dê èmlMütfdum I De Palestijnse vluchtelingen Belangstelling voor „Petten" zeer groot Op zoek Waterman's jl i"ftoc]. 3 CAROL: AY Internationaal onderzoekcentrum Waardering van Euratom - deskundige B9ijl meester Bella beëindigt hongerstaking ONDERWIJZERSEXAMEN RESA-HILVERSUM ABPflSmOOFSS Gooide vijfhonderd gulden op straat! Waterman's ipevis Ontslag bij Stork in Boxmeer Halt"-,,Stop oor David Wright !- SPROETJE SPARKS doórFR^NKlOOE^IKi Zaterdag 15 november 1958 STEUNVERLENING aan mensen, die in moeilijkheden verkeren, Mjpt pa? zin wanneer ze over het onmiddellijk doel van verlichting dezer moeilijkheden heen het perspectief opent van betere tijden. Het is een gedachte, die in de armenzorg ai lang heerste, maar die thans op veel groter schaal uitgangspunt is bij de hulp aan onderontwik, telde gebieden. Waai ze geen uitgangspunt is, dat is hij de hulpveilening san de Palestijnse vluchtelingen, Tien iaar geleden hehben deze mensen, merendeels gevolg gevend aan de raadgevingen van de leiders der aan vallende Arabische landen, huis en haard verlaten. Het was de bedoeling, hen to laten terugkeren wanneer de kersverse republiek Israël was ver nietigd. Maar Israël won, en de vluchtelingen bleven waar rij waren. Sindsdien zijn honderdduizenden immigranten het land binnengekomen, die de lege plaatsen hebben ingenomen. Van die immigranten waren niet ■weinigen afkomstig uit Arabische landen. De vluchtelingen in hun primitieve kampementen aan de grenzen leven van de steun. Zij kosten de Verenigde Naties rond driehonderd dollar per jaar en per persoon. Van deze driehonderd dollar betaalt Amerika alleen al twee derde. Men houdt er de men*en mee in leven. Wie zegt, dat het een sober bestaan is. heeft gelijk; maar de meeste Arabieren zijn straatarm. Dc vluchtelingen leven en planten zich voort, en hun gelederen zijn in de loop der jaien zonder twiifei versterkt met velen, die het in de kampen beter vinden dan elders. Wanneer het aantal der vluchtelingen als haast éen en een kwart miljoen wordt opgegeven, dan kan alleen worden vast gesteld, dat er indertijd lang niet zovpel mensen uit Palestina zijn weg. getrokken. Het helpen van berooide mensen ia natuurlijk een prijzens- waardige zaak. Maar het ellendige van het geval is, dat deze hulp geen perspectieven hoegenaamd opent. wachten de Arabieren in de kampen op? Wie deze vraag ste^ in de Arabische wereld hoort in koor roepen: op hun te. V V ru^keer naar Palestina! Het standpunt is eenvoudig, dat de ge schiedenis een onjuiste loop heeft genomen. Israël had er niet moeten zijn. De vluchtelingen behoren weer te keren naar hun woon plaatsen, en de Joodse republiek moet van de aardbodem verdwijnen, met haar bewoners; want met elkaar vertegenwoordigen ze een stuk onrecht matige daad, Het is dit standpunt, waar de Arabische landen met karakteristieke hardnekkigheid aan vasthouden. De leiders van deze landen hesehouwen de vluchtelingen eigenlijk helemaal niet als verwanten, die zij op alle mogelijke manieren moeten bijstaan; zij he*ehouweii hen als nuttige slachtoffers, geschikt om de haat tegen Israël levend te houden. En voor dis propagandistisch doel leggen de V.N. jaarlijks ver over het miljard guldens op tafel. Natuurlijk is het zo niet juist gesteld. Maar in de prak- tijk komt het daar wel op neer. Herhaaldelijk is de Arahische landen het voorste] gedaan, de betrokkenen te hervestigert op kosten van de V.N. Maar in de Arabische hoofdsteden zegt men: nooit, nooit, nooit! Men heeft de Arabische gevoelens willen ontzien, jarenlang. Maar het kan zo toch niet doorgaan. De Amerikaan Hatrison, die leider is van de steunorganisatie, treedt in 