PROF. GERRETSON: „EEN GEFNUIKT GENIE" •jjete duMte mdum wammm R VIJFTIEN DODEN IN HET VERKEER L HAAGSE KIKVORSEN SPRINGEN IN Z.-AFRIKA VOOR NEDERLANDS EER CAROL m 1SS! Minder hoest' Oldeiibarneveldt voer wedstrijd tegen klok Pasteraak „dankbaar trots en verlegen J rgsaaJiM v COTjS - VELPON VLOOTJE Rechter beslist in geschil staat- verstekélingen igs met Leidse jiozems' slaa politie Paraguay ontsnapt aan revolutie 1 Pasgeboren tweeling in gevaar Heftige aanval in Prawda ABDIJSIROOP 33 Kaasfilter voor sigaretten Dr. J. Schouten uit politieke leven door FRANK GODWIN Maandag 27 oktober 1958 ,REDEK1K CAREL GERRET- SON, dichter, geschiedkundige en pamflettist (dit. woord lijkt ons meer op zijn plaats dan jour* nalist)was een begaafde en oorspron- kelijkc fignur. in zijn grootheid en F- I zijn kleinheid iet of wat buiten vader- I, I lamJse proporties. Er is wel gezegd, jjp dat de Nederlandse grenzen tc eng cn j de Nederlandse geest tc heptrkt was i voor deze nationalist bij uitstek; in- derdaad heeft hij dikwijl3 de indruk I gemaakt van een „gefnuikt genie"; de i term, waarmee de Romeins in kun I Erflaters de figuur van Bilderdijk I hebben gekarakteriseerd.' Het is ook geen toeval, dat Gerretson Bilderdijk t zeer heeft bewonderd en in zijn aspï» raties en opvattingen hem heeft ge leken ook. Als dichter was Gerretson echter bewogener; in de verzen, die hij onder de schrijversnaam Geerten Gossaert in het licht gaf, voelt men wel zijn felle geest; maar hier zijn zijn gevoelens toch gestileerd en ge- «ublimeerd. Vrij liet hij zich echter gaan in zijn journalistiek, dat in zijn uitdagende grofheid, ongeremdheid en dikwijls ongerijmdheid meer dan eens kon gelden als een grof misbruikvan dichterlijke vrijheid. Zijn geschiedenis van de Koninklijke is een standaardwerk, maar toch za] de naam Geerten Gossaert langer leven dan de naam Gerretson, hoezeer deze in zijn tijd door colleges, vertogen en geschriften van politieke en historische a3rd bekendheid heeft verworven. Ook het Eerste Kamer lidmaatschap van Gerretson was geen grootse periode voor een man, wiens gaven ver hoven het gemiddelde lagen, maar wiens ietwat gefrustreerde geest a! te vaak kans zag, mensen en toestanden tot caricaluren van de werkelijkheid te maken. Het staat vast, dat hij op later leeftijd zijn toe nemende doofheid sterk heeft gecultiveerd om minder dan ooit datgene te boren, wat hij liever vergat. Aan de grootheid van zijn figuur heeft dat echter weinig kunnen afdoen; hij is en blijft een uitzonderlijke verschijning in het Nederlandse geestesleven van de .eerste helft der twintigste eeuw. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Voor de president van de Haagse rechtbank dient op 3 november ven kort geding over de uitwijzing van dc 37 \-crstekelinjren. Het geding is aanhangig gemaakt door de vertegenwoordiging van de Republiek der Zuul-Molukken tegen de Staat. De Haagse advocaat mr. A. G. Maris znl terugzending van de verstekelingen eisen. Wie voor de Staat zal optreden is nog niet be kend. PROF. GERRETSON ...