(Union LETTERS Concentratie van krachten RUYS i A AL mè^ wniMMimvm wmMtstiïïES.- 0OOOOOOO i wsm CAROL DAY Heel goed ,,Een dodelijk teveel aan beschaving" JWr. Kranenburg lid Tweede Kamer |i-' Van K.L.M.-zelel nu naar tandartsstoel Verlof landmacht a.s. feestdagen AKKERTJES" door. FRANK; GODWIN imm Donderdag O november 1958 (Advertentie LM.) E sportnota van minister Cais.mag dus-in. de loop van volgend Ljaar tegemoet worden, gezien. Het kan een belangwekkend stuk wordén^orndat zich ondertussen in de sportwereld zelf belangrijke ontwikkelingen zullen hebben voorgedaan. De totstandkoming van de Nederlandse Sportfederatie binnen enkele maanden staat wei vast. Daarmee i.« dan eindelijk het cenlrale lichaam ter behartiging van de Nederlandse sportbelangen in de ruimste zin een feit geworden. Er wordt vecJ aan sport en spel gedaan in Nederland, maar van een behartiging der gemeenschappelijke belangen is nimmer veel sprake geweest. Vereni- gingen en. bonden opereerden veelal op eigen houtje, hetgeen nu juist niet de meest vruchtbare methode was om succes te hebben. Vooral bij voorziening in de nood aan gebouwen en terreinen hebben, naar mag worden aangenomen, afzonderlijke acties dikwijls gefaald in gevallen, waarin gemeenschappelijke acties een redelijke kans op resultaten hadden gehad. Deze zaak: bet gelegenheid bieden tot beoefening van sport en spel, is vermoedelijk wel die, waarmee de komende organisatie zich bet meest en het drukst za! bezighouden. Op dit punt is er in Nederland sprake van vergaande verwaarlozing. Het tempo, waarin sporthallen, overdekte zwembaden en sportterreinen zijn totstandgekomen, heeft dat van de ver stedelijking op geen stukken na kunnen bijhouden. Het is waar. dat de woningbouw een grote prioriteit moest genietenmaar het staat wel vast, dat tal van nuttige voorzieningen ten behoeve van de sport mede achter wege zijn gebleven., omdat de sportbeoefenaren er niet in slaagden, een gesloten front te vormen. Zo i, het ook hun eigen relniM geweest, dat de deze woorden richtte tot de mWlllUt Meao. eed juist evenwicht tc vin- d ranades,, schriivcr Nicholas overheid hen minder serieus heelt genomen, dan in overeenstemming zou f loden van de Geographical So- den. een verantwoord tempo voor jvionlsarrat deze problematiek der rijn geweest met het stuk volksbelang, dat zij vertegenwoordigen. Wij wil- f cictv pp daarmee tovens over Een- onl%*'*kkelingsproces dat do in- emaneipatio behandelt bij een in- kn niet idealiseren tnaar „el vaststellen, dat in een ,ann*aam volgend i Ciln dezer befaamde |li| SSSS n5» aardrijks- ennatuurkundigen neen, de belangstelling der be- lingstaak welke 't Westen jegens de roepsmBtige enthousiastelingen, "die schaafde wereld vroeg voor dit o.o.-landen. en hun volken kan. ver- niet één zwaai van hun toverstaf pnnrmp rnntinpnt van biina vullen snater hand moet-nemen, eiland) zijn vrijheid wilden ï-i wil. het in de toekomst eigen mo- schenken, zonder er zich om. te dertig miljoen Vierkante kilo- gelijkheid en reden van ^bestaan; be- bekreunen.ofhet reeds in staat .was meters onnervlakte dat oD dit Zó kunnen ook waarschuwt Ger- houdenwordt enerzijds toege- Van dit tére en-explosieve artikel meters opperviaKie, aat, op ui mame TilUon, de inheemsen van on- spitst door het ongeduld en de vaak iuisfc gebruik te maken:" Ogenblik rond