Zonder Moulijn komt Feijenoord tegen MVV ook tot winst (3-1) ilt 5 V Sparta kegelt met degeli jk spel ADO omver (1-6) m mm fH Techniek stadionclub fnuikend voor enthousiaste Lira burgers gyy wint Excelsior verliest boeiend duel i t Mentaal sterk van SVV Hermes en Volewijckers falen voor open doel Xerxes deelt met EBOH, maar verliest Groeneweg CVVzvvicht voor Unitas Met snelleverre trappen iverd Haagse defensie uit verband gerukt h- - tm&m 7 Teleurstellende mededelingvalt wel mee, want..... Gelijk Goede Sint... Judo bij SCS Duizend tippelaars bij 1.on ga-mars cycle-cross Hogervorst en Nina Kleyweg kampioen Rotterdam blij met 5-5 tegen Philidor h",ï°?,,d 'v MaamTag 1 december 1958 {Van onze sportcorrespondent) 'S-HEKTOGENBOSCH. BW is 9edert Ir. Hopster zich, nu ongeveer vier weken geleden, met de ploeg Is gaan bemoeien, weer tot een homo gene en goede ploeg gegroeid. Dat ondervond SVV, dat in de Vliert kansloos met 3—0 werd verslagen. Gedurende de eerste helft was dc thuisclub steeds in het offensief cn de schoten die dc BV V-doelman v. d. Burgt in deze periode te verwerken kree" kunnen op de vingers van één hand worden geteld. De Bosschena ren kwamen echter niet tot succes, doordat SVV sterk verdedigde. Een fout van doelman Top. die overigens zijn doel uitstekend heeft verdedigd, werd zes minuten na rust de inzet van een nog heviger offen sief van BW, Hij schoot de bal bij een doelschop buiten het strafschop- (Van onze sportredactie) ROTTERDAM. De charmante damesstem, die via de'sta- ilion-microfoon altijd om aandacht verzoekt, sprak bij de aan kondiging van het ontbreken van Coen Moulijn over een „te leurstellende mededeling" en liet daarmee enigszins uitkomen, of nu meteen Feijenoord van de kaart was. De jongens in het veld dachten er gelukkig voor de 40.000 trouwe kijkers an ders over, want hoewel niet vlekkeloos werd MVV met 31 bedwongen en dat wil toch ook wel wat zeggen. Toegege ven, met Coen Moulijn (geblesseerd geraakt in een'wedstrijd van het militaire team) was het verrassende element uit de Rotterdamse voorhoede verdwenen, doch het raffinement, waarmee Kees Rijvers de openingen maakte, stelde de andere aanvallers ruimschoots in staat de man aan het score-bord toch nog een drukkere middag te bezorgen dan hij had verwacht. Het plaatsen van de bal was deze keer de 2wakke stee bij de Feijen- oorders. Ook met het schieten vlotte het piet al te goed. Vooral in de eer ste helft, heeft doelman Vrijhof, on danks, dat hij twee maal werd ge passeerd, het rustig gehad. De scho ten van de Rotterdamse stormlinie waren in dat deel van de ontmoe ting op de vingers van een hand te tellen. Na de hervatting ging het be ter. doch toen stond Vrijhof steeds in de weg. Was het plaatsen beter geweest cn had ook het positie-kie zen intelligentere vormen aangeno men dan had Feijenoord zich niet zo behoeven in te spannen om dé fanatieke, enthousiaste en technisch zeker niet zwakke Maastrichtenaren onder de duim te houden. Het zag er in het begin zelfs be denkelijk voor de stadionmannen tut, want er waren nog geen twee minuten gespeeld of Pieters Graaf land had de bal al uit z'n doelnet moeten graaien. De Limburgse mid denvoor Cocnen sprintte snel door op een lange dieptepass en profiteerde tegelijk van een misverstand tussen spil WaJhout en een aarzelende Eddy P.G. Beheerst schoof hij de bal in het Rotterdamse nylon (01). Na zeven minuten begon de tech nische suprematie van Feijenoord vruchten af te werpen. Een combi natie, zo uit het boekje, leidde tot de zeer verdiende gelijkmaker. Uit een ingooi van Cor van der Gijp kwam