1960 af en gaat er van uit, dat dan eindelijk ook een oplossing moet zijn gevonden. Hij neigt tot 'de mening, dat de voortgezette hardnekkigheid nier langer mag worden gesubsidieerd. Het ontbreekt hem niet aan mededogen met de berooiden daar in hun tenten en keten. Integendeel, ziin hoogste doel is, ze daar uit te halen en weer een plaats onder de zon te geven. Deze mensen moeten weer leven inplaats van zinloos te vegeteren raison van driehonderd dollar per ziel. HET zal niemand daarom mogen verwonderen, wanneer hij komt met het voorstel, de subsidiëring tegen b.v. medio I960 te doen ophou den. Er is' dan nog - -n lange tijd beschikbaar om tot cwereen- slemming te geraken. Harrison wil. dat de Arabische landen en Israël zich beschikbaar stellen voor onderhandden. Hij staat niet op het standpunt, dat Israël niemand terugneemt. Israël zal zonder twijfel althans een symbolisch contingent vluchtelingen gelegenheid moeten geven om zich naar hun oude woonplaatsen te begeven. Maar verreweg de meesten zullen ergens in de Arabische landen een plaats moeten vinden; een plaats waar zij kunnen levert en met arbeid hun onderhoud verdienen. Voor de Arabische landen zou dit in feite neerkomen op de erkenning van Israël. Een regeling van de vluchtelingen kwestie zou niet zoveel ver schillen van een vredesverdrag. Het verlangen daarnaar moet bij de Ara bische regeringen als nihil worden verondersteld. Israël staat er we! wat andere -tegenover. Deze republiek heeft goede rerlenen om «,•.-« toestand na te streven, waarbij niet een belangrijk deel van haar mankrac it door de voortdurende militaire paraatheid aan de ophouw wordt ont.rokken, nog afgezien van het feit dat op de duur goede betrekkingen rmet de om liggende landen welhaast een levenskwestie voor haar zijn. Lijken zo de vooruitzichten allesbehalve gunstig, de stok achter d© deur van de intrekking van de steun kan toch niet zonder uitwerking blijven. Daar de vluchtelingen tegen Israël weinig kunnen uitrichten kan het niet anders of zij zullen zich wenden tot de regeringen der landen waar zij vertoeven. Dat kan tot allerlei onaangename dingen aanleiding geven, die de regeringen zonder twijfel liever vermijden. Het is geen fraaie tactiek, maai het is begrijpelijk, dat ze wordt overwogen De steunverlening kan niet tot welhaast in der eeuwigheid worden gerekt. En voor de hervesti ging zullen de V.N. gaarne geld beschikbaar stellen. {Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Petten, het Neder landse Reactor Centrum, dat thans In aanbouw is, is nog volledig in de running als kandidaat voor de ves tiging van het grote centrum voor onderzoek van kernreacties, dat de Europese atoom-gemeenschap Eura tom in een van de zes landen van Euratom moet vestigen, Dat is de conclusie, welke deskun digen trekken uit het feit, dat het lid van de commissie van Euratom, de Duitser dr. Heinrlch Krekelcr donderdag en vr{jdag aan Nederland heeft gebracht. Men acht het hier in verband met de beslissing over de plaats van ves tiging van het Europees kem-onder- Advertentie I.M.) over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten Zij schenken de rust tot herstel PAKIJS. Ben Bella, minister van staat van de „Vrije Algerijnse regering" en vier van zijn medewer kers die in een gevangenis te Parijs zijn opgesloten hebben vrijdag hun hongerstaking, die 16 dagen heeft ge duurd, beëindigd. Zij hebben weer de rechten ge kregen die zij als politiek© gevan genen genoten. Zoals bekend werden de vijf man nen twee jaar geleden gearresteerd toen het vliegtuig, waarmee zij op weg ivaren naar Tunis, door de Fransen werd gedwongen op het vliegveld van