GW 1 cto dui&iw New York Times" leest fel de les aan Soekarno Geen wapengeweld tegen Nw.-Guinea" ONGELUKSSTEEN NAAR MUSEUM 1 U HBS mmmm CAROL .DAY Verlenging CAO-grafisch bedrijf baart moeilijkheid Hoessein op zoek naar een bruid? WAS SEMI Kol1 Os Conferentie II in Genève begonnen Werkgevers willen regermfss tand punt afwachten Vele doden bij grote brand in Montreal Kogel van De Ruyter j teruggevonden j f 20.000.- in totaal Een modieus succes Hope-diamant bracht wanhoop smsK 2 *ASPRQ,S U&htcrieef: ft/ 321° - vdóór; David Wright Zweden gebruiken meeste koffie POPF5TjT w" ¥E!UP©H POPPETJE Maartdag JU november. 1958 55' üfiilliüü WASHINGTON. De VS hebben Rusland in een nota meegedeeld dat de besprekingen, die vandaag te Genève begint over het voorkomen van onverhoedse aanvallen, moeten gaan over technische en niet over politieke vraagstukken. Dé Amerikaanse argwaan is nog versterkt door de aankomst in Ge nève van de Russische vice-minister van Buitenlandse Zaken, Koesnet- sow, als delegatieleider. Hij bekleedt een veel hogere rang dan de Weste lijke gedelegeerden, die allen niet- politlehe deskundigen zijn. Westelijke woordvoerders ver wachten. dat de deelneming van Koesnetsow vermoedelijk de bespre kingen juist op de politieke terrei nen zal brengen, die het Westen wenst te vermijden. Amerika had er in zfjn nota oog eens aan herinnerd dat hei alleen met een gelijke ver- tegenwoordiging was akkoord, ge- gaan, omdat het een technische be sprekingbetrok DJAKARTA. In een op paroea in de Mol ukken gehouden redevoering heeft president Soekar no met nadruk verklaard, dat In donesië niet door wapengeweld zal trachten zich meester te maken van westeiyk Nieuw-Guinea en hy liet daarop onmiddellijk volgen; „Wij hebben veel betere middelen dan wapens." Hij spoorde zijn gehoor ann tot een onverzoenlijk aanpak ken van de Nederlanders, tenzü zij zich tot het afstaan van Irian bereid tonen". Op de bijeenkomst te Ama- ïtal, waar de president zijn verkla ringen aflegde, waren verscheiden? buiienlaodse diplomaten en jour nalisten aanwezig. Deze redevoering heeft nieuw voedsel gegeven aan de pessimisti sche verwachtingen van Nederland- _e kringen in Indonesië. Vrijwel Igemeen neemt men aan. dat op enige schadeloosstelling voor de .overgenomen" en nog te nationali seren Nederlandse bedrijven niet behoeft te worden gerekend. De overnemingen die tot einde vorig jaar werden uitgevoerd, vertegen woordigen een waarde van onge veer vijf miljard gulden aan Ne derlandse belangen. AMSTERDAM- De drie werk nemersbonden in het grafisch be drijf hebben aan de besturen der ■werkgeversorganisaties per brief be richt, dat zij een verlenging van de drie CA-O.'s gedurende <*e tnaand november in overweging willen ne men. Hef voorstel der werkgevers om de C-A.O/S met een half jaar te verlengen wordt afgewezen, meldt het zaterdag verschenen extra num mer van „Grafia", het orgaan van de Algemene Ned. Grafische Bond. waarin deze brief Is gepubliceerd. In deze brief wordt onder meer ge zegd. dat er onder de leden grote verontwaardiging heerst over het standpunt der werkgevers met be trekking tot verkorting der arbeids tijd (De werkgevers willen n.l. eerst het standpunt der regering daarover afwachten en er dan pas over onder handelen.) De besturen is opgedra gen om met alle kracht en mot aan- wending van alle passende middelen naar inwilliging der gestelde ver langens te "streven. Er moet bfj de verlenging der C.A-O.'s gedurende november reke ning mee worden gehouden, aldus dé brief, dat door de leden en de vertegenwoordigers der drie bonden geen medewerking meer zal worden verleend tot hei verrichten van ex tra overwerk, uitgaand boven de in de C.A.O.'s