Gevaren voor West-Berlijn Grutten en boeken Stella mdiMrö 7, Tik IilfSlS C32 CAROL DAYI U ZIET 'T SN PANORAMA! Nederland al een begrip in zwartewereld Militairen eerder uit Suriname terug Pracht handen Zwarte mens bouwt aan zijn wereld -T' f Tito binnenkort naar Indonesië Twee doden in het verkeer 0e hevigste ASTHMA-AANVAL door id Wright Amerika beschuldigt Hongarije RESA-HILVERSUM Zaterdag 22 november 1958 WlLLRN de Kussen voor de tweede maai een poging wagen om Berlijn dooi middel van een blokkade al« vooruilgeschoven bastion te liquideren? Wie hun activiteiten gadeslaat, zou licht tot deze cnndusrp kunnen komen. Nu lijdt het geen twijfel, dat ztf niets zullen nalaten wat kan l»e\otderen dat op wat langere termijn de angel uit hun vlees, dte West-Berlijn is. veidwijnt. Maar als wij ons niet zeer vergissen is htm doel voorlopig een ander. n.l. het afdwingen van de erkenning van Oostduitsfand door de Westelijke mogendheden. Voor de boeg staat nu de algehele overdracht van Oost-Herlijn aan de zogeheten Duitse Democratische Kepuhfiekj Deze maatregel betekent een duidelijke schending van de overeenkomst van 1945, maai hij geldt dan ook voor de Kussen alleen. De andere landen kunnen niet worden ge dwongen, nu op hun beurt zich uit West-Bei lijn terug te trekken. Men maakt zich zonder twiflel daarover te Moskou dan ook geen illusies. Wat verder gebeurt is nog niet helemaal duidelijk. Chropsjtsjcw heeft kort geleden aangekondigd, dat de Russische troepen Oostd uitband zouden ontruimen,, maar de tegenspraak is niet uitgebleven. Dat werd wat- te riskant voor Ulhricht en Grotewohl. Maar het kon wel eens gebeuren, dat de controle op de toegangswegen naar West-Berlijn in handen komt van de Qostduitse autoriteiten. DE opzet hiervan, is waarschijnlijk in de eerste plaats het scheppen van de noodzaak voor het Westen tot geregeld contact met de Duitse communistische machthebbers. Het aantal mogelijkheden tot chantage en chicanes van allerlei aard is hierbij haast onbe- pcikt; en de Russen staan er buiten! Natuurlijk staan de Russen er niet buiten, en het zal van wijs beleid van de Westelijke landen getuigen, wanneer zij aan die opvatting krachtig vasthouden. Het gevaar is, geloven wij. niet dat de toegangswegen plotseling worden afgesneden; het gevaar i». dat een proces van kleinere en grotere vormen van dwarsdrijverij begint, hetwelk op den duur er toe zou kunnen leiden, dat de W'estelijke landen in axren moede hun handen maar van West-Berlijn aftrokken. Het is misschien vervelend om het te zeggen, maar moed en koelbloedig, held en enige doortastendheid zijn hier een beter recept dan een zich onderwerpen aan de tactiek der eindeloze gesprekken. Wij pleiten waarlijk niet tegpn gesprekken, en lang duren mogen ze ook wel, mits ze niet gaan over voldongen feiten in strijd met het verdrag. Eén ding sta vast: de toegangswegen naar West-Berlijn moeien open blijven! - ET feit, 3at de kruideniers binnenkort ook pocketboeken (wie vindt er een Nederlandse naam voor) gaan verkopen, geeft alom aan leiding tot gemengde gevoelens. Wij hebben uitlatingen gelezen en geboord van vooraanstaande lieden in het kruideniersbedrijf, die het voorstelden alsof het cr om ging, de mensheid