1 RIVELLA dê ÊÈÊSË iifftkiM Verkiezingen in Amerika H Nederlandse vrouw op ereplaats IMÉÉMlfeÉ' Victoria Regeling Algemeen Voortgezet Onderwijs CAROL MHtt „.Kfïtet' Als U 'i niet wist 'jén<hi4 dan arvdeió David Wright door FRANK GODW! SPROETJE SPARK uur fiovtno Rechtsgeding in „niemandsland" Makte meubels opknappen? mm-WBi r=r Cefa-Bever y j kali deel te uit. De rest is toilehvater, lo- der tions, eau de cologne ete. En waanr is de laatste jaien de grootste om zijn gestegen dan de prijzen van de meeste andere produkten. Toch heb ik met de indruk gekregen zetstygmg te bemerken? U raadt het dat men m de parfumindustrie nu al: juist m die artikelen, die door bepaald op een houtje moest bijten, mannen worden gebruikt. 'gfiijirn tan LK-toiln.wer in de Amerikaanse verkiezingsstrijd ei Mii/eti. dat de Republikeinse partij zich niet bijzonder vtieli van haat zaak. De verkiezingen worden dinsdag a.s. peiu>tuU»ii. Ze uvUlwn v<»m het hele Hui» van Afgevaardigden en voor een dei de part tier leden van de penaal. Kisenhti wer maakt zich niel aüeen t>e/«>rint over de ■sameii«te|ttrig van het Congte» maar ook over de gouverneur*luneties. die op liri «r.«-| Maan. In .New York heeft een telg van de Koek", vlier-la nu lie hei opgenomen legen de huidige functionaris, de bekende Demnrrast Averelr Harrïman Hij voert de verkiezingscampagne met veel enetgie. en men geelt hem een kans, mede dooi de typiseh- Aïnerikaame roman lick. die om de naat» Rockefeller zweeft. Voor de rest wuidrn de kannen van de Republikeinse partij echter niet gunstig beoordeeld Deze partij heeft al de minderheid in de beide Huizen en de verwachting is, dal haar politie eerder slechter dan beter wordt. Eisenhower en rijn regering vertegenwoordigen hei kleinste deel der natie, in zoverre men er dan van uitgeai dat het parlement de volkswil uitdrukt. Dit is echter een Etnnpese opvatting, die in de V.S. geen geldigheid heeft. Daar zijn de weigerende en uitvoerende macht streng gescheiden: en de Republikein Eisenhower dankt zijn mandaut aan dezelfde kiezers, die het Congres een Democratische meerderheid hebben gegeven. Het lijkt een onmogelijke situatie, maar ze doet zich niet voor de eerste maal voor in de Y.S.; en in de praktijk is ze geenszins onbruikbaar geble- ib-er e*pn nf rncer ,-«« f j -- Jcen, Want ofschoon in een aantal kernpunten de verschillen tussen de beide "teer van jwnszei- den ondanks toenemende concurron- bijzondere gelegenheid een heel by tiseh elk Europees land om deviezen schreeuwde, het bijna geen land meer parfums toe. Ondanks verbe teringen onderwerpen ook nu nog verscheidene landen, zoals b.v. En geland vroeger eén van de beste klanten de invoer aan verscheide ne beperkingen. Het gevolg is dat de Verenigde Staten de beste Want van de Franse parfumindustrie is geworden Fran sen vertellen met welbehagen dat produkten mei tedere naampjes als „Ma chérie" en „Toujours tol" of Notre secrèt" hun hartle dollars op leveren. Men dient daarbij natuur lijk wel te bedenken dat m werke- Met winstpercentages is men Frankrijk verkeert om allerlei re- terughoudend, om niet te zeggen ge- hjkheid een veel groter deel van de den in een gunstige positie voor de heimzmnig. produktie naar het buitenland ver- Het is waar dat de grondstoffen dwynt Want een flink deel van dc ■ine bedragen kosten- Een kilo parfums, die in Frankrijk worden ontwikkeling van-een. parfumindu strie. De ganse Rivièra is een tuin van bloemen en levert daarmee de jasmijn b.v. kost ai gauw een 3.500 verkocht, verdwijnen in de koffers onontbeerlijke grondstoffen. Cannes, on voor een kilo zuivere olie van der toeristen. LS U (lan F Tankrijk denktAntibes, Nice, overal worden geurige Bulgaarse rozen legt men zeker een En de Nederlandse vrouw? Hoe L-u-m- II nnn bloemen gekweekt. 