De geest der emigranten Pleidooi in Kamer: ,Laat spijt-optanten hier binnen' De 37 Minister Struycken wijst vier moties af irndim Vuurgevecht tussen Syrië en ïsraël Bonn koopt Starfighter en Fiat bdöiiiliiiiBOMiHi MEEf^K'S Blaag in Blackpool - verft tuinstoel - met gemak en OETALAC SS Waarom geen optreden tegen voetbalpools? Kind verdronken Onbehagen over telcvisïe-beleid Volgende week HEXJd van Boycot Russen voor Pasteraak Gevarieerd avondje Vanavond Vrijdag 7 november 1958 HET feit. dat het aantal emigranten uit Nederland naar Austxalië sinds 1945 de honderdduizend heeft overschreden, is ook daar ginds niet onopgemerkt gebleven. De honderdduizendste, die reeds hier in de bloemetjes was gezet, is in Melbourne met enig feest- vertoon ontvangen. De kade stond rol journalisten en de minister van Immigratie was zelf uit Canberra overgekomen. In zijn toespraak zong hij de lof van de Nederlandse inkomelingen. Hij noemde hen de beste van allen, en prees bun aanpassingsvermogen. Zij gaan snel en vrijwel zonder complicaties in de bevolking op, stelde hij vast. Dat vond hij kennelijk de hoogste lof, die hij hun kon toezwaaien. Het is mogelijk, dat er enige gelcgenlieidsoverdrijving zat in de rede van minister Downet; maar dat hij er maar niet op los heeft gepraat, bleek ons uit een verhaal van geheel andere zijde, n.l. van een niet meer jonge voorganger van een religieuze groepering met lerspreide gemeenten hier en op de verre continenten. De man. die zelf al lang geen Nederlander meer is. sprak zijn verbazing uit over de geringe mate van nationaal bewustzijn, die de huidige emigranten meenemen. De taal snel leren, werk vinden en een huis om in te wonen, je in niets van de anderen onder scheiden en het verleden totaal afschrijven, ziedaar, zo zei hij ietwat bitter, de hoogste wijsheid van het merendeel der na-oorlogse emigranten. Zelf was hij anders gewend geweest. De oudere generatie, waartoe hij ook zichzelf rekende, had altijd de geestelijke erfenis, die zij uit het eigen land had meegenomen, trouw bewaard. Er bleef levendig onderling ver keer in de eigen taal, er bleef ook contact met het land van herkomst, tot uiting komend o.a. in geregelde zendingen van boeken en kranten. Dit alles, zo zei hij, was geen beletsel geweest om zich in de nieuwe omgeving thuis te gaan voelen. Integendeel, het gaf het gevoel van eigenwaarde, dat voor een goede aanpassing onmisbaar is. Want aanpassing is nooit alleen maar doen wat anderen doen. Aanpassing is ook. een klein beetje een eigen stempel zetten op het geheel. WIJ moeten eerlijk erkennen, dat deze opvatting ons vpel waarde voller lijkt dan die van de emigran ten-ni euwe-st ijl, welke minister Downet zo hogelijk heeft geprezen. De methode van opgaan in de massa is nooit en nergens aan te bevelen. De Australische bevolking wordt wei geprezen om baar hulpvaardigheid en solidariteit, maar kenners van het land constateren bij haar toch ook een grote vervlakking. Het cultureel en geestelijk leven staat niet op een hoog peil. Toen een hoogleraar uit de Lage Landen, die na een verblijf van enige jaren in Australië terugkeerde in Europa, de vraag werd gesteld, waar de Austra liërs zich het meest voor interesseren, luidde het antwoord kort en krachtig: wolprijzen en paarderennen. Men begrijpe ons goed: het is verre van ons, minder gunstig te spreken over mensen in een groot land, waar hopelijk nog vele duizenden Nederlanders een bestaan vinden. Australië is een democratische federatie, welke/ van oorsprong Britse bewoners de bestuursinstellingen en rechtsopvattingen aan het moederland hebhen ontleend en waar dientengevolge een vrii en eerlijk leven mogelijk is. Dit kan waarlijk niet van alle landen ter wereld gezegd worden. Kuimte