de bal via Meyers bij Schouten. Hoewel ver in de Maas trichtse defensie doorgedrongen zag hij dat "Kees Rijvers nog gunstiger stond. Een strakke pass volgde dus en ook Rijvers maakte geen fout (1—1). De druk van Feijenoord werd zo sterk, dat MW Rutlen uit de voor hoede in de defensie terugtrok, waar Toen de match pas afgelopen en de massa huiswaarts ging waarhij men zijn disputaties nog eens even buiten hing, kon je daaruit distilleren d«t het spannend, was geweest en wat vaag men meer verlangen van zo"n zondags voetbal/eest? Iemand, die de voetbalkuren blijkbaar niet verkroppen kon en in bittere vertogen aan een droej verhaal begon, snauwde tot een medeloper dat het sof-was-met-een-riet, maar de ander was ven mening: Sof, nee-sof. dat meen ie niet. Ruzie kwam op zachte voeten haastig naderbij gebeend omdat die haar medeiuerking ongevraagd en gul verleent. Nu, ze kon meteen, al gnuiven, toen ze was gearriveerd klonken reeds de doffe slagen, neet van drifte-n geserveerd. Mensen scheidden rap de bazen en men maande tién-tot vreê want de uitslag van de wedstrijd ate verander j'er niet mee. Wees_ toch wijzer, zeiden lieden, oh. dieyagen. buil en bloed, boos gingende vechters henen, fel van oog en grauw pan toet. Een meneer begon te grijnzen toen hij met mij verder liep. tk zag tranen in zijn ogen, tranen, die rle vreugde schiep. waarom moet u lachen vroeg ik, ach. sej hij. dat snapt U niet Waar die beide verhiersbazen ifïWen straks voor -sinterklaas en (in tn'n sankl voor zinarte Piet PHIDA WOLFF Jr. (Nadruk verboden). hij tot taak kreeg de alsmaar zwer vende Cor van der Gijp te schadu wen. Een onbegonnen taak, want de gehele Rotterdamse aanval zwierf door elkaar. De MW-ers konden er geen touw* aan vast knopen. Dit leid de kort voor de rust tot een Rotter dams doelpunt, want bjj een snelle aanval wilde Schouten de bal naar Meerman koppen. Voordat de toe stormende rechtsbuiten 'de bal op z'n zwarte kuif kon laten dansen, wrong linkshalf Vroemen z'n hoofd er tussen en toen verdween de bal van diens hoofd langs de, uit balans gebrachte Vrijhof (21). Feijenoord nam met dit „krijger tje" geen genoegen, want acht minu ten in de tweede helft brak Kees Rij vers, die weer de grote animator bij de Rotterdammers was, met een ver rassende pass de Limburgse defensie open, waar Meerman stond te wach- Kees Rijuers u»as weer dc grote man bij Feijenoo: d. Hij maakte zelf dc gelijkmaker tegen MVV, die hier in beeld is gebracht. De driftige trap laat de bal precies langs de handen van de vergeefs grij pende doelman Vrijhof suizen. Twee MW-ers trachten de kleine Feijenoorder nog de uaet dtmrs te zetten. Zij wa- e ren te laat. ten om met een beheerste schuiver 31 te laten aantekenen. Rutten liet toen ook z'n verdedi gende taak maar weer schieten en trok onverdroten mée ten aanval. Maar daar waren Walhout, Van Woerden, Kerkum, Veldhoen. Bak en zelfs Kees Rijvers paraat om te gebied uit. de hand weg. Dat ontging i laten vervangen door Kirsten. Na ^f- scheidsrechter Mondeel niet en uit i loop is hij ter observatie naar het de vrije schop schoot.v, d. Dungen.Sehiedamse ziekenhuis gegaan. ondanks het „muurtje" van spelers I In de tweede helft voetbalde onhoudbaar in: 1—0. Dat stimuleerde DVS aantrekkelijk maar het spel de ploeg dermate, dat een prachtige! was weinig produktief. Het slechte combinatie tussen v Overbeek enplaatsen van beide teams zou de v. d. Gaag, een kwartier later door i wedstrijd slaapverwekkend hebben laatstgenoemde met .een onhoudbaargemaakt ware het niet dat er e.en schot werd afgerond: 2—0. j aantal min of meer vermakelijke w- Zeven minuten daarna stelde v. d. i cidenten ontstonden, Dungen de (verdiende) zege veilig.gehele serie spelers van H.