Chief iii* Zoutwater-liefde in komische „Goede reis' WASSEN Muziekhandel Rakkert in 40 jaar flin, MB335B5B3I Leider HVC bij Hermes IJsballet vanavond niet open Het handbal programma „Zeven stuivers boeiende film over ,,Zonnehuis' -werk Y r ouwenver eniging W ijk 5 vierde het tweede lustrum Stormschadelantaarns kapot, takken afgerukt VOOR SCHIEDAMSE kunstkring Yan Rotterdams Toneel U zoekt een leuke mantel 1 Bouwput Vijf- sluizenbrug vol water AGENDA Door rukwind tegen bromfiets gelopen Voor Herenmodes ISiCO HERENVESTEK en SP0RTPULL0VERS JANSE Enorm voordelige JUBILEUM-KOOPJES die U niet mag missen t 18/ Koop hem BRIL NODIG d-fiRENa' Hoo?slr-91 Uw hoed bij Keuger gekocht, is gratis verzekerd KREUGER de hoedenzaak van Schiedam 1 SW 2-PSV 2 VOC 49/5 Vrijdag 17 oktober 1958 55 De amoureuzecomedie „Goede Bels" is een ran de successtukken van het Rotterdams Toneel geweest in het -vorige seizoen en het is heel begrijpelijk dat dit vlotte niemen dalletje overgenomen is voor het thans aan de gang zijnde seizoen, ïlet heeft, in het lichte genre, zeer veel verdiensten en dc leden van de Schledamse Kunstkring hebben er gisteravond, by de opvoering in het rassage-theater dan ook zeer veel plezier aan gehad. Met geroutineerde vlotheid heeft auteur Jacques Deval „La Pretentai- pezoals de oorspronkelijke titel luidt, in elkaar gezet. Het is een ty pisch Frans blijspel geworden: amu sant, oppervlakkig, pikant zonder grofheid, met vele „bon mots' en spitsigheden. Kortom, een stuk voor een gulle lach maar ook voor een vermaakt gegrinnik. Dit rejs-avontuur speelt zich af in één hut imet een dpeltreffend decor van H. P. Mutters en Chiel de.Mey) van het passagiersschip „Ile de Fran ce". op weg van Le Havre naar New York. Het is de hut van Martine. de resolute Franse jongedame, die al haar spaarcenten heeft gestoken in een poging in Amerika een rijke man te strikken. Maar als versteke ling reist mee haar landgenoot Baoul, die dezelfde snode plannen heeft, maar al verder is gevorderd, daar hij zijn slachtoffer al heeft ge vonden in de Amerikaanse „bobby soccer" Barbara, steenrijk. DOOR haar dwaze geloof aan goe de en slechte voortekenen kan Martine de vrijmoedige ongenode gast haar hut niet uitzetten en houdt hem aan als talisman.. Zij ver gunt Raoul zelfs om ontmoetingen te, hebben met Barbara in ha ar hut, maar zet hem verder op een geetnv- honger-rantsoen. Raoui .toont zijn dank dóór haar op verfijnde manier te sarren. Martine krygt, op haar beurt, „beet', in de uitbundig persoon van de schreeuwerig-rjjke Amerikaan David S, Ogden, die haar overlaadt met onwaarschijnlijk grote bloem stukken, en dito dozen, bonbons en speel goed beestjes. Alles loopt dus fijn. Maar dan blijk* ineens dat de liefdes-avances (Advertentie LM.) Echt dén, waarin U zich prettig voeit, bewust, dat men Uw smaak volle kleding bewondert. Dit is slechts één mantel welke wij: hier afbeelden, maar hij is een voorbeeld van de prachtige kwaliteiten welke U in de rijke "Wassen"-co11ectie vindt. En hij vertelt U meteen dat zo'n uitmuntende mantel bij "Wassen" binnen Uw financieel bereik ligt. Deze sportieve boxcoat In mohair ruit, met echt suède kraag, in diverse moderne ruitcombinoties, maten 36 t/m 46, als bijzondere "Wassen"-attract?e/ een uitzonderlijke 7& aanbieding «9 ~2f van de heer Ogdetj berusten op een ps-chische afwijking, terwijl