Algiers te landen. Zij begonnen hun hongerstaking uit sympathie met een medegevangene, dio meer faciliteiten vroeg. BAGDAD. „Irak beschouwt de solidariteit en de samenwerking met de Verenigde Arabische Republiek ais de voornaamste basis van zijn pihtiek," heeft radio-Bagdat. ge zegd in een commentaar ter her denking van derevolutie. De ra dio voegde daar aan toe dat Irak zeer erkentelijk is jegens hen. die de republiek hebben gesteund in de eerste ureti van derevolutie. (Advertentie I.M.) Oo kortite en voordeligst* opleiding (Bekend* Schriftelijke Cursut) KEULEN Een woordvoerder van de Perzische ambassade in Keu len heeft donderdag persberichten tegengesproken, voieens welke ex- keizerin Soraia in het huwelnk zou treden met Ha ra id Krupp. de 42-ja rige ioneere broer van de Westduit- de staaimagnaat Alfried Krupp. (Advertentie i.M Voor zo'n rauwe Itoest neem ik altijd! ABDIJSIROOP: dan ben ik er het vlugst van af, want die ver zacht en geneest. zoekcentrum van betekenis, dat Kre- keler, die het officieel bezoek, dat de commissie van Euratom onder leiding van haar voorzitter Armand enkele weken geleden aan Nederland bracht, niet heeft kunnen meema ken, alsnog alleen naar Nederland is gekomen om zich van de situatie hier te lande op de hoogte te stellen. Dr. Krekeier is op zijn weg langs de Nederlandse geïnteresseerde auto riteiten en de belangrijke onderzoe- ktngsplaatsen, vrijwel hetzelfde pad gegaan als de Euratom-commissie. Ook hij is door de Koningin ontvan gen. Donderdag heeft hij een lang durig onderhoud gehad met minister president Drees, wiens verlangen naar vestiging van het Europees kern-onderzoekingscentrum in Ne derland zo g,oot is, dat hij Petten als plaats voor vestiging van het Europese centrum extra aantrekke lijk maakte door belastingvrijdom in uitzicht te stellen, toen hij ie vori ge maand de Euratom-commissie toesprak. En dat, ondanks het feit, dat het vooral dr. Drees is, die in het bijzonder critiek heeft op de sa- larisregeiingen en de belasting-vrij dom voor Europese ambtenaren. Dr. Krekeier toonde bijzondere waardering voor dc mogelijkhe den, welke Nederland in Petten bezig is te verwezenlijken. Hij zei, dat Nederland een duidelijk in zicht heeft in de noodzaak om de technische en wetenschappelijke vraagstukken van het kernsplitsings- en kemfusieprobleem zo diepgaand mogelijk te benaderen, opdat de ach terstand van Europa zo spoedig mo gelijk kan verdwijnen. Dr. Krekeier zei echter generlei na dere mededelingen te kunnen doen over de plaats van vestiging van het Europese centrum. {Aduerfcntic I.M.) HILVERSUM. woensdag - Grote consternatie ontstond gister avond, toen een radio-luisteraar zUn toestel door de ruiten naar beneden gooide. Dc man die be kend is als een rustig mens, ver klaarde dat Ml een uur laag ver geefs aan de knoppen had ge draaid, maar geen muziek naar zijn smaak had gevonden. Onze correspondent tekent, hierbij aan dat de man geen goed program mablad bezat. Toen bij hem Het zien boe by in Vrije Geluiden in één oogopslag bet programma naar zijn zin had kunnen vinden, spron gen de arme man de tranen van epijt in de ogen. Dan had ik mij dus voor nog geen 20 cent per week vijfhonderd gulden kunnen bespa ren." riep hij uit! Inderdaad lezers, voor 2.58 per kwartaal of 10.