CAROL DAY jNozempjes spelen als de besten Victoria door FRANK GODWI SPROETJE SPAR ssksSS Toon van Balkom overleden In Zwitserland is hamsteren een deugd Transparante blearlak Ceta.Bever Vrijdag 14 november 1958 Adverter'-ie IM.) PUG. Jiocsl. KJicp. diJrrht:. influenza, •ders iiua; ook HET is bekend, dat de heer Romme in het voorjaar van 1952 zich voorbereidde op de vervulling van het ambt van minister-president. De verkiezingen stonden voor de deur. en er leek geen reden aanwezig, waarom zijn partij niet de grootste zou blijven, zoats er ook geen reden was om aan te nemen dat de kabinetsformatie niet aan de leider van die partij zou worden opgedragen. Toe» tot \eler verrassing de stembus niet de K.Y.P, maar de P.v.d.A, als de grootste partij aanwees, was er bier en daar wat scherts en wat !eed\ermaak over de verloren illusies van de heer Romme. Deze dingen horen er in de politiek nu eenmaal bij. Kooit helemaal duidelijk is echter geworden, waarom de heer Romme wel minister-president had willen en kunnen worden en waarom hij niet beschikbaar was voor een gewoon ministerschap. Nu zou kunnen worden gezegd, dat dit een zaak is. die alleen de betrokkene en zijn partij aangaat; maar bi) "de huidige politieke ontwik keling blijkt op een zeer merkwaardige wijze, hoe eigenlijk het hele land er mee te maken heeft. Normaal is, dat een dominerende figuur in een partij, terechtkomt in de regering, wanneer die partii althans daaraan deelneemt. Maakt zo iemand geen deel uit van het kabinet, dan zal hij niettemin geneigd zijn. zijn invloed le doen gelden op de regering pu in elk geval op de geestverwante ministers. Het is duidelijk, dat dit een verzwakkende werking zal hebben op het regeringsbeleid. Het lijkt ons niet geheel uitgesloten, dat hier één van de ooi zaken ligt van de huidige politieke spanningen; een P.v.d.A., waarin de ministers -de .fractie wat iu toom houden, cn een K.V.P.. waarin de fractie onder aanvoering van de heer Romme dc ministers min of meer naar haar hand zet. Zo gezien wordt de .vrijmaking«"-rede van' de heer Burger beter »er- staanbaar: de fractie van de P.v.d.A. kan niet de afspraken gestand doen. die dc fractie van de K.V.P. ostentatief cn kennelijk met hoop np politiek gewin aan de laars lapt. BELANGWEKKEND in het totaalbeeld van (3e situatie is. dat de heer Bruins Slot, voorzitter van de A.R.*fractie, enige jaren geleden ook voor zijn fractie de vrijheid van handelen op zeer stellige wijze heeft opgeëist. Zijn actie richtte zich vooral tegen minister Zijlstra. maar deze heeft voet bij stuk gehouden en in een latere fase een groot deel van het verloren terrein herwonnen. Dit had tweeërlei oorzaak: de heer Bruins Slot had «p de duur zijn fractie niet mee, en hijzelf kreeg reden, de gevolgen van een kabinetscrisis toch niet zo gunstig in te zien, vooral in leiband met de dreiging van een Kamer ontbinding. Waar de A.R.