Ulbricht ziet luchtbrug als militaire bedreiging dê cWé®: Eisenhower bevestigt garantie aan Berlijn mislukt Algerijnen hadden bijna geen kans rto#«Nf<iGODWINft Paard sprong op autokap Atlantische visserij besproken ABDIJSIROOP^ H; H T VER K 4 Maandag 1 december 1958 NEW YORK Öost-Duitsland zal een luchtbrug naar West- Berlin als een 'militaire bedreiging* opvatten, zo heeft de Oostduitse communistische leider Walter Ulbricht verklaard in een vraaggesprek met de 'New York Times', dat zondag is gepubliceerd. Maar hy geloofde niet dat het zover zou komen. Hij dacht dat de Westelijke geallieerden met Oost-Duitsiand zouden onderhandelen over hun recht op toegang tot West- Berlijn. Als ik het me juist herinner, zo zei hij, heeft Minister Dulles gezorgd dat zulke onderhandelingen mogelyk zouden zijn. ïini!f!]:d"lj!ï'',,:!f!ïMï?S!'ïif.f'!]!t[)?fliSS|:[!ïS!Un!r[U!!;ii,11 President Eisenhower heeft fer t.iiiiluiiijiiiij zondag nog eens geen twijfel aan laten bestaan dat de Amerikaanse 1 garantie voor West-Berlijn nog al- I \AX7r*AT tÜd geldt. 'De Verenigde Staten zul- l,™ I len hun verantwoordelijkheid voor i de vrijheid cn veiligheid van Ber- S lijn niet van zich af schuiven', zei hij in een verklaring, die minister I Dulles voorlas na een onderhoud j met de president. De bevelhebber van het Ameri- i kaanse leger in Europa, generaal j Hodges, heeft zondag te W est-Berlijn J verklaard, dat iedere actie tegen het j Amerikaanse garnizoen in Berlijn De r.k. bond van werknemers in i beschouwd wordt als een actie te- het transportbedrijf „St. Bonifacius" gen de V.S. Tegenover pers vertegen- heeft besloten zich van verdere deel- woordigers zei de generaal dat hij neming aan de boycot-actie te ont- zich heel wat meer zorgen over de houden. Deze beslissing geldt niet jongste uitlatingen van chroesjtsjew alleen voor Amsterdam, waar de pre- maakte dan de Sowjetprernier zelf. sïdent van de rechtbank de boycot Hij voegde hieraan toe dat er g«en verbood, maar ook voor de rest van plannen bestaan om het garnizoen het land. De Nederlandse Bond van van ongeveer vierduizend Amerika- Ver roers-personeel (NVV) heeft na nen uit te^breiden of te verminde- de rechterlijhe uitspraak in de hoofdstad alleen haar oproep voor een boycot te Amsterdam inge trokken. Tot een kort geding tussen Niar- cbos Londen Ltd. en. de Nederlandse Vervolg van pag. 1 ren. Over het evacueren van de ge zinnen der militairen werd ook niet gedacht. Desgevraagd verklaarde hij geen orders te hebben om in be perkte mate met de Oostduitse auto riteiten in contact te treden aan- Bond TanVenMttpe™oaee"zïiïxt i Sdgnde de toegang tot West-Berlijn, '.vel niet meer komen, omdat er in de 1 Pretnrer Chroantstew heeft later. gering is bereid tot een gesprek met Rusland over Berlijn, maar dan in het verband van het Duitse pro bleem als geheel. Het is zeer de vraag of de com munisten dit zullen accepteren. Ul bricht zei i het interview met de 'New Yor-v Times' er weinig voor te voelen omdat het de zaak maar 'on nodig ingewikkeld' zou maken. Hij verwierp ook het denkbeeld van verkiezingen in Oost- en West- Duitsland onder internationaal toe zicht. Vier gewonden VENLO. In de nacht van za-- terdag op zondag kreeg de Venlose garagehouder J. Derksen op de pro vinciale wej- onder Wanssum plot seling een loslopend paard voor zijn wagen. lip slaagde er niet in het dier te ontwijken. Het paard sprong boven op de motorkap. De