een dienst te bewijzen met pocketboeken naast rijst en grutten aan de man te brengen. Het lijkt ons toe, dat op deze wijze de dingen eer worden vertroebeld dan verduidelijkt. De waarheid is natuurlijk, dat de kruideniers commer- cii'el in pocketboeken wel wat zien. Nu is het heel goed mogelijk om te betogen, dat bij tal van mensen het lezen minder een literaire aangelegenheid is dan een le-ven^behoefte van dezelfde waarde als kofiie en thee, maar dat rechtvaardigt nog niet dat juist de kruideniers zich op de verkoop gaan toeleggen. Dan was er veel meer reden geweest om het eens met rookartikelen te proberen. Niet dat wij het propageren t wij voor ons voelen het meest voor de wijsheid, die vervat is in het oude spreekwoord, dat een schoenmaker zich bij zijn leest moet houden. GEKN rookartikelen, wei pocketboeken, er zijn natuurlijk wel gron den waai up dit valt te verdedigen. Boeken, kunnen de kruideniers /.cggeu, zijn zo moeilijk verkrijgbaar. In sommige dorpen en stads wijken is nauwelijks een goede boekwinkel te vinden. Onbekend maakt onbemind. Het komt zo vaak voor, dat de mensen artikelen pas kopen als zij ze krijgen voorgezet. £n in kruidenierswinkels komen tien maal zoveel klanten als in boekwinkels. Geeft ze de kans! Uitgevers en schrijvers zullen er wel btj varen. En de kruideniers, nu ja, natuurlijk.... Zo kan men praten, en er zit misschien dit wel in, dat lange tijd de boekhandel iets te zelfgenoegzaam is geweest. Maar het ontbrak vooral de laatste tijd niet aan tekenen, dat dit besef ook wel doorbrak. Het aantal verkoopplaatsen, vooral van pocket-boeken, was al vergroot. De kwestie in hoeverre kruideniers pocketboeken moeten verkopen, staat daarmee echter maar in zeer los veTband. Verkoop van boeken is een zaak, die vak- kennis vereist; en de detailverkoop van allerlei artikelen moet een iet of wat ordelijke en geordende aangelegenheid zijn. In het' belang van de klanten en in betL belang van de verkopers, de kruideniers niet uitgezon derd. Overleg is er niet geweest. Zo blijft het al met al zeer de vraag of het op deze wijze wel de goede kant uitgaat. (Advertentie LM U hoort't door <je radio... LI leest 't in de krant... Afrika met zijn 170 miljoen inwoners, zijn rijkdom aan ve lerlei gtond- en hulpstoffen; met uitgestrekte arealen, vroeger vrijwel ontoegankelijk, doch nu dank zij zoveel krachtiger technische hulpmiddelen be- reikbaar en ontshutbaar, is bereiding viffl haven. water. en be. Mcika.lBsUmn te Bolteraam hee£t ?S.!Tfa»ituk van te- voor xL<uropa voor de weste- vioeiingswerken drong ook daar- onlangs een serie artikelen van dr. Puntiger wellicht nog en tegelijk lijke wereld in algemene zin ,heeJ! door (Ethiopië, SomaUland); C. Nootaboqm, directeur van 't mu« dieper tastend naar de kern van de-' „an („ntp? betpkpmc la?d5°"lv. fndnrttw, handel en seum voor land- en volkenkunde m ze problematiek schrijft Nootnboom van veei groier oeteKems mijnbouw vertrouwden allengs meer de Maasstad, over „Afrika en de so- in de zo ;Uist genoemde uitgave van i dan tot voor kort velen, zeker posities daar aan Nederlanders toe ciale aspecten van de Euromarkt" Afrika-Instituuf vr„j^.