Onderzoek op t.b. nu ook bij voortgezet onderwijs l mdiim Hongaren uiten afkeer met kuchen en hoesten Geleidelijke uitbreiding van de controle tot 600.000 kinderen Impasse in Genève WËRUMEUS BUNING tragisch dichterschap LEEMTE WORDT AANGEVULD MET HOELA-HOEPELS Koningin Zain keert naar Jordanië terug Churchill was slecht strateeg Oosl-Duitsland ook massaal naar stem bus Amerikaans militair ernstig gewond bij vechtpartij Generaal Röell overleden Door stroom op slag gedood Over vijf jaar heeft Nederland stroom uit kernenergie i Cursiefjes Ontslag met een nasleep Vanavond Verdwijning notaris opgehelderd na anderhalf jaar? Kernreactor in vuilnisemmer OETJE SPARKS i'door FRANK GODWIN Jubilerende AMVJ stelde een Eijkman- medaille in CNV critiseert Hofstra 2. Maandag 1l november 1938 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. De consultatiebureaus voor de t.b.c.-bestruding: zullen in de komende tijd alle leerling-en van het voortgezet lager onderwijs, het middelbaar onderwas, het voorbereidend hoger onderwas en het nijver heidsonderwijs ongeveer 600.000 kinderen in hun onderzoekingen gaan "betrekken. In verschillende plaatsen in het land is dit reeds gebeurd, in andere worden de daarvoor noodzakelijke voorbereidingen met spoed aan gepakt. In de memorie van toelichting op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor 1959, wordt opgemerkt, dat er nog steeds gevallen van tuberculose- besroetting op scholen voorkomen. Aan het regelmatig onderzoek van leerlingen van middelbare scholen zal daarom grotere aandacht die nen te worden besteed. De kosten van dit onderzoek zo blijkt verder zullen moeten worden bestreden uit de ruim zeven miljoen gulden, die het rijk jaarlijks als subsidie verleent aan de consultatiebureau- dienst tot bestrijding van de tuber culose. Al is de sterfte aan tuberculose ook ia- het jaar 1957 weer gedaald <tot 4.7 per 100090 der gemiddelde bevolking) grote waakzaamheid blijft toch geboden. Met de uitvoering van dit middel bare schoolplan zal het veiligheids net, dat de tuberculose in Nederland stevig in bedwang houdt, nog verder •worden gesloten. De laatste jaren hebben sehoolmiecties o a. in Den Helder, Arnhem, Doetmchem en Eindhoven sterk in de publieke belangstelling gestaan. Het betroffen hier allemaal middelbare scholen. Opmerkelijk daarbij was het feit, dat de Infectiebronnen niet werden gevonden bij de leerkrachten, maar bij de mede-scholieren. Reeds lang werd het in kringen van de tuber culosebestrijding als een leemte ge voeld, dat wel op de kinderen van het lager onderwijs geneeskundig toezicht wordt uitgeoefend, terwijl de jongeren op de middelbare scho len e.d. als regel in georganiseerd verband daar nog buiten vielen. Do besmettingsgraad van jongeren in de middelbare schoolleeftijd zo heeft de ervaring geleerd is even wel hoger dan van jongere kinderen. Ais oorzaken daarvan kunnen wor den genoemd, het intensievere con tact, dat zij onder elkaar hebben, de grotere geestelijke en lichamelijke inspanning, die deze vorm van on derwijs vraagt en de ontwikkelings fase waarin deze jongeren zich be vinden. Alle bij het onderwijs werkzame personen worden krachtens een wet telijke regeling van 1953 eenmaal per twee jaar op tuberculose onder zocht. Het is de bedoeling om thans op basis van vrijwilligheid de ongeveer 600.000 kinderen van het voortgezet onderwijs, jaarlijks te onderzoeken. Een werkplan, opgezet door de ge neeskundige hoofdinspectie voor de volksgezond, voorziet in. een gelei- i delijke uitbreiding van de controle op de middelbare scholen. Deze con- trole zal bestaan uit een regelmatig