Gevaren voor de regering fa (kalm mtem Griekse mannen waren gek op parfums Belastingmaatregelen bij Kamer ingediend CAROL .'DAY Helpen Gevluchten weer gepakt In Zutfenvier ontsnappingen in 14 dagen De stalen kern Sigaren blijven 'AKKERTJES' .door' - David Wright door FRANK GODWIN. m nog vrij van omzetheffing ere huid 7 Datmf Twee man tippelen rond de wereld MULO A en B RESA-HILVERSUM Zaterdag 1 november 1958 DE Tweede Kamer heeft drae weck met algemene stemmen een motie aangenomen waarin minister Hofstra wordt uitgenodigd, na te gaan welke verlichting van de belastingdruk voor de onge- huwden in Het komende belasting ia ar tot stand kan worden gebracht. Tevoren had de bewindsman twee dingen gezegd, ten eerste dat de toestand van de schatkist een zodanige, op zichzelf niet onbillijke, verlaging niet toeliet, en ten tweede dat hii tegen de motie geen over- ivpgend bezwaar had. L)at onder deze omstandigheden in een aantal dag- Waden het nut van deze motie niet 20 hoog werd a an gelagen, wekt geen verwondering. Ze had inderdaad iet ol wat 't karakter van een platonische verkFarina gekregen. Helemaal zondei betekenis is ze echter nu ook weer niet. Het kan zijn vaarde hebben, dat de minister de opvatting van de Kamer jegens de op de ongehuwden drukkende hoge lasten kent. Toch zullen de vrijgezellen verstandig doen, er «een al te hoge verwachtingen op te bouwen. Het interes-santp aan deze motie is minder het effect, dat ze sorteert, dan de achtergrond, n.i. een beleidswijziging hi] de P.v.d.A. die nadien op zeer duidelijke wijze uitdrukking heeft gpvnnden in de verklaring van de fractievoorzitter, dc heer Burger, behelzende dat deze partij zich niet meer gebonden acht aan het regprinp «program van 1956. De motie was afkomst ie van de heer Peschar van de P.v.d.A. en ge richt tegen een minictet van de P.v.d.A. Dit verschijnsel is in de parle. mentaire praktijk van de laatste jaren merkwaardig genoeg om er niet in het bijzonder de aandacht voor te vragen. De koersverandering is opnieuw tot uiting gekomen in de medewerking van de P.v.d.A.-fractie aan een motie, waarin bet marktrisico voor de boeren aan een zeker maximum wordt gebonden Minister Vondeling is nok lid van de P.v.d.A. Zijn houding was stiakker dan die van zijn collpga Hofstra. Hij gaat nader overleg plecen en heeft verzorht, de motie in te trekken. T\\ EEKKI.EI verschijnsel tekent zich hierbij af. Daar is in de eerste plaats het gebrek aan geneigdheid bij de P.v.d.A., zich nog langer te vereenzelvigen met een beleid, dat de andere fracties naai helieven goed- ut afkeuren. Ze wenst kennelijk niet meer de enige vooitdurend solidaire groep te zijn voor een uit vier partijen samengetelde regering. Daai achtei, en dat is het tweede punt. ligt ook de opvatting dat een regering«.rris.is en het in de oppositie geraken geen ramp is. Hoe sterk die opvatting is. valt moeilijk te zeggen, maar in de Kamerfractie heeft ze zonder twijfel op het ogenblik veel aanhang Wie zijn oor te luisteren legt. hoort wel de uitingen van wrevel. Vooral de K.V.P., zegt men. wil van twee wallen eten, in zoverre zij het voordeel van het hebben van ministers zoekt te combineren met het voeren van oppositie, vooral tegen de bewindslieden van de P.v.d.A. Er is daarbij weinig geestdrift over minister Hofstra, die