Chr. Techn. School in mei volgend jaar in gebruik ^HÜARK M PRffij ïhfraphil Pyjamas Peek&Cloppenburg wee overwinningen Weinig handbal door afgekeurde terreinen MEjEESEO Betonnen gevelplaten Sentimenteel verhaal over de gevaarlijke leeftijd' Bedrijfsveiligheidbij 'n filmavond van p.v.Gusto Schiedam TOY 7-6 Biljart uitslagen Koeriersters T ussenvloer IN MONOPOLE: 39.75 Ouderavond van de Thorbcckeschool Ea Theatermei stuk si van eigen bodem Elke woensdag NOAD ontloopt nog net een nederlaag AGENDA Trouwe huishoudster onderscheiden Vrolijke avond van „Schiedam" T I M C 0 Sint Nicolaas wandelmars S.G.-toneel door „Utile Duld" Uit de afd. Rotterdam Ursas-St. Lodeivijk 4-2 Demos-SIOD 5-3 Twee gewonden j! bij slippartij j met motor j Burgerlijke stand Openbare training boksver. de Haan Wie heeft iets verloren Boeiend toneel voor scholieren ,^sh?£cr°ationale-'-too"s,eIiing Ledenraad Coöp. D.E.S. SCHIEDAM Dinsdag 11 november 1958 3 (Advertentie i. Bij spierpijnen reumatiek, neusverkoudheiQ PHILIPS Nog huizen de ruim honderd leerlingen van de Christelijke Technische School in het oude gebouw van de Prof. Casimir- school aan het Oude Kerkhof, maar het moet voor hen en het hoofd der school, de heer H. van der Waal. wel een mooi vooruitzicht zijn, dat het splin ternieuwe en imposante ge bouw aan de Burg. Honnerlage Gretelaan goed vordert. Om streeks mei volgend jaar hoopt men de nieuwe school reeds gedeeltelijk in gebruik te kun nen nemen. IL,i verst is men thans met de rechter zijvleugel, waar het gym nastieklokaal en de de daarboven gelegen kantine zijn ondergebracht. Hoewel iedereen die daar argeloos eens een kijkje gaat nemen bijna voortdurend struikelt of* bijna- struikelt over de talloze planken, stenen en stukken afgebikt beton, is wel te zien, dat het werk hier voor namelijk nog slechts binnen te ver richten valt. Naast het gymnastiek lokaal verschijnen maar liefst veer tien fris betegelde douches. De pla fonds, zowel van gymnastiek-lokaal als van kantine worden bedekt met hard-board. Het drie verdiepingen hoge hoofd gebouw, gelegen aan de Nieuwe Daralaan, is al niet helemaal meer enkel betonskelet. Hier wordt hard gewerkt aan het invullen" van de gevel.- Hoewel er log vrij veel bak steen in wordt verwerkt, gebruikt men hier ook zgn. gevelplaten, ge maakt van beton. In dit hoofdge bouw komen o.a. ook de lokalen voor theoretisch onderwijs en alge meen vormend onderwijs, waarom men dit gedeelte ook voorrang ver leende bij de bouw. In, de kelders, die door het inre genen. nu bijna een decimeter onder water staan, wordt nog gewerkt aan de aanleg van de centrale verwar ming, die zowel met olie als met ko len gestookt kan werden. In een groot gedeelte van de gebouwen zijn de radiatoren al geplaatst. Achter het gymnastieklokaal is een hal als een flinke garage ver rezen. Het is een stelloods, waar grotere stukken van de leerlingen mettertijd kunnen worden opge bouwd. De linkervleugel, het praktijkge bouw, gelegen aan de Burg Honner lage Gretelaan. staat nog gedeelte lijk in de betonbekisting. al is het betonwerk al achter de mg. Het laatste beton zal waarschijnlijk deze week gestort worden en wel voor de tussenvloer tussen de theorie- en de daarachter gelegen praktijk lokalen. De beide gedeelten zijn afzonder lijk ondc" eid, en mocht één ervan In de loop der jaren toch gaan ver- rakken, dan zal het andere gedeelte daarvan niet lyden, omdat de