BIJ EEN NOBELPRIJS D cfo duüÏPM imdum LDYCKS de oerti jd Vuur.- Eerste stap naar atoomtijd CREMATIE CAROL DAY vak PICCALILLI Alle inlichtingen N°P%s*trbiftor* ïSnKsnr&ië Pracht handen Schaduwkant 01 foscherml IM gezin met *aSprö| ■door döorFRAMK^ AVONTUREN KAPITEIN PRAKTIJKEXAMEN RESA-HILVERSUi Advertentie i.M-i SINDS\60 /JAAR ONMISKENBAAR AAN D£ TOP E verlening van de Nobelprijs voor de letterkunde aan Boris Pasternak is misschien niet helemaal een zuiver literaire aange. tegenheid. Het zou kunnen zijn, dat er iets in zit van dezelfde over. weging, die in 1935 bijdroeg tot toekenning van de Nobelprijs voor de vrede aan Carl von Ossietzky. Ossietzky was door de nazi's in-een con centratiekamp opgesloten. De commissie, die de keuze deed uit de voor gedragenen, heel! zich zonder twijfel niet alleen laten leiden door de verdiensten van Ossietzky maai ook door dc schanddaden van zijn tegen standers, Hitler, gekrenkt en cynisch, heeft de prijs naar Duitsland laten komen en gezorgd, dat Ossietzky die nimmer kreeg. De beklagenswaardige winnaar is in J938 overleden, geknakt naar lichaam en naar geest. Het boek, waarvan de aan Boris Pasternak toegekende prijs de bekro ning is, is niet in Kusland uitgegeven. De censuur heeft er tot dusver be- zwaar tegen gehad. Dat het aan deze zijde van het IJzeren Gordijn is ver schenen, is een gevolg van het feit dat een Italiaanse uitgever over een vertaling beschikte en geen gevolg heefi gegeven aan een Russisch verzoek, aithans voorlopig van een verschijning in boekvorm af te zien. Het is typerend voor Pasternak, dat het verzoek niet yan hem afkomstig was. Voor zover een schrijver in de Sow jet-Unie onafhankelijk kan zijn, is bij het. De titeJ van het boek is Dokter Zjiwago. De. Nederlandse vertaling er van schijnt onderweg te zijn. Het heet, dat de Russische uitgave binnenkort in Amsterdam uitkomt. Ue Nederlandse hoofdstad heeft een oude reputatie voor wat betreft het uitgeven van boeken, waarvan in het land van her komst de censuur het verschijnen verhindert. Vluchtige kennismaking roet de Duitse vertaling (het is een hele brok) wekt het vermoeden van een flink stuk autobiografische achtergrond. Waar Pasternak mee heeft te kampen, dat is het grote thema van hoe fatsoenlijk te leven en boe zijn 1 menselijke waardigheid te bewaren onder een dwangsysteem. ENKELE dagen geleden, dus nog voor hem de Nobelprijs was toege kend, heeft Pasternak volgens de bladen de voorstelling van zaken weersproken, die hierop neerkwam, dat hij het Marxisme te lijf gaat in zijn boek. Het is een begrijpelijke verklaring. De kern van Pasternak's methode is juist, dat nij het Marxisme noch ophemelt noch bestrijdt. Wat Pasternak doet, is zich literair uitdrukken. Hij is een Rus, en als hij her Marxisme geestdriftig had bestreden, was hij geen 68 jaar geworden. Hij heeft Goethe en Shakespeare in het Russisch vertaald, bet. geen getuigt van een Westerse inslag, maar niet als anti-Marxistisch kan gelden. En hij beschrijft in Dokter Zjiwago een stuk" Russische werkelijk heid, wat evenmin per definitie anti-Marxistisch is. Hij maakt geen pro paganda en geen contra-propaganda, hij laat naar goed Literate gebruik de concludes over aan de lezers. Zijn uitgangspunt is duidelijk. Hij weet, dat een Rus en in het bijzonder een Russische schrijver geen opstandeling kan zijn. Opstandeling zijn be