Schiedam kreeg 'n mooie speeltuin aangeboden Bouw Noordvestbrug als gemeente-cadeau Spreek dienaren vani? de wet nooit tegen! Schijnwerpers op de Schiedamse sport F. van Veen: Er ligt n taak voor onze jeugdleiders In samenwerking gemaakt op de jubileren de T.S. Goede film voor Wijk 3 AGENDA .V Overdracht School speelt grote rol in S gemeente-leven HULDIGING G. VAN MARION BESLOOT T.S.-JUBILEUM VOOR DE KANTONRECHTER Muziek-uitvoering Leger des Heils Propaganda-avond van C.B.C. Vicaris J. D. Wuister naar Ophemert Jonge organist geeft concert Jehova's Getuigen Burgerlijke stand Wie heeft iets verloren? SCHIEDAM fesPOED VEILING TE SCHIEDAM PERZISCHE, SMYRNA EN ANBERE TAPIJTEN CHIQUE MEUBELEN W. v. d. BURG Donderdag 30 oktober 1958 Bellen by ongeval: G.G. en GJJ. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Poliüe-alarmnummer 64666. Apotheker» nachtdienst: M. M. H. Evers, Lange Haven 81. R.R. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16-30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. Zondags gesloten. Gempentelüke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30 toi 16 30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20-30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: dagelijks geopend van 10 tot 1? uur. zondagen van 12 tot 17 uur Tentoonstelling „Kunst van nu kunst van toen." BIOSCOPEN Monopole, 2, 7 en 915 uur: „De knapste meisjes moeten ster ven". Passage, alleen 2 uur; „Fanfare", UI\LKtaEN Passage, 8 uur: Toonkunst-concert. An>s tel bron, 8 uun Mob. Kruis. i Contactavond. Volksgebouw, 8 uur: ANMB. Film I Arcade, 8 uur: Comité Kath, Schie dam. Lourd es-lierdenking, Musis Sacrum, 8 uur: Veroïme. Ca baret, Voor de leden van de Schiedamse Scheidsrechters Vereniging en voor belaas te weinig afgevaardigden van de Schiedamse voetbalverenigingen heeft de heer F. van Veen, voetbal pedagoog in de KNVB gesproken over de „Plaats en taak van de club bestuurders en jeugdleiders in de jeugdsport." Deze bijeenkomst is be legd door de SSV in samenwerking met de sub-commissie van de KNVB, De heer Van Veen heeft een warm pleidooi gehouden voor begrip van de medemens is. „Deze tijd is dyna misch, de jeugd heeft het vertrou wen verloren" zo stelde het de heer Van Veen, Vele ouders falen. Soms fungeert een thuis slechts als garage en tankstation. Daarom ontstaan de hedendaagse excessen van de no zems, die zich in hun eenzaamheid aaneensluiten en tot baldadigheid ko men uit verweer en rancune tegen een harde wereld. Spreker lichtte zijn stellingen uitgebreid met voor beelden uit zijn drukke praktijk toe. Clubbestuurders hebben tot taak meer dan normale aandacht te beste den aan de moeilijke jongens in hun club, omdat deze jongens belangstel ling ontberen. Dringend deed Van Veen een beroep op de Schiedamse functionarissen niet te berusten in de .Jullie hebben geen beter en waar devoller geschenk aan de Schiedam se gemeenschap kunnen aanbieden, dan juist deze speeltuin-inventaris" zo zeide gistermiddag burgemeester mr. J. W. Peek toen hij dankbaar dit jubileum-geschenk" van de di recteur. leraren en leerlingen van dt Technische School namens de burge rij aanvaardde. En de honderden kinderen die al uren bij de streng bewaakte omheining met verlangen de blikken naar de prachtige toestel len hadden gekeken, die op het dr. Wibautpleln staan opgesteld, zullen het roerend met hem eens zijn ge weest. Ze zien