h daite miim Stilte rond conflict over CAROL DAY Egyptische agenten in Tunesië gearresteerd jfeaifi'liRANIC .GODWIN! Televisie-uitzendingen beperkt tot twee uur Volksfront in Finland? FLN-leger Menzies wint in Australië THEEPOT-¥ELP®N>»-THEEP©V m i m Enkele dasen na Eliil!!E!"iiil!il!31: CDU en SPD boeken winst "AKKERTJES" Géén Russische memoranda: Nog steeds geen opzegging van het statuut Schilderijtjes uit museum gestolen Rijn voert veel afval mee Groei ITeklerzic ruien en politie Songfestival in aantocht .Reclame w Voorts Incidenten in Vanavond SAINT NICHOLAS IN HOLLAND Prijs slechts f 1.50 pAKtftn-nttnr; NIET per week maar per maancl [UKUNT UÏÉLP e.ËLUXWENé6N/DlT IS TOCH" L) VALT BU HET KIND IN DE ALTE DWAA5! SMAAK EN U6CHÜMT /IK....LATEN WE OOK M06AL WAT W - «riftER MAA« OVER J ORUK OP M'JN BROEPJRtlOPHDüDEN TE MAKEN- >?rrTï[itï^t^^LpAAft KOMT S - ^teT-igAÜL. JE WAS. VOORT06PPELUK^\ IN OE SHOW, UEFJÊ .JE 1A& ER ÊttG LEUK Birr/ I WILT U ME ER WERKELUK VAN ISESOHULOlGEN DAT IK JENNIFER TEGEN U OPBTQQK DE DWAA5 IS ECHT VERLIEFD OP I^^^HDAT schünt m$&* U INDERDAAD TE W006N.TE OORDELEN NAAR D£ GEMENE MANIER WAAROP IE OVER M'J AAN U &CHREEP I iriTl/ttErt QPMQRrOHS FAm Htt j0rt&£rtf...6MN JULLlt Mtt. £tn DTE.I PAARDE U HALEN - J :H£TD6££ff ZWtMOti-'- HtT WOflDf G0££) btSTttD GÉ.L0. JA,K/CK JQM3EN. UJ£ HEBBEK^ enkele sfAcs/r/ee W^w"wt! projecten opstapel ]Mdf -~Jl STAAN.'*1 'F/N SPROET T !K HEB ER EVf/T C.l^RWVL KICK \jjmt TCRjJG IS IN Z'N OUDE BETREKKIN ALS INSE- iNieURBVDe FlR/AA VAN ZVN JEUGDVRIEND I sproet Mwsu/mp. •HUN TERUGKEER VQElEN C€ VJILSTRA'S ZICH REEDS ALSOFZV nooit zyN Weggeweest. ^T/-ROB> EN-RLiDl 17 'zitten U1EER.OP Ys \y l ve schoolbank en K-- l. oannie wyoTZiCH u>-a tap -feLV^OEDIGAAN Y/T^ fe ^AAR-HÜISHOUP1NC5j\w- {Advertentie I JU.) Cdp/i tifd iroor GRIEP BONN. Zondag zü" in licsscn en Beieren verkiezingen voor de landdag gehouden. In Hessen boek ten zowel de socialisten als de chris ten-democraten winst. Soc. dem. 46.9 pet. (42.6 in 1954); CDU 32.1 pet. <24,1); Vrije Dem. Par tij 9.5 pet. <20.5)Vluchtelingenpartij 7,4 pet. <7,7); Duitse Partij 3.5 pet. (1,2); Duitse Rijkspartij 0.6 pet. Alleen de eerste vier partijen zullen in de nieuwe landdag vertegenwoor digd zijn, ïn Beieren was de uitslag; CDU 45,6 percent; Soe. Democr. 30,9 per cent; Vluchtelingenpartij 8,1 per cent. Van.de ruim 6'miljoen stemge rechtigden Rebben er 4.790.000 hun stem uitgebracht. (Van onze correspondent) BRUSSEL. De ontreddering van hét openbare leven van België is I nog vergroot door een tramstaking, die vrijwel al het forensenvervoer in j België ontwricht. De talrijke tramlijnen, die de Belgische voorsteden met; de grote gemeenten verbinden, liggen stil en de mensen trachten met eigen vervoermiddelen naar hun werk té komen. Hel aantal tramlijnen in België! Is veel groter dan in ons land: wie bij ons per bus naar de stad moet vaar hij werkt, gaat in België met dc tram. Bovendien zijn er in België ver- houdïngsgewijs veel meer forensen dan in Nederland, Van vandaag af zijn zeker meer aan 700.000 arbeiders genoodzaakt stil 'te zitten. Dat betekent dat' aan steungelden alleen meer. dan zes tig miljoen franken per dag moet worden uitgekeerd. De voorgaarde stakingsdagen hebben naar schatting reeds meer dan honderd miljoen franken' gekost De rantsoenering ven elektriciteit