Hi Toestand van Nederlandse w; n (te <kuim.imhm NOVEMBER 1918 monumenten zorgwekkend Niet voldoende geld om onherstelbare verliezen te voorkomen Sportnota kan pas 1959 gereed zijn CAROL De grap Jïï UwKunstgebit RADiO DAY SOMBER GELUID VAN MINISTER CALS m teJUuüLo. SUCROSE T 'SIEMENS r Stijve nek Kloosterbalsem ..Menje" weer vlot Betere zoetstof ontdekt! meester worst smaakt dnbbel zo bést Russisch plan voor Berlijn gaat door Rover van Lits' .Wagons gegrepen Dinsdag IS november 195f ET feit, dat tal van bladen in deze dagen enige aandacht besteden aan de bewogen novembermaand van veertig jaar geleden, is zeer t begrijpelyk. Wat iet of wat verwondert, dat ;ls het gemis aan vermogen era ook na deze lange tijd voldoende- afstand'te nemeu tot de gebeurtenissen» voorzover die zich in het eigen-land-hebben afge-' speeld. Een merkwaardig voorbeeld daarvan levert H.R.C. in haar nummer van zaterdag jl. Ze bevat van de band van de „bejaarde heer Van Bolhuis een beschouwing, die meer historische misverstanden in het leven houdt dan ze ontzenuwt; en ze geelt een hoofdredactioneel "artikel, waarin waarachtig wordt gepoogd uiteen te zetten, dat'het blad bij voort during een rechte koers heeft gevaren, ook in november 1918. Het zichzelf aanbieden van een monument is altijd een wat hachelijke zaak. Als één ding vaststaat, dan is bet wel dat in 1918 vooral in Rotterdam de mening leefde, dat de in Duitsland uitgebroken revolutie niet bij de grenzen zou blijven staan. Ook de leiding van de N.R.C. is korte tijd haar evenwicht enigszins kwijt geweest. Er is goede reden om aan te nemen, dat de „vergissing" van TroeSstra zich mede baseerde op het artikel in dat blad. waarin het plotseling de sociale hervormingen eiste, die het tevoren altijd had afgewezen. Het is natuurlijk helemaal geen schande, door een vloed van opzienbarende gebeurtenissen een beetje uit het evenwicht to worden geslagen. Het is alleen enigszins lachwekkend, dat na veertig jaar niet te willen erkennen. De N.R.C. neemt ook de toenmalige burgemeester, de heer Zimmerman, in bescherming; dit enkel op grond van wat de man lateT zelf heeft geschreven. Onhistorischer kan het haast niet. Wie kennis neemt van alles, wat over de houding van de heer Zimmerman is gepubliceerd, kan moeilijk tot een andere conclusie komen, dan dat deze kwasi-flinke, maar in wezen zeer geborneerde figuur, de revolutie als iets onafwend baars zag. Minder duidelijk is de houding van de heer Nijgh van de Scheepvaartvereniging-Zuid; maar ook bij moet toch wel de gedachte hebben gehad, dat de grote dingen, die zich elders afspeelden, Nederland niet onberoerd zouden laten. TKOELSTRA, die levenslang een weg heeft moeten zoeken tussen emotionaliteit en zakelijk inzicht, is in 1918 sterk onder de indruk gekomen van de klaarblijkelijke mening van de Rotterdammers: de burgemeester, de reder, de hoofdredacteur. Als die de revolutie zagen komen, moest er toch wel iets aan de band zijn. Er is vaak gesteld, dat Troelstra revolutie wilde maken. Dit is een onjuiste zienswijze. Meer dan wie ook was Troelstra er zich van bewust» dat een revolutie niet gemaakt wordt. Ze komt uit zichzelf, onweerstaanbaaien dan gaat het er om er leiding aan te geven. Dat Troelstra bereid was, deze leiding in handen te nemen, is onbetwistbaar. Maar de revolutie kwam niet. Nederland was geen Duitsland. Het is zo langzamerhand wel duidelijk geworden, dat de Nederlandse sociaal democratie te veel en te lang op het Duitse kompas heeft gevaren. In Duitsland belichaamde de sociaal-democratie het antwoord op de uit daging van een autoritaire staat. Nederland was is 1918 al lang een parlementaire staat. Er was vele jaren ontevredenheid geweest over bet beperkte kiesrecht, en in sociaal opzicht bestond er een zeer grote achter stand. Maar het algemeen kiesrecht, was inmiddels