ASPECTEN VAN WERKTIJD VERKORTING D cto imdum PSYCHOLOGIE IN FLACON-FORMAAT m AROL DAY Middagje VOOR IEDEREEN DIE j VAN 2IJN HOfST Af !ü<!Bn CACAO DE ZAAlü SUPERTELEX 3000 woorden per minuut dcüfialö S^,*Sie INTURcM lvAN;':. KAPITEIN- Donrlerdag 30 oktober 1958 HET punt van de werktijd1verkorting is in Nederland niet in de ijs kast gedeponeerd, doch in sluimerende toestand bevindt liet zicb wei. Dat ligt niet enkel aan het feit. dat de regering er een af wijzende houding tegenover aanneemt; het is ook een gevolg van de omstandigheid, dat de vakbeweging, die zich alle rechten heeft voor behouden. er geen indrukwekkende actie voor ontplooit- Er is een vrij algemeen gevoelen, dat de voorwaarden er voor nog niet vervuld zijn. Dringend schijnt de zaak ook niet te wezen. Men komt. congresverslagen lezend, natuurlijk we] pleidooien voor een kortere arbeidstijd tegen, maar de echo bij degenen, voor wie die zou gelden, is duidelijkerwijs sléchts zwak. Hiertoe werkt mee dat het geregeld van verre naar het werk reizen (het z.g. pendelen 1 In ons land bij lange na niet zulke afmetingen heeft aangenomen al? b.v. in België, waar velen jaar in jaai uit een uur of zes per dag in bus en trein doorbrengen en uiteraaid graag geneigd zijn. hier een stuk arbeidstijd in te zien. De motivering voor hei verlangen naar een kortere arbeidstijd is in deze tijd uiteraard een andere dan driekwart eeuw geleden. Toen maakte de leuze van de arbturendag deel uit van een heel samenstel van eisen die beoogden, de arbeider nit zijn halve «lavemij te verlossen en te maken tot een volwaardig lid van de maatschappij. In onze dagen valt de klemtoon op de noodzaak, meer tijd van ontspanning te stellen tegenover de door mechanisering en rationalisering ontzielde arbeid. Vroeger vonden tal van mensen een stuk levensvervulling in een zinvol ambacht. De huidige massa productie echter maakt de werkkrachten tot nummers. Men werkt voor zijn levensonderhoudniet. omdat men er voldoening in vindt. Het is een argu mentatie, die we! klopt, maar lang niet over de hele linie. Het oude type ambachtsman mag dan goeddeels uitgestorven zijn. de vakman is dat in genen dele. Die bestaat en is zeer gewild; en zijn werk is veelal iang niet zo vervelend-mechanisch ab mei de zoeven vermelde redenering overeen komt. "V TAN regeringswege benadert men het vraagstuk natuurlijk van een andere kant. I)e ontwikkeling der verhoudingen heeft er toe geleid, y dat de regering scherp de polsslag van het cronomisch leven contro leert. Ze heeft te maken met lonen en prijzen, met de werkgelegen- beid en met de betalingsbalans. De economie moet een renderend geheel Jtijn in die zin, dat de bestedingen het feitelijk nationaal inkomen niet over treffen. Op dit ogenblik is de regering van mening, dat de toestand van de economie een verkorting van de arbeidstijd bij gelijkblijvende beloning niet verdraagt. Bij een vorige gelegenheid hebben wij er al eens de aandacht op ge vestigd. dat de mechanisering en rationalisering de betekenis van de factor arbeid in het voortbrengingsproces verminderen. In dezelfde redenering, die uitpaat van de ontzieling van de arbeid, past de vaststelling, dat deze ©ntzieJirtg de prijs is die wordt hetaald voor een aanzienlijke verhoging x'an de levensstandaard. Er wordt minder,gewerkt en desondanks meer voort gebracht Ziedaar het argument, dat tegen het regeringsstandpunt kan wor den aangevoerd. Dat