cte éMk/ê Prof. Rogiers kritische ^MAO KIJKT NAAR TROTZKI CAROL Victoria fi m Hij (5 kreupo. '£ri kan Mitr wttootn SPROETJE SPAR! in te Palmen om er dok AVONTUREN VAN. KAPITEIN V.anSe borstroWkeH.^ k«« 3' $V* OP t&l ft A I' 2£6T SPRDtTjt. oit a An Her öribuumtel otztCHT ton oucm Motr Dennen. £-£ STEL JE VQOR~ OM'N K1N0"VAN JENNIFEB'5 LEEFTIJD PARFUMTE <- SEVEN. DIE CAROL DENKT, GELOOF IK, OAT ZÊ CAT KIND WAAR HOEFT/ E>'J PAU- GOED OP ^WsS Iftfc te ajt <M ]A,Zt VONDEN HET" "7 MltrtRïi'j Eli HOE 15 Htr MfcT DE. HonK&AU>PULUN? WAREh DL JONGENS &LIJ? Vrijdag 17 oktober 1958 \I OLGENS de communistische v dogmatiek die tot nu toe rteeds in Moskou heeft gegolden, voldoet het huidige China nog langhtèt aan de Marxistische nonnen, die het der de stadium (de fase van het volledi ge communisme) stelt Volgens deze normen heeft China het eerste sta dium (de opbouw van het socialis me) nog niet eens voltooid. Maar Peking .kondigt nu met veel fanfare - - aan, dat het tweede stadium (de da|r »n aoöer verband op terug. overgang van socialisme naar com munisme) eenvoudig wordt overge- PROFESSOR Rogier uil Nijmegen. die onlangs in een nogal opzien- batepde rede zijn roorns-katholiekë landgenoten een teveel "7 aan lijdzaamheid verweet, heeft daarmee een nieuwe impuls gegeven aan de discussie, die na het mandement van de bisschoppen met grdte felheid was opgelaaid, maar geleidelijk bet stadium van uitsterven •was genaderd. De Nijmeegse hoogleraar had nogaJ wat op zijn hart. Hij hekelde ook .de geestelijke luiheid bij de,Nederlandse katholieken, die volgens hem veel te spoedig.met zichzelf en de wereld tevreden zijn. Om geen misverstand te doen ontstaan over zijn bedoelingen, maakte hij een duidelijk verschil tussen lijdzaamheid en gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid veronderstelt iets van innerlijke strijd en van onderscheidingsvermogen. Lijdzaamheid is eenvoudig de weg van de minste weerstand; het op non- actiei stellen van het eigen oordeel op grond van de vredige overweging, dat het. veel gemakkelijker is, het denken over allerlei vraagstukken maar aan de geestelijke leidslieden over te laten. Belangrijk is, dat juist een man als professor Rogier deze dingen heeft^ gezegd. De discussie over liet mandement der bisschoppen is al te veel één geweest tussen rooms-kathoJieken en nieL-rooms-katholieken. Deze laatsten voelden zich zeer, gegriefd door het op hen gelegde odium en f door de ingreep, die het stuk betekende in bet streven naar maatschappe- J geopperd, dat Pekings felle aanval- w H VévnérVV lijfce en oecumenische toenadering tussen de verschiliemle volksgroenen. J3en Jopu,T,to dilnel1 ^oete.n om3 de w ""S^oora UU1W11JI In de reacties van raonw-kaltalfeke rijd.(rol «ork de neiging, de «igen M de CM- ,r 0. .van'de Marxistisch-Leninistisehe leer Een tweede punt van ideologische zelfstandig getoondtegenover Mos- ^u.uuvi.K wuiuL UVU'KV- ketterp is te Vinden in een aantal kóu. Of Mao de pretentie heeft nu slagen en de sprong van het eerste artikelen m de Chinese party-pers. ook de letdende'ideoloog in het com- in het derde stadium wordt gemaakt waa£n wóröt gesteld, dat Mao voor- muhistische blok té zijn, valt niet Dat is dus een regelrechte ketterij ftaP?er 's van de; „permanente revo- met-zekerheid te zeggen. Wel