tekent dat men zich óf als terrorist doodvecht óf naar het buitenland begeeft. Hij doet geen van beide. Hij i» solidair met de vele tientallen miljoenen, die er zich zo goed en zo kwaad dat mogelijk is doorslaan, en hij is zo moedig ais hij kan zijn, zonder lichtvaardig zijn leven of zijn vrijheid op het spel te zetten. Hij manoeuvreert voorzichtig in zijn niet ongevaarlijk randgebied, maar krijgt, ouder wordend, geleidelijk ook die moed die de vrucht is van het besef, dat de dood niet het ergste is wat een mens kan wedervaren. Hij lokt niets opzettelijk uit, doch zijn eer en integriteit als mens en als schrijver beletten hem toeb ook om ooit mee te huilen met de wolven tn het bos. ZIEHIER de essentie van deze. Rus, zoals wij ze proeven. Heeft de commissie voor de Nobelprijs onbevooroordeeld haar keuze gedaan? Wij kunnen niets bewijzen, maar zouden niet verbaasd zijn wanneer er ook waardering in tot uiting kwam voor die eer en integriteit, gehandhaafd onder de moeilijkst denkbare omstandigheden. En hoe men het keert of wendt, er ligt daarin een zekere uitdaging aan de machtheb bers in de Soiv iel -Unie. Want Pasiernak beantwoordt niet aan het com munistische schrijversideaal, zoals zij het steeds weer propageren en bij voortduring in toepassing pogen te brengen. Hij houdt op zichtbare wijze afstand. Zijn Dokter Zjiwago is uit politiek oogpunt een twijfelachtig pro duct. En zo'n man krijgt een prijs voor zo'n werk! Adolf Hiüer heeft indertijd op de hem eigene wijze wraak genomen op de gehate Ossietzky. Wat zak Chroesjtsjef doen in dit geval? Helemaal zonder hoop zijn wij niet. De omstandigheden hebben .hem gemaakt tot de exponent van een iets vrijere richting. De onafhankelijkheid van de kunstenaar is na de dood van Stalin veel bepleit; en al is de toesiand op het ogenblik minder gunstig, dan hij is geweest, de politieke leiders blijken toch enige schroom te hebben, hun inzichten al te consequent in de praktijk te bren gen. Hej is zeer eigenaardig, maar iets als een tijdgeest is in Rusland toch wel merkbaar. Om de een of andere reden is nu niet helemaal meer moge- gelijk. wat*in de dagen van Stalin als normaal gold. Zo is de verlening van de Nobelprijs aan Pasternak voor wat Rusland betreft ook een pruel geval. Het is nog niet eens nodig dat hij bij de uit reiking in Stockholm tegenwoordig is; als men hem onverlet laat alleen-al is dal een belangrijke aanmoediging voor die schrijvers en die richting in Rusland, die de literatuur te goed en te hoog achten om te dienen ais een stuk obligate politieke propaganda. (Van een medewerker DAAR bij Potgietersrust in Makapansgat werden in 1947 de grote beenderhopen ge vondendie de halfmensen ach terlieten. De man, die hier toen hij de beschadi ging der beenderen niet toeschreef aan de half mensen, maar aan roof dieren, hyena's of val lend gesteente. Mis schien vergiste hH zich ook hierin en is de weer een aaomeTLS ontdekte it ^^^dafrikaanse haifmens de eerste omaeKie, IS geweest, die meester werd over het fames W. Kltchmg, die prof. vuur en daarmee inderdaad een Dart erbij roept. Die ziet iets ™.