naar het oordeel van velen van zijn partijgenoten meer dan eens het been lang niet strak genoeg houdt. Thans staat ook de jonge minister Vondeling midden in de strijd; en in de fractie, waai hij uit voortkomt, is de overtuiging zeer sterk, dat het niet steeds ge«rhiedt met eerlijke middelen. Zo hoort men de beschuldiging, dat op het stuk van de vervreemding der landbouwgronden eigenlijk verreweg de meesten bet helemaal met dc minister een? zijn; e« toch laat men de heer Engel bert ink maar knoeien, en toch houdt de wet een tijdelijk karakter. Ook het melkbeleid wordt veel misbruikt, aan de ene kant door te kritiseren, dat er geen wegen worden gevonden om het goedkoper te maken, en aan de andere kant door de boeren te alarmeren over het voornemen van de minister, de lasten naar hen over te hevelpn. Ziehier de klachten en daarmee de reden van het besluit, zich een even grote vrijheid voor ie behouden jegens de regering, al? de andore partijen dat doen. MEN kan tol dusverre de Nederlandse 'regering de eer niet onthouden, er zich nog vrij aardig door te slaan. Maar de risico's nemen thans wel toe. Het is inderdaad tot nu toe meer dan eens zo geweest, dat bepaalde leden of groepen van leden zich veroorloofden, ergens tegen te zijn, omdat zij wisten, dat de P.v.d.A. er zeker vóór zou wezen. Deze zekerheid is met de verklaring van de heer Burger enigermate ondermijnd. Het is in het huidige stadium niet zu, dat enige fractie in de Tweede Kamer zeer doelbewust aanstuurt op een regeringscrisis. Het streven is er meer op gericht, goede uitgangstcliingen te krijgen voor de verkie zingen van 1960. Het 2ou echter kortzirhtig zijn. de kwade kansen niet te zien. Een regering zonder enige erkende binding met de Kamer, en een grote fractie, die de oppositie als in genen dele onaantrekkelijk beschouwt, vormen onzekere factoren in een politieke constellatie. Daarbij mag worden in acht genomen, dat deze constellatie in de grond van de zaak niet zo erg gezond is. Dr. Berghuis, de voorzitter van de A.R. partij, heeft dat onlangs vastgesteld; en hij heeft gelijk. De regering vindt wel een middenweg, maar de partijen worden gedreven door te uit eenlopende motieven, dan dat de brede basisc nog veel langer als een goede basis kan gelden. men weer ongeveer 700 kilo bloe men nodig. Dat betekent dus dat er vfjf miljoen bloemen nodig zijn om een kilo essence te krjjgc..- Bozer! zijn iets goedkoper dan jasmijn, n.l, 200 francs per kilo, maar er zijn niet minder dan 15Ö0Ö kilo rozenblaadjes nodig om ean liter essence te krijgen. Maar men krijgt tijdens het proces ook 15000 Keulen". Het werd inderdaad hel kleine bedrijven, verdwenen, om hier rozenwater, waardoor de prijs eerste in Keulen gemaakt, waar- plaats te maken voor grotere, uit- v3" de essence tot de helft daalt, süiijnlljk door een Italiaan, m«ar gerust met moderne machines en Naast jasmijn en rozen behoort het waren de Fransen die het on- voorzien van uitgebreide laborato- oranjebloesem <het zinnebeeld van mïcöeliijk overnamen. Aan het hof ria. Daarmee verloor Grasse zijn bet huwelijk) tot de drie belang- van koning Lodewijk de Vijftiende overwegende betekenis. Zeker, het rijkste produkten in Grasse. Verder ging men ermee om of het inder- is nog een gezocht oord voor toe- zÜn lavendel, viooltjes, thijm, daaa