Parijs bereid tot gesprek over vva Roekeloos rijden op Fransen pogen verzet in Algerië te breken Nieuw! DRIE SLACHTOFFERS Bekend smokkelaar in Rotterdtam gepakt '.m Politieagent in New York maakt amok Bisschop van Prato in hoger beroep 1 de excellente goud gele Virginia-shag van Douwe Egberts! Handlanger van verongelukte -vi vliegers. - Koningin bij zilveren huwelijksfeest op 't slot Loevestein Lekkermaandag A Vandaag spoelt iedereen de melkfles om! r/z.M AVONTUREN VAN KAPITEIN Nog niet je dat Nee hoor:. Vanavond Maandag 20 oktober 1958 PARIJS. De Franse regering Is bereid te onderhandelen -over een wapenstilstand in Algerië, zonder deze onderhandelingen afhankelijk te maken van vooraf te stellen voor- waarden Uit meldt hei Amerikaanse radio- en tv-station CBS. De corres pondent van de CBS. David Schoen brun. meldde verder uit Parijs, dat Iedere burger die meent dat Alge rije onafhankelijk boort te worden ^ich kandidaat kan stellen voor de komende parlementsverkiezingen. Deze politiek van de regering-De Gaulle is zoodag aan Schoenbrun uit eengezet door een eemachtfgd woord voerder van de regering, nadat Schoenbrun een vraae had voorge legd aan de directeur der voorlich tingsdienst. In die vraag werd ora opheldering verzocht van de nieuwe instructie, die alle schakeringen der politieke meningen machtigt.- aan de komende verkiezingen deel te ne men. De CBS vroeg in het bij-zonder of dit ook op kandidaten sloeg die voor onafhankelijkheid van Algerije rijn. He+ antwoord luidde: „Ja", op - slechts eén voorwaarde. n.L dat de betrokken kandidaat in bet volle be- i.rit is van zijn burgerlijke rechten. De woordvoerder zei dat generaal NEW YORK De New Yorkse politieman, James McDermott, die aqjn vrije dag had, heeft zaterdag nacht bij het verlaten van een bar op Broadway plotseling met twee pistolen het vuur geopend op de klanten en vier van hen doodgescho ten. Vijf collega-agenten zetten de ach tervolging in en na een wilde jacht door het centrum van New York werd de 38-jarige McDermott, die vader is van drie kinderen, door vier. kogels getroffen en dodelijk gewond. Tevoren had hij een van zijn achter volgers nog een kogel in de' rech terschouder gejaagd. Ooggetuigen ic de bar vertelden, dat MeDermott een poos zwijgend aan de bar had gezeten, daarna naar de uitgang was gelopen, z.ch toen plotseling met in iedere band een pistool had omgedraaid en het vuur had geopend. Hij schoot kennelijk niet in het wilde weg, want hij schoot vier klanten door het hoofd. FLORENCÉ De bisschop van Prato, die is veroordeeld tot een boete van 230 gulden omdat hij een niet-kerkelijk gehuwd paar „open bare zondaren" had genoemd, zal donderdag tegen het vonnis in be roep gaan. de Gaulle amnestie heeft aangebo den voor alle rebellen die vreed zaam en op wettige wijze vcor hun idealen willen werken. Doch tege lijk oorlogvoeren en kandidaten voor de verkiezingen .aanwijzen, gaat niet aan. zei hij De Gaulle is volgens de woordvoer der met van plan politieke onder handelingen met de rebellen'te voe ren- Doch als; de FLNérnstig, be sprekingen wenst, zonder vooraf-.ge stelde voorwaarden, over een-staakt- het-vuren. don is de regering-de Gaulle te allen tijde bereid, voor dergelijke besprekingen gedelegeer den aan te wijzen" aldus de woord voerder. De Franse troepen in Algerië zijn op het ogenblik bezig de laatste ver- zetshaarden van rde rebellentroepen op te ruimen.'