het niet met felheid geschiedt, heeft twee redenen. De eerste is weer het gemis' aan geldigheid over de hele linie; de tweede is. dat mogelijkerwijs met de vele loonsverhogingen in het verleden een beetje op de ontwikkeling is vooruitgelopen. Er treedt hier nog iets anders aan de dag. De huidige vakbeweging draagt een belangrijk stuk verantwoordelijkheid voor de economische toe stand. Ze heeft nog altijd tot taak de verkrijging van zo gunstig mogelijke arbeidsvoorwaarden, maar ze weet, dat die ook slechts bereikbaar zijn '""tder zo gunstig mogelijke economische omstandigheden. Dit verklaart b.v.. waarom recentelijk hef Zwitsers Vakverbond afwijzend stond tegen het (mislukte) initiatief van de (niet-socialistische) Landesring der Unabban- gigen om de werkweek van 48 tot 44 uur in te krimpen, tiet Zwitsers Vak verbond is niet tegeti arbeidstijdverkorting, maar wil er zelf bij zijn! IN Amerika wordt in tal van bedrijven lang geen acht en veenïg uur meer gewerkt; vaak zelfs geen veertig. In dat land heeft her meer voortbrengen bij kortere arbeidstijd door de automatisering op zeer duidelijke wijze vorm gekregen. Dit U inzonderheid het geval in de automobielindustrie, waar een steik verband bestaat tussen de vraag naar wagens en de duur van de werkweek, welke laatste echter haa«t nooit de veertig uur bereikt. Bij een langere arbeidsduur waren er natuurlijk minder mensen nodig maar de automobielen zouden er niet zoveel goedkoper door worden, omdat de apparatuur zoelje>aan veel kostbaarder is geworden dan de arbeid, hoe boog die ook wordt betaald- Het staat wel vast, dat veel beschouwingen, die op het ogenblik in Euro pa ten beste worden gegeven, zich feiteliik baseren op Amerikaanse en Biet óp Europese toestanden. Het ook hier wel bekende middel om door verkorting van de werktijd meer mc-nscn aan het werfc te houden, wordt eigenlijk alleen maar aanbevolen in tijden van werkloosheid. Soms heeft de wep3. de werktijd te verkorten, ook wel als (niet uitgesproken) motief de hoop, meer overuren te maken- In dat geval is het enkel een verkapte poging Lot loonsverhoging... Tegen aanzienlijk afwijkende lonen per bedrijfstak bestaan naar onze mening gegronde bezwaren, maar legen een bekijken van de werktijden per bedrijfstak lijkt veel minder in te brengen. Een relatie tussen de graad der geestdodendheid va» de arbeid cn de mate van vrije tijd is zeci ver dedigbaar; te meer, daar deze gee=fdodeadhcid rechtstreeks -er ba tul houdt met mechanisering en rationalisering en dus vermindering van de arbeids kosten. Bij otis zo goed als in Zwitserland zal de vakbeweging er echter zelf bij moeten zijn; -ook in haar bemoeienis met het vraagstuk der vrije tijdsbesteding, dat heel wat meer voeten in aarde beeft dan velen bevroeden. sang gedoemd is. Maar de parfum- ken en prijzen. Met de parfums fabrikant kan u in een onkel ogen- ligt het niet anders. Maar er is blik duidelijk maken dat dit onzin ook een andere onderscheiding te is. Er is de laatste jaren namelijk maken. Er zijn zachte, uitdagende, een duidelijke en verheugende ver- tedere, deftige, chique, sportieve, ver schuiving in de keuze van parfums leidelijke en ik weet-niet-hoeveel- le bemerken. soorten-nog-meer parfums. De kunst Kocht men vroeger dikwijls zwa- is het parfum te kopen die bij het re. ietwat zwoele parfums, de eigen type past. laatste jaren is er e m toenemende Ach, de ware parfumverkoper voorkeur