tuberculine-onderzoek. Met daarop aansluitend een röntgenonderzoek van de positief reagerenden. De werkzaamheden daaraan verbonden zullen worden uitgevoerd door dc consultatiebureaus. Er wordt ge werkt volgens een uniforme metho de, die is ontwikkeld door de Wereld Gezondheidsorganisatie (W.H.O.). Deze werkwijze heeft het vordeel dat de uitkomsten zowel nationaal als internationaal vergelijkbaar zijn. Op enkele plaatsen worden (of zijn reeds) tuberculine-teams van de ge zondheidsorganisatie T.N.O. ingeschakeld. De T.N.O. doet dit werk gedeeltelijk als dienstverlening en gedeeltelijk voor het vergaren van gegevens die zijn bestemd voor wetenschappelijke doeleinden. AMMAN. Koningin Zain, de moeder van koning- Hoessein van Jordanië, is zondag per vliegtuig uit Zwitserland vertrokken op weg naar huis. Zij was in gezelschap van de achtjarige prinses Basma, een zuster van de koning, cn de drieja rige prinses Alia, bet dochtertje van dc koning. De koningin en de prinsessen wa ren sinds begin september in Zwit serland met vakantie. In de bagage van de koningin bevond zich een grote bundel hoela-hoepels. 'Amerikaanse generaal NEW YORK De Amerikaanse fenTaal Wedemeyer heeft in zijn oek „Wedemeyer Reports", dat za terdag in Amerika is uitgekomen, Churchill een. „roemrijke oorlogs- leldcr" genoemd, die evenwel '.be treurenswaardige gebreken als veld heer" had. Volgens Wedemeyer domineerde Churchill de Amerikaanse president Roosevelt volkomen en was hij -het die de campagnes in Noord-Aïrika en Italië afdwong, tegen het advies van alle belangrijke Amerikaanse militaire leiders in. „Ik voor mij zie het Middellandse Zee-gebied nog altijd als een val, die de oorlog in Europa met een jaar heeft verlengd", schrijft We demeyer. Wedemeyer houdt vol, dat de Amerikaanse militairen,-voortdurend hebben aangedrongen op een invasie van Europa via Het Kanaal in 1943 en niet in 1944. Evenals Montgomery in diens me moires. had Wedemeyer kritiek oo de Italianen. Voor Tsjang Kai-sjek hrd Wedemeyer slechts goede woor den. BERLIJN/BOEDAPEST. In twee communistische landen, Oost- nuitsland en Hongarije hebben de bewoners zondag hun „volksverte genwoordigers" mogen herkiezen. Nog geen uur na het sluiten van de stembureaus werd de gebruikelijk® „massale opkomst" bekend gemaakt: maar in Hongarije deden zich kleine incidenten voor waaruit de werke lijke stemming van de bevolking bleek. Toen in* de Stef anus-dom in Boe dapest aartsbisschop Grosz een brief voorlas waarin de kerkgangers wer den opgeroepen de regeringskandi daten (anderen waren er overigens niet) te steunen, werd er zo hard gekucht en zo duchtig met de voeten geschuifeld dat hij de voorlezing niet kon beëindigen. Bij de passage over de vrijheid van de kerk vielen er stoelen om ver en begonnen er kinderen te schreeuwen. Ook in andere katho lieke kerken deden zich soortge lijke incidenten voor. In een calvinis tische kerk liepen gemeenteleden het gebouw uit. Volgens Radio-Moskou werden zondag in verscheidene delen van Hongarije pamfletten verspreid, waarin er bij de kiezers op aan werd gedrongen, niet aan de verkiezingen deel te nemen. Degenen die toch zouden stemmen zouden met repres- sailles zijn bedreigd. Deze ..provo catie" had geen uitwerking, aldus de radio. De Oostduitsers moesten zich uit spreken over één lijst van 400 kan didaten die door het door de com munisten beheerste „Nationale Front" was opgesteld. Er waren geen tegen kandidaten Evenals in Hongarije gingen de meeste kiezers volgens Westelijke verslaggevers de stemhokjes niet bin nen, maar deponeerden hun biljet onmiddellijk in de bus hetgeen goed keuring van. de lijst