IN OPMARS Z mém ifecagaeggs Zware straffen geëist in -.bazoeka" proces O» Vrouw b.b.h.b, .Dodenrit'' kost zes maanden hechtenis ^^^^;;beroemde; geneesmiddelen in i tablet doenWonderen Chelarine f;4" Niemwe' Wmdcr Kinderverlamming is niet frequent Diepvrieskip is poel iets waar Generaal Salon kan daders niet vergeven Olifant doodt zijn kwelgeest Guus Oster op bonte avpad" ,-." Voetbal niet op de Adenauer sprak met Russische ambassadeur Hecht of gel; ogen? SNEliFIX Ce fa-Bever Woensdag 15 oktober 1958 I N - KrasnapoUkyte Amsterdam hebben oud-SS-ers* vergaderd,. zulks onder de dekmantel van oen stichting die zegt, gelden ia te zamelen vböi oorfbgainvalrtfenl Volgens deberichten hadden sommigen van? de ongeveer honderd aanwezigen voor de gelegenhcïif een zwarffiemrf- 'Mgbeiier ".Op; wijst dat de geest van deze bijeenkomst er rro berww m boetedoening. Öifc bleek ook wef uit (ie rede» voeringen,waarin een opvatting over verraad werd verkondigd welke nogal vV^%ösk-'<.«n'v'dievan de doorsnee-Nederlander; en bet bleek bovenal uit het gemeenschappelijk gezongen. Duitse soldaten lied, dar wel wat vreemd moet hebben geklonken zo dirfit bij het nationale monument. Want Kras- napobkv staat ook aan de Dam. Het lijdt geen twijfel of het zal aan protesten niet ontbreken protesten tegen <fe riiredtie ;van Krösnapolsky, en protesten tegen Veen regering, die zo'n duistere .stichting vrijelijk laat .opereren; en protesten tegen'de politie. P\ positieve weg ter bestrijding ..culturele" opvoeding van de com- *-* van do boerenopstanden be- n,ur.cleden op zich nemen, stond nu in de oprichting der volks- cutnmönes. Do oude coöperaties wcr- ET ET systeem, van lootni it kering en den of worden in de naaste toekomst. Is m natura moet worden afgc- die ni«9 uitvoert lesten «ritte hemden en 'berlenkelijke re£'voe^n?en"en tdln'wl"' Jo/nu'Sc 1n°dTcoS^raI KLdiSw SilrJ rle over deze laksheid. Nier waar? fl,cs- evenals in de Russische kol» toeslagen ou het i<»on »n aanmerking Duitse soldatenliederen. "Driewerf schande over deze laksheid. Nietwaar? Och* de directie van Kraenapolsky kan niet worden geacht, aïl'e Neder landse strchtrngtm naar jriterlijk «1= Innerlijk, te kennen; de regering vermag, -/weinig rat te richten tegen legale werkzaamheid van weinig:"gunstige lieden en -de politie moet volgens dis wellen van1 een vrij land'.zich buiten besloten vergaderingen van niet-verbóden verenigingen houden. „Onbevredigend L" horen vrij zéggen; Moeten de Nederlanders er maar -in Berusten; daf de' verrader* zictr opnieuw verzamelen? ts. het niet nodig. >*«j ;en perk. te stellen aan gedoe als dit, dat gevoelens en gevaren doet lierfcven, waarmee ons land' meende* definitie!te hebben- afgerekend? Kan: bet wordentoegelaten, dat de handlangers der onderdrakkers en beulen ircfi op dé borst sfeanv «eggend; dar.zij, toch niét- anders dan bet heil" der. natie hebfien gewild f ET zijn grote woorden, maar de rede laat- er zich niet door ver dringen. Ons is geen middel bekend- om oud-SSdietfen re dwingen, t spijl van bun daden te hebben.. zoals ons!.geen' wetsbepaling, bekend 's die kan dienen om dé oprichting te verhinderen, van een volgens haar regfemenr onsehiddige vereniging, waarvan- cie Feden twvafhg «(temaak voormalige; strijders aan het CVistfront zijn. Én hei zou toeb wel te veel' eer zijn voor deze lieden, wanneer de regels der democratie aan kant werdén gezet om hen dwars re" zitten. Natuurlijk gevoelen wij .voor deze zwart-hemd-dragers eii zangers van liederen' met een even uitheemse als provocerende reksr geen spoor van sympathie.. Maar. het is toeh goed, er aam te herinneren,, daC dit volkje i.