gewoon water was. risten en het ruikt nog altijd naar e^c worden meestal verbouwd Het was in die tijd dat 's we- de parfum. Ook hebben veischeide- door particulieren, die ze aan fa- relds parfumhoofdstad Grasse ont- ne fabrieken hier nog hun distil- blieken verkopen. Slechts enkele stond. Gelegen op een hoogte van leerderijen waar de olie uit de fabrieken bezitten zelf bloemen- 809 meter met veel zon, weinig en bloemblaadjes wordt geperst. Maar velden. tcch niet te weinig regen en ?en de grote fabrieken staan elders. ie .loensten kopen in. Grasse i yTj cc,hrnlrïp rtenrino ^olre^ke!ük regelmatige tempera- Hoewel Grasse nog immer de naam Ms herinnering een flesje parfum. l\[ een oroKje geurige tuui, is het bij uitstek geschikt voor heeft de hoofdstad der parfumin- Men kan ze ook zelf maken. Er zyn i V historie. Want de weg de cultuur van jasmijn, rozen, etc di-strie te zijn, is Parijs het tt- Frankrijk verscheidene boekjes naar Kralinaen mart dart heel Overai in bet stadje vestigden zich kelijke centrum. in omloop waarin men kan lezen y J 1 kleine bedrijven, die hier dicht bij Wel is Grasse nog steeds het een- ?P welke mameren men parfums Ouct zijn, de geschiedenis dev de bron de parfums maakten, die trum van de grondstoffen. Aan jas- «an maken. De meeste ingediënten parfttms is noa veel ouder Het kun WfiS v°nden naar de Europese mijn wordt er jaarlijks een mil- J*jn vooi" de particulier best heven. Parfums, die afkomstig wa- joen kilo geoogst. Elke kilo kost te «rijgen. Maar ik moet u toch y60?UIA van geurende siojjcn. ren ujj Grasse, behoorden tot dc ongeveer 500 francs (ongeveer rnaar aanraden er niet aan te oe- dateert praktisch van het be- duurste, die er'te krijgen V-aren. f 4.25). De bloemen worden één ginren. Het komt waarschijnlijk nog nirt «n» dc rrto-n ohdrJ n-f T7it Maar in de negentiende eeuw vcoi één met de hand geplukt, elke duurder uit dan het flesje echte jin yu.n ae mensnem aj. uiz dcpd net Jn an(Jere fc>eririjfs- morgen gedurende drie maanden. Franse parfum I i4b V. I. V- ï-r. 1 s THyl A—rtAtfni... DAAA Afilf tllAf f A C A ?'0T?dst6?l is gebleken dat de takken de mechanisatie haar in- Ér zijn er ongeveer 8000 fn een °°k nlet *e geef. DEN HAAG. Maandag zullen in Bonn halfjaarlijkse besprekingen beginnen m het raam van de Ne derlands-Duitse gemengde commis sie voor de uitvoering van de tussen deze landen geldende handelsover eenkomst van 18 januari 1951, DEN HAAG- Bij do kroning van paus Johannes XXIII zal Ne derland worden vertegenwoordigd door minister me. J M. A. H. Luns. i als bijzonder 'ongezond F. R. W. H. M. J. graaf de Marchant J schouwd. d'Ansembourg en mgr. J. W, L, I In deze tijd ontdekte men ook de Damen. eau de cologne, het „water van Phoeniciers, die twintig eeuwen voor Christus leefdent al parfums gekend hebben. En heel de oudheid door heeft men voor het parfum een diep respect gehad. Denk aan Egypte. Aan de om haar schoonheid beroemde koningin Cleopatra, wier bark besprenkeld was met welriekende stoffen even als zijzelf trouwens. Aan de Farao's die hun beste kunstenaars aan het werk zetten voor het vervaardigen van vazen met welrie kende oliën, die zij no dig meenden te hebben op hun reis naar de eeuwigheid. zoals uit de inhoud der pyramidr-n blijkt. Denk ook aan Israel. Het Boek der Boeken