Kamer keurt wegzenden van verstekelingen goed leuk, sterk en prettig voordelig SCHIEDAM TELEVISIE Octopus als model voor nieuwe robot Indrukwekkend pleit van ministerstafel l5# X/ TWEEDE KAMER Russen protesteren bij Engeland en Amerika Brein „herkent'' oude kennissen Voor verstekelingen asyi in Melbourne en Taipeli gevraagd I c 9© Garagebedrijf WALDO - Singel 41-45 - Tel. 64.65.0 Official CITROEN agent van SchiedamVlaardingen Maassluis -Hoek van Heiland TER BRAAK Koeriersiers WAAR GAT WIEL DRAAIT Hakker! jubileert! HAKKERT Nu ook voor TELEVISIE GEVEKE - BROERSVEST 58 Kom zaterdag kiezen uit 40 voordelige kamers! DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Vrijdag 17 oktober 1958 (Y*n ®en onze* verslaggevers) j'DEN HAAG. De Tweede Kamer heeft risteren met «en zeer ruime meerderheid het door minister Samhalden gevolgde verBtekeiingenbeleid goedgekeurd. Zij deed dit door met 91 tegen 39 stemmen een door de anti revolutionaire fractieleider Bruins Slot ingediende motie te verworpen, waarin de regering werd uitgenodigd, de 37 verstekelingen die onderweg zijn naar Indonesië in staat te stellen naar Nederland terug te keren, op dat na een eventueel nader onderzoek opnieuw kan worden beslist over hun *1 of niet toelalen in ons land. De WD trok ten gunste van deze motie een door haar zelf bij monde van mej. Ten Broeke Hoekstra inge diende verder gaande motie in. Maar zelfs met de hulp van de oppositie kon-de AR-fractie het niet tot een meerderheid brengen. Vóór de motie stemden ook de KVP-ers Vao Rycfcevorsel en Fens, de CH-generaal bd. Calmeyer en de Staatkundig Gereformeerden. Opmerkelijk was het, dat de oude heer Weiter met de overgrote meerderheid van de KVP-fractie tegen de motie Bruins .Stat stemde. Deze stemming volgde nadat mi nister Samkalden vzyn beleid had verdedigd in een stijl, die op de Ka mer een diepe in druk maakte. lure en werkte bij deze in öe emotionele sfeer gelegen kwestie zeer verhelderend. Advertentie LM.) ....Zondag staan er bij onze kiantén weer nieuwe, echte porseleinen kop en schotels op tafel, want Zaterdag beginnen wij met de verkoop van een heel magazijn kop en schotels. Porseleinen kop en schotels, van 85 cent, helder wit met een fris bloemdecor koopt U Zaterdag, „beduidend goedko per" want nu betaalt U voor deze porseleinen kop en scho tels met kleine schoonheids foutjes nog géén twee kwartjes. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint 'de verkoop van ons hele magazijn porse leinen kop en schotels van 85 cent. Na de liberale interpellate mej. Ten Broeke Hoekstra en de bewinds man kwam de heer Van de Wete ring (CHU) aan het woord. Hij ver weet de interpellante dat zij uit de commissie voor repatriëring had ge-, klapt; vragen aan de minister had gesteld waarop zy als commissielid het antwoord al wist en vijf minuten voordat de commissie voor de repa triëring in vergadering bijeen zou komen, een verzoek tot interpellatie had gedaan. Ais zwaarste verwijt gold voor hem, dat de interpellante en mr. Van Ryekevorsel de versteke lingen in gevaar hebben gebracht door in de vragen aan de minister te suggereren, dat een deel hunner zou hebben behoord tot een pro-Ne derlandse verzetsorganisatie. De heer Bruins Slot wees er op dat de discussie in Nederland het politie ke aspect van de zaak had toege spitst. Hij vroeg begrip voor 'de ver stekelingen die in vertrouwen naar Nederland waren gekomen. Voor hen moesten zi. andere normen wor den gehanteerd dan voor nog in In donesië vertoevende personen, die een visum hebben aangevraagd- De VVD-motïe. die zonder meer de toe lating van de verstekelingen eiste, vond