er dan ook wel erg ver lokkelijk uit, al die in frisse kleuren geschilderde werktuigen: een grote en lange rotsj-baan, een zweefmolen, twee stellen schommels, een wip en tal van klauter- en klim-werktuigen. Een compleet droombeeld voor de kleine en niet-meer-zo-kleihe kinde ren. Maar al die jeugdige toekijkers moesten toch eerst wachten totdat dit speeltuin-materiaal tijdens een bijeenkomst in het nabij-gelegen "Wijkcentrum officieel was aangebo den. En ook totdat de kleu ters van de A. H. Gerhardschool als officiële gasten de werktuigen „be proefd" hadden. Wel, die kleuters, uitgerust met een grote „jubileum"- vlag en met een zak snoepjes in de knuistjes geklemd genoten zichtbaar van het roetsjen, het zweven, het schommelen, wippen en klauteren. Hetgeen de verlangens van de toe kijkende jeugd versterkte. Toen bovendien ook nog T.S.-di- recteur J. Pulleman een „roetsj e" waagde (onder groot gejoel van de eveneens in groten getale opgekomen T.S.-jongens, toen was het hek van de dam. Of beter: toen kon zelfs de politie niet meer verhinderen, dat de kinderen over het hek kropen. In mi nimum van tijd was het een vrolijke kermis en een gedrang van jewelste. Vooral de glijbaan en de zweefmo- De directeur van de T.S,, de heer Palleman en zijn echt- 6ienote geden het goede voor beeld: ook zij gingen een baantje roetsjen! len deden opgeld, zodat ouderen re gelend moesten optreden om onge lukken te voorkomen. Maat* iedereen was dik tevreden. En dat is toch de hoofdzaak. Tevoren had bij de officiële over dracht in een zaal van het Wijkcen trum de heer M. v. d. Nagel, de voor zitter van de Vereniging „Technische School voor Schiedam en Omstre ken" er op gewezen dat het jubi leum-geschenk een product is van de goede samenwerking tussen direc teur, leraren en leerlingen („zij zijn één grote familie," drukte heer V. de Nagel het uit>. Maar de jongens hebben het werk verricht en daarbij hun uiterste best gedaan en veel vrije tijd opgeofferd. De leerlingen hadden overigens nog een extra-tje. Want namens zijn mede-leerlingen bood de veertien-ja rige Maarten Kor tense uit 2T (de T van timmeren) twee banken aan. „Ik heb ze echter niet bij me," voegde hti er wat bedremmeld aan toe. Maar burgemeester Peek heeft de- Prach'tig vonden de kinderen 'm die zweefmolen die door de Technische School is ver vaardigdVooral toen de leer krachten van de school ook nog als „werk"-krachten op traden en de molen aan de zio ter brachten. BIJ RECEPTIE TECHN. SCHOOL „Van Gedeputeerde Staten Is be~ V y richt ontvangen dat de bouw van de Noordvestbrug Is goedgekeurd, ze twee banken met evenveel genoe- J Als bet geld er na ook nog komt gen ontvangen als het „grote'*- ge- dan zal spoedig de jaren-lange wens schenk. Hij achtte het feit. dat de van de Technische School in vervul- hele school heeft willen werken aan een cadeau een mooie daad van ge meenschapszin. „Het is een belofte voor de toekomst, dat de jongens het eerste product van hun arbeid aan de gemeenschap hebben willen schenken. Immers, daarmee is ge- toond, dat de jongens beseffen iets I ling gaan: het krijgen van betere toegangswegen." Dit was het „ge schenk" dat burgemeester Peek aan bood tijdens zjjn toespraak op de receptie, die ter gelegenheid van het jubileum van de Technische School is gehouden in de school-kantine, liet was ook zijn antwoord op de terug te moeten doen voor de grote eerder door de heer