Onthult ons dat ook koning Salomo het gebruik van parfums kende en toejuichte. Een van dc uit dichterlijk oog punt schoonste gedeelten, het Hooglied, rept voortdurend van het gc bruik van geurige stoffen Vergeet ook de merkwaardige si tuatie in Griekenland niet. "Want hier waren het niet de vrouwen, n.oai de mannen die parfums ge bruikten. Dit nam zulke afmetingen aan dat Solon de vervaardiging verbood. Maar zelfs de zware straf fen konden niet verhinderen dat 't gebruik toch doorging. In Athene oi tstond een „zwarte handel" parfums. Denk ook aan de Romeinen, die j Te Zutfen. van de beschaving der Gjrieken ?fn het gebruik van welriekende ohen overnam. Denk ook aan dc schit tering van de On ent, van de hoven van Constantinopel en Bagdad. Heel dc Arabische literatuur is vol van de lof der parfums. Met de ondergang van het Ro meinse rijk verdween ook het ee- biuik van parfums, maar sl chts vcor enkele eeuwen. Want hoewel vooral de tnd van de Renaissance een grote opleving van het gebruik van parfums te zien gaf. was het ook in do middeleeuwen niet on bekend Hei was in die tijd dat Frankrijk zijn leidende plaats veroverde. In het jaar 1190 erkende koning Phi lippe Auguste het gilde der par fummakers. Uit de minneliederen bi ijkt dat men ook toen het gebruik van.de parfums kende. Vooral in de zeventiende eeuw neemt het gebruik toe. Van Cathe rine de Poitiers gaat het verhaal dal zij baadde in koud water dat wchl was gemaakt door melk *>n honing. Men weet niet waar men zich het meest over verwonderen moet: over het gebruik van melk en honing dan xvel over het baden in kcud water, hetgeen die ti'.d erd bc- fecte in de parfumindustrie. De kilo en voor één kilo essence heeft en heus, die zijn H. A. WIGBOLD (Advertentie l,M.) VERENIGING VOOR CREMATIE A.V.V.L 60.0 0 0 LEDEN Na inz. van deze "adv. als drukw. aan Hoofdbestuur Plant, Midden laan 58, Amsterdam-C. ontvangt U uitvoerige inlichtingen. ZUTFEN. In dc vroege avond van gisteren is de 18-jarlge A. G. de G., pupil van de büzondere straf gevangenis voor jongemannen te Zutfen en afkomstig uit Amsterdam, er vandoor gegaan. Te Warns veld kon hij met een even onbeheeid gelaten auto weg rijden. Bij de IJsselbrug negeerde hij een stopteken van een politie man en reed'tp snelle vaart m de richting Arnhem. Later is de auto weer gesignaleerd te Hummelo- Keypel. De rijkspolitie bleef hem op het spoort on to kreeg de radio- autodienst van de Amsterdamse po litie hem tenslotte in Amsterdam zuid te pakken. Di vlucht van G. vormt de vier de ontsnapping binnen veertien da gen uit de bijzondere gevangenis Advertentie LMJ van de Mapro-spiraal geeft U de zekerheid dat' Uw gordijnen - onberispelijk strak hangen, zonder-moeilijkheden.met doorsteken. D» g*octfOOi*»rd* go'd'ifwpi'Ml MAPftO MV WEHTOG6N80SCH Advertentie l.M Geen tijd voon HOOFDPIJN. Uw hoofd werkt hard Uw hersens werken, werken, worden moeHoofdpijn volgt. Bescherm Uw hoofd met "Akkertjes". Daar ïijn "Akkertjes" voor, hoofdpijn verhelpen voor harde verkers. Géén tijd voor hoofdpijn - neem daarom "Akkertjes" met geneeskrachtig micropocder, li finten nu/ klachten weg! IK GING OP 'N KQbTSCHOOL EN PAAR LEERDE IK NORA KENNEN. JENNIFER NET XERE.TM& WAb 'T LEUK WE STUDEER OEN 'NEjPEL IN EN OAT YOÊRDEN WE OP, DE DAG VÓÖR WE WAT ZUL JU'H VRET GEHAD