30 000 op tafel. De duurste par- staat zij tegenover parfums? Op de u aan ae krauiie, Maar dat is toch niet de enige re- fums bevatten 25 tot 30 pet zuivere cxportstatistiek over 1956 neemt Ne- Boewf a la Stroqanoff of Bri- deni Het 18 hetonloochenbare ge- oliën (de rest is grotendeels alcohol) derland de negende plaats in on- y Jj voel_yoor verfijning en elegance dat en de_ minder dure heel wat minder moeilijk achter Japan maar voor landen als Denemarken en Ca nada, En wat u misschien niet ver wacht zoudt hebben: Suriname. Curasao etc. staat op de achttiende plaats met een export, dtc meer D —i elegance gifte Bardot denken. Dat hanqt het Franse volk van oudsher heeft terwijl de goedkope zuiver synthe- f gekenmerkt waardoor Frankrijk het tisch zijn .te tervan af of u van pohtieiCj lek- leidende _iand op dit gebied - 'f* \ker ge- Soms maken de Franse parfum- worden. Het heeft die posilie behou- fabrikanten ter gelegenheid van een P»«8«»feh ie |Htse dertig jea» vel duidelijker rii„_gT aftekenen, 1» l">udt. Maar bij deze op- v^mÊn£Lnd-Sj hSTgï bedraagt 'vsn de Ne de traditie toch mede een bepalend element gebleven in de Amerikaanse 1 somming mag Het parfum niet nen: nog geen 20.000 mensen. Maar ontbreken. Niet iedereen houdt van de Gaullevlees of zelfs ran Brigitte Bardot maar van parfums houdt iedereenDat vermijden: i politiek. Er zijn vooruitstrevende Republikeinen en conservatieve Democra ten, ook in het Congres. Hef bestaan van een ruim grensgebied tussen de partijen cn het gemis aan fractiedwang maken, dat samenwerking tussen president en Congres toch wel mogelijk blijft. BIJ Amerikaanse verkiezingen zijn plaatselijke omstandigheden en verhoudingen zeker niet .onbelangrijk, maar het is zeer onjuist om te zeggen (wat wel eens gebeurt), dat ze doorslaggevend zijn. Over sommige verrassende plaatselijke uitslagen heen pleegt zich wel een uitgesproken politieke lijn af te tekenen. De verkiezing van Eisenhower tot tweemaal toe betekende vooral, dat men in hem een toeverlaat zag voor het op een afstand honden van de immer dreigende oorlog. De krachtige handhaving van de invloed der Democraten in het Congres valt terug te voeren tot het feit, dat deze partij over hel algemeen zich de belangen van de kleine man meer ter harte neemt dan die van de „big business"." Het is niet moeilijk, op deze globale weergave een hele reeks van kant tekeningen te maken.- maar wij houden toch vol dat in grove lijnen de situatie er mee is getekend. Gaat men er van uit bij de bepaling van de kansen bij de verkiezingen van volgende week, dan wekt het geen ver wondering, dat Eisenhower zelf te elfder ure nog mee op het propaganda- pad is getrokken. Laat ons de feiten eens bekijken. Het buitenlands beleid staat ditmaal niet zo op de voorgrond. Hop de uitslagen ook rijn, Eisen hower blijft cn Dulles zal ook we! blijven. Dat ontslaat die kiezers, die in Eisenhower nog altijd de vredesman bij uitstek zien, van de noodzaak, Republikeins te stemmen. Er doet zich daarbij echter nog iets merkwaar digs voor. Was de politiek van Dulles dc laatste tijd eigenlijk niet die van Truman en Acheson? De Amerikanen hebben deze politiek wel aanvaard, maar het geloof in Eisenhower heeft er niet minder een harde klap door gekregen. En dat kan de Republikeinen onmogelijk ten goede komen. VOOR wat de binnenlandse toestand betreft is liet van betekenis, dat de „recessie", ondanks de herbaalde aankondiging