- per jaar. abon neert u zich op Neerlands meest overzichtelijke radïo-tv-blad. Objektief en volledig <ook de programma's van de hier bereik bare buitenlandse stations - en een keuze uit de beste program ma's van Vandaag). Daarom is Vrije Geluiden het radio-tv-blad van die grote minderheid van 150-008 kritische kijkers en luis teraars. Vindt u dat u daar ook bij hoort? Geef ndan op ale-lid abonnépfvraag een proefnummer. Een briefkaartje naar VRIJE GELUIDEN, postbus 11. Hilversum, is voldoende. Nederlands - tv-spe! TEUei'ISlE-SPELSN van Neder- landse auteurs zijn schaars. Het $pel „Des Konings Welbehagen" uan Jan Starink, dat de KRO gister avond heeft uitgezonden, vormt van dit schaarse repertoire een welkome aanvulling en mat mfj betreft een hoogtepunt, De tekst, uiaaruif Sta rinks bewondering «oor Saint Stmon spreekt, is va?t 'n on-Nederlcnióse lichtvoetigheid. Het spel is nauwe lijks meer dan een divertissement, maar de dialoog is hier ep daar uerrufcketyk spits en pikant. Zo wel jn de gesprekken in de anti chambre ais in de Machiavellistische slot-monoloog van koning Lodewijk over de „wanorde" die de liefde sticht. Toch is het geen praatstuk zonder meer geioorden. Het biedt de camera-regisseur mogelijkheden te overJammer genoeg is Luc aan Gen t er niet In geslaagd deze moge lijkheden ten volle te benutten. Zijn beeldvHsselinpen waren vrij traag, vaak net even te laat,. De plaatjes zelf waren mooi en in de meeste gevallen goed „afgesneden". De woord-regie liet ook te wensen over. Slechts in enkele scènes werd de dialoog zo flitsend gebrachtals de auteur hem zich moeten hebben ge dachtWellicht lag dit ook aan de keuze van de spelers, van wie we vooral Maria de Booy (het weeuw- tje), Wim Hoddes (de luitenant) an Friis van Dijk (een carlcaturaal dorpspasioortje) willen noemen. Ke ■Arnomi droeg een echt Arnolciiaarts markies je bij, Paul fïuf een indruk wekkende maar te „breed" spreken den Louis Quatorze. Alle lof voor de charmante decors van Fokke Duetz. H, S. Dit weekeinde Hilversum i: (vanavond 7.35-8.30 uur) Populaire klassieken," Radio Kamerorkest speelt o.I.v. ïlien Rat* Symfonie'no. 4 van Mendelssohn- Bartholdy en Le Tomb eau de Couperln van RaveJ; (zondagmiddag 3 nor) Klarinetkwartet van Oscar van Hemol. gecomponeerd in 1858: (zondagavond 9.30-ïö,3o «ar> Maar de mensen, zijn goed, luisterspel ~an Joscf Martin Batier, geregissee: door Willem Tol lenaar. Hilversum U: (vanavond 10.35-30.55 uur) Zo hebben re het me verteld, oude en nieuwe verhaaltjes en anek doten, Improviserend gespeeld door Mleke Verstraete en Kees Bcusse; (zon dagochtend, 1045-31.15 uur) De Speel doos roet o.a. Conny Stuart en Han Bentz v. d. Berg; (zondagmiddag, 4- 4.30 uur) Jazz from Carnegie Hall, op- iiiJi Om negen uur fn de avond ging de telefoon. Mevrouw van Dijk rees uit de stoelwaarin zy had zitten bor duren en liep er haastig heen. ,Ja, hier is Henk helemaal," klonk het, „He, gelukkig dat je belt," zei ze mei een zucht. „Ik zat zo in angst." „Ach, onzinriep hij. „Ik ontmoet te mensen. Ik had te praten. Dan vergeet je de klok. Je weet. gezellig heid Aan zijn stem hoorde se, dat het weer zo ver was. „Kom je nu naar huis?" vroeg ze. „Ja, strakjes." „Luister nou Henk," zei ze voor zichtig. „Ik wil niet flauw zijn, hoor. Maar je weet wat de dokter gezegd heeft. Jij op jouw leeftijd..." „He, zeur nou niet," riep hij geprik keld. „Henk, je hart De verbinding werd verbroken. ,JDenk nu om je hart, Henk," zei ze treurig tegen niemand. Ze legde de haak weer op het toestelliep te rug naar de leunstoel en keek naar het borduurwerk. „Ach nee, ik ga 'm zoeken," sprak ze opeens vastberaden. Voor de gangspicgel zette ze haar hoedje op haar grijze haren en deed de donkere jas met de bontkraag aan Zo liep se even later op straat een keurige, frêle oma, die terugkeert van een visite. Waarschijnlijk was hy op de Zee dijk, want op spraakzame avonden vertelde hij kaar wel hoe vrolijk het daar toeging en welke tentjes de leukste waren. Met de tram reed ze er heen. Henk was