Revanche voor Dreyfus Nog in deze week raket naar maan of zon? opmmmm mdim In duel prijsschieten is de beurt aan Von Braun 2ZP W' Raadsel rookworst rijmpje mam». AVRO in Utrecht met keuze van Sportvrouw man Radio contra televisie Vanafoud H' facts i'insda^ 2 december 195g WAX is er gebeurd in Frankrijk? Het antwoord moet luiden; toch -wel meer dan tot dusver was -vermoed. De ondergang van de vierde republiek is niet alleen maar het gevolg geweest van een min of meer geslaagde officieren-révolte. Ze heeft ook wel degelijk samengehangen met bet gevoelen in het land, dat het systeem had gefaafd en de politici van de oude stempel in een heilloos intrigenspel waren verbruikt. De verkiezingen hebben de afrekening gebracht met het verleden. Verbazen doet de duidelijkheid, waarmee het is geschied. Dui delijkheid. dat is nog geen doelbewustheid. Want onlust meer dan ener gieke vastberadenheid heeft de houding van de kiezers bepaald. Deze kie zers hadden hun vertrouwen in de mannen van bet oude systeem verloren, maar tegelijk ook vergaand het vertrouwen in zichzelf. Daarom hebben zij het «gegooid over de boeg van de sterke man. Wat vele rechtse cn half.fascistische politici in Frankrijk in vorige pe rioden zo gaarne hadden gewenst, doch niet gedaan kunnen krijgen, was een parlementaire meerderheid van mensen, die meer zagen in autocra tische methoden dan in de democratie. Charles Maurras en zijn „cameiots du roi" hadden tussen de beide wereldoorlogen gaarne de republiek ge liquideerd en er een monarchie !n zeventüende-eeuwse trant voor in de plaats gesteld. Later, toen Mussolini en Hitier opkwamen, had het trou wens niet eens meer een koninkrijk hoeven te zijn. Er waien, naar hét bleek, wel andere middelen om het volk als politieke factor uit te scha kelen en het te dwingen, de leiding der daartoe geroepenen te volger,. Wel kregen, toen Hitier Frankrijk hsd verslagen, geroepenen als Pétain en Laval hun kans, maar het was onder te compromitterende omstandig heden dan dat het kon beklijven. De. vierde republiek leek dan ook heel veel op de derde. Maar deze vierde republiek was geen succes. Men kan natuurlijk zeggen, dat de com munisten haar een goed functioneren hebben belemmerd, maar bij de niet- communisfn was er ook een duidelijke onwil of onmacht om de maatregels te treffen, die de tijd eiste. fAdvertentie l.IH.) LAAT ONS er geen doekjes om winden: nu eindelijk hebben die fi guren, die geen vertrouwen hebben in de democratie cn daar geen geheim van maken, een overweldigende verkiezingszege behaald. Eindelijk is de droom van Maurras in vervulling gegaan. Het is waar, dat de stemcijfers heel wat minder duidelijk zijn dan de uitslagen, dit als gevolg van een weinig schoon opgezet di strikten stel sejdoch bij rechtse zowel als linkse extremisten met hun gemeenschappelijke minachting voor de volkswil is het feit van het aan de macht komen belangrijker dan de wijze waarop. Hoe men de dingen ook uitlegt, het is niet te ontkennen, dat miljoenen Franse kiezers als verantwoordelijke staatsburgers hebben gecapituleerd, door eerst bewust bun macht over te dragen aan de Gaulle en nu aan degenen, die zich al«s de rechte volgelingen van de Gaulle uitgeven. Het is een late revanche voor de nederlaag, die in de dagen van Drevfus de- krachten van de reactie hebben geleden. De legerleiding en allen, die de macht, de eer en de glorie van het verleden evenzeer