Afscheid van de politiek Mr. Burgers zeven punten m PISS vm c r c iMdüM CAROL wÊÊmÊrnÊmmËM EEG en FAMA bieden brede perspectieven Het versje psn's^ iffls igrsss' ^«?^ss,-gewed*n rael Se&ctape Seêétofie Geen bomen vellen, dan terrein dicht door t" SPROETJE SPA Dinsdag 25 november 1958 CHOCOLADE! DK eerste romle vgn de franje verkieiinsen heeft nog maar weinig iifjifvaardigdt'it opgeleverd: maar wel heeft ze een tamelijk duide- fïjk bctifd gegeven van efe gezindheid der kiezers. Kiezers, dat rijn niet alleen degenen, die dc moeite hebben willen nemen om hun stem uit ie brengen'het zijn nok de thuisblijvers, Men zou de zaken ver keerd mirMelb-n done groot verschil te maken tussen de stemmers en de tbnishliiveis. He kiezer, die hef net nie| helemaal de moeite waard vindt om een si»-mhUir-t in te vullen, en do kiezer die het. nu ja, toch maar even doet, ontlopen elkaar niet zo veel. Het gemis aan geestdrift bij hen. die wel de gans naar het stemlokaal hadden ondernomen, blijkt uit het aantal ongeldige stemmen: een kwart van hel totaal. Van elke vier kiezers was er één niet opgekomen: en van elke vier stemmers deed één het niet goed, opzettelijk of onopzettelijk, maar in elk geval vooral uit onver, scftilligheid. Hei is alsof de kiezers hebben willen zeggen: wij hebben onlangs toch ja geantwoord voor de Cautie, waarom ons nu opnieuw lastig vallen! jDe apathie.was trouwens in.de dagen voor rle verkiezingen zeer duidelijk aan hef licht gekomen.. F.r waren vergaderingen genoeg, maar mensen kwamen er niet. Alleen -en militante figuur als Mendès-Francé genoot enige belangstelling, maar klaarblijkelijk geen belangstelling van cle goede soort, want zondag was. hij één van de weinigen, die toen al defini tief de kous op de kop hadden gekregen. Een veeg teken, zo mag men het wel noemen, deze ongeïnteresseerdheid. De GauJle kreeg zijn ja indertijd ïnet grote meerderheid; nu verwierven degenen de meeste stemmen, die betbest aaunemelijk hadden kunnen maken, dat zij vrienden en aanhan gers waren, van de grote generaal. Of is het zo nog niet helemaal goed gesteld? Hebhen die afgevaardigden niet de meeste «temmen gekregen, van wie de kiezers-verwachtten, dat zij hen met rust zouden laten? GROOT zijn zonder hinder,.glorie zonder offers, dat is vat velen in Frankrijk wensen. Zij houden er van in een gerespecteerd cn gevreesd land te wonen, maar het moet hun geen moeite kosten, om van geld maar helemaal te zwijgen; want wat heeft'de overheid met ban eerlijk verdiende inkomen te maken? Van deze verkiezingen gaat de boodschap uit: zorg, dat Frankrijk belangrijk blijft en zorg, dat Algeria niet verloren gaat, maar laat ons er verdet in 's hemelsnaam buiten. Wie dat wil, kan .er zoiets als een afscheid aan de politiek in zien. Zijn er geen lichtpunten? Laat ons eens het nieuwe parlement bekijken, soals zich dat thans aftekent. De communisten zullen er slechts weinig ietels in hebben, en de Poujadisten zijn ook verdwenen. Wie met voldoening wil vaststellen, dat de extremisten dus goeddeels zijn opgeruimd moet er aan denken, dal de beer Soustélle op zijn wijze ook wel degelijk een 'extremist is; en zijn club, die rich-na ai als aanzienlijk laat aanzien, zal ■volgende week nog een grote versterking krijgen int Algerië, waar maar ■weinig gematigden hebben gecandideerd. Van de midden-groepen hebben de radicalen en de katholieken van de M.K.P. al veel veren gelaten; zoals de zaken nu lijken, zulten zij volgende week tot kleine groepen zijn terug gebracht. Dc enige partij van links, die het er waarschijnlijk nog dragelijk «fbrengt, is de socialistische. Het is de partij van Guy Moliet, op het