- Na een afgeslagen hoekschop schoot DVS raakte zonder aanwijsbare oor- hij dé bal bij de daarop volgende j zaak „aangeslagen". Jacobs, die voor doelwotsteling "laag in: 3—0. Van der Bürg meespeelde, werd ge- In de slotfase probeerde Van i blessecrd naar dc kleedkamer ge- Schijndel nog de achterstand te ver-dragen, maar hij verliet zijn helpers kleinen, maar verder dan twee ge- i weer in1 de machteloze aanvals- vaarlijké schoten van Corbeau enlinie mee te draven. Ook Rijke en Clarijs. die kort voor rust voor Kö-Van der Tuyn kwamen even op non- nemann was ingevallen, brachten dei actief. Verder dan een aantal schoten Schiedammers het toch niet meer. 'kwam het Sehiedamse Judoleraar Reinier Hulsker zag van J zij'n plannen om de revanche van de kampioenschappen van Nederland voor teams in de kiy graden te or- j ganiseren niet veel terecht, komen, I toen bleek dat de teams van Rol- i terdam (kampioen), VJaardingen, j Zuïderbad en PSV om verschillende redenen niet konden deelnemen. Wel waren aanwezig de teamsvan de i judoclubs „Delft" en Ukemi, beiden j uit Delft. Vanderhorst uit Utrecht en SCS (Schiedam) en De Maasstad, i Voor een goed bezette zaal zijn zeer j aantrekkelijke wedstrijdenten beste gegeven. In dit gezelschap was Van- derhorst sterk favoriet cn is tcnslot- j te winnaar van dit toernooi gewor- den. Vooral de gele bander Kruis was' zeer goed op dreef. SCS werd tweede, terwij] De Maasstad, Delft en Ukemi respectievelijk derde, vier de en vijfde wei'den. {Van een onzer verslaggevers) niet. Jan ten Braak en Mijnsbergen SCHIEDAM. Als Frans Mijns-1 ontlokten de toeschouwers zelfs de bergen de kansen had benut had j opmerkingen: „Hoe krijgen zedie Hermes-DVS met enkele doelpunten verschil gewonnen, maar de Sehie damse linksbinnen faalde driemaal voor open doel. Verdiend zou de zege niet zün geweest, want Hermes- DVS speelde tegen Volewijckers zon der overtuiging, Voor rust liet Vole wijckers fraai, hoewel weinig ge vaarlijk voetbal zien. De Amster dammers ontbeerden evenals de thuisclub stootkracht. Verder dan een magnifiek schot van linksbinnen Draayer, dat door Van Diest naast .werd gestompt, kwam Volewijckers niet. Vlak voor rust moest de Amsterdamse doelman Mouw (.wegens handblessure) zich (Van een onzer verslaggevers) .EBOH, maar het gladde veld speel- KOTTERDAM. Over dc I1 j de dc aanvallers parten en dat was score tegen EBOH mag Xerxes niet I maar gelukkig voor Vermeer c.s. mopperen: wel >vas men in want zij waren er in de beginne nog zorgen, dat Ummels, Rutten, Cocnen, zebra-kringen getroffen door het on- niet helemaal in. Bij een van de doelman Pieters Graafland nauwe- geluk van hun linksachter Joop1 aanvallen der Dordtenaren kwam. lijks konden benaderen. De stem- Groeneweg. Die brak z'n rechter- De Vos in gunstige schietpositie, ming in het veld was geprikkeld enbeen toen hij na twintig minuten de 1 hetgeen Groenweg hem wilde be- werd nog onprettiger, omdat arbiter j Dnrdtse middenvoor bet scoren wil-j letten. Daar bij brak de Xerxaan Florin weliswaar zeer gedecideerd de beletten. - Ruim een half uur een been. De- ontmoeting werd ruim maar niettemin aanvechtbare beslui- heeft hij op de kille grasmat gele- i een half uur" onderbroken en toen ten nam. Voor de rust vond hij het gen, voordat hij na medische hulp verscheen Wuyts als Linksachter in normaal, dat Cor van der Gijp be- j op het terrein te hebben gekregen i de- plaats van. Groenexveg. Zeven slist onheus binnen het