.zo is zondag in krin gen, die nauwe betrekkingen met.de Franse regering onderhouden mee- gedeeld. Het Hoel vail de Gaulle is de re- oellen in de komende maand de ge nadeslag ie geven en hen zodoende te beletten zich te mengen in de Komende verkiezingen in Algerië die op -30 november zullen worden ge houden, zo. verklaarde men. De Raad van de Arabische Liga zal de vrije Algerijnse regering jaarlijks 125 miljoen gulden-verstrekken. De vrije Algerijnse regering heeft om een geldelijke bi* de strijd te voortzetten, besloten, dat Saoedi-Arabië, de VAR en Irak. voorlopig 80 miljoen gulden aan de vrije Algerijnse regering zul len voorschieten, hangende de ver deling van de 125 miljoen over. de leden van de Liga. Soedan. Jordanië, Libanon en Libye zuilen de vrije Algerijnen dadelijk ieder 20.miljoen gulden betalen ter afdoening van hun schuld op grond van de vorige begroting. Het besluit van de Raad kwam tot stand nadat vier malen de verga dering was uitgesteld en na uren van. debat; Dit wüst er op. dat niet alle/ledenstaten van de Arabische Liga bereid zijn zich financieel te verplichten- tot ondersteuning van'de Algerijnse rebellen Een vertegenwoordiger van de Al gerijnse opstandelingen heeft mee gedeeld. dat maancag een eerste groep van 19 Franse krijgsgevange nen zal' worden overgedragen aan het" Rode Kruis.:- i f. Advertentie LM.) ia handige plastic tabakszak! tijdelijk mooiste meisje ter i eïd, de'Zuidfafrikaanse Pene-1 i, Anne Coelen is na haar troonsbestijging, in bonden als Miss Wereld op reis gegaanHier staat zij. bij eert krantenkiosk in Parijs, een stad waar nog meer mooie misses rondlopen, die men daar echter tengevolge van een plaatselijk gebruik mademoiselles j noemt. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. In dc naaste om. geving van zqn onderduikadres aan de Vlietstraat heeft de Rotterdamse politie vórige week Ben G.. een be kend smokkelaar, aangehouden. Men zocht G., omdat een onderzoek, door de Iuchtvaaripolitie op Schiphol' en de douane-recherche ondernomen, in zyn richting leidde. Dit onderzoek betrof het néerstorten van een En gels sportvlleginlgje op '14 augustus' in de Westerschelde, waarbq twee Rotterdammers en een Brcdanaar om het leven kwamen. Inmiddels is komen vast te staan, dat het vlieg tuigje een smokkel vlucht maakte. Tijdens hét verhoor/van Len G. is komen vast testaan, dat hij op de dag van het vliegtuigongeluk op Zestienhoven wachtte op de aan komst van het -toestel. Beide pas sagiers van het vliegtuig hadden een zekere reputatie als smokke laars. Het was waarschijnlijkde bédoe- lii? 3 een smokkelroutevia. Zestien hoven te proberen; omdat rde doua ne-controle in Koek van Holland te lastig werd geacht. Vandaar dat de smokkelaars in' augustus per boot naar Engeland waren gegaan, voorzien van een monstercollectie smokkelhorloges, met;.de bedoeling per sportvliagtuig :van Londen naar Zestienhoven te vliegen envandaar met - een lading horloges terug naar de Britse hoofdstad. - ./Door. het ongeluk: is'rdit avontuur op de eerste. - etappe ..van de. vlieg reis op noodlottige wijze onderbro ken Men