ïvetde i,dit h,T aI* .deï" i 7m kena wezen toch dichter bn de merktoaaraigs. Tussen pian en mensenfamilie plaatst dan bij die botten vallen een aantal ge- de£ mensapen, brande beenderen nn Tallnrp is ^jouwens n0S een aamvij- t rauu.n oeenaeren op. iauo^.e zinj, dat die halfmensen in begaafd- eeuwen terug heeft hier een heid ver uitstaken boven de mens- vuur gevlamd. worden U toegezonden na inzend, van deze adv. als drukwerk aan Ver. v. Crematie AVVL, Plantage Middenlaan 58, Amsterdam-C. Een stel tmornkernen tn de pand van een aapmens varmt een uitermate gevaarlijk steekwapen. apen van toen en nu. Wie als een 3 jt detective die een misdaad recon- <r A strueert. nagaat hoe de bavianen- schedels zijn ingeslagen, komt tot de slotsom dat bij twee van elke 1 drie de slag van voren kwam. en v. dat de aanvaller zijn knuppel in de rechterhand hield. In vrij wat ge- s1 vallen valt het met uit te maken, maar bij slechts twee schedels is werden bewaard. De goden in de .dat een linkshandige alleroudste culturen van Egypte, rSï orii.r Sumsrië en Indië hebben dlerenkojl- niet alleen op een voor* pen. Afrikaanse toverdokters v&r- ^chtshandigheid bij dc sieren nog hun hutten met de sche- £p. ?'eg scht menselijke trekken te Zuidairikaanse aapmensen. Het wijst dels van dieren. krijgen... er ook op dat de familie Pies kon - j praten, dat wil zeggen: door gelui- voorkeur in de been den met elkaar van gedachten kon dBr"°°P *s te bespeuren voor paar- wisselen. Door de ligging van d®P°ten; Dle werden boven deenkei spraak- en bewegingscentrum in da afgesneden, naar men moet aanne- hersenen is er een nauw verband men omdat de hoef als gereedschap ontstaan tussen rechts- of linkshan- °nbruikoaar was. Dat zagen door digheid en het spreken. Men merkt re ,.el w«st.o0k weer op eenana- dat als men een linkshandig kind tomische kennis en het beschikken dwingt alles met zijn rechter hand over messen, waarvoor te doen: het gaat stotteren. Als de waarschynlyk de onderkaken dien heer Pies dan nog niet praten kon, ?en- dle eveneens in overvloed voor- dan duidt alles er wel op dat zich u J?00' Een ander werkt,UiS vsn <*e bij hem een spraakcentrum in de halfmensen moeten de horens van hersenen aan het ontwikkelen was. a2*.Pe«. zAn Seweest, Vele er- Sfere eipn' chcnmRHSë"cdh'S 8ebrtuk' het2iJ sls betórs- j Zierikzee gaat nu Sint Nicolaas coördineren ZIEHIKZEE. Dit jaar één St. Nicolaas en één St. Nicolaasfeest. Dit besluit heeft men genomen in Zie rikzee, waar men wil voorkomen, dat verscheidene .goed heilige he den' zich zoals het vorige jaar in het stadscentrum verdringen tot grote hilariteit van de ouderen, tot ontsteltenis van de kinderen' en tot ergernis van diegenen, die iets van de verjaardag van de kindervriend trachten te maken. Dinsdag zal in het Huis van Nas sau een vergadering worden gehou den om een oplossing voor dit pro bleem te vinden. Men wil St. Nico laas net als de andere jaren de Zierikzeese zaken laten bezoeken, maar dan volgens een bepaald sche^ ma. SLOT {Advertentie l.M.) Ueo nimmer ruw of schraal^ w. Het ii de Homameiis die het Vn doel versleet vier huwelijken, die hij ZE ouders lazen over hun uit verkoren kunstenaars verhalen j „my busaccldents" noemde. Zijn pot rozengeur en tnanescftyn maar dochter Diana, die werd geboren uit die tyd is lang voorbij. Het aantal 1 zijn (kortej verbintenis met de Ame toise guys, dat de Kitsch veracht en1 rikaanse dichteres Michaele Strange achter de coulissen wil kijken, werd vertelt in Too much too soon", zo groot op deze werelddut de j in het ziekenhuis, waarin zij, na een ster tegenwoordig in de publiciteit zelfmoordpoging