Nasser over z'n hoogtepunt? Mao's tyrannieke bewind Twintig neemt grote risico s N faeeSfct üiëdiiniê CAROL DAY; JE >- VELPON ■*- TUIT t rtzè. d°°* «d»—-» i z. regelt mensenleven als mierengemeenschap wamhr WMiSdte"" JtrjAütfr.ï 2SS-.MB* ikti door FRANK. GODWIN Abde, Na^°a L' ETff'WWtf Ld t ICTeS T» 'e r"dV 'iat bii -ch -rieusLL Wrijf Kou en Pijn weg met PflMPQ door.; David Wright Noors plan voor atoom-tanker 'Ü51 SPROETJE ISPARKS AVONTUREN VAN «at» T *roePen uit de Libanon en Jordanië tilji.,,? «"wikkeling naar wat meel run en geve» lartden céen t j""8" °08,en' lrak *<">r de andere Arabische lu.M JA. af 0a"6,oo,s meer, Jordanië heeft rich gehand- ate maanden rijn opzwepende «erking op de gemoeder'e'n." Oo'opiindlng 1# ld nnne -.ili.' - - a. a centrale figuur van hem af- üscher ,e bekijken! Wat kan'j^ °e8M" Ja wat kan .Nasser? Hii v»rctAnt n-» l-. S SZtZrS XJS i'Ar.bl.cbawerdld begint HET vertrek van de vreemde troepen uit de Libanon en Jordanië X'l'T'u^T -«"kklin. naar wat meer rn» en geve. m OSN Jk bi) de haringkar kv tigdhetd in het Nabnrice Oosten. Ir»k i. j. .-J- ?fT B w~s -a-to-ft -f- zv.,. -I7 fW»i daar ni een mnn te Dtnsriaji ZJ oktober is het schrikbarend bet ooit ,o, enig SenL""dtograK5n™n"!C w 9!rijd7c.ht 'an hct "el Israël. trtn"bef^kg,°d'-n d* -htetd'atomlocS dttiï. n en het rookgordijn der propaganda zichtbaar worden Hier en H«*r VeSigdeh1raebie«r? e'"0t penter cn waar^^ A™oUjRordani'ë ïf' Xl' !e™eligd w»K>en koning Hoessein vaard van het tand A fh!= omdat hi' SKm h«ft "™- vaard ran bet land, dat m de uitzendingen van radio-Caïro voort. Advertentie t.M.) er zijn wels'vriërf'did"dèT^'u n ia uitgekrVten. Maa'r lied» ZtrTb vrijheid van hnn Jordaanse buur- hoe :r„^.iTC.'™te!.V,ndfn- E" Pmpnganda van radio-Caïro ia plotse- Cnt a™at wel^MenTf "T*" becnt)> Mch'en' Zeker' de s°wi«" Jjf d'.e.ncn "J"- «ij ral er zich voor moeten boeden i de posh e Lïo men. zijn grote woorden waar tc maken P Naaser enSonrgnTba.' nèTwetT^én Z d^Ambt" e'tlg" ZO is de opvalling te verdedigen, dat de Egyptische st.-rkc man over dïii^wo'Xd't K? ?et.0E=nblUc is ïekomen, waarop het dub fcisidiietarekktiife'raa komt stellig „ie, mcma met wensen, maar is medc^een gevolg van het feit, dat hij en Amerika, hij kan NIET zonder schroom begin ik aan een beschouwing over de Kansen van houdbaarheid van het regime van Mao Tse- toeng w China. In de eerste, chaotische, tijd van dé Russische revolutie werd het voortbestaan van het communistisch be- wind vrij algemeen onmogelijk geacht. Weinige jaren later stond dit voortbestaan voor alle kritische beoordelaars va'st. Men heeft aan Hitler's heerschappij in Duitsland, om de bar baarsheid, de corruptie ert al het groteske, waarmee zij gepaard ging, een spoedig einde voorspeld. Dit bewind is aan zich zelf te gronde gegaan. Maar tot welke prijs voor, de wereld! Het Russische communisme heeft de fouten, waaraan het nazi stelsel onderging, steeds vermeden en vermijdt ze nog. Maar staat dat van Mao Tse-toeng en de zijnen evenzeer vast? Het Russische communisme heeft een vaste lijn gevolgd. Dit geldt bo venal voor het tijdperk van Stalin. Mao vertoont ons een ander tafereel. En een groot, misschien beslissend verschil vloeit voort uit de in de historie gebleken, zeer verschillen de. geaardheid van het Russische en Chinese volk. Onder Mao heeft de Chinese re volutie een totnogtoe veelvuldig af wisselend, en vaak ook thans weer krampachtig beloop gehad, ws 