bestuurder en diens echtgeno- 1 te kregen lichte kwetsuren; zijn twee zusters werden zwaarder ge- wond; een barer kreeg een been breuk. de andere liep een hersen- schudding op. Verleden week gebeurde in de- zelfde buurt eveneens een dergelijk ongeval met een losloptend paard. Toen waren er geen gewonden. DUBLIN De vertegenwoordi gers van veertien Eurcpese landen die in Dublin bijeen waren ter be spreking van maatregelen ter be scherming van de visstand in de noordoostlijke wateren van de At lantische Oceaan, hebben geen be langrijke besluiten genomen met be trekking tot de maaswijdte en de soorten vis, die op deze visgronden gevangen mogen worden. Dit blijkt uit het communiqué, dat de vertegenwoordigers na hun vier daagse besprekingen hebben uitge geven. Tot de landen, die op de con ferentie waren vertegenwoordigd, behoorden ook Nederland. (Advertentie l.M.) periode van 1 tot en met 4 decern - Premier Chroesjtsjew heeft zater- dagavond op een-receptie in de Al- ber waarschijnlijk geen schepen van j S®»™* ambassade met lijn befaam de Niarchos-sroep in de Botterdam- n?,,^Bïïl!uh?=oraave^laard„Aat,-f»i havpn' 7IIi|iin •riin 7nmïiv vpr. 1 Kussen slechts aan een ronde tafel ïrokken de'ïaSteTn het eemvoh i T"- en willen,klinken op Vervolg van pag. 1 gende Niarchos-schip wordt pas bp 4 december 's avonds laat voor de het welzijn van de bondgenoten uit de laatste wereldoorlog'. Zich richtend tot de Franse am- isieuwe waterwee verwacnr bassadeur, vroeg de Russische pre- Ee.n federale rechter m New York j mier: 'Waarom neemt u ons voor- heelt zaterdag gewegerd twee Ame- stej voor een regcling van het Duit- nkaanse bonden van zeevarenden te se vraagstuk niet aan? Dtv land gelasten, niet aan de internationale heeft toch net als wij veel van de boycot van schepen onder goedkope j Duitsers te lijden gehad'. Tot schrik vlag mee te doen. van de diplomaten voegde hli er De Zweedse zeeliedenbond heeft ietwat onhoffelijk aan toe: 'U kunt oen boycot afgekondigd van alle koopvaardijschepen, waarvoor geen collectief contract met de Interna- i t ion ale Transportarbeiders Federatie i geldt. De Belgische socialistische en christelijke vakverenigingen nemen j deel aan de internationale boycot. maar dit besluit zal weinig invloed j me niet antwoorden. U moet eerst ruggespraak houden met uw rege ring'. Burgemeester Brandt gaf zondag in een radiorede nogmaals antwoord op Chroesjtsjews vraag. Hij noemde het Russische plan economisch, ju ridisch en politiek een krankzinnig heid. Een \Tij-stad West-Berlijn af van de druk van het leger, cor rigeren de objectieve toeschouwers. De Muzelmannen hadden slechts de keus tussen een lijst van integristen en ultra-i«t eg risten. De paar socialis tische lijsten die op timide wijze - - f nog op bet laatste moment inge- nu daardoor ook een echt nationale diend waren zijn door de rechtse partij zoals haar leiders aan ieder- machthebbers onder welwillend toe stemmen afgenomen tot en met var. de communisten. Zij is inderdaad nu een partij die kiezers van links, centrum en rechts verenigt. Is ecu verzekeren? Het antwoord op die vraag is uiterst belangrijk, want de UNR gaat voor lange tijd het nieuwe parlement beheersen. Maar het hangt af van de vraag wie in de partij de boventoon gaat voeren. Gezien de koers die Soustelle heef; ingeslagen, kan men alleen ver vrachten dat hij de partij een rechtse wending zal geven. Er zijn er in de UNR echter ook, die dat geenszins willen. Het gerucht gaai, dat ze een nationale regering wil len vormen met de MRP en de SFIO. Zij willen daarmee de con- hebben op de bedrijvigheid in de 20u "een 'tijdelijk concentratiekamp i servatieven op een afstand houden. a v.