inhield. De eni ge manier om uiting te geven aan oppositie v/as het doorschrappen van kandidaten of het ongeldig maken der biljetten, hetgeen in de hokjes kon geschieden. De dag was tot een „verkiezings feestdag" uitgeroepen. Fanfarekorp sen, koren van de communistische jeugd en in khaki-uniüorm gestoken fabriekswachten waren op de been. In steden en. gemeenten werden zon dagavond „volksfeesten" gehouden. MAASTRICHT. In een café aan de kleine Stokstraat te Maastricht heeft zaterdagavond bij een vecht partij tussen enkele Amerikaanse mi litairen en een aantal burgers de 24- jarige militair H.. behorende tot in Bonn gelegerde Amerikaanse troe pen. vrij ernstige steekwonden opge lopen, Hij moest in het ziekenhuisje Maastricht worden opgenomen. GENèVE. De conferentie over stopzetting van kernproeven {s in een impasse geraakt. De mogelijk heid van een volledige mislukking wordt zelfs niet ondenkbaar geacht, «u beide partijen elkanders voor stellen hebben verworpen. De VS wezen namelijk zaterdag 'I laatste Russische voorstel van de hand. omdat de Amerikanen meen den geen kat in de zak te moeten kopen, m.a.w. omdat ze geen belofte wilden doen tot definitieve stop zetting van kernproeven zonder dat de Sow jet-Unie garanties wil geven over het in te voeren controle systeem. Evenzo wees Rusland een Ame rikaans tegenvoorstel af, waarbij van dc drie betrokken partijen werd geëist om in eerste instantie de dub bele verplichting te accepteren van een kernproefverbod plus controle systeem op de naleving "van dat ver bod. DEN HAAG. Zaterdagavond jl. is vlak voor zyn vijfentachtigste verjaardag overleden generaal-tit, b.d. jhr. W. Hoëll. die van 1932 tot 1937 commandant van het veldleger is geweest, tevens commandant der vesting Holland en gouverneur der koninklijke residentie. De begrafenis van het stoffelijk overschot 2al volgens de wens van de nu ontslapene in alle stilte ge schieden. EINDHOVEN. Zondagavond trachtte de 22-jarige B. hamers in de kelder van een groenten- en fruitzaak aan de Ten Hagestraat en kele manden te verzetten, waarbij hij gebruik maakte van een loop lamp. De lamp bleek niet in goede staat te verkeren zodat zij afbrak- De jon geman kwam in aanraking met de elektrische stroom en werd op slag gedood. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. Verwacht kan worden dat over ongeveer vjjf jaar in Nederland, elektriciteit zal worden opgewekt door middel van kernsplij ting. Dat wordt dan het begin van ccn waarschijnlijk zeer geleidelijke ontwikkeling die op de duur zal lei den tot werkelijke kern-energie centrales die zo goed als zeker zullen worden gebruikt als zogenaamde basïs-belasting-centrales. Centrales van het „conventionele" type blijven m gebruik om de voor de piekuren extra benodigde hoe veelheden elektriciteit op te wekken. Zij worden dus „piekbelasting-cen- trales". Aldus zaterdag in het Rotterdamse Groothandelsgebouw prof. dr. J. J. Went tijdens een door de Dr. Wiardi Beckmanstichting belegde bijeen komst over kernenergie. 'Men is in deze conferentie, waar 's middags ook het Tweede-Kamerlid ir. S. A. Posthumus een inleiding hield, vooral diep ingegaan op de economische kanten van de kern energie. Het Tweede-Kamerlid dr. J. H. Lamberts bepleitte, dat er meer geld geïnvesteerd moest worden m zuiver medisch onderzoek zodat men bij de ontwikkeling van de kernenergie van het begin af aan rekening kan houden met het oordeel der medici. HPhEMA met vier variaties kunnen wij het programma'tje noemen, dat zondagavond tussen negen uur en half tien m samenstelling door Jan van Herpen (AVRO) de lucht in ging. Zelf noemt hij liet „Humo