zijn familie de koorden van zijn (ruime) beurs strak dicht houdt. Ook Raoul heeft tegenslag, want zijn lieve Bar bal-a heeft, bij een spelletje „gin- rummy" hem ingezet tegen een zeil jacht en verloren. Er blijft de berooide gelukzoekers niets anders over dan elkaar en in bet gezicht van de -Amerikaanse kust besluiten zij dan maar, het samen te proberen en de reis nogmaals te ma ken, maar dan in tegengestelde richting. T-TêT is vooral het spel van Pim Dikkers als Raoul en van Lies Franken als Martine geweest, die aan dit, wat onwaarschijnlijke ver haal goede vormen gaf. Zij zijn volkomen aan elkaar gewaagd in hun vele komische en visueel bijzon der aardig opgediende schermutse lingen. Bob de Lange, die als regisseur de sterk-komische effecten niet ge schuwd heeft, gaf een vermakelijke geld-prolurk te zien, Marlies van AJcmaer kon de onbenullige Barbara niet geheel gestalte geven. Een uiterst hoffelijke en voor vrouwe lijk schoon niet ongevoelige purser was Leo de Hartogb, In de bijrollen zagen we Wiebe Brandsma, Hans Polman, Rob v.d. Linden, Mienke Remraeits, Marianne Rector en Ralph Wolfs verdienstelijk spelen. TöCH GEEN SCHADE De bouwput voor de*nieuwe vyf- sjnizenbrug staat geheel vol water Dit Is er gisteravond bij het hoge ■water ingekomen, maar het bete kent gelukkig niet, dat er schade is aangericht, zoals vele voorbijga i- gers met schrik gedacht zullen heb ben Wanneer het water er niet door de storm was ingekomen, had nten zélf het -water laten binnen komen. De kwestie is n.l. dat volgens ai> spraak tussen het aannemingsbedrijf J. K. Simon en het hoogheemraad schap Delfland het grondwerk in de bouWput 'op15 oktober gert ->d moest zijn, én dit was ook het ge val. Nu moet de afsluitende stalen dam wand verwijderd worden, Een drijvende bok zal morgén ot an ders maandag met dit werk begin nen en daarvoor de bouwput bin nenvaren. Met het betonwerk aan de brug is de firma Simon zo ver, dat volgende, week de betonnen balken voor het brugdek gelegd kunnen worden. (Advertentie I.M.) U treft er een keus uit duizenden ROTTERDAM: "City Centrum* Binnenweg- iel. 139375 e Dorpsweg 'ak. K«endrceta«- Lagedijk, tel. 7425 9 DEN HAAG: Spul bk. Kalvermarkt, tel. 18 2148 In één van de kleinere zalen van het Wijkcentrum in Nieuwland heeft gisteravond de oud-minister voor Wederopbouw en Volkshuisvesting mr. J. in 't Veld voor een aantal le den, van het Humanistisch Verbond, afdeling Schiedam, een interessante causerie gehouden over de beteke nis van het Humanisme voor de toe komst van de westerse beschaving. De heer D, Mulder, voorzitter van de Schledamse afdeling, leidde de spreker met een kort woord in. De afdeling telt nu ongeveer. 120.leden. en by ongeval: G.G en G.D Tuinlaan Sü, telefoon 09290 Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: fa. Van "Westendorp, Singel 81. B-fL Leeszaal en Bibliotheek, Dam Geopend Iedere dag, (behalve maandag), van 9.30 tot 16.30 uur ep iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur, Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal e» Bibliotheek. Lange Haven: ge opend Iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30 tot 16,30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: dagelijks geopend van 10 tot 17 uur, zondagen van 12 tot 17 uur. Tot 19 oktober: Tentoonstelling „Gate) van de oorlog" BIOSCOPEN Monopole, 2, 7. en 9.15 uur; „Quantez, de dode stad". Passage, 2 en 6.15 uur: „De circus heid". DIVERSEN Irene, 6 uur: Ned. Chr, Reisver. Filmavond. Chr. Soc. Bel., 8 uur: Werkende jeugd. Bijeenkomst voor ouderen. Musis Sacrum, 8 uur: Indonesische avond, Vlaardingerdljk, 8 uur: IJsballet. Stadhuis, 8 uur: Jeugdgemeenteraad, (Advertentie IMO ...en ook deze aanbieding mag U niet missen. Toilettassen, géén goedkope... géén eenvoudige..