is te in de ogen van Moskou Pekin® stelt een term waarvan mén in verwachten, dat de -ideologische twis- het echter zo voor dat Mao Tse- J? .PP Vei kevig moet zijn ge- ten tussen. Peking en Moskou zullen toeng thans de Marxistische theorie mokken. Het herinnert namelijk al toenemen én dat de ideologische een. geheel zelfstandig interpreteert En rc «ulclclijK aan Trotzkis bekende heid binnen het..Wok in gi-oot gevaar wel in de linksradicale richting 'Hij 5.95 ,,Dt! Permanente Revolutie"; De is. Naast het revisionisme in de Oost- beweegt zich dus iuist in de tegen- t/hmese Pers verstaat onder deze. europese satellietstaten, dat.een af- overgestelde richting van Tito al- tci'm, p5ccl5s wat -Trotzki eronder wyking, naar rechts is,, tekent zich thans volgens Öe interpretatie, die in vSf. nl- de vestiging van het hier duidelijk een revisionisme naar Moskou aan het Titoïsme wordt ge- volledigc communisme in een onon- links af, dat wellicht beter een radi- geven. Van Moskou uit gezien is Mao P revolutionaire ontwikke- calisering naar links is te noemen, afgeweken naar .links en Tito naar D^rSfafcn ^"de revolSffSSn De politieke consequenties van dit rechts. De veronderstelling werd dus des te ter naarmat-e zü sneU^ nieuwe - revisionisme kunnen ver- - strekkend zijn. Nu al tekent zich een duidelijk^ „taakverdeling"' af tussen TROTZKI: .i. permanente revolutie nnhehss"!iit-licïd i r o-'-ej- -- -b WITJÏ*'3 "u"»e«' n,e.1 ae munes en de ideologische recht tiezen de ideologische leiding van de hebben overgenomen, terwijl de lei- onDeuaa=iijKüejd te verbei gen. Daarbij deed l et -argument, dar anders-i enige verklaring van Pekings hou- yaardiging. die Peking daaraan geeft communistische partijen in geheel ding in het Midden-Oosten aan Mos- denbenden met deze aangelegenheid mets te maken hadden, nogal opgeld. >aing. tegenover-. Trto. Wij komen heeft China, zich dus als vertolker Zuid- en Zuid-Oost-Azië van Moskou kou blijft. Zoiets kan men echter niet tegen professor Rogier zeggen- Nu heeft deze het helemaal niet gehad over het mandement. Maar cr is niet veel fantasie voor nodig om tc beseffen dat hij ook heeft gehekeld de angst en de schrika.chtigheid om een eerlijk oordeel te geven over sommige twijfel achtige passages in het mandement,' Z EER merkwaardig is, dat eigenlijk niemand het strenge oordeel van professor Rogier serieus heeft aangevochten. Variaties waren er alleen in de graad Van bereidheid, hem gelijk te gevet). En veelvuldig zijn de pogingen geweest om,, eenmaal uitgaande van de juistheid van 's hoogleraars kenschetsing, de oorzaken te vinden van dc toestand gelijk die in Nederland bestaat. Daar is de verklaring van de onkritische solidariteit als gevolg van de langjarige verdrukking en achterstelling ier ïooins-kathoiiëken, daar i.