HEBBEN FEESTAK, EN KOBBEN GEVECHTEN EN ZO YACANTIE GINGEN nEtW WÉTEN VONDEN IK WOU DAT IK OOK NAAR SCHOOL MOCHT n£T ALS ALLE ANDE RE MEISJES. MAAR T MAG NIET VAN TANTE EDITH IK KR!)G THUIS LES VAN HAAR WAAR BEN JU OP SCHOOL GEGAAN CAROL rjA.PucKy,.. Dit t/OL&LOtDfcri ik kan hui toch nier vtRitutN A15 E£f1 OPtRAHt 6ÊE./1 UCHA MfcUJK NADÉELHÊtfr, IVM" 15 DAN HET 6E.VAAR Vt GttSTtUJKt RtACflt. Htf ZOU V£R5CHRiKKELljK ilJlN AlS HEJ MlSLUKTt NADAT HIJ ZICH EtfóT BLIJ GtMAAKf HAD. DAT HIJ ZICH MÉTZ\jt\ KRCUPCLC PONyRljDÜI 15 LEUK '-1AAR ZOU IK OOK t£N5 OP ttft^rwnnp^f ff VAPl DC 6R0T£ PAARDEN L niCi° VOm CC" MObtrs'? 6££M flltT 60£D VAM HAM HOUDEN OP ttti PAARD? BCCjlMntilfib 3451, Commissaris Barbosa heeft weinig moei te gehad om de „Waterjuffer" op te sporen, want het was immers bekend, dat enkele maanden ge leden depots waren aangelegd langs de oevers van de rivier voor een nieuwe expeditie naar het binnenland en die depots staan nauwkeurig op de kaart aangegeven. Rob stopt de „Waterjuffer" en legt het vaartuig voor anker. De stroom is hier, in het midden van de rivier, vrij sterk en de helicopter, die met drijvers is uitgerust, moet dan ook vrij dicht hij de oever landen, omdat de machine anders wordt meegesleurd door de stroom. Maar langs de oever staan bomen en de piloot moet wel voorzichtig manoeuvreren wil hij niet met de takken van de bomen m aanraking komen. Rob kijkt bezorgd omhoog. „Dat gaat nooit goed!" roqpt hij opeens. DEN HAAG. De regering heeft thans haar in de miljoenennola al aangekondigde belastingmaatregelen neergelegd in twee wetsontwerpen welke bü de Tweede Kamer zijn in gediend, Volgens die ontwerpen zul len dus - als de Staten-Gcneraaj er goedkeuring aan hechten-de volgende belastingverhogingen, welke aanvan kelijk op 1 januari a.s, zouden eindi gen. vooreerst van kracht blijven: 1. Het verhoogde tarief der ven nootschapsbelasting van 44/47 pet. 2. De rot 6 pro mille verhoogde vermogensbelasting. 3. De verhoging van 't bijzondere invoerrecht op benzine van 16.65 tot 24,26 per 100 liter en het per centage van de motorrijtuigenbelas ting voor dieselauto's van 150 tot 220, voor het tijdvak van 7 jan- 1957 tot en met 31 december 1958. 4. Verhoogd tussen tarief omzetbe lasting van 10 pet en weeldetarief van 18 pet; verhoogde omzetbelas ting op radiotoestellen en bier van 10 pet voor het tijdvak van 1 augustus '57 tot en met 31 juli '59. 5 Verhoogde omzetbelasting op si garetten van 7 pet van 10 februari '58 tot en met 31 juli 1959 6. Verhoogde omzetbelasting op te levisietoestellen van 18 pet van 10 februari '58 tot en met 31 juli '59. 7. Verhoogde omzetbelasting op personenauto's en motorrijwielen van 20 pet en op banden voor auto's en Adusrtentie I.M.J Bafayderm-zeep motoren van 20 pet voor het tijdvak 10 februari '58—31 juli '59, Zouden deze maatregelen niet wor. den genomen, dan zou dit het rijk netto aan middelenopbrengst In 1959 i 110 miljoen en in 1980 270 miljoen schelen, verklaart minister Hofstra in zijn toelichting. De tijdelijke vrijstelling van om zetbelasting voor sigaren wenst de regering te handhaven, waarbij zü o.a, heeft overwogen dat door 't weg vallen van Indonesië als leverancier van ruwe tabak voor de slgarenin- dustrie tot stijging van de grondstof- prijs leidt. Minister Hofstra tekent echter