beminden als zij de vrijheid haatten, kregen omstreeks de eeuwwisseling hun trekken thuis. In die dagen pas goed ging het Frankrijk van de achttiende eeuw onder, nadat in de tachtiger jaren nog een herstel van de monarchie en alles wat daar vanouds bijhehoorde op het nippertje was afgesprongen. Nu was het uit, Haar aanhangers hadden zich in de Dreyfus-affaire onmogelijk ge maakt. Charles Maurras kon er zich jaren later nog over ergeren. De schuld of onschuld van Dreyfus, schreef hij, kwam er helemaal niet op aan; waar het op aan kwam was de handhaving van het ware Frankrijk, en in het belang daarvan had het vonnis tegen deze Jood gehandhaafd moeten, worden. Wie de dingen somber wil bekijken, kan vaststellen, dat het inzicht van Maurras en de kliek om Pétain tenslotte toch Heeft gezegevierd. Is het niet symbolisch, dat het niet-herkiezen van een man als Mender- France mede het gevolg is geweest van anti-semitische propaganda? EEN; het zou verkeerd zijn de waarheid te verbloemen. De Franse verkiezingen hebben een Nationale Vergadering opgeleverd, die in meerderheid als anti-democratisch kan gelden. Dit in aanroer- king genomen kan de nederlaag van de communisten maar ais een schrale troost gelden. Natuurlijk mogen de dingen niet erger worden gemaakt dan ze zijn. Het is billijk om te zeggen, dat deze overwinning van de extreme rechterzijde eigenlijk te laat komt en dat de sterke man, rondom wie de nieuwe afgevaardigden zich in massa willen scharen, over het resultaat onmogelijk zeer verheugd kan zijn. De sleutelpositie van de Gaulle in de Franse politiek is een van de weinige feiten, die in 6taat zijn de hoop levend te houden, dat het in Frankrijk niet definitief de verkeerde kant uitgaat. Minister-president of president van de republiek, de Gaulle zal kunnen en moeten zorgen voor naleving van de grondwet. Van hem zal het afhangen of de generaals en de Soustelle-club in dc hoofdzaken hem gehoorzamen, dan wel dat hij uit voert wat dit gezelschap van hem eist. Gevaarlijke tijden breken aan, voor Frankrijk maar ook voor de bond- van Frankrijk in de Westelijke verdragen. Het ligt in der Neet (Van een onzer redacteuren) Begin deze maand verwach ten deskundigen weer een op leving in het duel prijsschieten tussen de raketafdelingen van het leger en de luchtmacht der Verenigde Staten, Het schot in de roos is in dit geval een wel gericht schot rondom de maan of eventueel een lancering van een viertrapsraket in de rich ting van de zon. De Ameri kaanse luchtmacht, die op 11 oktober een maanraket op on gekend grote afstand van de aarde de wereldruimte in stuurde, kondigde aanvanke lijk aan dat zij begin november een nieuwe poging zoit onder nemen met een raket, uitge rust met een speciale appara tuur om de koers te corrigeren. Daardoor zou de kans op een nieuwe mislukking, tengevol ge van een afwijking in de be rekende baan, aanzienlijk ver kleind kunnen worden. Deze lancering is echter om onbe kende redenen niet doorge gaan. Waarschijnlijk krijgt nu het Ame rikaanse leger, onder bekwame lei ding van de raketdoskundige, dr. Wemher von Braun, deze maand de primeur. Von Braun deelde enkele weken geleden, in Texas mee dat het leger der V.S. in de eerste week van december een raket naar de maan zou sturen. De kans dat de raket z'n doel bereikt, schatte Von Braun één op twee. Een onzekerheidsfactor dus die veel geringer is dan die bij de lancering