voor het lichtere, spor- kent zijn klanten. Hij weet dat wat lieve, frisse parfum. Daaraan kunt oudere vrouwen, die net iets te u zien dat het met onze jeugd jeugdig lijken om het werkelijk te heus niet zo slecht gesteld is" ver- geloven, bij voorkeur parfums ko- i-C.lv aaraig spelletje voor telde .me een Panjse parfumfabri- pen waarin jasmijn is verwerkt de komende winteravon- kant. „Zij zoeken de sfeer van het omdat het hun herinnert aan de jspoitveld boven die van de nacht- goede tijden van weleer. Hij ziet aen' AiOara iedereen ae KOJjie club. die van de kameraadschap met één oog dat deze vrouw het op heeft, vraagt U de aanwezi- uovcn di$ van de romantiek". En nieuwste parfum wil kopen omdat oen- Waaraan rievkan iuïïip dat 1S dan wel bet doorslaande be- ze ook dé nieuwste mode draagt, gen. „waaraan aentcen jutae Wljs dat het er ondanJcs E]vis de ^schoon het haar -tussen ons Dt? het- woordje parfum? U Pelvis nog helemaal niet zo slecht gezegd en gezwegen eigenlijk zult versteld staan van de ant- voorstaat en dat Jiet in de ttfd van helemaal niet staat. de wals en de Charleston toch ook Hij begrypt dat hij de vrouw, die woorden. mijn porte- n}et allemaal botertje tot de boom duidelijk te veel bonbons snoept, 'n monnaie", zeggen sommigen, was. Maar laten we u verder in ietwat zoetelijk parfum moet aanra- nnn-rnl mn»nt>n cnmW Ann de geheimen van de parfumkeuken den' omdat ze een ander toch niet vooral mannen, som oei. ,,/mn inwijcfen_ Ej. xijn naineiyk heel wat neemt. Hij. weet ook dat vrouwen uit schone -urouiuen anttüOOfaen soorten en heel wat merken par--.zuidelijke landen in het algemeen anderen smachtend. „Aan een °v=r merken praten we voorkeur tonen V-oor bloemenpar- natuurlij k ruet. fums, terwijl Scandinavische vrou- moctstoj, me lekker ruiktAnders zoudt u naar de winkel wen 'dikwijls een pittiger parfum gooit een derde er kalm tus- hollen en onmiddellijk een bepaald verlangen. sendoor. Een vriendelljK meisje in Gr&sse plukt bloesem, de grondstof voor de p*r- fnms. Aan rif flesje van pak aan veertig Nee, zuivere „natuurparfurns" be- ,,-n.v-n uk jKuyu. gU^den bestellen en reclame maken staan er niet meer. Praktisch alle klinkt het Uit oen andere hoek. mag natuurlijk niet- parfums, ook de duurste, hebben fluistert „Met soorten ligt het anders, altijd eon vleugje synthetische olie me„ te ma!tea" deed ik 10 neu- De meest gemaakte indeling is de (ja, in parfumknngen spreekt men traal mogelijk volgende: parfums met de zoete nonchalant over olie alsof men het vergist -zich" antwoordde hij. ;eur van bloemen, de' frisse geur voor het smeren van een auto ge- onze onderzoekingen hebben uit- ■aM fruit, de krachtige geur van bruikt inplaats voor zoiets Vft«- r IrAan de liefde iemand zacht. In een paar minuten hebt u zo een karakteranalyse waar een ge routineerde psychiater zijn vingers voor aflikt. De eersten zijn mate- ..VJT_. rialisten, die alleen maar aan geldÓ^eer zoet. denken. De tweede de romantici, die verzot zijn op Ame. -- "J.ur "an ,7-, i4^~ gewezen dat de vrouw vooral een. hout, de scherpe geur van kruiden lelijks ais Eva). Synthetische oh en parfum gebruikt om de prettige Waardoor bet hp.rinnpring'on aan rte ip.U3d te b«- terwijl er ook zgn. moderne par fums zyn, die fris zijn en toch ook „gaan langer mee waaraour oei herinneringen aan de jeugd te be- parfum veel langer zyn heerlijke waren. Het heeft iets van het heim- cn laten we