reske". Het onderwerp was de tele foon en de babbeltjes waren van mr. Elias. Harriet Freezer, Jan Goderie en A. Duif. Ze waren het eens dat de telefoon die zij desondanks niet willen missen een opdringerig ding is. Goderie: „"Wie heeft de moed en de kracht om een rinkelende telefoon te laten ratelen?" - Op 4 december en op 1 januari zijn de volgende uitzendingen van „Hu moreske". De scheppers van de cur siefjes zullen het dan hebben over Sinterklaas en over Nieuwe agenda's. T"\E heer J, Velleman, die enkele weken terug op staande voet entslag is verleend bij de Nederland se Televisie Stichting (hij was chef van de afdeling voor Eurovisie uit zendingen) heeft dit ontslag aan hangig gemaakt bij de kantonrech ter in Hilversum. Dit is gebeurd via de Algemene Bond Mercurtus, waar bij de heer Velleman is aangesloten. Met de heer Velleman is zijn bond van mening dat de voor het ontslag aangevoerde gronden ondeugdelijk zijn. Men heeft zich tot de rechter ge wend, nadat rechtstreeks overleg tussen het hoofd van de afdeling voor personeel bij radio en televisie van Mereurius, de heer Repko, per soneelscommissaris bij de NTS op niets was uitgelopen. Verleiders X-TeT Britse parlement gaat vrijdag A-^debatteren over zg. „gesubli meerde reclame" voor de televisie. Dit is een vorm van reclame, waar bij tussen de programma's door de toeschouwer in een ondeelbaar ogen blik de flits te zien krijgt van een aan te prijzen artikel, waarvan naar de deskundigen zeggen het beeld latent in zijn onderbewustzijn blijft sluimeren. In de VS is deze methode van aan prijzing door „verborgen verleiders" verboden. De labourafgevaardigde Noel-Baker acht deze reclame vol gens Britse maatstaven onbehoorlijk en wil een motie indienen om deze te verbieden of te beperken. HILVERSUM I: een oorspronkelijk Nederlands hoorspel door Jaap Moulyn „De zee roept' (Van 8.3D tot 9.35). Hilversum II: Lezing in de reeks Openbaar Kunstbezit (6.507 uur). Refrein-festijn (8.058.30). Carmag- gelts Artiestencafé <8.30 tot 9 uur) en De Wagjs maandagavondmagazi ne Marimba (9.4010.10). Televisie: AVRO-programma met een telerecording van de Perry Co- moshow. Meridiaan en een telere cording van Duke Elingtons optre den op 2 november in het Amster damse Concertgebouw. LEEUWARDEN. De justitie en politie in Friesland vragen zich af, of een tipje opgelicht kan worden van de sluier die er sinds anderhalf jaar hangt over de verdwijning van de Heeienveense notaris J. J, van der H., die sedert maart 1957 spoor loos is gebleven. Tegen de glooiing van de Afsluitdijk aan de IJssel- meerzijde is nu nl. bij Kormverder- zand een zwaar verminkt stoffelijk overschot aangetroffen. Bij een on derzoek door dr. J. Zeidenrust is ko- men vast te staan, dat dit waar- schijnïijk afkomstig is van een man en dat het ongeveer anderhalf jaar in het water moet hebben gelegen Het ligt voor de hand daar hierdoor de gedachten zijn bepaald bij de ge heimzinnige verdwijning van de Heerenveense notaris. ,„Ee he!r Ya" der H- zou in maart 1957 met zijn echtgenote por auto van huis vertrekken. Hij reed echter plotseling alleen weg en sinsdien is mets meer van hem noch van de auto gevonden of vernomen. MOSKOU Twee jeugdige in woners van Moskou die in dronken schap een student hadden gedood en een ander gewond, zijn resp. ter dood en tot een gevangenisstraf van twintig jaar veroordeeld. Het geval had aanleiding gegeven tot een cam pagne in de pers tegen „straatschen ders jTjg dood van J. Werumeus Buning LONDEN, De Nederlander H. S. van der Hulst is benoemd tot presi dent van de internationale commis sie voor ruimtevaart-onderzoek. Tot De I