„gefnuikt genie"'... (Van een, onzer verslaggevers) IEIDEN. Toen gisteravond om streeks half acht een agent op de Leidse Steenstraat een. vechtpartij wilde beëindigen,, kwamen hender- eten „nozems", die de Steenstraat *b avonds voor hun pantoffelparade plegen te bezetten, itr opstand. De politieman werd ernstig gemoles teerd cn moest door te hulp ge schoten collega's warden ontzet. Het kleine groepje agenten kon echter geen orde scheppen. De „no zems" bleven de straat beheersen en gebruikten geparkeerde- auto's als barricades, van waarachter zij de agenten met bierflesjes en ste nen bekogelden. Onder leiding van hoofdinspec teur Verzijden kwam een grote po litiemacht in het geweer, die na vele vergeefse charges met de gum mistok omstreeks het middernach telijk uur de straat wist te herove ren. Per overvalwagen werden ge durende dit straatgevecht verschei dene jeugdige heethoofden ter af koeling naar het politiebureau .ge bracht. BüENOS AIRES. Argentijnse gendarmes hebben verhinderd, dat honderd politieke vluchtelingen in drie vrachtauto's over de grens naar Paraguay trokken om daar een re volutie ie ontketenen. De revolutiepoging zou geleid Advertentie t-M Wat 'n 20 rg als de kinderen zo hoesten. Ge-v^v|i?H lukkig is er een afdoend middel tegen: Abdijsiroop Dat afmattende "geblaf verdwijnt en ze slapen weer rustig. Een ware geruststelling voor elke moeder: Abdijsiroop in huis! PARIJS. Eert Franse straalja ger van het type „Mi ra go 3" hoeft bij rie luchtbasis Istres in Zuid- Frankrijk oen snelheid gelijk aan tweemaal die van het geluid be reikt. Vervolg van 3 selaan te Delft. .EÜ slipte cn kwam met het hoofd voor een wiel van een vrachtauto met oplegger. De man werd op slag gedood. Zijn ver loofde op de duo kwam met de schrik vrü, Ook elders in het land hebben zich in bet afgelopen weekeinde min of meer ernstige verkeersongelukken voorgedaan, waarvan enkele met do delijke afloop. Onder Soest is zaterdagnacht om streeks half drie een personenauto, bestuurd door de 21-3arige mejuf frouw G C. van Dijk uit Amersfoort tegen eên wegwijzerpaal gebotst, met het gevolg dat zowel de bestuur ster als de naast haar zittende A. J. C. Stam (23} uit Baarn werden ge dood. Te Woudenberg is zaterdagavond op de Stationsweg de motorrijder G. W. van Gulpen (19) uit Maarn tegen een vrachtauto opgereden en vrij wel aanstonds daarna overleden. De oorzaak van het ongeluk is niet op gehelderd. Onder Veldhoven reed de 39-ja- rige landbouwer J. Machielse op zijn motor tegen een boom en werd op slag gedood. Zijn vrouw is ernstig gewond naar een ziekenhuis te Eind hoven gebracht. Beiden waren af komstig uit Olrschot en hadden vier kinderen. In Amsterdam kwamen zaterdag twee dodelijke ongelukken voor: Op de Wittenburgergracht werd een jongen van 12, T. A. Jonker, op de fiets aangereden door. een autobus en op slag gedood en op het Joh. Vermeerplein werd een scooter ge- grepen door een vrachtauto, waarbij de 62-jarjge mevrouw H. Zwart het leven verloor. Tenslotte werd zondagmiddag op de Zilkerduinweg te Noordwyker- hout een bromfietser aangereden door een hem achterop komende be stelwagen en zwaar gewond De be stelwagen reed door of er niets ge beurd was. De rijkspolitie te Noordwijkerhout verzoekt aanwijzingen die tot op sporing van de autobestuurder kun nen leiden. De 23-jarige Amsterdamse zeeman Heithuizcn en de 37-jarige Ameri kaan J. A. Sefton zijn zaterdagmid dag omstreeks drie uur op de Pro- vincialeweg ter hoogte van Oud- A tie in een personenauto om het leven gekomen. De auto, bes.jurd door de Amerikaan, was.juist een Duitse vrachtwagen gepasseerd, toen acioc onbekende oorzaak de Ame rikaan de macht over zijn stuur verloor en de auto met een vaart van ruim .80 km tegen de daar in de_ weg liggende brug vloog. Dc Amsterdammer, die naasr de bestuurder was