ingevoerd, en de sociale ontevredenheid bleek niet voldoende om te kunnen dienen als voortplantingsmiddei van de Duitse revolutiegolf. De vergissing van Troelstra bestond hierin, dat hij de revolutie ver- wachtte en na enige tijd moest erkennen, dat ze uitbleef. Er is echter .nauwelijks twijfel mogelijk of velen buiten zijn eigen kring hebben dezelfde vergissing gemaakt. Het verschil was alleen, dat die anderen roet angst en beven tegemoetzagen wat Troelstra niet zonder voldoening begroette. Angst en beven, daarvan is inderdaad sprake geweest. Een nauwkeurig onderzoek naar wat in de boezem van het kabinet precies is voorgevallen, zou zonder twijfel belangwekkende resultaten opleveren. Er was geen revolutionaire geest in Nederland, maar er was in Den Haag ook geen heldenmoed. VAT zich daarna afspeelde, was meer grotesk dan groots. Twee dingen waren aan het licht gekomen; het eerste was, dat de revolutie wél halt hield bij de grens, en het tweede, dat Troci- straTs opvattingen niet werden gedeeld door verreweg de meest en van rijn politieke vrienden. Er viel derhalve geen revolutie te bestrijden, en de demonstraties op het Haagse Malieveld kregen daardoor een on wezenlijk karakter. Dit feit zou nu wel haast zonder schade voor iemands reputatie kunnen worden vastgesteld; maar de heer Van Bolhuis doet dat niet in dc N.R.C. Het is dunkt ons billijk om het zo te stellen, dat toen het gevaar het grootst was, er niets gebeurde, en toen het was voorbijgedreven, er allerlei tegenmaatregelen werden genomen. De politieke verhoudingen in Neder land hebben tussen de beide wereldoorlogen zwaar geleden onder de onware voorstelling van zaken, dat bepaalde groepen in Nederland revolutie hadden willen maken eti dat andere groepen daar met vast beradenheid een stokje voor hadden gestoken. De revolutie is er niet geweest, en voor zover er sprake was van vastberadenheid, kwam die een week te laat, ln een aantal geschiedenisboekjes staat liet nog altijd heel atuleis. Het is waar, de jeugd houdt van heroïsche legenden; maar die van 1918 1 wordt geleidelijk toch wel heel doorzichtig. Eu het is tenslotte geen blijk van kleinheid om toe te geve», dat ons land te veel uitingsmogelijkheden bezit om geschikte bodem te zijn voor revolutie en contra-revolutie? Want achteraf beschouwd is november 1918 hier ongewoon rustig verlopen, hoezeer deze maand er in de overigen® zo gezapige geschiedenis van de N.R.C. wat uitloopt. op restauratiegebied voortdurend toeneemt, hetgeen op de duur tot grote kosten of tot zeer belangrijke verliezen onder de monumenten zal leiden, aldus de minister. (Advertentie l.M.) DEN HAAG. De toestand Dan de Nederlandse monumenten moet over het geheel genomen zorgwekkend worden genoemdDe beschikbare middelen zijn met voldoende om onherstelbare verliezen te voorkomen Naar schatting tien miljoen gulden per jaar zal nodig zijn ter subsidiering in de kosten nan de meest urgente restauraties. Dit heeft minister Cals meegedeeld in zijn memorie van antwoord aan de Tweede Kamer over de begroting van O., K. en W. De minister geeft m deze memorie een uitvoerig overzicht van de toestand der Nederlandse monumenten. De grote kerkgebouwen, welke talrijke steden nog bezitten, zyn voor zover zij niet zijn gerestaureerd, vrijwel alle aan restauratie tot. Door het treffen van noodmaatregelen worden in vele gevallen de restau raties naar de toekomst verscho ven. Desondanks is er een groot aan tal zeer belangrijke kerkgebouwen, waarvoor uitstel van restauratie niet langer mogelijk is en waarbij noch tans geen_ afdoende regeling voor het subsidie kon worden getroffen, bv, de kerken van Bergen op Zoom. Gouda. Geert ruidenberg, Ouaewater, Haarlem (Waalse kerk). Leiden (Marekerk), Culemborg en de to rens van Zwolle en Deventer. Bo vendien moet het tempo van de be langrijkste restauraties