hij echter te ongenuanceerd en daarom kwam hij met een eigen mo tie. Prof. Oud verweet minister Samkal den, dat men de verstandelijke over wegingen in deze zaak te veel en de psychologische elementen met zwaar genoeg had laten wegen Minister Samkalden herhaalde nog eens zijn argumenten van de eerste MOSKOU De Sowjet-Unie heeft donderdag bij Engeland geprotes teerd tegen het „ongeoorloofde ge bruik" van de Russische vlag door een Britse treiier binnen de IJsland se vtsserijgrens van 12 myl. De 'Sowjet-Unie heeft donderdag ook bij de V.S. geprotesteerd tegen schending' van het Russische lucht ruim bij de Beringstraat door een Amerikaans vliegtuig op 30 septem ber. instantie en wees er nog op dat niet alleen het feit dat men Ambonees is, echt op politiek asiel kan geven Er zijn ook Ambonezen die aan de zijde van de republiek Indonesië staan. De minister beloofde, dat wanneer alsnog nieuwe gegevens over de ver. stekehngen beschikbaar zouden ko men, deze in beschouwing zouden worden genomen Na het uitputtende onderzoek hechtte hij echter niet veel betekenis meer aan deze moge lijkheid. Beide moties wees hij beslist af. Het gevolg van de motie Bruins Slot /ou zijn dat de verstekelingen terug zouden komen, om na een nieuwe periode van onzekerheid mogelijk toch naar Indonesië te worden te ruggezonden. LONDEN De Engelsen zijn be zig een echt Britse robot te constru eren. die alleen maar tot iemand spreekt, die behoorlijk aan bero is voorgesteld. Er is a) een proefmodel, dat een soort metaalachtig gegrom laat bo ren, a's er vertrouwde vormen voor zün elektrisch oog komen. Schrijven, tollen en het behandelen van bepaalde menselijke problemen zijn andere talenten, die in de ma chine worden ingebouwd. j Geleerden zijn van mening, dat j deze robot het levend brein dichter zal benaderen dan tot dusverre ooit is bereikt. Het is gebaseerd op de kennis van het zenuwstelsel van een octopus, een zeedier dat zeer ervaren is in hel herkennen van de verschil lende vormen tn zijn waterwereld. Gisteren is voor het project een bedrag van ongeveer 360.800.— beschikbaar gesteld door een filan tropische instelling, de Nuffield Stichting, die in een toelichting het volgende over de robot meedeelde: Bij wetenschappelijk onderzoek van een octopus bleek aan de anatoom, prof J. Z. Young, dat het herken ningsvermogen van dit dier groten deels berust op twee stellen zenuw cellen, waarvan het ene werkte als een soort geheugen en het andere als een soort drukpers. Young gaf zijn gegevens door aan 3r. dr. W. K. Taylor, die zich aan het bouwen zette van een machine, gebaseerd op de kennis omtrent ze nuwstelsels van inktvissen. Deze machine bleek in staat een voudige voorwerpen, die eerder in haar bereik waren gebracht, te her kennen. Zodra een nieuwe vorm „onder het oog" van de robot wordt ge bracht, zal m zyn „oor" een zeker geluid worden geproduceerd. De ma chine zal dan hetzelfde geluid repro duceren, wanneer het dit object op nieuw „waarneemt". Tellen is kinderspel voor robots, maar deze moet in staat zijn „bet Ie ren van bet alfabet na te bootsen", hefbomen te bedienen, waardoor schrift wordt geproduceerd en „her kenbare spraakklanken" voort te brengen. DEN HAAG. Vanochtend heeft de „regering van de republiek der ZuH-Molakken" de regering van ua- I tiona!istisch,_ China te, Tafpeh tele grafisch verzocht om aayl 'voor de 3? verstekelingen aan boord van de Jo- han van Oldcnbamevelfc. Dit heeft de „premier" van de republiek, Ir, J, A. Manusama meegedeeld. Ir. Manusama zei, dat aan hot verzoek een dringend karakter is ge geven. Gisteravond deelde hij op een bijeen