tus senvloer los blijft van het praktijk gedeelte. Dit bereikt men door bij het storten, van het beton tussen de twee gedeelten zachtboard te plaat sen, dat met de tijd wegrot. Het dak van het praktijk-gedeelte bestaat voor ongeveer de helft uit doorzichtig plastic, zodat de jongens daar vrijwel altyd bjj daglicht kun nen werken. De gehele school zal plaats bieden aan ongeveer vijfhon derd leerlingen, terwijf er ruim schoots voorzieningen zijn getroffen om uitbreiding in de toekomst mo gelijk te maken. De ingang aan de Nieuwe Dam- laan treft door de bijzondere vorm: Hét centrum van. de Chr. Techn. Schooi. Duidelijk is te zien, dat het dak een grote ruimte laat voor het daglicht in deze prak tijkruimten. een luifel, gesteund door twee ge kantelde driehoeken. Daarbü komt aan deze zjjde dan nog een gevel-versiering in reliëf van de Rotterdamse kunstenaar To- peus v. d. Berg, een voorstelling die betrekking heeft op het tech nisch onderwijs. Eén en ander zal ongetwijfeld de Chr. Technische School tot een fraai en modern schoolgebouw maken. Meisjes in de gevaarlijke leeftijd ïs een filmtitel, die duidelijk vooruit loopt op hetgeen de bioscoopbezoe ker te wachten staat. De sociaal-pe dagogische strekking van de Ita liaanse film „Ragazze d'oggi" is dan ook geen verrassing. Evenmin is dat de sentimentele sfeer, waarvan dit produkt van Luigi Zampa doordrenkt is: bij zo'n zeden- meestelijke vingeraanwijzing mocht men het ergste verwachten. Dat ergste is. dat een gegeven met belangwekkende en levensemstige aspecten, verdronken wordt in een bad met sent'.mentaliteit als badzout. Het tevensechte gevoel ïs dan ook verre te zoeken bij de vier jonge vrouwen, wier wandel op het pad der liefde door de camera belicht wordt. Geen moment kan men gelo ven in hun misstap en hun ontredde ring daarna en zeker niet in de beke ring, die alles weer goed moet ma ken. Het beste komen nog de neven figuren op 't beeldscherm: vader Bar- del lotti (Paola Stoppal. die plotse ling zijn dochters doorziet, en tante Tilde (Bella Visconti) die het heil van haar nichtjes zoekt in rijke man nen. Waar warmte helpt, helpt Philips „Infraphil" beter 'yp« 7529 f 37.50 Vrijdag 21 november ïs er in het Wijkcentrum in Nieuwland een ouderavond van de Thorbeckeschool, Spreekster op deze avond is mevr. dr, J, A. van Haatten, de bekende schoolkinderarts. Verder verlenen de leerlingen van dé hoogste klassen hun medewerking. Na afloop van het programma kunnen de ouders het werk van hun kinderen bezich tigen in de school aan de Thorbecke- gingel. Aanvang acht uur. Voor de leden van de Katholieke Kring Schiedam geeft de toneelgroep theater op donderdag 20 november een opvoering van het toneelspel „De laatste verlofganger". Het is een stuk van „eigen bo dem", want het speelt niet alleen in Den Haag, maar het is ook geschre ven door de jonge auteur acteur Jan Staal, die daarmee de Van der Vies- prijs verwierf. Het verhaal geeft een' milieu-schildering van oud-Indisch gasten, die na hun gloriejaren in de tropen in het vaderland, waar zij vervreemd terug zijn gekomen, over bodig zijn geworden. fAdvertentie I M.) warme kwaliteit keper-flanel kleurecht - prima wasboar royaal model in frisse kleuren met contrasterende kraag en manchetten, o pantalon met elastische bond Woensdag op de P*C ïongensmarkt voor de verrassend lage prl|svan Leeftijd tfefne sfijg/ng per maat O - De hekende film .Jeugd in