meer in de bus en enkele seconden later raasde de snel trein aan Lijkwit stond chauffeur S. aan de kant, terwijl zijn collega voor de eerste keer de zware bus over de spoorbaan manoeuvreerde. S kon zich heel weinig meer van de details van die' middag her inneren, De man lijdt aan zware Dc eerste opmerkingen in poli- overspanning, durft niet meer op tïeke kringen maken duidelijk dat een bus doet wanhopige pogin- geen der partijen een duidelijke gen om erstrooiing te vinden en ommekeer sinds 1 juni uit het re- het drama, dat hem als 'n obsessie sultaat van gisteren kan putten. De vervolgt te vergeten. k&ns op een uitbreiding van de ho- De tweede keer werd opzettelijk mogene katholieke minderheidsre- nsast de biels gereden en weer gering met liberalen blijft hierdoor ging de bus vlot over de kruising.Sro°t- Toen echter voor een volgende Belangrijk is de uitslag voor Ant- proef ae bus met omstanders als werpen. De katholieken wonnen passagiers werd geladen, zakte de vier zetels, de socialisten één, maar bus met het rechter voorwiel m liberalen die er vroeger zeven het zand naast de rails en het 'oer- hadden. hielden er slechts drie tuig zat vast. De motor sloeg af over. In Antwerpen werd boven- en de bus moest terugrijden om de cdten een andere algemene tenden- hindernis te nemen Het gewicht tle van 1 juni bevestigd, n.I. dat de van de passagiers heeft kennelijk rol van de kleine partijen is uitge- oe doorslag gegeven. speeid. De Vlaamse lïjst-Wageroans, Toer. de bus met 46 passagiers» zo-tot nu toe een zetel had in de als op die noodlottige middag, de gemeenteraad, kreeg ditmaal geen overgang op reed, de spoorwegen enkele zetel en hield nog maar 1500 hadden het verkeer een uur ge- stemmen over van. de 7000 in 1952 staakt, zodat er nu^ geen treinte j yOQr de communisten geldt in vrij- vreren viel werd de heropvoering j wel alle gemeenteraden waar zij vanÊhet drama conductrice Van.Eijk j no« een plaats haddert, hetzelfde; uit -Apeldocrii. die mede^ bij de re- j Vcor d< poliHok, om. constructie .oezag. te machtig, ZIJ vnkkelinK f« net van hf»fekem* dnt barstte in zenuw-huilbui uit en ^Sl Waate gemunte v j- als Luik de CVP kans zag drie zttelr te winnen. De liberalen, verhoogd sas de bus door dc zand grond te trekken. Het onderzoek naar de schuldvraag zal nog geruime tijd in beslag ne men. Of de aannemer aansprakelijk gesteld kan worden voor het sluiten van de officiële spoorwegovergang wordt eveneens onderzocht. Hij had een contractuele verplichting met de provinciale waterstaat van Gelder land, waaruit blijkt, dat de spoor wegovergang ondanks de aan te brengen vernieuwingen aan de pro vinciale weg, toch in gebruik diende te blijven voor de bussen van de V.A.D. LEEUWARDEN. Zaterdag is in het provinciehuis te Leeuwarden het eerste exemplaar der Encyclopadie van Friesland aan de commissaris der Koningin in deze provincie aan geboden door het bestuur van de „Fryske Akademy". Een tweede exemplaar werd aan 'het provinciaal bestuur overhandigd. (Van onze correspondent) BRUSSEL. De Belgische meen teraadsverkiezingen hebben "in het algemeen net als op 1 juni bij de algemene verkiezingen een voor uitgang van de Christelijke Volks partij te zien gegeven. Men krijgt de Indruk dat het socialistische ver lies, hoewel zeker aanwezig, iets minder is geworden, terwijl de li berale achteruitgang zich vrijwel overal bleef voordoen. keling dat er van nu af meer CVP- burgemeesters in Belgische gemeen ten zullen zijn dan er in 1952 wa ren en minder socialistische en li berale. AMSTERDAM. Op 91-jarige leeftijd is te Amsterdam de