heeft ook de te levisie bereikt. Deze mag niet meer dan twee uur per dag uitzenden. Dit is voor! de weekends waarop Pas op voor gricpbacillcn In de drukte van tram en trein, bus halte en station". Als U rillerig thuis komt vlug'n"Akkertjc" ne men; "Akkertjes" bevatten pijn- verdrijvend, koortsverhelpend actief micro-poeder, dac sneller in dc maag oplost, zonder dat cén korreltje verloren kan gaan. Een "Akkertje" glijdt gemakkelijk naar binnen, naoat V het even in water hebt geweckt. Voor U geen tijdverlies door griepverdriec dank zij "Akkertjes" flitsen uw klachten neg! {Van onze correspondent) BONN. Tegen de verwachting in ïs de Sow jet-Unie er gedurende bet weekeinde niet toe overgegaan het viermogendhcdenslatuut van Eerlyn op te zeggen. Vrijdag bad bondskanselier Adenauer nog in het openbaar mee gedeeld dat volgens Inlichtingen, die hij van de Russische ambassade in Bonn had ontvangen, de opzegging zaterdag zou plaats vinden. De com munistische radiozenders in Oost-Duitsland deelden nog in hun nieuwsuit zending van zaterdagmorgen mee dat de opzegging diezelfde dag te ver wachten was. Ondanks dat ls het gedurende het hele weekeinde stil ge bleven in Moskou. een bezoek aan Berlijn waar hij langdurig besprokingen voerde met burgemeester Brandt en de senaat. Na afloop deelden Von Brentano in een persconferentie en Brandt in een radiotoespraak mee dat zij het in alle opzichten eens zijn en dat Berlijn en Bonn de komende dagen nauw met elkaar, in verbinding zullen blijven. De Westduitse regering onderhoudt een levendig diplomatiek contact met de NAVO-landen en in het bijzonder met de "Westelijke Grote Drie. De woordvoerder van bet Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag verklaard, dat ër geen plannen zijn voor een con ferentie .van de ministers van Bui In Bonn en Berlijn kan men ver schillende interpretaties horen, om trent de redenen. Sommigen zien hierin het bewijs van de „voortreffe lijke regie van Moskou in de zenu wenoorlog tegen het Westen". Anderen menen dat het hiér alleen een gebaar tegen Adenauer persoon lijk betreft. Adenauer en Smimow haddenimmers afgesproken dat zij geen médedelingen over hun onder houd zouden doen. Om die reden had men Adenauer wtilen straffen door zijn uitlatingen te logenstraffen. Alle interpretaties hebben gemeen dat zij er toch wel rekening mee hou den dat een Russische stap inzake Berlijn nog steeds teder ogenblik kan worden verwacht. De minister van Buitenlandse Za ken, Von Brentano. bracht zaterdag AD2 EN PROVENCE Uit het museum alhier 2yn twee schilderij tjes van Van Dyck, ter waarde van 00.000.— gestolen. Hun formaat is ongeveer dat van een prentbrief kaart. Dezelfde schilderijtjes werden ook In 1930 gestolen. Ze werden later ontdekt ïn de winkel van een anti quair, die ze aan het .museum terug gaf. normaal meer dan zes uur wordt uitgezonden, een aanzienlijke be- j perking. De bioscoopdirecteuren die i wel tot de zwaarst getroffenen be- horen, hadden reeds lang aange- d' or.gen op een stopzetting der ie- levisie-uitzendingen of aan het her- - openen van hun bedrijven. In dat laatste op2icht kregen zij niet hun zin. maar do televisiebe perking is duidelijk een gedeeltelij ke genoegdoening. In Brussel zelf kon men voor zover het om de tramstaking gaat, zeggen dat van morgen vroeg het autoverkeer aan