de branding" is gisteravond in gebouw Irene vertoond voor leden van de personeelsvereniging „Gusto," In het voorprogramma draaide behalve een aardig filmpje over de opleiding van duikers en kikvorsmannen in het leger, ook een veiligheidsfilm, n.I. „Elke twee minuten een onge val" waarin men geconfronteerd werd met bedrijfsongevallen en de oorzaken daarvan. Elk jaar komen er ruim 400 be drijfsongevallen met dodelijke af loop voor, terwijl er nu ongeveer 25.000 mensen daardoor invalide zijn geworden. De kosten van deze on gevallen worden geschat op 250 mil joen gulden. Daar wel 80 pet. van deze onge vallen voorkomen had kunnen wor den, is voorlichting hieromtrent ze ker niet overbodig. Jarenlang orga niseerde „Gusto" veiligheidsavonden voor het personeel, maar nu men te veel concurrentie van de televi sie ondervindt, probeert men het zelfde doel te bereiken door de voor lichting te koppelen aan de avon den van de personeelsvereniging. In de zaai was voor deze gele genheid daarom ook een stand in gericht, waarop de veie bescher mingsmiddelen, die het bedrijf na genoeg alle gratis beschikbaar stelt, te zien waren. Voorzitter J. Th. Nieuwenhuis opende de avond. Vanavond wordt de filmvoorstelling herhaald. Zoals ook te verwachten was heeft NOAD de tafeltenniswedstrijd tegen DOS 3 gewonnen. Maar het is veel 5?' Weinig liorfbal Voor de tweede maal in successie hebben de weergoden roet in het korfbaleten gegooid. Er is slechts één Schiedams twaalftal binnen de lijnen gekomen en dat was Schie dam. De Dordtse ploeg TOV heeft geen grootse indruk achtergelaten. Vooral in de eerste helft gaf Sehie. dam de toon aan. Door doelpunten van P. Bogaers i2x>, K. Tetteiaar i en F. Veer ging de rust ip met i een 4-1 voorsprong, nadat TOV i de achterstand van 20 tot 21 I had gereduceerd. Na de hervatting i zorgde F. Veer (die zeer goed op i dreef was) voor 5—1 en toen werd i het stuivertje-wisselen. Na elke uitworp werd gescoord, maar na i 63 door H, Verschoor benutte TOV een. straf worp. Even Vanmorgen heeft burgemeester mr. J. W. Peek aan mejuffrouw A. Wijntjes, die veertig jaar lang huis. houdster is geweest bij de familie van mr. P. Sanders de ere-medaille in brons, verbonden aan de Orde van. Oranje Nassau uitgereikt. Dit is geschied tijdens een bijeen- moeizamer gegaan dan nodig was.haalden de bezoekers zelfs op tot Toen NOAD na vier wedstrijden 6-—5. Mei. J. Eugster bracht weer met 3—1 voorstond, dachten de spc- even lucht <7—5). doch TOV kwam i pn terug (76). Hoewel de laatste mi nuten onder grote spanning ver streken bleef het daarbij. Een mis schien wat onverwachte maar niet- Iers al aan een gewonnen strijd en geloofden het wel. DOS maakte hier- van handig gebruik door de volgen- de drie partüen in winst om te iet- ten, 3—4. Bij NOAD zag men toen het ge- vaar en Henk Aben gaf zich volledig in zijn partij, die hij dan ook won, 44. Jan Hendrikx moest in zijn en- j kelspel dus redden. Hij verloor de i eerste game met 219, maar zette Bellen bjj ongeval; G.G. en G.D. Tumiaan 80. telefoon 69290. Pr.htte-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: F. H. Bac ker,. St. Liduinastraat 58. K.K. l.ees/aaJ en Bibliotheek, Dam. Geopend iedere dag l behalve maandag) van 9130 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20 30 uur. Zondags gestoten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30 tot 16-30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: dagelijks geopend van 10. tot 17 uur. zondagen van 12 tot 17 uur. TentoonstelItog „Kunst van nu kunst van toen." BIOSCOPEN later Mono pole, 2. 