vicepresidenten werden benoemd de dader in deze steekpartij is nog niet Rus Fedorow en de Amerikaan Al- bekend. berg Noyes. MANCHESTER Een Britse atoomgeleerde, dr. Price, heeft een atoomreactor gebouwd, waarvan de buitenkant bestaat uit een gegalva niseerde vuilnisemmer. Hij zei een vuilnisemmer te gebruiken om geld te sparen. In de emmer bevindt zich een kern van plastiek, waarin zich uraniumnitraat en de radioactieve neutronenbron bevinden. Rondom de reactor wordt een be tonnen muur gebouwd. De eerste proef zal worden geno men in de universiteit van Manches ter. betekent het einde van een dich terschap, dat al door het leven was ondermijnd. Om de grootheid ervan te leren kennen, moet men terug gaan naar de aanvangstijdtoen hij van de jongeren, de meest vieemoe- dtge, de lichtst-ontroerbare leek. Jn de melodieuze verzen van beweend verlies, van schrijnende herinnerin gen en iedere berusting zet zich een traditie voort, die in Leopold zijn grootmeester had gevonden. Het verschijnen van de bundel In memoriam (1921) kwam echter op een ogenblik dat de expressionis- j tische stroming in opkomst was en het experiment zich tegen de traditie keerde. Niettemin vond dit weemoe dige werk bewondering om de zui verheid on de volgehouden elegische toon. Wat aanvankelijk alleen maar klacht was, werd in later werk twee strijd, innerlijke spanning. Buning voelde zich een verdeelde, in wie j ven. waarin de drang tol publiciteit het aardse bestaan vocht met on- vaak de behoefte aan inkeer heelt aardse verlangens. De^ennnnenng verijdeld, dan treft een onmisken- aan de gestorven geliefde keerde zijn geest naar doodsoverpeinzingen, maar de liefde voor het leven bleek tenslotte de sterkste. Zo verschoof in zijn poëzie het heersende thema steeds meer naar de werkelijkheid van het menselijke bestaan, Een grote verrassing was het ver schijnen van de ballade in honderd strofen „Maria Lecina" (1932). Met gebruikmaking van de gemakkelijk door prof. dr. G. Stuiveling HET PUoLJEK KOMT B/WEN VOOR PRUL EaRN'r, MODESHOW DIE JURKEN JENNIFER? TOEN IK CAROL VOOR HET EERST )N ÈEN VAN WM SHOWS EEN KANS GAF.ZAG IK D)f?ECT DAT ER EEN STER-MANNEQUIN IN HAAR STAK. JE HEBT ME HAAR AL GAUW ONTSTO LEN.PAUL JULLIE KNAP IK web MUM SPIONNEN OVERAL EXCUSEER ME,IRIS, MAAR O AAR Z)E IK Klllfl ZUS TER EN MUN POCHTERXQMSN DüRfTU DAAROP WCODtN? NOU EN Of-fttt AIS Jt50MS E.EN RACt WILT HOUDEN DAN ZE£IKjt:iMfJN PAARDEN VER 5LAAN DE JOUWE WAAR EN WANNEER JE MAAR WÊNJT.' IK DACHT AAN y/yrriGDuiZÉND dollar IKHtö EEN PRO BLEEM KOLONEL &URN5.ÊN MöSCHItN KUNTU HETOPLOSSEN U NOG 5P0RTIÉP? HALLO MARC WAT ZIE JIJ ER MOMBER Uit VANDAAG V. SIGAREN Ergens boven DE HAARLEM /M£R/hEER VU EGT HET LUN TOESTEL AULAAN- aasterpam. aegclopea/ cier&e SPAGH£7Tf SV RA WOL/. nu weer eenre muAA/DSe Boerenkool e/v hursPor/ NOG ENKELE SEKONDEN EN KtCK MISTRA,J>e WON DERAMD VOOR. ZAL TERUGGEKEERD ZVN OP VADER LANDSE BODEM.' ALS /KAL VR/ENDEN DAN^yN THU/S stsiff. /KKRYGAL Honger aja AMSTERDAM. Als onderdeel van de activiteiten, waarmee de AMVJ dezer dagen haar 40-jarig bestaan herdenkt, is zaterdagmiddag in de grote zaai van het Centraal- gebouw aan het Leidsebosje in Am sterdam een feestelijke samenkomst gehouden na afloop waarvan het hoofdbestuur recipieerde. Hoogte punt van de middag was de mede deling van de instelling van de dr, J. Eijkman-medaillo in zilver en brons. ontroerende motieven van zwerflust, liefde, afscheid en heimwee en op de basis van eigen ervaringen, had Buning een eenvoudig, haast popu lair lied gerijmd, dat een breuk be tekende in zijn eigen dichterlijke stijL Ook andere balladen, met soms een enkel nationaal