is er ook; zóveel, dat men het zich hier nauwelijks kan voorstellen. Waar het echter om gaat ïs de vraag of het vermijden van elke wrijving tussen opvattingen en levensgewoonten van de inkomelingen met die, welke men in Australië aantreft, als de hoogste wijsheid kan gelden. Onze opvatting is, dat het voor de immigranten niet goed is, en voor het land evenmin. Men hoeft niet precies te doen en te zijn als dq anderen. Men hoeft zichzelf niet weg te cijferen. Hek is geen schande en evenmin een nadeel iets te behouden en uit te dragen van wat men aan wezensken merken uit eigen land meeneemt. Na verloop van tijd zal er natuurlijk een soort synthese moeten komen, maar dan boven het niveau van de wol- prijzen en de paardesport. Wie iets van zichzelf heivaart in eigen kring en^ in zijn optreden naar buiten, behoedt zich zelf ook voor de eenzaam heid, die het grootst is daar waar alle mensen dezelfde gezichten hebhen. DE N.R.C. verwijt de regering inconsequentie in haar beleid ten op zichte van de verstekelingen, die eerst naar Indonesië waren teruggestuurd, en nu naar Nieuw-Gninea mogen. Maar elke daad, waarbij genade voor recht gaat, is inconsequent, zij het daarom nog geen reden om er boze of honende opmerkingen over te maken. Er is. geloAvn wij, te lichtvaardig over deze hele zaak geschreven. Veel mensen weten niet eens, dat 107 verstekelingen wel zijn toegelaten, zoals evenmin wordt beseft, dat hier geen sprake was van een vlucht omdat leven of vrijheid van de betrokkenen werd bedreigd. En geen enkel land ter wereld Jaat zomaar mensen toe alleen op grond van het feit, dat zij liever daar zijn dan elders. Hier en daar wordt met enige grimmigheid geïnformeerd naar do nieuwe feiten", welke de regering tot haar veranderde houding hebben bewogpn. Wel, wij zouden ons kunnen voorstellen, dat de in ons land gevoerde campagne inderdaad enige zorg had doen ontstaan omtrent het lot van de 37, wanneer ze in een Indonesische haven aan land waren gezet. Dit is geen gering punt. Mtfumewiie LM.) Van Nelle bestellen! OUDE PEKELA Een felle brand heeft gisteren de boerderij „Blauw Pannenbuis", op de grens van de ge meenten Oude Pekeïa en Wedde, in de as gelegd. (Van onze parlementaire redacteur] DEN HAAG. Namens de K.VJP.- fractie heeft partijvoorzitter Van Doorn er bij de behandeling van de begroting van Justitie op aange drongen om in Nederland de deur open te zetten voor die oud-Neder landers, die by de soevereiniteits overdracht het Indonesische staats burgerschap hebben verkozen doch daarvan thans spijt hebben. Naar schatting gaat het hierbij om circa 10.000 spijt-optanten, die genatura liseerd willen worden doch daar voor eerst naar Nederland zouden moeten komen. Mr. Van Doorn wees er op, dat deze personen al een voetval moeten doen om in het bezit te komen ran een aanvraagformu lier voor een visum en dan een jaar lang er niets over horen. Aangezien die aanvraag echter geen geheim blijft worden 2ïj intussen In Indo nesië op alle mogelijke manieren genegeerd. Hun ellende is groot en dat enkel omdat zij (soms zelfs op aanraden van de Nederlandse in stanties) een verkeurde keus deden. „In. het alge meen sprak mr. Van Doorn met veel waarde ring over het beleid van mi nister Samkal- den. Met des te meer nadruk vroeg hij echter diens aandacht voor de noodzaak van een scherpere bestrijding van de pornografie. De K.V.P, heeft er ern stig bezwaar tegen dat allerlei „smeerpoczerij" kan verschijnen zonder dat de rechter aan een beoor deling toekomt! De liberale opposant mr. Berk houwer vroeg zich af of de omstan digheid, dat er op het ogenblik geen I vervolging tegen de beide voetbal- pools wordt ingezet, misschien een gevolg was van de vrees bij minis ter Namkalden, dat zij zouden wor den verboden alvorens hij zijn wets ontwerp tot kanalisering van de voetbalpool in. het Staatsblad heeft gekregen. Hij informeerde voorts naar de houding van de beide A.R.