7 cn 9 uur: ..Meisjes in de gevaarlijke leeftijd". Passage. 2 cn 3.15 uur: ..Fanfare", DIVERSEN' Zonnehui*, 7 tot 10 uur: Verkoopdag. Trene, 8 uur: PV Gusto. Film. U'esthuis, 7.30 uur: Jr. Konorem Dei. Contactavond- f-- w j»-.iiv-u* ct^i, ujjccir i - -j - komst ten huize van mr. Sanders, i10 de tweede game axles op alles Zo Iwcft de langdurige en trouwe i zo op 't nippertje met dienst van me juf f. wijntjes thans officieel erkenning gevonden. Bh Wit *31 2321. Daarna was de^ÖOS-speïer i ODO Advertentie IJ/1.) VOOR HERENMODES De Sehiedamse wandelsport ver. .De Trekvogels" houdt ook dit jaar weer de bekende St. Nicolaas-wan- delmars op zaterdag 15 november en zondag 16 november. De startplaats is wederom gevestigd bij de Beurs, Op zaterdag zullen de wandelaars, uitgeleide gedaan door een. drum band, om 2.30 uur vertrekken, ter wijl op c.ondag tussen 10 en 11 uur wordt gestart. Katholieke wande laars kunnen om 12 uur vertrekken. Het parcours is weer uitgezet door het polderland rond Schiedam. Bij hun terugkomst zuilen de wande laars opgewacht worden door St. Nicolaas en Zwarte Piet. Alle deel nemers die de tocht volbrengen ont vangen als herinnering een vogel plastiek. Het startlokaal is zaterdag om 1.30 uur en zondag vanaf 9 uur geopend. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij het secretariaat: P. Hoegee, Lek straat 82 a, Schiedam. De toneelvereniging „Utile putei" speelt vrijdag 14 november in ge bouw Musis Sacrum „Tien kleine negertjes" van Agathie Christie. Het is een toneeluitvoering in het kader van de toneelwedstrijd van de SG. Aanvang acht uur. Plaatsberpreken aan het VVV-bureau in de Plant* ge. f Advertentie I.M.J De beide eerste klassers in de afde ling Rotterdam z|jn zondag in de kop- groep gebleven. Ursus verst, eg St, Lodewyk met 42, maar als aan val wat meer stootkracht bad ge toond was de zege groter geweest. Dernos versloeg het zwakke SIOD met 5—3. Voor rust ging de strijd gelijk op. daarna was het evenwicht verbroken en kreeg het geheel door de zwakke leiding een rommelige Indruk. Na vijf minuten was het middenvoor Joop van der Pol. die Ursus een voorsprong gaf, maar middenvoor Ha zelaar bracht vijf minuten later de gelijkmaker op zijn naam. In de der tigste minuut gaf Van der Pol Ursus weer oen voorsprong. De technische meerderheid van Ur sus kwam in de tweede helft goed tot Uitdrukking, Het werd eerst 22 in de vijftiende minuut, maar links buiten Van Kampen bracht de stand tien minuten later op 3--2 en een mi nuut voor het einde scoorde Van der PoL zijit hat trick <4;2). Op een zeer slecht terrein was Demos op schot tegen een zwak SIOD. In de negende minuut trof de middenvoor met een kogel doel. Na vele goede combinaties werd "t door de rechtsbuiten 20. zes minuten voor rust bracht de middenvoor de stand op 30 Toch kwam SIOD nog voor rust aan een tegenpunt omdat de Sehiedamse achterhoede te lang wachtte met het wegwerken, van de bal. In de vierde minuut van de tweede helft bad de middenvoor de stand al verhoogd tot 5—1. Toen ging Demos in de verdediging vooral omdat SIOD met hard spel de strijd trachtte de forceren. De energie van de Rotterdammers werd beloond. Tweemaal doorboorden zij 't Sehie damse doel. Vele afgekeurde terreinen waren