vraagt: zich afof er al leen horloges gesmokkeld zouden worden: de opbrengst daarvan.wordt in verhouding tot de huur van het vliegtuig' niet Ionend geacht. Het wordt daarom betreurd dat het niet is gelukt: het vliegtuigje, uit. de Westerschelde op te vissen. GORCUM. Zaterdagavond is op slot Loevestein in tegenwoordigheid van koningin Juliana het. zilveren huwelijksfeest gevierd van mr. L. ridder van Rappard en me vrouw E. van Rappard baronesse van Hardenbroek. Mr, Van Rappard is burgemeester van/sGorcum en slot voogd vain Loevestein, Onder; de gasten 'bevonden zich verder o.a. prins Bemhard .en de prinsessen Beatrix, eri Irene. Het oude slot,bekend "dit de va derlandse geschiedenis onder andere door het verblijf van Hugo de Groot, was luisterrijk versierd en prachtig verlicht. J (Advertentie I.MJ Maar gekheid rui terzij....i een schone melkfles hóórt erbijl MOSKOU, In de Söwjet-Unie is een bijbel voor .gelovige en on gelovigen' verschenen. In deze po pulaire bijbel wordt gedetailleerde kritiek op-het Oude en Nieuwe tes tament geleverd. Dé oplage van de bijbel is 150.000 exemplaren. v TILBURG. Drie 'doden, een zwaar - gewond e en twee.; licht ge wonden: het resultaat van roekeloos ryden op eén bochtige, onbekende weg. Een kleine, vierpersoons auto met ,rés mensen er in, kwam. zater dagavond omstreek negen uur, op weg van;„Bós en Duin"' naar het centrum van Udenhout, in de Schoorstraat te slippen door te grote snelheid In de bocht. De wagen sloeg om, schoof op zyn zijkant lig gend vele meters voort en bótste daarna met grote kracht op een boom langs do -rijbaan.'": y -De .dames, Adriana en Antoinette1 Ligtenberg uit Dongen, 29 en 26 jaar oud, werden op slag gedood, evenals de heem.W, v,. Berk el, ar chitect en gemeenteraadslid in. Til burg. Hij was gehuwd en vader van vier kinderen: De 24-Jarlge mèj. J. Ligtenberg werd levensgevaarlijk gev&ond.j De 26-jarige student C. Jansehs uit/Utrecht werd licht ge wond en moest met een shock ih een ziekenhuis worden opgenomen;' Do 'chauffeur,, de. 25-jarige student G. v. Gooi f uit Teteringenkreeg lichte kwetsuren; Het: gezelschap had een herfst- wandeling gemaakt Lij „Bos én Duin1'.' De Tilburgse architect kreeg op liet laatste ogenblik een lift om in Udenhout zijn eigen wagen op te halen, terwijl zijn vrouw in „Bos en Duin" op hem bleef wachten, Baflo. De auto vande heer K. Berghuis werd volkomen vernield door een goederentrein, die achter uit werd gerangeerd over een vóór een; bewaakte overweg gelegen spoor. Wonder boven wonder kwa men de heer Berghuis en zijn echt genote met de schrik vrij. Arnhem. De 34-jarigè, onge huwde-J., Verschoor uit Velp. is op een onbewaakte ov^-weg door een trein gegrepen cn op slag gedood. Bussum. Een 44-jarige Amster- dammer is zondagavond overleden aan de gevolgen van een botsing die middag op de Abcouderstraatweg. Hij was bijhet- inhalen van -een 'auto met zijn motorfiets tegen een tegenligger opgereden. Zijn duopas sagier, een 17-jarige zoon van het slachtoffer, bleef ongedeerd, Kill and-Bath. De heer Lange- maire uit Bergen op Zoom is 'met zijn motor met grote snelheid op een voor hem rijdende., auto ge- bótst. Dé motor vloog in brand; Da vrouw van de heer Langemaire werd. tegen de. weg geslingerd en kréég een