er onmiddellijk aan naar een betere hid" Uiteraard is dit een hele grove toevoegen: zijn duurbetaalde - Ma al ze nu zelf jóng is en onderscheiding. Het is hetzelfde als geur behoudt. d „ef, hprinnerinerm heeft" oro rikaanse pocket-books, men in een Frans restaurant „rode" De parfums zijn een onuitput- upèrde ik voorrirhtii De derde is een nuch- wijn bestelt. krijgt dan beste telijk onderwerp voor besch&uwin- rj-: k.pi. me verstoord aan C' ter man, die zich door rode wijn maar er zijn tientallen gen. „U denkt natuurlijk dat de e^t une oue^ion difficHe" zei 'hij "ïets^ van^de wijs laat soorten rode wijn in allerlei sma- vrouw een^parfum gebruikt om de tenslotte. Dat brengen. Diegenen, aan de jeugd denken, zijn waarschijnlijk iet wat bedaagde dames, die zich nog niet van hun jeugd hebben losgemaakt. En de vijfde is uiteraard een jong meisje dat nog van de liefde droomt. En u weet nu gelijk wat parfum is. Precies, een psycholoog in fla conformaat. Aan het parfum her kent men de vrouw. Een door de wol geverfde parfumeur kan u aar» dc hand van het parfum dat ze ge bruikt.. vertellen of ze trouw is, veel snoept of 's avonds de afwas laat staan voor de volgende dag, Een van de redenen waarom de Franse vrouw zelden bij een psy chiater terechtkomt js omdat v.e de waarde van parfums beseft. Als ze met zichzelf overhoop ligt, gaat ze eenvoudig naar een parfumwinkel. Het heeft het voordeel dat haar karakter op de meest complimen teuze wijze wordt blootgelegd, zon der gezeur over complexen en zo en dat ze als ze de winkel verlaat, bovendien nog prettig ruikt ook. Ik zal het u nog sterker vertel len. Er zijn onheilsprofeten, die dik ke. boeken volschrijven over het feit, dat onze beschaving ten onder. man te behagen", zei mij een par fumfabrikant in een gesprek. „Och, misschien heeft het er iets een moeilijke A. W1GBODD Adviertentie l.M.) bier om in te bijten! Groot pafc (500 gr.} tijdelijk van 195 voor I Mandrmol ro/pn /ljn rr ni>dlR om enkele druppeltjes zuivrrc rozenolie te t erkrijcen. Ro/enolie K een van de allerduurste eswnces. Advertentie l M U hoort 't door de radio... U leest 't in de krant... U ZIET 'T IN PANORAMA! REPORTAGES HEET VAN DE NAALl XTerkloze Amerikanen vzw*/-/#--/;.. ZEG CAROL, AIS PRAAT NOU GEEN ONZIN PAPS TOCH WEER W 6CHAT-PAT Z'JN DINGEN DIE ZOU GAAN trou- zAjou NIEY AAN GAAN. KOM WEN ZOU IX'T rUNi—Sr W£ GAAN NAAR VINOEN AXSHU MET -50U DE LEEUWEN TROUWDEM EN ZEG ZULKE DINGEN OVER IE VADER En m AL&JeauEFT NIET TEGEN ANDEREN JENNIFER, ANDERG WORD IX BOOS GOEw(-MAAR A\£> TANTE REDITU HOORT DAT UU MET ME NAAR DE DIERENTUIN GEWEEST &EHT ZAL ZS TOOI DENKEN DAT JE 'N OOGJE OP PAPS» HEBT CAROL OAT ZUL JE ZIEN ZE IS VfeRGCWRIK KÉUlK JALOERS PAP5 MANNEQUINS. IK WIL WEDDEN DAT ZE BANG"IS DAT HU MPT VAN MEN TROUWT EN DAT ZE PAN NlET MEER DE &AAS ZAL ZUN IN HUIb tHrU}5£H Ö/J Pt DOKTOR VA/Y Htrwt&Huis D0IT HÊTüOfcD., HEBT 5TtVl6t HANDEM WAR KOMT ttfi 50CHT WATMOtT DOtn 7 WAAR ZirHfcTóttJÜR oottrtR.u KemrfATuuRujK i HOPriOOSNfcr Ot KRtuPtlt JOti&tn Dtt OPERATIE Z0Ü MISSCHIM ZL PUCK/ NOtAtÊN SiïtlPtH MAAR DAT WORDT 5 Zi^ti TOESTAND LAN6DUR16E 6titHIÊ- HAI IKMtN 2E.LP HOPELOOS? DuPI 15 Jeannette begrypt ook winnen een miljoen TORONTO (Canada). Een werkloze timmerman en een andere 21 jarige werkloze hebben elk 500. gulden gewonnen, toen London Crv" de handicap-pafirdenrennen in fJcin- market lüon. WASHINGTON Het Amerikaan-j Fred Lichaz en Jordan Genga