er de oorzaak van, dat maar een be scheiden handbalprogramma ïs afge werkt. Van de Sehiedamse teams speelden er slechts zes. In de dis tricts le klas dames wist Wilton, vo rige maand nog puntloos onderaan de ranglijst, zich zondag naar de vierde plaats op te werken. In een aardige wedstrijd zag het er naar uit, dat zowel Gona als Wilton geen enkel doelpunt zouden scoren, wat bij handbal zeer zelden voor komt, Het spel was aantrekkelijk. Doordat U zichzelf helpt en wij daardoor minder kosten hebben, koopt U in onze Zelfhelpafdcling, speel goed voor prijzen lager dan ooit. Prijzen, niet alleen lage, neen. voor bijna de helft, want neem nu dit vliegtuig, met een vleugelbreedte van 26 cm. Een groot vliegtuig met vlieg wielaandrijving (dus geen seuit- gedraaide veer) op rubberwielen dat normaal voor 1.95 verkocht wordt, koopt U nu, omdat U zichzelf helpt, voor nog géén gulden. Maar dan niet wachten, maar n£i kopen. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote vliegtuigen in mooie frisse kleuren gelakt. maar Wilton had verschillende malen vrouwe fortuna niet op de hand, door veel op paal en lat te schieten. In de laatste aanval wisten onze stadgeno ten echter toch de volle winst te grij pen. door een mooi doelpunt van Fr. de Raay. De dames van DWS waren ook in Den Haag, op bezoek bij Animo, Op een zwaar veld waren de blauw-wit- ten stukken minder, en na een rust stand van 2G moesten zij de volle winst 40 in Den Haag achterlaten. De heren van DWS, ook bij Animo op bezoek, leden een verpletterende nederlaag. In de reserve 2e klas he ren kwam DWS 2 aan de voile winst door met 1314 van Vodo s.c. te win nen. Heren 2 van Wilton startte goed en had tegen het sterke AHC in Den Haag bjj de rust een 22 stand be reikt, in de tweede helft werden vele mooie kansen verwaarloosd AHC profiteerde hiervan en hield de winst <73) in de residentie. Door de Vereniging voor maat schappelijk werk op humanistische grondslag „Humarütas" wordt dp 14 november in het Wijkcentrum Nieuwland een bijeenkomst gehou den. Méj. A. L. van Wely. kinder arts, zal spreken over „Kinderbe scherming, hoe het vroeger was en hoe het nu is". Vooraf zal een kor te huishoudelijke vergadering wor den gehouden. uit positie, zodat Hendrikx ook de i Fhoenix rim-de game won. i Trekvogels 'lei dubbelspel moest beslissen: I TOV -so Abnendinger en Henk Aben; zetten een verwoede strijd op en wonnen toen. Zo haalde NOAD dus i toch de zege, zij het met krappe; cijfers 64. I De gedetailleerde uitslag: Almen- i dinger— Tuurenhout 2321, 2110; j Almendinger—J. de Groot 2119. i 2422; AlmendingerC. de Groot 22—20, 16—21, 17—21. Aben—Tuu- renhout 2115, 2117; AbenJ. de Groot 19—21. 14—21; Aben—C. de Groot 22—20, 21—19. Hendrikx— Tuurenhout 1—21, 8—21; Hendrikx— J. de Groot 9—21, 23—21. 21—13: Hett- temin verdiende overwinning van de roodzwarten. '.j Het was de enige wedstrijd, die j in deze afdeling is gespeeld. Onze stadgenoten hebben hierdoor aan- sluiting gevonden bij de midden groep. zoals uit de stand blijkt: Het nieuwe programma van het ca- baretgezelschap „The Confetti's" is zaterdagavond bij de leden van de Sehiedamse voetbal- en honkbalver- 5 emgirtg ..Schiedam" zeer m de smaak evallcn. Het gezelschap had o.l.v. enk Rietveld voor een kostelijke 7 12 Eureka ALO Schiedam USV Unicum 6 0 i Op de Rotterdamsedijk ter hoogte van het Pompstation is gisteren de in de voorwedstrijden om het per