is opgenomen, hoe een andore eigenschap. Bij de bot- tenstapel van Makapansgat werden veel meer schedelstukken gevonden. rechteronderkaak van een koedoe wordt als hakmes j»i>hrulUt Het dijbeen van de antilope, vastge houden bij zijn ondereinde, vormt een natuurlijke knuppel. Dr. Broom is nuchter. Hij suggereert een steppenbrand en hij vindt het wat voorbarig de haifmens die hier gevonden is Australopithecus Prome theus te noemen, naar de Griekse goddie het vuur uit de godenwereld stal en aan de dan' andere beenderen. Het lijkt er steekwapens. Alles bij elkaar zo mensen schonk. ,dus °P dfi de hallmensen een voor- sterke aamvjjzigingen, dat prof. keur hadden voor het verzamelen Dart - toen hij zijn „kind" aan de Dr. Broom kan gelijk hebben. Het van koppen. Een gewoonte die we wereld voorstelde als een lid van kan zijn dat er door blikseminslag ook bij de primitieve volken aan- een apenras dat tussen de mensapen een brand is ontstaan op de steppe treffen, die overtuigd zijn dat de en de mens in staat - niet alleen en dat die de beenderen heelt ge- ziel m de kop huist. Zo plachten niet te trots is geweest, maar waar- schroeid. Maar dr. Broom had met de oude Germanen hun offerdieren schijn lijk veel te bescheiden. De is.-IhW leven dan'hii zijn nuchterheid toch wel ongelijk, te verbranden, maar de koppen milie Pies was al een aardig eind Daarom kun je tegenwoordig, in populaire familiebladen, tussen ad vertenties voor wasmachines of snel- niet langer wordt versierd, doch ont takeld Het is een onder de invloed van de literatuur geboren pseudo waarachtigheid, verpehjkbacr met de voor de huiskamer van Jan en Fie vervaardigde schilderijen, die Pi casso of de impressionisten fatsoene ren tot ordentelijke wandversiering. De inside story doet miljoenen men sen innig deugd, omdat ze er uit ver nemen dat die hooggezeten zondags kinderen van de film, door de weeks aan de drank, aan de morfine of aan ze, 34 jaar oud, reeds definitief kan terug zien op een korte, doch hevige carrière als film- en toneelster, die ten gevolge van haar wilde levens trant in de goot eindigde. 't Is een waar verhaal, vol zelfbe klag, maar er staan wel een paar interessante gegevens in over vader John. Diana was nog maar een kleu ter, toen haar moeder hem verliet. Haar herinneringen aan ouderlijke vechtpartijen zijn dus vaag. Na de scheiding verbood moeder haar iede- het spel zijn verslaafd, geen kinde- re omgang met wilde papa maar toen ren kunnen krijgen, op de lachlust het meisje opgroeide, ging zij na- van de andere sekse wekken, of door tuurlijk wel stilletjes naar al zijn enigerlei ander ongerief worden ver- hmderd, behalve r^k ook nog ge lukkig te zijn, Is leedvermaak de drijfveer van onze belangstelling voor de zwarte schaduw, die som mige sterren werpen? 't Zal tuel weer. Maar er zit geloof ifc, ook nog andere kant aan. Het geeft een films. Zij was dertien jaar oud, toen John Barrymore haar plotseling, op de dure kostschool,' kwam bezoeken. De onderwijzeressen waren alert, want zij kenden zijn reputatie, maar de Qcteur, niet voor ntets de be roemdste minnaar van het witte doek, wikkelde de dames zonder Advertentie LM.) Kleine kwaaltjes kunnen vaak grote ongemakken worden. Laar het m UW gezin nooit zover komen Doe als ik* „Neem 'ASPRO' in huis1" Zodra er In mrjn gezin wordt geklaagd over hoofd-, kies- of fcee'p'jn of over verkoudheid of moeheid, dan vlug 'ASPRO' en en»^. gezellige kringetje blijft eer» gezellig kringetje, 'ASPRO' fiefpc direct, houdt ons fit en vof 1 /e.'enjwreugds >0. 