M. v. d. Nagel, offers die de gemeenschap brengtvoorzitter van het Schoolbestuur, ge- om hun onderwijs en opleiding mo gelijk te maken. Verder vond mr. Peek het geza menlijk weken aan één werkstuk het beste bewijs dat er op dc Tech nische School een goede verstand houding bestaat en een goede team geest. Met de verzekering dat het geschenk een mooie plaats zou krij gen in het Stadspark, als herinnering aan dit jubileum van de Technische maakte opmerking dat het jubileum geschenk van de school aan de bur gerij heel wat groter bad kunnen zyn, vvanneer de toegangswegen maar beter waren geweest en ge schikt voor zwaarder vervoer. Maar mr. Peek sloot op zyn mededeling haastig aan, dat het niet zjjn he doe ling was om alsnog een groter ge schenk van de school alt te lokken! De heer Van de Nagel gaf van zijn oajl ij«t. muucuill VUII WC 1CLUIUBUIC i School en aan de getoonde burger- i kant grif toe. dat een nieuwe Noord- zin, besloot de burgemeester zijn re- J w belangrijker de. De wet beeft voor het naleven van die wet haar ambtenaren. Die wets- vertegenwoordigers hebben het ver trouwen van het gerecht. Poog daar om nimmer zonder getuigen te be wijzen dat een dienaar van onze wet onwaarheid spreekt, want het veto van de rechter werkt als een boeme rang. Een aantal personen noemden woensdag voor de kantonrechter in Schiedam de verklaringen van de ver balisanten aanvechtbaar. „Ik heb nimmer een motor bereden" zei de Schiedammer W. A. B. boud. die met een motor maar zonder een rij bewijs was aangetroffen. „Dan liegt hij" zei de verbalisant Van der B. met overtuiging" hjj zat met twee benen aan één kant van de motor en hij liet zich van de afrol van dc VI aar dinger dijk naar de Burgemees ter Stulemeyerlaan rijden. Onder aan zag hij my, toen sprong hij er af". Vijfentwintig gulden of tien da gen werd het. Chauffeur A. van B. uit Vïaardin- gen kondigde aan dat hij in hoger beroep zijn gelijk zou zoeken.^ Als bestuurder van een bus zou hij be keurd zijn terwijl hij stilstond op rijksweg 20. „Nee", zei de Haagse verbalisant J. van der H. „hij reed en bracht door zijn manoevres het verkeer in gevaar". „Geen millime ter heb ik gereden". Fel ging Van B. daarna nog met wie het maar wilde in debat, zodat de kantonrechter zijn betoog over het vermeende onrecht moest onderbreken met de opmer king: „Stop eens even. ik heb hier de leiding". Dertig gulden boete of twaalf dagen hechtenis. De 25-jarige schauffeur K. J. M. van der V. uit De Lier had weinig ontzag getoond voor de scooter, die hem op de weg naar Vlaardingen te gemoet kwam. De weg van Vlaardin gen naar Maassluis was aan een zijde opgebroken De zware vrachtauto duwde toen het sierlijke scootertje met elegante bestuurster in het gras. Maar ongelukkig voor die chauffeui' had mej. P. een passagier. Dat was haar broer, de 26-jarige agent van Na afloop van de laatste voorstel ling van de jubileum-revue van de Technische Schooi, is gisteravond in de foyer van Musis Sacrum, de ad junct-directeur van de school, de heer G. van Marlon, gehuldigd ter gelegenheid van zijn veertigjarig dienstverband. De heer M. van der Nagel, voorzit ter van het schoolbestuur, prees de opvattingen van de heer Van Mari on, die steeds de juiste bleken te zijn, al moest de jubilaris er wel eens voor „vechten". Een prachtige bloe menmand vormde een waardig ge schenk van de zijde van het, bestuur aan het echtpaar Van