altijd een beetje moei lijk geweest, maar in de laatste tijd werd het erger. Ze begreep het wel. Hij kon niet verdragen, dat ze hem uit de directie van de fabriek had den gemanoeuvreerd, o, heel beleefd natuurlijk met een huldiging en een royaal financieel accoord, -maar het bleef toe ft een feit, dat hy was afge dankt. ,JDie mannen...," dacht ze een beetje meewarig. ,JZe moeten altijd baasje spelen en iets scheppen dat de eeuwen trotseert, al is het, maar zo'n enge fabriek. Konden ze nu maar ge woon léven Met een glimlach stapte ze uit de tram. Het was kevig gaan regenen en ze had geen parapluie. De voile van haar hoedje werd nat en begon te sakken. Jk zie er uit ais een gek," dacht ze, de Zeedijk oplopend. In het eerste kroegje was hij niet en in het tweede evenmin. Maar ze wist er nóg een waar hij Wel eens fcuittm. Flink doorstappen maar. Ja, hierDruipend v«« het nat ging ze er binnen. Het toets zo'n klein, opgedirkt tentje. Achter het buffet stond een dik mens met rood haar en op een barkruk zat een zwaar opgeschil derde vrouw. Verder was er nie mand, ,,0. ik zie het al," zei mevrouw van Dijk. ,,Ik zoek iemand „Je vent zeker," begreep de buffet juffrouw. „Ja maarnou, dan ga ik maar weer." Ze draaide zich om naar de deur. „Mens, het giet," riep de vrouw 'op dc barkruk. „Kom nou efje zitten Ze aarzelde. ,,'t Is misschien wel verstandig" zei ze, Toen ze ook op een kruk geklom men was, nam de buffetjuffrouw een glas en schonk er iets groens in. .Jfebt ia geen koffie?" vroeg me vrouw van Dijk. „Drink nou op. 't Is lekker." Ze nam een zoet slokje, dat inder daad aangenaam venoarmde. „Mannen," zei de vrouw op de kruk naast haar. „Ik zal je eens wat vertellen. Ik ben twintig jaar in het leven, maar mannen bah. Ik ken ze niet voor me ogen getekend zien. 't Is me brood, hoor, maar voor mij zijn het etters, allemaal." „Nou mevrouw protesteerde ze glimlachend. Jk heet Miep," zei de promo, „En drink eens uit. Dan krijg je er een van mij. 't Is toch weer de hele avond bestedingsbeperking geblazen. Die re gering zou je ook een doodschop ge ven." Het tweede glas smaakte nog beter. „Doe je jas uit, anders heb je er straks buiten niks aan," sprak de prouw moederlylc, „Die vent van jou zit heus Wel ergens droog, hoor." ,A.ch weet u, hij is niet slecht," zei mevrouw van Dijk. „Hy is zwak." „Dan bennen ze allemaal," zei de buffetjuffrouw snerpend. ,0, wat bennen ze zwak. Zwak... Voor mij is 't een vreemd zcoord voor zwer ver." Ze hief het glas. „Hatsjee," riep ze. „Als je maar lol heb." Ze drukte op een knopje en er be- gon 2oete, aanhankelijke muziek te spelen. Mevrouw van Dijk luisterde er een beetje doezelig naar. „Mag ik nu ook eens iets offreren, dames?" vroeg ze eindelijk. „Ik heet Eliy," zei de barjuffrouw. „En ik Adele," sprak mevrouw pan Dijk verontschuldigend. „Nou, daar ken jij toch niks aan doen?" pond de vrouw naast haar. Glimlachend zag mevrouw pa* Dijk hoe de glazen weer werden ge vuld. Ze vond het wet gezellig. KRONKEL (Advertentie l M.) (Van onze correspondent) NIJMEGEN De directie van de Apparatenfabriek Stork te Boxmeer heeft wegens gebrek aan orders aan 45 personeelsleden ontslag gegeven. Onder hen zijn er die reeds tien jaar in het bedrijf werkzaam 2ijn. namen gemaakt in 't Scheveningse Ktir- haus van Phineas Nowborn (plano), Oscar Fettiford (bas), Kenny Clarke (drums), Red Garland (plano) en de trombonisten J. J. Johnson "1 Kal Winding. Televisie: (vanavond) Programma verzorgd door de NCKV, Met o.a. „Mijn bobby*' en door Kick. tan' Bom mel samengestelde show „Sffctuwwitje WEZEL Op een persconferentie in Wezel is gezegd, dat veie Neder landse weggebruikers de