nonderazeven- derontwikkelde tropische landen tot overspannen - verwachtingen van +icr miHnfsn viplpr» fplt Thanc „clochards" worden door een te snel jonge Afrikaanse gemeenschappen, JvT 11 on onkundig ingrijpen van westers- die in ontwakend zelfbewustzijn richt de westerse wereld op- economische krachten, door gefor- dringen naar zelfstandigheid. An- nieQW welbewust haar aan- "ceerde introductie van moderne pro- derzijds zijn daar echter in de wes-' ,j duktieverhoudingen en inplanten terse landen zélf soms stromingen ciaent op net zwarte wereiu- van westerse levensstijl, 't Westen die al te zeer geneigd, zijn tot een deel, ditmaal échter in duide- brengt hun de DDT, de antibiotica, te simplistische beschouwing van 't CHOCOLADE! Frans West-Afrika Félix Houphou- gevaar dat economische en techni- et-Boigny 'm 3956 van premier Mol- scbe revolutie da inheemse mens let de opdracht tot het ontwerpen wegrukken uit 2yn vroegere karak- van een herziening der constitutie teristieke milieu en levenshouding, van de Franse'.Unie welke de deur de overgeleverde morele waarden moest openen voor snellere venve- in de autochtone gemeenschap ver- zenlljking van inheems: autonoom nietigt. zonder dat daar in 't morele bestuur m de Franse gebieden van en geestelijke vlak reële eoznpensa- Afrika. tie tegenover staat. - Onmiddellijk daarnaast klinkt dan- Een zelfde toon beluistert men m die andere waarschuwing van Ger- wat J. F. jRutges nog onlangs met maine Tillion, die in haar boek over betrekking tot Tanganyika sehreef Algerië in 1957 schreef, dat de grote in „Oost en West": „De bewoners zonde van de achttiende eeuw de van Tanganyika staan zoals zoveel „Ik verzoek U mijne slavenhandel is geweest, die van de Afrikanen in andere gebieden in Viprpn irarflftnrlflpht- negentiende de kolonisatie op kapi- een-scharnierpositie tussen twee we-, iieicu, uw dctiiuct^iii talistiscbe basiS[ maar dat frnzc eeUW relden. Achtervolgd door hun ver te richten op Atri- aan de inheemse volken der tropi- leden staan zij tussen hun koorts- ka" "Ruim een eeuw sche gebieden de zonde der „clo- dromen over vrijheid en onafhan- chardisatie" dreigt te begaan. „Clo- keljjkheid en de geesten hunner IS verlopen sedert chards": dat, zijn aan de zelfkant traditie." in mei 1857 de erote ont- van Parijs de economisch ontwor- Deze citaten geven de beide' po- r telden de sociaal ontheemden die len aan van 't hachelijke dilemma, delïKJngsreiZlger Livingstone hun nachten slijten onder de bogen waarvoor het Westen ziqh gesteld in een Londense vergaderzaal van de Seine-bruggén. - ziet in zijn activiteiten ten opzicb- - te van„o.o.-gebieden net pro- Houphouct-BolKny, geboortig van de ivoorkust, een der stuwende krach ten in -/.ijn ontwakend volk, is onder Mnllet al minister geweest in 't Fransekabinet. maar wel vaststellen, dat in een langzaam vollopend land als het on2e de sport één van die dingen is. die het leven cnipe kleur en enige spanninggeven. r ANN EER; voor iets moet worden gewaakt, dan is het voor hel f gevaar dat de Nederlandse Sportfederatie een soort superv«r- ehiging wordt. Over-organisatie is één der kwalen van ons land, én de sportwereld moge er zich van bewust zijn, dat het laatste wat rij moet doen is, aan deze kwaal een bijdrage té leveren. Waar het op aan komt is, dat er een goed bestuur komt'en een-actief en bewegelijk dagelijks