-, maar de mpoiste die er zijn. Gevoerde toilettassen met treksluiting, brede bodem, souf flé en binnen vak, gemaakt .van moderne duurzame plastic en im. perlori. Grote toilettassen waarin Uw gehele make-up en toiletgit- rusting gemakkelijk geborgen kunnen worden. En a! deze toilettassen. die nor maal voor 2-95 (ook in de meest concur rende zeken) worden ver- kocht, koopt U nu voor nog géén gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze ge voerde toilettassen met trek- sluiting, in 15. verschillende modejne dessins, jk n». door elkaar voor JpS fjf één prijs. Wfjf De 67-jarige heer I. V. werd gis teravond bij het oversteken op de Swammerdamsingel door een hevige rukwind zo plotseling voortgeduwd dat hij tegen een bromfiets liep. Hij brak zijn rechterenkel. De GG en GD heeft hem naar het Gemeente ziekenhuis gebracht. Vandaag is het veertigjaar gele den dat de heer B. Rakkert al3 eer ste in Schiedam een muziekhandel oprichtte in het pand Hoogstraat 17- 19, waar bij zich toelegde op de verkoop van plano's, orgels en mu ziekboeken. Dit zaken jubileum zal vanavond worden gevierd met een receptie in de winkel, die om half acht begint. In- 1930 verhuisde de oprichter van de zaak naar diet huidige adres, Hoogstraat 163. Iri die tijd werd ook het bekende mandolinegezelschap ONI opgericht, dat zich bekendheid verwieff door optreden in zieken huizen en tehuizen voor ouden van dagen. De laatste twintig jaar Is de fa. Hakkert zich gaan specialiseren in de verkoop van grammofoonplaten en moderne muziekinstrumenten zo als accordeons .en gitaren. Toen zeveh jaar geleden de heer B. Hakkert overleed, nam zijn zoon, de bekende musicus F. G. Hakkert (nu dirigent van ONI) de zaak waar. Kort daarop kwam de derde gene ratie al aar:, bod, eveneens B. Hak kert. De winkel .werd geheel gemo derniseerd en uitgebreid met een reparatie-afdeling voor muziekin strumenten. Oók de muziekschool werd een groot succes. Verleden jaar werd de kroon op bet werk ge zet met de opening van het filiaal in de Groenelaan. Dezer dagen kon defa. Hakkert ook beginnen met de-verkoop van televisie-toestellen, nadat eerst het personeel daarvoor was opgeleid. Zondag, orii-2 uur -komt ereen belangrijke, .wedstrijd aan de Dam- laan. Dan komt n.l. HVC uit'Amers foort. dat thans de leiding heeftin de afdeling, opbezoek. Uitgemaakt zal dan worden,.- welke] .van beide clubs .voorlopig in de-hoogste, regi onen zullen blijven, HVC heeft in: Wout Heinen.. nr. 3 van de topscorers-lijst, een kracht i van betekenis, 'die iri elke wedstrijd goed is voor een paar doelpunten. I Gelukkig voor onze blauwwitten zal Jan Rijke, die ook voor geen kleintje vervaard is, wel van de par- tij kunnen zijn en tussen hem en j Heinen zal menig duel uitgevochten. 