zienlijk drukker was dananders. Afgezien van het economische en sociale aspect van deze stakingen is de politieke situatie voor de nieuwe katholiek-liberale regering- Eyskehs moeilijk. Men verwijt de munster van Sociale Zaken Behog- ne. dat. hij te slap is opgetreden en dat hij nauwelijks meer heeft ge daan dan de eisen van de vakbon den aan dc werkgevers doorgeven. Deze stakingen worden niet alleen gesteund door de socialistische vak benden die geen binding hebben met het kabinet-Eyskens, maar evenzeer door de katholieke bon den. Verscheidene kranten schrijven dat minister Behogne te zeer gebon den is aan het katholieke vakbonds wezen. De onderhandelingen staan ondsr leiding van premier Eysfcens zelf, terwijl sinds enkele dagen de in- I Rennies net oeproetde ftuddei. gewoon vioed van de liberale minister van I laten smelten op de tong, en alle Leed is Economische Zaken Van der Schue- I geleden, omdat af dat overtollig maag- ren is toegenomen. De samen'wer- onmlddelhik wordt geneutraliseerd king lossen de socialistische vak. V"Wn '.«SgtSf 3ÏÏL& SffiSSS honden en de katholieke is even-^«^gJbPel In 82 landen over de hele BONN. Ter hoogte van Bonn, waar negen miljoen kubieke meter Rijnwater per dag langs stroomt, heeft men dit water op z«n bestand delen onderzocht. Men heeft vastge steld, dat daar onder meer dagelijks 5.000 m3 modder, 25.000 ton zouten en twee en een halve ton carbolzuur passeren,. Volgens het. officiële rapport is in de Rijn en irt talrijke andere water lopen de stroom niet sterk genoeg om al het huis- en fabrieksafval, waar van het volume steeds toeneemt, mee te voeren. Mdnerfentie I-ALJ V dooft de Zuur brand onmiddellijk. En daarmee ook de pijn. Simpelweg ëea of twee Rennles... eens van politieke betekenis. AJ U Opa Kip te Dreicchor over- J leden is, volgt de heer W. H. Kostering te Delft hem op in de po sitie van oudste mannelijke iniooner van Nederland en het treft wel toe vallig, dat er juist zaterdag in de woning van opa Kostering aan de Delfgauwseweg groot feest kon zijn, i omdat hij nu op zijn beurt die dag de leeftijd van 107 jaar heeft be reikt. Verleden jaar docht hij zelf nog dat hij dat niet zon beleven, want toen teas hij lelijk ziek aan longontsteking. Maar hij is nu weer iCiCliUI.' vmi Lit: lUiJliaiCJLa VrWl uui- tenlandsc Zaken der Westelijkef« -'^rdao lairykc geluk- Grote Drie wensen vn ontvangst nemen, wnarby n atuur lijk flie van het gemeente bestuur niet ontbroken. wereld Negen van de tien 'uurbrand- 1 ij dei's Rennen Rennles - tien van de tien gebruikers dwepen ermee, zweren erbij - witten met zander. Om de won dervlugge baat, om de lekkere smaak en., omdat Rennles zo onopgemerkt te slikken' zijn - zonder water of wat ook. ONDANKS een wat teleurstellend eerste optreden' van de Weekend- show-girls mag de regisseur van de AVRO-weekend-show best tevreden zijn over de uitzending' van zater dagavond. Rens van Dorth -wat- aar zelend in dit programma begonnen weet zich zo langzamerhand, met de nodige bescheidenheid, tot de cen trale figuur te maken. Ai houden toe- clan niet van puntmutsen- en vast geplakte baarde-1 ot, z'n optreden mét de girls was goed en het duo met Eve Bostcell zelfs subliem. Jammer, dat deze artieste voor haar solo-op treden Zuidafrikaanse liedjes koos. Van goede regie mochten toe genie ten bit de .praktijken" van de zak kenroller Boris Borsuks. Het musi ceren van het cocïctail-trio was .zo als aityd, vlot en goed. A. .1 KUNNEN helderzienden de poli tie hulp verlenen bij het ophel deren van misdaden? De- Biltse. in specteur van;, politie mr. dr.. F. Brink, onlangs gepromoveerd op een proefschrift over deze materie (Zijn oordeel: In het .algemeen zeer scep tisch) spreekt hierover dinsdagmid dag voor de AVRO (4.004.15), OP 11 maart van het volgend jaar wordt .het vierde Eurovisie Song festival gehouden. In Cannes, want dat is een eer die te beurt valt aan het land, dat op. het voorgaande festival de erepalm verwierf. In dit geval Frankrijk dus door de zege van Andrc Claveau met „Dors mon amour". 1.7 februari a,s. is de nationale finale. Piet de.Nuyl jr. zal/ evenals dit jaar, de produktie in handen hebben ciY ook zal het Metropole orkest weer voor "de begeleiding der solisten zorgen. 31 december van dit jaar is de sluitingsdatum voor het inzenden van liedjes; Een Amerikaanse fabriek: van synthetische wasmiddelen, ^bedacht voor 'de TV reclame met vier ge dresseerde parkieten deze show: Parkiet I toont de kijkers.een vuil stuk kleding. Parkiet II stopt het ih een was machine. v Parkiet III toont het opnieuw, maar nu zo blinkend' schoon, dat alle kijkende huisvrouwen moeten hebben uitgeroepen: „Ik dacht dat mijn overhemden wit waren, tot dat,...'' Parkiet IV toont een kaartje met de naam vdn het wasmiddel. Gevolg: de dierenwinkels kunnen de volgende dag met geen, mogelijk heid de vraag naar parkiéten aan. Slaanda" 24 nnv. "1038 (Van onze correspondent) KOPENHAGEN. - De druk óie Rusland op Finland'en het doo'r öc sociaal-democraat Fagerholm geleide kabinet uitoefent, is nu zo sterk ge worden dat men met eert spoedizë val van de regering rekening- c,Get houden. Er bestaat een gerede kans dat de Boerenpartij die tot de hui dige coalitie behoort, een soort volks front zal vormen roet de communis? ten en de afgescheiden socialisten. De Jaatste beslissendemaatregel van aë Russen is dat zij 20n.der zich eerst volgens internationaal ge- bruik tot bet Finse ministerie van Buitenlandse Zaken te wenden rechtstreeks aan de Finse exporteurs hebben meegedeeld dat Rusland geen goederen meer uit Finland wenst te ontvangen zolang Finland niet door - een vergrote afneming van Russische goederen de handelsbalans in even wicht brengt. Dank zij Theo Uden Masmans „Hits aan de spits" van zaterdag avond j.l. kunnen we melden dat hit aller hitten in ons land nog steeds is „Sail along silvery moon". En voor wie geen raad weet met de titel „Birddog" van. :dat wat wonderlijke Amerikaanse liedje: Donald Jones, vertelde ons dat een Birddog (eert vogelhond), de bij naam is voor een jongeman die een andere jongeman berooft van de gunsten van diens meisje. Een beperkt aantal vrijgezellen zal een eenzame Oudejaarsavond.be spaard blijven. De AVRO is voorne mens hen uit te: nodigen in de stu dio voor het speciale TV-program- zna, dat die avond o.m, wordt ver zorgd door .de revue van. Renë Sleeswjjk. Hilversum t <ncrv> Het eerste deel van een hoorspel In. twee #f- let'eringen naar de roman „Goud"" van Marie de Xnnnoy (5.309.35). Over Mozart spreekt Jaap Geraedts. <lo.l5~ 20.45). HILVERSUM II (AVRO) De Radio- scoop, dezekeer geheel gewijd aan Frankrijk, opent met een toe spraak vau de Franse