van Eisenhower, dat betere tijden zouden aanbreken, tamelijk* hardnekkig is gebleken. - Er is op het ogenblik inderdaad sprake van een kleine vergroting van de produktie en vermindering van de werkloosheid, maar overtuigend is de ontwikkeling nog allesbehalve. En op dit punt is er in Amerika een grote gevoeligheid gebleven sedert de economische ruïne van de dertiger jaren. Telkens, wanneer de weivaart bedreigd lijkt, komt twijfel op aan die opvatting, die de „private enterprise" ziet als de kern van de Ameri kaanse levenswijs. Ook dit keert zich tegen de Republikeinse partii, die veel meer deJV0£.ht: j F 4 O. la la. laten we nu onmiddellijk belangen van de grote industriële maatschappijen en imaneiermgsmstitutcn het misverstand uit de wereld helpen vertegenwoordigt dan de Democraten. Steeds opnieuw duiken onder zuJke j dat de parfumindustrie als zodanig omstandigheden de grote plannen op tot beheersing van de rivieren in het alleen van de ijdelheid van de vrouw midden des lands, waardoor de erosie zou worden gestuit en geweldige }?ou best®an- Vari totale omzet ma. hoeveelheden goedkope stroom beschikbaar zouden komen. Slechts de* en par Ums s ec s eea Vi3r ge federale regering kan zoiets uitvoerendoor de hoge kosten en door de uitgestrektheid van het stroomgebied der rivieren. De Republikeinen zien er een concurrentie in van de particuliere maatschappijen, en zijn er in bet algemeen tegen. De Demociaten, minder doctrinair, zijn er in het algemeen vooi, Zo liggen de Democraten, naar bet zich laat aanzien, tamelijk wel in een gewonnen positie. En als in de veelal Democratische staat New York ditmaal de Republikeinse „kapitalist" Nelson Rockefeller gouverneur wordt, dan zie men dat als een van die merkwaardige uitzonderingen, die een regei nodig heeft om bevestigd te worden. dit betrekkelijk geringe aantal men sen zorgt voor een jaarlijkse omzet die langzamerhand de een miljard gulden begint te naderen en dus zelfde lot. voor het economische leven van met te onderschatten betekenis is. Toch is men in de Fianse parfum- artrit «nor m/rnnen nnl- nl wereld niet helemaal tevreden. Men geiat voor mannen ook al klaagt over de hoge belastingen op Willen zij dat zelden Openlijk parfums, die na de oorlog een paar z maal zyn verhoogd en over de prij- erkennen -tu even sterke zen, die lange tijd gestabiliseerd zijn mate als voor de vrouwen. JZS (althans in naam) en miii- Waarom? Dat is nu juist het diepe geheim dat de reuk van parfum nog geheimzinniger maakt. Een Franse parfumkenner gaf er me deze ver klaring voor: „De man is in staat ik herhaal om misververstanden le ermijden: in staat op het zien van schoonheid verstan delijk te reageren. Maar zyn reukgevoel ontsnapt aan zijn verstand. Hy is op dat gebied even pri mitief als 2ijn voorou ders. En is het dan met volkomen normaal dat de vrouw daarvan gebruik probeert te maken?". Deze redenering is haast nog Franser dan de parfum zelf. Het is waar: Frankrijk bezit bepaald geen monopolie. Er zijn nu eenmaal fanta sieloze economen, die durven be weren dat parfums luxe zijn en de invoer dus aan allerlei beperkende bepalingen zyn gaan onderwerpen met het gevolg dat overal parfum industrieën zyn ontstaan. Maar elke vrouw die het hart op de rechte plaats heeft, voelt het hart sneller kloppen wanneer ze hoort dat het parfum een Frans parfum is. En het zijn slechts de spijkerhar den die uit Parijs terugkeren zonder te zyn bezweken voor de geur van het kostelijke en haast nog kostbaarder Engeland bij naar oe- deriandse ■ck aan Parijs een speeiaa! gemaakt WanBEer men dc ianden naar in- parfum aangeboden