ogenblik misschien de engste medewerker van de Gaulle. Een-grote rechtse regering en een tamelijk sterke socialistische-oppo sitie? Het was misschien nog de beste oplossing; en een optimist zou er de aankondiging in kunnen zien van een twee-partijenstelsel. Maar men mag de dingen vooral niet te optimistisch bekijken. De taak van deGaulIe is niet afgelopen; hij zal (als president van de republiek) de rechtse politici en bovenal het volk tegen hun zin tot de daden moeten dwingen, die de tijd eist. En Iaat men goed voor ogen houden, dat de GauJle de democratie met kan redden. De Fransen zelf moeten hun afscheid van de politiek ongedaan maken. DE rede van mr. Burger op de z.g. Fakkeldragersdag van de P.v.d.A. wordt hier en daar uitgelegd als een aankondiging van strijd. Het is, geloven wij, juister, er een blijk van strijdlust in te zién. De P.v.d.A. maakt zich los van een solidariteit met de regering, die ze als al te groot heeft ervaren. Ze ontwikkelt eén aantal eisen Bonder zich al te vragen of die nu wel zo precies in het regeringsbeleid passen. De heer Bruins Slot gewaagde onlangs in Trouw van de onenig heid, die bij meende te bespeuren in deze partij. Ook hier is weer een andere formulering beter op haar plaats: veel groter dan de onenigheid toch was de onzekerheid., nu de binding aan het regcringsprogram een zo twijfelachtige zaak was géwordén. Van de verdediging in de aanval, deze bedoeling tekent zich duidelijk af in de redevoeringen van de heren Burger en Vermeer. Prof. Banning heeft een zeer opmerkelijke schets gegeven van de moderne problematiek ener socialistische partij, die niet meer in een mate als voorheen kan bouwen op de solidariteit van een tamelijk eeni'ormige aanhang. Er is een verschuiving van arbeiders naar middengroepen, van sociaal idealis me naar een koel streven naar maatschappelijke rechtvaardigheid. De «even punten van mr. Burger kunnen zonder twijfel wat leven brengen in de politieke brouwerij, de reële mogelijkheid van conflicten als ze inhou- den; maar op langere termijn zal datgene, wat prof.-Banning, de opvoe ding tot verantwoordelijkheid noemde, toch als nieuwe idealistische vlag de materiële lading moeten dekken. Advertentie 1 .M.J t 4fr-prfenMe I Voor diabetici en slanke lijn? In Amerika eniilefcle teetotal, «ra#row men ïn ie kek wereld cnthsuii«>} UI NEW YORK 150.000 Zwitsers hebben Hammarskjöld een verzoek schrift dc 2n toekomen, waarin wordt aangedrongen op dc vrijlating van ..verscheidene duizenden" Hongaarse I kinderen die sinds de opstand in i 1956 in concentratiekampen gevan- gen worden gehouden. De ontwikkeling van achtergebleven gebieden en 't ver schaffen van de technische en gees telijke uitrusting tot dj ver heffing van volken van nu nog primitieve cultuur za! van de hoog-bewerktuigde westerse wereld een enorme financiële en economische inspanning vragen. Men behoeft grr-r: re kenmeester van de eerste grootte te zijn om te beseffen, dat met industrialisatie in een economisch nog primitief be werktuigd gebied astronomi sche sommen gemoeid kunnen zijn; met systematische grond verbetering, bevloeiingswer ken, in toepassing brengen van moderne deels gemechani seerde land- en bosbouw- methoden, met het ontwikke len van een bij de nieuwe om standigheden aansluitende on derwijs- en gezondheidsappa- ratuur al evenzeer. Dit feit bevrijdt de landen van 'r Westen echter niet van de noodzaak deze taken toch ter hand te nemen, Noodzaak: omdat ïn onze steéds vol ler wordende wereld de produktie- ea pariteit noch de nieuwe markt mo gelijkheden der nu nog onderont wikkelde arealen kunnen worden ge mist. Noodzaak niet minder: omdat