- mmisters ten opzichte van dit wets ontwerp. De christ elük-historische freule Wttewaall van Stoetwegen gaf in overweging aan al diegenen, die het Nederlanderschap wegens het tre den in vreemde krijgsdienst hebben verloren, dit collectief terug te ge- TWEEDE KAMER Advertentie M.) Van Nelle bestellen; TIBEK1AS Snelle tussenkomst van militaire waarnemers der V.N. beeft donderdagmiddag een eind ge maakt aan een Israëlisch-Syrtscb grensincident, waarbij geschut en mortieren in actie waren gekomen. Het incident vond waarschijnlijk zijn oorsprong in incidenteel geweer vuur op een Israëlische tractor, die op betwist land zuidelijk van het Hoelehmeer aan bet ploegen was In korte tijd was het een ware slag geworden, waarbij van belde zijden artillerie en tanks ingezet werden. Een Israëlische woordvoerder zei dat zijn artillerie op Syrische stel lingen tegen de heuvels had gescho ten toen de Syriërs op een groep boeren met hun politiebescherming begonnen te schieten. Het land in kwestie was volledig Israëlisch ge bied, aldus de woordvoerder. Die eraan toevoegde dat dit feit door de VN .-waarnemers was erkend. IArluerteTitie IJM.J Van Nelle bestellen! tAdvertentie l M.) Van Nelle bestellen! (Van een correspondent) HAARLEM Donderdag is het tweejarig zoontje Max, enig kind van de pas uit Indonesië gerepatri eerde familie Niggebrugge in een sloot langs de Dr. Schaepmanlaan te Heemstede verdronken. Men heeft nog vergeefs gepro beerd door toepassing van kunstma tige ademhaling de levensgeesten op te wekken. SCHOONHOVEN. Het 3Va-ja- rig dochtertje Elsje van de familie Jongen eel te Lopik, is donderdag middag in een sloot bij de ouder lijke woning verdronken. Advertentie l.M.) Van Nelle bestellen! ven. Er zijn immers anderen, die veel erger dmgen hebben gedaan, maar rustig hun Nederlanderschap hebben behouden? Advertentie LM.) Van Nelle bestellen! BONN. De Amerikaanse „Star fighter", de snelste jager ter wereld, en de Italiaanse Fiat G-91 zullen de ruggegraat Van de Westduitse lucht macht worden. De defensiecommissie heeft de aankoop van tien Star- fighters en vijftig Fiat-jagers goed gekeurd. De Starfighter zou in West- Duitsland in licentie worden ge bouwd. Het Westduitse leger zal de be schikking kragen over zestig Franse Alouette' -hefschro efvli e gtuigen, di e in oorlogstijd zullen kunnen worden gebruikt voor het vervoer van mili tairen, gewonden en voorraden. De Amerikaanse F-84 straaljagers zullen, naarmate de nieuwe toestellen beschikbaar komen, geleidelijk aan uit de dienst worden genomen. Wel zullen 225 in Canada aange kochte Sabre-6-straaljagers nog ge durende enige tyd voor eventuele eerste-liniedienst beschikbaar zijn. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De begroting van Binnenlandse Zaken is door de Tweede Kamer z.h.s. aanvaard, maar een viertal ontwerp-moties hing mi nister Struycken toen nog boven bet hoofd. De overigens goedgemutste bewindsman toonde zich daardoor lichtelijk ontstemd, omdat geen van deze moties naar zijn mening nu strikt nodig was. Bepaald gegriefd achtte hij zlcli door de indiening van de socialistische motie-Blom, waarin lijj werd uitgenodigd zyn medewer king te verlenen aan de voortzetting van de onderhandelingen omtrent de salariëring van de middelbare amb tenaren op basis van de voorstellen der samenwerkende centrales van overheidspersoneel. De minister vond deze motie overbodig: hjj her innerde er aan, dat hjj terzake «al een toezegging had gedaan. Maar de socialistische woordvoer der Blom verklaarde dat hij de toe zegging „weinig serieus" kon nemen. De minister had nl. verklaard, dat hij, als dit overleg iets nieuws zou opleveren, de zaak m het kabi- TWEEDE moeten brengen. KAMER dÏÏ- zo br2pkedej heer Blom ver- - J ontwaardigd, iat f de voorstellen der bonden tot dusverre zijn afgewezen zonder dat het kabinet die voorstel len kende-" De bewindsman sprak dit met klem tegen, Niet opportuun achtte de bewinds man. ook een andere motie van de PvdA-zijde. ingediend door de Drentse afgevaardigde Franssen, waarin werd aangedrongen op de verstrekking van subjectieve uitke ringen. voor de z.g. probleem-gebie den. Naar zijn oordeel gebeurde dat immers al. Een ontwikkelingsfonds" als bepleit door de A.R.-motie Smal- lenbroek zou zJ. de eenheid van het financiële beleid ten opzichte van de gemeenten schaden. Verder gaf de minister er de voorkeur aan om een geheel nieuwe regeling van de fi nanciële verhouding tussen het rijk en de gemeenten tot stand te bren gen. Maar de Kamer,_ bevreesd, dat die nieuwe regeling niet royaler zou wezen dan de huidige( bleek geneigd deze bestaande regeling vooralsnog te handhaven. Een tweede motie, af komstig van de socialistische afge vaardigde Franssen. gaf aan die.op- vatting uiting. De bewindsman wilde hierover dan wel eens met zijn ambt genoot Hofstra spreken. (Van onze radioredaeteur) OP het congres van het Genoot schap voor Reclame is de com merciële televisie weer eens ter sprake gebracht. In een ietwat sar castisch gestemde toespraak stelde de voorzitter, jhr. Van Andringa de Kempenaer, vast dat het blijkbaar veel moeite kostte het In Nederland altoos en zeker ïn radio- en tele- vislezaken onvermijdelijke com promis te vinden. Teleurgesteld was liy, dat slechts drit van de honderd- vijftig uitgenodigde volksvertegen woordigers op de in maart van dit jaar in Scheveningen gehouden lele- vïsie-dag van het Genootschap acte de presence gaven. Hoewel wij die De Puccini-herdenking, met de ma- dag niet zo'n overtuigende demon- opre serieuze Leo Rlemens achter 'r ran dr. Drees, vertelde zij dr. Marga Klompé. Van de zijde vare de minister een heel charmant gesprek je. dat door de interviewer Louis Frequin aan de oppervlakkige kant xcerd gehouden. De heer Klanf «it Valkenburg maakte Hannie Lips en Ons allemaal duidelijk, dat wilde dieren-dressuvr een moeilijk vak is, In de jongerenrubriek Testpiaat o.a. een wel grappig interviewtje met een student-baby-sitter en een ge noeg It/k babbeltje tussen vliegers van twee generaties, die de camera en de microfoon voor zich alleen hadden, dus niet onderbroken wer den door een kxcasi-nicuwsgierige pnsturouiu of -heer. Het procédé vol deed teel. Ritmeester Gruppelaar gaf weer 'n aanschouwelijke les in hip pische historie en hippische actuali teit. Interessant roor de liefhebbers. stratie hebben gevonden, kunnen we ons des voorzitters teleurstelling heel goed voorstellen. Want aan de In druk dat er op allerlei gebieden met de televisie, commercieel of reclame vrij. wordt gesold, zal niemand zich kunnen uittrekken. Het tv-beleid van de regering geeft aanleiding tot een nog steeds groeiend onbehagen. Maanden geleden al heelt De Volkskrant een geheim advies van de Radioraad over de toelating van reclame in het tv-programma gepu bliceerd. Er zijn discussies over het al dan niet cirbaar zijn van deze pu blicatie én over de juiste weergave van het advies gevolgd. Maar nog al tijd is dit advies geheim, is er of ficieel zelfs niets over het bestaan van een advies bekend, In augustus heeft de voorzitter van de Jaarbeurs zijn gebruikelijke rede voor de pers gere serieuze Leo Riemens achter 'n zichtbare microfoon, had gerust iets levendiger mogen zijn. DE toneelavond wordt volgende week verschoven van de woensdag naar de