^v.Tvëderlflnd de das niet beeft omgedaan. Dat is het werk van de Hitier- - legers geweest waarvan ieder weet, dat ze naderhand zeer deugdelijk zijn 1 verslagen, In ons land hebben de fascisten en nationvai-sor.ialisteiv ook in i G/. de/eigste' crisfetipi' geer* srhgnva» kans gehad zich vair de macht meester te maken. Zr? hebben hef yóflerfïg afgelegd tegen dé democratic. Zeker, ;We behouden nu ïuiri geen prettige..herinnering aan wat zij in de bezet-- tmgstijd hebben verricht.. Maar zelfs toen was temidden van het verbitterde' volk him Jev'eir geen onverdeelde vreugde. Daarom is ei «een reden om zo erg te schrikken, wanneer rn' SCrasmr- polsty of welk ander' gebmrw ook oud-SS-ers achter gesloten' den ren ge- durende enige «ren. tref vertenfeTv pogen'te doen hertems. .flutter wordt er Biet-levend dnör erf de nederlaag wordt er geen- overwkwtiiig doos; cm het: vaderland komt er waarlijk «ret door ini'gevsa?.; "Veef^^vofter èrr'vriwhii- '/Bharder da» het eisen van maatregelen van twïjWaehtjg gehalte tegen een. cl«b, welker «ifdagendheid slechts baar triestheids kan camoufleren- ia- de :;:v«frster&ing van de/tfeRwcTatiie»;; Russiscne kol» toeslagen op het loon m aanmerku cnozen, alleen de landarbeid geza.- komen. Hierbij worden, de volgende meniijk verricht, in de communes normen gehao.ccrd: voor toeslagen wordt net gehele leven van. de boe- komen zij in aanmerking. die de ren gecollectiviseerd. Alle eigendom- leiding gehoorzamen eu enthousiast wordt de indivtdtrc.c personen of fa- werken, zodat zij' de prestatienor- mnies ontnomen, ook de kleine par- men. die do leiding stelt, vervullen ticuliere tuintjes en het huisvee. dat Verder moeten deze arbeiders oir. in de coöperaties nog behouden voor toeslagen in aanmerking te ko- bleef. De communes hebben gemeen- men, „het gemeenschappelijk- eigen- schappelijke eetzalen, kinder bewaar- dom eerbüedigera. éa slechte personen plnafeen. schoenen- en tdedinghor- of praktijken bes tajdere- ach-- voort- sterptaStsen. badge legen heden. „euf- durend technisch ontwikkelen tuur in richtingen" eenheden. Door deze gemeenschappelijke werk en eetzafeü. worden de vrouwen ont slagen van? alle huisarbeid en komen dus geheel vrij voor het. werk op het en eigen militie- zich inzetten voor technische ver nieuwingen, minstens 2U dogen per maand wenken- en progressief den- kea."'. OK1GE. wéék: hebben omwonenden van h«r vliegveld fe Soesferherg zich heradéw opde mogelijkheid van een actie tegen het fa waar van de sfraaklicgtuigen. Veler sympathie zal zfju uitgegaan, naar dc daar aanwezigen; maar dat verandert niets: sari hef few. dar luns Strijd voorlopig wel één .zal zfjn tegen de bierkaai- Want cf< straéfvfiég- faigért staan niet op bef punt om te woTtfen' afgescbaftze winnen nog, voortdurend terrein-. En de deskundigetv zeggen, dat het streven om ,.c»jv te bfijven de komende fnd geerr «ele^enhrid zal tate», aamfarhï te b«?feilerr can ;de vertitindertng van het fawaaï jcfer motoren. Dat of/er moeten de mensen maat Krengen aan de vorderiivgeu der tee.huiek.1 Later missehien. De opvatting is typerend voor een l§d, waarin bet. geweM. van sfraal- moforen waarfrj& nfer hér enige Éawarti ïs^ dal dc vorderrrrg varr wat vrij