gezeten, werd uit de wagen geslingerd en op slag ga- dood. De Amerikaan werd levens gevaarlijk gewond uit - het wrak van. de auto gehaald en naar Lei den vervoerd, waar hij enkele uren later in het Academisch Zieken huis overleed. De 23-jarige ongehuwde smids knecht Boelof Mulder uit Haakswold bij Meppel is zaterdagmiddag op zijn motorrijwiel in Staphorst tegen een aan de kant van de weg geparkeerde bakfiets gebotst. Hij werd ernstig ge wond naar het Diaconessenhuis in Meppel overgebracht en is daar aan de gevolgen overleden. NIJMEGEN. In het afgelopen weekeinde brak er in een woning onder Brakkenstein 'n binnenbrandje uit, na afloop waarvan men ontdekte dat er een geldkistje met 4500 gulden was ontvreemd. jR/J 't begin van de Kinder- -*-* boekenweek te Rotterdam 1 werd zaterdagmiddag Annie M. G. Schmidt, die met haar „Wip- lala" de bekroning voor het beste kinderboek verwierf, in triomf m een versierde. Jan Plezier van de Rotterdamse Schouwburg naar 't Centraalstation gereden, omge- i ven door figuren uit, kinderboeken. PERTH West-A us t ra- het schip vandaag de .gereedstaande ambulars- tiè'J Het. Nederlandse Australische haven bin- ee op de kade werden emiprtinfenschip Johan nen, afgehaald. „Het was een v. Oldebameveldt is er, pc scheepstimmerman zeer snelle reis. Het na een race legen de y,acj na de geboorte heeft weliswaar een zes- klok in .geslaagd eeny]jn<rS van glas cn mul- duizend gulden extra Deeding in leven te tiplex een couveuse en gekost maar het was de houden, die op 18 0kto- «Jurstoftent gebouwd, moeite waard.*' ber nan boord uoortijdig\ roaar .na ecri paar da- Inmiddels wordt yjt :er wereld, was geko- Kcn begreep men reeds het ziekenhuis in Free men. £at dc zuurstof voorraad mantle gemeld dat de niet voldoende zou zijn. toestand van de twee- Men stuurde een radio- ling nog steeds zorg- boodschap naar Free- wekkend is. mantle en de. race tegen De ouders van de. de klok begon. tweeling zjjn mevrouw Grietje Visser en de „We hebben het ge- heer Barend Visser uit le kracht op te stomen haald, geloof ik al \yas Amsterdam. De familie naar Freemantle, de ha- het op het nippertje", Visser bestaat verder ven van Perth. Twee zei vanmorgen 'n glun- uit Wilhelmus en Joze- dagen eerder d2n het derende gezagvoerder fus, die drie en twee reisschema aangaf liep toen. de kinderen 'in 'n jaar oud rijtt- De onverwachte, te rroegé geboorte van Maria en Engelina Vis ser leidde ertoe dat ge- sagvoerder P, de Groo- :e bevel gaf om op vol- MOSKOU. Nobelprijswinnaar Boris Pasternak heeft in een tele gram aan de Zweedse Academie zijn dank betuigd voor de onder scheiding met de, woorden: „Onein dig dankbaar, getroffen, trots ver baasd," verlegen". Maar de „Lraw- da" heeft hem opnieuw scherp aan gevallen. Ruslands - oudste journalist en schrijver David Zaslawsky noemt Pasternaks boek „Dr. Zjiwago" ,,eeu kwaadaardig schotschrift tegen de socialistische revolutie".„Pasternak (Advertentie l.M.) Brandend Maagzuur na iedere maaltijd? Gf angst bij voorbaat b^ iedere hap eten? Kennies nemen - en., altijd zorgen dat ge ze bij de hand hebt, Len of tweo Kennies - gewoon laten smelten op de tong - neutraliseren al het overtollig maagzuur dat uw pijnen veroorzaakt. En zo wordt uw zuurbrand geblust in een paar tellen. Heerlijk middel die Rennles - en ze smaken nog lekker ook. heeft in dit boek getracht al het nieuwe, dat door de revolutie ia gebracht, zwart te maken," aldus Zaslawsky, Bitter