Marion. Na mens het ministerie van O.K. en W. overhandigde de heer Van der Nagel een enveloppe met inhoud. Direkteur J. Pulleman liet zich in dezelfde geest uit. „Uw positie als ad- 3unet-direkteur is vaak weinig benij denswaardig, maar steeds konden we rekenen op een, prettige samen werking, waarvan ik hoop dat die ook in de nog komende jaren mag blijven voortduren". Mede namens de collega's van de heer Van Marion overhandigde de direkteur een moderne projector. De leerlingen zullen de jubilaris na de herfstvakantie huldigen. In de foyer is men hierna nog lange tijd gezellig bijeen geweest. Ook de vele medewerkenden aan de revue „Tisso" zijn tevoren dooi de heer Van der Nagel hartelijk be dankt voor de wijze waarop zij het jubileum-feest hebben doen slagen. cadeau was dan de werktuigen voor een speeltuin. Uit het hoeraatje dat was opgegaan op de mededeling van de bruggebouw, blijkt overigens wel hoe veel prys men er by de Technische School op stelt om einde lijk eens uit het „isolement" verlost te worden. Burgemeester Peek heeft er ver der op gewezen welk een belang- 1 ryke plaats de T.S. die hij een „sie- j raad voor de stad noemde, inneemt m het gemeentelijke leven. Een „phalanx van toegewijde krachten", die op die school hun opleiding en vorming hebben ontvangen, heeft m de loop van de vijftig jaren onschat- bare diensten aan de stad bewezen.- OolitieG.P. uit Rotterdam. Terstond;?™ "™<ie'cla" °°k T-s- herinnerde deze hoe moest worden I "«stekende naam £emet en ge- gehandeld in zulke gevallen. „Halt. bc.c,!„ a„aP de roeping voldoet, politie" brulde hij. maar V. verwees v°or het korps leraren had de bar hei commentaar van zo'n burger naar ««meester woorden van lol over de zijn voorhoofd. Toen zette P. de ach- WH» waarop zij. nu en tervolesne in Bïi dp antn spkomen he{; verleden, de vaak zo moeilijke wees P bevelend naar de berm van t?aïc hsdden volvoerd. „Gy hebt aan Kerk op de Dam waren gekomen de weg' opdat de auto zou stoppen. de leerlingen het beste van uw eigen j otterden voor hei Albert Schweitzer- Van der V. reed rustig verder en 'meegegeven Wnent^Qd KoL-anr?o nnlittaonant 15 in OeZÊ SChOOI 8611 H6 passiviteit die tegenwoordig de sec tor van dc vrijetijdsbesteding ver woestend aantast. „Leef mee, beleef dit leven, draag uw verantwoorde lijkheid." Duidelijk stelde hij dat de sportbeoefening nimmer hoofddoel mag zijn. De belangwekkende lezing werd geopend door de voorzitter van. de SSV, de heer L. van Sijll. Donderdagavond 30 oktober wordt er in dè zaal van het Leger des Heils, Lange Haven 27, een bijzon dere muziek- en zanguitvoering ge geven. Deze uitvoering wordt ver zorgd door het Jeugdmuziekkorps en het Jeugdzangkoor van het Le ger des Heils respectievelijk oJL.v. de heer Magnus Souverein en. me vrouw E. den Ouden—Jansen. Me dewerking aan deze uitvoering wordt verleend door de heren C. den Ouden, vibraphoon en xylo- phoon en de heer H. den Ouden, cornet solist. Algemeen leider van deze uitvoering is Sr. Kapitein C. Nieuwland. secretaris voör jeugd zaken in de Zuid Nederland Divi sie. Aanvang 7.30 uur n.m. Baten van deze avond zijn bestemd voor het uniformfonds van het Jeugd muziekkorps. De filmdienst van de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale heeft gis termiddag en -avond in het gebouw Chx. Soc. Belangen een tweetal film voorstellingen gegeven, 's Middags konden de kinderen ge nieten van een