'ASPRO' doer meer' 'ASPRO* 11 firffirlmmi „HERHALING Of VERZOEK ovet Ridia Lveitburf (£06 mJfdert /onrfjjrriorjtn 10 ij uur. BONN De Bremense senaats- moe dukf JE ZO BRUTAAL TE 2UNKLBSMg HEKS»! KAM |K HET HÉIREN AL& IK DqoR M*N ZAKEN MIETMÊT NAAR OE DIERENTUIN gaan zo, en schiet NOU HAAR [broodjes voor de BEREN .'T 'CH WEL VERDRAAID ZIELIG AL& JOU VANDAAG NIET NODIG HAD. GILLIAN, ZOU JU HET - haar kunnen gaan, ZEG,ZOU DAT NIETS VOOR STEL JÉVOOR, OM ZOIETS» TEGEN ME TE ZEGGEN! HEB JE OOIT 1ULXE KUREN VAN EEN Kind gezien?en dat SOORT OINGEN. moet edjth TELKENS» OP knappen NOU UA.ZE ISTAMÊLUK IN DE WARiPAUL HÉ. WAT IS DAT ?- 6ÊVEN IK WOU DAT IK ZO n PAARD HAD... AIS IK DAN KON RIJOtN VLOOG IK ie.derl.ln voorbij KRcUPLL 10. DUCKy, IK Z\lOPX\tttH VkIcND H£Bt üEVONDcN schlemiel moed, te vernemen, dat de moeite om zijn uinger. Diana kreeg hooggezetenen, die hij gedwongen is dan "Ok toestemming met haar va- te bewonderen, veel meer lijden aan der in de stad te gaan eten, Een - I ouder vriendinnetje mocht mee. I „Maar om twaalf uur thuis, meis- ]t:S." Barrymore, in gezelschap van een andere befaamde jongeman «it Hol- lywood, nam de kinderen mee naar een exclusieve gelegenheid en begon daar op zijn natte wijze te dineren. Het vriendinnetje bekoorde hem; zij lag al gauw in zijn armen. Toen de taxi veel te laat, want diep in' de nacht, voor de school stopte, tvas pa, met een gezicht vol lippenstift- vlekken in diepe slaap. Vergeefs trachtte de chauffeur uit hem te krijgen, in welk hotel hij logeerde. De directrice van de school, die in nachtjapon opzat, moest er aan te pas komen en de acteur vol koffie gieten. De volgende dag werd Diana van school genomen. Het valt voor een kind niet mee, zo'n geniale vader te hebben. Maar het is ook niet prettig voor een geniale uader als je kind een boek schrv/t -• kokende havermout, de nachtmerrie van Modighani's aardse wandel be schreven vinden of de natte onder gang van Dylan Thomas. In Amerika waar men een fijne neus heejt voor vraag en aanbod, ts een ware hausse ontstaan in zogenaamde „biecht- pockets", -ivaarin aan lager wal ge raakte sterren-van-gisteren sug gestief, want met hulp van een ghost writere vertellen, hoe het allemaal gekomen is. Lillian Roth een volko men verloederde, doch door de A. A. gereclasseerde' revuester, baarde„l'll cry tomorrow", een zeer onoprecht merkje, waarover Hollywood zich dan ook spoedig ontfermde. En nu is er weer 'n soortgelijke gebrocheerde schreeuw bijgekomen. ,Too much too soonheet het boek. Het is een bijdrage tot de tragische geschiedenis van het roemrucht ge slacht der Barrymore's. Wie ook te gen de vijftig loopt, weet nog dat voorzitter, Kaisen geltozen tot %hn Barroze to'W tïji van de voorzitter van de Westduitse Bonds- „omme een aer waSi wiens raad. m «elke Junctie hij burge- 0nu,erb0!af;e jnom mes die van Va- n i lentino vergeleken kon worden. Zijn DETROIT Vrijdag is een Britse nsder Maurice, in de noripe eeuin straaljager na een tussenlanding te een aanbeden jeune premier, stierf hebben gemaakt op Labrador, m een jong in een krankzinnigengesticht. buitenwijk van Detrojt neergestort. Zoon john ging met veei pe. De zes inzittenden werden allen ge- t