1945, toen Maode macht nog moest veroveren, nam hij vreemde, vooral Amerikaanse bezoekers voor zich in door hèt ir.geiogehe, het re delijke van zijn socialisatieplannen, Hoe prikkelde daartegenover de zeer onhandelbare en zeer incompe tente Tsjiang Kai-sjek zijn Ameri kaanse beschermers! Toen derappor- ten .van de generaals Marshall en wedemeyer de corruptie, de onbe kwaamheid en de verbitterde, wille keur van zijn bestuur in. het licht hadden gesteld, trok Amerika de hand^af van de, op zich zelf nog machtig lijkende. Kwomintang. Maar daarna verspreidde de macht van Mao, van een kleine kern uitgaan de, zich snel over China. Niet redelijk JUfAO bleek toen niet redelijk. Eenmaal m het zadel heeft hij door een bloedige terreur, miljoenen "■*- ~n die hem mishaagden of geen grote risico's - ----fc'-'vig van nc e!ïVmüri£ h" I5" A!°sli"u ,nauweli)!« meer uitspelen tcgïn Engclnnd Ai"ej'°C te gaen' dle een andere is. 'lan hii had gew jl AtaI de propaganda haar klacht verliest, kom, de werkeiiikiieiri voor de csg- ae armoede, de nn«»#»rp<-l,finii«;^ .nL...i::t,i i - (Advertentie IM.) Hag zo ruimscnoots zijn moet bemoeien. proter zijn dan ze zijn. Voor d, de armoede de ongerechtigheid. de lchtcriijïL^^XL re zL I" S- ™"dfr dan «it verkopen, die I vuidig tc waken voor daden di'e hem'tpnieÓw'f kan" de bevrijder uit te hangen. held zou derf" geven, de (Advertentie IJVI.) PARIJS. X olgens maandag te Parijs ontvangen berichten ZHn er m het weekeind in Marokko wanor de! ijkhedeu uitgebroken De France Soir meldt, dat er een regeringscrisis in Marokko dreigt rookworst VLEESWAREN FABRIEK J. KEEST ER K-V.WlffiE van wie hij tegenwerking vreesde, uitgeroeid. Maar 'er kwam een vrij plotselinge omkeer in deze koers, volgend op de destalinisatie in Rus land. Weer sprak Mao vriendelijk en liberaal. Men kent zijn term van de „honderd bloemen". Hij moedig de aan tot kritiek. De boeren kre gen meer zelfstandigheid. Hij toonde sympatie Voor het verzet der Polen, en even zelfs nog voor dat der Hongaren. Men kon hem toen Tl- toist noemen. ft China gingen stormen van kri tiek der losgelaten intellectuelen over het land. Boeren toonden door opstanden hoe het regime hun te genstond. Weer kwam Mao's hand hard neer op het Chinese volk. Op eens was hij fanatiek antirevisionist, en tegen Tito. Hij verweet Moskou hierin zijn laksheid. Chroesjtsjew verloor daardoor terrein tegenover dé .stalinisten. Even veranderlijk is de Oost- Aziatische politiek van Peking ge-, weest. Een militant expansionisme dat in alle richtingen getast had, liep uit op een verzoenend optre den van premier Tsjoe En-lai in Bandoeng en op de conferentie over Vietnam in Genève in 1954.China hezette Tihet, maar door de neve len heen zagen Wij allerlei afwisse- Img van beleid: Nu eens hard en tyrauniek, dan weer voorzichtig en begrip tonend. Maar het bitter ver zet der Tibetanen: heeft nog geen einde genomen. In merkwaardige tegenstelling tot de brallende dreigementen waar mede Peking zijn jongste actie tegen Quemoy ondernam, is het beloop van deze actie. Maarschalk Peng, de mi nister van Oorlog, verving het gebral door vriendelijke lokwoorden tot Tsjiang, zelfs 'tot: Amerika. Aan deze ommekeer is misschien niet vreemd geweest, het merkbaar onbehaaglijke gevoel, waarmede Moskou als ge dwongen secundant van Mao optrad. Het;is .onmiskenbaardat Chroesj tsjew meer verantwoordelijkheid, of misschien meer; besef voor 'gevaar heeft dan