aantal aardige teken- filmpjes. met als hoofdfilm de beken- leden, hoofden van gemeentelijke diensten, directeuren van onderwijs instellingen en niet te vergeten de vertegenwoordigers van industrie- en bedrijfsleven zyn gekomen om het bestuur van de school te felicite-de speelfilm „Vier jongens en een ren met het jubileum, jeep". De districtsbestuurder, de heer Pronk, sprak 's avonds een kort pro pagandistisch woord, nadat de avond geopend was door de voorzitter van de Schiedamse afdeling, de heer K. Landheer. Vertoond werd de re- classeringsfilm „Kinderen voor de rechter". Vikaris J. D. Wuister zal zondag morgen 2 november om half elf n de aula van de school aan de Bos- i huizerkade afscheid nemen van de j Hervormde gemeente van Leiden j en drie weken later, zondagmiddag 23 november a.s. om half drie, na 's-mor.eens om tien uur te zijn be vestigd door ds. J. N. de Ruiter van Leiden, in Ophemert zijn in tree doen als predikant van de Hervormde gemeente van Ophe mert en Zennewijnen in de classis Bommel, waar hij beroepen is in de vakature van ds. E. J. Rietveld, die naar Marketo is vertrokken, Vikaris Wuister werd op 24 sep tember 1928 te Schiedam geboren. Hij bezocht eerst de Cbr. HBS te Vlaardingen, deed aanvullend staats, examen en studeerde verder aan de Rijksuniversiteit te Leiden, waar hij in maart van het vorige jaar zijn kerkelijk examen deed. Nadat kand. Wuister eerst van maart tot augustus van het vorige jaar on geveer een half jaar leervikaris was geweest in de psychiatrische inrichting ,Dennenoord" te Zuid- Laren werd hij op 16 februari van ait jaar na een te Amsterdam ge houden colloquium toegelaten tot de evangeliebediening in de Ne derlandse Hervormde kerk. Voor Schweitzer-fonds Dt gemeente van Jehova's Getui gen in Schiedam zal van dinsdag 4 november tot en met 9 november bezoek krijgen \an een reizende vertegenwoordiger van het Wacht toren Bijbel- en Tractaatgenoot- schap, de heer H. van Vuure. Het doel van zijn bezoek is per soonlijk onderwijs te geven in het predikingswerk van huls tot huis. zoals dit door Jehova's Getuigen m meer dan 160 landen wordt gedaan. Bovendien zal hij enkele toespra ken houden, met als hoogtepunt *n openbare toespraak: „Is liefde on der de natiën thans praktisch?" op zot-dag 9 november in het VolKsge- bouw, om 3 uur n.m. GEBOREN: Johanna H.. dv L. J. van Potten en J. H. Kasse)Theo- dorus N. zv T. J, Bosman en E. M. T. van Hagen. OVERLEDEN: H. Jonge jan. 84 jr; H. J. Hersbach, 67 jr; D. Bioemen- daal, 68 jr. 1 paar grijze glacé heren-hand schoenen; 1 paar brum lederen he renhandschoenen; kinderportemon- naie, Te bevragen,by de vinders: km- derportemonnaie, A, Meijboom, Ja- <-obastraat 1; tasje met damesschoe nen, W. v. d. Hoek, Hagastraat 10; portemonnaie met inhoud, A. Hae- genbos, Portugesestraat 54, Rotter dam: 1 paar blauw-witte gymschoe nen. Elsbof. Plein Eendragt 17b; 1 paar rubberlaarzen. K. Collignon, Cartesiusstraat 12c; 1. blauw wollen vest. Rijnhout, W. Brouwerstraat 38b; zijden hoofddoek. Spruijt, Ru benslaan 18; kinderregenjasje,'' Jan» sen, Vlaardingerdijk 125; pet, Th. Rost. Havendyk 162a: rozenkrans, A. Baloch. Prof. Kamerlingh On- neslaan 92b; bril, D. Kramer, Pe renlaan 4, Kethei; ring met sleutels, Christen, Rotterdamseaijk 7S'o; ring met sleutel en. medaille, van Noort, julianalaan 112; vulpen. R, Pols, Bleekstraat 54, Vlaardingen; vulpen en balpen in etui, N. Grims, Paral lelweg 228c; 1 paar leverkleurige dameshandschoenen, J, Ploos van Amstel, Wattstraat 61; 1 paar glacé herenhandschoenen, Zetteler, Singel 72; dameshandschoen tr-L J. den Ouder., Leliestraat 32; herenband- schoen Cr.), Kleinbergen, Nassau- laan 31; 1 paar bruine herenhand schoenen, G. van Beesten. St. Ja cobs Gasthuis. Burg- Knapperüaan 5.9 (na 18 uur); bruine herenhand- schoen (1.), M. Sintnicolaas, Burg. Knappertlaan. 