kunst historicus Max J. Frledliinder over leden, De heer Friedliinder, Duitser van geboorte en sinds 1933 in Neder land woonachtig, gold als de grootste kenner van de oud-Nederlandse kunst. De ter aarde bestelling zal in alle stilte geschieden. Friedlander werd 5 juni 1867 in Berlijn geboren. Hij studeerde in Mï'mchen, Leipzig en Florence en promoveerde in 1891 te Leipzig. Hij is o.a. directeur geweest van 't Keizer Frederikmuseuin te Berlijn als opvol ger van Wilhelm von Bode en bleef in die functie tot 1933. Na zijn ontslag in verband met de komst van het Hitler-regiem vestigde hij zich in Ne derland, eerst in Den Haag en later te Amsterdam, In Nederland werd hem in 1947 een eredoctoraat ver leend van de rijksuniversiteit te Utrecht. In dc loop der jaren ver schenen vele publiketies viih zijn hand. NEW DELHI. Premier Nehroe van India heeft zondag verklaard, dat zjjn regering de Algerijnse op standelingenregering in halli ui-schap niet zal erkennen. Wel hoopte hij dat de Frame.; met die regering zullen willen onderhan delen als vertegenwoordigster van het Algerijnse nationalisme. Nehroe zei, dat men zich moet af vragen, hoe men in de Algerijnse kwestie kan helpen. Een formeel ge baar van erkenning heeft voor het ogenblik weinig zin. moest worden weggebracht. Na herhaalde proeven- metingrn meenden de autoriteiten ïo goed als zeker te mogen aan- nemen, dat de bus op 1 oktober nor maal het overpad Is opgereden. Toen de voorwielen van de bus de over- j weg waren gepasseerd, moeten zijn weggezakt in de vrij zachte i zand- én. grintgrond voor hefc over- pad en daarin zijn weggegleden. Op j meenten socialistische successen dat moment moet ook de motor zijn kunnen melden, maar dit doet toch afgeslagen. De chauffeur, die wist mets af aan de algemene ontwik- cislisten en communisten verloren er elk één. Nog onaangenamer voor de socialisten is de uitslag -in Char leroi, waar zij twee zetels verloren tegen een winst voor CVP en libe ralen van elk één. Men zou uiteraard uit andere ge- T\ IT enigszins „voorteereldltjïce" voertuig was - met verschei dene andere van zelfs nog oudere datum - gisteren in de Utrechtse straten en dreven te zien dimk zij de toer, uitgeschreven door de Pionier Automobiel-Club, de vereniging van bezitters en beminnaars van voer tuigen uit de eerste levensjaren van de auto. Dit is een FJV. van 1301 van de Franse autopionier Henri Malartre die er een uitgebreide collectie van antieke auto's op na houdt en die hier achter het stuur troont met zijn echtgenote naast zich, AMBASSADEUR TERUG (Van onze correspondent) KOPENHAGEN, .Dat de betrek kingen tussen Rusland en Finland de laatste tjjd aanzienlijk slechter zijn geworden komt wel duidelijk tot uiting in het feit dat de Russische ambassadeur in Helsinki,. Lebedew, plotseling Is teruggeroepen- Hij zal niet meer op zijn post te rugkeren. Naar in Rusland 'officieel verluidt zou hij op een andere post worden geplaatst. Lebedew, die zeven jaar zijn func tie In Helsinki heeft bekleed, werd als een uitgesproken vriend van Fin land beschouwd. Hij wordt nu door de Sowjet-regering verplaatst als teken van haar misnoegen over het feit, dat de Finse communisten on danks hun recente overwinning bij.j de parlementsverkiezingen niet in de j regering zijn opgenomen. Ook de on derhand elingen over het Salm a- kanaal dat voor Finland economische voordelen zóu bieden zijn stopgezet. NIJMEGEN. Zaterdagavond is de 44-jarige L. Michielse uit Nijme gen om het leven gekomen doordat hij met zijn auto op de Berg-en-Dal- seweg tegen een boom is gereden terwijl hij een andere