-ï „«J en 'n de wetenschappelijke sector tot een aantrekkelijke brochure ge- m Neder.and, hebben beseft, droeg een aantal landgenoten bij bundeld en daarvan tevens een ver- De steun vooi minder-ontwikkei- - - - - de gebieden kan men zier Daar De tradities van vorige freslachten worden op het heden overgedragen door het ballet, dat de sultan van Roeanda-Oeroendi uit leden van zijn hofhouding heeft samengesteld. Het is een der befaamdste dansgroepen van westelijk Afrika. tie van de wereld méér is dan een J zaak van commerciële en financiële berekeningen op korte termijn." Met deze uitspraak volgde hij 'tf voetspoor van de nu overleden voor zitter van de Soc. Economische i Raad, dr. mr. F. de Vries, overtuigd J voorvechter van de idee der econo-l misehe en sociale integratie in de 1 volkeren-gemeenschap, welke hij nog m zijn nieuwjaarsrede van dit j jaar bepleitte. Diezelfde lijn vinden f wy doorgetrokken in de in juni jl. 1 gehouden conferentie te Öosterbeek van het Nederlands Gesprekccn-1 trum, waar voor een forum van des- kundigen de stelling werd verde digd dat het probleem van de tech- nische hulpverlening aan minder f ontwikkelde gebieden „bij uitstek J (Advertentie t M Bescherm en Verfraai "Uw Horloge met een Stofvrij ONBNEUU» H0RL0GEGUS i*tr fabfieWlrir. VtilwtihiH ba miert *otd» horloge* Visitesttldc vtrknopptoj Onbreekbare harlagtsl'it»** Tot en met de nu volwas- tot de voorbereiding van economi- taling doen verzorgen in het Duits, de kan men zien als een sen Generatie is ons 't belanff sciie en sociale verheffing van Afri- daarmee een taalgebied bestrijkend. £ei?"fanP b?Je!?"i t auiangen sen generatie IS ons t öeiang kaanse volken (dr A A Trouw- waar zich de laatste jaren ten op- f*?* Lb?JZaiL?e uulZontscheping maandagmiddag van Indonesië voor ae Neder- borst in Roeanda-Oeroendi, prof, dr. ziehte van de ontwikkeling van o.o.- vnl\ci»n iaarziï1* HrriJpn«niïnd*nsda2mor6dn zal geschieden. DEN HAAG. Het motorschiu „Willemstad" van de KNSM mei aan boord ongeveer 70 militairen van het tweede detachement van de derde Surmame-compagnie 1957 wordt reeds maandag 24 november te Amsterdam verwacht. Van het tüdstip van aankomst zal afbangen iandse economie met de pap- lepel ingegeven. Maar buiten mans in Uby!>. UULSI ili uucouua-wci uchui, Wi. iiuiLi: van ue UIllwlAMrilUE Vtfll O.U.- -li."- G, v.d. Kolff in de Soedan, dr. J, H. gebieden sterke belangstelling ma- v° Lj 5 dre.1Sen cultu- -rB rpr>1 ton nnrfp»» to ffaan in i,fot mot dr D. G Jong- nifesteert. de kring der direct betrokke- In 1951 stlchtten enige cultuur- gadermg van 't kon. Instituut voor mair,;rtDn maatschappijen tezamen een „Ne- de Tropen te Amsterdam de diree- nen Wisten Hier weinigen, dat derlands Explorattesyndicaat" en bij teur-generaal van buitenlandse be- reeds nu onze export naar diverse cultures in Afrika is onze trekkingen bij 't departement van on dernemers wereld sindsdien daad- Economische Zaken, dr. W. P, H, v. reel ten onder te gaan in wat met J Dit jaar ook heeft in de jaarver- geworden term ge- j sHonnr» van 't «Ar. Tn«Mt«»+ irnnr HOemd IS de „Clash Of Cultures (botsing der culturen). En daar-1 naast oók voor ons zelf, dragers van de westerse cultuur, want als wij I het probieem der rmnder-ontwskkel- J de volken niet aan kunnen, bete- j liiüiliiliiiiii! Afrika eniöe malen groter is werkelijk betrokken: suikerriet in Oorschot, zijn visie gegeven op de ?e tvoi^,e,V a^n ^unn?11', dan die naar Indonesië ooit is de Nairivallei en Ethiopië (in '59 betekenis van 't E.E.G.