„,.i^...1,-»,- i - v-,. R /at riar liilrlren'' Tja 11! Antwerpse haven, waar slechts een i zijn, dat later door Oost-Duitsland beperkt aantal Panhoniib-schepen zou worden overgenomen', per. maand komt. In oktober ivaren Van welingelichte zijc^e in Lon- het er nog geèri twintig. i den is vernomen dat de ministers Volgens een speciale correspondent van Buitenlandse Zaken van de van de „Times" zouden sl-wlils zeer j Westelijke Grote Drie en van West- weinig schepen in Engelse havens bij Duitsland zo spoedig mogelijk in de boycot van de internationale i Bonn zullen bijeenkomen, in elk ge- Transportarbeidersfederatie van de j val voordat de NAVO-raad op 15 Fanho n li b-schepen betrokken raken. In de Loiidense havens bevinden zich twee graanschepen onder Pana mese vlag en in Merseyside ook twee. Een schip onder Panamese vlag te Glasgow is reeds gelost. In Cardiff en Southampton wor den geen goedkope vlag-schepen ge durende de boycot verwacht. INNSBRUCK Op het partijcon- gres van de Conservatieve Oosten- rijkse volkspartij is kanselier Julius Raab als voorzitter van de partij herkozen. Hij kreet» 342 van de 394 geldige stommen. Ook de secretaris- generaal, dr. Alfred Maleta, werd herkozen met 299 stemmen. december bijeenkomt. West-Diiitsland en Engeland zijn het moest geneigd de Russen een tegenvoorstel te doen. De Britse re- Gevaarlijk W// weer 4 voor keel en lucht wegen In een ver standig gezin staat nu een fles Zal dat lukken? De socialisten ver gaderen donderdag in congres. Na dit pak rammel zullen ze wel wei nig voor deelname voelen aan een regering waarin ze hoogstens uit hangbord kunnen zijn. De MRP heeft zekere eisen, o.a. op het ge bied van de Algerijnse politiek. Jn deze kwestie is de UNR echter fei telijk gebonden. Al hun Kamerle den hebben propaganda gemaakt voor integratie of iets dat daar zo dicht mogelijk bijkomt. De Algerijn- j se kwestie is de belangrijkste en meest tragische die de Vijfde Repu- j bliek krijgt o*- te lossen. De frac- i tie die Algerïë naar het PUais Bourbon gezonden heeft, kan de i beëindiging van het Algerijnse dra ma alleen maar in de wég staan. Alie ooggetuigen, ook die van rechtse kranten, hebben meegedeeld dat in deze verkiezingen de Muzel- j mannen een volstrekte apathie ge toond hebben. De deelname va rieert van 25 tot 85 procent. Dat hir.g af van het weer. zeiden de officiële woordvoerders. Het hing worden. zicht van het leger achteruitgedrukt of gesaboteerd. De SFIO van Algerië heeft een officieel protest naar de Gaulle gezonden. De gekozenen zijn Fransman of Muzelman prak tisch marionetten van het leger of van de Comité's voor Algemeen Wel- zijn, die de muiterij van de der tiende roei hebben georganiseerd. Er is geen één authentieke vertegen woordiger van de Muzelmanse be volking bij. Zal deze Kamer regeerbaar blij ken? Als het waar is dat de Gaulle gespeculeerd had op een sterke ver- j tegenwoordiging van het centrum j dan moet hij vanmorgen wel met 1 hoofdpijn wakker geworden zijn. De zg. Gaullistische fr^ptie zoge- naamd. want niemand weet wat j Gaullisme, in dit parlement betekent is zo groot, dat ze misschien de neiging zal voelen de Gaulle