komst-te Den Haag'mede, dat I getracht zal worden op 3 november, wanneer de Johan van Oldenbame- velt Melbourne in Australië aan doet, de verstekelingen daar te doen debarkeren, teneinde uitlevering aan de Indonesische regering te voorkomen. NEW YORK Politieagenten en brandweerlieden hebben donderdag ochtend de RAC. Sint-Patrickkathe- draal m New York op springstof on derzocht. Iemand had opgebeld met de mededeling, dat er een bom in het gebouw was geplaatst Er werd niets gevonden. GOUDA Tot bestuursleden van de vereniging' „Het Nederlandsen landhuishoudkimcüg Congres" zijn gekozen prof, ir. W, J. Dewez uii Bennekom en ir. P, Boezaardt uit Den Haag. Boxcalfs jongensmolière met gekrompen voorblad; "coniinenfa I "-rubber onderwerk. Sterk ols staaf. 28-31 11.90, 32-35 12.90, Een van onze vele "Nimco" kinder- schoentjes. Een calfsleder molière met crêpezooi rn mooie herfstkleuren, met ideale pasvorm. 20-23 8.95, 24-27 9.95, 28-31 11.90- Voor onze jeugdige gentlemen. Calfs-molière op Italiaanse leest in luxe uitvoering. 28-31 15.90, 32-35 1 6.90, 36-40 '17.90. Een gezond, sterk kinder schoentje. Zeer soepel en buigzaam. 20-23 4.95, 24-2/ 5.95 28-31 6.95, 32-35 7.95. Modem, vlot jongedames veterschoentje op half spitse leest. "Micro-ceP'-rubber onderwerk. 28-31 9.95, 32-36 11.90. Gun haar zo'n paar rode of blouwe bandschoentjes. Voorblad-opleg van gekrompen leder, para'rubber onderwerk. 28-31 12.90, 32-35 14.90. ma Die kunnen er tegen. 'ersterk boven leder, woodmilne-zool, randgenoaid en met koperen haken. 21-23 6.95,24-27 7.95. J§ ROTTERDAM: "City Centrum" Binnenweg, Nwe Binnenweg 402, W. Kruiskade 37, Zwart Janstraat 10-12, Maashaven 42, Dorpsweg 5ót L VLAARDINGEN: Hoogstraat 231. DEN HAAG: Fahrenheitstraat 504 LEIDEN: Haarlemmerstraat 173 Brandaris Haarden Gr. Markt 3 Diversen Onthoudt één ding: Voor uv? pantalons „De Broekenko ning1' Hoogstraat 86. Leesbibliotheek. De nieuw ste boeken natuurlijk by J. Boon. Alle tijdschriften. Tel. 672Jl. J. Boon, Rotterdamse- dijk 5L LEES d« avonturen van KICK WILSTSft de wonder mid voor Prijs per deel 60 ct Bostel bij uw be zorger. boekhande laar of kiosk OO^-OGOOCx^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXX KEUKENBIJLEN 2.95—3.45 Hamers vanaf 1.55; nijptangen 1.98—2.55; pomp- tangen 3.954.95; eombinatietangen 3.60—4.25; rubberhamers; punttangen 1.95; schroeven draaiers vanaf 0.35; steekbeitels; blokschaven vanaf 2.55; zagen in verschillende maten enz. enz. KOM EENS EVEN KIJKEN HOOGSTRAAT 67—69 Telefoon 68436 40 JAAR IS 40 PRIJZEN UW CASSABON IS UW LOT Zie onze etalages en vraagt vrijblij vend inlichtingen. 3 Betalingsmogelijkheden. 3 jaar garantie. HOOGSTRAAT 163 - GROENELAAN 64 PHILIPS ERRES TELEFUNKEN MET ONGEKENDE SERVICE - reeds vanaf 775.- dat U vlak achter het Scbiedamse sta tion jn de Spaanse Polder (wat wordt daar veel bijgebouwd!) een verrassende collectie meubels in alle genres vindt. Ook Uw keus is er bij! Nieuwe toonzaal - Strickledeweg 105 i?Zullen wij U met de auto halen en. brengen? U hoeft ons maar te bef/erd „Veertig kamers?" zegt U, „hier in Schiedam?" Ja, U hoeft heus niet ver van huis te gaan. Kijk eerst In Uw eigen stad, in deze gloednieuwe, ruim voorziene toonzaal. Daar vindt U eetkamers, slaap kamers en vooral bankstellen te kust en te keur.Teakhout, noten, blankberken! Uw eigen, persoonlijke smaak krijgt alle kans en U kunt op een bankstel f 200»- besparen! Kom eens kijken, ook wanneer U niet direkt iets nodig hebt. U moet weten, Lange Haven 95, te/. 68611 - Groene/aan ?09,tef. 68894 - Toonzaaf Strick/edeweg105

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 4