« het argument .van de calvinistische beïnvloeding, daar is de verwijzing naar de positie als minderheid in een protestants land. Professor Rogier kent deze motiveringen wel en heeft in dezelfde rede duidelijk'doen uitkomen, er sceptischtegenover te staan. Wij zouden nog'de mogelijkheid willen opperen, dat de Nederlandse room s-k at hol j eken hun emancipatie teveel cadeau hebben gekregen met als gevolg een stag natie in de groei naar geestelijke volwassenheid. Maar misschien is ook deze bijdrage tot verklaring aanvechtbaar. Wie onvriendelijkwil z'jn, kan natuurlijk stellen, dat de geestelijkheid 20 heerszuchtig is en de gewone lieden in veel te geringe mate een eigen oordeel gunt. Zoiets past natuurlijk uitstekend in allerlei verhalen, die - mensen van andere, richting eikaar over de rooms-katholieken plegen' te vertellen; doch bet is er niet minder een benadering van de verkeerde kant om. Zo professor Rogier al yan mening is, dat' de invloed 'van de geestelijkheid'te'groot is, dan schrijft hij dat toch in de eerste plaats toe «ah het feit, dat de lijdzaamheid der leken een luchtledig veroorzaakt, dat du eenmaal moet worden gevuld. \Vat hem benauwt, ia her gemis aan 1 - it 1 t uJunroTiwer ac van nte/? spanning op de grenslijn van eigen oordeel en gehoorzaam beid, het terug- ioeten.de Joop Geesink •wijken "van grote groepen zonder strijd. En het mogelijke'verweer, dat hel j naar Bussitm vias gelokt zo gevaarlijk is. en zo onaangenaam, met de pastoor op sommige punten i *n aan. 't.alot het twee van mening.te. verschillen, kan hij licht pareren niet de vraag: lièbt ge het dan.ooit geprobeerd? Opening van parlement „Kerm esseEautosfique", a -1 Jïlmjt. de Anders, maar weer »*«tond)nt zelf werd on. 1oelldlftóseinterviews was dubbelzinnig succes. Het leven van afgerond, hadden de samenstellers de tekenaar-filmer-zakenman Gee- nog eeri klinkend besluit in petto., sink was interessant genoeg om er Vanuit de B.B.C.-studio in Londen sprak George Pal, de Hongaar die Judo-held Anton ceesink sloop gister- i-1- t1-..1 avond ajs een held up sokken (van wege het ivoren van lawaai tijdens de uitzending) tot» vlak achter Joop Gmink. De twee Gcestnks geen familie van elkaar ontmoetten et- kaar voor het eerst. Van links naar rechts: Bert GaMlioff, Joop en Anton Gceslnk cn VAHA-omroepster Karin Ktaajkamp (ook op konsevoetcn). wordt nationaal en internationaal erkend. Een reeks mensen, met wie Gee- sink in de loop der jaren kennis maakte vertelde' over hun ontmoe- tinscn oI samenwerking met Gee- 0p dinsdagmorsen, .28 oktober, smk: een scboolvnendirmetje, een ope*t koniBSS, mikbetlJ II het En- ex-\ arensgezel, een reclame-che..... gG]se parlement. Deze plechligheirl De revue-koning Bob Peteis kon met Zai voor het eerst in de gescliiedenis in persoon naar Laron komen. Bij dMJ1. de BBC-teievisie worden uitge- spiakGe&mk in bed gezeten, vanal Mnden. Het is een rechtstreekse'uit een filmdoek toe. zending, die door alle op het Eurovi- Zo nu en dan zichtbaar ontroerd, 5iaJet aangesloten landen, ook Ne- spontaan reagerend goedlachs en derland, ,5rdl overgenomen. Garthoff trouw assisterend om fik Voorts rs,layeert d% N.T.S. zondag hiaat m de uitzending te voorkomen, a van 9 55 tot 12 uur morï a» ,Z." onverwachte gens de plechtige rouwdienst, die hoofdioi in het progiamma. v pr paus pj s ;yT[ in Rome wordt Toon de rusteloze carrjere van pic- „„houden colo tot producer door ontmoetingen, mtmemeadl J/ AN piccolo tot poppenfilmirut- j ker. Dit luns het thema, iroar- i ouder de VARA pisteravoud de eer ste televisie-uitzending in dit seizoen ugh „Anders dan anderen" presen teerde. Twee verrassende elementen in deze uitzending die opgebouwd is uit allerlei aardipc uondstcit en zich dankzij „ster"-inteTviewer Bert Garthoff vooral