wel aan. dat van een defini tieve vrijstelling van omzetbelasting voor dit artikel geen sprake zal kun- «n zijn. De regering stelt verder voor. de tot dusver tijdelijke mogelijkheid van vervroegde afschrijving perma nent. m de wetgeving op te nemen en zij wil tevens de bewegingsvrijheid van de ondernemers ten aanzien van versnelde afschrijving (thans gebon den aan 10 pet P. jaar) enigszins verruimen. Zij wil voor de na 31 de cember '58 aangeschafte bedrijfsmid delen het maximum van de ver vroegde afschrijving (331/3 pet) al ui twee jaar bereikbaar maken. nl. maximaal 16 2/3 pet voor elk jaar Het percentage van de investe ringsaftrek wil de regering vermin derd zien. waar tegenover staat dat deze belasting-verlichting eerder zal worden verleend dan onder de be slaande regeling In plaats van ver mindering van de fiscale winst met 4 pet van de aanschaffingskosten ge durende 5 jaar stelt minister Hof stra nu voor een».vermindering van 8 pet gedurende 2 jaren. WARSCHAU. Een mannelijke en een vrouwelijke Poolse valscherm springer. Witolb Tracz en Maria Woj- kowska, hebben twee nieuwe we reldrecords valschcrmspringen geves tigd door. bij nacht, op een hoogte van 8100 meter uit een vliegtuig te springen. Het duurde meer dan een half uur. voor zij de begane grond hadden bereikt. OM half zeven in de ocktend werd de revuekomiek Willy Walden gewekt door de telefoon Hy bleef een poosje lodderig lip pen luisteren, maar toen de bel niet ophield, klom hij met diepe tepenzin uit bed en strompelde naar 't appa raat. „Ja?" „Spreek ik met Kaldewaay?" vroeg een vrouwenstem. Nu is Walden de toneelnaam van Willy, maar Kaldewaay zijn echte. Hij zei dan ook; „Ja, daar spreekt ti mee." fMooi," riep de vrouw. „Kijk, de Vries bij mij boven die is vannacht gestorven. Om drie uur, ziet u." Willy zag het. Maar aangezien hi} niet het genoegen had, de ontslapene te kennen, nam hij het bericht voor kennisgeving aan. „En wat wilt u nu?" vroeg hij. „Ja, ik zit hier met het Zjjk, he", vervolgde de vrouw. „En ik durf er niet aan te raken. Dat vind ik eng." ,JïatUurlijk," zei Willy, Hij kon het meevoelen. ,Jk denk, ik bei u maar meteen op," sprak de vrouw. „Want ik wou u vragen of u direct e«e» hier naar toe komt." „Waarom?" „Om te helpen," zei de vrouw. Jk durf er niet aan te raken." Nu ligt het niet zo erg voor de hand dat men, als iemand de laatste adem heeft uitgeblazen's ochtends om half zeven de assistentie inroept van een bekende revuekomiekWal den zei dan ook; „Ja maar mevrouw, ik ken die me neer niet." „Dat is toch niet nodig," vond ze. „V moet alleen maar even komen." „Mevrouw," riep Willy radeloos, waarom belt u van alle Amster dammers 7iu net my uit myn bed?" „Nou, de Vries was lid van de bus," antwoordde zij. „En nou heb ik het papier nagekeken van het dooje- fonds en daar staat u op. Kalde waay." Nu ging Willy een licht op. Zijn vader is, in lang vervlogen ja- ren,_ werkzaam geweest'irt het verze keringswezen. „O. dat is mijn nader," riep hij. „Kan ut!) oader dan even komen?" tiroep ze. „Nee. myn vader Is al lang gele den gestorven," antwoordde Willy. Dat sloeg haar uit het veld. Er viel een stilte. ,Jfou, dan zie ik nog wel," besloot ze. En belde af. Willy Welden strompelde terug naar zijn bed en ging onder de dekens liggen. Toen de slaap zich net