10b; 1 doosje mët gaskousjes. De Snelle Vliet, Rotter- damsedijk 425; damespolshorloge. A. van Eijk, Broekkade 30, Ketheï; gouden ring, met steen, Mevrouw Droog, Geert Reindersstraat 5c; zil veren kettinkje, A. Hazewindes. Prof, Kamerlingh Onneslaan 94a; bedrag aan geld, F, Hommel, Fabrï- straat 57; lichtgekleurde herenre genjas, politiepost Kethei; plastic popje, v. d. Linden, Dr. Kuijperlaan 91; houten stepje, mevrouw Holier- hoek. Burg. van Haaxenlaan 928; 1 paar rolschaatsen, M. Bergkotte, Ga» lileistraat 37a. de jeugdafdeling van de Ge- ntelijke Bibliotheek in de West- In de meentelijl molenstraat is een kleine, maar aar dige tentoonstelling ingericht var kinderboeken uit eigen bezit, dit ter gelegenheid van de Kinder-boeken- week. Niet zoals vorige jaren is er dit keer een. wedstrijd voor de jeugdige klantjes van de bibliotheek, en ook geen vertelmiddag, maar dit is ver schoven naar de aanstaande viering van Sinterklaas. Wanneer de verschillende aktïvi- teiten van de jeugdbibliotheek zo kort op elkaar zouden volgen, vreest men, dat de animo hiervoor zou ver lopen. Op 28 november komt er echter een groep dames van een Groningse bibliotheek een opvoering geven van een schimmenspel, waarmee men al veel succes heeft gehad in andere gemeenten. De vertoning zal gratis zijn voor de leden van de jeugdbi bliotheek en voor zover de ruimte in de leeszaal aan de Westmolen straat dit toelaat, ook voor kinderen van leden van de bibliotheek aan de Lange Haven. De achtjarige Cornells Friens is gistermiddag op het kruispunt Vel- levest—Vtaardingerstraat tegen een fietser opgelopen, toen hij onvoor zichtig overstak. Met een wond aan het hoofd en schaafwonder is hij door de GG en GD naar de Dr. Noïetstichting gebracht waar hij is behandeld. De zeventienjarige leerling van or ganist Jactj. P. Bekkers, Aad van der Hoeven heeft woensdagavond een verdienstelijk concert gegeven. Ver dienstelijk in meer dan een op zicht want de liefhebbers van orgel muziek, die naar de Oud-Katholieke daardoor is j fonds 31 gulden, woensdag bekende ^ÏÜTuiaül» S i fch0°r de ge- Bovendien presteerde hij het om - - - v - - meente geworden. Mr uniform dat hij als burger die vracht- TA L wagen niet staande had kunnen hou- r.'LlLtf'U 3un lc,er' den. Toen heelt hij als laatste maat- lragen niet alleen technische vaardig- regel het nummer van de auto maar z™ "-Orden maar genoteerd. Van der V. is bij zijn ver- i naar geest en kaïaktei klaring gebleven dat hi, onschuldig *«KdBzodue vSnlL iren bij het Nijverheidsonderwijs De KNVB heeft Hermes DVS uit genodigd om de zestienjarige rechts buiten Coen Groenewegen af te staan voor een opleiding voor het Nederlandse jeugdelftal. De ouders van Coen bespraken deze kwestie met het bestuur van HDVS. dat ook van mening was dat een deelnemen i - aan de tochtjes van het Nederlandse Peek hoopte j gedurende een uur zeven beslist met l jeugdelftal de studie van Coen zou was. Het werd tien gulden voor dë i