motief, hadden succes, maar de gewonnen brede verspreiding van zijn nieuwe gedich ten kon de verloren gegane zuiver heid en diepte niet geheel vergoe den. In later werk zoals de bundel „Ver boden verzen" (1947) en „Jacob en de engel" (1951) vindt men de dich ter, worstelende met zijn demon, vervuld van een bitere ontgoo cheling, een eerlijk zondebesef, maar evenzeer van gevoelens als wrok en verachting. Teleurgesteld door het lot, door de medemensen en waar schijnlijk het diepst door zichzelf, gaf hij als dichter uiting aan depres sieve stemmingen, die hun troost en tegenwicht vonden in een groeiend geloof, dat reeds overging in de „lust om ontbonden, te zijn". Zo slo ten zijn, laatste verzen weer dichter aan bij zijn begin, al bereikten zij niet die schemerstille berusting. Overziet men dit werk en dit le- bare tragiek. Achter de man die vlot weg schreef over Hollandse gevels en Franse wijnen, ging een mens schuil die leed aan. dè oppervlakkig heid daarvan, maar geen kans heeft gezien zich anders te bevrijden dan soms in de doorleefde regels van een enkel lied. AMSTERDAM. Ook het Chris telijk Nationaal Vakverbond heeft zich, zij het In minder scherpe be woordingen dan het N.V.V., gekeerd tegen het feit dat minister Hofstra betoogt dat voorzichtigheid geboden blijft en een bestedingsverruiming als ongewenst moet worden be schouwd. Het CNV is blijkens zijn orgaan „De Gids" van oordeel dat het oog hier te sterk en te eenzijdig is ge richt op de positie van de goud- en deviezenreserve, „waarbij de werk gelegenheid wel eens in het gedrang zou kunnen komen". In het artikel wordt erkend dat in het algemeen een overschot op de handelsbalans gewenst is, maar het CNV kan met inzien waarom de goud- en deviezenreserve op zo krachtige wijze in zó een snel tempo als thans het geval is zou moeten worden aangevuld. DEN HAAG. Zaterdagnamid- dag is de 51-jarige mevrouw J. Ver beekVan Deventer op de hoek TasmanslraatPrins Hendrikstraat te Den Haag met haar bromfiets in botsing gekomen met een auto, be stuurd door de heer C. C. Zij is naar het ziekenhuis aan het Westeinde overgebracht, waar zij zondagoch tend is overleden. door URSULA CURTISS wa« normaal te doen door een tele foon als er niemand aan de andere niet allemaal zo onschuldig als het leek Annetjelle wachtte zwijgend. En Maria zei vriendelijk: „Het is heel aardig van u. juffrouw Blair, maar nogmaals: nee.", De lege ogen namen baar van top tot teen op. Was dat haat of woede. Maar de stem van Annebelle was zacht en verbaasd; „U hebt dus geen prijs, juffrouw Rowan?" Het hsrdc woord viel tussen hen in als een steen. Ze leunde achterover m haar stoel, en .stak haar handen in de Toen verdween de schaduw'. De kant was. Nog moeilijker vond ze't zakken" van" haar" mantel. „Maar jouwens met Violet aan de hjn. Ze waarom wilt u hier dan met alle ge- belle verscheen op het grasveld, dat zei, zich zwaar bewust van dé st.il- een gouden glans had door het licht te achter haar: „Ja inderdaad uit het venster. Ze liep langzaam de juffrouw Blair is op bezoek." berm af en de duisternis in. Een ogenblik later klonk de bel in de woning van Maria. HOOFDSTUK 14 De bel ging voor de tweede keer. Annebelle wist ook, dat ze thuis was, ze had net in de verlichte keuken ge- „Er kletst iemand doorheen," zei de vriendin van Violet. „Ze zit er altijd tussen," beweerde Violet onrechtvaardig. „Ik blijf de hele avond thuis," zei Maria en hing op. Het was misschien kinderachtig. weid biiji'en?" Haar handen in haar zakken, "Wat was ze gaan halen, wat was ze ver- feten voordat ze bij Maria kwam. len 2Bkdoek natuurlijk of zoiets. Niet aan