vrijdag, niet om de kermisexploitanten te gerieven, maar om de sportliefhebbers, die de laatste tijd zo vaak teleurgesteld •moesten worden, aan hun trekken te laten komen met een reportage vno de voetbalwedstrijd Bondselftaï Zuid-Afrika. Op vrijdagavond wordt in plaats van het stuk van Remarque, dat de leden van de to neelgroep „Ensemble1' niet wilden spelen, „Des konings welbehagen" opgevoerd, de bewerking van een bekroond luisterspel van dr. J. Sta rink. In het door de VPRO ver- vrijwel gehee] aan het onderwerpzorgde donderdagavondprogratnma •eelame in de televisie" gewijd, i Aar ge nomen mag worden dat van de inhoud van deze rede ten depaj te- j weer een stukje Frans cabaret, waarop deze omroepvereniging tmet ons) verzot is: de optredenden, aan- mente met grote belangstelling ken- gekondigd als „les amoureux de Pa- nis is genomen. Nu stond het Re-ns'\ zijn een Nederlandse Parijze- clame-congres weer geheel in het te- j naar, Nico Knapper, en zijn Fran ken van hetzelfde onderwerp. De J sc vrouw. Jatune. Zij zullen, sym- onpartijdige burgemeester van pathieke geste, enkele nog onbe- Utrecht wenste de reclame-mensen kende maar talentvolle Parijse ca- toe, dat zij de commerciële tv straks j baret-artiesten ..semi-vedettes" Advertentie LM.) Van Nelle bestellen! IK 7AL EVEN 8b D£ HOOFD- IN GANS INFORMEREN OF IE HAAR DAAR GE2IEN HEBBEN, JUFFROUW HOPE LOOG fc WET, HOPELOOS MET KIND 15 VERDWENEN! JfcWARF0U WAAR BEN JE GEWEEGT GELUKKIG DAT JE ER WEER BENT! MAAR WAT 'N ondeu - GENDE STREEK VAN JE 1 WAAROM HEB IK ZOEK MIER WTUS5EN NOG WAT ROND HALLO,ZOEK J£ IEMAND JE DAT GEDAAN WEET IK NIET, IK HAD INEENS ZIN, DACHT JE DAT IK WEGGELOPEN WAS" IK DEED MAAR_ EWê AIS OF-DEZE KEER TEHnlNSTE JONGtrD. DutKy HEÉfT tÊNGt- DAAR KOMtfl WÊWELACtf HEM BOtK DAT Hij rtltT WIL UW Tf:R...Wt KIlKtn WAAK Zltrt WAT ZOU H£T 7'in? .lM DAN WACHTtN W£ for Htr LICHT UITGAAT*! v« Italiaans manifest: ROME Circa 300 Italiaanse in tellectuelen hebben een beroep op de vrije wereld gedaan om culturele figuren en organisaties uit de Sow- jet-Unle te boycotten totdat .Boris Pasternak vrU mag werken. Schrijvers, journalisten en acteurs hebben een manifest ondertekend, dat verschijnt in het nieuwe num mer van het weekblad II Mondo. een links geórienteerd literair tijdschrift. Volgens het manifest is er sinds de dagen van Stalin in Rusland niet zulk een venijnige lastercampagne gevoerd als tegen Pasternak. als een smakelijke omelet opgediend zouden krijgen. En de grijze Philips- beer Loupart. ook na zijn pensione ring een gezaghebbend man in het Nederlandse bedrijfsleven, noemde het zonderling dat in ons land het meest doelmatige medium, de televi sie. door wat hij kenschetste als de „eenkennigheid van enkelen" voor de gehele gemeenschap in de ban werd gedaan. Op de achtergrond zet de O.T.E.M., die hoe lang geleden? een zend- coneessie heeft aangevraagd, rustig haar activiteit voort. Zij 2al zich I door de in het openbaar gesproken woorden natuurlijk in haar streven gesterkt voelen. En in Bussum is het i wachten op de benoeming van een j voorzitter van het N.T.S.-bestuur die. zoals nu wei vast staat, niet uit de I kringen van de omroepverenigingen J zal komen. Hoewel het bestuur van de Ned. Televisie Stichting wel het recht heeft, een voordracht van drie namen in te dienen. Wij op onze beurt vragen ons af. hoe groot het gezag van deze voorzitter zal zijn. Dit zal natuurlijk ten nauwste ver band houden met het persoonlijk en maatschappelijk prestige van degene, die door de Kroon met het voorzit terschap wordt belast. aan u voorstellen. Advertentie I M I t Aftiterifunp t M Vaji Nelle bestellen! f-jET tvas een gevarieerd program- ma, waarop de K.R.O. gister de kijkers onthaalde. Eerst, tn het Gas tenboek, een gesprekje met Hare Excellentie niet „Zijne", dat zou een uitvinding zijn van de chauffeur neringen wetenschap (9.45—10.10). pijn. hoe*t. snep, diarrhee. influema. S. raait drogist pnjsi MtcNK 5 POE helpen: Er njn Meenfc's Poeders®?