zélf de wet voor te gaan schrijven. En de Gaulle is iemand die er slecht tegen i kan de wet van een ander te ge- hoorzamen. Een conflict met de Gaulle zou een der krachtigste oor- zaken voor een slijüng in de UNR i worden. Maar dit parlement is er nu eenmaal en de Gaulle zal er toch ook weinig voor voelen, dit parle- ment. zijn schepping in zoveel op- zichten, nu direct te desavoueren of j te kastijden. i De grote problemen staan aan de I deur te wachten. Hun oplossing is 1 er door deze verkiezing niet gemak- j kelijk op geworden. Maar we leven thans in Frankrijk in een regiem dat het midden houdt tussen een parle- mentaire monarchie en een absolute, j Zo ooit dan is het thans geboden j met voorspellingen voorzichtig te i E ^ENL'Jk ZOU1KJS »N PAT SLAAG MOETEN SEVEN, MAAR Drr ZÓ et?NSTIS DAT JE VADEP JOU MAAR vjj ONDER HAND ES MOET NEMEN. NAAR JE KAME«t EN NU BLUF JE HIER. ONDEUGEND KIND - OM MÜ ERVAN TE SCHULDIGEN DIE ARM BAND WEGöENOMEN TE HEBBEN. ALS JE VADER DÏT WDORT JE BENT SLECHT, MAAR JE KUNT HET MISSCHiÊN NIET HELPENWEET 4E WAT WE MET JOL) MOEITEN DOEN? BU DE Onbedaarlijk plezier DIT is een wat on gewoon plaatje van Wim lbo. Het is gemaakt tijdens de opname van het door hem beheerde Ar tiesten-café. waarin hij Simon Carmig- gelt als kastelein heeft staan. Ren ongewoon plaatje, maar voor Wim lbo zeer type rend. Zelden hebben wij een regisseur zo onbezorgd zien mee leven met het plezier om hem heen als hij. Goed. de stopwatch, dat voor radio-pro- gram ma's on vermij- delijk attribuut is al- t'jd wel ergens in de buurt, maar dat hor loge verhindert hem niet volop plezier te hebben in wat zijn cast neerzet; daar door dat plezier over te dragen op het zaalpubliek, dat de rol van klankbord vervult en daardoor uiteindelijk op deluisteraar thuis Vanavond van half negen tot ne gen uur zult u kunnen horen wat we er dezer dagen met zijn allen van hebben gemaakt, Wim lbo. die in dit programma in tegenstelling tot vrijwel alle andere een zaal wil heb ben die er niet doodstil en zwijgend bijzit, zei, dat we „een fijne zaal" waren geweest. Wat Carmiggelt betreft; die heeft een heel mooi babbeltje vol met in structies voor grieperige echtgeno ten. Enny Mols- De Leeuwe zet weer een juweel van een serpenterig vriendelijke vestiaire-juffrouw neer. De gasten Kraaykamp en De Gooyer doen een zotte Sinterklaas rijm en ook de Juke Boxers en Do nald Jones dragen het hunne bij om er een heel kort half uurtje van te maken. Nee, aan Wim lbo ligt het niet als we mogelijk over het gemis van de Familie Doorsnee kunnen komen, Adjudant verzoend met fotograaf Hoogtepunt m het televisie- programma van de KRO van za terdagavond was niet het optreden van de dure Duitse zanger Freddy, evenmin de thriller „Moord met ge sloten deuren", maar de quiz „Toerja Toernee" en daarvan dan weer in het bijzonder het optreden van Sinter klaas, die er in slaagde zoals we van een goedheilig man verwachten - een verzoening tot stand te bren gen tussen de Duitse fotograaf Kern- dorff en de Amsterdamse adjudant van politie Akkerman, die elkaar een week eerder op zo'n onaangename wijze hadden leren kennen. Tijdens de intocht van Sinterklaas in Amsterdam, toen naar de mening van deze adjudant de fotografen te opdringerig optraden, kwam het tus sen beide tot een conflict, waarbij de fotograaf werd gevloerd en zijn apparaat vrij veel schade opliep. En toen 's 'avonds uit alle Neder landse