Volken overheid in Frankrijk p-MACHINALE MAATSCHAPPIJ Dieren U voor imttH vit m CAROL DAY VAH 2IJN HOEST Af Mff- voor xinoercn die zo\zal>n datum met DOLZUN OP OEflENHAAR AFSPREKEN JENNIFERZEiDAT ZE 1?P VOORWAARDE MET U NAAR PAT ZE HAAR door- FRANK GODWIN AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB OKW brengt lijn in openluchtrecreatie Mussolini-groet mag in Italië Amsterdam besluit tot koop uit de collectie Regnault Tractorbestuurder overrijdt zusje Donderdag 16 oktober 1958 VI N de RclltlitMide eeinv heelt de kranen aiLUw.^ \f t— vL"1 rJEN ik om negen uur 's avonds uit Hilversum in Amsterdam te rugkeerde, ging ik dicht by het stationt een broodjeswinkelbinnen om mijn opgespaarde, honger re Stillen. Er "stond maar een klant,. een vormeloze mangehuld in *o'n doorschijnende regenjas, die de in druk geeft dar men in cellofaan uerpakt is. Schrokkerig at hij een halve koude kip. Aan zijn voeten zat een dun hondje en keekin blijde afxoachting naar hem op. als een kind onder een kerstboom wol ca deautjes. Maar de man kloof intens verder en schoof niets af. Om. de aandacht te trekken begon het hondje nu in zijn been te klimmen, doch hij schudde hem af als een in- sekt en riep geërgerd: „Ga tóch meg, mormel'\ De juffrouw achter dè toonbank wierp het hondje een stuk ivorsti toe en zei, niet zonder uenayt; „'t Ljjkt me wat een lief beestje „Dat^kan wel", antwoordde de •man met volle mond. „Ifc heb 'm pas een week. Maar ik hou niet van beesten. Ja, wel zó, hoor Hij stak het karkas van de kip tn de lucht. „He. meneerzei de juffrouw, die haar nering opeens rnet andere ogen ging zien, De,, man likte uitvoerig zijn vin» gers af, bestelde een broodje ham en keek peinzend- op het hondjo neer. „Ik heb hem gekocht voor een tientje", zei hij. „ik moest wel". De mededeling bleef unvollendet in de winkel hangen, zodat hij ver volgde'. ,Mijn vrouw, he, die is een maand met vakantie geweest, Alléén, Ifc ben een kleine zelfstandige, dus voor mij is er geen vertier bij. Maar zij j ik dacht, ach, zo'n. mens drentelt zo'n heel jaar door zo'n huis, dus vooruit Hij keek weer naar de hond, die de blik verkeerd interpreteerde en begon te kwispelen. Maar er ge- beurde niets en. het verband bleef onduidelijk. „Nou is mijn vrouw die maand geweest op een boerderij", zei de man. „Een groot boerenbedrijf. Daar kon ik haar. door een relatie, toe vallig voordelig plaatsen, Dus ik dacht.' vooruit. Een boerderij, dat is buitenlucht en weer heel wat an ders dan zo'n rotstraat in Amster dam, Goed 2ij naar de boerderij. Een maand". Zijn stem, die aanvankelijk lauw 8n moedeloos geklonken had, be gon zich langzaam te vullen met bedwongen ergernis. Een grote, tax ede hap van zyn broodje nemend, sprak hij: „Maar toen komt ze- terug. En wat denk je dat ze zegt?" De juffrouw achter de toonbank bekende ruiterlijk, dat ze het niet twist en ik stond, als neutraal tcaar- I nemer, buiten mededinging ,7-e zegt; wat een lieve dieren, al lemaal", riep de man.' „Koeien. Kip penEn die kleine varkentjes". Ze vond het allemaal lieve dieren. ,Mijn ogen zijn open gegaan, we eten nooit meer vlees." Ja, en wat ze zegtdat doet ze, hoor. Ze had van die vegetariërsboekjes gekocht en sindsdien acas het slaatjes gebla- zen en vruchten e«. vreemde meel spijzen. Goed, ik heb 't allemaal ge nuttigd. Want ik weet wat het is, ruzie in huis. Die vrouw, die kan acht, negen weken tegen je zwijgen, als ze daar haar zinnen op heeft ge zet,Dus ik denk: vooruit. Maar er gens bert ifc een typische omnivoor. Du* zo 's avonds, om een uur of ne gen, krijg ik een brandende trek in echt voedsel." Hij keek weer naar de hond, dis zich had uitgestrekt omdat hij nier* meer verwachtte. „Toen heb ik hém gekochtzei hfj, „Want als een man ~s avonds, na het eten, regelmatig het huis verlaat daar heeft een vrouw een hekel oan. Dat leidt tot moeilijkheden. Maar wat is het voordeel van een hond? Een hond moet je uitlaten, Utt dierenliefde. Maar dan moet je er eerst een hebben. Goed. ik heb er een tientje tegenaan gegooid en Ifldt hem uit. Elfce avond. En dan kom ik hier en dan schaft ik een beetje bij". ■En met een stem vol verachting: wtGeef me er nog maar een met varkensvlees. Oók zo'n lief dier." VKRONKEL Met de Portretten van htm leider Maa tje Toeng hoog boven de"'hoof den, demonstreren