strafschop- jnaar het ziekenhuis werd ge- minuten na dit onophoud namen de gebied werd gevloerd en ook in de bracht. „Volhouden jongens, denk er Dordtenaren door een goede treffer bal er naast en er oven." Ook Vole wijckers' linksbuiten Gongrijp kopte echter voor open doel grandioos naast de bal. zodat de falende schut ters aan beide kanten verwijten kre gen te horen. Technisch was Hermes- DVS gedurende een groot deel van deze ontmoeting toonaangevend. (Van onze sportcorrespondent) GORINCHEM. Alle harde wer ken ten spijt heeftCVVopnieuw moe ten zwichten. Met een 4—-3 stand in het nadeel, was tegen Unitas nog al les mogelijk. Toen echter het CW- offensief In de slotfase begon te ver lopen kwam juist aan de andere kant succes: 33, Het goede werk van doelman v. d. Berg kon niet voorkomen, dat de thuisclub na door hem gestopte scho- ten van o.a. Brik en Uittenbogaart, via de bronskleurige Zuidafrikaan Mitra de leiding nam. Nog voor het verstrijken van de eerste helft kwam CVV echter naast Unitas. toen Kok- ke een strafschop wegens hands ach ter de overigens uitstekende doelman Den Adel deponeerde, 11. Reeds vijf minuten na de hervat- - - - ting liet v. d. Berg zich bij een schot overwichtvan Brik te laat vallen cn het was 2— 1. Na een kwartier spelen ge- j bruikte Brik een pass van Kuipers j op sublieme wijze (3—1) en toen wat later Uittenbogaart uit buitenspel- positie de st3nd op 41'bracht, dacht iedereen dat CVV verslagen was, Doch zo was het echt niet. Fel kwamen de rood-blauwcn terug. Een Mijnsbergen heeft de Hermes- supporters grijze haren be zorgd. Enkele maten ts hij voor open doel in staat ge weest de. strijd tegen De Vo lewijckers te beslissen. Hier staat hij klaar om zo'n droom-■ kans om zeep te helpen WVVWVVOA (Van onze wandelsportmedewerker) De wandelsportvereniging Longa uit Slikkerveer heeft het zaterdag met de door haar uitgeschreven wan deltochten nog bijzonder getroffen. In dc Electro-kantine meldden zich ruim duizend deelnemers. Er. werd op drie verschillende af standen gewandeld: op 8, 12 en 20 km. Op de kortste afstand hadden 26 groepen ingeschreven met een to taal van 387 wandelaars; op de 12 km waren het 25 groepen met 369 deelnemers terwijl op de grootste af stand, 20 km, 10 groepen met 162 lopers deelnamen. Buiten deze 918 wandelaars meldden zich nog 177 in- dividuelen, zodat het totale aantal lopers 1095 werd. De parcoursen wa ren zodanig uitgezet, dat de lopers binnen Slikkerveer.' Ridderkerk en Bolnes bleven. De weersomstandigheden waren prima, zodat geen uitvallers geno teerd behoefden té worden. De hoogst geklasseerden op de di verse afstanden waren:- Op de 8 km: Zuidwijk Vooruit (Rotterdam) le prijs met 411 punten. 2. Nieuw Leven (Overschie) 408 pnt. 3! Kindervreugd (Ridderkerk) 407 punten. 12 km: 1. O.Z.O. (Rotterdam) 431 punten. 2. D.O.T. (Overschie) 428 punten. 3. Kindervreugd (Ridder kerk) 407 punten. 20 km: 1. Marijke (Barendrechtï 437 punten. 2. Nooit Gedacht (Oud Alblas) 431 punten. 3. D.O.T. a uit Overschie, .430 pup ten. voorzet van Van Baaren werd door! rechtsbuiten v. d, "Werken ingeknald i T 1 T <42> en even later draaide men de j "V {~f I f W1T1T zaken om en schoot Van Baaren feil- J-J* V*U' ■LJV^ loos een voorzet van v. d. Werken j achter Den Adel, Toen CVV zich te pleiter had ge-j lopen in een alles vergend slotoffei sief, kwam Unitas terug en met een mat schot, dat behalve door doelman tweede helft demonstreerde scheidsrechter duidelijk geen meter-schoppen te willen uitdelen, hoewei de manier waarop: Meerman ten val werd gebracht en. 