de ..ontwakende strevingen in die on derontwikkelde wereld allengs drin gender eisen stellen, sinds reeds her en der op 't Afrikaanse continent de grendels zijn gesprongen, welke de zwarte wereld afgesloten hielden van de modern -westerse cultuursfeer Wij zullen hier geen cijfer-lawine geven om de omvang der vereiste sommen nader te befiaten. Masr 't valt niet moeilijk in te zien dat dc bedragen welke nodig ïullen zijn, in de meeste gevallen niet door één en kele natie (gekleurd of blank) kun nen worden opgebracht. De eisen welke zich aandienen zullen slechts kunnen worden vervuld, indien de volken der modern-georganiseerde westerse wereld in gemeenschappe lijk overleg en welbewuste samen werking onder deze taak hun schou ders zetten en indien een gezonde, verantwoorde gedachten-wisseling wordt verkregen tussen het Westen en de leidende figuren der gekleur de volken. Negervrouwen In schllderachtlg-e kledij te Akkra r OEN de auto de stad uitreed, zei de man achter het stuur.: „Met dat g«.-menëór zullen we maar kap pen, he? 't Is Henk als je wilt." Graag," antwoordde Hugo. Hy uond 't erg geschikt. Want als je. pas i intense publiciteit, poet je." e.eit mrtfi-Tirt nn een reclamebureau, rit. tdHo-v, «tnAAn In dit opzicht is het van vérstrek kende betekenis dat het verdrag van de Europese Economische Gemeen schap de mogelijkheid heeft gescha pen tot een associatie met de E-E.G. van niet-Europese tanden en gebieden lussen de moerassen cn In de ver borgenheid der regenwouden leven de bewoners van zwart Afrika nog vol gens liet overgeleverde patroon van Vele voorgaande geslachten. welke mét de Euro-markt- landen bijzondere banden hebben, 't Uitdrukkelijke doel van deze associatie is „het bevorderen van de eco nomische en sociale ontwik keling dier landen en gebie den" en het tot stand bren gen van nauwe economische betrekkingen tussen hen en de gehele E.E.G, Hierdoor willen de deelnemers aan t EEG-verdrag, in de eerste plaats de mogelijkheid scheppen de belangen oil dc voorspoed van de inwoners dier landen te bevorde ren..." (art. 131 EEG-ver- tirag). Uit een ontwikke lingsfonds voor een periode van vyf jaar gesticht uit be dragen door de EEG-leden gestort. wil men sociale cn economische projecten fi nancieren. in overeenstemming met de locale autoriteiten en vertegen- denkt de EEG-overeenkomst o.a. aan het westen opgeroepen, 't financieren van sociale instellingen (ziekenhuizen, onderwijs-mrichtir.- gen. instellingen voor beroeps voor- lichting, technisch onderzoek e.d.) Dat het besluit van de EEG tot oprichting dezer organisatie zeker i niet te vroeg gekomen is. bewijst het feit dat in februari van dit jaar op' initiatief van president Kwama Ni, Ktoemah van Chana (een kiein jaar i dus na de vestiging van deze souve-1 reine Afrikaanse staat) in diens hoofdstad Accra een soortgelijk be- sluit genomen is. waardoor onder de i naam „FAMA" eveneens een ont-1 wikkelingsplan voor de Afrikaanse gebieden is gelanceerd, dat zich spe-, ciaal op de belangen der onderont-i wikkelden van de zwarte wereld1 richt. Voor de Afrikaanse wereld is in, dit FAMA-plan vooral belangrijk de i bepaling dat ook niet-leden van de1 Commissie voor technische samen- werking hulp kunnen ontvangen van! 