S .van J?neC:-' geweigerde doorgang en vijftig gill- u. Nijverheidsonderwijs den voor het herhaaldelijk pogen, een L de J^®res* "i11"02- scooter van dè weg te duwen. teur van de T.S. m Scheveningen gesproken en daarbij de moeslijkhe- Stomverbaasd was de keurmeester de" aangetipt die men op de scholen J. H. C. V. geweest toen op 9 sep- ondervindt om de jeugd, die steeds tember 's morgens bij het abattoir minder bereid is tol luisteren toch de koeien als ballen uit de laad- interesseren voor het werk. ruimte van de auto'van de Rotter- Voor deze receptie in de feestelijk dammer J. v. W v. D, kwamen rol- versierde school bestond een grote len. De 44-jarige ambtenaar is ook j belangstelling. Vele autoriteiten, onbezoldigd rijksveldwachter en waaronder ook wethouders en raads- daarom kreeg de chauffeur van hem j voor het kwellen van dieren een be- j keuring. De Rotterdammer vertelde dat hij onschuldig was. 3n Rotter-1 dam had een jongen van zestien jaar j hem geholpen de beesten in te la- den. dat kon dus niet met kracht zijn I geschied. De keurmeester merkte op f dat de koeien met een „koprol" over 1 het terrein van het abattoir vielen. Conform werd J. v. W. v. D. ver- oordeeld tot het betalen van twin- i tig gulden boete omdat hij koeien op mishandelende wijze naar het slacht- huis had gebracht. I gemakkelijk te vertolken werken op het orgel van de kerk boeiend uit te voeren. Aad van der Hoeven is zon der twijfel een jongeman met gevoel voor de eisen van het oude instru ment. Dat bleek o.a. bij het prelu dium cn de Fuga in F. van Bach. In de sfeervolle kerk kwam ook bet Cboralvorspiele van J. S. Bach goed tot zijn recht. Verder werd uit gevoerd bet Vater uns in HimmeJ kunnen schaden. Het zware besluit werd genomen om de jongeman niet le latèn deelnemen aan de evene menten voor dit nationale vertegen woordigend elftai. Dus zit Coen ge bogen over zijn boeken en doet rtiet mee met de beste jongeren in het trainingscentrum in Amersfoort. Het geluk blijft in Schiedam. Dit maal is er een scheidsrechter, de heer C. Jacobsen. lid van de SSV reich als koraal van de componist j die bij de tweede-prijswinnaars van Scheidt, een echt zeventiendeeeuwsde KNVB-voetbalpool behoort, werkje en in de bewerking van J. S. Onze tuinarchitect de heer J. J. Bach, een volkomen renovatie. Van f Schipper verwerft landelijke lof der Hoeven heeft een goed gebruikdoor zyn aanleg van parkeervelden. gemaakt van de vrijheid en de be- die tevens geschikt zijn voor trai- heersing, die het orgel biedt. ningsvelden. Deze vorm van uitvoe ring van velden blijkt uniek te zyn. Bovendien heeft de heer Schipper voor de aanleg van deze drie terrei nen een proefprecédé van half ver hard materiaal gebruikt, dat in de praktijk zeer blijkt te voldoen. De kosten van dit materiaal zijn enkele malen leger dan gewoonlijk gele verd wordt voor dit soort velden. Hermes DVS traint en voetbalt er enkele avond plezierig op. Als eerste vereniging uit het la gere voetbal heeft de s.v, h.v. „Schiedam1" de gemeente verzocht ook te mogen gebruik maken van. zulk een trainingsveld. Schled^o» heeft hierbij het oog op het tweede trainingsveld, dat eveneens reeds be speelbaar is. De jaarvergadering van de s-v. en h.v. Schiedam heeft geen moeilijk heden opgeleverd. Onoer voorzitter schap van de heer J. van der Touw werden de kleine problemen vlot af was het uitreiken van de vaantjes gehandeld. Het