genoemde limieten. Even- min aan nieuwe afwijkende werk tijdregelingen (zoals ploegendiensten e.d.) indien daarvoor gecri dringende noodzaak aanwezig is. ..Het Drukkersweekblad", or gaan van de Federatie van Werk- I geversorganisaties in het Boekdruk- kersbedrïjf noemt de comractloze periode „een zeer vreemde en zeer ongewenste situatie in onze bedrijfs tak, die nadelig is voor de goede sa menwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties". Van werknémerszijde wenst men een concrete afspraak in de C.A.O., dus een precies aangeven met ingang van welke datum en in welke etap pes met arbeidsverkorting zal wor den begonnen, aldus het artikel. Men wil samen overwegen, welke maat regelen getroffen zouden moeten worden om de moeilijkheden die uit arbeidstijdverkorting voortvloeien op te vangen. j Over enkele weken wordt in de Tweede Kamer de begroting van So ciale Zaken behandeld. Aangenomen wordt dat daar meer over het standpunt der regering be kend zal worden. Het verschil bus sen partijen betreft dus volgens de werkgevers voorlopig slechts de vraag, welke houding gedurende die paar weken moet worden aange nomen. Ook in een op Ambon gehouden rede zeide de president, dat er nu moet worden opgetreden, omdat al le pogingen om met de Nederlan ders tot onderhandeling te komen, zonder resultaat z(jn gebleven. De „New York Times" commen tarieert hetgeen Soeksmo met be trekking tot Nieuw-Guinea heelt gezegd, met de opmerking „dat de president er beter aan zou doen naar Djakarta terug te gaan en op zijn eigen winkel te passen" Het blad noemt de gang van zaken -an „ontmoedigende geschiedenis", waar uit blijkt dat Soekarno niet eens in staat Is zijn eigen gebied te sturen. Hij heeft gaat de N.Y Tur.es voort de rijkdommen ran het land verkivist en de grote be loften welke de verkregen vrijheid voor Indonesië inhield, doen verke ren in een nachtmerrie van wan beheer. MONTREAL. Bij een grote brand, die volgde op een ontploffing, züo ui een flatgebouw te Montreal tenminste vjjf mensen om het leven gekomen. Achttien mensen worden vermist van wie men aanneemt dat zü om het teven zijn gekomen. En zijn minstens tien gewonden. Het ongeluk gebeurde in een oud gebouw van vier verdiepingen. Ver moedelijk door het ontploffen van gas brandden veertig gemeubileerde huurkamers en kleine flats geheel uit. De verwoeste vleugel herbergde naar schatting honderd bewoners, waaronder veie immigranten. De brandweer was na twee uur het vuur meester. (Advertentie LM.) De ene toijgt Brandend Haagxnnr bij wijze van toetje de arsdex zijn lijden begint al na de eerste hap. Maar ln belde gevallen ts 't schrijnend vuur te blussen op het mo ment dat de eerste steekvlam zich doet voelen. Een of twee Rennles nemen: het vuur is gedoofd en ge kunt pijnloos genieten van uw kostelijk maal. Steek steevast een paar Rennies bU u. 3e zijn stuk voor stuk verpakt, sznaa'k- voi en hygiënisch en ge kunt ze nemen zonder dat iemand er weet van heeft. Daarbij zijn ze nog lekker óók. AMMAN Koning Hoessein van Jordanië vertrekt vandaag voor een „vakantie van drie weken, om uit te rusten", naar Europa, zo is officieel meegedeeld. Een drie man sterke re- gentschapsraad zal het bestuur over Jordanië gedurende 's konings afwe zigheid uitoefenen. Zij zullen alle rechten van de ko ning uitoefenen op, enkele uitzonde ringen na, zoals het wijzigen van de grondwet en hèt sluiten van verdra gen. Intussen duiken cr geruchten op dat de reis-van de koning verband houdt met een liefdesgeschiedenis. De uitverkorene 20U de 18-jarige prinses Khoezima zijn. Prinses Khoe- zima is de dochter van prinses Rajiha van Irak. Zoals bekend, is koning Hoessein gescheiden van koningin Dina, die