Victoria. EMM HYGIENE BIJ DE HYENA'S AF door FRrtKiGODWI voor 99.BO Voltreffer in bus met ideeën was Ontsla mij Jachtige lieden krijgen last van roos Liever de cel in dan .gevangene5 van vrouw I Britse vorstin bewonderde een „roomijs-koe" Tafelpoten met krassen? Praehtbijts Ceta-Bevef! Vrijdag 24 oktober 1958 Advertentie I.M.) De hele fabrieksvoorraad k „Elite" binnenveermatras./ sen van de jumbofabrieken Catalogusprijs 210 gulden, met de volledige 20 jaar fabrieks garantie, wordt van -Zaterdag- morgen. 9 uur af verkocht voor I oog géén honderd gulden per j stuk. Een bijzonder luxe matras, met zomer-en winterafdekking, overtrokken met eên prachtige satijndamast - gewatteerde zlji kanten met borduursel en koordhandgrepen, koopt U nu voor mirtder dan de hatye Jült1^"\ prijs. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze twee persoons „Elite" matrassen 1/3 - 2/3, de meest fujce ma tras waar U ooit van gedroomd heeft, overtrokken met een moderne damast, de matras voor Uw leven, slechts één dag dm faan de cassa te BJËiWJfflii beta ten) van ffMST- V vooraar gr ook m êén-persoons Dij Makapansgat worden de overbJijf- seJen van de aapmenshulshojidens onderzocht. Iedere brok steen wordt op eventuele beenresten Eecontro- Jeerd. Alle beenderboudende stukken worden gesorteerd naar laag van herkomst. bavianéakopjjen en uit die been- derhopen van Makapansgat zijn nog een paar dingen te leren, die de halfmens erg dicht bij de tegen woordige mens plaatst. MORGEN: Vuur: eerste stap naar atoomtijdperk Luchtdicht a verpakt jéx&d)?- ;jÉ5 jé l«;7t JTvTS Altijd ovenvers - Altijd even lekker! LONDEN. Volgens een in Lon den gepubliceerd rapport hebben de genen die gejaagd en onder hoge druk moeten merken, één ding ge meen: roos. Een fabriek van chemische pro- du kt en heeft een onderzoek doen in stellen naar de „sneeuw" die op vele ruggen en schouders neerdwar relt en de conclusie luidt: „Roos is een nieuwe „cultuurziekte" die ge stimuleerd wordt door de spannin gen welke het moderne jachtige le ven oproept". „Het is derhalve niet te verwande ren", aldus het roos-rapport, „dat roos veel meer voorkomt bij dege nen die een hogedruk-positfe bekle den, met. name in de journalistiek, film, tv- en radiowereld en adver tentiebureaus". Uit het rapport blijkt dat 70 per cent van de Amerikanen onder roos „gebukt" gaan. In Engeland is dit percentage slechts twintig percent. BRILON {Duitsland) In het gesticht voor zwakzinnigen te Bri- lon heeft het verplegend personeel 16 vrouwelijke patiënten aangetrof fen, die bedwelmd waren door gas, dat hun slaapzaal binnengedron gen was. Slechts' bij 11 patiënten konden de levensgeesten opgewekt worden. BERLIJN. Dat openhartigheid tot moeilijkheden kan leiden is een bekend feit. De Westberlijnse ge meente-ambtenaar Georg Reetz kan er over meepraten. Tijdens een bezuinigingscampagiie tvas hem. en zijn collega's om geld- besparende ideeën gevraagdReetz" openhartige antwoord luidde: ,X>an moet het gemeentebestuur mij ont slaan". Reetz is belast met kascontrole bij Verscheidene gemeentelijke instan ties. maar hij had bemerkt dat er nog drie gemeente-ambtenaren rond liepen die precies hetzelfde werk de den als hij. Vandaar dat hij naar waarheid zijn eigen ontslag in de ideeënbus kon