't ontwikkelingsfonds. Van betekenis voor de niet-Afrikanen is dat. FAMA1 ook „buitenstaanderlanden" kan uit-! nodigen tot het verlenen van bepaal de diensten, of dat deze 't uitvoeren van een bepaald sociaal of econo misch belangrijk 'project zelf kunnen aanbieden,. By dit laatste heeft ongetwijfeld Nederland niet in de laatste plaats beiang. In de technische sector, zo wel wat betreft de uitvoering van belangrijke' werken als, onderzoek en advies ter voorbereiding daar van, heeft de naam van ons land in bepaalde delen van Afrika reeds een goede klank gekregen; ook op 't ge bied van landbouw- en veeteeltkun- dige activiteiten alsmede zekere so ciale voorzieningen liggen er projec ten in 't verschiet welke in de lijn van Nederlandse belangstelling en deskundigheid vallen en welker ver wezenlijking vla een gelukkig in el kander gx'ijpen van inspanning der overheid 'en uit de particuliere sfeer zou kunnen worden bereikt. In 't kader van deze serie kunnen, wij dit aspect slechts terloops aanduiden. Met name denken wij in dit verband aan de NOVIB, de Nederlandse or ganisatie voor internationale bij stand. die in 't raam van het zg. Ge- zira-project (betrekking hebbend op een gebied in de Soedan tussen Blauwe en Witte. Nijl) reeds plannen heeft opgezet, o.a. tot bouw en fi nanciering van oen station voor vee- verbetering in El Hudn (kostenra ming 400.000 voor vier jaren». Ook in het vlak der tropische we tenschappen in de breedste zin heeft ons land talrijke deskundige krach- ten. die hein cc gigantische ontwikkelingsarbeid irt Afrika nut-' tig kunnen worden ingeschakeld, ter wijl het beschikt over een tal van fa cetten bestrijkende opleidings- en onderzoek-aoparatuur, deels door de staat, deels door particulier initiatief geschapen Wageningen, Kon. In stituut voOr de Tropen. Afrika-Insti- tuut, volkenkundige studiecentra in Beiden, Utrecht en Rotterdam - dankzij welke Nederland ten volle in staat zal zijn, mede aandeel^te ne men in de in Afrika wachtende ont wikkelingstaken en daadwerkelijk bij te dragen aan de oplossing van de onderscheiden problemen, door BAARN Met ingang van zondag jl. is een ongeveer 5ÜO hectare groot bosterrein te Lage Vuureche voor wandelaars gesloten. Deze terreinen, die met hun hossen een aantrekke lijk recreatiegebied vormden, zjjn eigendom van jhr. F. R, Bosch van Drakenstein en freule Bosch V. Dra- kenstein. s De maatregel wordt in verband gebracht met een door de Baarnse gemeenteraad ingestelde verorde ning, waarbij het verboden is zon der toestemming van'het gemeente bestuur bomen té vellen. Deze ver ordening werd in het leven geroe pen om op korte termijn een einde ie. maken aan het kappen van bo men, staande by de ingang van-het gehucht Lage Vuursche, waarmee men op last van genoemde eigenaren reeds was begonnen. ren arbeider in die enorme chemi sche fabriek daar: Zijn versje leek op niksmaar zo'n gewone man kun je stralend van geluk met zyri teas- machine in de plaatselijke pers zet ten. En dan 't versje eronder. Dat is een maand op een reclamebureau zit, verwacht je niet/dat je chef het de corum al zal afschudden. „Laten we vriendschappelijk sa menwerkenvervolgde Henk, ,En een beetje lachen, anders wordt- dat vak van ons stom vervelend. Je hoeft me niets te vertellen ik denk net zo over de advertentie busines- jij. fk heb je verzenbundel ge Goed hoor. Daar moeten we nog :-- uiluoerig ouer praten een keer. Lu icat mezelf betreft ifc heb nog 'n treurspel in mijn Ja liggen, over Pe ricles. Ja man, zo'n gymnasium is nooit weg." Hp lachte. Een poosje reden ze zwijgend over 8e bredé rijksweg Hugo keek naar de polders en de bo men in de verte en voelde zijn ge dachten afdwalen. De natuur bracht hem. altijd zijn - kindertijd in herin nering. Vacant ie. Logeren. Wandelen met moeder. ,JZeg, die teksten van jou over de Verpleegsterszeep", zei Henk,Jk heb ze gelezen. Goed hoor. Maar je moet het begrip verpleegster toch nog 'n beetje meer glorifiëren. Zo iets vanzij, die altijd waakt". En finje voelt het wel „Ik zal ze nog eens bekijken," be