-partij het tegenwoordig ook van moet hebben, niet, naar gebleken j«. van verkiezingen. Het zijn juist zulke (tussentijdseverkiezingen, waannec de heer Romme een beetje dreigt. Wenst hij ze? Wij geloven niet. dat hij ze wenst, omdat ze liet gevolg zr „icn zijn van een breuk, die hij liever vermijdt. Hij vindt de huidige gang van zaken voor zijn partij niet zo ongunstig. Een enigszins halfSdrtig^ binding aan het kabinet enerzijds en een tegemoetkomendheid jegens die stromingen, die de politiek van het kabinet niet zint, anderzijds, dat lijkt geen onvoordelige uitgangsstelling voor 1960, wanneer er toch een nieuwe regering mort komen. Tegen deze achtergrond zie men de tekenen an onbehagen, die zich thans in d* P.v.d.A. en haar aanhang voordoen. Wij doelen daarbij nog niet eens zozeer op het feil. dat de fractie van deze partij in de Tweede Kamer een strakkere houding begint aan te nemen tegeno\er haar eigen ministers. Het blijft vooralsnog de vraag, in hoeverre hierbij niet eerder sprake is van tactiek dan van bittere ernst. Heel wat dreigender is het geluid, dat bet N.V.V. doet horen. De krasse wijze, waarop dit zich distancieert van minister Hofstra, geeft te denken. Deze grote organisatie voelt er niets voor, haar werfkracht op te offeren aan een trouw, die anderen al lang niet meer betrachten. ON DER de gegeven omstandigheden heeft een beschouwing over de aard van het hui Jlge kabinet niet zoveel zin meer. Er is nauwelijks een voorbeeld ia dc staatkundige geschiedenis \an Nederland van een zo intenrijf en veelvuldig raadplegen van de fracties al« bij de formatie in 1956. Vandaar dat het volkomen dwaas is om het huidige kabinet als extra-parlementair aan te merken, zoals van de kant van de K.V.P. geschiedt. Het kenmerk van een extraparlementair kabinet is juist, dat het buiten de fracties om is geformeerd. Maar nog eens, het is tamelijk doelloos, dat uitvoerig en gedoe urnen- I teerd aan te tonen. Want het wordt meer e» meer duidelijk. Jat de tijd f van dc brede basis ten einde neigt. De spanningen worden te groot. Er S komt behoefte aan klaarder politieke formules, voor een regering en i .voor een oppositie. r Misschien, dat het kabinet het nog uitzingt tot 1960. Aan de heer li Romme zal het niet liggen. Maar aan de gevolgen van de ontwikkeling, V ■welke zich thans voordoet, zal hij toch niet kunnen ontkomen. De kans 5, dat hij, acht jaar nadat hij het had venvacht, toch formateur wordt, .lijkt f ons zeer groot. Maar er is die acht jaar veel veranderd. De heer Romme, J die de brede basis zo vaak heeft aangeprezen, heeft diezelfde basis intussen 1 tamelijk grondig verstoord en zal daarvan dan ook de gevolgen moeten t aanvaarden. 5 (nu'lf iiyj/Elcr»jgirt zonder prijsverhoging raag uw drogist. MfcENk'S POFItüJZg helpen' Er ?ijn Mecnk s PoedersÖPSw hoofdpijn, kies pijn, hoest, griep.^Warrhee. influenza, rhctinutivk. koorisieftetd hu gevatte kou, periodieke pijnen enz Verkrijgbaar ia etuis met 6 poeders m.inr ook in een handige plastts HL'IS \POTHfcEK (mei f> verschillende etui? a 6 poeders), zonder prijsverhoging Vraag im drogssi ME ENK S POEDERS helpen' Er zijn SPRINGHILL. De kolenmijn te Springhili, waarin 'n tijdje gele den 74 mijnwerkers zijn omgekomen, zal met worden heropend. De tirie andere kolenmijnen van het 7.000 inwoners tellende Springhili wer den reeds eerder gesloten. (Advertentie l,M.) ft Si ecn Gnant»cel 1 IS probleem? Oh neen. U n £S kunt meer en betere geschenken kopen dan ooit te voren - maar dan niet wachten msar nü kopen! Want Zaterdag beginnen wij mee de verkoop van een grote partij to i i ettasse n. alles eerste keus en van de meest duurzame moderne plastics, voor prijzen die mets meer met de waarde te maker» hebben. ""et 