waarvan de ge- wonertal vergelijkt, blijkt dat Ne- he,me formule ,s vernietigd. Ook de de,.jand raee? parfumi importeert -m var, de flacon onderging het- dan West-Duitsland, Engeland. Italic _de Jot. en jjpifg £je Verenigde Staten en Ongeveer een kwart van de pro. c,senhjk allecn door Eclgie, Zvitser- dlikten der Franse parfumindustrie IaJd Zweden wordt overtroffen, wordt geexporteerd voor de oorlog p,e Nederlandse vrouw' blijkt dus in w*as de export veel gro.er maar na modieus opricht bepaald tot de top- de tweede wereldoorlog toen prak- klaS5<,p En dat is dan tegelijk een J schone gedachte om dit artikel te Grote bossen jasmijn verdwijnen in de besluiten ketels waar de geurige olie eruit wordt geperst. H. A. WIGBOLD Mdwertentie l.M.) Kp«b. hoesl. snep. diarrhcr. imlucn^jl tEK ir\). "ïirbgfti helrcn' Er eijn joeders «onder pni&vcrhoging Vraag vtEENK'S POEl Mecnfc.'^ Poeders®??® hoofdpijn, ttcv. pijn, hoest, griep. iJurrhcj, influenza, rheumaisck. koorisiffleid bij gc\ailc kou, periodieke pijnen enz Vcrknjgbaai m etuis met 6 poeders maar ook ir een handige plastic HUISAPOTHEEK, (roet 6 verschillende etuis a 6 poeders) ?oodcr pnjsverhogui5 Vraag uw drogist 'MLENk'S POEDERS helpen' Er r.jn kuigtuai .rlok ir. 'tb EEK- (Advertentie l.M.) n» B wet pekjren dat JBVEIU een product ert roetk 2ft Hr«ta[hel<fer, 10 sprankelend goudgeel en re ins u Brallal Eu tochmèt da onmisbare &-»itanwwn w de kostbare mvwralwi sfl melkt drink het koell ARNHEM Rond 280.000 bezoe kers hebben in het nu afgelopen sei zoen het Nederlands Openluchtmu seum te Arnhem, dat vandaag werd gesloten, bezocht. Een dergelijk aan tal is nimmer tevoren genoteerd. PARIJS Achttien landen, waar onder Frankrijk, geven speciale post zegels uit ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw van de Unesco te Parijs op 3 november. QRAN Negen mensen zijn om gekomen en 26 gewond toen twee granaten, die-in een auto waren ge plaatst, in een drukke straat in Tiaret, ten zuidoosten van Oran, ont ploften, aldus' heeft de politie te Oran donderdagavond meegedeeld. SAN FRANCISCO San Fran cisco is vanmorgen vroeg door een aardbeving getroffen. Zij was van middelmatige sterkte en deed in sommige wijken van de stad het ser viesgoed rinkelen, maar er waren geen berichten over schade. (Advertentie l.M.) wdicW Altijd ovenvers - Altijd even lekker! garandeert U de versheid. IX -VlEB VAN BOETSEER1 KLEI EEN POPPETJE VAN TANTE EDITH CE- MAAKT EN ER ALLE MAAL SPELDEN )N- MAAR ER NOG GEZOND UIT IV7^' T DUURT NOG 20 LANG VOOR IK GROOT BÊN.W6B JE WEL EENS GEHOORD DAT WILDE STAMMEN EEN VIJAND DODEN DOOR SPELOENTE steken ineen KLEIN POPPETJE DAT OP HEM LUKT. CAROL? DEUG» DAT 2E 20 UITEN maar Z'J WEBBEN IN ELK GEVAL GEEN TANTE EOITH - sf ALS JE GROTER WORDT ZUL JE VAN TANTE EDITH GEEN LAST MEER WEBBEN, JENNIFER OH, IK KAri HtT^ ZfcLF Ml ÉT DAT 15 WtRK VOOR CIAU5T £fl ÏAMtUIK HD0H5 RÉCHTS, Zlt)t HOtMAKKtlljK Mtn- NEM J5 EÊM RUffjt flAn D£ TEUbEl ttt Htr PAARD 6AAT L1MK5 OF RECHO IVATJC ZOU Htr&£ 7AARUJK LicHAMcUJh nip.. MAAR tR (5 ttHAfSDtR 6EVAAR 5TR00nsUMH5-m Als er z^aar tttt KLtirit KANS WA5 OM DUCKyS ÖEETi ÓEMfcZEM 20U HtT DOEM, NICTWAaR 5fiApr' jTROO) 3450, John is een voortreffelijke gids. Rob en Bas beseffen nu ook. dat zij op eigen houtje deze tocht nooit hadden kunnen maken. Telkens spatst de rivier zich weer in smallere en brede kreken en wie deze streek niet kent verdwaalt onherroc- peliik. De eerste dag vorderen zij byn» 506 kilo meter. Dat betekent, dat zij. in dit tempo door varend. in een dag of vier het doel van hun reis kunnen bereiken. De volgende dag hopen zij hun eerste brandstofdepot te bereiken. Maar wanneer zij bijna zo ver zijn, ziet Rob opeens een heii- iopte* boven de kruinen van de bomen, kruisen. Hij roept Bas er bij. „Wat denk je daar van?" zegt hij, wijzend op hel toestel in de lucht. ..Tjonge, dat ziet er met zo mooi uit," mompelt Bas, ..zou den ze weten, dat cr met onze gids Iets aan de hand is? Ik wou nog verder liever maar geen na righeid hebben." Wrvwlg van pat». 