voegt hij eraan toe dat de roman „een sensationele vondst was voor de reactionaire burgerlijke pers, die bijna stik kend van verrukking het boek onmiddellijk tot het beste werk van het jaar heeft uitgeroepen". De „Prawda" schreef na de hef tige ontboezemingen van ïtusianös oudste journalist verdernog: dat Boris Pasternak de Nobelprijs voor letterkunde moet verwerpen, „als er nog een sprankje Sow jet-waar digheid in hem overgebleven is". Het noemde de schrijver een „door en door bourgeois-ititellectueel". Pasternak heeft zich inmiddels opgesloten in zijn landhuis in het dorpje Peredelkina, waar buiten landse correspondenten hem ve'ir- geefs trachten te bereiken om zijn reactie te vernemen op de in de Sowjet-Unie uitgeoefende kritiek Poolse bladen publiceerden zater dag wel foto's en levensbeschrijvin gen van Pasternak maar repten niet over zijn boek. Zij legden de na druk op zijn vertalingen van Sha kespeare, Goethe e.a. De Oostduitse, Hongaarse en Tsjechische pers leverden zondag kritiek op Pasternaks onderschei ding vrij naar de Russische kran ten. De 23 genezende bestanddelen lossen het slijm op en verjagen de ziektekiemen. zijn door kolonel Eliseo Salinas, een naar .Argentinië uitgeweken liberaal. De liberale partij is fel gekant te gen generaal Stroessnet, de huidige president van Paraguay. In de drie vrachtwagens zijn ISO machinepistolen, 50 revolvers, 50 faa- zoeka's, 2 machinegeweren en 3 zendinstallaties gevonden. DEN HAAG.- Onder dq levende have van de KLM DC-7-C.die zon dag van Amsterdam naar. Johannes burg is vertrokken zijn ook twee echte Haagse kikkers, die de reis maken in een gerieflijk sigarenkist je, rijkelijk voorzien van grasom te gaan deelnemen aan de internatio nale competitie verspringen voor kikvorsen, die binnenkort te Elsburg in Zuid-Afrika zal icordeit gehou den. Dit is een jaarlijks terugkerend evenementin dat - land, dat zelf maar weinig kikkers rijk is. Dit is de eerste maal, dat echte Hollandse kikkers de Nederlandse 'driekleur in Elsburg zullen verdedigen.- De kikkers zijn gevangen door de heer R. W. Boswinkel iiT Deri Haa^, die overigens helemaal geen kikker- specialist is. Dat hij niettemin op de kikkerjacht toog is een gevolg van het feit, dat een jaar of tien geleden een hem overigens vrijwel onbeken de neef naar Zuid-Afrika vertrok. Deze neef, nu een achttien jaar oud, werd in zijn nieuwe vaderland lid van de Elsburg Sportclub, een ver eniging die zich met sport in de breedste zin van het woord bezig houdt en ook elk jaar de internatio nale kikkerspringwedstrijdenL orga niseert. Dit neefje vroeg de heer Boswinkel of hjj niet kon zorgen voor vertegenwoordigers van het kikkerland bij uitnemendheid. TANT£ EDITH ZAL RWENljrZbN IK VIND 'T VERVE LEND OM JE TC VDOR KlNDERMEIS JE TE SPELEN, CAROL, MAAR JENNIFER ER HELEMAAL OP GEREKEND OM VANDAAG NAAR DE OiE RENTU1N TE GAAN .VIND 'T HEUS NSE7 NAAR? PlEPKUlKENE, SJIEKEND, OF anders FAZANT.. 