se leger heeft een super-telex ont- hadden op dit paard gewed. Lichaz wikkeld die berichten over kan j vertelde dat hij een week geleden brengen met een snelheid die onge- bijna zijn „ticket" weggegooid had veer twintig maal hoger ligt dan de .omdat hij dacht dat de wedstrijden spreeksnelheid van de mens. aan het einde van september plaats Dc nieuwe elektronische telex I gevonden hadden. heeft een snelheid van 3000 woorden per minuut. Dit is vijftig maal snel- van bijzondere drukte en tijdens ter dan de gewone telex en 45 maat noodtoestanden berichten met de sneller dan een goede typiste. 1 grootst mogelijke snelheid door te Evenals de gewone telex werkt de- f geven. Het apparaat heeft geen nor- ze machine met ponsbanden. De ma- male letterarmen daar deze niet snel chine kan een groot aantal typistes i genoeg zouden werken. De letters die ponsbanden maken, bijhouden. Ze j worden elektronisch tegen het pa is speciaal ontworpen om in tijden I pier „geschoten". (Gistermiddag deden mijn v.» urouio en ik de wekelijkse bood. schappen. De stemming was breek. baar, want zij heeft een hekel aan winkelen en tie had een beetje spit, waardoor ik, als een bejaard manne tje naast haar voortsukkelde en tel kens op haar lachlust werkte. Maar als ik buiten dienst ben, heb ik daar niet zo'n behoefte aan. „Nou moet ik hier nog éen bloesje kopen," zei ze, stilstaand voor een winkel. ,£)an wacht ik wel buiten," ant woordde ik haastig. Want ik ken dat. Als een vrouw met een winkeljuffrouw begint te praten over kleren, staat een man er bij als een pygmee. VEak tepenouer de winkel was een standsplantsoentje. Ik ging er op een bank zitten. Er kwamen twee mannen langs, met trage mipperdagtred. De een sprak: „Toen zeg ik tegen hem: jongen, loop dan achter haar aart, dan heb je misschien 'n gezellige middag. Maar toen zegt hij: nee, dat kan ik niet doen, want ik ben een ifriend van d'r man. Toen zeg ik: nou, dat kun je toch wel voor 'n uurtje vergeten?" Ze loaren voorbij. De andere man vond het ook, dat kon je zien aan het knikken van zijn hoojd. Niet tier van mijn bankje, waren twee kinderen aan het spelen. Een. klein meisje zatnaast een kartonnen doos met vijf smoezelige poppen van sterk uiteenlopend formaat, in het schriele gemeentegras. De jongen, die ik op eert jaar of vijf schatte, 'had zijn jekfcertje als een zak over zijn schouder geworpen en sprak „Vrouw, ik ga op reis uoor een lan ge tyd." „Goed man," zei het meisje ernstig. Het jongetje liep het plantsoen in, volgde her paadje rond het grasveld en keerde bij haar terug, 't Was maar aen klein reisje, eigenlijk „Dag, vrouw," sprak hij. „Hier ben 1 fc toeer. Ik heb het heel druk gehad." „Ik ook," zei het meisje, op de doos poppen wijzend. „Ik heb in die tijd vijf kinderen gekregen," De jongen knikte niet zonder ont zag. ,.Kam je?" riep mijn vrouw. Moeizaam., vanwege de spit, rees ik Overeind. '.JZe hadden wel iets leuks, maar het stond me als een gek," zei ze. Een droef bericht. Zwijgend liepen tbc de straat in. Daar gaat, een haringman," zei ze. „Koop jij er even vier. Ik heb mijn handen Zo Vol." Op een wat pijnlijk sukkeldra/Je, haalde ik de man in. „Vier nieuwe," zei ik. „Ik ben los," antwoordde hij. Hij reed door. Ik voegde mij weer bij wrouto en verklaarde: „Hij heeft niet meer." „Ach, dat kan niet," zei ze, „Dan heeft hijje nerkeerd begrepen." ,Ên hij zei het," snauwde ik. Ze schudde het hoofd. .Hóór