can drankzucht ten gronde. dood. I (Advertentie l M.) Boekh, N»d, Fr*r»«, Duit* en Engel# De kortste en Yoordellgsbs opleiding (Bekende Schriftelijke Cursus) Nieuwe sleutels nieuwe sloten. Zou dat nog iets anders dan ner vositeit betekenen? Torrant zette het uit z'n hoofd en besteedde zijn aan dacht aan de kronkelende weg, die heuvelopwaarts ging. Hij passeerde een boerderij, waar een reclame voor eieren hing. Het was een oud, Vic toriaans wrak, eerder geschikt om reclame te maken voor vleermui zen. Hij schrok toen hij boven op de heuvel plotseling voor een begraaf- 3445. Ontsteld rukt Jannette de deur van de kamer open. waarachter het gevecht moet wor den geleverd Daar ligt iemand bewusteloos qp de grond. John staat er grijnzend naast „Heb je hem..., is-ie dood?" vraagt jeannettc hijgend. Zij heeft Manuel herkend. „Maak je niet onse- rust," zegt John, „hij heeft alleen een flinke tik op zijn hoofd gehad en voorlopig zal hij wei niet gaan praten." „We moeten ons haasten," zegt Jecnnette, „kom mee, dan breng ik je weg. De politie kan ieder moment hier zijn." „Waar breng je me eigenlijk heen?" vraagt John. „Dat zul je wel zien," antwoordt Jeannette, „maar kom nou' mee, we hebben geen minuut te verliezen." Wan-' neer beiden vertrokken zijn opent MBnuel zijn j ogen. Zo, zo.,., dus die nieuwe schooljuf zit tn dat fraaie complot! Nou, maar dat heeft hij in zijn oren geknoopt. door URSULA CURTISS 17 Meneer Pym was klaar. Hij deed de garagedeuren dicht en probeerde De storm ging liggen die nacht, het slot, dat prima werkte. Toen zei P]a^te stond en ny vroeg2ich at maar bij Torrant kwam er iets an- hij iets tegen Maria en verdween in of Maria daarom zo ironisch had ders voor in de plaats: de duistere, de garage. Een minuut later was gedaan. .onbegrijpelijke figuur van Louise hij weer terug, overhandigde haar Want Annebelle Blasr kwam aan- Mallow. iets met een buiginkje en schudde [°Pon tussen de grafstenen, haar Was het werkelijk een poging tot lachend en kwasi waarschuwend zijn tJO0Ld zsdig gebogen en met zwarte moord geweest tijdens dat mistige vinger heen en weer. Ze begon ook handschoenen aan na een bezoek, dat diner, alleen in hun hotel suite? Of te lachen, betaalde hem en schudde duidelijk, aan het graf van de was het, voor Annebelle Blair, een hem de hand waarna hij in zijn auto ivianows prachtige samenloop van omstandig- stapte en wegreed. Torrant stak de Ze had de auto niet gezien. Pas heden? Ze was een grootmeester m straat over en zei opgewekt; „Goe- toen ze bij het ijzeren hek kwam, het suggereren van dingen, dat was demorgea. Kon u er met meer in?" richtte ze haar hoofd op. Torrant gebleken. Ze had Martin met wöor- „Ik had m'n sleutel verloren," glim- sloeg haar oplettend gade. Nog even den ter dood gebracht en met een lachte Maria, maar ze was kennelijk dan zou ze t hek doorgaan en ae Re- paar sublieme zinnetjes de zaak op haar hoede. „Dat gebeurt me nog nault zien staan. Er was iets aan rechtgetrokken bij de dokter. En al eens." haar, dat hem aan z'n kindertijd deed waar vond je vruchtbaarder grond Het nieuwe slot glansde als goud denken. Wat? Het was xets huiselijks dan bij een man die pas alle symp- in het zonlicht. Ze stonden er alle- en gezelligs, in de juiste omgeving tomen van een vergiftiging doorge- bel even naar te kijken. „Iktenminste. Op een kerkhof was het maakt had na een