bestuur. Dit laatste vooral zal als de vertegenwoordiging van de sport in het algemeen moeien kunnen gelden. Inzonderheid in het contact met de overheid is, naar wij reeds hebben doen uitkomen, zo'n vertegenwoordiging dringend nodig. Maar, als wij het goed zien. moet haar eerste taak toch zijn, een opstelling te maken van de behoeften, welke in Nederland'bestaan voor'een gezonde ontplooiing van het sportleven. Dat kan een indrukwekkende lijst wordenen bet zou van belang zijn, dat minister Cals in staat was, ze op te nemen in zijn sport* nota. Nederland kon wei eens schrikken, wanneer het deze documentatie van de achterstand .onder ogen kreeg. Nu moet men natuurlijk wel oppassen met hier de schuld aJJeen bij de overheid té zoeken. Sport en spél en zelfs ten dele de lichamelijke opvoe ding ia engere zin zijn dingen, die niet moeten worden beoefend onder auspiciën van de overheid. Een binding, gelijk die bestaat in de totalitaire landen, is ongezond en ongewenst. In dit opzicht geldt voor de sport ietzelfde als voor.de kunst Wel echter heeft de overheid tot taak, het (particuliere) sportleven zoveel mogelijk te bevorderen. En wanneer zij op dat punt tot dusver eigenlijk over de hele linie is tekortgeschoten, dan is dat, zoals gezegd, ook het gevolg van het feit, dat de sport in haar verbrokkeld beid en zelfgenoegzaamheid zich veel ie weinig heeft laten gelden. Pas als de Sportfederatie er is en zichzelf een goede executieve beeft gegeven, is de tegenspeler cn onderhandelingspartner aanwezig. OP de vraag, wie deze Sportfederatie zal financieren, moet het antwoord luiden: in beginsel de aangesloten leden. Dat deze echter, geen. grote bedragen kunnen opbrengen is wel duidelijk. En voor- waarde voor het welslagen van de nieuwe organisatie is toch wel, dat ze over behoorlijke fondsen beschikt. Nu kunnen wij ons voorstellen, dat er instellingen, en ondernemingen zijn in Nederland, die onverplicht1 maar wei degelijk toch ook'op zakelijke gronden niet ongaarne de Sport-! federatie financieel zullen willen steunen. Totstandkoming van gebouwen' en terreinen zal een grote bijdrage zijn tot bevordering van de geestelijke gezondheid, waarbij waarlijk niet alleen de politie en de statistici belang hebben. i Ook de voetbalpool kan financieel van betekenis zijn voor de Sport-! federatie; maar liét lijkt toch niet aanbevelenswaardig, alles op deze kaart te', zetten. De'neiging, de voetbalpool te zien als een soort panacee voor1 alle moeilijkheden in alle takken van sport, is. naar het ons tod ijkt, iets te groot in Nederland. De vrijheid van de sport brengt mee, dat de diverse bonden hun financiële moeilijkheden zelf oplossen, al kunnen natuurlijk-! onder bepaalde omstandigheden bijzondere bijdragen gerechtvaardigd zijn. Wanneer, wat wij hopen, het Nederlands Olympisch Comité wordt aan- gewezen als het onafhankelijke nationale lichaam, dat de voetbalpool mag organiseren, dan zal zonder twijfel dc Sportfederatie niet tekortkomen; 1 maar het zou principieel onbevredigend zijn, zo deze organisatie in hoofd- zaak van dit geld afhankelijk werd. Er is alle reden voor om zelfs deindruk te vermijden als zou de oprichting van de Nederlandse Sportfederatie ook 1 maar enig verband houden, met het feit, dat de voetbalpool zoveel oplevert. (Advertentie LM.) JA^öcTere huid? Babyderm-zeep DACCA. Op het