aanmerkelijk worden vertraagd, waardoor het werk in totaal veel duurder wordt. (Torens van Breda, Dordrecht, Delft; de Bovenkerk van Kampen, de kathedraal van Den Bosch, de Domkerk te Utreeht, de Oude Kerk te Amsterdam en de Hooglandse kerk te Leiden! Ook bij de openbare gebouwen is een aantal kostbare restauraties drin gend nodig, bv bij de stadhuizen van Haarlem, Weesp, Geertruidenberg, Buren, Zierikzee, het v.m. raadhuis te Elbtirg, het museum en het wees huis te Gouda, het pesthuis te Har derwijk. Ook vele stadspoorten vra gen om herstel. (In Zierikzee alleen zal de restauratie ruim 1.000.000 kosten). LYON. Te Lyon is een spiona- genet van de ondergrondse bewe ging van het Algerijnse „Natio nale Bevrijdingsfront" opgerold. 35 groeps- of celleiders werden gear resteerd. MADRID. Drie jonge advoca ten, leden van bekende families te Barcelona, zijn in deze stad gear resteerd wegens het m bezit hebben van socialistische propagandapam- fletten. "rentte I M 1 Wrijven met de verwarmende, I lenigmahmde Kloosterbalsem I heeft een ivcldadtge werking. f ujrijft de. pijn tueg J PORT SAID. Het 438 ton me tende Nederl. vrachtschip „Menje", dat zaterdag op 250 mijl ten zuiden van Suez in de Rode Zee aan de grond liep, heelt maandagJ?ort Said bereikt. liet was op eigen kracht vlot gekomen. (Advertentie LM Goed nieuws voor hen die geen suiker mogen gebruiken (diabcirti. slanke lijn) I In Amerika is een nieuwe zoetstof ontdekt, met zufk een zurYere smaak dat men in de hele wereld enthousiast is. Aanvankelijk was dit nieuwe middel vrij kostbaar, maar door Chefaro wordt zij nu onder de naam Sucrose voor een billijke prijs beschikbaar gesteld. De kastelen en buitenplaatsen maken over het algemeen een zeer moeilijke periode door. aangezien vele sedert lange jaren in onvol doende mate konden worden onder houden en in verband daarmede voor een s>' ital hunner een nieuwe bestemming moet worden gezocht. Bijna alle Limburgse kastelen zijn in ernstige mate door verval aan getast. Aan de Canneburg te Vaas- sen en het kasteel te Amerongen dienen ingrijpende herstellingen .dringend te worden uitgevoerd. Door de grote kosten, welke het herstel van deze belangrijke monu menten meebrengt, kan weinig aan dacht worden besteed aan de conso lidatie van het schilderachtige beeld van onze oude steden. De toestand van de woonhuizen in veel van deze steden, zoals Dordrecht, Zierikzee, Oudewater, Thorn, Monickendam e.d. is zeer slecht. Doordat in de afgelopen jaren noodgedwongen een aantal zeer om vangrijke herstellingen ter hand moest worden genomen, is het veelal niet mogelijk die monumenten, welke nog met betrekkelijk geringe middelen kunnen worden veilig ge steld, tijdig te restaureren. Door uit stel worden deze restauraties steeds omvangrijker, zodat de achterstand DEN HAAG. -Er veordt aan de samenstelling van een sportnota, waarom de Tweede Kamer heeft ge vraagd, gewerkt, doch het stuk zal pas in de loop van volgend jaar kun nen worden voltooid. Dit heeft minister Cals de Tweede Kamer meegedeeld in de memorie van antwoord over 2yn begroting. De minister heeft daarin voorts de werkwijze uiteengezet. Daarnaast blijkt o.m. dat de staats secretaris stappen heeft ondernomen om tot een zo volledig mogelijke inventarisatie van de hier te lande voor sportdoeleïnden beschikbare ac commodatie te komen. In verband met de aan, deze in ventarisatie verbonden moeilijkheden is voor dit doel een werkgroep in gesteld. Daarin hebben behalve enige ambtenaren van het ministerie van O.K. en W. tevens zitting ver tegenwoordigers van het NOC, de Vereniging van Nederlandse Ge meenten, de landelijke contactraad voor de gemeentelijke bemoeiingen met de lichamelijke opvoeding en de sport, de rijksdienst voor het natio nale plan en het centraal bureau voor de statistiek. Deze werkgioep heeft een studie gemaakt van