maar de hesehavijrgt-zöIleD- noemen vergezelt, Kprtgelécfen kregen wij een Zwitserse studie ,pD£i.er Pgep^. waarin bef efiecr van bet rumoer, van de tweede industriële revolutie op dé menselijke geest werd nagegaan- De conclusie van de schrijver was- niet benwedigend. Ze kwam hierop neer, dat de liefde voor de natuur en- de belangstel fit»g voor de hogere dingen des levens er dooi worden afgestompt. Het lij' ons wel belangwekkend, dit te vermelden. Dehadbrid des levens en de gevolgen daarvan manifesteren zich nog wel over eec breder gebied dan tfe omgeving van bet vliegveld te Soesterberg. yarv fcinderverlamming aangegeven fzonder verlammmgsverscbgnselenV te Kerkrade. Tot nu toe zijn dit jaar in Nederland 20 gevalien van kinder- verlarrsmrng voorgekomen! tegen 180 september tot 4 oktober Is één geval i tot vorig jaar begin oktober. Op 10 september j.l werd dé in- stelling der communes voor het eerst lan'drnaast de mannen. Êfet gefteie fa- officieët afgekondigd. Binnen vijf seeid in duizenden communes."pe milieleven-, wordt op deze manier jaar moeten zïj over het gehele land uitvoering van dit programma is systematisch; kapot 'gemaakt. De- rijn ingestelif. Zij; zullen danr; rail- overigens at m het begin yan' dit commune is* volgens een; Chinees joeö personen, omvatten..georganx- jaar gestaxi.. dagblad,.;,^en organisatie- die. geheel, gemilitariseerd is cn.bezeten, is van een strijdgeest on». te; werken- voor de gemeenschap-. De leden, leiden! hierin een collectief leven.'*' De communes strek he a hun wer- lim?rssféer veeï verder rit tfair de r vroegere coöperaties^ vervrattgea vorledig het dorpsbestuur. De bedoe- Rng' fs zelfs om. het gehrié' onder-] scheid tussen pfcaftetarw# en stad: te vervagen en uit te wissen. Daarom bemoeien de communes zich niet al leen mei de landbouw* maat ook met de industrie en dé militaire recrute- rïng en training voor hel te ges. fn elke commune worderv dus kleuie in» doslrïeën opgericht, militaire eenhé^ de» getraind en liamfelsapparafcn geschapen. De Icüfïng, der communes fs vast in Eianden van. pact5-functi- onacissen. die dé ideofogisehe President niao Xse-toeng beert rijn militaire tuniek even ln de steek ge» laten en. poseert in luchtiger kledb, compleet met een soort Panamahoed, temidden van enkele boeren. I dé radio aangewezen. Om acht uur begint, de radio-uitzending van. de i interland. Het VARA-duo Jan de Troye en ir. Van Emmenes levert de commentaren. 9? 99 „Vrouw b.h.h.h." is de titel van een série gesprekken over vrouwenbe roepen. Vrijdagmorgen gaat de eer ste uitzending de ether in. Jaftp Buys is gespreksleider in deze VARA-uitzendiBg voor de vrouw. i DEN IlAAC. Het Ffciags gc- rechtshof heeft vanmorgen de 34- jarige chauffeur G- W. uit Dordrecht wegens dood door schuld veroor deeld tol ccn hochfenisstraf wn zes Dreinden cn een jaar ontaetti^ uit de rijbevoegdheid. W. was de- be stuurder van de auto die ln de nacht van 4 op 3 mei bij Hendrik-Ido-Avn- hacht tegen een betonnen muurtje langs het vizdukt opvloog. Bjj dit on geluk kwamen zes classificeerder» om het tbven. jZeven \andere inzittenden,. onder- wie de "chauffeur", wei-dep ^waar ge wonde Het drama werd gewètèn aan oververmoeidheid van W., die 23. urca achtereen had gewerkt. W. liad bovendien in zijn rijtijdön- bockje geknoeid. Hiervoor Werd hem f 25,-^-:,boete opgelegd.' 