station van Laksjam, 150 km van Dacca in Oost- Pakistan, zijn twee treinen op elkaar gereden waardoor zestien mensen de dood vonden en 36 werden gewond. CAÏRO. De Tunesische politi-1 cits Kassemi Saleh ben Nasr, lid van de Tunesische Neo-Destour1 partij, heeft in Egypte om asiel ver-! zocht. Hij is de tweede Tunesische1 politicus die in Egypte asiel heeft! gevraagd sinds president Bourguiba; van Tunesië vorige maand in de Arabische Liga een aanval deed op president Nasser. (Advertentie IM.) Dt.Kwarae N'kroemah, de president vatt het onafhankelijke Ghana, ver maande dezer dagen, het Westen: „Als gil ons niet helpt, zullen wij ons tot anderen moeten wenden". (Advertentie LM.) igtLut'. -m r. Mal rit- propageert rationele geboortebeper- probleem en in hun teveel aan ,,op- lljker be „ei tan de mogelijk" y,jng en zuigelingenzorg, schept in- voedings-optimisme" de kans op be- hedtón en ontwikkelingskansen dustriële arbeidsmogelijkheden en denkelijke ontsporingen vergroten. uroTL-f. daar aamvoriff vnn Tn .verruiming van een karig huishoud- "Wie de roman „De stam die het' weiKe.aaar aanwezig zijn. budget. Maar het schept tevens 't hoofd verloor" gelezen heeft, waar-' 't besef ook, dat net opkomen de, naar vaster vormen tasten de zelfbewustzijn van de zwar te Afrikaanse mens voor dit Westen een appèl betekent, waaraan de /moderne wereld niet kan voorbijgaan. „Handelt snel. Mijn volk ver trouwt mij en zal mij volgen. Maar wij wensen niet te blijven stilstaan. De oorlogstrommen zullen opnieuw dreunen in 't regenwoud, als onze strevingen te zeer worden beteu geld." Met deze waarschuwing aanvaardde de inheemse leider van M kantoormachines DEN HAAG Mej, mr. J. Zeelen- berg (PvdA), die bedankt heeft voor het lidmaatschap der Tweede Kamer, zal in die Kamer worden opgevolgd door de oud-staatssecretaris van oor log, mr F J; Kranenburg, wonende te Den Haag. (Advertentie LM.) NEVEDA w°l 'n klasse apart! Spoor de I - wikkels voor borduurkoortjes voor de kinderen Neveda, Rokin 118, Amsterdam AMSTERDAM. De heer J. A. Each, die op 1', november zijn ont slag nam alsdirecteur vluchtpro- tiuktie van de KLM. gaat zijn otide beroep weer opvatten: hij worat weer tandarts. De heer Barit,-dfe. thans 53 jaar mis, zoekt naar oen praktijk. Tot zo lang haalt hij des morgens aan de universiteit ie Utrecht rijn vak weer op en verder vervangt hij een Amsterdamse kaak-eftirurg. DEN HAAG. De militairen van de landmacht, ingedeeld bij de pa rate onderdelen, gaan voor de. helft met verlof van 22 december 17 uur tot 29 december 12 uur; de andere helft - van 29 december 17 uur tot 5 januari 12 uur. Voor militairen bij - vredesoplei- dingseenheden is het verlof .vastge- Hüht U nog "Akkertjos" In huls 7 Zorg dat U altijd "Akkertjes" bij de hand hebt, snellere „Akker- tjcs"-hulp voor kriebelende, ver moeiende, koortsige verkoud heid. Verwaarloos verkoudheid niet - die geniepige griepbaciilen mogen geen kans krijgen! Een "Akkertje" in water zacht laten worden - doorslikken het ge neeskrachtige micro-poeder lost snel cn zacht op 2ondcr nadeel voor maag, harten nieren. Zo be strijdt een "Akkertje" Uw griep! Jlitsen uu> klachten zeeg SANFORD. De Amerikaans» kolonel Kesscnich, de uitvinder van de bazoeka, hetanti-tankwapen dat in dé laatste wereldoorlog beroemd is geworden, is overleden- (Advertentie t.M.) VERENIGING VOOR CREMATIE