't „hands- geval" van Toennaer, beide binnen bet beruchte gebied, er alleszins aanleidingen voorwaren, „„,,.^«.^,,«..1^1, Feijenoord won dus dit treffen mankeerde hét nog aan stootkracht overtuigend, zodat de dame uit de bij deze: aanvalslinie,; temeer daar radio-kamer na afloop ongetwijfeld de Dordtse achterhoede ook al geen tBjeur£csteId was :dah en-j al te beste indruk achterliet.: I De eerste attaques waren voor de om, we moeten winnen", riep elf- i moedige Groeneweg, toen hij op een 1 brancard werd weggedragen. De Rotterdammers kwamen met een gewijzigde voorhoede aan de start. Zij hadden de jeugdige Kriesch als rechtsbinnen opgesteld cn deze van Spoor een voorsprong (01) Xerxcs zette-zich over de pech heen en begon het initiatief over te ne men. Fel di'ukte. het de gasten in de defensie, maar de schoten van de Rotterdamse aanvalsvijf waren óf te slecht gericht óf kwamen in de be kele uren daarvoor. heeft zeker niet teleurgesteld. Toch kwamc handen van doelman Smidt. -• 0Enige minuten voor rust kwam het begeerde tegenpunt. Rijshouwer kreeg óp het middenveld het leer te pakken, passeerde enige tegenstan ders en lanceerde Kriesch. die met eén harde schuiver doelman Smidt kansloos sloeg (11). pok na de hervatting is Xerxes de toonaangevende ploeg geweest, maar de voorhoede vergat door te druk ken en heeft de vele kansen, die zij ongetwijfeld had slecht uitgebuit. Doelman Smidt had kennelijk zijn dag, want een harde schuiver van Rijshouwer maakte hij prachtig on schadelijk en een mooie boogbal van Arie Molenbeek werd op gelukkige wijze nog net door spil Hegemans uit het EBOH-doel gekopt. (Van onze sportredactie) DEN HAAG. Sparta heeft er in het Haagse Zuiderpark geen twijfel over laten bestaan welke ploeg op het ogenblik de leiding heeft in de ere-divisie. Met 61 werd ADO omver gespeeld, niet door middel van briljant spel, maar wel 'door degelijk, soms zelfs vrij simpel maar efficiënt voetbal. Met snelle combinaties, waarin vooral de gevaarlijke rechtsbuiten Van Ede een groot aandeel had, werd de achterhoede van de Hagenaars diverse malen volkomen uit verband gerukt. Met de rust had Sparta zich reeds van een voorsprong van 30 ver zekerd en 9 minuten na rust werd ADO elke illusie op een herstel ontnomen door een vierde treffer. De gastheren kon den daarna de eer redden, maar in de laatste minuten maakte het snelle Sparta met twee treffers het halve dozijn vol. Gezegd moet worden dat ADO deze middag het geluk niet op zijn hand heeft gehad. Vooral in het eerste kwartier kregen de Hagenaars diverse doelrijpe kansen. Zo kon Van Dijk een kogel van rechtshalf Haak met de grootste moeite bui ten de palen werken en een voor zet van rechtsbinnen Den Engelse zeilde over Van Dijk tegen de lat. Na 17 minuten begon Sparta aan zijn fraaie zege te bouwen. Met lan ge, verrassende passen werd de ach terhoede .van ADO schaakmat ge zet, Zo gaf Van Ede een verre voor zet naar de vrijstaande middenvoor Daniels, die van dichtbij keurig in schoot 0—1. Dat de Haagse half-, spelers hun verdedigende taak ver waarloosden en er slecht gedekt werd in de ADO-defensie toonde na een half uur linksbinnen De Vries aan. die. vrij staande, uit een verre trap, de bal over Kok kon plaatsen Sparta nam daarop helemaal het heft in handen en het was Daniels die 5 minuten voor rust achtereen volgens duels won met spil v. d. Meer Kok en nog eens Van der Meer 0—3. Bijna was het toen. nog 04 gewor den. Rechtsbinnen Van der Gijp won naast het doei een duel van Kok, plaatste de bal naar Van Ede, die echter tegen de in het doel opge stelde Van der Meer aan schoot. Negen minuten na rust werd de