1 De ..uitspraakwas overeénkomstig de eis wan. de procufeur-geperaal. De Vroegere werkgeyer. v ah "W-, de 40-jarige classificeerdersbaas J.van L.. uit Dordrecht, dié. terecht.had; ge staan; .omdat hij medeverantwobrde- Tijk aan het ongeluk' zou zijn, werd door hét hol .vrijgesproken, bijge brek aan bewijs- ::'J Tegen hém had procureur-generaal drie maanden, hechtenis'geëist. (Advertentie I.M.j Bij pijn,, jtiep cA .,l«l«rig' g«*a«l iwgt .M* enkel leïi'el ddi U meet mel pleiier Uw wefk linnl.doenI, het bonte dinsdagavond-programma van de AVRO "eluisterd. Hoofd- figuur in dit programma, dat thans DEN HAAG In de week van 28 DEN HAAG - De-Hoge RéacT beeft gisteren' hef beroep in cassatie ver worpen1, (fat de eigenaar van. een „supermarkt" te Amsterdam had: aan getekend' tegen ïret vonnis van de rechtbank te Amstercfeirr. die hem tot f 200 had" veraorrfeefd omdat bij bevroren kip had verkocht zancfér ui het bezit te zijn- varr eetr poeliers- vergunning. Verdachfe's raadsman had destijds betoogd, dat het bier diepgevroren- kip betrof die men- grfqk kon stellen met conserven Eert aparte- vergun ning zou daarom overbodig' zijn. De proenreuT-cen-eraaJ bad tot vernieti- A irDEnHAr.Fmmom eutdm '"«ft i Sff mjS ooreo-onko ,-ricte sisteren teWm I» rnïu c^t huift steur-zaiidei: Roermond ge- «3 op haar plaats zijn:: En base.ndie.nr de' 160' meter hoge nienureyonstnic- tfe is vcm grate betekenis fn het ■knder vctn het geheel raa radio ett teTeidsie in.ott,s ftimf, Dmtrap- wees in zijn toespraak de directeur-gene- raai .van de PTT. ïr. J. D. Ft. van den Toorn /lanpefcondigcf werd dat over en.- kele maanden- de-. zander m Mei-kek* gereed zal zijn en'öiiw ridm. een jaar zal de uubreidiup van die zen der Lo pik haar beslag krijgen. Van storingen zal binnen.; f?e£ straiinffs- gebietifc san de zendev vrijwel geen sprake meer zijn. Straalserbin dim ge n mei. het buitenland zijn hu -mogelijk geworden en de zender Roermondl zal in de naaste toekomst ook belang- heeft bijzondere kwaliteiten als hu morist, Zijn conferences waren dan ook oneindig ved beter dan de .zou teloze grapjes, dié "ons de laatste tijd op de omstreden bonte ;dinsdagavoh- cfén werden voorgezet. De laatste wrijvingspunten zijn nu r^arscchïjnhjk ook opgelost. Eli As- j ser heeft kortgeledeen de AVRO PARUS Dc openbare aanklager vaarwel gezegd. .Daarom werd de jn het „bazoeka-pvocfes" heeft dins- -ticiicicrdi uuu te. vennen- ji- het ronnfs en turum-ermj- j "Jke diensun vermiHerc ut Ktt E«- 1 rm-isjowiior ging van zing naarr het gerechtshof geconclu deerd'.. MADRAS. Maandag beeft een olifant, op wiens rug kinderen ritjes maakten., plotseling een man gegre pen die met andere Belangstellenden, sfond toe te kijken. De man werd tegen de grond gesmakt en gedood. Volgens h.;f politieonderzoek had de man. de o.üfant geplaagd door hem met een scherp voorwerp in de staart te prikken. rorisiewef, Gisteróvond raercÉ via de zender Roermond door de- Ned. Televisie Stichting èen bont Limburgs pro gramma van di.7iicv.we stadsschouw- oitrg: van Sittard' uituitgezonden. Wij hadden ons- van Limburgse Teut eigenlijk teert meer voorgesteld. Maar toch. het geï'teei door amateurs zrer- zorgde programma had haar ver diensten en op- een feestdag- mag zelfs de criticus niet aV te Jtririse/i zijn. Voor 't eerst smcfs lange tijd heb- titel, „Da's. geert kunst", die Asser vorig jaar aan het ,pnix"-programma gaf op het laatste moment veran derd in. „Een kïeïn kunstje". Met medewerkers als Peter van Hattum, Kat ja