9 DAT IK MET JOU GA CAROL, SK HEB HAAR Ifi TACTVOL GEZEGD DAT IK VEÊLA KIND BEN JU» liever jou dan enfjn, laten HAAR ALS TANTEVj^WE EERST MAAR WAT GAAN ETEN NATUURLIJK NIET'T LUKT FRANS MENU - WÜZLSN ZEKÉR ENGELS. IK WSL GRAAG HUTSPOT ME LEUKIK IN GEEN JA iN DE DIE RENTUIN De heer Boswinkel dacht eens over dat verzoek na en begon met de K.L.1VL prijsopgave te vragen voor twee Rikkertiekets naar Züid-Afrika. Het antwoord was: 28 gulden en dat vond de heer Boswinkel wel wat prijzig en eigenlijk ook wel een mooi voorwendsel om zich van de kikkerjacht te kunnen onthouden, Hij deed zijn neef mededeling van de prijsopgave, niet vermoedende dat hij enkele woken later een aan getekende brief uit Zuid-Afrika zou ontvangen, inhoudende drie pond ter bestrijding van de onkosten. Toen is de heer Boswinkel dan toch maar op de kikkerjacht gegaan. Aan de Leyweg in Den Haag wist hij de springers te zitten op de daar gelegen bloemkwekerijen. Bij een bevriende kweker ging hij eens pra ten en daar bleken de kikkers het personeel gewoon voor de voeten te' springen. In de kortst mogelijke tijd had hy dan. ook twee kikkers, vei lig opgesloten in een kartonnen doos. Zo leek bet tenminste. Maar weldra huppelden er thuis bij de heer Bos winkel twee kikkers vrolijk door de kamers rond. Te vangen waren zij niet meer. De heer Boswinkel is toen nog rr.aar eens bij de bevriende kweker gaan praten en ditmaal luk te het, de springkampioenen bij de K.L.M. af te leveren. „Het is een gokje," zegt de heer Boswinkel. Een aantrekkelijk gokje, want de beste springer daar in Zuid- Afrika krijgt nog altijd honderd pond; de tweede prijs is vijftig en de derde vijfentwintig pond. Dat geld is voor de eigenaars. En ginds in Zuid-Afrika staat de heer Boswinkel geboekt als de eigenaar van de Ne- .derlandse kikkers- MADISON (Wisconsin) Dc dag kan komen dat de filter in uw siga ret van kaas Is gemaakt. Maar maakt u zich geen zorgen de tabak zal in. het geheel geen kaas&maak heb ben. noch van Camembert. Roque fort of Edam. Het bureau van gouverneur Ver non Thomson van de Amerikaanse staat Wisconsin heeft bekend ge maakt/dat er een mogelijkheid is dat de kaas van Wisconsin een nieuw praktisch gebruik vindt. nl„ als filter voor sigaretten. De kaas zal reuk- en smaakloos worden ge maakt zódat er bij het roken niets van te merken valt. Proeven hebben uitgewezen dat een filter met kaaspoeder 85 pro cent var. de teer in sigarettenrook verwijdert, dat is 30 procent meer dan anderè filters doen en ook de gevolgen van de nicotine belangrijk vermindert. ARNHEM. Dr. J, Schouten heeft afscheid genomen van het po litieke leven, waarin bij In 1918 zijn intrede deed- Dat geschiedde bp de zaterdag in Arnhem gehou den najaarsvergadering van het par tij-convent der anti-revolutionairen. Het waren niet slechts zijn par- tijgenoten, die dr. Schouten de .-and kwamen drukken: dr. Di-ees, de vi- ce-president van de Raad van Sta te ,dr. A. L. L. Rutgers,, de voor zitters van Eerstè èn Tweede Ka mer en talrijke andere parlemen tariërs waren naar Arnhem geko men om de scheidende politicus van hun waardering te doen toll ken. Aan ,dr. Schouten werd eei. bundel opstellen overhandigd, die betrekking hebben op de talrijke onderwerpen, waarmee hij zich in zijn langdurige politieke loopbaan heeft beziggehouden. WENEN De Oostenrijkse Al penreddingsdienst heeft bekend gemaakt, dat niet minder dan 102 mensen dit jaar totdusver het leven hebben verloren in de Oostenrijkse Alpen en dat 3.050 mensen, bij on gevallen in 'de bergen zijn gewond. Van mei 1945 tot eind september 1958 zijn in totaal 1.226 mensen in de Oostenrijkse Alpen omgekomen. (Advertentie l.M.) door URSULA CURTISS k* vb v v vGvv^^vvv-;* CJ1J' WAT DOfc JIJ. HIÉR? IK WOON Jt HOUDT Mt VOOR D£ 6£K,.Ht' Wagen! fXKL'JK NÉMfcN DAAR. ItrAtfc RIJ Dm 344C. Zonder moeilijkheden te ondervinden ar. riveren Jeannette.cn John bij de steiger, waar een bootje ligt, dat John naar