A:W. L "ÓÜJ? O O L EDEN Na inz. van deze adv. als drukw. aan Hoofdbestuur Plant. Midden- laan 58, Amstórdam-C. ontvangt U uitvoerige inlichtingen. stetd van 24 december, 's ochtends 5 uur tot 5 januari 12 uur. Dit is, in grote trekken, de rege ling. die getroffen is voor de kerst en nieuwjaarsverloven voor de land macht. rOEN ik piste ren bij .mjjn tant»! IVSes int Soest aanliep, had z<t: nét baar vriendin, op uisite. Dc oude dames zaten gezellig in de serre bij de theepot en vonden het leuk dat ik kwam. Nou, ik vond het oofc wel' leuk dat ik ktoam. Want vooralmijn tante, is «oor mij een bijzónder leerzame TJersoonlykheid, aan tme ik eenv?udig niet uitgekeken kamS';.,^ Zelf behoor ik tot: de generatie der pre'Osborn tobbers, maar voor haar is het leven altijd een volko men van zelfsprekende affaire ge. •iceest, zonder de tcorm van dé ttoij. fel. Ze heeft haar man tot zijn-dood trouw terzijde gestaan en haar.'kin. deren netjes groot gebracht en nu op Uoee en zeventigjarige leejtijd geniet rij van een volkamen on bewolkte oude dagAlles is louter rozengeur en maneschijn. „O, ik heb icecr zo'ngeielltgé brief aehad van Aajje", vertelde, ze, .Aafje is haar oudste dochter; fle« trouwd met een Fransman enic'ootv- achtip in Lyon, i-;-") „Gunst. en. wat schrijft ze?" vroeg de vriendin „Het. gaat uitstekend", zei' takte. „AUeen. dean haar ma»,, dié, zit nu in Parijs. Al een tijd. Dat .komt, hij heeft daar zijn werk ttu. En;Aaf je zou teel met hem meegaan, na tuurlijk, maar ze kan daar -geen huts- vinden.'' In u?erfceZ£ifc/i(?id sy» Aafje cn haar Fransman al meer da», tuiee jaar definitief uit elkaar, rnaar de dochter vindt het beter dat -niet aan moeder te schrijven. „Nou. dat lijkt me focb niet erg gezellig,meende de vriendin. ;;2y in Lyon cn hij in Parijs wat heb je dan nog aan je huivelyksleiien?" „O. maar ze schrijven elkaar ge. Tegeid". zei tante. „En dan, je hebt' de telefoon. Je kunt elkaar toch op bellen? 't ïs niet ideaal, natünrlyk maar. liet werk gaat nu .eenmaal voor." Er' werd een hieuw rondje thee ingeschonkenKnabbelend op ce» koekje vroeg tante: „En hoe gaat 't nu met Kuub?" „Dank je, heel goed", antwoordde de vriendin. Huub is htiar zoon, een zakenman, maar dan zo een, die altijd nog net. tiiet in de ba jus zit. Als hij zijn' faillissementen liet inbinden had hij een boekzo dik a.I$ de Bijbel. „Hij heeft meer een pracht 'van een nieuwe wagen*', vervolgde de vriendin..Laatst kmam hij fne ha len, Toen ben. ik met hem uit rijden gemeesf. Hij zet: „Mammie, stap maar in," Je weet hoe hij is, hè, een echte hartelijke jongen en alles voor moederj' „Wat ïéufc'V zei tante, „Een jaar geleden ging het hem toch niet 20 voorspoedig, dacht ik." „Ach. ffuub is te goed va» ver* troitiven". sprafc de vriendin. „En je heb altijd mensen, die daar mis bruik van maken/' En dan komen de kleinkinderen op het tapijt. De schaljesf Ze zijn zo graag,.bij .oma. •.E»" ze leren zo goed óp school De laatste kiekjes worden uitge wisseld en dé serre' vult zich' m'et het blij getsjilp van twee gelukkige oude dames, die elk fabeltje gelo ven. als het de rose illusie maar heel laat. U Eigenlijk hebben ze groot gelijk. Want hun rantsoen zorg én ellen de dronken ze destijds braaf en ge- zeg gelijk op. Dat is achter de rug. 