Berndsen es Jetty Paerl werd 't een aantrekkelijk, vlot en genoeg lijk ontspanningsprogramma. waar van Alexander Pola de regie had. Het optreden van Bob Scholte was alleen van belang om de ouderen onder de luisteraars'aan het 'bestaan van deze zanger te herinneren. De liedjeszanger, die'destijds ook in ons land populair was, vindt thané nog slechts een willig'oor ih "België.? - TeJeurstellendnieuws voor de voethalminnaars oneïfde t.v.»kijkers. De wedstrijd NederlandDenemar ken. die vanavond in het Rotterdam se Feijenoordstadion .wordt gespeeld, komt niet op de .beeldlijnen. Moti vering van de K JT.V.B.: er zyn. waar schijnlijk omdat deze interland - op een doordeweekse avond valt,nog dag vijftien jaar dwangarbeid geëist tegen Philippe Castille en dr. Ivovacs en tien jaar voor vier andere ver dachten. Generaal Salan. die voor 't Alle beklaagden zijn lid van da Franse rechtse organisatiein Algerië, die van mening is dat S2lan te mak kelijk niet de nationalistische rebel len omspringt. Kovacs had reeds eer der verklaard, dat hij: hoopte dal Sa lan uit de weg geruimd zou,, worden 20dat hy vervangen zoii> kunnen wor den door generaal René Cogny, toen commandant in Marokko. - - Cogny heeft ontkend iets met het komplot uitslaande te -hebben. De openbare aanklager^ heeft in zijn slotrequisitoir een beroep gedaan op proces uit ben, we weer eens met plezier naar j duizenden onverkochte plaatsen. Het stadion is verre vanuitverkocht waardoor het niet ver antwoord wordt geacht de wedstrijd per televisie ui! te zenden. Wc zr--* üf LAAT BÜTTEN ...WACHT, IX WEET VVAT EVEN KUKEN Of WET &AA IK HAAT JE IK HAAT JE IK HA AT JEI PUM LEER JE ZO 62HOOR2AMÊW! JEW&TDAnrjE C\E XAT HIEK NtET MESBEH EHfWTjÉ KAMER TOE5T NOW JEER MUErUlT VOGRJfc JE EXCU&E& GEMAAKT HEBT! 'jij 5Êhtrof:HDifc&RAPPtrvn^Kti? 0 JA 6AWL6!' ÖA Wt6ZE6 LÜISrtR fiott EUXNV.. m wiLDt it mttti 01 VROcö tK VtW$mtR WfLDt Hé? ieO£R££ri IflCHr MAAR HtlPfcfl.. zei, dat liij de mannen die. probeer den hem in januari 1957 te vermoor den niet kon vergeven. De belangrijk ste van de verdachten echter, dr. Ko vacs, is voortvluchtig* Volgens .généraal Salan .was het wapen, waarmee de aanslag op zijn leven werd gepleegd, bijzonder krachtig. Hij kan zich niet s. voorstel len; dat de verdachten alléénmaar een knal hadden willen veroorzaken die hem zou moeten aanzetten m Al geria een hardere Franse politiek te voeren. De verdachtenhebben dit t namelijk ter verdediging van-hun i daad aangevoerd. Over zijn adjudant, die door het incident om het leven kvvam zei Sa lan: „Kolonel Rodier diende met moed in Indo-China waar hij ge liefd was. Hij verdiende een derge lijke dood niet,. Wat mij betreft be staat er geen pardon. Ik stel mijn vertrouwen in het recht in mijn land". Na het getuigenis van de generaal, dat met zachte stem afgelegd werd, eiste de openbare aanklager dat Ko vacs, die bij verstek berecht wordt, tot 15 jaar dwangarbeid wordt ver-, n vanavond dus op oordecld. it Algerië was overgekomen i nuhtairé jury naar de weduwe van Rogier te kijken die aanwezig xvas in de zaal. of haar de foto wan het verminkte lichaam van de kolo nel. als zij zich omgepraat /voelde door de verdedigers. Volgens de ver dediging werden de beschuldigden gedreven door patriottisme en waren 7.ij overmand door emotie over dc locstand in Algeriê. BONN. De Sow jet-ambassadeur Smirnof heeft dinsdag een onder houd van anderhalf unr met bonds kanselier