loofde Hugo. ,JHeb jij „The Entertainer' gezien?" vroeg Henk Goed hoor. Meesterlijk gespeeld. En dan. die Osbom, ik hou er wel van. Trouwens die hele groep. Die jongens hebben wat te zéggen." Lange tijd praatten ze nu over li teratuur schoven elkaar Sartre toe en Brecht en Dylan Thomas. Ze wa ren het erg eens over alles, waar door een stemming van milde een dracht ontstond, die ook verliefden samenbindt. - „Als je nu zo'n wandschildemip ran Appel ziet., hè.'' begon Hugo, „Dan kijk je toch in een autonoom stuk ivcrkelijkheid, zonder fabel, na tuurlijk, maar .vFfier moeten toe geloof ik links", zei Henk ,Ja, zie je wel daar is een wegwijzer. Zeg we zijn er nu zó, dus laat ik je even brieffe: Je Weet: ...yi. a, we kuvveren nogal wat prijsvragen j -knoeien. Wat waar is dat is voor onze klanten. D*-. huishoudzeep -, inaar en daarmee basta."' heeft pas een hele grote gehad. Daar. j „Maar zo, kan.het echt niet." moesten de mensen versjes maken Dé man:stond op. Bijna plechtig over de verrukkingen van die zeep. zei hij: Flauwekul natuurlijk, maar ruim ,jifeneer, we Hebben het al die ja- 48000 inzendingen. De Jury heeft er ren ronder wasmachine gesteld. Die i 100 uitgehaald. Die.krijgen een was- paar jaar kunnen er ook noff wel machine. Nu hebben we het een» ^ij." beetje practisch verdeeld, dat snap Even later reden, ze, met de was- \je wel. De prijzen vallen over net machine achter in de wagenterug. - hele land. En 'bij arme mensen, ge zwegen. Ze hadden geen van want die praten er over met de hele tweeën "lust om her gesprek over 1 buurt. Das reclame. De tcasmachtne, j Appel en Osbom voort te zetten. !die achter in de wagen staat, gaan] we brengen bij een vent, die is al ja- j KRONKEL, Ze reden het stadje binnen. „Hij woont Rozenlaantje 5", las hy, in zijn agenda. .Eèn melkboer ver telde hoe ze rijdenmoesten. „Ja, tk sla Appel ook toel hoog aan," vervolgde Henk-,„maar aan letters rnoet hij niet beginnen." „Hier is 't Rozenlaantje al"sprak Hugo, „Kijk eens, allemaal villa'tjes." ,ja, dat zie: ik,'' zei dé ander, ontgoocheld. Wat verder, werd de straat srrial: ,,'t Wordt hier gelukkig al een beetje armer," zei Henk. Hij keek even verbaasd óp zij toen Hugo lach te; daarna herinnerde hij zich dat het komisch was en grijnsde óók. Nummer vijf bleek een krot. In de huiskamer zat een tanige, grijze ar beider, pijprokend onder een portret van Troelstta van zijn vrije zater dagmiddag te genieten. „Wat motten jullie?" vroeg hij wantrouwig. Henk had hem het blijde nieuws gauw verteld „Ja, met de pen heb ik altijd goed kunnen omgaan," sprak de man zelf voldaan. „En dat wordt nu dan ook be loond," riep Henk. „We gaan uiv wel verdiende prijs uit de auto halen. Nog een kleinigheid. V noemt in de eerste regel van utversje de naam van de fabriek waar u werkt en dan zegt u in de tweede: ,,'t werk is er reuze ongezond-" Nu wordt het versje gepubliceerd en dat is natuur lijk een beetje vervelend tegenover de directie, die bovendien nog een cliënt van óns bureau is. Daarom heb ik ,,'t werk is er reuze ongezond" veranderd in' „waar ik- al jareh-'ar- beid vond." Begrijpt u? Zo. En nu gaan we uiu wasmachine holen:" De man in de leunstoel schudde langzaam doch-vastberaden met zijn doorgroefd hóófd. „Nee hoorJL zeiifiij, iJ^ot kcin niet. Want 't is tCddrV't ls. daar reuze on gezond." - „Goed, maar 't gaat toch maar om een versje," sprak Henk luchtig. „Luister eens," Hep de oude, ik heb dat zo geschreven. En zo moet het blijven. -Ik iaat aan'mijn gedicht mus GëN IK GELOOF NIET DAT JENNIFER NOG VEEL VAN NAAft "ZAL VERWAGEN HET ZOU ME NiETE» VERWONDE - REM AUbZE ER OP N DAG VAN OQOR UIN6- ÏA Yo uAT XitT5T ._ÊN TOEN 2£ JE GEZEGD HAD DATJE HET K)ND TE GEN HAAR OPSTOOKT BE BCHULDtGDE EDÏTH j£ ER OOK NOG VAN DAT HET JE on Paul te doen XR'JGT'ri NIET DIE R> VAN MÜ- DJ HEB IK VAN CAROL GEKREGEN. WAAR OM ZOO IK »M DRAGEN TOPPUNT DIE VROUW 1b ZIEKE L'JK JALOERS «JDEEl'N K1HD VAN JOUW uEEFT'jD 0AT EEN —\J ARMBAND VAN EEN VOLWASSENE DRaaGT MAAR GOEO.OAN "ZAL JE VADER HEM WEL AF NEMEN AIS IK HET /HgM MORGEN VERTEL KijKeó,.