weer over hem. begon te ontfermenriep de telefoon hem wederom met drin gende, metalen stem. tot de werke lijkheid terug „Ja?" „O meneer, nog eens met mij," 2ei de urouie. ,Jk heb stad en land af gebeld maar niemand,- he. Én nou dacht ik. omdat u de zoon is - kunt u nu tóch niet even komen helpen?" Nee mevrouw, het spijt me," zei Walden, ,,'t Is écht helemaal myn vak niet." Wat zijn vak dan wél is heeft hij, uit tact, maar verzwegen KRONKEL MILAAN. Twee Nederlander* de 25-jarige kok Klaas Walhaas er de 22-jarige monteur Hugo van Dru- ten. beiden uit Groenlo, die op 24 juli van daar voor een voetreis om de wereld zijn vertrokken, zijn than? via Duitsland en Zwitserland in Italic aangekomen. Advertentie LM) Verkort Mulo ''«or P.T.T. «n N.S, De kortste er voordeligJte opleiding: (Bekende Schriftelijke Curtu$ door URSULA CURTISS het raam en even later de hand var Maria, die naar haar theekopje reik te, Onschadelijk? Misschien. Maar de schrik zat hem nog in z'n benen en hij ergerde zich over de hevigheid van zijn reactie. Ais Maria Rowan 't verkoos als een kind de gevaren van deze wereld op te zoeken, wa? dat zijn verantwoording met. De narigheid bestond hierin, bekende hij zichzelf laconiek, dat ze allerminst 23 Ik heb zo'n idee, dat juffrouw Blair een kind was en dat er iets van haat een beetje benauwd voor haar is uitging waardoor hij voelde, dat haai Maria kreeg een kleur van erger- en ik vind 't prettig haar benauwd veiligheid m zijn handen lag. nis „Ach," zei ze ongeduldig, „doet te maken. Dat is een van de redenen Als hij z'n hoofd erbij had kunnen u tóch niet zo..." Ze zweeg abrupt dat ik hier ben. hier biju, bedoel ik houden tijdens die huiselijke scène In de stilte die volgde, zag ze Anne- Dat zal ze ook met prettig vinden, in de zitkamer van Annebelle. zou belle voor zich, poeslief ineens, hoor- We zouden gedachten kunnen wis- hij het theekopje omgegooid hebben de ze haar zeggen, dat de thee een selen en onze gevolgtrekkingen kun- Dan was het een kleinigheid geweest heel aparte smaak had, voelde ze nen vergelijken." de thee met z'n zakdoek op te ne- haar wrevel toen de klopper' hen Het klonk ontwapenend, maar Ma- men en te laten onderzoeken onderbrak. ria werd er niet toeschietelijker De Renault, die zich de hele „Het is duidelijk dat u hier bent, om. door. Nogal stug vroeg ze: „Als 't dag als een normale auto Bedragen dat de dood van uw nicht u vreemd allemaal waar is wat u zegt, vindt u had, kuchte, minderde vaart en voorkomt," zei Tarrant geduldig, „en 't dan niet dwaas, om niet te zeggen stond stil. Torrant wachtte even en juffrouw Blair is niet gek. 7.? be- roekeloos, dat u juffrouw BJmr r,o probeerde toen hem op gang te grijpt dat heel goed Als ze is wat precies verteld hebt hoe laat me- krijgen. Zonder resultaat, _Bu zag u denkt dat ze is, vindt u 't dan vrouw Partridge hier aankomt?" eruit of hij vastbesloten was zich noon niet een beetje riskant thee met haar „Als ik de waarheid had gespro- meer te bewegen Torrant stapte te gaan drinken? Ze leek me erg ken wel. Maar ze komt helemaal met uit en liep er op de spiegelgladde teleurgesteld toen we vertrokken." met die trein. Ze komt vanavond. Ik weg voorzichtig omheen. Een onzin- Niet teleurgesteld dacht Maria, heb haar telefonisch gesproken en nige energie verspilling. In