Duitse ver keersborden niet kennen. Vooral op bet bord met het woord „Halt" er op, wordt Weinig gereageerd. Bij de grenspost Emmerik zullen volgende week.spandoeken worden opgehangen, v/aarop duidelijk wordt gemaakt, dat het Duitse „halt" de zelfde betekenis heeft als het in Ne derland gebruikelijke Atop". Verder kriigen de weggebruikers een biljet met verkeersvoorschriften in de Ne derlandse taai. Na deze instructie- campagne zal bij verkeersovertre dingen strenger worden opgetreden. MAARTAme Edith Deep ÓÓK NAAR, PAPb ZE HEEFT WH &RIEF AAN CAffOL .VER&CHEURP. asjeblieft. NOG EÉN KEEH ZOIETS* IN DE TUP Y0DC? DESH0Y/, £NJÊ GAAT NIET NAAR LONDEN EN. DAT MÉ6N IK IK HES EEN NIEUWE )NEE, IK GEEF ftBlÊF AAN CAODL GE- J HEM NIET AAN SCHREVEN wil JE 'MXHAAR, DAT HEB JE NHéTVtROiaNP- IE ZAL HET TROU WENS HELEMAAL N1ÊT PRETTIG YINDEN OMDOOP JOU MET BRIE VEN LASTIG 'GEVALLEN TE WORDEN. EN MAAR SLAPEN MAMMIE MAMMIE Er is geen Aspirin zonder BAYERKRÜIS door URSULA CURTISS MA Pt k/tODTRIjP I f JA(INP\DR IK VOND KtTlÊUK Y 6EN GAAN tN TtRWUL DPROtT/C DC HOMKCn CfccMT. t HOVDf H£f ]L UjKf W£L WORDT RACHTiG BIJ, I QtROtPóJt WU 5P0RT- DDCliy l Wfl WAT AN- OM ut olANDal HOMt-Rim! BIJ TE HOUDEN, SPROETJE. VERSLAGGEVER ÖOKLtUKl J3, De volgende dag besluit Bas. dat hij van deze piek uit zijn onderzoekingen zai beginnen. Maar alvorens hij van boord gaat komt Barbosa n*»r hem toe en biedt hem zijn verontschuldigin gen aan voor het gebeurde. „Het spijt me, dat ik mii zelf heb laten verleiden u met de wapens in de hand te dwingen van koers te veranderen,' zegt hij, „ik beloof u, dat het niet weer zal ge beuren," Hij geeft bovendien de wapens tei'ug. Bas voelt zich opgelucht. „Praat u er verder niet over, meneer de commissaris," zegt hij, „ik be grijp best, dat u zich ook in een onaangename situatie bevindt. Maar het is wel prettig te weten, dat u ons werk niet zult hinderen;*' Nog 111 de loop van dezelfde dag komt Bas tot de con clusie, dat de bodem hier bijzonder rijk aan ura nium moet zijn. Dan worden zijn verwachtingen dus niet beschaamd: 32 „Alleen telefonisch." „Zoooo," zei mevrouw Kirby ge ïnteresseerd. „en heeft ze u kunnen helpen metnou ja, met wat u wilde weten." Ze wist 't, realiseerde Torrant zich met iets van schrik. Ze had al die tijd geweten wat hij via mevrouw Partridge wou ontdekken. „In zekere zin," zei hij rustig. Vijf minuten later hoorde hij. dat de telefoon van Maria in gesprek was geweest toen Pau lette Kirby voor het Mallow huis stopte. Ze waren all.°bei vergeten toen ze de afspraak voor dat signaal maakten, 1 dat Maria geen eigen lijn had. Als ze de hoorn opnam, hooide ze her- 'haaldelijk de stem van een vrouw, I die naar de naam Violet luisterde ien dat wel erg dikwijls deed. „Violet is een populair meisje," (zei Maria, nog steeds tamelijk stug. 1 „Ik kon dus met bellen toen mevrouw Kirby kwam, maar even later liet je haar zelf binnen." Tcnvant 1 luisterde belangstellend naar de pan tomime die mevrouw Kirby had op- 1 gevoerd. Ze had geklopt, gewacht en nog eens geklopt. Toen was do ideur open gegaan, natuurlijk met 1 de sleutel dié ze had, maar voor ie- mand anders zou 't lijken of de be- woner haar binnenliet. En Maria had a-el weg kunnen zijn toen Apnebelle 1 met Simeon vertrok. In dat geval 'zou het heimelijke bezoek van me- vrouw Kirby aan een leeg huis, door hebben kunnen gaan voor een i visite aan haar vriendin. Dat Annebellc razend zou zijn 1 als ze cr achter kwam dat nog iemand 'de sleutel van het huis had, waar ze zich zo onbespied, waande, liet [peen twijfel over. Maar Baulette Kirby had dat geriskeerd voor iets [op zolder... Torrant herinnerde zich iets, dat