zware- hersenbloeding. Zelf had/hij zware brandwonden, OUD-GASTEL. Maandagmor gen la op de Rijpers weg btf, Oud- Gaster een motor, bestuurd dóór de heer Wagtmams uit Roozendaal, op een paard en wagen gereden. AVagt- mans werd van de motor geslin gerd en wasv vrijwel op slag ge dood. Zijn vrouw, die op - de duo zat,: werd zwaar gewond naar het ziekenhuis te Roosendaal vervoerd. f Advertentie L.MJ Er hoeft maar Iets vorkoord te vallen en de ztmrbrand laait ap. Brandend - maagzuur oprispend aoma tot hoog In de keel, Kunt u met Ren- nies blussen, in titd van een „mum". Een ware uitkomst, zo'n paar RennJés bij de hand. Een-voor-een hygiënisch verpakt eh inte nemen, zonder dat er een haan naar kraalt. Gewoon msar laten, meiten op de tong. En. nog sma kelijk bovendien. NOU,NOU! DAT 1& NIEUWS-JU EN ER 5PUT VAN WEBBEN DAT JE JE SLECHT GEDRAGEN HEBT DUS JU HEBT ER SP'JT IK WOU DAT IK JE WAT ME ER TAG.PaPS. DAGENLANG 71E JE nauweujks.fun DAT JE THUIS GE Wl EEST BENT MET GRIEP HIER IS JE ETEN. HET TANTE DANK IK ZAL PROBEREN WAT MEER GRIEP TE KR'JGENNOU 5LAAP LEKKER SCHAT- DENK ERAAN: JE EXCUSES AAN TANTE EDITH EwTTH LELUK OuCKy (5 Lttt MOeiUIK KIND,Deukt u MtMtER MORTON.. HIJSIUIT - DAT HtTDOOR. ZICH M0£!ÜIK AAN 81] V Z()H 6ÉBREK AriDERtri. ttiHMirfsk komt? Mi55CHI£N...MaAR Wt HEBBEN HIER. ANDERE. GtBREKKjOL KINDEREN 6tHAl> DIL2ICH HELL6LLUKKI6 VOtLDtN. MA6IK£EfH5 De kinderen hebben HET HIÉR L0ED.— MAAR MISSCHIEN HEÊPT DiE J0J16EN WEL ZENUWARTS N0DI6; PRATtffJ 3440. Nog diezelfde raiddag rijdt Jeannette naar de kade.: waaraan de „Waterjuffer" gemeerd ligt. Bas en'Rob kijken vreemd op var. dit onver- wachte bezoek, maar Jeanneite legt vlug uit met welke bedoelingen zij komt. „U heeft mij van- ochtend verteld, dat u zonder gids zat", zegt zij tegen Bas, „hebt u inmiddels al iemand gevon den?" Bas schudt het hoofd. „Niemand schijnt het aan te durven", antwoordt bij, „als ze horen waar. we heen willen schrikken ze allemaal terug.: Waarom weet ik ook niet, want we gaan toch: pÏM met een paar vriendelijke L' woorden te beginnen: we vinden Dick van Bommel sympathiek, om dat hij durft te zoeken naar nieuwe vormen en omdat, hij bij dat. zoeken niet bang is voor het nemen van risi co's. Zijn televisie-show „Een. reis om de wereld voor 80 ouden van da gen" had veel aardige trekjes, maar de „raamvertelling" was wat erg ge zochtEvenals Tom Mandors het vo rige week in de „Avonturen van Da- rus" deed .had Van Bommel te na drukkelijk gestreefd naar een logisch verband. Voor 'n gevarieerd amuse mentsprogramma is dat gevaarlijk. Vooral wanneer dit streven gepaard gaat inet een verschijnsel, dat we als studio-vreeszouden willen karak teriseren. Met filminlassen werd zo royaal omgesprongen, dat de op de huiskamer gerichte presentatie er onder leed: Maar-goed, dit is een jout die in de toekomst vermeden kan worden. Als Van Bommel zich tioor, dit zaterdagavond-programma helemaal los maakt van z'n (altijd aardige) Telediscöparade, waarvan de invloed nu nog in veel onderdelen viel te bespeurenDe filmopnamen van de oude heren in het Utrechtse bejaardentehuis waren aardig, .van de nummers die we te zien kregen vonden we er .'n paar voortreffelijk. Het zingende marïonettenkoor voor- all 1 ...'V - Het NCRV-programma