>PflO£rje:! Ditmri DiBRUWr KRUK! Dé. BAA3 tn KOLOhtL aURW... )tWEtf HOfc 2£ ÊLKAAS fllTljD J/1 Dt HAREM 2lTftH... y HET BtLDOff WAfl WIÉ DOtT LRMrt AAN DE DRAVERIJ TtX? JA, DAT DOET HIJ AL 10 LAM6 IK -ME KAM HcfilHfitREN... AL5 Jé ER AANGEWEND 5ENT WERK )t H£f NIET EEND MtEfc. j NATOURLVK WORDT DE ZAAK NA ARCCPMCT ££M HElO>ROflK S-E- KLONKEN j»)E 6Ê2ICHTEN TJAdé-ES AUeSJWG/fAAR W Gü&> A/AK/CK. KJeveBBdTU wAmreöe/v jebezwmr p 2SCERE AVOND HEEFT VRIEND €EN BeiANö- -RVlKE 3E5PREKJNG /HET DE GROTE DRt£ VAM eeWCTVR/A over. zyM Nieuwe SEHI -PROF- COfJTRACT UAN DtttEREN STRALEN VAN tevredenheid, -ALS DE GPDTE vjoNtemiBimR narvp-bepaad ZVM HAND TEKENING ZET.' FOP €£N PRETTIGE sr ~aj datje Ql LATJC&URjGE \SAMENWemNG? T/WV< JUIST JA MÓU&APJ \C/JSSmAAX; PROOST. HAAR "Voor 1001 plakwerkjes (Advertentie LM.) kleefband kleefband bij uw kantoorboekhandelaar door ÜRSUIA CURTISS 39 dien niets van Simeon, af, hè, dat kwam er ook nog bij." „Nog maar één ding," zei Torrant Hij had haar schguders beet en teó'en het koude, uitdagende gezicht, drukte ziin vingers'diep in het vlees. .jU hebt hem vermoord, Annebelle." Zijn eigen stem leek als een echo terug te komen. Verward keek hij Ze sprong met overeind, ze bedek- neer op zijn handen naar het witte te haar gezicht niet met haar handen gezicht, dat nat was van zweet en ze toonde geen enkele andere emo- Hij liet haar los en 'iep naar de tie. Ze leek een beetje te bevriezen andere kant van de kamer. Hij hoor- op dc punt van de sofa. maar toen de haar ademhaling en het kraken zei ze rustig: „Wat een bizar idee, van de sofa. Toen hij zich omdraaide, meneer Torrant... maar niet onge- koud, uitgeput en een beetje misselijk, woon, geloof ik. Vrienden en fanii- stond ze bij de schoorsteenmantel, lieleden accepteren een zelfmoord dicht bij de deur. Ze ademde nog nooit. Ondanks de feiten." „De fei- onregelmatig, maar haar zelfbebeer- tcn," herhaalde Torrant. „Bedoel je sing had ze terug. Ze stonden tegen- daarmee wat Martin je over zijn over elkaar in de kamer, waar Gerald vacler vertelde?" en Louise Mallow zo kort gewoond .Ja." De lichte ogen keken hem hadden en waar mevrouw Partridgo een ogenlïük verrast aan. met een stofzuiger had gesjouwd. „Dat hij stierf aan een leverziekte?" „Zelfs al was dat allemaal waar. Inderdaad." zei Annebelle, nauwe- zei Annebelle Blair en baar stem Iijks hoorbaar. klonk overredend en beminnelijk. „Het is niet waar," zei- Torrant „dan nog had Martin geen zelfmoord grof, „en hij heeft 't je nooit ver- hoéven plegen." teld ook Maar het leek je een mooi Hier was geen antwoord op. Tor- verhaaltje, hè? Voor de dokter ver- rant keek haar sprakeloos aan en klaarde het alles toen je Martin vroeg zich af of deze vrouw enig 'er eenmaal van overtuigd had dat gevoel bezat. Een ogenblik geleden 'het leven afgelopen was voor hem. was ze hulpeloos geweest en doods- En familie was er niet. Dat. kwam ook bang, nu stond 2e alweer klaar om 9 goed uit. Zijn tante is gestorven voor 't op een accoordje te gooien, tik het land uitging en bij had nog „U bent in de war. meneer Tor reen oom in Engeland, maar die had rant," zei de doodleuk, „u hieLd veel geen contact meer met hem." Hij van Martin en zijn dood is een