-verdrag a't X; aanspande einde v. ctpwpp-M pn 't Nprlprlnndqp nn- bouwt de HVA daar haar tweede voor de toekomstige relaties tussen °"2.f 1e Pretendeert geweest n t Nederlandse pu siukerfabriek), sisai, kapok, koffie het Westen en de o.o.-landen. In die ,zi^,tot weieldcultuur te ontwikke- j bliek heeft slechts uiterst vage in Tanganyika, tabak m Zuid-Rho- belangrijke rede constateerde hij (of geen) voorstelling van het- deslë> ^b.ber in 't Congolese land- nadrukkelijk: j uj t. i i schap Gabon „Er Ugt voor het Westen en voor geen dat werelddeel betekent Verheugend bij dit alles is voor- Nederland een taak die eigenlijk voor onze handelsbeweging. al dat juist in Nederland in sterke vér uitgaat boven 't kleine commer- 1T,ate begrip aanwezig blijkt dat ciële eigenbelang, omdat de integra- t Vorige jaar heeft Nederland de taak van t[ Westen jegens Afri- voor een %vaarde van 668 miljoen ks méér omvat dan uitsluitend za- gulden daarheen uitgevoerd, m 1956 keIijke aspecten. 't Streven om m tf j i rejP' en miljoen. De georganiseerde samenwerking een Nederlandse vraag naar Afrikaanse systematische hulpverlening op te Sro"dstoffen beweegt zich in stij- bouwen om achtergebleven gebie dende lijn: cacaobonen, koffie, maïs, ^en en volken van Afrika te steu- katoen. sisai en wol vinden toene- nen in hun ver]angen tot het inha- mende belangstelling; de invoer van len van de technische en sociale ach- olichoudenoe zaden en vruchten terstand bij de westers georgani- jaren van nul tot sCer<3e wereld, heeft hier weerklank gevonden met een allengs toene- en mond timbre van ovei tinging. Het (Advertentie IM Uen nimmer HillCM 7^-"' T0bef3«t. Het ij de Hamomelis die hel 'm doel 150 ÖÖO ton. Nederlandse ondernemingen individuelen beginnen zich in toe^ nemende mate op Afrika te richten. Onze reputatie m de aanleg en voor- REPORTAGES HEET VAN DE NAALD ï'!W^r-rT'®'?'T Moderne zakelijkheid en economi sche spankracht vonden hun wes ar Afrika: de/e zestien vprdlepin- pen tellende wolkenkrabber van de Franse luchtvaartmaatschappij legt daarvan te Dakar getuigenis af. (Advertentie LM.) S!NDS{ 60 /JAAR ONMISKENBAAR AAN DE TOP HOOGLAND. De 62-jarige var- BELGRADO. De Joegoslavische I regering heeft meegedeeld, dat presi- kenskoopmap J. Verkerk uit Beusi- dent Tito deze winter een bezoek zal chem is gistermiddag op het kruis- brengen aan een aantal landen m Pur^ Jan Rijksweg 23 nabij Hoog- Azic cn het Midden-Oosten. Ofschoon door een vrachtwagen gegre- nicts over het programma werd mee- PeT1 cn °P slaS geaooa. gedeeld, woedt hier ais vaststaandEINDHOVEN. Vrijdagavond is aangenomen, dat Tito Indonesië, In- Eindhoven op het kruispunt dia en de Ver. Arabische Republiek beenderweg-Ronaweg de 49-jarige zal bezoeken. Verwacht wordt, dat wjeiryder., F. Rietbergen door een Tito direct na de nationale feestdag - - van 29 november voor zijn reis zal vertrekken. (Advertentie I M.) in 30 seconden bedwongen Zelfs de hevigste asthma-aanval kan ogenblikkelijk