ambassadeur In ons land, minister Üljlstra en commen tator Hiltcrmann zullen het hebben over iTiter-Eurupese en ins mede Krankrijks problemen Een «waar avondje flos? Neen, want Jetty Paerl zal chansons Lookthere ts the steamer from far away lands It bring? us St. Nich'las He's waving his hands. Sinterklaasliedjes in het Engels vindt u in het alïercharmantste boekje 3e drufc Samenstelling; Theo Ramaker Op kunstdrukpapier vervaardigd, aantrekkelijke foto's, kinderteke ningen, rijmpjes, liedjes enz; Het geschenk voor familie, vrien den en relaties in het buitenland' en voor uw eigen gezin Verkrijgbaar bij onze. loketten, agenten, bezorgers en de ;i boekhandel TUNIS. President Bourguiba heeft bekend gemaakt dat er ver scheidene Egyptische functionarissen in Tunesië zijn gearresteerd. Zij zon den contact hebben opgenomen met Tuncsiërs en Algerijnen met het doel Tunesië gelegerde eenheden. Zij had- j den volgens hem echter geen poli- tiek karakter gehad. Bourguiba kondigde dit weekeinde aan, dat Tunesië van plan is 'n lege»' van 20.000 man op de been te bron- gen. wat ook <le financiële moeilijk heden zullen zijn. In Tunesië vertoe ven naar schatting 8 00 tot 10 000 Al gerijnse rebellen. Bourgufoa kondigde aan. dat het Jiogo gerechtshof maandag het pro- ces zal beginnen legen de volgelingen Bourguiba ten val te brengen. Ook; van Salah be^ Joesset die bij hot, zijn verscheidene mensen aangehou- Egyptische kompiot zijn betrokken den, die de voorstellen van de Kgyp- 1 De gearresteerd Egyptenaren zullen tenaren hadden aangehoord. j later terecht staan. Het conflict tussen Bourguiba en Nasser blijkt thans ook onder de Al gerijnse rebellen door te werken. In Tunesische kringen was deze week verklaard, dat vijftien rebeflenoffi- eieren zijn gearresteerd, omdat zij een samenzwering hadden gesmeed om de F.L.N. het aanbod van gene raal De Gaulle voor onderhandelin gen over een bestand, te laten aan vaarden. Een woordvoerder van de Algerijnse nationalisten ontleende met klem berichten over tweespalt in het FLN-leger. Hij erkende dat er incidenten waren geweest ïn de in CANBERRA, Dc regeringscoa litie van liberalen, en plattelandspar- tjj ih Australië, die onder leiding van premier Menzies reeds negen jaar aan het bewind is, zal het land Opnieuw voor drie jaar lelden. Zij kreeg 'etzs duidelijke meerderheid over de Labourparty. De leider van de Labourpartij, dr. Evatt. verweet de liberale regering- Menzies, het land te willen ontwik kelen ten koste van -de kleine man; Tot zijn beloften behoorden dan ook een verdubbeling van de kinderbij slag. aanzienlijke verhoging van het ouderdomspensioen en andere sociale voorzieningen. Menzies noemde zijn tegenstander spottend „Sinterklaas" en vroeg zich «af waar al het benodigde geld van daan zou moeten komen. Geen ver betering in de sociale voorzieningen thans mogelijk "/onder evenredige verhoging van de belastingen, be toogde de premier en dat kon vol gens hem <ir Australische economic niet verwerkc* WAT ZUll Hfct fcfcfflARlAI Nt£,TW££ ófcWOflt paArdch..