maar," zei ze. Inderdaad riep de haringman, on der het voortrijden, luidkeels: Hollandse Nieuwe! Hollandse Nieuwe!" Ik ondernam een tweede spit spurt cn zei hijgend: „Vier haringen „Maar man ik ben los," sprak hij ongeduldig. „Als je dan los bent, waarom roep je dan Hollandse Nieuwe?" vroeg ik. Hij keek of een wereld voor hem open ging. Toen zei hij: „Tja je mot toch wdt roepen KRONKEL i Adnenenrie ijvi j door URSULA CURTISS zwijgen alleen niet verder komt. Maar zij wil de tijd rekken. Eerst moet John ver genoeg het bin- - nenland in zijn om voorlopig niet le kunnen wor den teruggevondenHet enige dal ik u m regeert, meneer de commissaris," zegt zij tenslotte, „is, dat die twee mannen, die de expeditie paar dat zij tnet het binnenland op touw hebben gezet, van niets ./eten. Voor het overige wil ik over deze kwestie niet spreken voor ik een advocaat heb geraad pleegd." „Dat is uw goed Techt, miss Peabody," antwoordt de commissaris, „maar dan begrijpt u. dat wij u zolang hier moeten houden." Even later wordt Jeannette naar een kamertje gebracht, waarvan de deur stevig achter haar wordt verlo ten. Commissaris Barbosa begrijpt, dat hij snel moet handelen. Er leiden geen wegen het binnen land in. De weg over water is moeilijk. Ha, hij heeft een idee: een. helikopter kan hem helpen! 21 Mevrouw Watts was een jaar of vijftig. Haar huid had de kleur van waskaarsen en ze zag eruit of ze doorlopend in de rouw was. Van het 1 adres van haar zuster kon ze maar moeizaam scheiden. Het kostte Tor- rant een half uur om er haar van te overtuigen, dat hij eerlijk niet van de belasting kwam. Het was een he le opluchting toen hij het adres ein delijk m z'n zak had, want Sarah Partridge ieek hem een heel interes sant persoontje om eens mee te pra ten. Was Gerald Mallow bang voor zijn vrouw geweest... of voor zijn secreta resse? De verandering van zijn tes tament kon het antwoord zijn op een bedreiging, kon zelfs tijdelijk bedoeld zijn, maar onverwacht bin dend geworden door zijn dood. Me vrouw Partridge zou stellig geen antwoorden hebben op de2e vragen, ,maar wel indrukken. Ze was trou- i wens de enige, die de Mallows van 'dichtbij had meegemaakt. Als ze net zo iemand was als haar mistroostige zuster, zou hij onmoge- 'lyk door de telefoon iets van haar 'los kunnen krijgen. Torrant pieker- dc hierover de hele weg naar de stad terug en er was nog steeds een diepe frons tussen zijn wenkbrauwen toen hi? de telefooncel binnen ging en Lynnfield, Connecticut aanvroeg om een gesprek met mevrouw Sarah Partridge te hebben, Maria Rowan glimlachte gedwon- gen toen ze bij de deur van het res taurant afscheid nam van Simeon. ■Ze wandelde ogenschijnlijk rustig in 'het helle zonlicht, maar ze had 't gevoel of haar kleding uit laagjes ijs bestond Het was met alleen woede, die de !<t\iggestie bn haar had opgewekt, dat Louise geprobeerd zou hebben Ge- »ra?d te doden, re was evenmin uit fluitend beledigd door de gevolgtrek- 'king, dat Geiald om die reden zijn J testament had veranderd. Het was iets anders, iets diepers ze was geschokt op een manier, waardoor ze zich bewoog als een automaat. Ze had zich Gerald voorgesteld als een zorgeloos, onrustig mens, 'n beet je onbetrouwbaar misschien en Louise als een verleger., maar toch moedi ge vrouw, vaak eenzaam ondanks fhaar huwelijk.,. Er bleek niets van te kloppen. Tijdens dc lunch met Simeon was Gerald tevoorschijn gekomen als een flinke