Adenauer en diens mi nister van Buitenlandse Zaken Hein- rich von Btetano gehad. Smirnof, die kennelijk in een uit stekend humeur-was, verklaarde na afloop van de conferentie, dat het voor hem een „zeer interessant ge sprek" was geweest. (Advertentie i M.) ZONDER PERSEN OF KLEMMEN! door URSULA CURTISS de klopper leek weg te trekken over de verlaten velden. Ze had hem aan zien komen, maar ze wachtte opzettelijk een poosje voor ze naar de deur kwam. Even zeer op haar gemak als" hij was ge weest, veilig en rustig in deze een zaamheid. Toen zwaaide de deur open en stond hij recht tegenover de vrouw, die op zo'rx subtiele, vakkundige ma nier. zijn vriend Martin Fennister vermoord had. 3438. Bij een punt, waar de weg erg smal en slecht wordt, vermindert Jeannctte snelheid. Zij kijkt era scherp uit. De weg loopt hier vlak langs do ovar van de rivier John heeft zich ai oie cijó verscholen gehouden ln het struikgewas. Nu komt hij tevoorschijn, want hij heelt de jonge herkend. Dan ïluif hij hard op zijn vingers, Jean- bewaking, ondanks de krokodillen. O* hoe heeft ze nette herkent dat fluitsignaal uit duizenden! Twee j in angst gezeten vannacht" en vanmorgenZe jaar geleden heeft zij het voor het taaist gehoord... kan haar tranen niet bedwingen, walmeer, zij de Zij 3prin«t uit de auto en rent naar de kant van i armen om John heen staat. de weg. Ja, hij is heti Hij is het. in levende lijve! i Hij had geen. vastomlijnd plan toen hij, dagen geleden, naar de Bol- ton weg teruggegaan was. Het was gewoon een instinctieve handeling geweest. Maar de Vanguard straat [naderde hij met een koud, onver- f zetteiijk gevoel. Hij vroeg zich on- [der 't rijden af wat Gerald Mallow uitgevoerd had in een klein, siape- irig, merkwaardig landelijk stadje [als Chauncy was. De omgeving was mooi, wijde velden, vijvers met oude wilgen bomen en hier en daar welva rende boerderijen. Maar wat hy hier [voor zaken had moeten doen, die zo veel tijd inbeslag namen dat hij zijn vrouw cn zijn secretaresse meege nomen had, dat was Torrant een [raadseL Voor hem lag het huis. Hij [stopte de auto en liét de motor draai- en, terwijl hij naar het omhulsel 1 staarde, dat Annebelle Blair verbor gen hield. Het was een mooi huis geweest. fHet had nóg een elegance, die door i verwaarlozing, weer en wind niet [was aangetast. Fe witte stenen wa- ren grijs geworden en de gele verf lichtbruin, maar het zag er trots uit, 'vierkant en sterk, in de klassieke. 1 koloniale stijl gebouwd. De ramen [hadden verweerde luiken... en acb- iter een wit gordijn op de eerste ver- dieping was heel even. een vage be- weging zichtbaar. t Torrant glimlachte onmerkbaar. Er ikomt bezoek voor je. Annebelle, dacht hij grimmig, terwijl hij de auto op gang bracht en parkeerde langs de kant van de weg. zonder een blik inaar de garage aan de overk fij [stak op z'n gemak een sigaret [inhaleerde diep. Toen deed ln.» de [deur van de Renault open en stapte uit. Het gord'jn hing weer heel stil. Ret hele huis maakte de indruk van [totale verlatenheid. Of het achter- i gelaten jvas voor de eekhoorns en j het baldfedig plezier van kleine jon- gens. Torrant liep de drie oneffen, [stenen treden op. die in de berm ge- [iiouwen Waren éndaarna het gras- [perk over naar de witte deur onder 'de kale blauwe regen. Het geluid van HOOFDSTUK 4 Het koude, grijze licht viel recht en genadeloos op het gezicht van Annebelle Blair. Het zwijgende mo ment