op het ogenblik in Cairo woont. .Doms mist sfeer /T> OM Manden en Gtjs Stappers- -* hoef liepen vorig jaar met film- plannen rond. Hoe het met die plan nen staat, weten we niet, moor kij kend naar „De avonturen van Do- rus" moesten we er voortdurend, aan den/cen. Er zat veel film in dit tv-proqramma, er warenook veel typische film-ideetjes in verwerkt. Van het beproefde klucht-genre, dat het als het door een talentvol hu* morist als Manders ivordt beoefend altijd nog wel doet, We hebben dan ook oprecht gelachen, vooral by de telefoonscène aan het slot. Maar toch is dit niet de Dor us, soals toe hem ons herinneren uit Saint Germain des Pres. Het oude programma was zo gezellig door de sfeer in het kel- der-cabaretje. Juist die sfeer is in Dorus' niéuwe avonturen zoek. Het lach-, gier- en prulwerk van een on zichtbaar publiek vinden we bij een radio-amusementsprogramma al niet om tepruimen, bi; een televisie programma is het nog irriterender. Dat het als parodie of surrealis tisch grapje was bedoeld kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Nog maals: toe hebben gelachen, zater dagavond, én niet eens 20 weinig. Juist omdat het duo Manders-Stap- UPNOR. (Kent). Een kanonsko- gel, door schooljongens uit Upnor in i het graafschap Kent gevonden aan de oever van de rivier de Medway is. naar is vastgesteld, in deze omge ving achtergelaten door Michiel Adriaensz. De Ruyter toen deze in 1667 zijn befaamde tocht naar Chat ham maakte. De kogel is nu onder gebracht in het museum van het in middels met Chatham samengegroei de Rochester. (Advertentie LM.) Doe mee en win f 5.000. In de grote HOH\G prijsvraag zijn yi4 prijzen te winnen TOP-prijs van f 5.000.- f *3 hoofdprijzen van f 1.000.- zie Uw dagblad van vrijdag a.x. cn Uw radioblad van deze week pershocj zoveel leuke ideeën heeft, i hopen we dat het spoedig de weg tenig vindt naar de studio en naar de cabaret-sfeer. Dê( quiz „Je neemt ?r wat van mee" mag ook in z'n (niet zo heel) nieuwe vorm geslaagd helen. Vooral dank zij de selectie van de deelne mers. d;e bijna nooit echte tegenval lers zijru Kostelijk ving regisseur Eimert Kruidhof rie dynamisch pein zend" kop van dc Roiterdam.se boks- connaisseur ..killer" Koopman in pakkende close-ups. Deze heer Koop man cn de Vlaaidingse Bouwmees ter-specialist Van Roon zijn beiden aan de vijfhonderd gulden toe geko men. Ze staan nu voor de beslissing, of ze de sprong naar de duizend zullen wagen. De muzikale omlijsting van dit vraag- en antwoordspel vin den wij plezieriger dan die in het vorige seizoen. Ditmaal zong Jettv Pearl bij eon door Hurry Bannink geleid kwartetje. H. S. (Advertentie LM.) Wij zijn' enthousiast over deze elegante japon inde hartverove- rende "Ligrie Biouson". De soepel vallende Italiaanse tweed is een prachtige stof om deze moderne ruglijn op uitmuntende wijze te vertolken. Aan de voorzijde een losse ceirv- tuur, naar eigen smaak kort of lang te strikken. (Advertentie J.M.) 'ASPRO' tegen griep, verkoudheid, keelpijn WASHINGTON. De beroemde Hope-diamant - „de edelsteen die doodt" - gaat deai uitmaken van de verzameling van het Smithsonian- Museum te Washington. De tegen woordige eigenaar, de juwelier Harry Winstonaan u'ie tot dusver nog geen ongeluk is onerkotnea, unl niet verder het noodlot tarten en heeft besloten de 44-karaatssteen de grootste blauwe diamant ter icereld- aan het museum te schenken. Om zelf geen gevaar meer ie lopen heeft hij het juweel per post ge zonden. Volgens het verhaal is de steen, die van een uitzonderlijke schoonheid en van onschatbare waarde is, van een Hindoebeeld geroofd en in 1642 naar Carillon M OG altijd is het niet helemaal in orde met het Hriversumse