schok was er zich niet van bewust dat hij op- voor u geweest. Daarom zoekt u iets geslaan was maar plotseling was het achter zijn zelfmoord. Ik weet alleen gezicht van* Annebelle vlak bij het niet wat u denkt te winnen bij dit zijne, vervormd en vreemd als in de alles." bioscoop wanneer je te dicht bij het „Je mag raden.' doek zit Alle kalmte was uit hem „O, dat kan ik wel. Maar u bent weg. Hij voelde haar in elkaar krim- veel te intelligent om te denken, dat pen met de bewegingen van een u iets zal bereiken," zei Annebelle angstig dier. Hij dacht dat hij fiuis- Blair, „want dat zal u niet." Ze kwam terde maar zijn stem vulde de hele naar hem toe. Torrant zag. dat haar kamer: „Hoe keek hij Annebelle, ogen niet zo leeg meer waren. Het ais ie tégen hem zat te liegen? Zag was of ze uit haar schuilplaats kwam je Van hem, dat hij het niet kon ver- om te vechten. .„Martin was ziek. dragen centimeter voor centimeter Hij heeft cle slaappillen zelf gekocht, te moeten sterven? Of moest je hem Hij is terug gegaan naar een leeg er eerst van overtuigen? Dat bet wij- huis, dacht na over wat hu wilde fel ik. Martin was geen man om de gaan doen en nam ze toch in. En. i vrouw te wantrouwen met wie hy zei Annebelle. terwijl ze hem recht getrouwd was. En hij wist boven- in de ogen keek, „met al uw gepraat meneer Torrant, is er niets dat u kan doen." HOOFDSTUK 17 „Er zijn een paar dingen die ik wel degelijk kan doen," zei Torrant. Zijn slapen klopten. „Niet wat Mar tin betreft. Maar wat juu betreft." Annebelle wachtte af wat er verder zou komen. Ze hadden alle huichela rij aan de kant gezet, het was einde lijk een openlijke krachtmeting. Tor rant stak op z'n dooie gemak een sigaret op. „Ik ben een vrij mens, ik kan je overal achterna gaan. Ik kan ervoor zorgen dat je buren en ieder ander met wie je een relatie krijgt,, tot je leveranciers toe, op de hoogte gebracht worden van je ver leden. Ik zal uitgebreid vertellen hoe je weduwe bent geworden." „Dat gelooft niemand,'' zei Anne belle, maar het klonk niet overtuigd. „Je vergeet,*' zei Torrant docerend, „dat mensen heel erg graag het ergste willen geloven. Het brengt wat kleur in hun leven, vooral wanneer 't niet alleen maar praatjes zijn en als nog drie andere mensen met wie je te maken had, kort na elkaar ge storven zijn. Dat is toch iets heerlijks om over te kletsen. EN om met een boog omheen te lopen. Natuurlijk," vervolgde hij schamper, „kun je te gen me gaan procederen." Annebelle gaf niet dadelijk antwoord. Haar V:n'nd vertrok bij zijn spottende topn mar ogen met hun nieuwe schit- ii-nng, vernauwden, zich tot spleetjes. „Denk je nou heusbegon ze, maar Torrant sprak door, alsof ze geen- mond open had gedaan. ,,Qf ik kan naar die dokter in Greenwich gaan hoe heette hij ook weer? Ja Daviés." Ze ontspande zich en haar blik werd minachtend. „U weet toch wel, meneer Torrant." zei ze minzaam, „dat doktoren zich nooit bij deze dingen laten betrekken?" „Bijna nooit," zei Torrant kalm. „Maar toen Da vies me over 't „trau ma" vertelde, dat Martin opgelopen had door de ziekte en de dood van zijn vader, was hij duidelijk met een stokpaardje bezig. lie ben zeker niet de enige geweest tegen wie hij *t heeft gehad over ,.de indruk die het lijden van ouders op gevoelige kin deren maakt"Tussen haakjes, in dit geval was het kind zes en i winti g jaar. Da vies wordt zeker nijdig als ik heni de overlijuensHcte van John Fennister laat zien en het blijkt dat de man aan een hartaanval gestorven is. Deze dokter Davies, Annebelle, jeek me niet iemand die zich onge straft voor de gek laat houden." (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1