dc „Waterjuffer" zal brengen. Het vaartuig ligt reeds op stroom met draaiende motoren Rob haalt zijn nieuwe gids ai. Veel woorden worden-er met verspild. John neemt afscheid vr.n Jeamiette. die een zucht van verlichting slaakt, wanneer zij even later haar verloofde aan boord ziet klimmen. Ziezo, nu kan dc politic nog lang zoeken... de vogel is gevlo gen. Maar. ongeveer tezeïfder tijd vinden de po litieagenten, die op het hoofdbureau een plan de campagne hebben uitgestippeld en nu terug zijn gekeerd, de arme Manuel in de oude hacienda. Hij zit onder do builen en de blaiiwe plekken van het pak slaag dat hij heeft gekregen. „Die schurk is er vandoor gegaan." rapporteert hij, „samen met die schooljuffrouwJullie moeten er wel gauw by zijn. anders zijn ze verdwenen." maar de politie stelt hem gerust: alle wegen in de omtrek zijn afgezet. o haard aan te maken, meneer Tor- ran t. Maar... u moet zorgen dat u zich niet brandt." Hij ging rechtop staan. Ze had pantoffels met rubberzolen aange trokken. zag hij. En ze had, terwijl ze boven was, nog een tweede veran dering ondergaan. Ze was niet meer in het nauw gedreven en boos, maar heel ri'stig en zeker van zichzelf- Hij vroeg zich af hoe 't er uit zou zien op de andere verdieping. Ml*- 18 le, na een korte aarzeling, en haar gchien kon hij daar achter komen stem klonk alsof ze iets uitgevochten via Maria Rowan of via mevrouw Torrant keerde en. reed de heu- had met zichzelf. „Maar doet u geen Kirby, die koffers op de zolder be vel af. Martin, vertelde hij, had prach- moeite, ik haal de sherry wel." waarde. tige resultaten bereikt met sneeuw, Ze was in een ogenblik terug met „Ht was me aan 't warmen," zei niet de gewone bevroren beken en een karaf en glazen. Ze schonk er hij en bij maakte plaats voor haar denneboraen, maar zo, dat je dacht twee vol. hief het bare op en keek bij 't vuur. „U moet ook zorgen dal er je handen in te kunnen steken. Torrant recht in de ogen. Het was u Warm wordt, juffrouw Blair. Het „Er moet een enorme hoeveelheid of ze zich plotseling iets herinnerde. is een riskante tijd *00 het ogenblik, foto's en zo geweest zijn toen hij Ze zette haar glas neer met een ei- u kunt niet voorzichtig genoeg zijn. stierf," zei hij. „Had u iemand om u genaardige vastberadenheid en zei: Ze begreep hem blijkbaar zonder te helpen met opruimen?" (,ik moet nu werkelijk even andere moeite. „Inderdaad," zei ze zacht, Hij dacht aan Phil Stark, die Mar- schoenen aan gaan trekken." „maar ik ben heus heel voorzichtig." tin's camera's had verkocht en die Jammer, dacht Torrant spijtig. Het Ze verontschuldigde zich toen de Annebelle Blair niet vertrouwd was uitstekende sherry, droog en kqp- telefoon in de andere kamer begon had. Maar zé antwoordde rustig: pig, zo koppig, dat ze haar glas niet te rinkelen. „Neemt u nog wat sher- „Nee. Zijn werk behoorde hem zo leeg had durven drinken. Hij keek ry, meneer Torrant," zei ze .glim- volkomen toé, dat ik er niemand an- neer in de open haard. Er lagen half lachend, voordat ze de deur uit ging ders aan wilde laten komen. Het is opgebrande blokken en' in de hoek meneer Mallow vond hem verruk- allemaaï opgeslagen, precies zoals ernaast zag hjj kranten, aanmaak- kelijk het was." Toen zweeg ze weer, hem hout en nog een flinke hoeveelheid Torrant gaf haar tien sekondep. als het ware uitdagend te vragen blokken. Wat zorgzaam en compe- Toen ging hij haar geruisloos ach- waar het was. Hij deed