auto wilde In halen en daarbjj te veel naar links uithaalde. Van twee andere inzittenden neven van M. werd de 20-jarige H. L. P. uit Breda zwaar gewond en kreeg de 16- jarige H. van K. uit Nijmegen een arm- en beenbreuk. Beiden zijn over- J gebracht naar het Canisiuszjekenhuis i te Nijmegen. Almelo. De 36-jarige H, Schone- wille uit Vriezen veen is zondagmid dag om het leven gekomen na een ongeluk met een scooter, waarbij hij op de duo zat, op de weg tussen Vrie- zenveen en Almelo. De scooter werd bestuurd door de echtgenote van de heer S. Door nog onbekende oorzaak is het echtpaar gevallen waarbij de heer S. zo ernstig gewond werd dat hij later in het diakonessenhuis te Almelo is overleden. Zijn echtgenote werd licht gewond. Drachten. De 46-jarige veehan delaar Folkert Wilkens uit het dorp De Tike is zaterdagavond in Drach ten met zijn motor tegen een afsluit hek op de rijksweg gereden en on middellijk om het leven gekomen. Hij zou vandaag 47 jaar geworden zijn De verlichting van de motor zou niet in orde zijn geweest. De duopassagier. B. van der Veen aan wie de motor toebehoorde, kreeg een schouderfractuur. Utrecht, Zondagmorgen is de 58-jarige V. N, K. uit Bïltboven op de Rondweg bij Utrecht (Rijksweg 22) door een auto aangereden. Hij liep op deze autoweg te wandelen en werd door een personenauto ge schept. In zorgwekkende toestand is hü naar een ziekenhuis overge bracht. waar bij in de namiddag is overleden. Venlo. Zondagavond reed de 22-jarige M. Heynen uit Neer op de Napoleonsweg met de bromfiets tegen een Duitse auto. Hij werd daarbji op slag gedood. Amsterdam- Een dronken brom fietser heeft zaterdagmiddag in Am- sterdam-Oost een. dodelijk ongeluk j veroorzaakt waarvan de 32-jarige j motorrijder K. Veerkamp het slacht offer is geworden. De bromfietser, de 44-jarige J. S. S. werd gearres- t teerd. D eptsseur Joop Koopman heeft '■•zodra hij de urije hand kreeg op „Plein 8 uur 13" gebroken met de zo langzamerhand tot een principe verheven zienswijze dat een aumuse- mentsprogramma- rop zaterdagavond niet - compleet is zonder kalderstxip. De „Kriebelstraat" is opgebroken en „Plein 8 uur 13" daardoor naar onze smaak beter bereikbaar geworden voor de vele duizenden radiobezitters, die aan hét eind van de'Werkweek dit „centrum pan vermaak" willen bezoekenDoor het schrappen van het langdradige stripverhaal; dut aan het eind van het 'vorige seizoen elke spiritualiteit miste,heeft Koopman meer afwisseling kunnen brengen in de attracties op het Plein. Koopman heeft enkele gerenom meerde artist-en aangetrokken en en kele tekstschrijvers niet veelbeloven de namen. Trouwens.- veelbelovend was ook de Pleinpremière voor het seizoen '58-'S9, dat een nieuwe inlei dende dialoog heeft gekregen. Andrea Domburg en Guus Hermus spraken Iiiériiz een tefest van Remco Campert. Een dwaze tekst mei een juiste dose ring aan irreële sfeer. Volkomen irreel zijn de spookachtige belevenissen uan Maya Bouma, die door tekst schrijver Piet Heil een „eng" huis wordt binnengeleid; Om de spanning er in te houden is *t 'n spookgeschiede nis in afleveringen Terecht proion. geerde Luc Lutz z'n.,,Gisteren urLen*. denen de derde „solist" was Het ty Blok, die een eigenhandig ge schreven manifest voordroeg, waarin zij pleitte voor cultuur en dus voor de instelling vanHilversum 111. De actuele dialoog van Joop Vis- scher en Diny van Amstel was -min der geslaagd. De woords peling en- zinspeelden weer al te nadrukkelijk op de goedlachsheid van de luiste raars. Voorts werd „Nieuwsgierigheden" gehandhaafd, terwijl Theo Eerdmans in het Plein-programma