1 Naast dit Voorbereidend Weten schappelijk Onderwijs, dat dus ge richt is, op verdere studie, kent het wetsontwerp het Algemeen Voortge zet Onderwys, dat zich richt op de practijk. Deze categorie onderwijs biedt drie verschillende mogelijk heden: 1. Hoger Algemeen Voortgezet On derwijs (H.A.V.O.) Z. Middelbaar Algemeen Voortge zet Onderwijs (M.A.V.O.) 3. Lager Algemeen Voortgezet On derwijs (L.A.V.O.). De H,A.V.O.-schoIen hebben een vijf-jarige cursus en. dienen ter ver vanging van de H.B.S,-en, voor zo ver deze tot taak hebben een alge mene yorming te geven ter voor bereiding op de intrede m de maat schappij. Ook de H.A.V.O.-school krijgt een eerste brugjaar, waarin dezelfde vakken worden gedoceerd als in het eerste jaar van het V.W.O. Het H.A.V.O.-diploma zal in het algemeen de studie mogelijk moeten maken aan een school voor hoger Het Middelbaar Algemeen Voort gezet Onderwys zal de plaats inne men van de huidige Ü.L.O. Het M.A.V.O. kent drie- en vierjarige cursussen. In de toekomst zal moe ten blijken of écn bepaalde cursus duur de voorkeur verdient of dat beide mogelijkheden moeten blijven gehandhaafd. Voor bepaalde be roepsopleidingen (zeevaartschool, eerste leerkring kweekschool e.ü.) zal in ieder gevai een vierde leerjaar nodig zijn. In het algemeen zal het M.A.V.O. aansluiting moeten geven, aan het middelbaar beroepsonderwijs. Ook op deze scholen zal het brugjaar dezelfde vakken omvatten als het overeenkomstige leerjaar* van het V.W.O. en het M.A.V.O. Het Lager Algemeen Voortgezet Onderwijs krijgt in het wetsontwerp twee mogelijkheden. Het kan wor den gegeven in het eerste (of eer ste en tweede) leerjaar van scholen voor lager beroepsonderwijs (lagere technische scholen, lagere landbouw school, scholen voor lager econo misch en administratief onderwijs beroepsonderwijs, zoals hogere tech- j e.d.J, ofwel op afzonderlijke L.A.V.O.- niscbe scholen, landbouwscholen, scholen met een cursusduur van scholen voor kunstonderwijs, kweek-- twee jaren. scholen e.d, 1 De inschakeling van het L.A.V.O. Moord, op verpleegster BERGEN OP ZOOM Aan de Nederlands-Belgische grens te Es- schen is een grote militaire tent van de commandotroepen uit Roosendaal een stukje niemandsland gebouwd, waar een getuigenverhoor in is ge houden in verband met de roofmoord op de Kalmpthoutseheide door de Nederlander L. M. uit Esschen op de 23-jarige verpleegster Maria van Steensel uit Kalmpthout op 11 juni jl. De tent diende als rechtszaal, een kantoortje van een Belgische firma als arrestantenlokaal voor de ver dachte. Midden door de tent liep een breed wit lint dat de scheidingslijn tussen de twee landen aangaf. Aan de ene ingang stonden twee Belgische rijks wachters, aan Nederlandse zijde twee leden van de koninklijke marechaus see. Vijftien getuigen werden in de tent verhoord, waarbij de verdachte iede re keer door dc rijkswacht ter con frontatie uit het kantoortje werd ge haald en weer werd teruggebracht. Van Nederlandse justitiële zijde beeft men belangstelling voor deze zaak omdat deze in verband werd gebracht met de moord op het Ne derlandse meisje Corrie Theeuwes in de omgeving van Tilburg. in de scholen voor lager beroepson derwijs biedt