hem op het moment zelf ontgaan was. De laden van het bureau van Louise JVIallow waren nagenoeg leeg geweest en in de kamer had alleen het weekend-koffertje gestaan. Na tuurlijk zouden er koffers op zolder zijn en andere eigendommen van de Mallows. Een beetje afwezig nodigde hij Ma ria uit met hem te gaan eten en hij was verbaasd over het intense gevoel van teleurstelling toen ze haar hoofd schudde. Ze was te moe, zei ze, ze at wel een sandwich en dan ging ze vroeg naar bed. Hij vond 't afschuwelijk de gezellige, kleurige kamer te moeten verlaten. Omdat 't hier warm was, legde hij zichzelf uit en omdat er zo'n ijzige wind stond buiten en omdat zijn overjas nog tussen de bosjes lag. Niettemin meende hij het toen hij zich bij de deur omdraaide en luch tig zei: „Vergeet niet dat mooie, nieuwe slot te gebruiken." Maria sloot de garagedeur ach ter hem af en even later de deur van haar woning. Moe was het woord niet geweest. Ze voelde zich uitgeput en ze wist nu ook waardoor. Torrant zette emo ties in werking, die ze nooit tevo ren gekend had en 't was even pijn lijk als het plotselinge gebruik van spieren, die zelden iets uitvoerden. Ze wist zelfs precies wanneer het was begonnen: toen hij In de deur opening van Annebelle's zitkamer stond en haar naam zei met 20'n eigendomsrecht in zijn stem. Het had natuurlijk bij zyn plan gehoord, maar het was vervelend voor zintuigen die er niet op reken den. Een mens ging zich afvragen hoe 't zou zijn als die toon echt en eerlijk was en of er wel plaats voor iemand anders was in zijn vrijge zellenbestaan. Verder wilde ze niet gaan. Hadden ze haar te goed ge leerd. dacht ze bitter, haar gevoe lens te beschermen? Als je in een steriele kamer grootgebracht was, kon je sterven aan een gewone kou. Daar kwam nog bu wat hij ovef Louise gezegd had. Hetzelfde wat Simeon vóór hem had gezegd en wie weet hoeveel mensen in Chauney nog meer. Ben je ervan overtuigd dat je het Wil weten? Maria at plichtmatig: een sandwich en een kop koffie. Ze hield zichzelf voor, dat Torrant haar weg wilde hebben en dat Simeon niet te ver trouwen was Wat andere mensen dachten was helemaal niet belangrijk, Ee kenden de Mailowe en Anne- belle Blair maar oppervlakkig en dat kon heel bedriegelijk zijn. Haar nicht was geen moordenares geweest. Maria verdrong de gedach te dat iedere moordenaar en leder» misdadiger familie en vrienden haa, die het ontkenden. Ze piekerde over Annebelle Blair en voelde even een soort afkeer voor Torrant Ze had. willen ontdekken waarom Louise onterfd was en wat precies de norzaak was geweest van haar dood. Verder was ze niet gekomen. Je kon een val zetten voor een beest als dat nodig was, maar je ging niet zitten kijken tot het kwam, tot het martelwerktuig dichtklapte. Torrant wel. Maria snakte ernaar weg te gaan, weg van een man die haar in de war maakte, weg van een vrouw voor wie ze bang was, weg van een geest die haar wenkte. Maar ze was tegen over Louise al eens tekort geschoten. Als ze hiermee doorging, kon er een patroon ontstaan, dat ze haar hele leven niet meer zou kunnen veran deren. Ze stond haar kopje af te wassen toen dc auto van Simeon beneden stopte. Hy begeleidde Annebelie Blatr tot dc deur, maar ging niet mee naar binnen. Nadat hij weer weg gereden was. gingen er lichten op m het donkere huis. En ongeveer vijf minuten laten werd de buiten deur geopend en stapte Annebelle Blair naar buiten. Ze bleef oven staan alsof ze iets vergeten had, liet de deur open staan en ging weer nsar binnen. Haar schaduw was te 2ien voor het raaïn van de zitkamer. Ze bukte zich en pakte iets. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1