raad- huis-carillon. Op 16 september al heeft dc Nederlandse Klokkcr.spel- vereniging erop gewezen, dat de zware en middelzware klok de naar verhouding te lichte hoge klokken overstemmen. Hieruit :s volgons mr. Romke ce Waard ook de kritiek van de omwonenden voortgekomen. De klokkengieter heeft het zo enorm druk. dat hij er nog niet nan is toe gekomen het euvel te verhelpen. Maar nu is er dan toch een monteur in actie in de raadhuistoren. Voor de radio is bet Hilversumse carillon belangrijk. Het zal immers te zijner tijd de imitatie-Bigben. die nu de volle uren nog aangeeft, gaan vervangen. Dit gebeurt steeds in directe uitzendingen, via een perma nente radio-lijn (telefoonlijn). De carillon melodie zal dus met even tuele stormvlagen en andere bij geluiden te horen zijn. Voor het zo ver is, zal er nog heel wat geëxperi menteerd moeten worden met dit elektro-roagnetische speelwerk. Met z'n achten honderd ONDER deze titel brengt de i AVRO donderdagavond van 10.30 tot 10.40 een programmaatje, waarin acht koperen jubilarissen voor de microfoon zullen komen. Zes musici van „De Zaaiers", die allen op 1 no vember 1214 jaar in AVRO-dienst waren, zullen als combo optreden. Het zijn Herre Jager (piano), Wim Kastelein (bas). Jan Meijer (klari net en accordeon). Piet van Mook (saxofoon) Deo Piazza (trombone) en Willy Schob be (trompet). Wim Ruth geeft een kort verslag van de repetitie; hot programma wordt aan- en afgekondigd door omroeper Henk van den Berg. Ook deze beiden vie ren dit najaar hun koperen AVRO- Deze mode japon, echt geschikt voor de elegant geklede Holland se vrouw, nd a's bijzondere "Wassen "-attracti e Maten 36 t/m 44, Frankrijk gezonden door een zekere Ta ver nier, een avonturier die spoe dig daarna door zijn honden werd verscheurd. De diamant kwam ach- j fe" ait n tereeitvolgeris in het bezit van deju&ueum. Franse minister van financiën j Fouquct die in ongenade stierf, de j prinses van LambaHe die in de i UveIsun, wj M franse revolutie werd vermoord, en f-H v.v. Constructie. luisterspel over van Marie-Antoinette die in 1793 arbeidsverhouding?!} geschreven, werd onthoofd. Daarna werd de aoor Dirk Verêl. die zelf nog eens de steen eigendom van de Ierse bankier! zal, voeren. (8.30--9.20>; Preiudie» Henrv Thomas Hone, die weliswaar ''""WW- Vanavond U treft er een keus uit duizenden ROTTERDAM: "City Cenirum" Binnenweg, tel. 13 9375 Dorpsweg hfc, Katendiechuc Ugedljk. «1.14259 DEN HAAG: Spui hk. Kalvermarkt, tel. 1B2I48 Henry Thomas Hope, die weliswaar een natuurlijke dood stierf maar wiens kleinzoon geheel geruïneerd werd. De volgende eigenaar kwam met zijn vrouw en kind bij een auto- ongeluk om bet leven. Toen kwam de diamant in het bezit van sultan Abdoel Hamid van Turkije die werd afgezet. Zijn. gunstelinge die de steen daarna had, werd vermoord. WOU j£ nONO.oENNIFE» je hebt n Prettige GEHAD, BEDERF HET NÜ N1ËT. SA TIAAR NAAR BINNEN-EN GE DRAAG U6 BEHOOR TEGEN TAN EDITH AK ZET DE AUTO IN DE DAT PRATEN VAN HAAR OVER/ZE HEEFT WEGLOPEN.NORA,DAT ALLEEN MEENDE ZE WERKELUKy~7MAAR HAAR HART EENS» IK V HUIS. TE GAANNAAR TANTE EDITH IN LQNDBN DE KLEINE FEEK& OM WEG TE LOPEN EN ZICH TC VER STOPPEN GELUCHT, CAROL PIEKER jv EU HAAR t NIET HEER OVER! JA, MAKKELUK «WIIM IS ze NIET, MAAR \K BEN ER ZEKER VAN DAT DIE EDITH HAAR ZO gemaakt HEEFT DE VOLG Et)DE MORGEfi Op mRTOtib EARM. rtOMT, DtrtK IK.OMDAn HtB tR NAAR6£VfiAAU), HIJ KRtUPÜ. ly.KUnflÉfl Ot D0KT£R ZÉGE Of\V D£ t D0KTÉ.R5 Ziin fifÉfl -^OPtRAflE EÊff LAf16DURI6t Ób£HlÉDÉflJ5 WORDT.. Efi m H£f MJ5LUK7 li HIJ £R ER&tR AAM TOE DAN NU. BEGT ÏÏOOR I.H/J VALT RWZt IJ ItDLRÉEN WANTROUWT. KON GlSTtfftN NOG m öPGCHiatn wtr i tt Ducny, sPRoait? ha IK H£& DUCKy'5 BOEK to hét