begon met een toneelstukje in het bruiloften- en partijen-genre, waarover we ons alleen maar heel diep hebben ver baasd. Een staaltje van ongelooflijk vervelende- huisbakkenheid. Hoe kwam Kitty Janssen in dit gezel schap verzeild geraakt.. V /-■/ Een aardig Intermezzo vormde de hobby-rubriek met Alfred Plei ter en Han Rensenbrink als gast heren. Daarna - kwam de /nieuwe quiz, „Flus of min"; die zefcep veel mogelijkheden biedt. In deze eerste uitzending kwamen ze er nog maar ten dele uit' Dit was 'n beetje de schuld van Johan Bodegraven; Hij is-een vlotte radio-quizmaster, voor de televisie" móet hij echter z(|n in gestudeerde toriéelspelèrsmaoiertjes afleren. Zij schaden rijn overi'gérr- sympathieke optreden. Zo nu én dan nam hij "poses aan, die vö.or het staatsieportret in het familie album geknipt :zouden zijn geweest, maar die het voor de tv-camera beslist niet waren. Gewoon doen, blijft voor de medewerkers aan da beeiradio 't dwingende voorschrift. y 'vVH/ S. Het staat nu wel vast, dat de NTS de voetbalwedstrijd Engeland- Rusland woensdagmiddag niet zal uitzenden. Ons blijft pijnigen de principiële vraag, waarom we an derhalve maand geleden in het NTS-joumaal wel vraaggesprekjes hebben gezien met de Nederlandse zwemsters, die naar Boedapest wa ren geweest. Ook in de klankradio hebben de respectabele principes, die ons ver zuilde radtobestel aan vele beper kingen binden; tot een merkwaar dige consequentie geleid. De VPRO' zendt vrijdagavond het eerste deel' van het concert ter gelegenheid van. de Dag der Verenigde Natie® uit, Het tweede deel zullen de Ne derlandse luisteraars niet horen. De zendtijd van de. VPRO eindigt om 9 uur.: Geen, der andere omroep verenigingen bleek bereid, het con cert. voort te zetten.U. zult dus moeten .overschakelen op de Bel gische,- Franóe' ,'of Britse* zenders, die het 'concert/wel in''zijn geheel uitzenden. Tenzij u aan de kolder- strip „'Villa Sidonïa" de „voorkeur geeft boven 'iet Concert, voor twee violen van Bach (komt wèl op te levisie), Indiase muziek cn het Sletkoor uit Beethovens Negende. Wereldvisie De tiende verjaardag van de NAVO zal op 4 april van het vol gend jaar/worden gevierd met 't eerste.: transatlantische schakelpro gramma. Alie Eurovlsïelanden, do V.S. en Canada leveren hiervoor rechtstreekse bijdragen. Voor deze. uilzending zal waarschijnlijk ge- b'uik worden gemaakt van relais- zenders in boven de Atlantische Oceaan cirkelende vliegtuigen. TT TLVERSUM I: Vanaf de toren pi wappert de Geuzenvlag, luJster- spei vaj» J. Snoep over de.eerste vrije Statenvergadering te Dordrecht («.30-9.30 uur); de zes suites voor cellosolo van J. S. Oach, gespeeld door Henri Uoneggor (1055-10.45 uur). Hilversum II:. Het Puik van Zafcte kelen, Hans Kerkhotf over de Colora tuursopraan (f.15-7-45 nur)Artlsten- caïé, eigenaar Slmon Carmlggelt, gast Dora - Paulsen, van het vroegere Nel- son-caharet (8.30-9 uur); Marimba ra dio-magazine van Gabrl de Wagt (9.40- 10.10.tntr). Brussel Frans (484 m); Festival van experimentele muziek, werken voor orkest, koor en solisten van Anton von Webern (tO.IO-IO.55 unr). CEelevIsiel Meridiaan (8^0-9.05 uur); Bagara, Ioto's uit equatoriaal Afrika van Ed, v. d. Elskeu (9.05 uur); Perty Como Show (9.25 uur). HAARLEM De heer