1 moeten worden. Het elftal, is ongewijzigd, dus: van Diést. de Groot, van der Sloot, Eijkenhroek, Jan Rijke, van Zuyle- kom, Groenewegen, v. d. Burg, v. d. Tuyn, Mijnsbergen en ten Braak. Het 2e elftal gaat zaterdagmiddag om 4: uur in de „kuip" bet sterke Feijenoord 2 bestrijden. Omdat HDVS 2 thans een behoorlijk elftal is, hoeft 2eker. niet bij voorbaat reeds op verlies gerekend te wor den. Het 3e elftal «toet tegen Feijen oord 3 zijn kunnen tonen. Dit ver jongde elftal doet het tot nu toe goed en daarom kan ook dit een goede wedstrijd worden. - De openingsvoorstelling van het tjsballef van Maxi en Ernst Baier gaat vajiavond niet door. De stom» van gisteren is daar de schuld van. Met het beeld in Drachten (waar de tweede en reservctent in een storm finaal aan flarden Is gegaan) nog vers in het geheugen, hebben de technici van bet ysballct het niet aangedurfd om gisteren do enorme lap zeil die de tent is, de hoogte In te halen. Zolang de tent niet staat, kan ook de ijsbaan, het hart van het ba 1- leibedrijf, niet worden aangelegd en ingevroren. Daar dit laatste werk. de tijd van een dag. vereist was 't onmogelijk om alles nog gereed te hebben voor de voorstelling van vanavond. Getracht zal worden om vanmid dag de tent op te zetten, zodat mor gen zaterdagavond, de opening kan plaatsvinden. De directie van hei ijsballet verzócht ons bekend te ma ken, dat de. kaarten voor vanavond geldig zullen blijven voor alle an dere voorstellingen. De handbalcompetitie in district West B is tot nog toe vlot verlopen. Aan de verplichting, om de helft plus één wedstrijd gespeeld ie heb ben voor de aanvang van de zaal- handbalcompetitie, zal makkelijk voldaan kunnen worden. De presta ties van de Schiedamse districts teams zijn niet zo best, alleen dames 1 van DWS prijkt in. de bovenste re gionen. Zondag spelen de dames van DWS en Wilton .de derby aan de Oude- dijk, aanvang 11 uur. Beide teams hebben een goede verdediging maar sukkelen met de voorhoede. DWS heeft echter het voordeel over dc schutter mejuffrouw N. Robart té beschikken en zal dus wel met de •winst strijken. Heren 1 van Wilton zal weinig tn te brengen hebben tegen Dynamo, die vorig jaar kampioen werd zon der te promoveren. De DWS-heren hebben meer kans tegen De Meeu wen, eveneens in Rotterdam te spe len. Bij de reserve herentéams van DWS en Wilton ook al een derby. Een puntenverdeling- is te verwach ten. In de afdeling Rotterdam zullen de UVG-dames wel niet opgewassen zijn tegen De Meeuwen, maar de heren kunnen winst balen op Snel- (vjek 3. Dames 2 van Wilton krijgt de handen vol aan St.-Lodewiik en heren 3 van DWS zijn in staat Schut ters 2 in eigen huis te kloppen. iAdvertentie iM.) Advertentie Z-.M.) Werkclassificatie Hedenavond belegt de Vakgroeps afdeling van de A.N.M.B., afd. Schie dam, een cursusvergadering met als onderwerp „Werkklassïficatie en Merit Rating voor beambten", inlei der de heer W. van Veelen, loondes- kundige van het Bondsbestuur. Aan vang 8 uur in „Het Volksgebouw". Advertentie (Al.j V- - Onze collectie is,: weer prima. In moderne tinten en prijzen vanaf 17.50 tot 49.50 HERENMODES De zaak naar uw smaak HOOGSTRAAT 93 Vele vooraanstaande fabrikanten - zijn ons ter gelegenheid van ons 85-jarig jubileum spontaan met een aantal heelspecial© fabriekspartijen ter wille geweest' Getrouw aan ons devies „Waarheid in reclame" beginnen wij morgen 9 uur mat de verkoop van een deel dezer fabrieks» partijen. E»n partij CRETONNE van bijzondere kwaliteit. Prachtige bloemdeïïins in 4 versch. kleuren, a