de mogelijkheid van een geleidelijke overgang van het algemeen voortgezet onderwijs naar het eigenlijke beroejasonderwijs. Het zal aan de toekomstige ontwikkeling worden overgelaten, of aan één der geboden mogelijkheden definitief de voorkeur dient te worden gegeven of dat zij op de duur ook naast elkaar dienen te blijven bestaan. De minister wil voor al deze rich tingen voor voortgezet onderwijs het toelatingsexamen als enig verplicht selectiemiddel laten vervallen. O-m. zal een selectie via zgn, proefklassen mogelijk worden gemaakt. Het wetsontwerp regelt verder het beroepsonderwijs. De scholen voor beroepsonderwijs worden onder scheiden in a. scholen voor technisch onderwijs 'hoger, middelbaar en lager), b. scholen voor huishoud- en landbouwhtiishoudonderwijs idem), c scholen voor landbouwonderwijs (idem), d. scholen voor midden- standsonderwijs, e. scholen voor economisch en administratief onder wijs (hoger, middelbaar en lager), f. scholen voor opleiding van onder wijzend personeel, g. scholen voor sociaal-pedagogisch onderwijs en h. scholen voor kunstonderwijs. Ook gaat het wetsontwerp in op dc bevoegdheden van de leerkrach ten. Voor het V.W.O. blijven dezelf de bevoegdheidseisen gelden als thans voor docenten aan gymnasia of 5-jarige H.B S. Voor het H.A.V.O. acht de bewindsman het onnodig en door het gebrek aan leerkrachten ook onmogelijk om dezelfde be- voegdheidseisen te stellen als voor het V.W.O. Daarom zullen de huidi ge M.O-akten moeten worden her zien in V.W.O-akten en H.A.V.O.- akten. Voor het M.A.V.O, zullen niet zon der meer de U.L.G.-aktcn kunnen gelden. De minister acht een herzie- nltur van deze lagere akten noodza kelijk. De akte van volledig be voegd onderwijzer zal recht geven op het doorren aan de L.A.V.O.- scholen. IN I gesprek. Een vrouw, die zo eenzaam en teruggetrokken leefde als Anne- belic Blatr zou we! met zo dringend om een werkster verlegen zitten. Maar Annebelle zei nadenkend: „J.i, dat kan ik proberen" Maria wendde haar blik af van dat gespannen, witte gezicht en pakte haar theekopje. Ze was volkomen ontdaan door wat er toen gebeurde. De hand van Tor- ra nt schoot uit en greep de hare, die 22 het theeblad en ze had werkelijk nog maar een paar centimeter van iets van een hartelijke gastvrouw, de oor van het kopje verwijderd De andere vrouw negeerde de na- Maria gmg zitten en nam het kopje was. Eén venvard moment vreesde druk op het woord .„Ik ben ervan van haar aan- „Geen room en geen ze, dat hij alles van tafel zou gooien. door URSULA CURTISS overtuigd, dat alle drukte van de suiker alstublieft," zei ze flauwtj laatste tijd het huis moest in orde tegen de glimlachende Annebelle. gebracht u begrijpt het wel „Deze thee heeft een heel aparte zei glimlachend: „Namen onthou ik dat al deze dmgen haar hebben, ver- gmaak." zei dc vrouw tegenover haar niet altijd even goed, maar een af- hinderd u iets te vermaken. Wat zou opgewekt. „Het is een Japans meng- spraak vergeet ik nooit, u denkenDe stem van Annebelle Sel en mevrouw Mallow was cr dol Blair werd plotseling koud en zake- 0p. lijk. „Wat zou u denken van dui- Het heeft mij ook bedorven voor zend dollar?" gewone thee.'