Prins Bernhard-school officieel in gebruik PARAMOUNT ROKEN! VOETBAL: ruim program, zonder zware tegenstand Verboden vuilstorten voor een goed doel Raadslid A, J. v. Lith ten grave gedragen Naamgever schonk zijn portret Klaverjas bij Vriendschap EEN GULDEN Martinit-PFC met show Bond Vervoerspersoneei vierde 40-jarig bestaan - ambassadrice voor Chr. Onderwijs - AGENDA Voor de kantonrechter NU KUNT U VOOR de meest gewaardeerde Amerikaanse sigaret nu in Nederland E.S.S.-schaken Sr i - 11: w. Burgerlijke stand Mooi geluid in Arcade Dondert!»" 16 oktober 1958 Gisteren is de Prins Bernhardschool aan dé Burg. vail Jrïaarenlaan, behorende tot de Vereniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs te Schiedam, officieel in gebruik ge nomen. Dit is dan de negende school van de Vereniging en de vierde die na de oorlog is gebouwd. Op de bijeenkomst die voor deze plechtigheid is gehouden in de be- uedenzaal van de Opstandingskerk, heeft de Th. J. li v. d. Berg, de voorzitter van het verenigingsbe stuur dan ook zijn tevredenheid uit gesproken over deze voorspoedige groei van het Christelijke onderwijs, maar aan de andere kant ook niet verheeld dat het tot stand brengen van deze nieuwste aanwinst wel heel veel hoofdbrekens heeft gekost. Deze schooi is immers gebouwd moeten worden in een periode dat het geld heel moeilijk was te ver krijgen op de kapitaalsmarkt, ter wijl ook de bestedingsbeperking een woordje mee heeft gesproken. Vol lof was de heer Van den Berg dan ook over het gemeentebestuur van Schiedam en meer in het bijzonder de wethouder van onderwijs, de heer H. Sabel en de inspecteur voor het gemeentelijk onderwijs, de heer M. Holl, die de grootst mogelijke me dewerking hebben verleend. Daarbij liet hij duidelijk doorschemeren dat in Rotterdam, waar de Vereniging ook scholen heeft, deze medewerking heel wat minder groot is. Ook voor de andere overheids-in- stanties en de personen die aan de tot stand koming van de school had den meegewerkt had hij vele woor den van dank. V oorbeeld De heer Van den Berg trok voorts een vergelijking tussen de naamge* ver, Trins Bernhard, die h« roemde ais „industrieel ambassadeur van Nederland" en de nieuwe en fraaie school, waarvan hij hoopte, dat zy de „ambassadrice voor het christelijk onderwijs in Nieuwland" mocht zijn. Op deze vergelijking zou later de heer A. Leeuwis, sprekend namens de collega's van de andere scholen, aanhaken, door een fraai ingelijst portret van Prins Bernhard aan te bieden, dat Z.K.H. zelf heeft ge schonken. De heer M. Holl bood, mede na mens de wethouder, die verhinderd was zelf te komen, de gelukwensen aan. Ook iuj roerde de vele. moei lijkheden aan;: die overwonnen zijn moeten worden voordat deze „parel van Nie^wland" in gebruik geno men kon worden. Daarna nog een hele reeks van sprekers. Architect C. v. d. Vlies, die een klok aanbood voor de school, de heer J. v. cL Tempel, de bouwer, de heer Goudswaard, die namens de ouders een. schrijftafel-garnituur aandroeg, te plaatsen in „het hol van de leeuw", waarmee hij de ka mer van het schoolhoofd aanduidde. Dan mej. De Vries, het hoofd van de Pr. Bernard kleuterschool, en de heer Mulder, hoofd van de openba re A. H. Gerhardschool, die beiden in het afgelopen jaar leerlingenrt-an de Pr. Bernhardschool „inwoning" hadden verleend. Dank voor inwoning De heer H. Simonls, het hoofd van de nieuwe school, heeft tot slot alle sprekers