as 120 cm. br-, *an 2 75 p «ntr. NU voor S9 Een beperkte partij zeer zware WOLLEN DEKENS Moderne dessint tn meerdere kleuren, m 00 i 28.50, nu spotgoed- 200*1 50. v. koop voor Een nanbierlinfr die slecht» éénmaal voorkomt t 1400 meter DUBBEL BOUCLÉ TAPIJT van zeer bekend labrikaat. Prectiich onverslijtbaar 49 tapijt, 1 00 cm. br., van 5-95 p mtr. NU voor 0 400 HANDWÊEF TAFELKLEDEN van prachtige kwaliteit. Eén groot aantal dessins In terra, groen, beige en bruin. Grote JBZ vU maat 170*140^ van 14.50 NU voor BINNENWEG „City Centrum" - BBJERlANDSRAAN 55 De Leden van de. Chr. ver. tot ver pleging van behoeftige chronische zieken „liet Zonnehuis" hebben gis teravond in de benedenzaal van de Opstandingskcrk een belangwekken de film gezien over het werk van hun vereniging. De film „Zeven stui vers" (het bedrag waarmee men begonnen is) vertelt het verhaal var» het ontstaan van dit -werk, en werd opgenomen In de tehuizen van de vereniging in Schiedam, Beekber gen, Doom en Roermond. „Zeven stuivers", gemaakt door Jo de Haas heeft alle kwaliteiten var» eenspeelfilm en van een documen taire uitstekend gecombineerd tot eer» evenwichtig geheel, dateen fraaie muzikale omlijsting kreeg door het spel van Bernard Drukker op het concert-orgel. Na de pauze werd een geestig pop- penfilmpje van Joop Geesink ver toond, nl. „Prins Elektron" en ten slotte de documentaire „Reuma volksvijand" over de bestrijding van deze ziekte. Na de vertoning van „Zeven stui vers" gaf de heer V. d. Helm. lande lijk propagandaleider van de vereni ging een toelichting op het vertoon de. Ds. D. Drenth. voorzitter van da afdeling Schiedam van de vereni ging. leidde de avond in. In de vier geroemde tehuizen van de vereni ging worden nu ongeveer 250 zie ken verpleegd. (Advertentie LM.) Twee jongens van resp. negen en tien jaar, blijken de twee Kaapse eenden die onlangs werden vermist uit een vijver aan de Honnerlage Gretelaan, levend uitelkaar te heb ben gerukt. Het zijn leerlingen van een BLO-school. Hebt U een nieuwe winterja* nodig? Dan kunnen wï| U mo« één raad gevent ga morgen eens kijken bij CoiterJ Daar hangt Uw winterjas -yon prachtige velours, geheelgevoerd, in de oller- modernste ISJli'aanse coupe. En maak U over de prijs geen zorgen, want dit is een aanv bieding zoals wij nog nimmer hebben gedaan. Wij durven U niet te zeggen wat deze jaj hor- maal kost. U zoudthet eenvoudig hiet geloven. Op een gezellige wüze heeft de vrouwenvereniging van w(jkgemeen- Advertentie LM.) S'dam - Erk. Ziekenfondsleverancier De storm, die vooral gisterochtend krachtig woedde, Heeft ook in Sehie- dam schade aangericht, r In de Albardastraat raakten op één i alle kabels van een gemeenschap- Enkele kap- pelijke TV-mast los. Het gevaarte pen van straatlantaarns zfjn losge- I dreigde om te vallen. Later is het rukt in de Van Hogendorpstraat, de door de woningdienst weggehaald. St. Llduinastraat en de Julianalaan. j De schepen die voor vervoer van In de Nicolaas Beetsstraat kwam een mensen die aan de overzijde van de boompje dwars over de weg te han- i Nieuwe. Maas werken, konden bij net gen. In de Westfrankelandsestraat J hoge water, 's avonds niet aanleggen werd een grote tak van een boom aan het Hoofd en moesten dit daar- gerukt, die op de rijweg terecht om doen langs de hoge kade aan de kwam. De politiejeep heeft het oh- t Werf Gusto