in oktober van de lucht machtraket, waarvoor de kans op •welslagen één op tien werd geraamd. In feite is dit „schot op de maan" op de zon gericht. Vod Braun ont hulde tenminste dat het feitelijke reisdoel de zon is. De raket zal. als de maan wordt gemist, onze satelliet op tientallenduizenden kilometers voorbij ijlen en da» in een nog niet nauwkeurig te berekenen baan rond om de zon komen. Dat is op papier vastgelegd. De praktijk is in deze prille jaren van (onbemande) ruim tevaart vaak anders.... Von Braun deelde verder mee dat het bijzonder moeilijk is de maan te bereiken, omdat de raketten van het leger tot nog toe niet van binnenuit bestuurbaar zijn. In dit opzicht schijnt de luchtmacht dus iets verder te zijn dan het leger, ofschoon ver wacht mag worden dat ook de lucht macht (nog) niet in staat is een maanraket, die zich op duizenden kilometers afstand van de aarde be vindt, nauwkeurig in de vooraf be rekende baan te houden. Besturing is waarschijnlijk thans nog slechts mogelijk in de eerste fase van de lancering. De viertrapsraket van het leger moet op zijn weg door de ruimte een aanvangssnelheid hebben van 40.000 km. per uur! Von Braun heeft neten in ons zonnestelsel te berei ken. Hierbij is rekening gehouden met de kortste atstand tussen de ellipsvormige banen welke de pla neten om de zon beschrijven, op een constante snelheid van het ruimte vaartuig van 45.000 km. per uur en op een reis in rechte lijn On werke lijkheid verlieten de raketten tot nog TIJD NODIG IN DE RUIMTE PLUTO jerefcenö ente 12 5 km pe seconde (45000 VAA NU. NEPTUNUS ATURNUS 9 Reisiorcn v AARDEN ilf—4 -3. denkbeeldige rakït' r. r,-# x: •'"Nt deelgenoten daad in de hand van de Gaulle of de komende jaren het van kwaad tm erg» «1 gaan dan ,«.1 dat die jaren aullen. kunnen gelden ah een pe. 1™, dfkaT""wet node, waarin de Fransen hun verantwoordelijkheidsgevoel en hun oordeel sjagen van de lancering zelf als één ~des onderscheids terugvinden. op drie", verklaarde hij tegenover te afstand moet gerekend met de maten van de ruimtevaart niet ./or den overschat. Al jarenlang intri geert de mens een reis naar Mars. Dit eindstation van een vermetele kruistocht door de wereldruimte ligt op z'n gunstigst toch altijd nog 55 miljoen kilometer van ons ver wijderd! Bijgaand kaartje geeft een interes sant overzicht van de reisduur welke nodig is om de verschillende pla- toe de dampkring steeds in een „slingerbeweging") rondom de aar de. Zelfs in dit hypothetische geval duurt de reis van de aarde naar Mars 70 dagen en naar Venus (op welke planeet kooktemperaturen van 100 graden Celsius kunnen heer sen) 38 dagen. Pe reis naar de an dere binnenplaneet, Mercurius (een uitdrukking welke gebruikt wordt voor Venus en Mercurius als de eni ge planeten, die tussen zon en aarde staan) neemt volgens dit schema 83 dagen in beslag. De reisduur naar de planeten, dïo verder van de zon af staan dan de aarde (hieronder valt ook Mars), is verder in de juiste volgorde va» de hemellichamen; Jupiter een jaar en 205 dagen; Saturnus twee jaar en 343 dagen; IJranus zes jaar en 94 dagen; Neptunus tien jaar en 352 dagen; Pluto veertien jaar en 272 dagen. Zouden wij in staat zijn ooit verder de ruimte door te drin gen dan de buitenste planeet van ons zonnestelsel, dan duurt de reis naar de volgende, dichtstbijzijnde zon (ster) ruim honderdduizend jaar. Zo ver reikten zelfs de stoutste fanta sieën van