bedankt voor hun woorden en goede gaven. Van zijn kant kwam hij ook al aandragen met geschenken voor mej. rjdef Vries en de heer Mulder, als teken van dank baarheid voor de verleende me dewerking en „inwoning." Na deze toespraken zijn de vele aanwezigen, waaronder hoofden van andere scholen, vertegenwoordigers van andere schoolverenigingen, hoof den van gemeentelijke diensten, le den van. oudercommlssies en ook nog vele ouders, in de gelegenheid ge steld om de nieuwe school te be wonderen. Daarvoor moesten zij een wandeling maken van de Opstan dingskerk nóar de Burg. van Haa- renlaan. De nieuwe Pr. Bernhardschool Is fraai van uiterlijk maar ook van inrichting. Modern-strak van lijn. en eenvoudig van opzet, maakt het ge bouw mede door de vele glas-wan-; den een frisse, prettige indruk- Het is geen „hal-school", nog een „rij school, maar iets daartussen in. Men vindt er acht leslokalen., viei beneden en vier op de verdieping. Daarvan zijn er voorlopig vijf in ge bruik voor de totaal 178 leerlingen, terwijl twee lokalen -ter beschikking zijn gesteld aan de kleuterschool van de r.k. Dominico Savioschool. Een leslokaal is in reserve gehouden. Prestatie Overigens heeft de heer Van den Berg er nog op gewezen, dat de bou wer, het Aannemingsbedrijf J. v. d. Tempel Zn te Schiedam wel een zeer opmerkelijke prestatie heeft ge leverd door deze school in zo ver bluffend korte tijd gereed te krijgen. In april werd de eerste paal gesla gen en zes maanden later kon de school al betrokken worden. Eigenlijk eerder, want de boven verdieping ia al een maand In ge bruik.'Door deze prestatie heeft de firma V. d. Tempel (die overigen» voor het eerst een school bouwt) zich. een reputatie verworven. Van daar dat de firma is aangezocht om ook in VlaardLngeu in snel tempo een school neer te zetten. Met zichtbare trots heeft pister- auond de heer HSimonse (rechts) hoofd van de nieuwe christehjfce Prins jBemhardscfcoo!, die gisteravond officieel in ge bruik genömen, de heer Th. J. L, ran den Berg, voorzitter van de Chr. Schoolueretitping, wel- kom. mogen heten, bij het betre den van het nieuwe geboutu. Bellen bQ ongeval: GG en GJ3. Tuiniaan 80. telefooD 65)290. Poiitie-alarmnummer 64686. Apotheker» nachtdienst: fa. Van Westendorp, Singel 81. R.R. Leeszaal en Bibliotheek, Dam Geopend tedere dag, cbehalve maandag) van 9.39 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: ge opend iedere werkdag ibehalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en tater dag) van 19 tot 20.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: dagelijks geopend van 10 tot 17 uur, zondagen van 12 tot 17 uur Tot 19 oktober; Tentoonstelling „Gesel van de oorlog". BIOSCOPEN Monopole, 2, 7, en 9.15 uur: „Ont snapt -aarj de guillotine". Passage, Alleen 2 uur: „The Bridge on the River Kwai". DIVERSEN Passage, 3 ttur: Schïed. Kunstkring. Toneel. Musis Sacrum, B uur: \V,F <0. A.). Film- Irene. 