* BÉMfc 0RAVER5-» DAT Yiom Etp ftOOlt -v RACt £fcmARl6£ VDLBLOtDi LATtrtWtrtAAR&lfIWtM ÖAAft.» IK Wit WÊL'EtflJ) PRÊCIÊ5 H0R£N HOtjtMtVOOR. VIJf"TiGDUiZ£hD T£ DEN HAAG. - In onze krant van zaterdag staat boven het stuk over dc loongrens van de A.O.W., dieper 1 januari verhoogd wordt, een sto rende fout. De uitkering wordt met ingang van 1 november vijf en drie gulden p e r maand meer en niet per week, zoals de kop vermeldt. Jn het stuk zelf komt deze vergis sing niet voor. I GILBERT LS ROY i op de orgelbank van de radioscoop. zingen, we bezoeken Yvrs 3Iontand tn l'Etoile, we gaan niet Jan Hrusse ste den en dorpen In en wie in Pari)* \?el eens )»et Gatitnont. Paiacc Is binnen eHopen ontmoet vanavond nóg een be kende, n.l. Gilbert Ie Itoy. Uchalvp op de orgelbank van dit theater heeft hij roem verzameld met '•rceleoncerten voor de Franse Radio, die hem ook kent als dier jockey. Van- avond zal hij uiteraard met Franse muziek excelleren np het AVRO- oreel. Tot besluit van deze Radioscoop uiteraard een Frans stnk „On demands une vicöme" behandelende de emoties bij het achterhalen van een door een apotheek ïn oen recept gemaakte foot. „Op zoek naar het slachtoffer". Televisie <kro> sportactuaiitestén nieuws uit toneel- en filmwereld en' daarna „hooggeëerd ptibllek'*: 1 een directe reportage van de „Man* resa-show" uit Venlo. Circus: met ent- 1 ge grote roofdiernummers! 'prrenrie t IW 39 Hij zei langzaam: „U was die avond iu de kamer van Annebelle, niet waar?*' Ogenblikkelijk vervloekte hij zichzelf, want mevrouw JCirby zette grote ogen op en begon hartelijk te lachen. „Mijn beste man., ik ben geen pottekijker. Ik heb u trouwens verteld. „Ja, dat u uw geboortebewijs no dig had en dat het daar op de zol der lag, omdat u er thuis geen ruim. te voor kon vinden. Ze knikte. „Het is echt geen do cument, dat ik voor m'n plezier be kijk. En nu, meneer Torrant, hoe boeiend dit alles ook is. ik heb werk te doen." Ze draaide zich om. zette haar ,bril op en pakte een stapel papieren uit een la. Torrant nam zijn hoed en stond op. „Weet Annebelle," vroeg hij vriendelijk, „dat u de sleutel van haar huis hebt?" Ze zette onmiddellijk haar stekels -op, er was niets meer over van haar kameraadschappelijkheid. Ze keek Jhem ijzig aan. haar hoofd achter- i over, in naar hele houding iets van tijd. dacht Torrant: mevrouw Kir by j ontslaat een dienstmeisje. „Nee," zei Jze. „dat weet ze niet. Maar het lijkt i me niet tactvol dat naar voren te brengen, meneer Torrant. vooral om dat wij allebei heel goed bekend zijn roet het feit, dat ik de voordeur .heel stevig achter me gesloten had die bewuste avond.!' Torrant stopte nog twee keer in de stad. Eerst bij het. restaurant om een sandwich te eten. Hij bestelde ham, maar het bleek dat de kok een {niéuw dier ontdekt had. Toen bij een groot, wit huis met 'n zwart-wit uil- [hangbord. Hij was er al een paar troaal langs gekomen sinds hij ui jChauncy was. Het zag er altijd licht en gastvrij uit, ook als de rest van het stadje sliep en donker was. Maar pas óc laatste twee dagen had het huis betekenis voor hem gekre- door URSULA CURTISS v-y gen. Hij liep langs het bord waar met zwarte letters op stond:Hts- sop's Begrafenisonderneming, en ging naar binnen. Een ernstige jongeman bracht hem1 naar de kamer Waar hij zijn moést. Torrant keek naar de palmen, de bloemen; 'het kaarslicht en de ge1 vouwen handen. Hij realiseerde zich nu pas, dat hij het gezicht van me vrouw Partridge niet wilde zien, dat hij als een kind 2ijn. hoofd onder de dekens hield. Hij dwong zichzelf te kijken en knielde heel even bij haar neer. De Mallows konden