werpen. Het gemeentebestuur besloot hem een prijs van honderd mark toe te kennen. Maar elf minder openhartige collega's van Reetz, zijn niet zo ver heugd. Evenals Reetz zijn ze over geplaatst en moeten nu echt wer ken voor hun dagelijks brood. Voortgezet onderwijs nu in één wetsontwerp DEN HAAG Minister Cals hoopt binnenkort een wetsontwerp betref fende de regeling van 't gehele voort gezette onderwijs bij de Tweede Ka mer in te dienen. In verband hier mede heeft hij de in juni ingediende wetsontwerpen betreffende 't alge mene middelbaar onderwijs en het voorbereidende hoger onderwijs in getrokken, OSLO. De juridische commissie van. het Noorse parlement heeft zich donderdag uitgesproken voor. af schaffing van gevangenisstraffen „op water en brood" en-„met een hard bed". garandeert U de versheid BERLIJN. De 3<?-jaugè oude Oostberlijner Richard H. heeft zich. donderdag gemeld bij de-politie in West-Berlijn omdat hy de afgelopen zomer had. ingebroken in een wa renhuis. De verrassing van de politie ver anderde in diepe verbazing toen hij nog een reeks inbraken opsomde die door hem waren gepleegd. Tenslotte werd duidelijk waarom hij zich vrijwillig kwam aanmelden: een meisje in Oost-Berlijn had hem namelijk gedreigd bij de politie zijn doopceel te zullen lichten, tenzij hij met haar in het huwelijk trad. ,.Ik prefereer een echte gevangenis", was zijn toelichting. LONDEN, „Dat zullen ze op school prachtig vinden," zei konin gin Elizabeth van Engeland donder dag toen ztf een van roomijs ge maakte koe, in ogenschouw nam. De op een grote cake „gemon teerde" 50 kilo wegende koe was een geschenk van de Britse zuivel industrie aan"' de jonge prins van Wales en diens schoolgeriotcn op de kostschool Cbeam. Het geschenk werd weliswaar of ficieel overhandigd aan de moeder van prins Charles, maar nadat de koningin de koe had bewonderd, werd het beest weer snel ingepakt 'om per trein naar Cheam te wor den gestuurd. Zijn oren begonnen al een beetje te smelten. NEW YORK Aan dr. Heinz Nordhoff, de directeur-generaal van de Volkswagenfabriekcn en wijlen dr. Ferdinand Porsche, de ontwer per van de Volkswagen, zal op 13 november in New York de Elmer A. Pserry-prijs worden toegekend. Dit is de hoogste Amerikaanse on derscheiding op het gebied van de werktuigbouw. Dr. Ferry Porsche, dé zoon van de ontwerper, zal de onderscheiding in naam van zijn vader in ontvangst nemen. [&ÈDOEL IE DAT PAUL HAAR WIL VEB-^J TtLLENpAT HUT0CM NIET MET HAAR^Ü: NAAR DE DIERENTUIN GAAT?Affi^^ DAT MEEN JE NIET, WMiflL 6f pTJE DOET NETS ANDERS DAN iftVVlET BEUOVEN EN UITSTEL- I Pt3BnmL£N! IK DENK DAT JE. I HpWL]ER GEEN zin in hebt I en DAT JE Btu f^iÊÊtStvStÊL BENT A US ER r&mrSWLt SETS TLfeSEN kont: j JAMMER VOOR Jt.LltUJt- PAN MAAW MaH» EEN ANDERE KEER.WAT DENK JË VOORLOPKJ ^DAT WlL IK NIET HIERVANJ N ^éff JE- HEBT BELOOFD TIENTJE. I—PATJE MET ME NAAR 1 PE DIERENTUIN ZDü KT^^©m<fAAN. DAT je. ögfc^i^NIETS AAN TE DOEN! r ONVERWACHTE 2AK&N DIE PAUL MOET REGE LEN MAAR WEL JAM- .HER VOOR JENNIFER! NOU, HOL VIND jt DAT I? Zt VINDf Jt AARDIG ..KIJKWAAR. Dit 5 ZILVLR5TRAAL. HlÊA.GtEf1 'R WAAR LJLN KLONfjÊ.. 2ö JON6&AW. DAN 6£N Jt HitR. rtREcwr, hoor. rtX,DlV i5 DUOty.. Hij wil Paardln ztt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1