bedwongen worden door het gebruik van één enkel Adozo-tablet. De wonderbaarlijke samenstelling van de Adozo-tablet- ten maakt, dat één tablet onmid dellijk verlichting brengt. Adozo is van onschatbare waarde tegen dag- of nacht-asthma en slaagt veelal, waar andere middelen faalden. Neem de proef Bij apothekers en drogisten. vrachtauto aangereden. Hij werd daarbij zo ernstig gewond, dat hn tij dens het vervoer naar het Sint Jo zefziekenhuis overleed. De man was gehuwd en vader van vijf kinderen. HET H&AP INVLDEP PIE j£HNtF6t? NOG MEER ONHANDEL BAAR MAAKT, EN DAT ZAL )K HAAP VERTELLEN OOK' U?T£ff, PLZ> D£5U0W RFGgLOPEN ip JENNIFER l& WERBU GEWEEST, IN DE KLEED KAMER. ZE HEEFT GOED OPGEPAST JAMMER DAT JE NU WÉG MOET, MAAR AL5 JE NIET GAAT DAAR KR'JGEN WE JE TANTE OOK NOG HIER IN DE kleedkamep nOESTEN N\Kt> GA Jb MAAR R "DE GALON ONDEoGENO KIND EN WACHT PAAR OP ME. ik WIL EVEN M1&5 PAT PRATEN BOEDAPEST Amerika heeft Hongarije In een nota ervan beschul digd. dat bet systematisch de nor male diplomatieke activiteit van de Amerikaanse legatie In Boedapest belemmert. De Amerikaanse diplomaten wor den lastig gevallen en het Hongaarse personeel van de legatie staat bloot aan intimidatie, arrestatie en depor tatie. aldus de nota, fAdcerCeittie 2.1W.) MOS. BEDRIJFSADMINISTRATIE Prakt. d. boekh. - Mfddenstandsdipl. De meest efficiënte epleiding geeft (Bekende schriftelijke cursus) rOEN ik vanmorgen op het punt stond, my naar myn aardse plich ten te slepen zag ik in de gang, op de mat, een papiertje liggen. Ik. i aapte het op, stapte naar buiten, trok de deur achter me dicht en voute de het open. „Zuinigheid maakt ii rijk", stond er mei grote letters op gedrukt. En daaronder een hele verhandeling over het nut, dat volgens de auteur van het strooibiljet, kleeft aan het standvastig oppotten van dubbeltjes en kwartjes, 't Was een mooi ver haal, maar het deed me toch een beetje denken, aan een beroemde uit spraak van Pascal: „Tegen iemand zeggen dat hij rustig moet leven be tekent hem zeggen dat hij gelukkig moet leven en dus hem raden in ge lukkige omstandigheden te verke ren die hij op zijn gemak kan be schouwen, zonder er reden tot droef heid in te vinden. Maar dat bete kent dat men de. menselijke natuur niet begrijptWat mij betreft is het met de zuinigheid net zo. De cir culaire beuatte eigenlijk alleen het advies een ander mens te worden dan ik ben, maar aangezien op mijn leeftijd het karaktertje, vrees ik, al definitief gevormd is, maakte ik een propje van het tractaak en wierp het weg. Het ketste toevallig tegen een Hol- lywood-mooie droomauto aan, die juist op dat ogenblik de hoek om kwam. Achter het stuur zat een goed geklede dame, die hei naderen van haar vijf en veeriigste verjaardag met hulp van de complete cosmeti sche löereldindustrie, niet zonder succes trachtte te loochenen." Een ogenblik kruisten onze blik ken elkander. De dame knikte vrien delijk en wuifde met de hand. Toen was de auto geruisloos voorbijgegle- den een lichtblauwe key to a lot of fun, zoals de adtwrtenfies zeggen. „Wie zou 'f zijn?" dacht ik, voort- wandelend. Pas aan het eind van de straat had ik haar in het doolhof van mijn herinnering gevonden, 't Was Ans.' Een ktuart eeuw geleden, toen