op de- menselijke kant riekt, waren dé voorwendsels waaronder de van niet. gesprek (mopetijfc worden door Êurotusie) tussen Joop Gceslnk en z'n oude feenneester en riend. de Hongaar Ge- I NDERDAAD, bet ri)o^t van de gewone mcn?en uirgaun. Dat rs de strekking van de rede van professor Rogier, die in baar conataierihg Geesbxk van euige onprettige feiten, ook een oproep was lot' strijdbaarheid; tte van de VARA naar strijdbaarheid minder jegens' andere groepen, waar de rooms-katholic- Russum gekomen om 'n Len al larvg niets meet van hebben te vrezen, dan strijdbaarheid in eisen I Jej.neïTf7- A"r ..kr.ing- In de. grote.politiek heeft de. strijd, tegen het klerikalisme al lang d»r0fcimsfen''-SAau2'tslot afgedaan. Maar in her eigen rt»oms-kafholieke milieu valt er nog yan alles v-tti de uitzending ver te doen.Om een klein voorbeeld te noemen: ir de dorps-c li nol van de j schee* op een tv- ouder» of i» hij van de putoor? ïSsThcf X/iZ oor de andcrsdcnKendcn is het hdangrijk te weten, m noeierie er ge. j ser( carthoff, die met bieden zijn. waarop .samenwerking met de rooms-katholieken mogelijk i.»; de VARA-ielevisiestaf met gewone mensen, die katholiek zijn co niet met enkele vooruitge- -rt 9Singerconcemaal schoven posten uit deze kring. Vi'ij geloven nog altijd, dat wat het man dement op dit .punt zegt, meer een bevestiging i* van de lijdzaam heid. waarvan professor Rogier gewaagde, dan als een principiële en onaan tastbare mening moet gelden. Iemand, die loc!) geen verzet verwacht, veroorlooft zich nu eenmaal meer dan iemand, die niet strijdbare en kritische mensen heeft te maken. Wjj voor ons hopen van harte, dat de rede van professor Rogier /.al bij dragen tot herstel vnn het door het mandement enigermate geschokte vertrouwen, dat rooms-katholicken en niet-rounis-kmlioliekcn op ruime schaal kunnen samenwerken bij de hehariiging vyn de vc'.e gemeen- «chappelijkc belangen, die een volksgemeenschap kent. in Laren zat. Garthoff onthulde dat de komsi. naar Bussum een aanloop was om Joop Geesink naar La ren te tronen, waar hij de- centrale figuur in „Anders'daAnderen"': 2ou worden. Het ene programma Van ls vUc.u<uw»v»>IJU. werd daardoor op Origineïe u'yse in 1 uit te zenden. Het NTS-bestuur beeft het „„here „„ezpeheueld. Gmi nk SS ïomSn^de'^e vat stemde toe en teruujl h« ven de ene eM maaMc lwaai( ougclulckcn". Z'rt t"1~tdSd ShSeB 22 oktober studh op toep nnor de andere laatste beroep, producer van poppen. &3*0Sïï?,<l. vfnwch. werd een fan- ztjn beste poppen- films, is een succes geworden. Dat ti„g Van de'kant der A.N.V.T. is dat het laatste woord hierover niet is go- Geesink in Europa voorging als pop- pcnfilmhiaker cn die thans in Holly wood werkt, feestvarken Joop Gee sink. toe. Met deze uitzending heeft de VABA-televisieseetie zich opnieuw onderscheiden. Garthoff vond w^eef de juiste maat om de hoofdfiguur onbevangen over diens teven te ia ten spreken, zonder indiscreet te zijn. Ook technisch ge2ien was de eerste „Anders dan anderen" van dit sei zoen een geslaagde krachtproef. Regisseur Gijs Stappershoef ver telde ons dat er .deze winter nog drie uitzendingen in deze t.v.