nog een tweede aandeel kreeg: hij deelt tie nen en griffels uit aan mensen, die zich voor de samenleving ook de dierenwereld overigenszoals zater dag bleek) verdienstelijk maken. Quizmaster Eerdmans is in staat z'n slachtoffers tot een genoeglijk vraag- en antwoordspel te bewegen. Het welslagen van deze programmaan- ae ras,TÏ krielen kangt tan no* Se„eel af vUjttto gaan ondernemen.. Ook hierbij ho pen we dat het gezellige van „"Weet wel wat je waagt" hervonden zal worden. A, L vdrr de personen, die voor de micro foon worden gehaald. Jan Blokker tenslotte schrijft de scenario's van een aantal films met in de hoofdrollen Steye.van Branden, berg, Enny Mols-De Leeuwe en Guus Hermus. De films worden in het, aan het plein grenzende „Frivoli"-theat-er getoond. Ook hierin: kolderprecies op maat gesneden voor luchthartig vertier Zonder Pletnvrees dwalen roe vol gende. week zaterdagavond „Plein 8 uur 13" weer op. In de uitzending van zaterdagavond j.l. zat voldoende variatie en vaart voor muziek was veel tijd uitgetrokken en voor over matig langdurige strips hoeven we niet m eer beducht te zijn. A.H. Ook op hefc beeldscherm beleefden we een weerzien, beter gezegd een dubbel weerzien. Het eerste betrof Dórus. Levensgroot trad hij na een jaar van. afwezigheid, de huiskamers van duizenden Nederlanders binnen en werd daar, naar we mogen aan nemen,. met vreugde begroet Zijn rentree was goed, maar toch moet ons van het hart, dat we' een. grotere sprankeling hadden verwacht. De vondsten, zoals o.a. de figuur van de glazenwasser (Doruj) die op zijn lad dertje al ramenlappende allerlei waarnemingen doet was weinig oor spronkelijk, het optreden van de buffetbaas (Jan Pruis) in het Voïks- koffiehuis was-te dik en het trucje met de commando's per radio te af getrapt. Uitstekend waren de decors. De erepalm was dit keer,roet alle waardering voor de vele artiesten die Dorus in zijn eerste programma assisteerden, voor ^regisseur Gijs Stappershoef. Zgn werk was voor treffelijk. We hopen bij de volgende aflevering meer de Saint Germain des-Prés intimiteit te treffen. Het tweede weerzien was met Theo Eerdmans in zijn omgebouwde quiz „Je kunt er wat van meene men". Dat weerzien viel niet mee. De inrichting van het toneel was stijf jes en koel. Het effect van de cel- vragen gaat verloren wanneer men verzuimt twee tegenstanders tegen over elkaar te stellen. Miss *hiea dat de spanning groter wordt wanneer in de volgende uitzending de Vlaar- dinger, die lot nu toe alles wist over Louis Bouwmeester en de Rotter dammer die de historie van de boks- JEKWFERIX WIL NIET DAT JE DAT BEEST MEE" SLEEPT NAAP JE VOORUIT, GEEF EIUKRUGTMNIETÏU ET tEL'JK TEGEH'MWIL Jl) AIS JE BLIEFT TMW NEMEN, CAROL? ÏET'M MAAR NEER &U HET HUiS ALS JE NAAR BINNEN JE SCHUWT NOGAL IN DE SMAAK TE VALLEN BB JENNIFER, CAROL, MAAR JE HAD DIE EWTH NAAR JE MOETEN ZIEN KUKÊN TOEN HET KIND JOU DIE POES GAF Ach i Hij 15 KRtUPfLl DflT ffl WACHT MAAR! EK KRIJG tfiOC wei! SrOMMCLfNCtli vtRZORGtR! wist jKfiitn jCHCIOSR 3434- Na veel informeren krijgt Bas ten slotte het adres van een Indiaan, die kort geleden uit het binnenland hier is aangekomen en wel meer als gids en tolk heeft gefungeerd De man is heel toeschietelijk vooral wanneer Bas hem vertelt wat hij er mee kan verdienpn Maar wanneer hij bet doel van de reis meedeelt, verandert de si tuatie als bij toverslag. „Naar de valle del niebla i wie zien ze daar lopen? Dat Is Jeannette Jea- mortal, signor? Jamas] Dat noott. slgnori" roept body zowaar! Jeannette heeft de beide vrienden de man uit en gooit de deur met een smak dicht