8 uur: Vrouwenver. Wijk V. Toneel. Chr. Soc. Bel., 8 uur: Arjos. Bijeen komst. j Wijkcentrum (Nieuwland)8 uur: Hum. Verbond. Lezing.. Opstandingskerk, B uur: Het Zonne huis. Film. De Klaverjasvereniging ,J>e Vriendschap" heeft gisteravond in 't Volksgebouw een klaverjas-concours georganiseerd, waaraan meer dan honderd personen hebben deelgeno men. De or.;aniserende vereniging had besloten met ditmaal eens te pro- beren met inschrijving per koppel en de grote belangstelling bewijst dat i daar weinig tegen is. De heer Van. Unen, voorzitter van „De Vriendschap", opende de avond. Het grote aantal deelnemers maakte het noodzakelijk, dat niet alleen de grote zaal van het Volksgebouw ge vuld was, maar dat enkelen ook in de kantine moesten plaats nemen. „De Vriendschap" telt nu 34 le den. die elke dinsdagavond in het Volksgebouw bijeen komen. In ja nuari viert men het vierjarig bestaan van de vereniging. Voor de beste klaverjassers had de vereniging een aantal aardige prij zen beschikbaar gesteld. De prijswinnaars zijn: 1 het koppel Van der Moer/Ooiendijk met 4.390 pnt. 2 het echtpaar Lemmers met 4.357 pnt en 3 het koppel Punt/Stigtei met 4.258 pnt (AduerttntU I-M.J Vertrouwelijk en als om steun .moet zijn dat C. V. zich niet aan vragend knikte de verdachte C. V. de wet heeft gestoord, met zjjn hoofd naar de heer J. van Qe landbouwer C. V. heeft een der W. toen zijn naam woensdag- boerderij met landerijen in de Duif door deurwaarder Van I polder bij het Bommeer. Daar ko- morgen Duyn tijdens de zitting van het kan tongerecht in Schiedam werd afge roepen. Niet ten onrechte vertrouw de de landbouwer C. V. uit Maas land op de capaciteiten van de ex- wethouder van Maasland, de heer J. van der W., want deze heeft als een Cicero de daden van C. V. weten te roemen. Het is ook zo moeilijk In ons landje. De wet heeft voorschrif ten en hij, die deze voorschriften overtreedt, zal gestraft worden. Dat is duidelijk, maar de heer Van der W„ die lid is van het.pol derbestuur van het Hoogheemraad schap was het daar niet mee eens. Hij wilde de landbouwer V. juist roe men voor zijn gemeenschapszin. De heer V. stond terecht omdat hij vuil gestort had op de openbare weg en bovendien had hij series kippen la ten wandelen waar zij wilden. Op deze aanklacht had V. weinig te zeg gen en het was voor de kantonrech ter dus gauw een uitgemaakte zaak, maar toen deed V. een beroep op de steun van Van der W. „Mag hij me verdedigen, edelacht bare?" „Nee, verdedigen mag hij u niet, maar we willen hem. wel als getuige horen," zei mr, P. B. Cos welwillend. De handen stoer op de koperen stangen van de balie ge leund heeft Van der W. uiteen ge zet waarom de wereld dankbaar De Britse reisvereniging „Yacht Holidays of London" die Engelse toe risten met vier fraaie en zeer comfortabele jachten of beter gezegd luxe hotelboten „cruises" laat, maken door Nederland. of de Rijn op naar Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, heeft besloten om Schiedam, als uitgangspunt te nemen voor deze tochten. De toeristen worden dan aan gevoerd per vliegtuig of per Harwich-boot en zullen dan volgend seizoen in Schiedam overstappen op de „yachen". Tot vor twee jaar was dat ook zo, maar toen werd Gorkum verkozen als startpunt van de trips, Hiervan is men teruggekomen en Schiedam is dus in ere hersteld. Ter afsluiting nu van het reis-seizoen (en mogelijk ook ah Inleiding tot het volgende) is er aan boord van de „Lady Margaret", de fraaiste van de vier hotelboten, die thans lipplaat* heeft in de Nieuwe Haven hij de Oranjebrug, een cocktailparty gehouden. Vele relaties in Schiedam en Botterdam waren daar aanwezig en ook burgemeester en mevrouw Peelc. die wij op de foto zien in gezelschap van commander D, W, Child* O.BE.t directeur voor Europa van de mYacht Holiday»". men mensen uit de stad om te zei len. Die stadsmensen laten altijd de hekken van de landerijen open staan en dan kan