of dicht bij de Builen de weg gesleept. stake] van i sluis. Advertentie LM.) Het kon natuurlijk niet uitblijven dat gisteren bij de hoge waterstand in de Nieuwe Maasdie gepaard ging aan de noord-wester storm, Het Hoofd, de Hoofdstraat en een deel van de Maasboulevard ander water kwamen te staan. Overal zijn tijdig de vloedplanken aangebracht, maar -voor de beujoners aan de Hoofdstraat betekent deze hoge tuaterstand veel over last. De jeugd trekt zich daar niet zoveel van aan en amuseert zich best in het koude water. Het-personeel van de Havendienst maakte voor alle zekerheid met een roeiboot een rondje langs de huizen tegen de risico's van: I. brand 2. -diefstal 3. verlies 4. vermissing 5. verwisseling 6. beschadiging BROERSVEST 6 - TEL. 68206 te 5 van de Ned.-Herv, Kerk don derdagavond in gebouw Irene hét tweede lustrum gevierd. Den milde lach stond al bjj de aanvang op de gelaten van de talrijke dames en de enkele heren, toen ds. J. G, Janssen namens de wijkkerkeraad aan de voorzitster, mevr. A. Janssen, een cadeau onder couvert aanbood. Met een humoristisch speechje maakte ds. Janssen duidelijk dat het dit maal wel een bijzondere avond moest zijn, want het was nipt zijn gewoonte om aan de organisaties wat te geven. Mevr. Janssen heeft in haar wel komstwoord een overzicht gegeven van de activiteiten in de afgelopen tien jaar. ,.Het is niet altijd vreugde geweest" 2ei zij „maar de vereniging 'is er toch ten volle in geslaagd het kerkewerk te steunen". Iri oktober 1948 werd de vereniging heropge richt en al naaiende en breidende op de avonden eens in de veertien da gen werd zoveel materiaal ten ba te \ran diverse organisaties gemaakt, dat de vrouwenvereniging in die tien jaar voor drieduizend gulden heeft kunnen omzetten. De toneelgroep „Ons Doel Ge trouw" heeft daarna het blijspel iri drie bedrijven „Vader Vrijgezel" opgevoerd. Dc- zakenman Willem de Ruiter (Aad Monster) verblijft tij delijk op de boerderij van boerin Maartje.. Hij is met zijnsecretarir, de heer Weiter, degene die werkv. Verder wandelen er voortdurend al lerlei figuren over het podium, die op kosten van de heer De Ruiter le ven. AI deze. familieleden hebben hun extravagante eigenaardigheden, terwijl ook het personeel van de boerin uit gechargeerde figuren be staat. Daardoor ontstaan er voort- durend komische situaties. De vrou wenvereniging heeft dan ook geno ten van het kostelijk spel. Zondagmiddag 2.30 uur spelen de j roodgroene reserves tegen PSV 2. De Eindhoven aren beschikken - over een i technisch knap elftal waaraan de j SW'ecs hun handen vol zullen heb- i ben. Zondag 1.1, hebben de SW'ers j onfortuinlijk verloren van Excelsior 2, waarbij echter uitstekend voetbal f werd gespeeld. Tègèn PSV is de mo- j gelijkheid zeker aanwezig beide i punten in Schiedam te houden. Morgen, en alléén morgen, krijgt U herenwinterjas Zolang de voorraad strekt. U koopt zonder risico, want als de jaj niet naar genoegen Ij, nemen wij hom tegen contant geld terug om één von die andere duizenden Costerklonten te lóten profiteren, Telefonische of.;schriftelijke orders worden nïet aangenomen. ROTTERQAMi Korw Hoogsmsc 11, iel, U 69 65 Meent hk. GoudsesiDgel, tel. 115577 Katendi. Lïgedijk Ut. Dorpsweg; tel-74MB WKruiskade' JS.' tel. 125511 LEIDEN; Haarlemmerstraat 25, tel-SMH

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2