schoorstenen liedjes klonken voor Sinterklaas, stelde de Neder landse vereniging van persfotografen een woedend protest op tegen het optreden van de politie. Nu waren de twee hoofdpersonen uit dit drama de gasten van de KRO. De verzoening kwam tot stand, de beide mannen hebben elkaar een hand gegeven en de hoop uitgespro ken, dat de intocht van het volgend jaar zonder incidenten zou verlopen en de Sint verraste beiden met een kostelijke boterletter. En toch, het leek wel of adjudant Akkerman nog niet helemaal over het gebeurde heen. was. Of had hij van zijn hoofdcommissaris misschien de instructie mee gekregen: doe het, maar wees niet al te toeschietelijk? En wat die thriller „Moord met gesloten deuren" betreft: Rob Milton, die de hoofdrol vervulde, moest vrij wel onvoorbereid voor de TV-eamc- ra. Zaterdagmorgen vroeg de KRO hem als invaller op te treden. Toen wij hem beïig zagen groeide onze bewondering voor de moed van deze artist. W. Jnn. Feest OP de 49 meter zijn we gister morgen op bezoek geweest bij Eddy Startz' „Happy Station"; een feestprogramma ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van dit on derdeel van de uitzendingen van de Wereldomroep. Natuurlijk draaide hü de stimule rende „Hapoy days are here again", beantwoordde brieven uit alle delen van de wereld." (Een van die brieven: „Na dertig jaar is je programma jonger dan ooit,"/ Startz ontving gasten en schreef een prijsvraag uit, waarvoor de prijzen waren beschikbaar gesteld door een Nederlandse elektronische industrie,.waarvan zei hij, de naam met een P begint En wij, net als Wim. Kan, ons nu maar afvragen over welke gloeilampenfabriek in het zuiden des lands hij het had in dit niet-commerciële programma. W. Jnn. Vanavond ILVERSUM I (NCRV). Het tweede gedeelte v. h. hoorspel „Goud" naar de roman van Maria Lannoy. (8.30— 9.30) Aansluitend speelt Henri Ilonne- i ger zes suites voor cello van Joh. Seh. Bach (9.30—10.00) „Plagiaat of niet?" heeft als spreker Jaap Geraedis. die 't zal hebben over willekeurige of on- willeketirige gelijkenissen in de mu- ziek. (10.15—10.45). ILVERSUM II (VARA). De avond begint met Refrein-festijn <8.05— gJO), Daarna Ls er „Artiesten-café" zie elders in deze rubriek (8.30— 9.00) Aetherforum (9.009.40) en Ga- bri de VVagts actuele commentariëren de rubriek „Marimba" (9.4fl10.1D). ELEVISIE (VARA). Na „Mensen, dingen, naen een film over vakantiegangers „Op vrije voeten" de twaalfde aflevering van „Pension Hommeles". De gasten zijn deze keer Sara Heyblom en Guus Oster, öe laatste in de rol van beroemde rede naar voor de TV. die druk in de weer is met de voorbereiding van zijn kersttoespraak. Als U met de Sint niet op een gulden meer of minder heeft te kijken, dan is die geen aan bieding voor U. Maar als U voor Uw geld moet werken en toch met de Sint niemand wil vergeten.., dan is deze aanbieding Enkafon kousen het meest begeerde St. Nieoiaas geschenk.,, en voor U een uitkomst, maar dan niet wachten maar nü kopen. Want nü koopt U deze origi nele eerste keus Enkalon dameskousen, 20 denier, du» aan het been een zeer elegante, maar toch sterke wandel kous... volledig geminderd, met fijne kleur-op-kleur naad en slanke slender-hiet, voor bijna de halve prijs. Maandagavond, om 6 uur be gint de verkoop van deze eerste keus Enkalons in alle maten en goede jg* najaarsk leurenj SJrÊ+f per paar ÊK voor ff A WASHINGTON Vice-president Richard Nixon is in Washington te- rugekeerd van 'n vierdaags bezoek aan Engeland. Hij en zijn vrouw werden begroet door minister Dul les n3 een vlucht van 19 uur over de Atlantische Oceaan. f Advertentie t.M.) Kleine pxebexken die altijd welkom zijn! rfiimA t I ïl - f - M - f 3.M Pnodre Ptju de Soie Rotile -»ocr de 'oilCTtjicl f fi.