soonlijk kampioenschap Biljarten 4e klasse Itbre in het district Schiedam van de KNBB werden gisteravond ge speeld: voor groep 2 bjj de b.v. Entre Nous te Schiedam; Kentle 75 75 43 IÖ 1.74 De Wit 75 65 43 6 I.SI Helmich 75 75 43 10 1.74 Heinsbioeh 75 72 43 8 1.67 Coens 75 75 44 9 1.7» Ho ven er 75 73 44 8 1.65 afwisseling gezorgd. Na afloop hebben de sportslieden met hun dames m Tivoli genoeglijk gedanst op muziek van Maarten Sla venburg en The Confetti Stars. Voor zitter Jo van der Touw heeft deze feestelijke contactavond geopend. Hij had bewondering voor het vele werk van de commissies in de vereniging. De feestcommissie kreeg een extra pluim voor het vlotte organiseren op korte termijn van deze avond. drifcx-C drctoot17-21 12--I-Al moiornWer A Keme- j mendi^ér^dn-Tuureri'houtrc dc 'in.s uit ^Sterdam seslipt «n 8e-1 GEBOREN': Theodoru, J. M.. - Groot 21—-16 21—14. lallcrl ,0=n_t") plotsolm* moest rem- van J L. Scholte en C J. M. Brök- mendinger/AbenTuurenhout/C. NOAD^rütwdë^a, vrii cn toeelt X,°°r cc." «verstekende wialrü- HÖii'Ümto "ï'wmj."".-» LuUk"en over t'A'ee \veken lefên Scvlla d" !"<*"n,<ur liep een her- E. Kobbe: Cerdina X Ji. P.. d. van Letdcn. waar'^Snis-kamDi^T ?.n.ï!tud.a.'n« e" 0C" ««kMusd lm' A Lserentveld cn A F. van den Karamoy deel van uitmaakt. 75 75 ts 15 3.4- voor groep 4 bij de b.v Vlaardingen: Meijer 75 75 Breederveld 75 73 Van Wijk Van Dijk 73 62 75 75 75 33 11 75 75 56 De „boksvereniging de Haan" geeft op woensdag 12 november een open- i bare trainingsavond in het clublo kaal Lekstraat 15. ingang garage v. d. Most. Gezien de kleine besehikba- j re ruimte zijn er twee samenkom- 1 sten. om 7 en 8.30 uur. Kaarten zijn gratis verkrijgbaar bij W, de Haan. i Mariastraat 11 B. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9 en 12,30 uur en 2 en 6 uur; Bruine aktentas met inhoud, bal pen, plastic regenjas, regenbroek en alpino, 1 paar kinderkousjes, gladde ring. Te bevragen bij de vinders: Verfkwast, H. Elderhorst. Scha- perïasn 11; zak met amandelspijs, Benzinestation, Burg. Knappertlaan. Vlaardingerdijk; bedrag aan geld, L. Damen. Swammerdamsmgel 5b; kinderregenjas. H. Janse, Vlaardin gerdijk 165; 1 p. herenschoenen, 1 1 p. damesschoenen, I p, pantoffels. J. Hoogland, Alb. Cuypstraat 6b; blauwe gymschoenen G. Lammers, Rhoonsestraat 3: overall. Bats. Lek. straat 63: kmderjasje, Schilder, Vlaardingerdijk 115 b; rozenkrans in etui. A. v. Troost, Heenvlietse- straat 6; aansteker. Van Hemmen, Dr. Kuyperlaan 217; rozenkrans, H. v. d. Berg. Dr. de Visserlaan 6; vulpen. Westerveld. Vlaardingerweg 31. Kethel; kinderbril, A. Meerburg, Mariastraat 61b; etui met vulpen, balpen, potlood en schrijfpen, Tie- torr, Belgischestraat 36; rode porte monnee. C. Collignon. Lorentzlaan 38c; parapluhoes, Bitter, Lange Sin gelstraat 86; damesparaplu, E. El- derkamp. Burg. v. HaarenLaan 1209: boodschappentas, A. v. Leeuwen. Nieuwstsraat 15: portemonnee met inhoud, mevrouw Wesenaar, Frans Halsjïlein 19a; damesparaplu. Dan- ketwinkel Van Buuren. Beicrland- sestraat 1; aktentas met inhoud, G. de Regt. P. de Hooghstraat 23a; aktentas met inhoud. Ten Pierik. Alb. Thymstraat 3a; blauw glacé dameshandschoen (1.), G. Schaap. Prof. Kamerlingh Onneslaan 116b: 1 p. bruine glacé herenhandschoe nen, Engelen, Celsiusstraat 2: 1 p. motorhandschoenen. P. Hersbach. Maasdijk IJS; 1 p. beige wanten, J. I Landsbergen. Hoofdstraat 125; mo- torhandschoen. De