'Nu zijn ze twee grootmoeders .uit de „Libelle" "en tudt de boze- wereld ook met. hun kinderen en kleinkin deren uitvoert.hier in de serr« gaat. het allemaal goed, héél erg goéd. O, icds'ik ooic maar zo'oud... KRONKEL (Advertentie LM.) JE WILT ZO GAUW GflOOT JENNIFER, ft OAT OMDAT JE DAN TANTE EDITN NIET MEEt? ACHTEP? AAN WEST HET PUURT NOG JAREN VOOR IK GROOT BEN.MAAR IX BEN NIET VAN PLAN B'J TANTE EDITH TE ÖLÜVEN. DAT DOE IK NIET,IK GA NOG UEVEK DOOD GCHUNT DIE ARMBAND T MAG IK? DANK N^tfGAL MOOI TC VINDEN'.WIL JE'Mi JE WEL- WN HEBBEN OM TE WOUDEN EERSTE GROTE- - MENDEN- BEODEL IK? DING 0 NEE,MET WAAR HEEFT NIET5 TE MA- êRDTE MEN SEN HEBBEN AL Mü HÊBT U Mljrt PAKKErt'. H£T 15 mtJi GtllDtn DAT IK tin GtRtDW H£3.~MAM WOtflK W6L0AT IK KAJ1 WirtNtfl WtZWUfl Wttrttt...ütwiCHf maakt wtlrtiC. UIT BIJ Cüi DRAVÊRIJ D£5T., r\MR U DuiT t£N 5TUK ZWAAKDüï OAri IK,K0L0fi£:L,..!5DAT 0 Wi 8CZWAAR? IK5TLL tNU ODDÊN OHO! CC//. P/e RA KF.' f/OrzKtwHyzo/crs /va GAA/V vertellen PARDON, iK VERSTA O jR JA Z/6TU... MEE.. r<f WY VERWACH TEN SPOED/C GEZ/NSLUT- BR&D/NG... AH'A'AA,a EN TócH/COAlTU TERUG.... TM mr /sow heel PERSUONLVKe REDENEN. TEN EERSTE DE OPl E/D'NG VAN ROB EN RUD/WN ZOONS, EN DAN- EH.. HUM... EN HOC AS HET u bevallen TN ITALTÈ Mynheer Mt-STRA U/rSTEREND! 'NHEERLYK LAND EN TRA ATA MENSEN. IK HEB ER l/EEL GELEERD, OOKBU/TENDE mttelynen -. m-u o -v:< o «s* o gechauffeerd die avond, daaromi.'. „Stop even," zei Torranten.hu Ree* haar onderzoekend aan. Hij was er r.eker van dat ze niet veel had ge* sLapen. Haar ogen schitterden niet alleen van opwinding, maar ook.vaa uitputting en intensenervositeiL „Waar was die bril?" ;,Er staat een gereedschapskist, begon Mai'ia, zo rustig mogelyk, ..aan de linkerkant van de garage als binnenkomt. Ik wou eens kijken door URSULA CURT1SS v 36 jaren niet had selopen en dot ze wat'Vin zat want waarschijnlijk heel ving was door- Torrant vroeg zich af ol haar stem HOOFDSTUK lö gestapt' met het oog op de kou en je tverkelijk gernld had. maai ze n had de zoveelste verdrinkingsdood zich goed in bedwang toen M vt Torrant sliep onrustig die nacht, door ongelukkige omstandigheden. volgde: ,Jk vond de Pril tussen Misschien kwam het door de aanwe- De belangstelling in het stadje was muur en de kist m zigheid van Simeon in de kamer trouwens al geluwd. Mevrouw Part- dat hu var. Louise was otroaa n tegenoverhem, misschien door de ridge was geen interessant persona- initialen aan de bmnenfc.ant wind die om het huis van.mevrouw ge geweest en niemand dacht eraan montuurstonden. Judd gierde. Hoe het ook zij, hij baar dood in verband te brengen Verleden tijd. Torrant 'zerv „Laav droomde van Martin Fennister. met het ongeluk van Louise en Ge- eens zien die bril," en Maria ani- Martin achter een camera en la- r-sid Mallow. Kunstig gedaan, dacht woordde: „Dat is 't juist, ïK. nea. ter achter een borrel. Martin op het Torrant, terwijr hij de krant, voor hem laten vallen. .Ik voelde meiens vliegveld, Martin die hem een gra- mevrouw Judd kocht. Oefening baart kent dat wel) dat el*, iemana m naat overhandigde in de vorm van kunst... dé garage was en ik rende naar.ae een 7.ilvefen fles en zijn woorden: Mevrouw Judd wierp hem een trap. Toen stootte ik ra® f,an „Kom gauw terug/' schichtige.blik toe bij zijn thuiskomst leuning en ik liet de bril' vallen- Je De beelden verdwenen toen Torrant verklaarde uitvoerig, dat ze de zou toch denken dat hij gebroscn wakker