-scrie zullen volgen. Voortdurend worden de kan didaten onder de loep genomen. De voorbereidingen strekken zich 2elfs al uit tot het volgend seizoen.' Het is niet onmogelijk dat er tussen deze kandidaten een nobody" zit: een mens, van wie de naam niet op ieders lippen ligt. maar wiens leven vol doende stof voor een terugblik per t.v- biedt. A. H. TV-kijkers zijn verontwaardigd De reactie op de beslissing van dc N.T.S. om dó wedstrijd tussen de Europese voetbalgrootmogendheden. Engeland en Rusland, volgende week niet over te nemen, is niet uitgeble ven. De Algemene Nederlandse Ver eniging van .Televisiekijkers heeft 'n' telegram gezonden aan het N""T-be stuur Waarin er njet kiem op wordt aangedrongen de beslissing te her zien en de voetbalwedstrijd, alsnog Straatsburg beloont jonge prijswinners STRAATSBURG De 18-jarige Jan Schouten uit Venïo en de 17- jarige Marie van Laake uit Nijmegen hébben in het Europahuis te Straats burg uit handen yan dr. H. Solf, lid van de directie voorlichting, de zil veren. legpenning van de Raad van Europa ontvangen, die zij dit jaar met een opstel over de Europese beweging hebben gewonnen. Het 'Kamerlid dr. W. J. Schuyt bracht de gelukwensen met deze on derscheiding over namens de Neder landse delegatie in de zitting van de -raadgevende vergadering in Straatsburg. Amerikanen geven raam in Oude Kerk van Delft j DELFT Voor de historische Oude Kerk te Delft, waarvan zater dag het pas gerestaureerde gedeelte in gebruik zal worden genomen, is opnieuw een gebrandschilderd raam geschonken, ditmaal door de heer en mevrouw C. Jellife-Goldschmidt te New York, die er hun dank mee wil- len vertolken voor de aangename ja ren, welke zij voor de oorlog in ons land hebben doorgebracht. Het raam dat wordt vervaardigd door de gla zenier Joep Nicolas zal het leven van de profeet Elia in beeld brengen. (Advertentie ZJV2.J Hoest niet langer Neem toch ABDIJ. SIROOP. Die zuivert Uw luchtwegen snel en grondig. Ik heb altijd een fles in huis. ABOQSlROOPC; BELGRADO -In het Joegoslavi sche instituut voor kernwetenschap, pen te Vinca bij Belgrado zijn zes mensen blootgesteld geweest aan een te grote dosis radio-actieve straling Er is een speciale commissie ingeJ steld die de kwestie moet onderzoe ken. De zes mannen moéten een me dische behandeling ondergaan. (Advertentie LM.) Als U,In de bouwvakken werkt, buitendienst heb. of alleen maar op Uw fiets of brommer naar Uw werk gaat, en een gemene koude wind U doet klapper tanden.... dan hebt U ander ondergoed nodig dan Uwzomer- hernd of sllppie. Dan moet U zorgen dat U ook in de ongunstigste omstandig heden er lekker warm en be haaglijk bfj-loopi dan is deze aanbieding, voorU. Duizend stuks lang ondergoed worden nu verkocht voor een prijs 30 tot 40 lager dan normaal. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dit inter lock, lang ondergoed, prima kwaliteit, gemaakt van uitge kamde Pery-garens. fn de ma- ten 5-6-7, voor. een prijs ou 4.