® hoofdpijn, kies pijn. hoesi, griep. jÊnurhee. influenza, rhcumdtiek, koonMfwcid bij gevaitc keu. periodieke pijnen enz Verkrijgbaar in etuis mei 6 poeders in.ur ook m een handige plastic HUISAPOTHEEK (met 6 verschillende etuis a 6poeders.), zonder prijsverhoging raag uv. drogist. MEEKK S POEDERS helpen! Er rijn r h dl rfl A'Wii i^*g W13R 1u een hïndsSF {fPssTT ffW?\WrtlEEK,i Hilversum i: ao yiaiorem Gio- riam Dei, eerste van vier uitzen dingen gewijd aan „de bijbel in het tijdbeeld van de Kunst". O.a. door middel van bandopnamen en grammo foonplaten zal een overzicht worden gegeven van de op de bijbel geïnspi reerde kunstwerken, die gedurende een bepaalde periode door beeldende Kun stenaars, dichters, musici cn schrij vers zijn vervaardigd. Samensteller i» C. Rijnsdorp, medewerkers o.a. de toordraciitsKunstenaars Johan Schaiita Riet de GeusBikker (8.5010.45). HILVERSUM II: Alma Musica, speelt Sonata Deciina in g van H. Anders en Trio-sonate (twee violen en klavecim- Adv er ten tie LM.) door URSULA CURTISS kreeg een vijandige uitdrukking en voor Torrant de kans had zijn mond open te doen, zei hij: „Ik moet naar binnen." Hij was met één sprong het houten trapje op en deed de deur stevig achter zich dicht. Dat was dat. 3A5R. Op bevel van Ba1? stopt de glijboot even. voor het venichten van metingen. Het valt de j bemanning van de „Waterjuffer" op. dat de op pervlakte van de rivier in voortdurende bewe ging is, ofschoon het windstil is. En kijk eens naar de Geigertellers! Die tikken in. een hoog j tempo, hetgeen er op duidt, dat de rivierbodem ons te pas komen." Rob staat mgeSpaimen naar sterk radio-actief is. Dat kan wijden, op njke i buiten te luien. Een dichte nevel houdt dc oevein urnniumlagenBarbosa staat in een hoekje verborgen, De „Waterjuffer vervolgt dim haar mot zijn oiloot Roberto te fluisteren. „Probeer weg, maar na een half uur meent Rob let-, uit te vinden hoe je deze boot precies moet be- I uccmds tc nemen. Dart veistrakt opeens dienen," bromt hij tussen zijn. kiezen, „dat kan I zijn gezicht. Wat is dat daar recht vooruit. 27 Het was een leugen een openlijke, duidelijke leugen. Maar waarom? Iets dreef haar hiertoe, zo onontkoom baar, dat ze Torrant zonder haar blik af te wenden aan kon kijken. Ze was omgekocht of bedreigd, want ondanks haar onverschilligheid en baar zogenaamde rust was er een bijna tastbare sfeer in de kamer. Angst? Hebzucht? Of de ondragelijke combinatie daarvan? Ergens ging een deur dicht. Daar na was het huis weer stil. Torrant zei zachtjes: „Mevrouw "Watts, u gelooft niet werkelijk, dat uw zuster uitgegleden is, waar of met? Wat men u ook op het hart heeft gedrukt „Ik heb 't druk,"' zei mevrouw Watts. Ze stond doodstil achter een stoel. ,.U moet me excuseren." Torrant keek haar peinzend aan en liep toen naar de deur. Hij had een afkeer van mevrouw Watts. Mis schien door de kleine oogjes m het lange gezicht, misschien door haar houding. Zijn afkeer leek zijn schuldgevoel nog te vei groten. Zijn stem was hard toen hij zei: „Ik weet, dat iemand met u gepraat heeft vanmorgen, of misschien gistera\*ond al. Was 't juffrouw Blair?" Ze bewogen zich een lang moment geen van tweeën, tot mevrouw Watts zonder enige emotie zet: „U verlaat mijn huis of ik roep mijn neef." Die opgeschoten knul met z'n haarlok. „Doet u geen moeite." zei Torrant mat. Hij gjfeg weg, omdat hij wist hoe onmogelijk 't was mevrouw Watts i terug te kopen. Voor hebzucht be- 1 stond er nog een prijs. Voor angst 'niet. Halverwege het tuinpaadje dat naar dc straat voerde, bleef hij staan luisteren. Het was duidelijk te ho- I ren: het geluid van een zaag op hout. [Hij di aaide zich om en liep snel iom het huis heen. De jongen zag hem aankomen. 