dat Torrant haar aankeek, nam hij kleinigheden in zich op, alleen maar kleinigheden, zonder dat ze een geheel vormden. Een bleek, ovaal gezicht, 'n sterke, geprononceerde kaak, lichte, uit drukkingsloze ogen. Dikke wallen en rimpeltjesonder die ogen. Zou moord haar toch niet zo best beko men? Donker haar in een. strenge wrong, zoals 't 'n secretaresse paste. En een .bewegingloze hand op de deurknop, klaar om hem met één gebaar weg te sturen. Dit laatste gaf Torrant een gevoel van bijna sadis tische voldoening. Het zou haar niet lukken. Hij geloofde over 't algemeen niet zo erg in fluïdum en uitstraling en dat soort dingen,- maar hij stond te kijken van de tastbare vijandigheid, die deze vrouw, zonder te spreken, in staat was om zich heen te ver spreiden. Het korte ogenblik dat ze elkaar bekeken, had hij weer de indruk, dat ze voorbereid was, dat ze- hem. half spottend, verwachtte. Maar dat was onmogelijk. Hij zei: „Juffrouw Blair?" „Ja?" „Ik had bijna gezegd," „Torrant glimlachte ontwapenend, „ik had bij na mevrouw Fennister gezegd. Mijn naam i3 Torrant, U kent me niet, maar ik was zeer bevriend met Mar tin." Toen hij de naam Fennister noem de, dacht hij dat ze op het punt. stond de deur voor zijn. neus dicht te doen. Even maar. Daarna zei ze langzaam: „Juist" Maar haar lichte ogen vernauwden, zich. „Ik ben in het buitenland geweest,'* vervolgde Torrant, alsof de hele con versatie volkomen normaal was, „en niet te bereiken "de laatste tijd- Ik hoorde pas dat Martin overleden was toen ik vorige week in Greenwich aankwam. Het minste "wat ik doen kon, was u een bezoek te brengen onder deze omstandigheden." Annebelle Blair stondals een. standbeeld in de winterkou. Poeslief vroeg Torrant; „Mag ik binnen komen?" ;Hij voelde.zich verre van Hel Hij had de neiging deze vrouw by haar schouders te grijpen en te schreeu wen. dat hij wist wat ze Martin bad aangedaan en dat hij ervoor zou zor gen, dat andere mensen 'took te weten kwamen. Hij wilde in dat ble ke gezicht iets van de angst zien ko men, die ze bij Martin teweeg had ge bracht. Maar hij was niet op dt—e manier te werk gegaan en het was 't belangrijkste deel van zijn plan haar eigen langzame,, verfijnde, do delijke methode te volgen.' 2e aarzelde 'n sekonde. Toen deed ze de deur verder open en zei: „Ja, natuurlijk." De hal was schemerdonker. Tor rant zag alleen een ovale spiegel in een prachtige lijst en de witte treden van een trap, voor hij achter Annebelle Blair aan een vierkante zitkamer binnen stapte, die rechts van de voordeur lag. Ook hier was 't schemei'g, ondanks de lage ra men. waar doorheen hij de wilgen bomen zag. En aan de inrichting was niets gedaan om de kamer op te fleuren: een sofa van flessengroen pluche, een paar stijve, rechte stoe len, een modderkleurig kleed en be hang dat een trouwe weergave van gedroogd zeewier leek te 2ijn. Al leen de witte schoorsteenmantel had niemand kunnen bederven. Zelfs de weinig belangstellende ogen van Tor rant bleven er even bewonderend op rusten. Hij nam de kamer in zich op, nauwkeurig als een. taxateur, omdat hij alles wilde weten wat met deze vrouw te maken had. „Wilt u niet gaan'zitten, meneerTorrant?"* vroeg Annebelle. „Ket is heel vrien delijk van u, dat u bent gekomen. Het is..." Ze keek hem aan. met baar lichte, eigenaardig uitdrukkings loze ogen. ,*Het is zo attent." (Wordt vervolgd) J'';

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1