C. V. zijn koeien gaan zoeken op de gevaarlijke rijwegen. Dat verdroot C. V. Hij is niet kwaad geworden, maar hy heeft naar een geschikte oplossing gezocht voor al le belanghebbenden. Toen heeft hij een stuk moeras sige grond met vuil gedempt Hij vroeg allerlei mensen om daar puin te storten, en zo ontstond er een goe de parkeerplaats voor de zeilliefbeb- bers, die daar hun auto konden neer zetten. Op 17 juni kwam er echter een politieagent die in het gebeur de een overtreding van de wet zag. „Die kippen, da's niks, die zijn van zijn zoon," deed Van W., ge ringschattend, „mser wathij deed was voor de gemeenschap. Wij van het polderbestuur hadden dat moe ten doen, maar wij wonen er ver van weg, het is veronachtzaamd. Verdachte had geen vergunning, maar die hebben wij snel voor hem uitges chr even." Na dit breedvoerig en welspre- ■WTUWI/U; America* NORMAL KING SIZE In het ruime voetbal pro gramma i ring te verwachten, maar de Scbie- voor het lagere voetbal komen wel- i damse clubs vertonen nog geen con- De Sehiedamse schaakvereniging ESS beeft in haar clublokaal in De Amstelbron te Schiedam haar eerste bondswedstrijd in dit seizoen ge speeld en een 6—4 overwinning weten te behalen. Het eerste tiental tlxtL n tu T,i® wedstrijden tegen reer sterke stante vorm zodat teleurstellingen - 15. SW 12—Slikkerveer 5, ExceïsU)r klasse 2B AaQ de R5B bond de stryd j 1egenstandcrs voor> Het is ditmaal weer mogelijk zijn. *20/7—Musschen 10, DHS 7—FortUna v SVDPW dat in 4F moet gaan trach- Excelsior R 10, VDL 3HDVS 8, -,vv Coal 5—Excelsior *20/3, HOV 6—SV 11, DHS 5—Spartaan *20/7, Excel sior '20/6VOC 7, \YF 3—Scpiebroek 3. RFC 9Martinit 4, EDS 5Schie dam 5, FSV Pretoria 6—SFC 5, Eure ka 3Ursus 3, HDVS 9—Feyenoord aan met Charlois 3. Aan de borden ontspon zich al spoedig «n heW» j „n 4e' heKhadiBd, eer' van dn» f r ESS-speler de Jter G. I plaatselijke clDbs 4e bel,teilen door j G. Brouwer wist zyn partij togen i f.x. i_ de heer W. A. Nanninga sne! tot LAGER KNVB ie pogen In Rotterdam het ongesla- winst te breneen 7n~öok riT'heer *en HÜIealnis het eerste verlies toe j In Rotterdam moet het mogelijk h L iM J hst Li wi <e brengen. In de afdeling Rotter- zijn dat het pittige DHS tegen het van FSS'hW nlatfl daai ran het zaterdagvoetbal gaan I vroegere roemrijke Overmaas de ma Sto tSjiïdi A?S'J A GSStejea de leiders Bwsn- leiderstrui van 3D aanhoudt. Eicel. met rijn tegenstander, de heer J. A- V; d. Meulen. niet veel last. Moeilij ker had het de heer A. A. v. Etten. die in zijn partij tegen de heer F. F, J. Zwart van Charlois 4, de kwa liteit achter raakte, doch er toch nog in slaagde de partij remise te houden. drecht cn Heinenoord in het veld. Er valt In het algemeen posttieverbete- i lieW. L. J. Combé 10; J. v. d. VeldeW, Rijkee Sr. 0I: W. de - Bruin—L. J. Kroon V2J. Donk- De volledige uitslag luidt: H. den horst—J. Grotjohan tt—tt: A. A. v. Uyl—J. A. v. d. Menien 1—0; J. Im- Etten—-P. F. J. Zwart V*V?; G. G. merzeel—A. Schildt *4—ti; J, J. Th. Brouwer—W. A Narminga I—0: K. Fenrung-JZwemstra 0—1; J. Stah- Kok—P. J. Pinster sior '20 neemt nog een bescheiden plaats in, ook de kampioenskandi- daat van het vorig seizoen Archipel heeft zijn vorm nog niet gevonden. Een schotvaardig Excelsior heeft beste kansen in deze uitwedstrijd. Van Wilton Fyenoord mag dit sei zoen niet worden verwacht dat de stadgenoten een grote rol zullen spe len. Als \VF het debuut in de vierde