Jules Veroe niet. laat staan van ons nuchtere twintigste eeuwers. WENEN" Alle Oostenrijkse dag bladen verschenen gisteren met enige pagina's minder dan gewoonlijk ais gevolg van een „passieve verzets actie" van de vakbond van drukkers. De drukkers eisen een bonus van circa 100 gulden. LONDEN De Britse adviesraad voor wetenschappelijke ontwikkeling heeft maandag de Britse geleerden aangeraden Russisch te leren om op de hoogte te kunnen blijven var» de Russische technische en andere we tenschappelijke literatuur. drie", verklaarde hij tegenover verslaggevers. De raket zal uiter aard de zon niet bereiken, maar de grote energiebron van ons zonne stelsel tot op een afstand van ander half miljoen kilometer van de aarde naderen en daar als een wachter en tevens luisterpost in het heelal om de zon gaan draaien. HET Utrechtse Ti vol» zal op 19 januari gastvrijheid verlenen aan de AVRO voor de jaarlijkse ver kiezing van de sportvrouw of sport man van het jaar en van de sport- stad van het jaar 1957. (Keuze van 1956: Anton Geesink). Voor de organisatie van deze avond heeft de AVRO de medewerking ge kregen van het Kon. Ned. Gym. Ver bond. Een gedeelte van de avond zal worden uitgezonden voor radio en TV. Er zal aan worden deelgenomen door het dameskeurkorps van. het KNGV, door de dames gym. ver. As- pasia uit Rotterdam en door de turn- kampioenen en de nummers twee uit Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en Nederland. Voor de keuze van de sportvrouw of -man zal de beslissing voor 501. liggen bij het publiek en voor 501 in handen van een jury van Neder landse sportjournalisten. A/rAAG in het etherforum, dat gis- v teravond werd uitgezonden: „Vindt het etherforum niet. dat de TV-programma's beter een uur eer der zouden kunnen beginnen en ein digen? Dit speciaal met het oog Die anderhalf miljoen .kilometer j fAejd=ÏLf overigens een onvoorstelbaar gro- weer vroeg aan de slag moeten Het forumhd Meijer Sliujser advi seerde oe vragenstel ler en ande ren ondanks TV-uitzen- dingen op de gewone tijd naar bed te gaan want de TV-pro gramma's zijn uitste kend maar. „je mist er niets aan a oor''. Dr. C. van Rjjslnge be^ kende dat hij als hjj nu thuis komt *s avonds laat nog wel eens iets van een kunnen volgen. Gerda Brautigam: „Heb jjj er dan een?' au Rijsinge een TV geen TV-programma zou Dr. Van Ry singe: „Nou moet je geen pijnlijke vragen stellen." Telefonisch kregen wij toch nog antwoord op de „pynlijke vraag". Dr. Van Rysinge heeft geen TV- toestel en zou het niet willen hebben ook, „Bijhoge uitzondering is er iets wat ik de moeite waard zou vinden. De aanschaffing vergt een grote in vestering en dat geld besteed ik lie ver aan het zien van levend toneel en normale filmvoorstellingen. Ik vind het beeld te klein, de vermoeienis te groot en door de kleurloosheid van het beeld gaat enorm veel verloren. Ik heb in Eindhoven kleuren TV ge zien en dat was al een hele verbete ring. Maai* daarvoor is voorlopig geen commerciële basis aanwezig." AAz TLVERSURI 1 20 Uchte plaatjes laat horen <7.30— 8.30} en het daarop aansluitende „Ja met mij" volgt de hoofdschotel van deze avond „I)e branding voor Setu- bal", een hoorspel van Ounther Elch, onder regie van Willem Tollenaar. Een poëtisch spel, waarin Myra Ward d« hoofdrol vervult. Hilversum ii <avko). Met maan delijkse amusementsprogramma „Gastenavond" presenteert deze keer onder anderen Eve Boswell (8.10—9.20). In Zwerftochten door Operaland (9.20—9.45) fragmenten uit ..Patience" van Gilbert en Sullivan. In de reeks koorconcerten onder redac tie Cn met toelichting van Fciix de Nobel BHttens ,.A ceremony of ca rols" (t0.1311.00). Na elven eerst Ma* Tak met diens New York Calling en Ben Levi met Franse plaatjes. „Het houten paard" Vanavond voor de TV) wore Gebeurtenis m» t,Stalag Luft III" WNT ZAL PAPS» ZEGGEN Hl) DAT ALLEMAAL HOORT HU WO ROT NWUbffLDK VERSCHRIKKELIJK BOOS £N DAN WIL HU IN DAGEN NIET MESP? ZlEN... IK WOU IK DOOD TANTE EDITH WILDE ME ALLEEN MAAtf BANS MAKEJ)Z£ ZAL NIET ECHT n Dokter QLJ HAL6N VANAVOND GEEN AFSPRAKEN. 61LU AN \K TAL PROBEREN EENS NIET ZO LAAT THUIS TC ZbN.Ml6SCH1EN.4 KAN IK JENNIFER 0PVRQLUKÊN MET WAT W VOOR HAAR LATEN HOPEN Ad btntsiD MAAKf OATMttJt UW PlAAfb iNHÊt/nr IK ZOU 6RMÜ WfLLfcN, MAAR OAT 6AAf MlET- KOLOflËL EMJRtó 5TAAT DPDAfWlj M.WAAR fotrt RtfcD bPROttjt tttt.. lÉDtRtLM WILDE! HEM Zitfi RIJDENDt RODPHAfll&t WttS MÉJ Dt SPROETEN Al AAR 6!) VORIól HADDEN Wfc "IJK. Al EN EER AlOsTOft, HET PU&Ütn BEXHDt/Wf DUt RACt 6EWD0N AU» t£N ONDERONSJE VAN TWfcf OUDERE HEREN PU0LIEK IN DE AUTO S VAN GO£PBEDC€L£NDE DCCH BEttOej ZUCHTIGE WATtURS 14DMT DAARVAN UITERAARD NTCTS terecht' VJAATUN 5PEIURS G6C0NCEN TRêERD KUNNEN WORDEN Öp DE KOMLNDL /KATC-HHET5AMEN- ZVNSANEN LACHEN EN ZINGEN ACH"? T0A\ VAN GPÜTÊ INVLOED Qp 'N PUD&S HOozj£v OM. VfNDT -HET 3V VOORBEELD ONJUIST. DAT ER BY UIT- WEDSTRVDcN GEBRUIK WORDT GL/APAKT VAN PARTICULIERE" AUTO'S inplaats VAN bussen CF TREINEN, MeTALlMS ÏELOVeN Sl/KK&y, *1AAJ HS-/V X'.W, lp EN wiend ixm mij heeft tu?e* kinderen, die «Hebei non {m d; even poëtische als overzichtelijk* leeftijd zijn, dat zi) rotsvast getouen rn Sinterklaas. Voor ze naar bed gaan worden er dus, sinds enkele dagenschoentje, fifezet bij het gasfornuis, want het huis is centraal x^erwarmd en ze if* als je vijf en drie bent, geloof L niet, dat Piet door zo'n dun bulaie kan. Maar boven het fornuis Is een soort wasem-kap ,met ce«, duidelijk zichtbare afvoerpijp naar het dak waarmee een slanke Moor het, met enige fantasie, wel zou kunnen rei, den. De eerste schoe«-zet-auond ver, liep keurig volgens de plannen. Er werd een bakje met, uit het plantsoen gerukt, pieterig stads, groen ah consumptie voor het paard naast de schoentjes gezet, „Sinter- klaas Kapoentje" weerklonk veel, stemmig, .,'t Heerlijk avondje" werd er. bij wijze ran toegift, bovenop, gestapeld en toen ging het tweetal ■naar bed, in goed vertrouwen dat Zwarte Piet zijn plicht zou doen. Maar de volgende ochtend weri mijn vriend in alle vroegte, gewekt door twee huilende kinderen. „D'r zit niks in!" riep het oudste kind. „Waarin?" vroeg de vader, nog niet helemaal wakker. ,Jn de schoentjes", snikte de jon- gen. „Zwarte Piet is stout", stelde rijn kleine zusje boos vast. „Ach kinderen, dat kan niet1*, set de vader. Want hij had er, hoogst eigenhandig, speculaaspoppetjes in gedaan. „Toch is het zo", zei de jongen nlj. dip„We hebben noor niks gezon gen". Toen de ouders gingen controleren, zagen ze dat de schoentjes inderdaad leeg waren. Ze improviseerdenuit de vrije hand, een onsamenhangend ver. haal over de enorme seizoendrukte, die de Sint, in deze tijd van het jaar, hot oude hoofd te bieden heeft en beloofden dat 't de volgende keer beter zou gaan. Die avond, na het eten, werd er dus wéér uit «olie borst gezongen en toen de kinderen