het aon- Eerder razend en gedwarsboomd, maakte uit haar woorden op, dat ze ker en zonder zaklantaren lag t Haar eigen gezicht voelde nog steeds uw nicht graag mocht." voor de hand, dat hij onmogelijk kon warm aan Voor een deel kwam dat Andere mensen niet, dacht Maria, ontdekken wat er aan haperde, door alles wat er in haar hoofd Die indruk had ze: andere mensen Hij had mevrouw Judd beloofd omging door wat er had kunnen niet. „2e zou de eerste trein nemen dat hij voorzichtig met de Renault gebeuren in dat stille huis aan d#> die ze kon haten. Ik heb haar gezegd zou zijn. zich niet realiserend dat overkant. Voor een andei- deel was dat zc 'n taxi moest nemen en naar daar een Job's geduld voor nodig het de vernedering hier te staan en de Grotto moest gaan. Ze kan daar was. Voor 't eerst van z'n leven ove.. als een kind door Torrant onder- om acht uur zijn, dan dineren we woog hij in alle ernst eens flink te- vraagd te worden. samen. Ik zou graag willen, dat u er gen een auto te schoppen, deze auto Het water had keurig op tijd ge- ook bij was. Als mevrouw Partridge welteverstaan. Hij rookte een sigaret kookt alsof Annebelle twee potjes uw nicht aardig vond, zal ze vrijer en rekende uit m hoeveel tijd h»J on het vuur had gehad: de poging tegen u praten. Bovendien bent u naar het huis van mevrouw haar om te kopen en de uitnodiging ook een vrouw," zou kunnen lopen. Hij bedacht te- th°e te bhjven drinken Bedankt, dacht Maria, redenen te vens welke dingen hij. bij aankomst, Torrant scheen haar gedachten over om me mee uit eten te vragen, tegen haar zou zeggen. Toen gooide te raden. ..Waar hadden jullie 't over Hardop zei ze: „Dat is goed." hij z'n sigaret weg en waagde een voordat ik klopte?" „Zal ik u dan om zeven uur ko- laatste poging. De motor sloeg on- Maar ze vond het nu genoeg.„Nieis men halen?" Torrant fronste even. middellijk aan, alsof hij een grap bijzonders" zei ze kort en draaide alsof hij iets anders wilde zeggen- had willen uithalen, maar 't nu weer zich om Ze nam een sigaret van Toen knikte hij beerde zich om en welletjes vond. tafe en stak hem langzaam op. vertrok. Het, was over zes toen hij achter Ik dacht dat u een vriend van He temperatuur was weer behoor- *t huis van mevrouw Judd parkeerde, juffrouw Blair was," zei ze toen. lijk gedaald. Op zo'n wegdek moest De auto van Simeon stond er met, „Niet bepaald." Gerald RIallow ook gereden hebben, maar in de hal keek mevrouw JUöö .'.Maar dat gezeur over die werk- dacht Torrant. Het was bedriegelijb, geschrokken en zenuwachtig op. als* sterglad «n effen door de harde ijslaag, of ze aan iets heel belangrijks bezig Torrant ging bij het raam van het veroorzaakt door dooi en plotselinge was geweest, hoewel er geen enkel keukentje staan, zodat hij gezien kon vorst Je had er al je aandacht bij zichtbaar bewys voor was. Ze kees worden van buitenaf. Hij zei: „Me- nodig, maar zijn gedachten dwaal- naar Torrant, leek op 't punt om vrouw Partridge heeft een dag of den steeds weer af naar het moment iets te zeggen, hield 't voor zich en tien voor de Slallows gewerkt. Ze dat hij het verwachtingsvolle gezicht zei tenslotte toch nog: „Mevrouw was een paar uur per dag in huis. van Annebelle Blair gezien had door Kirby heeft opgebeld."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1