ik nog een rank jongmens van twintig was en met de regelmaat van een klok gedichten afscheidde, die \k thans niet graag zou lezen, kende ik Ans omdat zij het stamcafé frequen teerde, waar het krioelde uan artis tieke jongelui die bijna allemaal heel anders terecht gekomen zijn den toen in hun bedoeling lag. Op last van haar vader, die een rijk en machtig man was, moest z(i iets dcrrs studeren, maar haar aanwezig heid in het café u;erd uerklaard door haar afkeer van de wetenschap en haar diep verlangen een danseres van wereldfaam te worden. Iets van plan te zijn is in zo'n pe- auanceerde omgeving ruim pol- doende. Wy praatten wel eens samen ooer 1 haar toekomstige bedoelingen en op een avond vroeg ik haar mee uit. Eerst zagen we een toneelstuk, dat uic geen pan tu?eeën begrepen, om dat het geladen was met symboliek die als een landmijn onder ieder woord op de loer lag. Toen gingen we naar het café en praatten on samenhangend doch lang over het gebodene. En eindelijk maakten we nog een wandeling, door stille lanen. „O, ik had allang thuis moeten zijn", riep ze opeens verschrikt. Daar zij per toeg tooonde, in de grote, welgestelde villa van haar ouders, moest er een taxi aan te pas komen. Nu waren mijn geldmiddelen opdat ogenblik gering- Om precies te zyn restte mij nog een gulden zes tig, een bedrag waar je, voor de oor log, een heel eind voor kon rijden. Maar 't was toch uitkijken, want taxi's po/jen niet. Op weg naar haar huis 2<zten uiij hand in hand en toen we er tear en verzocht, ik de chauffeur te wach ten, omdat ifc haar in het portaal wilde afleveren. Daar gebeurde het. Ze barstte plotseling in wild snikken uit, legde haar hoojcL aan mijn borst en begon, met hortende stem, te kla gen over haar wrede pa, die in zijn waan, haar grote danscarrière ver hinderde. r,Klik", klonk het buiten. Dat was de meter van de taxi, die onverbiddelijk doordraafde. Ik dacht aan mijn een gulden zestig, maar sprak toch troostende woorden, om haar tot bedaren te brengen. „Klik", zei de meter weer. „Mijn beste jaren gaan voorbij riep zij en begon aan een nieuw vat tranen, ik had twee zielen in m\jn borst en het. zweet brak mij uit. Want ik teas nog zo jong. Op tater leeftijd regel je zulke dingen ge makkelijk.w Dan zeg je tegen je vrouw „Hé, ga eens pan me schoot, mijn beenslaapt." En dan ben je niet gekwetst als zij, op haar beurt, tijdens een omhelzing over je schou der heen de keuken in kijkt, om te zien of er niks overkookt. Maar we waren amper twintig. „Klik", deed de ïneter. „Ik moet nou toch echt ii>eg", zei ik en. ik maakte m?j van haar los. Net vroeg genoeg voor de taxi bleek later maar net iets te vroeg voor haar. Want de volgende dag was zij zeer koel en zo bleef het... Nu moogt u peinzen over de rol van het toeval in het leven. Met een tientje in myn zak had ik al kaar tranen rustig kunnen uitstaan. We zouden goed gebleven zijn met elkaar en toie u?eet waren we later verloofd en getrouwd, waar om niet? Een aardig meisje, Ans, En een zeer bemiddeld meisje „Zuinigheid maakt u rijk". De onzin. Als ik het die ene avond niet was geweest, zat ik nu misschien wel naast haar in die glimmende Hollyu'ood-slee. En dan dacht geen haar op myn hoofd, aan het