^ beduidend goedkoper. Gezouken ha ggerbak bij Veisen gelicht 3JMUIDEN Gisteren is een drij vende bok erin geslaagd de bagger bak te lichten die woensdagavond na een aanvaring in het Noordzeekanaal bij de oude Velser spoorbrug was gezonken. (Advertentie I.MO Wat WAS M£T 5438. John ziet cr nu weer toonbaarder uit. maar het zal nog wel cmge tijd duren, voor allo •sporen van twee janr verblijf in de gevangenis van zijn gezicht zijn verdwenen. Jeannctte heeft ook voor valse popieren gezorgd. Voorlopig zal John door het leven moeten gaan onder de naam Helmut Thöien, Duitser van nationaliteit. D3t kan best, want John spreekt vloeiend Duits. „Ik laat je mi alleen" zegt Jear.nette dan, „want vanmiddag moet ik voor het eerst voor de klas staan en ik zou maar een slechte beurt maken aJs ik de eerste keer al te laat kwam. Probeer wat te.slapen. Je hoeft je voorlopig geen zorgen te maken, want er komt hier geen hond in de huurt. Vanavond kom ik terug én dan zullen verder bepraten, wat we moeten doen." zegd. Döreeii Hume De Canadese zangeres Dorcen Hu- me, die zowel in het klassieke genre ais in de „musical" grote, naam heeft gemaakt en lal van malen optrad voor de BBC werkt zaterdagavond a.s. mee aan het programma Plein S uur 13. Altijd ovenvers - Altijd even lekker! garandeert U de versheid door URSULA CURTI55 en bij wachtte, „Er is nog een me neer gekomen voor de derde etage. Hij kwam vlak nadat u weg was. Ik heb hem de andere hoekkamer gegeven tegenover de uwe. Ik vertel 't u maar want u zal hem af en toe wel tegenkomen. Zij naam is,v Si mon? O nee, Simeon, Ja, dat is t. Meneer Simeon." Er *-vas nooit een echo m de hal. maar 't leek haar net of Torrant er toch een hoorde. Hij trok een gezicht 10 Later herinnerde hij zich die dingen 0j naar een echo luisterde terwijl pas. wat hem op dat moment trof ze sprak. Hij hield zijn hoofd een Ze was beleefd, maar weinig me- was de angst in haar gezichtje. beetje scheef toen ze zei Simon en dedeelzaam cn 2e zat zover van hem Ze had zich dadelijk weer in be- vlak voor ze zich verbeterde, mom- af als de Renault maar toeliet, haar dwang. Rustig deed ze het portier peide hij: „Of zoiets." iianden stijf in haar schoot gevouwen, open en zei effen: „Waarschijnlijk Q u hcm dus al ontmoet," zei Het frappeerde hem, dat ze steeds niet veel mee? dan u bij die boom. móvrouw Judd, onverklaarbaar op- weer kans zag hem een zijdelingse Hier ben ik er zo ongeveer. Weloo- geXucJtit-" blik toe te werpen zonder haar hoofd dankt." te bewegen. Zelf hield hij zijn ogen Torrant ging op weg naar het huis ni^m'evrouy^Judd*'^HyHiep tang- strak op de weg gericht. Plotseling van mevrouw Judd. t,..»- -.„moT-iatend strak op de weg gericht. Plotseling van mevrouw Judd. zei hij: „Ik hoop, dat u gelukkiger Hij was zeer benieuwd, geweest bent dan ik, wat kamers Mevrouw Judd stond in de hal en betreft." Het klonk ais een uitda- frommelde zenuwachtig aan de ging en ze liet de opmerking een. kunstbloemen. Mevrouw Petrie, de tijdje in de lucht hangen voor ze eigenares van de boekhandel had riet antwoordde: „Ik kon de woning bo- opgebeld om naar de nieuwe huur- zaam de trap op, haar achterlatend met de zielige restanten van een narcis. HOOFDSTUK 5 Maria Rowan keek,de Renault nog de garage huren. Boven de der te informeren en hoewel ze ,ui- pVen"na* De ^sneeuwvlokken bleven garage -van uw vriendin juffrouw terlijk zo onschadelijk leek als een jn haar'wimpers hangen.en ze knip- Blair. U,n40 »>^.nrrlüirrtl Iruinanaaf. T—i—-onirl Zijn vriendin juffrouw Blair. Tor rant verrichtte een ballon, zat ze boordevol kwaadaar- Dercje ze ongeduldig weg. Draaide aw Biair. Tor- digheld. Onder het mom van vrien- Torrant zijn hoofd 'om of had ze paarvolstrekt, delijke interesse had ze de meest dat TOaax