wedstrijd definitief beslist: Dat ging ook weer vrij simpel. De snelle Van Ede passeerde Jansen en Den Engelse, schoof de bal naar De Vries, die Kok geen kans gaf (04). Be grijpelijk liet Sparta de teugels iets vieren, zodat ADO gevaarlijk naar het Rotterdamse doel kon opmar cheren. Rechtsbuiten Theo Timmer mans kwam een keer alleen voor de uitgelopen Van Dijk, hij wipte de bal over hem heen, maar Verhoeven liet de bal nog over de lat verdwij nen. Na 21 minuten redde linksbuiten Rijnvis voor ADO de eer, doch niet zonder geluk. Spil Schilder, die een groot struikelblok voor de ADO-ers betekende, zou de bal voor de voe ten van de toestormende Rijnvis wegschieten, maar de bal carambo leerde via Rijnvis in het doel (14). Rijnvis kwam nog een keer tot een schot tegen doelman Van Dijk, maar dat was het laatste, want Sparta had nog een verrassend slot in petto, !n de laatste minuten maakten De Vries {schot in de uiterste rechterhoek) en Daniels (uit een schermutseling) de 61 ne derlaag van het arme ADO vol komen. Voor de vierde maal verdwijnt de ba? achter doelman Kok -oun .4DO. Rechtsbuiten Van Ede heeft de bal keurig opgebracht, hem naar Hitksbinnen De Vries (naast Scher- penisse, rechts van Kok nog zicht baar) geschoven, die hem in het doel plaatst. Links Huguenin cn rechts Van der Meer, die evenmin als Scherpenisse meer hulp kon dén bieden. Zu idhollandse florettitels DEN HAAG. De schermhamplocn- sehappen van Zuid-Holland eerste klas floret, heeft bij de heren als kampioen opgeleverd Hogervorst en bij de dames Nina Kleyweg. De eindklassementen luiden; Dames: 1. Na barrage Nina Kleyweg (zaal Vandervoodt. Rotterdam), 8 gew. part; 2. Na barrage Danle van Kos sem (zaal Abrahams, Den Haag), 8 gew. p3rt; 3. Elly Botbljl (Tewe. Den Haag) 7 gew. part; 4. Annie Midden dorp (Damocles, Den Haag): 5. gew. part. 26 ont. tr.. 5. Lies Vermolen (zaal Abrahams, Den Haag) 5 gew. part 27 ont. tr.; fi. Mary van der Sluis (Cyrano Rotterdam) 4 gew. part. Heren: 1. Na barrage Hogervorst (NKS. Delft) 4 gew. part.: 2. Na bar rage Haenen (zaal Vandervoodt. Rot terdam) 4 gew. part.; 3. Berkhuysen (VWB, Den Haag) 3 gew. part.; 4. Van de Boogaard (Cyrano Rotterdam) 2 gew. part. Leen v.d. Leur. die al enigo inter nationale ervaring hoeft als cyele-cros- ser, won .gisteren de door RC. „Rot- d. Berg bovendien door dnc ver-terdam" uitgeschreven cyeJe-cross, 1 -waaraan renners uit Botterdam en om streken deelnamen. tn de B-klasse en bij dc A-juniorett waren het eveneens „PedaaJridders", namelijk resp. Miehielsen en v. Dei- zen, die de overwinning wegsleepten, Bij de 3-junioren won de Dordtenaar v. Breugel. Be uitslagen: A-klasse: 33 km in 59.55 min 1. L. v;d. Leur (P); 2. J. v.- Vliet (RL) np 1,30 min.; 3. C. S parijers berg (Pt op 2,30 min.; 4. C. v. Leeuwen (E); 5 J. Verhoeven {A); 6. F. Pijn (P); 7.' 33, Cailcgari (S)- 8. P. Spijker (S); 9. L, Witkamp (S); 10. J. v Hamburg (A). B-klasse: 22 km. in 41.16 min.; 1. L. Miehielsen (P); 2. P. Heinig <R); 3, H. Sap (R); 4. P. T. Regeer (P); 5. P. v.d. Leij (R): 6: H. Schoute <F). 7, F. Albers (S); 0. F. Jantschik (Sï. A-Junioren 9 km. in IB.22 min,: 1. T. v. Delzen (P); 2. J. Nijhuis <R): 3. J. v. Breugel (Ml; 4 C.. Knoop (P); 5. W. Lepolcler (S). E. j. Wens veen (S). B-junioren, 4.5 km in 9.35 min.: 1, W. v.-Hreugel (M); 2. J. Zijlaard (Rh 3. S, Jiintseh.il» fS>: 4 W. v.d. Wal (P). Home tralnen: Apolio-Feijenoord—De Coureur; A-klasse 2x1 km: 1. F. Rorijs (A) 80.3; 2. S, Koevermans (C) 80-3; 3. L. v.d. Leer IF) 83.1: 4. A. v. Ierscl (A) Ö3.3. 