het niet. tent was ze tochWeer had hij 't terna. In de hal zag hij een half- Kij stopte voor het Mallow huis, gevoel, dat er nu een gevolgtrekking openstaande deur, waarachter de stapte uit, opende de deur voor haar voor het grijpen lag. Ergens in z'n stem van Annebelle Blair klonk, en zei opgewekt: ,LZo, nu 'n heerlijk achterhoofd, ergens in z'n onderbe- die korte, wéinig verhelderende aut- vuur." wustzijn... woorden gaf. Hij keek voorzichtig „O nee," zei Annebelle. glimlachend, Ongeduldig liep hij naar het bu- naar binnen en was stomverbaasd maar ijskoud. „Het is_ vriendelijk reautje in de hoek van de kamer, over het totaal andere cachet van van u zo bezorgd te zijn. maar ik Het ging onhoorbaar open en hii deze zitkamer. De indruk die hij er red me best." zag de keurig geordende vakjes. Hij dat korte ogenblik, van opving, was „Onzin," zei Torrant over zijn pakte er in 't wilde weg wat papie- voor alles kleurig, de verf had een schouder en hij liep voor haar uit ren uit Een zakenbrief, gericht aan warme, rode tint het pad af naar de voordeur, terwijl Gerald Mallow, een rekening. Maar „Nee," zei Annebelle voorzichtig, hij in geuren en kleuren het ver- niets, dat ook maar enigszins ver- „Dat weet ik wel, maar ik kan niet haal van een kennis verleide, die dacht leek. En Annebelle Blair had vrijuit praten.,, Ja Ja, ik zal. er net genezen was van een flinke long- een massa tijd nodig om een paar zijn," ontsteking, Annebelle Blair stond te andere schoenen aan le trekken. 2e legde de hoorn op de haak en popelen om hem uit haar tuin te Hoopte ze missschien hem bij het Torrant stond onmiddellijk in de gooien; haar gezicht was gespannen bureau te betrappen? deuropening van de donkere zitka- cn razend van woede. Maar ze durf- Snel ging hij naar de haard terug mer. Hij liep naar haar toe, toen ze dc niet. Ze haalde haar sleutel voor en hield een lucifer bij de onderste tevoorschijn kwam en deea verrast de dag en deed de deur open. krant. Hij vatte dadelijk vlam en na een korte blik in het andere ver- De zitkamer, met z'n behang van de aanmaakhoutjes begonnen te knet- trek, De ramen waren smetteloos wit zeewier, was zo donker als een kei- teren. Toen zag hij iets. dat hem te- en de muren ernaast waren bleek- der na de zon en de sneeuw buiten, voren niet opgevallen was: een ge- blauw geschilderd. Hij snoof de geur Het was, dacht Torrant, een uitmun- schroeid stuk briefpapier en het res- van verse verf op en vroeg verwon» tende plaats om bet bestaan van tant van een handtekening: öerd: „Bent u aan 't schilderen ge- een schaduw te leiden. Achter hem Louiweest?" zei Annebele Blair stijfjes: „Ais u Torrant bukte zich en strekte „Nee, dat was uitsluitend het ini- me even wilt excuseren, ga ik dro- zijn'hand uit. Vliegensvlug kwam .er tiatief van mevrouw Mallow, zei ge schoenen aantrekken," een pook over zijn schouder die mid- Aonebeile.' Ze Hep langs hem heen „Ja," zei Torrani. „dan zal ik de den in de blokken porde en een re- en ging met haar rug naar hem toe haard aanmaken. En moot u niet gen van vonken veroorzaakte.' De voor het raam staan. „Ik kan moei- iets drinken? U ziet er zo door en brief werd opgenomen in de vlam- lijk in zo*n omgeving leven, maar door koud uit." men. Spottend zei Annebelle Blair: mevrouw Mallow hield van... eh.. „Ik heb 't ook koud," zei Armebel- „Wat een goed idee eigenlijk om de vrolijkheid,"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1