de meest wenselijke opzet en wijze van uitvoering van een te houden landelijke enquête. De werkzaamheden zijn inmiddels zover gevorderd» - dat vermoedelijk nog deze maand een noodzakelijk gebleken proefenquête zal kunnen worden gehouden. Over de resul taten van de definitieve enquête, waarmede naar de memng van de minister bij de samenstelling van de nota lichamelijke opvoeding en sport zal moeten worden rekening gehou den. zal echter eerst in de loop Van 1059 kunnen worden beschikt. (Advertentie LM.) DE 5A'OW B&£/fVT PAT IS CAROL.'YINPÉN JULLIE HAAR OOK Nl£T LEUKER DAN DE VORISE MANNEQUIN.2E Wb 'Ti VRIENDIN VAN ME,)K Ben met haar naar de dierentuin ge- WE&&T iNDEk SCHATTIG HtlNÊfctf i£M£ DKTU> VOORUIT iti lt WINT 7 N££ KOLQHtL...m aCHitri vcruö m... MAAR Dflfj fS0&6£N IK tR N EtNEE.IK DOt T WT KLOPT. IK Btff MEE IK DACHT AUttN ER UIT PRINCIPETC- DAT JIJ NOOIT OM ZO- MAAR D|T BE VEEL GELD WEDDE. fA 5CH0UW IK NIETAL5 EEN WEDDENSCHAP NEE IK MEEN HET AL5 HET TE VEEL VOOR JS.., VljfTlo DDI...? HOU li fAt VOOR Ot ER DAT TH AH.' SNU/FDte BUITEN fi£T DöUANEGebClW WORDT KICK OMSTUWD DOOR 'REPORTERS EN TALUVKE VOETBALENTHOUSIASTEN, srtttcMenKUM jy ONS NÓ6T3AL waKoMjatyje THUIS, J iV££-F. H/£R.A fÊ/JS te/A fOP KICK.' A^H£3B£Nj) VAN KV VOETBAL IN ITALIË,KtfcK KjeKMLSTRA /AÈTZyN GEZIN TERUG IN NEDERLAND VLEESWAREMFABRtEK J MEESTER N 1. WIIHE Praw da waarschuwt: MOSKOU. Rusland is volgens de Prawda vastbesloten een einde te maken aan de bezetting van Ber lijn Het Westen vergist zich,schreef het blad, als het meent daarvoor toestemming te moeten geven. Ei senhower en "Huiles pleegden giste ren langdurig overleg over de maat regelen. die oodig z(jn als de Rus sen proberen moeliijkh eden te ver oorzaken. Het. eerste Amerikaanse konvooi van West-Berlijn. naar "West-Duits land sinds de aanhouding van een dei gelijk konvooi op vrijdag, is maandag ongemoeid over "Oostduits gebied gereden. Na het ongestoord doorlaten van het konvooi zijn de meeste geal- 1.eer de functionarissen van mening, dat het incident van vrijdag niet rechtstreeks verband hield met de rede van Chroesjtsjew over het opheffen van de viermogendheden- siatus van Berlijn. AMSTERDAM Rechercheurs van het politiebureau Wartnoes- straat en leden van de Hpoorwegre- cherebe hebben gistermorgen de da der gearresteerd van de overval op 'i Kantoor van Wagons Lits op hei Centraal Station te Amsterdam ln de nacht van donderdag c j vrijdag. Het is de 23-j'arige hulpkou M. S. uit Weesperkarsnel. die eveneens in dienst van Wagons Lits was. Hij heeft een volledige bekentenis af gelegd. myn oom en tante als hmshoudstr, gediend met een ouderwetse tra»™ en toewijding. Ik herinner me haar veertigjarig jubileum, toen >1 in hoor mootste jurk onwennig t„, sen de bloemetjes zat, omdat ze d» hele dag niets mocht doen dan Mek tóten bedienen, een situatie die vaal hue., zeer ongewoon wcs. Er tner& een feestmaal aangericht, ze kreea een geschenk in eouuert en ieder een deed oprecht zirn best, het haar naar de zin te maken. Nee) Frits ooJc, zij het op nier. Niet 2o'n prettige manier, «{g^. Want Frits is een geduchte proc, ticai jokerHij investeert telkrru weer vele man-uren in een grap ot wat h\j daarvoor aanziet, belt op een verdraaide stem om te bewerk steliipen dat de een of andere stak-, ker voor niets naar Haarlem rehf laaf postpapier van een bankinsteli ïinp nadrukken om een kennis, dis er werkteen gefingeerde ontslac. brief te kunnen sturen, enfinu kent het type. Ook op het feest van juj/rotiW Janke tiet Frits zich niet onbetuigd. Technisch bedreven als hij is hadbii een microfoontje, dat zich in zijn slaapvertrek beyond, verbonden met de radio in de huiskamer. Toen di jubilaresse er, door visite omstuwd, zat te stralen, ïiet Frits, natuurlijk weer met een verdraaide stemeen err tra nieuwsbericht uit het toestel komen, „Heden viert, te Amsterdam, me. juffrouw J. M. Janke haar veertig* jarig jubileum als huishoudster van de jamilie De Vries. Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd, de jubilaresse te onderscheiden met het pouden ridderkruis voor trauut dtenst". Er volgde nog meer tekst, maar dtc is mij ontscholen. Wel herinner ik me de verplette* rende indruk, die het bericht op het vrouwtje maakte. Eerst bloosde z§ tot achter haar oren en vervolgens barstte ze in snikken uit. Het waren tranen van vreugde, die zij weende „De eer!", mompelde ze, met haar zakdoek over haar gezicht boenend. ,J)e grote eer! Wie had dat kunnen denken!" Toen Frits grijnzend de kamer bin nen kwam, om zijn applaus te innen, schrok hu zichtbaar van de uitteer» king die zijn grap op het slachtoffer hadHu durfde haar niet uit- de droom te helpen en kocht de volgen de dag, in een feestartikelenwinkel een enorm ridderkruis, dat hy by juffrouw Janke Het bezorgen. Ze heeft er de laatste jaren van haar leven een groot geluk, aan ont leend. Ze droeg het kruis alleen op zon dag, als ze naar de kerk gtng. Hoe wel zeer veel mensen het verhaal van de grap kenden en wisten dat zy pronkte met een schertsmedaille uit een voordrachtenwinket, heeft niemand haar illusie verstoord. Tot haar laatste zucht heeft zij in de waan geleefd dat de koningin haar onderscheidde voor haar trouw* dienst, een eer die haar vulde met vreugde en trot». ,Jk ben toch ntet onopgemerkt ge bleven", zei ze vaak. Op haar sterfbed heeft zij bepaald dat zy, met de medaille op de borst, in de kist gelegd moest worden en zo is het ook geschied. Frits was ook op de begrafenis. Hij keek een beetje schichtig en on* Zeker. Als u het mij vraagt heeft zijn verpletterend succes bv juffrouw Janke. dc practical joker in hem aan het wankelen gebracht. Terieyl het, ■naar mijn smaaktoch de enige ge slaagde grap van zijn Ie»en is ge weest. KRONKEL (Advertentie l.M.) kan niet meer loszitten of versdmlvenl DENTOFIX een nieuw, verbeterd en anhifiphsdt poeder behoelt stódits op da gebitsplast gestrooid t« worden om bet gebit de gehele dag rota- vast op zijn plaats te houden. U voelt zich xeker en behaaglijk. DENTOFIX vcoikorat tevens onaangename teak uit de mond. Probeert het nog heaen, Verkrijgbaar in discrete, neutrale p'a*- tic nscons, prlj» f. 2,35. bil apotheken en drogiatenjen. -x- .F. -tf <-<■ -5-ï- 34 „O zeker," zei Maria, even rustig. „Hij wilde het doen voorkomen, dat de ptomaine vergiftiging van Ge- raid m werkelijkheid een poging tot moord is geweest en dat Louise het op haar geweten had. Iemand heeft geprobeerd mij te vermoorden met aardappelsla vorig jaar zomer, maar dat is ook niet gelukt" „Het Is niet grappig juffrouw Ro wan," zei Annebelle Blair langzaam, „het is beslist met grappig als u be denkt, dat het met de eerste keer was dat uw nicht probeerde haar man te vermoorden." Ze had toch metnee, dat kon nietze had toch met medelijdend gekeken? Maria stond op en ging naar de keuken om 'n glas water te drinken. Boven het geluid van de lopende kraan uit zei ze. zonder zich om te draaien: „Zo zo. En hoe waren die andere pogingen dan wel?" Leugens, dacht ze, terwyl ze het water dronk waar ze geen trek in had. Het had haar alleen iets te doen gegeven Ze had zo hulpeloos, zo pas sief zitten luisteren. Dat had het zelfde effect als een gramofoon tij dens je slaap. Dan liet je ook dingen toe in je brein, die je zou verwerpen als je wakker was en je ontwaakte met gedachten die schijnbaar van jezelf waren. Ze draaide de kraan dicht en wens te dat ze ook de stem af kon zet ten, de gevoelloze, eentonige stem, die over een ongeluk sprak, dat in de bossen had paats gevonden. Gerald Mallow huurde iedere herfst voor een week of drie een huis in de uo&sen om te kunnen jagen. Ten dele voor ?yn eigen plezier, ten dele om clienten te imponeren. Hij