Chinese communisten voor de «insluiting van. Formosa. DEN HAAG Morgen zal de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wétenschappen de inter departementale coördinatiecommissie voor de openluchtrecreatie installe- Ten. Met deze coördinatie zal een 'wens verwezenlijkt wirden welke reeds geruime tijd in diverse hierbij betrokken kringen leeft Naai- de mening van de A.N/W.B. is aan het verzoek om eèn posi tiever benadering van de vraag stukken inzake recreatie, natuurbe scherming en (planologisch) 'overleg door de nieuwe taak van staats secretaris mr. Höppener en het. stich ten van de commissie voor inter departementaal overleg goeddeels te gemoet gekomen. (Advertentie LM.) Voor 2 Neyedo wikkel» é.Ievk* bordourkcartja» (Advertentie LM.) ROME. Een Italiaanse rechter heeft bepaald dat het brengen van de fascistische groet geen wetsover treding is. Hij sprak een paar Italianen vrij, die ervan beschuldigd werden dat zij de wet tegen het fascisme hadden overtreden, door de fascistische groet te" brengen. AMSTERDAM. De gemeente raad van Amsterdam heeft besloten tot hef aankopen van twintig schil derijen uit de 7..g. collectie-Regnault, die in totaal 236 werken van moder ne hedendaagse kunstenaars omvat en die straks in opdracht van de erf- genamen in het openbaar zal worden geveild. De twintig kunstwerken zijn acht Chagalls. twee Picasso's, twee Rou- aults en voorts een van Soutlne. Pas- cin, Leger, Dufy. Ensor, Kandinaky, Redon en Kruyder. HET lijkt een paradox, dat de uitvoerende macht de band roet het volk versterkt tegen de wetgevende macht, die dezelfde is aU de volksvertegenwoordiging. Het is een uitdrukking van de opvatting dat het parlement, ook al is het door het volk gekozen, toch niet kan gelden al» afspiegeling van de wensen van het volk. Het volk kan niet verlangen, dat het parlement er niets vao terecht brengt. De uit voerende macht heelt zich than* voorzien van de middelen om de knoop door te hakken overal, waai bet parlement daartoe niet de moed of de fantasie bezit. In het nieuwe Franse systeem heeft het parlement de kan? gekregen, een belangrijke functie te vervullen, maar alleen wanneer het doortastend •en besluitvaardig' rs. Het kan wat beduiden, maar hoeft dat niet. Het zal zijn efgen betekenis moeten waarmaken. Intussen neemt de Gaulle allerlei maatregelen, die het oude parlement nimmer hiacKkunnen tot stand bren gen. Binnenkort zd hij de president van Frankrijk zijn, uitgerust met vele bevoegdheden, die echter in hoofdzaak tot strekking hebben, het apparaat te behoeden voor. verstarring. Vraagt men of het gevaar voor dictatuur is verdwenen, dan kan het antwoord zeer beslist niet bevestigend luiden. Het zal afhangen van de vraag of de Fransen zelf kans zien iets te maken van het nieuwe systeem. Maar het feit, dat bet parlement minder dan tevoren de regering tot nietsdoen kan doemen cn dat het zelf op straffe van ontbinding en verval tot nietswaardigheid..gedwongen is, beslissende woorden te spreken, waar het die tot dusverre achterwege liet, kan een factor ten goede blijken. s (Van onze correspondent) EINDHOVEN. Het vierjarige dochtertje van de landbouwer R. aan de Welschaps^öijk is gistermiddag onder de aanhangwagen' van een tractor gedood. Het kind kwam in de oprijlaan naar bet erf van de boerderij waarschijnlijk van achter een heg gelopen. De tractor werd bestuurd door 'een broer van het kind. (Advertentie I.M.) m HES Altüfr 'H ZWAK i DAT IS IDEE PARENT Ul EXCUSES» mocht «Maf»» V AAN £PïTH -%\AANBIEPT JNTÜsgë/Ti KOM MAARTIMMY. pa als TANTE EDITH gfrf KOMT,ZAL IK J£ ESpV VERSTOPPEN. JC KSr\Jt'KflüST VAN nÏÏTïrjKi M'JN ETEN Mt-'W ALS ZE HET1 /X mBRENGEN-J DE WAGEN STAAT VOOR, CAROL. DENK JE DATJE OVER 'N PAAR DAGEN Weer m üe star bent PAUL?^CT>-ÏTT*É DEN HAAG De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft de brand* stoffenbijslagen voor bepaalde cate gorieën personen die sociale bij stand ontvangen verhoogd. EN JU 1 HEBT DÜ5VRKNÖ- L ftiPsCWAP GESaLOTÊN OfMET JENNiFER£AROtf SOME KAN HET EEN ^KLEINE DUIVELIN ZliN. DAT HEB JE HU ZELF GEZIEN. HET T& TE ERG ZOALS» hw ZE EPTTH PLAAGT Hll SCHELDT je Altijd uir voor. s5fOR.T6£K. Hij DACHT )AT IK HtM VOOR DÉ. ütKHItlD. OteoHtr mV) CIKKANHfir my~C Nt£TV£R&ET£f! vcRDU!A£rtfff%£b

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1