ucHr ftzuutn wt EÉJtt KIJKEN D0KTÉ.R5 Zijn BCÉfl NILT 6U1EZC.N BcHALV DAf Hf boord tr ..Hariri zei ten neem motori" door l'i»r de Groot <9.3510). Hilversum II: It adios coop, met o.a. Teddy cn Henk Seholten (9.25—9.45) e» „Wat is er met Eugenie?", luisterspel door Jan Apon met Eva Janssen, Fë Sciarone, Uogi Kugani, Mien van Kerekhove»-Kling c.a. BBc Derde Programma (194 en 464 m.): Eduard van Bcinum dirigeert het Ftlliamioiiia-orkest in Beethoven-pro gramma, o.a. Tweede en Derde Sym- Tonic 10.5(1); Negrltudc, voordracht van werken van Frans-Afrikaanse dichters (10.50—11.25). Televisie: Programma verzorgd door ven in een Krankzinnigengestichtncrv. Eerst .„Attentie", aktuailteiicn- J. eindigde, nadat haar zoon bij een j rubriek van Peter van Campen; ver ver keersongevaï was omgekomen en volgens Baliem Vallei, reisverslag tiver V.O'ar Hnehtor zelfmoord had EC- hartje van Nieuw Guinea (9.05) en zemnoora naa ge pas Geperst> met Pi scheffer als gast- heer (9,25). haar dochter pleegd. NEW YORK. Nederland staat op de tiende plaats in de wereld wat het koffiegebruik per hoofd der be volking betreftDe grootste koffie drinkers zijn dè Zweden. Daarna komen Denemarken en de Verenigde Staten. De lijst is opge steld door de Amerikaanse kof£ie-in- dustrie. Vorijaar werd per hoofd van de bevolking in Zweden 16.50 pond kof fie gebruikt en in Nederland 6.90 pond. CAdt-erfentie ?.Af.) C* v v O door URSULA CURTISS (>444 W C- O v 4» '>4">v v 4,<" C* een enkiu cuer «sver en r»'«s nuuun "a- r* L 7ii de gevaarlijke zone achter de rug hebben. On- we ingrijpen zegt Barbosa ;nr^±na' cïêrtus-sen hebben Bas. Rob en John weinig aan- „want we naderen nu de ki stjanB..itsi Guyatts dacht kunnen besteden aan hun onvrijwillige i en John Gilder zou probeien daar 29 Hij vermeed haar blik. „Maar het s natuurlijk altijd mogelijk. Het briefje in de hal van mevrouw Judd I is misschien wei weggewaaid door I de sneeuwstorm of misschien heeft j een rat het meegenomen, die niets lezen had. Mevrouw Partridge t kwam mischien wei hier om te ver- I tellen, dat alles koek en ei was tussen dc Mallows en Annebelle Blair en ze I is misschien uit pure overmoed een 1 potje gaan glijden op die vijver. Er J zijn misschiens genoeg. Ik ben al- J teen zo vrij er geen cent van te gelo- i ven. Het was geen ongeluk. Als ie- i mand dat weet. ben ik 't wel. IK {heb T hele zaakje bedacht." int is onzin begon Maria, maar w-c zweeg toen ze zijn ogen zag, want I ze kon haar woorden niet waar ma- iken. Ze schonk koffie in en hoorde hem zachtjes vragen: „Maria, de trein kwam aan om 6.35. Is Anne- J belle Blair nog uitgegaan, nadat ik #hier vertrokken ben?" i» „Jij ging even voor zes weg... f f en tucn ben ik me gaan verkleden. Dal klopte niet. Dat klopte h(He rnial niet met het meisje, dat met en verrek ij kei' Voor het raam had Jaestanu, dat baar slot bud laten ver- r anderen en precies v- !Sl waar Anne- belle was als ze ven wiindelingetje Jmaaklc Wns ze gnnu twijfelen aan f vie nicht, die zc niet werkelijk ge- kend had",' Was ze bang voor de dingen die Annebelle zou kunnen 1 zeggen over Louise Mallow als ze genoeg in een hoek gedreven werd? De woede die hij voelde, was hem langzamerhand vertrouwd geworden. Mevrouw Partridgo was alleen een naam voor Mar in Rowan. Ze had niet 4 eens: ooit haar stem door de telefoon f geboord. Ze was geen dood gewicht ïnp haar ge weien - maar ze was f wol diind Hti kerk naar bet «lanzen- {de. dfitiktrc hoofd, naar bet zuivere, j vastberaden profieltje eri ir.cen.s hoorde hij zijn eigen stem, die dè naam van Martin Fenmstcr noemde. Het was voor 't eerst dat hij hardop over Martin sprak cn hij probeerde zo beknopt en feitelijk te zijn als hij maar