klas dit seizoen besluit met een. plaats onder de sterksten dan is het resultaat al goed. Van Nieuwenhoorn moet WF wel kunnen winnen. De vierde klas F is de interessante afdeling. Het wordt steeds duidelij ker dat de vijf Sehiedamse clubs de volle aandacht moeten gaan besteden aan de concurrenten van buiten Schiedam, omdat anders een out sider als Hillesluis ongehinderd kam pioen wordt. SVDPW gaat in Rotter dam proberen de ongeslagen gast heren te kloppen en wij achten de Ce aula ia de apenbare be[raaf- moeten etln om al die autoriteiten enthousiaste DPW-ers tot 6ste top- plaats had netter tweemaal ao froot en de vele vrienden te ttonnen be- prestatie vel in staat. Een op volle vatten, die gistermiddag aanwerig i toeren draaiend SEC kan eveneens waren om wijlen de heer A. J van 1 i00L een enegen door in den woensdag oerameniiiv ni.,„ d„i de Gemeenteraad en Roekanje de duinbewoners uit de den woensdag gezantenlyk circa dui-i vooraltter van de P v <LA - kopgroep te stoten. PRZ moet in fSei^ptïtsïrV^LaaS1 i ES de"SS5e SS4»n en Botterdam het sterke FSV Pretoria terlei plaatsen tn Schiedam en ljjn met d(. T, d F„t(j terug wijzen. In het Volkspark de Arbeid gedekte kist te berelei- Martinit een leuke match den naar de laatste rustplaats. j tegen een oude bekende. Pr C is nu Het voltallig college van b. er, w. versterkt met enkele Branhancn. was aanwezig, alsook vele leden van i die goed show-voetbal spe-en. Het de Gemeenteraad. Verdere zeer vele zal Martimt inspanning kosten de i ■-vwi ue «tg:» - leidende fisuren uit de "Partij de punten in Schiedam en. daardoor de deskundige met een loftuiting op de j ate maal met het Nederlandse ge- J vakbeweging, vooraanstaande per- aansluiting met de top te handhaven verdachte: „Hii heeft daar de kade i recht in aanrakinc TCenneltiV tnt- - Vlaardingen geen voorrang hadden verleend aan medeweggebruikers. Dit tekort aan beleefdheid in het verkeer komt hen dus duur te staan. kood pleidooi besioot de getuige- verdachte: „Hij heeft daar de kade recht in aanraking. Kennelijk tot j soontïjkheden uif de "sportwereld ~en verbeterd, hulde-" Mr. Cos wenste l ?VP verdriet en het bleek ook moei- 1 dan de vele vrienden die Ab van Biets meer san bet debat tot te voe- &flL5*S3Pw| 'ÏÏSn.wJSiS I er*1 zkh ftam^ heeIt in Schiedam. vs «'u cnauiieur flat ny verantwoordelijk Hu was dan ook een man, die door gen, hu wnde met de uitspraak was voor de conditie van zyn vracht- zjja karakter geacht en gewaardeerd wachten tot hij de vergunning had ®ut^-. dl« voor „rijn werkgever werd in alle groepen en kringen van gezien. de- dlT ber«f- r»* heb toch aan de gemeenschap. IV s. A A myn baas gezegd, dat de auto slecht - De verdachte, die voelde dat het was." zei bü. maar Imre zal f m_5n er goed voor ging staan met zijn .51 dag^n ondergaan omdat de rich-heeft gevochten voor de belangen tingaan wijzers, de banden en de van de stad," zo stelde burgemeester fJi™nchting (een speling van f mr. J. W. Peek het. „Een onver- j .n,e 1B. o e waren, terwijlmoeid strijder, die dan ook in het de vrachtauto bovendien te hoog en zaak vroeg vriendelijk of de kan tonrechter eens wou komen kijken, waar die kippen liepen in Maas land. „Het was zo erg niet." vond hij. maar mr. Cos merkte op dat hij niet voor de controle op kippen was aart- „In hem hebben wjj een goed, j Reserves: Excelsior *20/2De Hol landiaan 2; Rockanje 2—Excelsior '20 '3; DHS 3—CW 3; Schiedam