schrij ven Pan een stukje onder de naam KRONKEL. q. /y*. f. v c* o .5 door URSULA CURTISS Al> u vtRUüT Btnr v f 1 Daar wtiDt Mtt.ZO nou, Htr KAN ML /llfcTXHÊtfH WAr JL/106 V£R2fW HOOR"... Dit Vllfri60UlZfcMD DOU.AR H£6 IK AL VtRQlCJlD' ER6 HLT VIjrriGDUlZt/iD DOLLAR WML. WARAÜU WINT KRIJGT u gllh ctnr ik mmr ZO. HLBjL WttR ££ft tflCUhlt □Ut H£Ö6 £W. XPALINÉ. GÊMAAKr VOOR CNIL RH CL' VAfl -DL- ££UW?MD£T IK aoMbttrt KRtOPELPAARD VOOfoPAfirtó Voer/. DATWAS Ate U/AT. /MAAR ALS 2Y GNDELyK DE OUDE VQS TROUWDE STRAAT INRYDEN ^LVKT w HUM BUREN "DE WtLSTRA NIET •*ANNI"E. W/lSTRA EN D£OONS£nS ZITTEN V al Hoog en, breed in "de taxi voordat KICK ERIN SLAAGTAALl ZVN ENTHOUSIASTE TC ONTSNAPPEN TJA ,/vEA'A^RKfCK, U B6NTMG&JA1A4L £sv v/w D/etiase ®OA1&V.V{£ l/££L UJ/ND VAAA5&Y/ Oh'AUTFEUR. RVDENMAAR VLUG DAAR zy/i IKSTA 38 Als mevrouw Mallow voorgesteld had te chauferen. zou hij zeker har der zijn gaan rijden om te bewijzen dat ze 't mis had." Annebelie sloot haar ogen en 't was of ze hen hiermee dwong in ge dachten de blauwe auto te zien, die in volle vaart over een spiegelgladde weg reed, bestuurd door een dion wel nodig had gehad om te rijden." „Ja maar aan de andere kant vindt ze 't ook niet prettig als ze heeft moeten liegen, want daar komen we achter". Zijn stem klonk voldaan. „Ze is bang, ze begint er iets van. te voelen wat het zeggen wil langzaam maar zeker geen uitweg meer te we ten." Maria keek op, maar wendde haar haar nog nooit zonder tulband gezien. Ze had lichtbruin haar. kort dun en een beetje kroezig, maar ze droeg het alsof mooier haar eigenlijk vul gair was. Ze leek mets meer op de vrouw, die hem uitgenodigd had een glas bier met haar te drinken. Ze vroeg: „Een bril?" En als ze verbaasd was. toonde ze het niet. „Nee. Ik heb mevrouw Mallow ette lijke keren zien rijden maar ik weet zeker dat ze geen bril droeg." Ze 2weeg even. „Dat kunt u uitschake len," zei ze toen. „Uitschakelen? zei Torrant beleefd en haar blauwe ogen keken hem brutaal aan, „Mijn beste man, het is toch dui delijk dat u geen huis zoekt. En het is even duideiijk dat u geïnteres seerd bent in ae Mallows. Natuur lijk," vervolgde ze, haar zogenaam» ken dwaas. Simeon zei in de 6tilte: staken ze de weg over en Torrant „Gerald kennende, moet ik toegeven dat dit waar is," maar er was iets van spijt m z'n stem en een zekere kon houden de temperatuurwisseling reserve. van haar stemmingen te meten. Torrant stond op- Hy voelde zich Het irriteerde hem grenzenloos. Kort af hij blindemannetje speelde en met af zei hij: „Je moest maar wat gaan een doek voor zijn ogen een paar slapen." En Maria antwoordde even keer rondgedraaid was. Hij zei: „Het kort: „Ja dank je, dat ga ik doen." maakte dus niets uit, dat mevrouw Mallow die avond haar bril niet blik onmiddellijk weer af. Zwijgend de vriendschap voor Annebelie Blair staken ze de weg over en Torrant rustig terzijde schuivend, „met zon voelde, dat ze zich innerlijk weer van testament en zo'n ongeluk wordt een hem terugtrok. Hij wou dat hij op mens nieuwsgierig." Het schokte Torrant, ondanks zich zelf. Hij was er plotseling van over tuigd dat hij alle mogelijke inlich tingen van haar los zou kunnen kry- gen als hij het op de juiste manier aanpakte