J. J. Loer akker. secretaris van de Arka (Al gemene r.k. ambtenarenvereniging), is benoemd tot ridder in de orde van Gregorius de Grote. r.e, .j..;. o door URSULA CURTISS schien zou ik u kunnen helpen", zegt Jeannette, „ik ken hier iemand, die voortreffelijk alsgids zou kunnen fungeren,' Maar dan moet ik u, wel het een .en ander over hem meedelen.'' „Komt u toch .aan boord, miss Peabody", zegt hij/ „dan1 werkelijk niet naar zo'n gevaarlijke streek." „Mis-kunnen we die zaak even rustig bepraten." De gewone, oninteressante, brief, die alleen belangrijk, was, ómdat de naam (Louise Mallow), eronder geschreven in blauwe inkt, zo kort daarna in. een marmeren grafsteen werd gebeiteld. De verrekijker was nog tot daar aan toe. De brief was een heel ande re kwestie. Stuk voor stuk legde Maria de dingen in haar koffer op het bed. Al les dat eén klein velletje postpapier zou kunnen bevatten, vouwde ze open en schudde ze uit/Ze deed het nauwgezet, maar zonder, enigver trouwen. Zewist veel te goed waar ze de brief hadneergelegd." Even. goed. als Annebelle Blair het wist. Maria had het haar immers verteld. Ze had haar verteld, zoals een kind iets vertelt dat in de verdediging wordt gedrongen, Ze herinnerde het zich nog precies. Het -was in de donkere, stijve zit kamer, van het huis aan ae overkant De makelaar pleitte voor, de verhuur van de garage-woning en Annebelle had zwijgend zitten luisteren,, haar blik koud en leeg op Maria gericht. Ze had zonder enige redenhet ge voel gekregen of zeonder.: valse vlag vaarde en. toen de makelaar buiten adem was/zei ze: „Mijn nicht heeft roe nog geschreven toén ze hier was. Begin december!"'. En ze had:auto-, matisch haar tasje open gedaan; De brief zat er niét in en ze herinnerden zich toen én vertelde het ook; dat zè hem met wat andere brieven in haar koffer had gestopt.-De ogen van Annebelle waren heel even niet leeg en niet koud. Een onderdeel van. een sekonde schenen ze van 'kleur te veranderen, maar ze was weer hele maal zichzelf toen ze koel en. rustig zei: „Die brief heb ik niet nodig, juffrouw Rowan. Ik was. niet van plan de woning te verhuren, maar 'ach, voor zo'n korte: tijd. en onder ;deze omstandigheden Pas nu vroeg .Maria zich af of die brief-toch de doorslag,had gegeven. Annebelle had niet geweten dat Loui se haar geschreven had. Daar was ze zeker van. Iets in haar- blik had dat verraden. Ze was verrast ge weest. Dat was Maria trouwens zelf ook toen ze de brief ontving. Ze had hem- een paar dagen- voor Kerst mis gekregen.hij .was doorgestuurd van -hun oude huis in Connecticut waar/ze met haar vader had ge woond tot hijstierf twee jaar gele den. De restvan de post bestond'uit Kerstkaarten. "enSzehad de hele boel in haartas' gestopt, omdat/ze haast had en weg moest Er zat nog wat koffie 'in het kleine potj e. Terwijl ze wachtte tot het heet was/ probeerde ;ze/krampachtig: zich te\herinneren -waf er in de brief ge staan had, dat zo belangrijk was woor Annebelle Blair. Hét-was .goéd .postpapier, geweest, eenvoudig maar'duur. Het handschrift was-,vlot en:beslist, wat:je kon.