'Ogenblikkelijk gooide hu zijn zaag 'op de grond en stond op. Zijn. gezicht Mevrouw Watts had hem opdracht gegeven, maar iemand anders had haar eerst een opdracht gegeven. Iemand had eindelijk vorm gegeven aan de altijd sluimerende angst in die donkere ogen. Er was geen an dere verklaring voor deze verstar ring, zo kort naar de dood van haar zuster. Angst veroorzaakt wreed heid in sommige wezens. In dieren, in jonge kinderen, in bedorven vol wassenen. In Annebelle Blair. Twee minuten verder stopte Tor rant de Renault bjj de Willet's Vijver. Het was er stii geworden na het dra ma van die ochtend. IJsschotsen dre ven langzaam rond in het donkeie water. Torrant stond op 't punt er zijn sigaret m te gooien, wachtte zon der enige reden en zette toen liever zijn voet op het brandende peukje. Zijn eeiste gedachte was hoe dicht mevrouw Partridge bij het huis van haar zuster en de veiligheid was ge- weest. Maar hij besefte dadelijk dat hot onzin was. Het moment dat ze uit do trein stapte, was ze al niet meer veilig geweest. Er was met haar ge speeld zoals een kat met een muis doet Ze had ongehinderd de heuvel op mogen lopen, ze had ongehinderd dit stille, gevaarlijke stuk mogen be reiken. Als ze geworsteld of ge schreeuwd had. zouden de vijver en de bomen het met verraden. Ze was, volgens sergeant Hilary, met het locaaltje van 8.35 in Chauncy aangekomen, inplaats van een taxi te nemen bu hel Station-Zuid. Hij had niet eens aan haar veiligheid gedacht toen hij de laxt bestelde. Het had hem alleen beter geleken, dat nie mand haar zag komen. Jaren van zui nigheid hadden haar waarschijnlijk geleerd zich van iedere luxe af te wenden. Ze had geld gespaard, maar haar leven verspild. Ze had ook nog opgebeld over da verandering m haar plannen en me vrouw Judd had de boodschap op geschreven en op het tafeltje laten liggen, zodat Simeon het briefje had kunnen lezen. Ze had het misschien ook wel aan mevrouw Kirby verteld toen ze opbelde. In ieder geval was het. Annebelle ter ore gekomen, wat het einde betekende van mevrouw Partridge. Het moest een spannend moment geweest zijn, zo in het donker en zonder een weloverwogen plan. Want voor nadenken had ze met veel tijd gehad deze keer. Maar mevrouw Par tridge was zo vriendelijk geweest haar eigen val op te stellen, ze had braaf de gevaarlijkste weg genomen met haar tasje, haar vergeefs ge spaarde geld en haar koffer met nachtgoed, dat nooit meer dienst zou doen. Torrant wierp een laatste blik op de diepe vijver. Hy wist, dat wat hier gebeurd was. vaker voorkomt als amateurs voor detective gaan spe len. Daarom had de politie zo'n hekel aan beunhazen. Maar wat kon hij hun voorleggen? Een zelfmoord van een jaar geleden, waarbij alles offi cieel verklaard kon worden en zijn privé-overtuigmg, dat de vrouw in het eenzame huis een mooidenares was, die steeds meer zelfvertrouwen begon tc krijgen. Toen dacht hij aan Maria Rowan en hij liep snel terug naar de wach tende auto. Maria was een vage vlek achter de gordijnen. Torrant groette haar onopvallend en met een gevoel van opluchting, waar hij zich met eens meer over verbaasde. Daarna liep hij over het wiïbevrorett gras en klopte aan de deur van het Mallow huis. Zou Annebelle open doen, nu ze wist dat hy van het ongeluk op de hoogte was*» Hij wachtte verbeten en luisteide ingespannen of hy een geluid humde Stille. nee. ei ueid iets vet sleept geen la die dichtge schoven werdiets zwaarder*. wordt vervolgd)'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1