het water denken, dat gisteren, zo mooi op tijd gekookt had, niet denken aan de thee, waar van Annebelle gezegd had, dat de smaak een beetje vreemd was.. dacht ze terwijl ze zich omdraaide, Maria hield met stijve vingers haar staan om haar koffiekopje af te was- maar ze voelde zich toch gerustge- sigaret "vast "én" spéélde het klaar sen. steld. Oi was het niet zo kinderach- ean paar onbetekende zinnetjes te Zou Annebelle ontdekt hebben, dat tig?? Een tak die tegen het raam zeggen Ze had zich eindelijk eens er iemand bij haar binnen was ge- sloeg d«ed haar denken aan de zwar- vrij kunnen maken ze kwam zo zeï- weest tijdens haar afwezigheid? te, lege velden daarbuiten en aan de den buiten New' York. dat ze Maria nam de telefoon van de haak stille, afgelegen weg. En Annebelle nu geen zin had meteen weer terug en legde hem voorzichtig op de boe- Blair, roerloos in de rode stoel, glim- te gaan kenkast. De stem van Violet, dia lachte star en abnormaal als een Annebelle zat haar aan te kijken weer het hoogste woord had. was wassen beeld. met haar uitdrukkingsloze ogen die haar nu bijzonder welkom. Ze deed Ze zeu „Juffrouw Rowan, ik heb griezeliger waren dan een blik vol vlug de deur open en holde de nog eens nagedacht over ons gesprek haat. Ze viel haar in de rede op 'rap?'- van gisteren. Ik geloof dat ik onder- M,i manier of Maria helemaal mei Buiten stond Annebelle Blair. Haar schat heb hoe groot de schok voor aan woor£j wa_ geweest: „Hetspijt zwarte mantel leek één geheel te u moet zijn geweest toen u hoorde rne juffr Rowan dat u më dwingt vormen met de duisternis. Ze was hoe het testament van meneer Mal- 0ver uw nicht té praten Maar als alleen een bleek gezicht, opgehan- low luidde. Ik wou graag iets recht- u 20 graag Wilt weten, wat er ge- gen in het donker. Haar stem was trekken wat zeker een nalatigheid beurd is kunt u het net 20 goed nu heel gewoon toen ze zei: is geweest. Het lijkt me, dat ik horen van mii Bent u bezig, juffrouw Rowan? wel... 5.000 dollar voorschot kan Ik geloof je toch niet dacht Maria, Als u een paar minuten kunt mis- bemachtigen." als een wanhopig kind. Maar het was sen, zou ik graag even met u willen Maria nam aen sigaret, haar ogen of er iets onzichtbaars door de kamer praten. „1 ne®Tgeslagen. ging: de kleuren verbleekten, de Nee, ik heb mets u doen,' zei Wat hunkerde die vrouw ernaar, schaduwen werden groter en zwar- Maria veel te opgewekt, „komt dat ze op zou krassen. Ondanks al ter en alles wat bekend was en be- boven." Ze ging haar voor de trap haar uiterlijke kalmte was haar haaglijk en veilig werd langzaam op en toen de deur van de kamer ach- spanning voelbaar terwijl ze het ant- weegevaa®d ter hen dicht was, liep ze regelrecht woord afwachtte op haar laatste bod. Ze stak een nieuwe sigaret op en naar de telefoon. De rekende stem Vijf duizend dollar was een hoop dwong zich dc vrouw tegenover haar van Violet ratelde:"maar ik moet geld, dacht Maria, alleen maar om recht aan te kijken iets bij m'n blauwe jurk hebben, zie weg te gaan en te vergeten dat er weet met cf meneer Simeon je. Nee. zoveel heb ik er niet voor een brief was geweest, ondertekend u heeft \-prfelri zei over als ik 't maar een paar keer met Louise. kan dragenHet was ook een hoop geld om te „Mag ik je terugbellen?" vroeg betalen alleen omdat je hoopte niet Maria aan de muur. Ze had rich nog meer gadegeslagen te word nooit gerealiseerd hoe moeilijk h viel du» iei« te ontdekken. wordenEr Het wa» Annebelle op dezelfde beschouwende loon. „dat meneer Mallow heel ziek is geweest voordat we hier kwamen." (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1