hem nog meer vertellen. Er was geen twijfel aan wat er met Martin gebeurd was en met de vrouw in deze stille, akelige kamer. Zijn blik dwaalde door het vertrek en pas toen zag hij de bloe menweelde. die apart'stond van de andere bescheiden1 bijdragen. Het was een grote mand witte rozen, die net open gingen. Hij haalde het kaartje uit de enveloppe en las; „Met diep meegevoel. Annebelle Blair." Van moordenaar aan slachtoffer. Witte rozen Bijna zonder te denken, nam hij de mand en liep ermee dc kamer uit. Even verder was nog een deur. En ook hier waren kaarsen, bloemen en palmen en er stond 'n klein groep je vrouwen1 bij de baar. Torrant zette de mand met rozen vlak bij de ingang; Hier was de bloemenpracht tenminste geen be spotting. zoals bij Sarah Partridge Voor hij wegging, hoorde hij een vrouw fluisteren: „O. wat beeldig." En-een ander zei: „Annebelle Blair. Dat zal:.wel een van die nichten uit New Jersey zijn. Vergeet niet te schrijven hoor, ze hebben allemaal hopen geld." Toen reed ..hij weg. Naar de Van- guardstraa't. Hij zag nog steeds het dode ge zicht van mevrouw Partridge op het witte satijn, een vreemde foto montage over Martin heen. Nog dui delijker zag hij het klimopblad bre ken onder de hand van Annebelle, het zweet op hetvoorhoofd, het langzame wegbrokkelen van haar zelfvertrouwen 'n opkomende angst. Nog geen twee uur nadat bij bet verlaten had, klopte hij weer aan de deur van het Mallow huis. Zou ze opendoen? Torrant was er, vreemd genoeg, wel zeker van. verstopt je niet voor kiespijn en ie doet je ogen niet dicht als er brand uitbreekt. Je bent gedwongen op te treden ais je wil leven en veilig wii zijn. En Annebelle bad heel wat geriskeerd voor baar huidige situa- tie... a De deur ging. open en ze stona voor hem, haar wenkbrauwen opge trokken boven haar lichte ogen. „Ja, meneer Torrant?" Het was een aardige poging, koel en een beetje verbaasd. Torrant hep rustig langs haar heen naar binnen. „We zouden nog eens een lang ge* sprek over Martin hebben, weet ,u nog wel juffrouw Blair? Of niag i» Annebelle tegen u zeggen?" Ze staai*de hem aan als een «tenen pop. Hij trok zijn' jas uit, legde hem naast zijn hoed op de sofa en gmg- zitten of hij voorlopig niet van plan was te vertrekken. Hij ::ei: „Ik ken de Martin zo goed, "dat ik bijnat gevoel héb u ook tè kennen." Zijn glimlach sprak boekdelen. Annebelle Blair glimlachte met. Haar gezicht was uitdrukkingsloos toen ze op het uiterste puntje van de sofa ging zitten. Ze bekeek haar handen en zei: „Hét is een jaar „e leden dat Martin stierf en eigenlijk, meneer Torrant praat ik liever mes over hem." i.„„- „Meent u dat?" Hij keek naar haar - neergeslagen ogen, de kringen er on der, haar vingers, die ze onbewust in elkaar strengelde en hij bedwong met moeite zjjn opwinding. „Dat een teleurstelling, want daarvoor E>ejx ik naar Chauncy gekomen. Om over Martin te praten en over zijn dooa. De donkere kamer scheen z n adem in te houden. Langzaam hief Anne- belle haar lege lichte ogen op e» keek hem aan, „Wat valt daar over te zeggen? Dat Martin een verschrik* kelijke angst had voor een bepaata soort ziekte, Dat wist. u. Hij koii net niet verdragen toen hij die kreeg en 'nam een dodelijke nae- veelheid slaappillen. Wat is er nog meer te zeggen?" (wordt y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1