Hoog, Dr. Kuy- periaan 145, Ook de duopassagier, de 19-jarige A. Vermeulen, eveneens uit Rotter- I dam, werd gewond. Hij had een hersenschudding en een hoofdwond. De GG en GD heeft beiden naar het Sehiedamse gemeenteziekenhuis gebracht. Na daar behandeld te zijn i werden zij naar huis vervoerd. Heuvel; Marceliu* A., z. van A. H. Steal en J. E. Rebcrs: Willem, r.. i an J. W. Barendswaard en T. Bouman; Gijsbertus N. J.. z. van G N. J. van Kralingen en P. van Kehcm; Hélêne S., d. van R. W. Asinuss en J. M. Cendré: Peter T. A., z. van M. Rehermann en N. Vermeer. OVERLEDEN: A. Hoogendoorn. 74 jaar. wed. van P. de Groot; J, var. Hasenbroek. 80 jaar. echtg. van A van der Meer. BERN' In Bern zal in over hygiëne, gymnastiek en sport in de twintigste eeuw worden gehou den onder de naam „Hyspa". 1 1 BJOnr» LONDEN De Britse roman schrijver Somerset Maugham heeft bij zijn bezoek aan Londen een voed selvergiftiging opgelopen. Hij moet voorlopig het bed houden; Maugham is 84 jaar. Honderden leerlingen van. de vier hoogste klassen van de Openbare - Lagere Scholen hebben vanmorgen in het Passage-theater genoten van 1 twee voorstellingen van het aardige t toneelsprookje „Het zilver van de f Farao" van Henk Hasebos. Een notaris, goed gespeeld door Paul Meyer verdwijnt in dit toneel- stuk naar de woestijn met een schat i MOSKOU Na het bezoek van betoverde zilveren munten, natuur- 1 de Poolse delegatie onder Gotnulka lijk achtervolgd door de rechtmatige i san Rusland zal premier Chroesjtsjef eigenaars. De scènes in de woestijn van de Sowjet-Unie een tegenbezoek waren inderdaad heel suggestief en aan Polen brengen, zo heeft Tass hielden de goedgevulde zaal tot het maandag bekendgemaakt, uiterste in spanning. Aantrekkelijk spel Werd ook geleverd door Kitty .BONN Het Westdtutse minis te- van Wijk en Bob Bouber. De ver- «e van Defensie heeft maandag be zorgde aankleding was van Maria i nchten tegengesproken als zou mi- Lemaire, mster Strauss een reorganisatie van het N.A-V.O.-bevel in Noord-Europa hebben voorgesteld. In de Ledenraad van de Coöpe- ratie „Door Eendracht Sterker" te i Schiedam zijn bij dg laatstgehouden verkiezingen bij enkele kandidaats- stelling de volgende personen ver- kozen: A. Bakker. Graaf Floris- straat 14; mevr. Boschman-Wieiinga. Huysmansstraat 20; L. de Bruyn.J Willemskade 47b; J. Dielemans,"; Rijnstraat 4a: J. Dinkelaar, Kon. l Emmaflat 54; mr. J. Knape, Vlaar- i dingerdijk 216; J. M. Meydam. Da Costastraat 31a: J. Oosüander, Von- 1 dellaan 52; J. M. van Peit. P J. 1 Troelstralaan 8; A. van der Schalk, Vlaardingerdijk 376: M. Talmon, Cort v. d- Lindenlaan 62: J. Voogd, Villastraat 55; W, Verhart, Rotter damsedijk 203a: A, M. van der Wel, Hogenbanweg 65: G. van der Zee Hz., Fü. van Bourgondiëstraat 26, Esperanto-agendo Jaudon, la 14an de novembro Klubvespero. Mensa ffimoajtfiko cc fam. v, Glnk, Ploegstraat 19. Vi povas doni vian vocdoniloti al ma sekcia peranto de S.A.T, kin. 1 j prizorgaa Ia forsendadon. Dims* Alles op het gebied van glas in lood. Aa-Ve Gla$-in«lcod- bedrijf. West Frankelands»- straat 16. telefoon 66280. Meubelen Rotan clubjes ƒ25.50. Rotan tafcis van S 22.75. Keus uit 60 stuks, aparte modellen. Zie de 4e verdieping. Altijd keus bij Plate. Grote Markt 1921, Schiedam. Nette werkster gevraagd voor 3 ochtenden of ander halve dag per week. Von dellaan 7.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2