I ook gezien en ze wil juist snel in haar auto stap- Met een zucht draait Bas zich om. Zo schieten pen om weg te rijden, voor die twee haar in de ze ook niets op Met Rnh loopt hij he?, dorp nog f coton hebbèn. Maar het is f.» laat. Daar komt eens door en samen, komen ze op de markt. En Bas al aan. DEN HAAG. De minister van Verkeer en Waterstaat ad interim ir. H- B. J. Witte zal deelnemen aan de officiële openrngsvlucht van de KLM, welke op 1 november is vast gesteld voor de nieuwe route over de Noordpool van Schiphol naar Anchorage op Alaska en verder naar Tokio. it zitn twro deelnemers aan de nieuwe quiz van de Vara-tv, de heer Van Roon uit Vtaardin- Ren hij wist veel over Louis Bouwmeester en de heer Koopman uit Rotterdam, die vlot öft. vragen van quizmaster Theo Eerdmans (rechts) over de bokssport beantwoordde. Bei- j den Kaan over naar de volgende ronde. NICOSIA. Zondag is een Britse -«Burger om het leven gekomen en zijn echtgenote ernstig gewond toen hun auto op een mijn reed. Het echtpaar was op weg van hun woning in Fa- magusta naar hunzomerverblijf te Kantara. AMSTERDAM De «ieutcsle- t zer ~vavi de varfiomeutosdtenst is S gisteravond om elf uur onder de i i7idruk van de telegrammen uit j Cape Carr.averal ook even van j zijn baan afgeweken: liy kondig- de n.l. bij het voorlezen van de voornaamste punten uit't nieuws- i bulletin aan dat niet de Amgri- j kaanse maar. de Amsterdamse maanraket pech had gehad. Een j ko(s)misc.he vergissing waarbij j de hoofdstad echter ie veel eer •kreeg en die dan ookprompt J even later herstel werd. (Advertentie l.M.l "I» vC" vv v'/v* 'K' 'JC' 'I'v-*> v v -I' v v v v v v M- vv -J.) door URSULA CURTISS Er was inderdaad een adres: Ge rald Mallow, Inc. Winter Building, St. Louis. Torrant schreef het op en stond er lang naar te kijken. Toen pakte hij de telefoon en vroeg San Francisco aan. Hefc moment dat hij Allan's stem-hoorde en zijn eigen plausibe le afwijzing, wist hij, dat ziin besluit al lang genomen was. De wet kon Annebelle Blair niet deren. Misschien kon niemand haar deren. Maar ze had een tweesnijdend zwaard gebruikt en hij zou in ieder geval een poging wagen. HOOFDSTUK 3 De telefoon op naam van Gerald Mallow. Inc. te St. Louis, was tijde lijk afgesloten. Torrant bleef, op de rand van ziin bed. dom voor zich uit zitten kij ken na deze mededeling. Hij had het onbehaaglijke gevoel, dat Annebel le Blair spottend lachte, terwijl ze de draden doorknipte, die hem naar haar toe konden voeren. Ongedul dig zette hij het denkbeeld uit zijn hoofd. Natuurlijk wist ze van niets. De slapeloze nachten die hij achter de rug had, begonnen hem parten te spelen. Dat was alles. Moest hij zich. hier eigenlijk mee inlaten? Het waren zijn zaken niet. Met welk recht bemoeide hij zich ermee. Was het burgerleven hem misschien te rustig na Korea en zocht hij nu onbewust iets anders om voor te vechten? Duizend keer had hij zich die nacht hetzelfde afgevraagd tot hij uitgeput in slaap viel en wak ker werd met het antwoord. Moord, of noem het desnoods op zettelijk te gronde richten, was een zaak waar iemand zich mee moest bemoeien. Als je het de rug toe keerde. gaf je het kwaad niet alleen opnieuw een kans, je applaudisseerde als het w-are voor de geslaagde po ging. En als hij aich, door z'n vriend schap voor Martin, verplicht had gevoeld zijn weduwe op te zoeken en daarbij op moord stootte, dan was die verplichting des te meer bindend. Hij hield de hoorn nog aan zijn oor en luisterde naar de stem, die ongeduldig herhaalde, dat de telefoon van Gerald Mallow afgesloten was. Toen hij vroeg