had Louise geleerd hoe ze met 'rt geweer om moes^ gaan en dat weekend m november hadden ze gewed wje het eerste hert zou schieten. Ze waren door URSULA CURTISS ieder een andere kant op gegaan en een uur later werd Gerald bijna ge troffen door een geweerkogel. Het had niet meer dan een. paar centi meter gescheeld en hij was goed zichtbaar geweest met zijn helrode pet en jagersjasje. „Br gebeuren ieder jaar ongeluk ken tijdens de jacht," zei Maria ef fen. „Natuurlijk, op open terrein. Maar in dit geval was mevrouw Mallow de enige die een geweer had en ze gaf ook toe dat ze het schot had af gevuurd. Ze zei, dat ze verdwaald was en het schot loste als een sig naal." „Ou was er dus ook." „Ja. Meneer Mallow had een gast 'n zekere meneer Nesbitt, geloof ik", zei Annebelle met opgetrokken wenk. brauwen, „Hij was uitgenodigd om zaken mee te doen, vandaar dat me neer Mallow me mee vroeg. De eerste de beste dag dat we er wa ren, verzwikte meneer Nesbitt zijn pols, dus we hielden elkaar gezel schap die dag, die dag, van het on geluk, bedoel ik", Misschien was Louise wel geschrok ken van een geluid en had ze daar door de trekker te vlug overge haald. Misschien ook was er hele maal geen schot geweest en geen me neer Nesbitt en geen ongeluk, maar het hele verhaal klonk afschuwelijk echt. „Geen opzet?" zei Annebelle koel, „daar hield meneer Mallow het na tuurlijk ook op, hoewel... Ziet u, een paar weken later nam hij bijna slaappillen in die hem, gezien de conditie van zijn hart, ongetwijfeld gedood zouden hebben, Het waren pillen die mevrouw Mallow gekocht had en die in de plaats stonden van de medicijnen die zijn dokter hem voorgeschreven had." Maria had moeite met slikken. „Wie hield hem tegen?" vroeg ze met een vreemde, verre stem. „Hij hield zichzelf tegen, als u het zo wilt noemen. Meestal nam hy de pJIen met water, maar die avond had hij er een warme drank by. D® oerste smolt op zijn tong en de stnEak waarschuwde hem." Maria stcna werktuigelijk op om de asbak leeg te gooien, een gebaar dat haar by anderen altijd geïrriteerd had. Hu vroeg ze zich af wat die merken dwars had gezeten. Op die pillen wilde en kon ze niet verder ingaan. Jnpiaats daarvan vroeg ze: „Als we aannemen dat al deze dingen geen ongelukken waren^ kunt u me dan zeggen waaróm mijn nicht haar man zo dringend wilde vermoorden. Weer keek Annebelle Blair haar zo eigenaardig medelydend aan. „uw nicht was een trotse vrouw, juf frouw Rowan. Ze had een beschut leventje gehad tot ze trouwde en is denk dat een man, die baar on trouw wasze sloeg haar ogen neer, „haar buiten zichzelf bracht. De neergeslagen ogen verbraken de sfeer. Er mocht dan veel zyh dat Maria niet begreep en deze nieuwe achtergrond mocht nog zo echt lij ken, ze bad geen moment mogen vergeten dat deze vrouw er op, uit zou zijn Louise in een ongunstig dag licht te zetten. Ze zet kort: ,3ent u gekomen om me dit te vertellen, juffrouw Blairr Ik waardeer het dat u zo eerlyk bent Ik zal even eerlyk zijn... ik gelooi het met." Annebelle Blair bewoog zvch_ntw> „Gerald geloofde het wel," ze' ze. „Ik hoorde toevallig iets dat hy te gen uw nicht zei op een avond toen we nog maar pas hier waren. Of ben? u van plan dat ook met te geloven. Maria bleef haar zwijgend aan kijken. „Hij zei..." Annebelle stond P{°t* sehng op en de rode stoel kraakte verbaasd. „Hij zei: haal je n,eP 10 je hoofd, liefje, hoe afgezonderd we hier ook zitten. Ik heb 't zo geregeld, dat je geen cent zal krijgen." Ze had „Gerald" gezegd- Maria pre velde als een dwaas de naam voor zich heen toen ze Annebelle Ritge- laten en de deur afgesloten had, Ge rald Tevoren was het ai tijd meneer Mallow geweest, netjes en zoals het een secretaresse past. In haar op winding van het moment was de vertrouwelijke voornaam haar »- vallen. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1