— Enence Illti, de pirfun) nt de Feminme f 7.ïS VInribirc brÜUneine ïoodet «Icoiiol 1W éc in rube f L— 15. lotion f >.10 f 4.40 - f «.20 f IS» 7. Foudre de rit 1.30 i IJ» CofTr-t Eau de Co>. perfumde tn *eeo t PARIS CONCESSION'S AIR ES VOOR NEDERLAND: LASANCE CO, SARPHATJSTR. 13. AMSTERDAM. door URSULA CURTlSS m hoop Htr.m ötGRijp Aiixtn Mtf -WAAROM tfl ZO Wtirilö AAARTltÓ WORDEN VCRKOCHr... Htr 10 rooi voor tin ootv docl? nAAR Htf 15 GtfcM OPWifl DENK. RACt JitTO MtU? DAftRia Ifctó tttt/? VOOR flDDió ttfl PkAChtPAAPD HtT &tL0orr ttn öocdc RACE TC vjOSDtn MOótn rlARÏ MAflcn. MtjTttR VtORiOM nAfouRUjK TVTièuwe Bezws AKJ vegen schcxjn eN ViCTORlA-5 NIEUWE "TRAINER, TCM LAj^DON. BRENUT DATSPREEWtócRD GCED IN FRARTyK vws- 0n TE BEGINNEN nouT IED£P(E SPELER HET ALS 'N ONDERSCHEIDING BESCHOUWEN .CAT HY VOOR VICTORIA A\AG UlTKOA\£N.' 'T nOET CCK NIET ALLEEN 'OM DE CENTEN GAAN - y\ -Hv HEEFT ZO 2YN rs<t. EIGEN OPVATTING OVER CONDITIE TRAINING DE nANlEK WAAROP NEN EEN WINNEND ELFTAL KWEEKT/ Het eerste elftal zal aeer EEN GEHEEL GAAN VORAEN, nEER EEN VRlENDENPLOEG, WAARIN IEDER weer WAT.HY AAN DE ANDER HEEFT 44 Torraat zag het voor zich. Hij had aldoor geweten hoe het in elkaar zat, hij had er alleen de verkeerde vrouw bij gedacht. Naast hem haal de Maria 'voedend adem en bleef toen stil, geschokt zitten luisteren naar de beheerste stem, die het verleden deed herleven. Daar was Annebelle, verveeld en rusteloos. Annebelle die de andere kamer schilderde, omdat iets in Cbauncy bloedrood moest zijn. An nebelle die mevrouw Partridge be velen gaf. terwijl Gerald, waar Sarah bij was. tegen Louise zei, dat ze veel te gemakkelijk was voor personeel. Gerald die Louise vroeg de lunch klaar te maken omdat hij Annebelle brieven op moest geven en de zachte stemmen en het gelach op de andere verdieping inplaats van het getik van de schrijfmachine. Soms gingen ze met z'n drieën dineren. Annebelle prachtig uitgedost en met dure bont mantels, Louise stemmig in 't zwart. Gerald bestelde voor zich en Anne belle met duizend speciale instructies, voor Louise kortaf en nonchalant. Ei- was een avond geweest, nadat me vrouw Partridge naar Connecticut was gegaanHet deed haar pijn erover te praten zelfs nu nog. Louise hau eindelijk geprotesteerd legen al het werk dat ze alleen moest doen, maar om half zes kon ze de rommel in de keuken niet langer aanzien. Ze had een rok en een oude trui aangetrokken en begon af te wassen. Om zes uur kwam Annebelle beneden om cocktails voor zichzelf en Gerald te maken cn liet smelten de ijsblokjes en citroenschillen op het aanrecht, achter. Er stond een stuk vlees in de ot'en. Louise deed er aardappe len bij om te bakken en ging ver der met de afwas. Om zeven uur kwamen Gerald en Annebelle de keuken binnen, Ge rald keurig gekleed en fris gescho ren, Annebelle met een bont om haar schouders- Annebelle zei: „We willen wem eens uitgaan. Dat is eeuwen geleden." En Geraid zei over haar schouder: „Wat denk je ervan, Louise?" Louise wierp een blik op de oven. Ze had pijn in haar rug door het lan ge gebukt staan bo\'en de lage, ou derwetse