„ver wachten van iemand, die- twaalf jaar geleden,, dwars, tegen haar helefa milie in, als stralende bruid- de vrouw vanv Gerald Mallow was geworden. Maria kon .rich: niet' veel van het - huwelijk herinneren.Ze wasfdertiën jaar en voelde zich diepongelukkig met de grote hoed op; die haar vader geschikt voor de gelegenheid had gevonden. Maar ze -zag- nog wel de strakke gezichten van. de Hatha ways en de Killians voor zich, de. geamu seerde blik van haar 'vader en de trotse, slanke rug van haar nicht Louise toen ze met Gerald voor het altaar stond. Iedereen verwachtte dat het een drama zou worden, maar dat gebeur de hiët. Louise kwam nooit, snikkend van berouw, naar huis terug. Evenmin kreeg Gerald, wat de fa milie half en half gehoopt had ge noeg van haar en haar geld. Inte gendeel. Er kwamen ieder jaar har telijke Kerstwensen: en nu eti dan een. vrolijke briefkaart uit Florida of Bermuda, zodat de hele opwin dende geschiedenis langzamerhand vervelend; fatsoenlijkbegon te wor- .den. De brief was in zekerezin een bericht .van een- legendarische fi guur, Maar afgezien daarvan zo wei nig interessant, dat Maria zich af gevraagd had, waarom haar nicht hem eigenlijk geschreven had. De aanhef wist ze nog pvecies: „Lieve Maria, ik weet niet of je me nog zou kennen, maar ik herinner me jou heel goed- Je was bij ons huwelijk destijds en ik zie je nog met je mooie, grote hoed op." Nou die hoed„Heb je gehoord, dat Margaret Killian in september overleden is? Nu hebben we alleen nog elkaar als enig familielid. Ik schrijf op het ogenblik in Chauncy, een klein stadje in Massachusetts, waar Gerald een huis heeft gekocht cn grond. Zijn secretaiesse is cr ook om de zakelijke dingen af te doen Vriendelijk, aardig bedoeld, maar zonder iets bijzonders te vermel den. Mana begreep zelf niet waarom ze, een uur nadat ze de brief bad ge lezen, plotseling 't gevoel kreeg, dat 't een hulpeloos, vragend ge baar was een hand die zich uit strekte over de hoofden van vijandige menigte heen. Ze had het van zich afgeschud. Haar vader, te diep geschokt door de dood van haar moeder, had haar geleerd voor iedereen hartelijk te zijn maar voor niemand zorg te hebben. Hij had haar de rol van de toeschouwer bijgebracht, die zich kan amuseren zonder risico te lopen. Louise Mallow was bovendien nau- welijks meer dan een naam voor haar en de boekwinkel, waarvan ze ge deeltelijk eigenares was. zat midden in de Kersterukte. Ze borg de brief weg met het voornemen later te ant woorden. Maar na Kerstmis kwamen de men sen ruilen, het' gewone verloop. :n januari. Een oudé dame, die een boek over kamperen had ontvangen, een ernstige jongeman die in plaats van Winston Churchill liever Yogi oefeningen wilde hebben en deyrien- 1 delijke weduwnaar, die met Duizer.d en cén Nacht niet tevreden was. Toen kwam de brief van de advo caat. Louise en Gerald waren docd en v/ou juffrouw Rowan maar naar Chauncy komen om wat effecten in ontvangst te nemen. Maria had geleerd zich gevoelsma tig afzijdig te houden en Louise was goedbeschouwd een vreemde, maar het kleine zinnetje „nu hebben we alleen nog eikaar als enig familielid drong stevig in haar hart. Ze begon zich af te vragen wat cr gebeurd zou zijn als ze meteen geantwoord had. Zoif Louise haar de Kerstva kantie te logeren gevraagd hebber». En als ze gegaan was... waarom dacht ze dat nou zou Louise dan nog leven? (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1