Z— Overmaas 4. AFD. ROTTERDAM In de eerste klas A kunnen onze gesteld. Dit geschiedde echter metse eigenaar zal voor dezelfde feiten zonder zijn vriendelijke lach. zodat een boete var. totaal tweehon- ook de beide landbouwers in de bes- derdtweeëntwintigeneenhalvc gul- te stemming de rechtszaal verlieten. den moeten betalen of een hechte- Byna veertig overtreders betaal- t nis van 59 dagen moeten ondergaan. zei hij maar Imre zal f 127,50trouw en toegewijd burger verloren, s.adagn0te^ShmK,nositie5C^ vMbetererT moeten betalen of «n WtoU™ j die .««nbvlgtig^W L Raadulid 'wITS Puttershoek tegen elkaar in het veld en al» Demos en Ursus zïeh door Florissant/OBR en DOK niet laten overrompelen komen Demos zowel als Ursus steviger aan de Kop. DOK uit Rotterdam-Zuid is een lastige te genstander. maar Ursus is thuis fa voriet. Ook de serieuze plannen van Demos behoeven zondagmorgen in Rotterdam niet door het puntloze Florissant' OBR te worden door kruist. Op het terrein aan de Haveodyk bestrijdt Sehiedamse Boys zondag- te breed beladen was. De Vlaarding- harnas is gestorven." Hoewel zijn gezondheid de laatste jaren achteruit ging. heeft hij slechts node de vele bestuurlijke taken, die hij op zich genomen heeft, van zich af kunnen schuiven. Hij neemt een eervolle plaats in, in de geschiede nis van de gemeente, Hij zal node gemist worden, aldus mr. Reek. „Weer is een lid van de oude gar- Nieuwenhooru 3—"WF 4. DDC Excelsior '20/8, Coal 8—SVDPW 4, DRZ 4Leonidas 8. Hillesluis 5 Martinit 5, Schiedam 0—Spartaan *20/13. SVDPW' 5—Bolnes 4. Demos 3 TSB 2. Demos 4DPB 3. SVDPW 6Scag 3. Radio 3Sehiedamse Boys 2. Demos 5Spartaan *20/14 en Sehiedamse Boys 3DJS 8. ZATERDAGVOETBAL Op eigen terrein gaat het vaardig# HBS5, dat ten onrechte in de staart», groep staat, zaterdag proberen of de verdiende opmars naar de kopgroep (waar HBSS gezien de verrichtingen en zonder pech zeker kan komen) tegen SSS kan worden begonnen. Met wat meer aandacht voor de af werking van de aanvallen plukt HBSS de eerste volle winst Verder Excelsior M 2HBSS 2. In de af deling Rotterdam verdienen de drie clubs alle aandacht. GTB gaat naar Barendrecht, vermoedelijk de sterk ste concurrent. PPSC. GTB en-GSS hebben al een hoog.doelgemiddelde in het voordeel, maar het vreemd# is ook een hoge score tegen. De ver» dediging van GTB zal het ongesla gen Barendrecht moeten, remmen- De aanvalslinie van GTB is altijd goed voor doelpunten. Ook PPSC speelt uit. Van ZBVTï zal dit prach tige nieuwe elftal van PP moeten winnen. Thuis speelt GSS tegen lei der Heinenoord. De Gustomannen hebben al meer een kandidaat ont troond. nu de doelpuntenmachtn# weer op volle toeren draait zullen de stadgenoten zich zeker inspannen, om Heinenoord te slachtofferen. De overigen: GTB 2—WOR 2, DOS '32/2PPSC 3. HBSS 5—MVV *27/3. PPSC 5RSM 4. de, met een uitstekende staat van i morgen Zwart Wit, dat naast Schie- J'1-1—,- dam3e BcïS me( ecn gelyk aaD.al punten op de eerste plaats in 3B staat. Lagere elftallen: SW WW 5. SVV 6Excelsior R 6; Martinit 2 Tediro 2: CKC 3—SVDPW 2: Leoni das 3—DRZ 2. SFC 2—Schiebroek 2, RDM 3—WF 2, Dindua 3—Martinit dienst heengegaan." verklaarde de heer A. Bakker, secretaris van de partij-afdeling. Een man die niet al leen het volle vertrouwén genoot van zijn kameraden in de vakbeweging, maar ook bij de directies, bij wie hij de belangen kwam verdedigen Mr. H. B. P i k-W AS Overmaas ^-Excatsicr DOZ i ren m de „vette jaren zoals we die nog, gestreden, maar wij zullen de mandad 2. DEH 3—Schiedam 3, DRZ t fakkel overnemen." 