kon. Toch was het afgrijzen voelbaar achter zijn woorden, het af grijzen voor een mens, die 't op kan brengen een kind met een monster lijk masker zo bang te maken, dat het van ecu dak springt. Want in zijn angst was Martin een kind geweest en had hij een kinderlijk vertrouwen gehad in dc mensen van wie hij hield. Het bleef stil toen zijn verhaal uit was. Maria zag er koud uit. Ze had het soort gezicht, dacht Torrant, dat Martin graag gefotografeerd zou heb ben. Maar het was niet zo vast beraden als zopas. „Ja, ze is weggegaan." zei Maria, bijna onhoorbaar, „gisteravond om even over zes. Ze heeft twee tnaal getelefoneerd. De tweede keer voor een taxi, denk ik." En de eerste keer? Maar die taxi was in ieder geval te achterhalen. Dat zou ze zelf ook wel weten. Zijn opwinding zakte een beetje. Toen zei Maria: „Ze ging naar de bibliotheek. Daar zag 't naar uit ten minste." Dat zou het uitstapje van Anne belle Blair wel heel erg simpel ma ken. HOOFDSTUK 12 Annebelle had buiten op de taxi gewacht. Ze had meer dan vijf mi nuten in het licht van de deurope ning gestaan, zonder op haar horlo ge te kijken of enig ander teken van ongeduld te vertonen. Ze had daar domweg staan wachten, zei Maria, hoewel 't verschrikkelijk koud was geweest. Torrant kreeg sterk de indruk, dat 7,e met opzet de aandacht op zich gevestigd had. Waarom" Om vast te natuurlijk, toen ri- v: oUvv Partridge in rie vijver v -.veuoid. Toch klopte dat ook was geen re den toe. Niemajia ,i haar vragen waar ze was op dat tydstip en als de vraag ooit mocht rijzen, zou de bibliothecaresse zich allang niet meer herinneren op welke avond ze er precief was geweest, Nee, het was niet in overeenstemming met de ma nier waarop ze zich altijd achteraf hic-ld. Het was misschien heel onbelangrijk maar Torrant kon het toch niet van zich afzetten. Hij zei tegen Maria: „Tk kwam je gisteravond am even over zeven halen. Was ze toen al te rug of heb je daar niet op gelet?" Ze schudde haar hoofd. „Ik was me aan 't verkleden. Misschien is te lopend teruggekomen, dat weet ik niet. Met een auto in ieder geval niet. Ik zou 't gehoord hebben als Ze keerde zich om. Inderdaad, een auto hoorde je. Torrant volgde haai* naar het keukenraam. De grijze auto van Sir."eon stopte achter de Renault. De man stapte uit, zijn vergulde hoofd glanzend in het grauwe och tendlicht. Hij had een grote, bruine enveloppe in zijn hand. die hij tegen zijn open handpalm sloeg terwijl hij wachtte tot de deur geopend werd. Maar de minuten gingen voorbij, Annebelle Blair was niet van plan te verschij nen. Torrant zong de eerste regel van het ironische liedje: „Miss Otis regretsen aan de overkant van de weg sloeg Simeon voor de laatste keer met de enveloppe tegen zijn handpalm. Toen draaide hij zich om en liep weg. Hij had niets van de typische verlegenheid die mensen kenmerkt als ze vergeefs voor een deur hebben staan wachten. Hij glim lachte zelfs. Halverwege het grasveld keek hij op en Torrant's hand schoot instinctief uit. Hij trok Maria weg, die zich lelijk stootte aan de punt van het Maoreeht. „Dank je," zei ze hatelijk. Torrant mompelde een ver ontschuldiging en liep de keuken uit. Hij kon de angst niet verklaren die door hem heen gegaan was toen hij het papegnaiengezicht van Simeon naar boven had zien kijken. Me vrouw Partridge was plotseling Ma ria geworden: ze werd uit een vijver gehaald, omdat ze dingen gezien had die ze niet had mogen zien. „Mevrouw Partridge verandert de zaken toch.' zn hij pleitend. „Je klint beier na.-.r Nt w York terug gaan en je er Ihku-i- houden. Ik kan me voor voelt en v.L- k wilt. zal ik je op de hoogte houden. '.wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1