Mao, die reeds herhaalde lijk verklaard heeft een grote oorlog met te duchten. Het is troostrijk te weten dat hij zonder Moskou niets kan... Onzekere politiek \Y/" AT ik met dit alles wilde zeg gen is: Mao's politiek .is onr zeker tastend, rumoerig en .kramp achtig vaak. En nu waagt hij zich aan een fantastisch avontuur, waar aan zelfs Stalin in zijn vermetelste dromen stellignooit heeft gedacht: hy heeft het ondernomen China'hals- over kop een integraal communisme op te leggen, waarbij alle persoon lijke belangen en zelfs ieder gevoel van individualiteit moeten verdwij nen. De boeren worden met.- hun vrouwen gekazerneerd, het familie leven ontbonden, doordat de zorg voor de kinderen en haar huiselijke taak, beide gecentraliseerd in de ge meenschap. aan de vrouw onttrokken, worden. Deze moet werken als, en naast, de man. Dan waren de Iandbouwsteden, die Chroesjtsjew ter industrialisatie van de landbouw uitgedacht had, heel wat huiselijker. Maar hij heeft het onmogelijke^ daarvan ingezien, en zelfs een omgekeerde, meer indivi dualiserende koers gekozen. .En toch had hij het gemakkelijker, na bijna veertig jaar voorbereiding, van de geesten, en ïri een land dat door zijn vroegere dorpsgemeenschappen, door zijn verleden, en ook door «en on- derworpener aard van de bevolking meer op dergelijk avontuur berekend was. Eeuwenoude moraal Het Chinese'Volk is anders: Het is onwrikbaar verbonden met-zijn in de loop van enige duizenden jaren gegroeide opvattingen van moraal en recht. De Chinees is altijd bereid geweest daarvoor zyn leven te. laten. De reacties van die honderden.mil- loej11en waren steeds traag, maar hadden, ais er beweging kwam, on weerstaanbare kracht. Keizers, dy nastieën zijn: eraan ondergegaan- vreemde veroveraars moesten zich snel aan het volkswezen aanpassen. Dit - waagt Mao te trotseren. Maar Peking weet dat het zeer hoog spel speelt. Waarom? Het lijkt één van zijn tyranieke grillen. Mao jaagt het volk van honderden miljoenen op tot een duizelingwek- kenae versnelling van de industriële produktie. De hreest optimistische verwachtingen van Chroesjtsjew zijn, bij de Chinese plannen vergele- ken, kinderspel. En toch .zijn noch het Chinese volk noch de Chinese hulpbronnen daarop berekend.Pe king voorspelt dan ook „weinige jaren' van zwaar zwoegen, van ont beringen, van honger zelfs. Maar SP?®?, dah de blijvende heer- rijkheid. Waarbij geen greintje van individueel wezen voor de gekazer neerde Chinese mens overblijft. De als bijen- of mierengemeen- schappen geregelde Chinese gemeen schap zal tevens'de basis zijn van de verdediging. Gewapend dus. Het lijkt een gevaarlijk spel in het klassieke land van waterdichte samenzwering en van onfeilbare opstand tegen al les wat de historische moraal, het hiërarchisch verband, de trouw der familie kwetst;;/. Rusland moet de .technische en-ma-' lenële basis leveren voor dit experi- fhmvt- China* 9- bezit daarvan bijn a mets. Het Russische volk zou het dus te dragen hebben. Dit past slecht in Chroestsjews voorspiegeling van een beter bestaan .voor. het Russische volk op; korte termijn. Hoever zal Moskou nog kunnen* meegaan? Wij zullen zien waartoe dit alles leidt. Maar dit: weten wij reeds ten overvloede: een standvastig plan, een onveranderlijk beleid, eon onfeilbaar naar zijn doel grijpende hand zit er niet achter. 7^ OEjV ifc by de ftanngkar kwam, stond daar al een man te eten H<j keek mij eoen can en zei, mei volle mond: .Neem er maar een van mi}.'