etentje met zyn eh..." zei Maria aarzelend, „ik wou volkomen misplaatst,., vrouw? juffrouw Blair niet lastig vallen. Hij herinnerde het zich, net toen Het was een theorie, die uitste- O ja, als u haar op wilt zoeken, kan ze het hek doorging, 't Was het ge kend samenging met de speciale ta- ik u zeggen, dat ze een half uurtje ZiCht van z'n tante. Altijd als er 1 enten van Annebelle en Torrant geleden weg is gegaan." een storm dreigde, controleerde ze dacht er met plezier over na terwijl Met Simeon? De grijze auto had in de kelder de voorraden voor nood- hij zich aankleedde. Alleener er niet gestaan toen Torrant het gevallen en als ze dan weer boven was één punt... één klem, maar Renaultje pakte. Hij vroeg, of hij kwam, keek ze precies zoals Anne- vïtaal punt... Je kon nooit ideeën in nauwelijks geïnteresseerd was: belle Blair nu keek: vredig zelfvol- een brein opwekken, dat er niet rijp „Is ze gaan lopen? Dan kan ik daan en gerustgesteld voor was. Met Martin was 't haar haar misschien ergens oppikken." gelukt bij de gratie van zijn altijd Maria wees naar het andere eind De lichte ogen schoten vonken aanwezige angst voor een langdurig van de Vanguard straat. „Die kant van woede toen ze hem zag. Het ziekbed. Was Gerald Mallow op zijn op vindt haar wel." gaf Torrant een prettig gevoel dat eigen manier rijp geweest? Had hij Niet alleen haar stem was ironisch, ze bang voor hem begon te worden, al achterdocht gekoesterd jegens zijn ook haar ogen en haar mond spra- Maar ze was zich volkomen meester vrouw? Torrant kwam tot de ont- ken boekdelen. Torrant voelde niet- toen ze hem groette en wegliep, dekking dat hij al enige tijd roer- temin, dat ze nog steeds geen hoogte „Laat me u toch even wegbrengen," loos voor de spiegel stond. Hij ging van hem kreeg. Hoe kwam 't, dat zei Torrant. (Jk ga toch terug, dus naar beneden en stapte naar buiten,ze hem tegelijkertijd irriteerde en als u zich met schaamt in dit ve in het heldere ochtendlicht. aantrok. Hoe kwam 't dat hij on- hikel te worden gezien Hij ontbeet in het café en het ir- willekeurig naar haar zocht in het riteerde hem toen hij er zich op be- restaurant? Het leek of hij haar al +fe' d5?H vmd "et Pretti* trapte, dat hij weer naar Maria Ro- heel lang kende. Ze had zoiets per- om xe wanaeien. wan uitkeek- Ze was er niet. Ze sooniijks, iets unieks. Waanzin na- „Maar u bent nat," hield Torrant stond, ontdekte hij een half uur la- tuurlijk. Iedereen was uniek. Hij vriendelijk vol en hij legde zijn ter. tegen de garage in de Vanguard wilde zichzelf niet bekennen, dat hand op haar arm Hij voelde haar straat geleund, haar ogen samenge- maar weinig mensen dit gevoel bij samenkrimpen alsof ze zijn gedach- knepen in het zonlicht en gezellig een ander opwekken. Hu stond be- ten raadde en de haat kende dte kletsend met een kale man in een sluiteloos in de sneeuw, die met vol- het gebaar verborg. Hij zei: „Heus overall, die bezig was met het le kracht het zonlicht terugkaatste, juffrouw Blair u móet geen risico lo- slot van de deur. Een klein vrachtwa- maar toen hy opnieuw de spottende pen." Ze keek hem aan en stapte gent je verklapte, dat hij Joseph Pym ogen van Maria ontmoette, zei hij zwijgend in. was. slotenmaker, Rocklandstraat 76, kort; „Dank u, dat zal ik dan probe- Ch&fhcy, Mass. tel. 848. ren." (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1