5. tv Top (A) H3.C. B-klasse 2 x 750 m.: 1. W. Muntz (F) 63.2; 2. M. Dekker (A) 63.3; 3. J. Stuyts (A> 63.5; 4. R. Niemantsver- driet (FJ 64.1; 5 W. Kerkhof (F) 65.3. A-junioren 2 x 300 m.: l. A. Sloot (C) 34.2; 2. B. Scheffer (F) 35.8; 3. D. Vijfwinkel fF). 4. A. MuntZ (A) 37.L B-junioren 2 x 250 m'.* I A. Litis- ve]t (C) 28,2; 2. B. Otterspeer (A) Z8.B; 3. J, de Koning (A) 30.5; 4. B. Nulie (Al 31.7; W. Dolman <A) 32.3, Veteranen 2 x 500 m.: 1 J. v. Rlel <A> 44.2; 2. J. v.d. Ende (S) 45.*; dedigers ~werd gemist, kwam eindstand door Mitra op 5-r-3. ZWOLLE Voor de hoofdklasse van de Kon. Ned. Schaakbond ont moette te Zwolle „Rotterdam" het Leeuwardense Philidor. De voorlopi ge eindstand van de wedstrijd was 44. Gezien de posities in de onder broken partijen mag Rotterdam blij zijn, wanneer het 55 wordt. De tegenstander van Sammelius heeft twee vrij-pionnen in een toreneind- spel. Vap, Zanten heeft in fcijn af gebroken partij een loper met drie pionnen tegen zijn tegenstander een loper met slechts één pion; de lo pers zijn evenwel van ongelijke kleur. Van Rotterdam wonn-n ;iv. E. Mulder, drs. W. H. J. Sanders cn H R. C. van Bochel. Daartegen over stonden verliespartijen van dr. K. M. Bergsma, mr. W. H. Sandi- fort en drs. P Vreeken. Remise speelden drs. D. D. van Geet en J. Schenk, De andere uitslagen in de hoofd klasse waren: ASC wint met 5ü-— 3Vi van Hilversum, VAS met 6% —•2% van VVGA en DD met bVi— j p.'v.d. Broek (A) 48.6. 4, F. Ruggen- 3% van HCSV. berg (A) 48.8: 5 H. Buüs (A) 49,3. greep Heracles uiteindelijk de winst. Tussen die twee doelpunten heeft zich een spannend duel afgespeeld, al stond Excelsior dan ook na enkale minuten reeds met 1—0 achter. Uit (Van onze sportcorrespoodent) ALMELO. Excelsior, beter spe lend dan Heracles, heeft in Almelo voetballen, en dat deden de Rotter- j een voorzet van Ten Bi'ink kopte dammers ontegenzeggelijk, is nog Schuman de bal over het hoofd van steeds niet alleen voldoende om sue- de uitlopende Den Hertog in het net. ces te boeken. Door het spel in de Excelsior begon toen aan een net- breedte tot in het oneindige vol te werk van fraaie combinaties dat houden, kreeg de Almelose defensie, i te veel in de breedte werd uitgelegd welke voor de rust ulet al te goed zodat de Almelose defensie niet eens sloot, toch elkens weer gelegenheid jn de beste vorm behoefde te zijn, In te grqpen. En met twee doelpun- 1 om het hoofd aan de moeilijkheden ten. een na drie minuten, het beslis-i te kunnen bieden. sende tien minuten voor het einde. Een heel mooie combinatie van Excelsjor bracht Corpeleijn op rede- j lijke afstand van doelman Den Dek ker. maar de bal vloog over de lat. Dat was dan de beste kans voor de Rotterdammers die met de kleinst mogelijke achterstand gingen rusten. Ir. de tweede helft zagen de 9000 toeschouwers, hoe de Almelose de- iCnsie, met Heracles' nieuwste aan winst. de Zuidafrikaanse neger Dhlo- mo als uitblinker in de haJflinie, zich had hersteld Heracles kon daar door wat sic- .'er worden maar Ex- celsior bood met goed spel wcer- stand en schiep zich zelfs een kwar- tier voor het einde weer een goede i kans, toen Slavenburg alleen, voor doelman Den Dekker kwam. Het schot van de Rotterdammer was hard genoeg, maar de Almeloër wierp i zich met succes in de baan van het schot en daarmee was de gelijkma- kcr verijdeld. Tien minuten voor het einde viel de beslissing in deze boeiende ont moeting. toen Schuman na een min o. nmer mislukt schot varv Ten Brink vrij spel kreeg cn Den Hertog in een vergeefse uitval naar de bal Dat betekende het einde van 1 sior's illusies.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 4