* Mfjn verraste blik dwong hem tot explicatie. M'n dochter is gisteren twintig geworden en dat vier ik," sprak hij, ,jNu zal je denken, als ze 't gisteren geivorden is, waarom vier je 't dan vandaag? Dat is eert hete redelijke gedachte. Maar gisteren was 't na- tuur tuk: taartjes en visite en cadeau tjes, enfin, 't gewone gemieter. Maar vandaag vier ik 't zélf. Voor me eigen." Uij keek mij aan met sombere ogen waarin geen greintje feestelijk heid te vinden was,. Zijn enorm col bert openknopend, haalde hij een ongewoon smalle foto van eeh.vrolijk lachend, blond meisje te voorschijn en zei: „Dat ts ze. Een goed jaar geleden, dan. Er zat nog een jongen aan vast, maar die heb ik er af geknipt, want daar is ze niet meer mee. En waar om zou ik dan zo'n snotneus verder nog op m'n borst blijven dragen, nietwaarDat heeft geen betekenis. Dus ik heb de schaar genomen en knip, daar ging Pim. Verdomd, hij heette Pim. Moet je nog een haring?"' ,JVou, graag," zei ik. ,Jk vier 'i vandaag in me eentje," riep hij, „Want twintig is de mooie leeftijd. Dan ben je geen kind meer. Dan ben je 'n mens. £n ah je 'n dochter, zonder narigheid, tot mens hebt opgekweektdan map je ats va der, gerust even op de mijlpaal plaatsnemen en een zucht van ver lichting slaken, weel je dat? Want hoe gaat 't met een kind? Je staat er borg voor. Als 't wat overkomt, is jouw schuld. Altijd. Want je faalt, als opvoeder. Maar wat is 'n opvoe rt er? Een opvoeder is eenstakker, die in het duister tast: Mijn vader hij ruste in vredemaar 't was een man met harde handen. Die legde heus zijnoot niet op je zieltje te luis teren. Een klap voor je kop dót kon je krijgenZo ben ik iemand van- vpje levensbeginselen gewórden. Multatuli heeft gezegd: „Kind, als ik er me ooit op laat voorstaan, dat ik ju vader ben, spuw me dan in 't ge laat." En daar had hij gelijk in, Mul- tatuli. Hij heeft toen 't puntje bij paaltje kwam z'n eigen zoon wel le- - tyfc verknipt, maar oppapier wist 1 nu 't wijs te zeggen en dat is bij- i zulk soort mensen voldoende. Dus wat heb ik altijd gedaan? Ik heb mi kind vrij opgevoed. Niet als een boe man, maar als een vriend. En gelij- Hij knikte lange tijd zeer nadruk kelijk met zijn groot, rond mannen- hopfd om t te onderstrepen. „Wilt u er nu eens een van mij?" Vroeg ik. _,Nen kleintje dan," antwoordde hij, jjk zal je eens wat zeggen over de vrije opvoeding. Ik vroeger ik vertelde mijn ouders niks. Maar ik deed wat ze zeiden. En zo'n modern kind vertelt je alles, maar t doet nooit wat je zegt. Nou ja, aan het be gin is dat nog geen doodwond. Maar zo n meisje groeit op, hè, en dan. ko- Toen er eeti fabrikant met een heel magazijn vol met stokken... honderden stukken... duizenden meters handdruk decoratie- stof omhoog zat, toen was het voor ter Meulen zaak die hele partij te kopen... want onder de tien gulden vindt U Jn heel Rotterdam geen betere cre tonne. Een half jaar geleden verkoch ten wij deze cretonne nog in twee serie's. in linnen, crèpe^ ribs en andere zware weefsels voor $.90 en 9.75 per meter, en dat was een uitzonderlijk lage prijs. Maar nü koopt U al deze soor ten door elkaar voor één prijs... handdruk decoratie-stof voor nog géén drie gulden per meter. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze hand druk cretonne, 120 cm breed,' icht- en was echt, van' ESC SJ7T per meï een knut van achttien, Ik zag 't zo een gluiperd van het zuiver ste water. Harry ik droom nog wel eens van hem. als ik wat zwaar getafeld heb. Maar wat doe je, in de moderne opvoedkunde? Je zegt niet: „Zeg, uit me ogen met dat stuk ver driet." Nee, je kaalt de kwal in of hij iinterklaas is. Die HarryHij tints er voortdurend. En mee-eten. Hij moest ook telkens mëe-ezen. En dan was hij zo gedienstig, weet je .wel. Zo gljjerig. Hij reikte jé. alles an de sju en het zout eh de aardappels. Bah. Ik dacht, als dat me schoon- nien deijongens. goed de natuur moet zoon worden moet, dan hanp tk me zun lo&p hebben, dat kan ik billij. j ay een mooie, stille zondag 't Bos- ken. Maar ik weet nog precies, was veertien en toen komt ze tkuis Advertentie i.AI. Geen losraken o! veradiuiven PÊ MOEO-WMEYtr MET JÖDJB JPNNlPÉt? JE HEBT JE APStHUWELUk GEDPAGEN - EN ALLEEN MAAR OMDAT IX DAT NARE BÊE5T HIER NIET WIL WEBBEN. EEN SLAAPKAMEfi IB SEEN PIAAT&VQOR N KAT, NOU WELTERUSTEN ZE IS TOCH NIET 10 KNAP ALS ZE WEL DENKT, HÈ TIMMY KOM ER MAAR UIT, DAN ZULLEN WE EENS ZIEN WAT WE TE ETEN KRÜGEN «.WW» ucin I«u6 ^MAARN KlND.iK ZAL WEL BEPALEN WAT JU MAG OF NIET MAG DUS HETSPUT JE ECHT DATJE YANDAAG ZO ONGEHOORZAAM WAS? ANTE OSLO. Deskundigen van het Noors—Nederlandse instituut voor kernonderzoek te Kjeller bjj Oslo znilcn een project voor een tank schip met atoomaandrljving bestu deren. Dit heeft de directeur van het in stituut, dr; Gunnar Randers, maan dag in Oslo verklaard. Het onderzoek zal circa anderhalf miljoen gulden vergen. Het wordt uitgevoerd op verzoek van de ,.Re- deriatom" een groep Noorse reders, lui is proces-verbaal opgemaakt. Niemand, dia een kunstgebit heeft, behoeft meer op een khtiek moment in verlegenheid te raken, omdat ziin kunstgebit losschiet of verschuift Maak een einde aan dit steeds dreigende ongemak. Een weinig DENTOFIX-poe- der houdt het gebit de gehele dag on wrikbaar op zijn plaats. DENTQFIX voorkomt tevens onaangename reuk uit de mond. Probeer het nog vandaag. Verkrijgbaar In discrete,neutrale plastic flacons, prijs f. 2,35, bij apothe ken ea drogisterijen. HAAKSBERGEN. De Rijkspoli tie van Haaksbergen heeft in samen werking met ambtenaren van de PTT de gèheime zender ,.De verlo ren Zoon 1 opgespoord in de gemeen te Haaksbergen. Tegen twee jonge- jonciag 't Bos- plan. Maar ja,, ze was veertien toen, dus je had nog' wel een zékere in- vloed: „Hoe vind. je Harry, pa?" vroeg ze. En ik link. Ik begon 'm enorm te prijzen, man, ik prees hem regel recht het graf in. Dat hij zo be leefd was. Én dat hij je alles zo mooi aanreikte. Op die manier zaagde ik indirect de poten onder zijn stoel uit, want zo'n'meisje heeft dat niet'graag, dcifr pa zo enthousiastis. .In een maand had. tk 'm plat Dag Harry." Hij lachte grimmig, maar bewolkte dadelijk weer. „Maar ja, Harry gaat en Kees komt en Kees gaat en Pim komt en Pim gaat en Nicky komt... En allemaal mee-eten. Ik heb wat voedsel ver strekt, aan die knapen. Maar ik dacht altijd maar: rekken én er bij blij ven, als ze eenmaal twintig is, dan moet ze 't zelf maar weten. Dan is 't mijn schuld niet meerGoed, dat heb ik nou bereikt." Hij prikte het laatste stukje haring op, en zei: Die jongen die ze nou heeftoch, hij is goed, maar kkelachtig. Hij helpt mijn vrouw bj.'t afwassen en liep met brede pas de stad in. Om het te vierendenk ik. KRONKEL (Advertentie l.M.) 0 WtZEM HtBSM URIÜIDtfl DuCKy! EWMA6JL TOCH Mier Zt6ó£N LAAT HE.M «AAR. JUffROUW WALKER NOU WIJ Moeten tmi PRATtN.DUCW ik wtL voor