kerel, blond, gezond, een succesvol zakenman en een toege wijde echtgenoot. Natuurlijk was er wel eens iets voorgevallen in die twaalf jaar, had Simeon schouder ophalend toegegeven. Vrouwen von den hem zeer attractief en hij was bijna kinderlijk op bewondering ge steld. Maar z'n flirtpartijtjes hadden mets om het lijf, want hij hield van zijn vrouw. En Louise? Louise was verre van het ietwat pathetische wezentje, dat Maria had bedacht. Ze was een zelfverze kerde vrouw, slank en donker, met nog steeds een heel mooie huid en het onbewust arrogante optreden, dat verwende mensen hebben. Simeon verheelde allerminst, dat hij haar niet had gemogen, maar de Mallows waren geen mensen waar je over nadacht of die je zou proberen te begrijpen. Medelijden was helemaal uitgesloten. Ze waren aantrekkelijk, succesvol en zeker van zichzelf en elkaar. Maar toch niet toen ze naar Chaun- cy kwamen. Louise was niet zeker van zichzelf geweest toen ze die brief aan Maria Schreef. Ze was schuch ter en aarzelend geweest en ze had een instinctieve poging gedaan ie mand van haar eigen soort te berei ken, "Was ze ook met een beetje bang geweest? Dat was geen achteraf gepraat. Toen ze de brief ontving, had Maria hetzelfde gedacht. En Annebelle Blair vond het epistel belangrijk genoeg om het te vernietigen. Maria deed haar inkopen mecha nisch: tandpasta iets om te lezen, sigaretten en eieren. Als ze nog veel maaltijden met eieren klaarmaakte, zou ze binnenkort gaan kraaien. Het begon te schemeren en de wind was doordringend koud toeif ze by de garage in de Vanguard straat aan kwam. Een fles slaolie probeerde hardnekkig uit haar boodschappen tas te bruipen en de eieren vertoon den dezelfde neiging. Maria was daar zo mee bezig, dat ze buiten ver houding schrok van de stem aan de overkant van de weg. Annebelle Blair zei: „Juffrouw Ho- wan als u uw boodschappen opgebor gen hebt, zou ik u dan even kunnen spreken? Als 't niet te lastig is, had ik graag dat u bi> mij kwam." Ze had alle lampen aangedaan in de donkere, stijve zitkamer. Het re sultaat was, vond Maria,dat het behang nu de indruk van opgewarmd zeewier maakte. Een ogenblijk had ze een gevoel van medelijden voor Annebelle Blair, alleen in dit huis vol schaduwen. Maar haar mede lijden verdween toen ze zich reali seerde waardoor die vrouw alleen was. Annebelle vroeg vriendelijk: „Be valt de woning u, juffrouw Rowan?" „Ja, 't is er heel prettig." „Meneer Pym belde me nog op. U heeft narigheid met de sleutel ge had. hoorde ik." En meneer Pym, dacht Maria bit ter, had nog wel zo aardig geleken. Ze zei: „M'n sleutel was zoek. En toen meneer Pym er toch was, leek 't me eenvoudiger maar meteen een nieuw «lot te laten maken." H „Jammer, dat »k niet thuis was, zei Annebelle onbewogen. „Ik zou waarschijnlijk nog wel een sleutel voor u gehad hebben. Maar 't komt er ook met op aan. Ik heb nagedacht over uw over het testament van mevrouw Mallow, juffrouw Howan, Dat moet jaren geleden gemaakt zijn- Ik heb tenminste opgemaakt uit iets dat uw nicht eens zei..." De sterke witte vingers streken zacht langs de plooien van haar zwart wollen japon. „Ik begreep daaruit dat ze de laatste maanden veel met haar gedachten bij u was. Ik geloof zelfs, dat u een brief van haar had?" „Ja," antwoordde Maria en ze ge bruikte met opzet de verleden tyd, „ik had een brief van haar". (wordt vervolgt** -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1