verbeeld? Ze haalde niet noodzakelijke handelingen aan enge'dingen gesuggereerd. En toen baar schouders op en stak de straat de choke. Toen zei ny neutraal: Torrant binnen kwam, bekeek j me- over> j^og één blok, dan was ze bij „Ik kan haar moeilijk een vriendin vrbuw Judd hem dan ook doodsbe- het enjge restaurant van Chauncy. noemen. Ik heb-haar namelijk van-nauv/d -m de spiegel bqven de bloe- Een paar mjnuten later zat. ze'aart morgen voor bet eerst ontmoet. menvaas. Dc spiegel was oud en een tafeltje en stak een sigaret op yf verweerd, wat zijn gezicht niet ten m j-t nare nerv(.uze'gevoe| ver- Het duidelijke ongeloof van Mana goede kwam. Hij ving haar blik op drijven Rowan en de manier waarop ze zich zei. Goerjemorcen mevrouw Judd Ui,Jvc"- T letterlijk en figuurlijk op^een è.t- SéeT De verrekijker. Ze^had er met haar stand hield, begonnen Torrant te ir- T rK -- vingers af moeten blijven.. Maar hu ritereii. Hij had moeite niet op de- Mevrouw Judd herhaalde zyn woor- bad zo uitnodigend aan die haak Zelfde toon te zéggen: „Ja. zo". Ze dGn in zichzelf toen hy de donkere gehangen. In ieder geval had ze moe reden nu- in de hoofdstraat van het ten weten, dat die lenzen zo dicht stadje eri hoewel ze- haar' tas met Het enceawt weer. Nictsbeang-, bij een raam altijd het licht ymgem een bruusk gebaar onder haar arm stigcnds. Niets engs. dat had Torrant natumlijk gezien. Ze nam. bleef ze hem nog steeds met. Ze verschikte een papieren narcis wist dat hij even opgekeken had. die zijdelingse blik aanstaren. Torrant toen Torrant zich omdraaide. Of had Annebelle Blair het ge voelde hétt met groeiende wrevel en ..^Juffrouw Blair heeft een huurder zien toen ze hem uitliet en hem ge- toch een' zekére geamuseerdheid: zij hoor ik," Zijn toon was vragend en waarschuwd? De gedachte dat Annc- was niet» op de wereld om onder- mevrouw Judd antwoordde onwil- belle Blair van de verrekijker af- vraagd te worden, hy wel om te lig: "Ja, dat heb ik ook gehoord. Ze wist, maakte dat ze zich nog onbe- worden aa ngestaard. is een nichtje van mevrouw Mallow," haaglij ker vóelde. Of ze een sigaret Hij keek haar niet aan toen ze „Een nichtje,van mevrouw Mal-had laten branden destrijkbout stopten voor een verkeerslicht bij low," zei Torrant zacht. Hii was de vergeten was uit te schakelen de enige drukke hoek die Chauncy hele trap vergeten. Hij stono diep Het gevoel bleef haar bij tarwyi rijk was. Achteloos vroeg hij: „Ziet in gedachten, zonder haar te zien, ze at, bleef haar bij toen ze een u nou. veel door die verrekijker?" naar mevrouw Judd te kijken, die taxi belde en bleef haar bij toen se Het bleef doodstil. Maar Maria nerveus aan de narcis trok, Half "haar koïfie dronk. Rowan draaide voor de eerste keèr tegen haar en half tegen niemand zei Annebelle zou 't niet prettig yin- haar hoofd om en hij zag haar barn- hij: „Het is wel duidelijk." Toen den gadegeslagen te woracn. An steen gouden ogen onder de smalle draaide hij zich om en hij was al Annebelle was koud, onbewogen en rechte wenkbrauwen,'n lrot3e, kleine op de helft i-oor mevrouw Judd zich gevaarlijk. mond en kort, donker haar, een beet- de gebeurtenis van die ochtend her- je in de war door de sneeuwstorm, iimerde. „Meneer Torrant," zei ze (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1