werd, maar het gevoel van krant alleen maar wilde hebben om was op die harde vloer .maar.,TCT realiteit bleef hem een lange, zwarte de bioscopen na te kijken en dat ik een half uur later ging minuut bij. Hij zocht in het donker ze hoopte hem geen last te hébben was er geen spoor meer van te oe- zijnsigaretten en zijn lucifers. De bezorgd. „Juffrouw Rowan heeft op- kennen." tnrh smaak van de rook en het gloeiende gebeld toen u weg was. En," ver- Torrant zei, dat hij eigenlijk Iocn lichtpuntje namen de scherpte weg volgde ze trots, „ik heb het opge- wel trek in koffie had. _o.T van de pijn die hem wakker had ge- schreven. Hier is het." Opgeschreven? De bril van Louise Mallowmaar maakt. Wat opgeschreven? Met een angstig waarom in de garage? Aangenomen, Hij vroeg zich af of Martin ooit voorgevoel nam hij het stukje pa- dat Annebelle Blair hem daar tot leven kwam in de dromen van pjor aan, dat mevrouw Judd hem lijk had verstopt, waarom had _ze Annebelle BI air. Zou ze hem zien, triomfantelijk aanbood. Op het. brief- hem dan gisteravond pas worstelend met zij" doodsangst? jc stond: „Jurfrouw Rowah heeft haald? Er wag één mogelijk hem: aai Zou ze 'ncm een dodelijk aantal opgebeld toen u weg was." ze door alle gebeurtenissen vergelen slaappillen zien nemen? Of zou ze „Dank u mevrouw Judd," zei Tor- was waar ze hem had necrgeic0a. hom 'o ironie) .zijn laatste vevonl- rant beheerst; niaar hij |ing wei heel Er kwam een andere vraag by nem sehLildiging aan haar zien schrijven, snel de deur uit. op. Uit de woorden .van 1 voor zijn brein ophield tc, functione- Kirbv bad hij opgemaakt,.dat Lousse ren? Torrant's haat omhulde hetn als Hij wist niet wat hu verwacht Mallöw af en toe chauffeerde een extra deken, waar hij tenslotte had., maar hij «jas opgelucht loer: waar was haar rijbewijs? Niet in mee insliep. Maria opendeed. 2c droeg een zwart, haar tas en ook niet in haar P0^1 De ochtend was heel donker. Hij strak jurkje. Daardoor leek ze mis- feuille. Was het vernietigd, ornaat ging de stad in om te ontbijten en schien bleker dan anders, hoewel het er opgestaan had: met bril. En omdat- otn de krant te kopen, waar me- niet de sfeer verklaarde, die als een de bril onvindbaar was? vrouw Judd zowaar om had durven, elektrische stroom in de woning hing. Torrant. fronste zijn wenkbrauw-»- vragen. In het café hoorde hij de Ze bood Torrant plichtmatig koffie Dergelijke stommiteiten, lagen- niet verschillende nieuwtjes. De politie- aan, ging toen in de rode stoel zit- jn de !ün van Annebelle Bla'r:Aan dokter had vastgesteld, dat de hoofd- ten, sprong op of ereen speld in de andere kant was het niet te .ont wond vaii Sarah Partridge vpjoor- zat en nam plants op het uiterste kennen dat de bril. die zoveel btw- zaakl tvas door haar val en het-puntje van het divanbed. 2> zei: ,.ïk kems had. al die tijfl in de. water in haar longen bewees, dat ze- heb je opgebeld,, omdat ik dacht dat was blijven liggen tot Maria Rowan- nog leefde toen ze in de vijver tc- je wel belang zou stellen, tn iets.de ingeving kreeg ,-tn de ger«d";. recht kwam- dat ik gisteravond in de garage, heb schapskist le gaan rommelen. Vovg hierbij dc verklaring van gevonden. Dc bril van mijn nicht na- „Aiinll haar zuster, dat Sarah die weg in melijk. Daarom heeft Louise niet twordt vervmga

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1