* Ze wachtte, kennelijk benieuwd HOOFDSTUK 9 hoe "t Maria zou smaken. Toen viel de klopper lawaaierig schouders. Ze begreep er allemaal Maria besefte later pas hoe ze had tegen de deur. Annebelle fronste en mets van en haar lichaam verstijfde moeten reageren. Ze had liet aanooö aarzelde even voor ze open ging doen. van weerstand tegen de manier waar. moeten overwegen en een ontevreden Het was Torrant. Maria voelde zich op Torrant haar voor zijn eigen doel- mdruk moeten maken. Dan had zo onbegrijpelijk opgelucht. Hel drong einden gebruikte. Dal bij zonder meer kunnen ontdekken hoeveel harde plotseling tot haar door hoe doodstil aannam, dat ze als een braaf meisje munt 't Annebelle Blatr waard was het hujg geweest was. vol geheimen moe zou spelen, maakte haar nog om haar af te kopen en kwyt te ?.yn. en schaduwen. Dc stem in de ha] deed Ja, ze had moeien onderhandelen. Het haar goed. „Dag juffrouw Blair, ik was stom geweest zich te laten ken- reed toevallig langs en ik dacht nen. Hij stond in de deuropening van Maria zich los. Ze zei kortaf: „Ik Maar ze was nog in de war van de de zitkamer, zag haar zitten en ver- veronderstel, dat dit alles iets te be- afschuwelijke dmgen die Simeon met volgde: „O, ben je hier, Maria." tekenen heeft?" z'n mooie stem had uitgesproken en Geen reden voor dat vreemde gevoel „Ja," antwoordde Torrant, even ze zei onmiddellijk: „O nee. Dank u haar mayg, een gevoel of ze ver- kortaf, terwijl hij naast haar de weg wel voor het gebaar, maar daar is <ju,-aald was en iemand haar terug- overstak. Maria was verbaasd over geen sprake van." vond. Ze kneep haar handen samen de woede in zijn stem. Zwijgend Annebelle vertrok geen spier. Pas en bleef hem als gehypnotiseerd aan- stapte hij de gaiage binnen en stak toen Maria opstond, zei ze: „U hebt staren, ook toen hy zich tot Anne- ccn lucifer aan om het licbtknuuw Toen trok hij haar overeind met een soepel, zelfverzekerd gebaar i ergeefc i Je hebt me voor een borrel ge vraagd, weet je nog?" Maria maakte haar handen los uit de zyne. Ze groette Annebelle Blair, di§ er merkwaardig verslagen uit zag en voelde Tarrant's arm om haar bozer. De witte deur ging achter hen dicht. Twee stappen verder rukte toch seen haast? Blijft u een koptji thee drinken.. Het water kookt," belle wendde en vriendelijk zei: „Ik te zoeken. „Ik ga even mee naar bo- dacht, dat u het goede nieuws wel ven als u 't goed vindt. Ten eeiste Alsof ze over het weer hadden ge- zou willen horen. Uw werkster komt zal. juffrouw Blair wel controleren praat. terug." Alsof er geen poging was geweest Er viel haar om te kopen. was dan welk geluid ook. Daarna Annebelle ging de kamer uit als zei Annebelle hoffelijk: „Ik geloof toon. Ze ging hem voor naar het een bed-yvige gastvrouw en Maria niet, dat het dezelfde kan zijn. De woninkje en draaide de lampen aan stond midden in het vertrek stijf werkster die wij hadden, is naar m de kamer. Het grote, kleurige ver als een standbeeld, één handschoen Connecticut verhuisd." trek zag er gezellig uit. krampachtig vastklemmend. De an- „Zeker, maar ze komt naar Chaun- Torrant leunde tegen de deur en dere had ze zeker met de boodschap- cy. We bedoelen toch allebei me- keek haar nadenkend aan, of hy pen op het aanrecht laten liggen o£ vrouw Partridge, nietwaar?" Torrant een psychiater was enzij een nieuwe, ze had hem verloren toen ze met de was nog steeds vriendelijk. „Ze komt slaolie vocht. Zo'n dag was het nu morgen met de middagtrein, volgen: of ik echt meega en ten tweede moet i stilte die hoorbaarder ik even met u praten." Maria knikte, verward door z'n interessante patient Tenslotte zei hij ebtjes: „Hebber, uw ouders u nooit eenmaal, dacht ze, heel moe ineens, haar zuster tenminste. En ze zal u gezegd toen u klem was. dat u geen het was 'n dag om alles te verliezen, vast wel een paar dagen willen hel- „Room en suiker?" vroeg Anne- pen." belle minzaam. Ze kwam binnen, met Maria vond 't een bespottelijk jekkers nemen?" vreemden aan mocht (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1