3—SVDPW 3. Bloemhof 2—Demos 2, n*. H^r- T» V 1. i DlePT ontroerd heeft daarop de Schiedam 4AVS 3. SFC 4—Pro- De heer P. v. d. Speek, secretaris heer H. M, van Lith. broer van de gress 3. HDVS 7—RFC 7 SVV 10— van de Chr. Bestuurdersbond, sprak j overledene, namens de naaste fami-1 1 na de pauze een felicitatie-woerd, j Heieden gesproken, waarna ds. J. B. i De toneelgroep van de Ned. Chr. i Schouwink woorden van troost! Vrouwenbond afd. Schiedam heeft j sprak en voorging in het gebed. onder regie van mevr. Egberts eenIn een schier eindeloze ry heb- j opvoenng gegeven van het toneel- ben daarop de aanwezigen, diep on- 1 der de indruk de kist srpvnlrri tan, tigjarig bestaan gevierd met een feestelijke bijeenkomst. Voorzitter j ren in de „vette jaren" M- C. Kampman opende de avond i ook nu nog beleven, en gaf een kort overzicht van het wel en wee van de afdeling gednrende de afgelopen veertig jaar. Acht le den telde de afdeling b{J de oprich ting op 11 juli 1918. Eén van hen, de heer G. Koning, kon bij de jubileum viering helaas niet aanwezig rijn, maar dit maakte hy meer dan goed, door het sturen van de originele fe licitatie, ro^is ook enkele andere ie» den deden. De voorzitter van het hoofdbestuur, mr. T. J. de Hartog. uitte zijn waar- spel „De strijd aan het witte front". der de indruk, de kist gevolgd^naor f Geboren' Evour F rv J )T In januari zal dè bond er velede Jaatste rustplaats, waarboven ds. Kooij en H Winkelman- Lex z v P nieuwe leden bij krygen. omdat dan Schouwing het „Onze Vader" bad Molenaar en A C van der Elst: ookJiet^personeel van het parttcuhe- en tenslotte een zoon van d« overle- (Anna C, dv A.'van Loon en A. C A ex re f H o aihU'/ui fort Hanlrt» I Tl«1 J „AA- A*. Ai "~V re goederenvervoer zal zijn aange- j dece de aanwezigen dankte voor de j Polderdijk ïoor de mensm vo°r*m 1 5lote"' huwe aan «in vader eebracht. i OvnrlSian: G. A. Slavenburï «7 jr. „De akoestiek in de grote zaal nan „Arcade" te Schiedam is de beste van alle zalen in Holland". Dat is de mening, van de des kundigen eau de Nederlandse Radio Unie. Daarom oefent de bekende Marinierskapel zo graag in Arcade ert daarom- ook maakt de N.R.U. zo graag opnamen in die zaal. Dit laatste' is gistermiddag dan weer gebeurd. De uitgebreide Marinierskapel zal op bét po dium en onder leiding ran kapel meester it. H, C. van Lynschcten zijn uitgevoerd „La dame blan- chepan Boieldieu, de Russische rhapsodie van V. Runov (een eerste uitvoering), een ballet en mars uit Wilhelm. Tell ten Ros sini en de mar® „The jairest of the fair" van Soma. Dit pro gramma zal dan donderdag 23 oktober van 5.45 tof 6.15 uur te beluisteren 2ijn En het program ma t-aiv de N.C.R.Y. Af aar om dit mogelylc te ma ken lagen gistermiddag de gan gen uan Arcade pol slangen en elektrische, kabels, terwijl in. het „opkamertje" de technici zich hadden geïnstalleerd met hun.in gewikkelde apparatuur. Deze goede akoestiek, in Arca de is de tra ts van de beheerder, de heer J. deVeth, ook als is deze akoestiek „by toe pal" zo goed petoorden. Bij de laatste restauratie sryn nJ. de taanden en hef plafrmd met nieuwe plafen bedekt geworden en. dit schijnt een zeer goede ittttperkingr te hebben gehad reor wat de ot- tuids-poorfpïantinp betreft.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2