'on £n*Z-ct #1 tollet- r„fcknO»ï> (Advertentie LM.1 Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dezehnieke partij toilettassen m talloze variaties, dessins en kleuren, een ongekende Sint Nicolaas aanbieding die U beslist met mag missen. ovenvers -■ even lekker! garandeert U de vershctcL DEN BOSCH. In Den Bosch is, 72 jaar oud, overleden de heer A, van Balkom, oud-stadbeiaardier. Toon van Balkom, die in 1927 op de St. Rombout te Mechelen voor het eerst zijn meesterproef aflegde, genoot als beiaardier een reputatie, welke de landsgrenzen verre over schreed. roepen in het verleden gedaan, als het Zwitserse vertrouwen in de vre de werd aangetast door conflicten en Crises. In de oproep werd gezegd, dat de internationale toestand zeer onsta biel blijft en dat er op het ogenblik geen enkele aanwijzing bestaat, dat menn een mm of meer blijvende verbeter'ng zal komen. Er zijn nog steeds te veel mensen, die vinden, dat zij de aankopen kunnen uitstel len, totdat dc gebeurtenissen een drastische wending nemen. Wij moeten daarom blijven herhalen, dat elk huishouden voldoende voor raden in huis moet hebben. NEW YORK. John Randolph Hearst, de zoon van de overleden krantenmagnaat William Randolph Hearst, is donderdag op 49-jarige leeftijd overleden. De overledene was van 1932 tot 1934 uitgever van de New York Daily Mirror, van 1936-'37 president van de oude New York Evening Journal en sinds 1941 was hij waarnemend presi dent-directeur van Hearst News papers. PARIJS, Een inspecteur van politie te Vauban in het Franse de partement Saone et Loire heeft meegedeeld, dafc hij een viool heeft gevonden met de inscriptie „Anto- nius Stradivarius ^remonensis fa- cebat Arrno 2740", het handelsmerk van. de beroemde vioolbouwer Stra divarius uit Cremona. De viool, die door deskundigen zal worden onder zocht, werd gevonden op de zolder van een oud huis. BERN Be Zwitserse regering heeft op de huisvrouwen een beroep gedaan de kracht van het land te t versterken door levensmiddelen cn andere voorraden in te slaan. Het departement voor Economi sche Defensie beeft soortgelijke op- OSLO. Het eerste bataljon Nike-raketbatterijen in Noorwegen zal voor het einde 1959 geïnstalleerd zijn. Het bataljon zal vier batterijen in bet gebied van Oslo omvatten. KINDERACHTIG, OH CAROL ËR XhêT KAN NlET T DE SCHULD VAN TE SEVEN AlS ANDERS OF ZE JENNIFER BELEDIGENDE YhEEFT JENNIFER DINGEN OVER JOU SCHRbFT yOPGE&TOOKT EDITH. EN HOU NOU OP, IK KSJSSSMESS HEB 'N DRUKKE DAG GEHAD MET D1E&HOWJ?TTPF] in'T voor-toK urrziCHTA^ QNZ.INCAROL lS* 'N LIEF MOSJE/ HaËTB niet.èdIth ER MÜ£T EEN EIND KOMEN AA H DAT' l EEUWIGEmftlE MA' S KEN TUSSEN JOÜ a EN JENNIFER, EN GAUW OOK. HET ïry IS HIER NIET isS PS{ MEER OM UIT jg aTvte HOUDEN'jp (Advertentie IM.) rrodnet ran ffiflEMMTo j&-> ^JENNIFER SCHUNT NIET DE ENIGE TE 2UN DIE 16 HEEFT INGEPALMD DltiPROCrjt KAN PRAftN, Zt6! WIL jij VOOR Otfi PtSTArtKN &ij- HOUD Met IK..CH..N0Ü, Abjij HtrtcHrwnr; V DOt IK HO* -sY DAT DOtUt)/Hl) ZÊ6T«A- 0AAR13 DUDty. «tZALVKA-\ TOCH (TUURUJK:" HOL- p£lOP WIL ZIJN. John een verkenningstocht zal houden om het land lo veiketujoi). l'ioU /.al «an booid blijven, want at zijn Barbosa en Roberto een beetje ti mide geworden, ze moeten toch in de gaten wor den gehouden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1