etn bt- ÓPRtK VAN RIAN TOT «AK.wnr li DN5 tm ALLEEN LATEN JUf f IK...CH...JA NATUUR LIJK. til ÓE0RAA6 Jt BEHOORLIJK DUCKV I 15 MENEER VRIEND WEIEN WOVW WALKER.? GW3^*t1 Hij sloot het boek, draaide zieb om en stapte naar buiten. Ilij lunchte laat. Na afloop reed hij door de Vanguard straat en was verbaasd de oude, grijze wagen van Simeon niet voor het Mallow huis te 2Ïen. Hij keek in het langsrijden naar het raam boven de garage, bij na zeker dat hij een glimp van Mana Rowan zou opvangen maar er was niemand. De vergeelde bladen vaii een tele foonboek, dat hij in een winkel raad- Ze ging naar Chauncy. Gedeelte- Torrant maakte in étappes kennis ?io!-Sgek naa™ hM c?nd vm "de Sad jk op verzoek van de advocaat, met Simeon. H« was verbaasd over zodit het b^na vicr uur Tos tora maar meer omdat ze een gebaar ge- de felheid van z'n gevoel voor een hij eindelijk zfjn doel berSkte e? negeerd had en. omdat Uniue. als man die hij nog nooit gezien had. aanbelde bij Jonas Kiiy makelaar" ze haar man met wie ze twaaü )aar Maar Polly Stark had gezegd, dat Een vlonw deed open AUeen hta-' getrouwd was, had overleefd, ge- Annebellc een naam genoemd had. hoofd was zichtbaar met een massa dwongen zou zijn geweest te precede- de naam van een man. Simon of kruöneMenTnder^Snsoorttuibfnd ren voor haar rechten. zoiets. En dat ze Martin 's avonds St zog ™n naafbSSe MaSwe Ineens begreep Maria, .dat een vaak alleen liet en heel voldaan ogen en een kleine, vuurrode mond mens zich niet eeuwig afzijdig kan naar huis terugkeerde. in een gezicht dat uitslmtend »it houden en dat de houding van haar welvingefj S te bestoa? hS h,dd vader, onbewust, nogal zelfzuchtig Mensen beramen zelden oen moord was «Ibruind en glom eM*^eeti^ •was geweest. Evengoed was het niet m hun eentje. Ergens op de achter- zw KSy,JSSiaSt'Sb nltweiz^ïncht' prettig naar Chauncy te gaan als grond staat bijna altijd een stimu- Ach er^dl S™ Sire vhtlld non de nicht van Louise Mallow. Ieder- lans van vlees en bloed, het motief. Mm enoïm dSl vïn hÏÏSoSïezi»8 een,_/"!rb™d e.r natuurlijk aan, dat dai.K°°" m .het pohtieblad komt. Torrant wilde zijn verontsohuldt door URSULA CURTISS 13 HOOFDSTUK 6 einz naar Cbauncv. "Gedeelte- Tnn-»ni lijk gingenmaken en weggaan, maar zc viel hem ogenblikkelijk in de rede. „Het is_ allemaal in orde, maak je maar niet benauwd. Ik heb alleen een afspraak voor een cocktailpar tijtje. Vandaar die toestand op m'n hoofd. Ik ben Paulette Kirby en als u iets over een huis wil weten, kan ik u helpen. Als u dat niet wil,' kan ik u waarschijnlijk ook wel hel pen. Kom binnen en let niet op de rommel."' Torrant volgde haar naar een klei- 3441. Jeannette vertelt alles over John Gilder, dat hij onschuldig gevangen heeft gezeten, dat hij door haar hulp is ontsnapt en dat Manuel Cariba er waarschijnlijk vandoor is gegaan, omdat hij zich niet langer vcüig voelde. En nu is het zaak. dat John een tijdje helemaal verdwijntEen ontsnante gevangene.zegt Baa peinzend, „als we daar maar geen moeilijkheden mee krij gen. Ik voel er niet veel voor om last met de justitie te krijgen:" Maar ten slotte zwicht hij, Inderdaad zouden de moeilijkheden van de expe ditie zo kunnen worden opgelost ennou ja, de mooie ogen van Jeannette nemen zijn laatste restja aarzeling weg. ,3reng hem aan boord," stelt hij voor, „dan vertrekken wij zo spoedig mogelijk." De politie is ondertussen druk bezig sporen te zoeken van de ontsnapte gevangene. Zij