of er dan misschien een zekere Annebelle Blair of Fen- nister bekend was, geloofde hij zo weinig in een bevestigend antwoord, dat er een schok door hem beén ging bij de woorden: „Ik heb 'n Annebel le Blair in de Willowstraat nummer 40. Als u haar bedoelt, is het tele foonnummer Torrant schreef het op en draaide. Gespannen wachtte hij, terwijl de telefoon rustig zijn signaal uitzond over al die kilometers heen. Hij had er nog geen. idee van hoe hij 't aan zou pakken. Het leek hem niet ver standig zich bekend te maken. Aan de andere kant moest hij er zeker van zijn» dat ze de vrouw was die hij zocht, voor hij naar St. Louis ging. Plotseling w-erd er opgenomen aan de andere kant. Een vrouwenstem zei: „Hallo?" En toen ongeduldiger: „Ja, hallo, met wie spreek ik?" Tor rant vroeg, met alle warmte die hij in zijn stem kon leggen: .-Anne belle?" Om vier uur die middag daalde de temperatuur en begon het te sneeuwen Even over zes, toen Tor rant aankwam in een stadje, onge veer 40 kilometer ten zuiden van Boston, was de sneeuw opgehouden, maar een koude wind speelde ermee in de verlichte straten. Hij voelde de wind niet, toen hij naar de boekwinkel toe liep en bleef staan bij de etalage met z'n bevroren ruiten. Hij voelde alleen maar, dat Annebelle Blair niet spoorloos ge noeg verdwenen was. Het was haar hospita geweest die hem te woord stond en na zijn verzekering dat hij een oude, heel goede vriend was, had ze hem verteld dat juffrouw Blair al weken geleden op reis was gegaan met haar werkgever en zijn vrouw, Juffrouw Blair. 2e had Martin wel volledig uit haar verleden gevlakt Een adres had ze niet achtergelaten, maar de hospita wist toevallig, dat ze naar Chauncy, Massachusetts, zouden gaan. Ondanks al z'n omzwervingen had Torrant nog nooit van Chauncy ge hoord. Het was 't soort stadje waarvan ji dacht dat je er bijna was, om 'n paar kilometer verder tot de ontdek king te komen, dat je 't al achter de rug had. Maar de boekhandel zag er veelbelovend uit, zodat hij naar bin nen stapte. Het was een kleine winkel, maar warm en heerlijk rustig. Een meisje met een marine-blauwe jurk aan was bezig bij een rek en keek niet om toen hij de deur opende, maar de eigenares kwam uit het niets te voorschijn. Het was een kleine vrouw, die haar geweldige omvang trots meedroeg. Haar ogen waren uitdrukkingsloos op een manter, die Torrant tot dat moment aüeen bij een Siamese kat waargenomen had. Hij kocht een krant en sigaretten en bespaarde zich de moeite naar een hotel te informeren of zelfs naar een pension. Het was duidelijk, dat Chauncy noch het een noch het an der zou bezitten. In plaats daarvan vroeg hij; „Weet u iemand in de stad, die een kamer verhuurt?" „Een kamer?" vroeg de eigenares en Torrant zag uit z'n ooghoek, dat het meisje bij net rék opkeek.-„Voor hoe lang?" „Zeker voor een week. misschien langer." Torrant lette scherp op het ronde gezicht tegenover hem en de blik die ze een onderdeel van een sekon.de op het meisje richtte, in teresseerde hem enorm. „Mevrouw Jtidd heeft meestal wel een paar kamers vrij," zei dc eige nares en ze legde hem uit waar hij zijn moest. Torrant bedankte haar, nam z'n koffer en liep naar de deur. Voor hij naar buiten stapte, keek hij plotseling om en staarde het meisje, dat daar niet op verdacht was, recht in de ogen.-Het maakte haar echter allerminst, verlegen. Ze bleef hom byna uitdagend aankijken en haar blik was zo koel en onderzoekend of ze een röntgenfoto onder handen had. Hij knikte haar ironisch toe en ging dé kou weer in. (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1