en dat ze 't prettig vond open kaart te spelen, „Maar ze heeft 't niet gedaan^ De deur ging achter haar dicht en alsof het een teken was, ging op - ----- =--• had." En Annebelie antwoordde hetzeifde moment de deur van het zei mevrouw Kirby spijtig, „ze heeft vriendelijk: „Ik heb er geen idee van Mallow huis open. Annebelie Blair hen niet vermoord, bedoel ik. Het ii en Simeon kwamen tevoorschijn. Ze onmogelijk." zei iets over haar schouder en de heldere vrieslucht bracht haar voor waar mevrouw Mallow haar bril ge laten heeft, maar nee meneer Tor rant. het zou niets uitgemaakt heb ben." Ze zei het niet omdat ze vertrou wen in Annebelie stelde, hetwas den duidelijk over: „Ik ben wel gewoon een logische gevolgtrekking. Weer hing er 'n moment die dood- weer in orde, m'n hoofdpijn is Torrant vroeg zich af waarom hij er 1 c-tïitö in i-qmai- QimAAn Wat (rïeco inpM ooit omheen gedraaid had. „Goed, se stilte in de kamer. Simeon zat minder. Wat frisse lucht,v bewegingloos, zijn aandacht was bij- Had ze zijn gedachten gelezen? zei hij, „het is onmogelyk. Dan zn- na tastbaar. Maria stond koel en na- Had ze gevoeld dat hij terug wilde ten we nog met het testament, denkend haar gastvrouw aan te sta- komen? Hij glimlachte toen hij in Paulette haalde haar schouders op. ren. En Annebelie, onder de druk de Renault stapte en de grijze auto „Dat hoeft niet zo ingewikkeld ta van die ogen en de stilte, draaide weg zag rijden. In ieder geval wist zijn." Haar ogen waren hatd. ,.Me- ze niet hoe geduldig hij kon zijn als vrouw Mallow was een mooie vrou^v zich om en verschikte een klimop blad in de vaas op de schoorsteen. hij een plan had, want dat had hij en haar man was het type van d® zelf niet geweten. Hij had twee rechtmatige eigenaar. Als hij ,ont" Het blaadje knapte. Het gaf nau--=- - welijks enig geluid maar het drong vreemde reacties gezien toen hij over dekt zou hebben, dat ze een verbou- dwars door het harnas, dat Torrant de bril van Louise Mallow begon. had gedragen sinds de dag toen hij Zou er *n derde komen van de vrouw uit de spreekkamer van de dokter die, naast mevrouw^ Partridge, het dit geen werkelijke theorie was. maar in Greenwich was gekomen. - ding hadZe sloeg haar ogen neer en Torrant had 't. gevoel, dat meeste met de Mallows te maken een platvloerse kwaadsprekerij. Hij wilde plotseling dit huis uit had gehad? Naast mevrouw Part- Hij wilde weg om terug te kunnen ridgeniet de veiligste plaats op - u late zat er toch meer achter? Hij moest ineens weer aan die avond denken komen. Zonder pretenties en alleen- de wereld. Vijf minuten later stopte toen mevrouw Kirby met haar hana hij voor het groen met witte huis op haar hart in liet r.-«, van de Mal- van Paulette Kirby. HOOFDSTUK Ifl Buiten, maar nog roekeloos dicht bij de deur, zei Maria: „Het is nogal logisch, dat ze 't ons niet ver; 0.. lows had gestaan en deed of Mevrouw Kirby was thuis. Ze zag emorm geschrokken was. Maar de er fris en competent uit. Hard als deur van de slaapkamer van Anne- ijzer, dacht Torrant, onder haarluch- belle was open geweest teld zou hebben als Louise haar bril tige, nonchalante manieren. Hij had eest... (wordt vervolgd'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1