hebben de rubberboot gvonden. John Gilder moet dus nog in de buurt zünj Manuel Cariba helpt de politie fLnk, want hij heeft rust noch duur, zo-1 lang John Gilder op vrije voeten is. 1 ze kwam vissen naar de erfenis. Hij was net goed en wel in Want niemand dacht aan moord, kamer toen hij de deur aan de over- Omdat. Annebelle Blair niet met kont van de' gang open en weer haar heupen wiegde, niet blond en dicht .hoorde .gaan. Hij rukte, bijna koket was, niet naar Miami vloog, onmiddellijk, zijn eigen deur open, geen voorschotten opnam en niet maar de man wasal uit het gezicht verscheen in de bontmantels van de verdwenen, Zijn'.voetstappen klonken ovefledene. Had ze dat wel gedaan, zwaar, maar hij bewoog zich opmer- dan zouden de mensen gepraat heb- kelijk snel. Torrant volgde hem tot ben. de eerste verdieping en bleef daar Maar ze was veel to pienter voor staan toen .hij de stem van mevrouw zoiets.; Judd boneden in dé hal hoorde. De koffie begon te pruttelen. Ma- „Méneer Simeon, wilt uuw auto ,u.6un ■ia schonk een .kopje in en zette alstublieft ergens anders zetten? Wij ne, hevig moderne kamer, Ze was boekenkastje naast mogen. hier niet parkeren en ik'zou een grote vrouw, maar haar. omvang u j was weer op- met willen..." zat haar niet in de weg. De roze en gestoken en ze hoorde de dennetak- „Natuurlijk mevrouw Judd. Ik ga zwarte strepen op haar peignoir be- r?am toe" nu toch weg, maar als ik terugkom, wogen op een verbluffende manier, ze potlood en papier pakte en oegon zal ik hem achter 't huis zetten. Is Ze barstte haast van energie en toen T ïaf.l2Viwi'„- ,t dat goed? Een diepe stem, bijzonder Torrant de manloze kamer en do - t weet met °f je me warm. Daar kan hij de vogeltjes zwellende strepen bekeek leek "t wel mee lokken, dacht Torrant. hem zeer waarschijnlijk dat zeme- Daar stond Louise, voorzichtig wen- Donker, golvend haar zou er goed neer Kirov nog geen uur' geleden kend. plotseling bang voor de secre- bij passen, verslonden had Ze wörda?ht hi?. taiesse van haar man. Opgesloten »n ,,En dan nog ietszeimevrouw ongeveer vijf en veertig' een oud landhuis vol sehaduw.en. Judd, „ik 'ben vergaten te vragen Hij stelde zich voor en mocht op up een eenzame weg. En onterfd of u uw naam in. het gastenboek wilt een witte stoelgaan zitten die de vlak voor ze stierf zetten." vorm had van een palet Mevrouw Ergens in die brief, tussen die dood- Vijf(ininuten later was er niemand Kirby streek neer op een soort ijze- ¥}°xT' z-ehaar me!r hal afwezig en zag Tor- ren arm en keek hem met opgetrok- achterdocht getoond hebben, iets vah raut z|jn kans schoon de laatste naam ken werkbrauwen aan' Ondanks de ASngS,l'! /anL ,f vermoedens, m* het gastenboek op z'n gemak te krulspelden - die de tulband maar ^2? ZLfliïL uIS! -airj 7 bekijken., waren geen voorlët- voor een. deel verborg, had ze iets met gestolen hebben. Maria dronk- ;ters, ajieen de krabbel ..Simeon" en geweldigs •- de "vrouwe var een sliarct,Yp' cc" onleesbaar adres in Florida. landgoed, die voor haar brood moet de asbak opbrandde. Dat was hem dus. Dat was bijna werken e.-i dot doet mol zwier Hij 2C schi5cf cn lnë°'pannen zeker de man die tussen de cou- vroeg zich af wat net was. waardoot staarde naar de woorden van een hssen had gestaan, terwijl Martin hij haar aantrekkelijke manieren Feomster de dood werd ingejaagd, niet vertrouwde. (Wordt vervolgd) dode vrouw.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1