gootsteen. Het vlees zou morgen ook nog goed zijn, maar ze moest zich helemaal opknappen.. Annebelle sloeg met haai- handschoe nen tegen de palm van haar hand en zei effen: „Ga toch mee zoals je bent." Zoals je bent. Een oude trui, schoe nen met lage hakken, rode handen van het hete water en vochtig haar, waar ze het met haar zeep vingers weg had gestreken. Ze wisten best wat ze deden, ze draaiden 't mes ge woon een beetje rond in de wonde. Ze draaiden het iets te zorgeloos rond „Nee," zei ze rustig, „ik blijf lie ver thuis. Wat is drt nou, Annebelle, neem je m'n tas niet mee vanavond? Mocht je nog van gedachten ver anderen, vergeet dan niet m'n bril eruit te leggen. Ik zou het waarde ren als Jé die voor me achterliet." Annebelle keek haar spottend aan. „O juist," zei ze minzaam, ,.ik zal cr aan denken." Ondanks al hun koele zelfverzekerd heid. moest die avond hen nerveus en bang gemaakt hebben. De volgen de dagen merkte Louise op, dat Ge- raid haar af en toe nadenkend aan keek en dat de ogen van Annebelle haar zenuwachtig ontweken. ..Ze hadden een ondraaglijke si tuatie geschapen." zei Louise, „en ze verwachtten natuurlijk, dat ik weg zou gaan en m een scheiding toe zou stemmen. Ze beseften geen van bei den, dat een mens alles kan verdra gen als z'n haatgevoel maar groot genoeg is. Annebelle was niet ge wend aan een afgezonderd leven. Ze werd steeds benauwder voor me en ze infecteerde Gerald met baar angst. Zo kwam 't. dat hij zün testament veranderde en 't me ook vertelde. Ze was verslagen geweest en haa tijd nodig gehad na te denken. Maar voor ze een plan had kunnen maken, waren Gerald en Louise voor «e laatste keer samen uit gegaan. „Ze nam mijn siangenleren 'tas mee," zei Louise en haar stem was zo zacht of ze heel ver weg was. ..Ik veronderstel, dat ze in de garage aan mijn bril dacht, maar niet de moeite wilde nemen hem terug te brengen. Die tas was het enige dat ik bezat, waarop ze jaloers was. Ze hebben hier nog cocktails gedronken en gin gen om ongeveer 7 uur weg. Het zal tegen twaalf uur gelopen hebben toen de dokter klopte. Ik was nog op, ik had de hele avond zitten pieke ren wat ik doen moest De stad Chauncy had drie weken tijd gehad zijn conclusies te trek ken. maar Louise had daar onbewust haar ogen voor gesloten. Ze bad z1?"" zelf tegen pijn beschermd en zien niet bewust gemaakt wat iedereen moest denken. Toen de dokter vrien delijk zei: „Ik moet u voorbereiden op een schok, juffrouw... eh.-« Er is een verschrikkelijk ongeiuk ge beurd. Meneer en mevrouw Mallow zijn omgekomen bij een auto-ongs- luk..." had ze haar hoofd g®* schud als een dwaas en refluisterd: „Meneer en mevrouwVerder wist ze niets. Ze had het bcv ustzijn ver loren. Tor rant zei moeilijk: „Drinkt u toch iets mevrouw Mallows." „Nee. liever niet. Of miss»"'nen 't beter. Ik zuj 't zo graag goed uit willen leggen. Ziet u, ik was totaal in de war. De dokter had v0®r 'n verpleegster gezorgd, die me hard nekkig juffrouw Blair noemde en lK dacht aan de .verandering als het al lemaal uitkwam." Ze hief haar hoofd op. „Ik dacm ook aan het geld Het was van ffiu m wat cr mej" Gerald gebeurd leek me een soort vergelding, «'j had tcronover iedereen gedaan fljsoi Annebrl'o zi.in vrouw was cn hii p®? het me gemakkelijk gemaakt juf* frouw Biair te worden. Ik begtyP alleen niet hoe ik heb kunnen oen- ken dat het werkelijk op zou (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1