grote evenement aan de leden van het tweede elftal dat naar de KNVB is gepromoveerd. Wijk III van de Hervormde Ge- meente heeft gisteravond in gebouw Irene de. bekende film „Jeugd ui de branding" kunnen zien, een interes sant werk over het moderne pro- bleem van de zgn. „onhandelbare" 4eugd. De film vertelt dan van het con- flict tussen een gymnasiast en een t pas aangekomen lerares, één en ander aanvaardbaar uitgebeeld door Luise Ullrich, een actrice die voor vele van de belangstellenden geen onbeken-1 de zal zijn geweest, daar zij ook 1 speelde in „Die Nachtwache". Het jeugdprobleem wordt in deze Duitse film echter onzuiverder, door een wat romantische oplossing. In het voorprogramma werden de ver- j trouwde reklame-filmpjes gedraaid, maar ook een aardige documentaire 1 over metselaars. Ds. H. W, Hemmes i opende de avond en kon een volle zaal begroeten, l Op vrijdag 31 oktober des n.m, 2 uur zullen t.o.v, deurw. P. C. van Duin door de beèd. makelaar A. H. Zelïenrath, in gebouw „Irene", Nieuwe Haven 155 ie Schiedam, publiek worden verkocht: Hierbij zijn: een keurcollectie grote en kleine Perzische kleden in. Afghanistan, Herez, Mahal. Hamcdan, Kara d ja. Beïoudchistan, Shiraz. Kir- man Afshar en Bachtian voorts Smyrna cn an dere karpetten in diverse maten, waarbij een Opuson Royal tapijt, lopers, kleedjes, kussens, tafel- en divankleden, schoorsteen, en dressoir- lopers. Als Parkersalon, losse fauteuils, boekenkast, bureau, klooster-, salon-, byzet- en mimitafels, kamferkist. Tenslotte enig kristal, matrassen, dekens en een Convector petroleumhaard en wat verder te zien zal zijn. Bezichtiging: alléén vrijdagmorgen 31 oktober Des namiddags om 2 uur begmt de veiling van 10 tot 12 uur Tijdens de veiling worden alle goederen vertoond N V. Nederlandse Aardolie Maatschappij vraagt voor haar terrein in West-Nederland (continudienst) Leeftijd tot 34 jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan N.V. Neder landse Aardolie Maatschappij, Regionaal Kantoor, Afd. Personele Zaken, Postbus 198, Rotterdam. DAMES, voor elegante modieuze exclusieve DAMESKLEDING in de nieuwste mode kleuren. Zuiver wol Aantrekkelijke prijzen ook voor grote maten Foto, -film, optiek Roifilms vergeten? Automaat staat voor u klaar Alle soor ten films. Foto K. va» Vuu- ren. Hoogstraat 106. Diversen Bewoners De Wide straat en omgeving let opï Nooit werd of wordt door mij iemand gestuurd om repara tie op te halen. Overigens zie andere advertentie. Hoog achtend, Simóns. schoenma- ker sinds 1929, alleen Bioers- veld 12, geen filialen, geen colporteurs, geef voor mij bestemde reparatie aan nie mand mee. Len goed verzorgde biblio theek steeds voorzien van nieuwe uitgaven heeft Lees" nibliotheek-Kantoorboefehan- del Modem', Boerhaavelaa» 124. tel. 68415, Schiedam. Verloren antieke broch. miniatuurvT.b.t.b.: Va» Gto ningen. Burg, Van Haaren- laan 1346. S.v.p. beslist geen nieuwe klanten. Aan eigen klanten verzoek ik alleen puntje gaaf werk aan te bieden. Da- meshakken Cz 1,55, zolen 4.45, teenstukken 1.95, herenhak- ken 1.95 a 2.65, zolen 5.65, teenstukken 2.25 a 2.65. Re paratie aan kinderschoenen is als regel niet lonend. Schoenmakerij Simons sindf 2929. alleen Broersvela 12, tel. 66840, zaterdags niet aanwezig. Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragees 1,98. Bij apotheek en drogist.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2