sliepen, dee.d mijn vriend in elke schoen een in zilverpapier verpakt chocolade* beestje. „Dat kan toch niet missen", dacht hij. Maar de volgende ochtend werd hij opnieuw door gehuil gewekt. „Weer niks", riep het jongetje op standig. „En we zijn helemaal niet stout geweest". Deze keer ging mijn vriend nif op een grondiger onderzoek, dat het raadsel oploste Een spoor van stukjes zilverpa pier leidde namelijk naar een doos waarin twee, ook al ten plczlere van de kinderen in huis genomen hamsters wonen- De nijvere diertjes lagen, in een toestand van duidelijk verzadiging te slapen, omringd door zilver en snippertjes. Mijn vriend heeft ze, voor de duur van de sinterklaastijd, nu maar op zijn slaapvertrek gestationeerd, in de hoop dat ze niet aan zijn tenen zullen beginnen. Toen htj het raad sel aan de kinderen had verklaard, varen rij beuredipd cn r-crJedCTd ,jZeg pap", zei het zoontje. „Als we vanavond weer zin ge», wou ik meteen even aan Sinterklaas zeggen, dat ik een elektrische trein teil heb- ben." „Zou je dat mei doen'" vroeg de vader, financieel ontsteld. ,Ja, waarom niet?" ,,/Vou kijk eens, Sinterklaas moet aile kinderen een cadeautje genen", zei mijn vriend. ,J2n nu heeft h.Q teel geld. natuurlijk, maar als de jongens allemaal een elektrische trein vroegen nee, dat zou hi? niet kunnen betal°n." 't Leek hem. een redelijke argu mentatie. Maar het jongetje werd er niet door uit het veld geslagen. Hij sprak op begrijpende toon: „O, dat is niet erg. Als Sinterklaas 'm niet betalen kan, dan koop je 'm gewoon zélf." KRO.VKEL PARIJS De natuurkundige Yves Rocart heeft een seismograaf gecon strueerd waarmee zelfs dc lichtste aard trillingen kunnen worden gere gistreerd. Hot apparaat wordt bijzon der doeltreffend geacht voor het waarnemen van kernexplostes. door URSUIA CURTI55 45 was nog veel beter naar z'n rin. Hij onderhandelde met me..." Voor het In de wazige toestand, waarin ze eerst verborg ze haar gezicht in verkeerde, had het heel eenvoudig haar handen, „Hij vroeg de helft en geleken. Ze had de zwarte handtas ik wtst best, dat het daarmee met op met aile personalia, die Annebelle zou houden. Chanteurs hebben nooit die avond achter had gelaten en ze een grens. Bovendien probeerde hy was uren bezig geweest tot ze haar doorlopend iets te vinden, dat op handtekening na kon maken. Ze ver- moord wees. huisde haar eigen bezittingen naar Ten eerste zou hij ree dan nog ste de slaapkamer van Annebelle en hing viger te pakken gehad hebben en de kleren en bontmantels van de do- ten tweede pa&te een normaal onge- de vrouw in de kast bij de kostuums luk niet in zijn denkwijze." van Gerald. Verder deed ze mets. Vandaar die nadenkende ogen, dacht verder was het een passieve rol ge- Torrant, en die speurtocht in de ga- vveesl. rage. Hij keek naar het spierwitte Maar toen kwam het nichtje aan gezicht van de vrouw tegenover hem. wie ze die brief had geschreven in „Mevrouw Mallow..." haar eenzaamheid. Ze wist, dat Ma- „Nee, laat u me liever verder ver- na heel jong was geweest toen ze tellen. Ik informeerde naar de over- haav huwelijk bijwoonde en dat zij- leden man van Annebelle en beetje zelf erg veranderd was, maar ze was bij beetje vertelde hu my de waar- bang voor het handschrift van de held. Hij vond het prettig, dat ik er brief, bang dat Maria toch iets zou langzaam achter kwam welke per gaan vermoeden. 2« wilde niet, dat soonlykheid ik aangenomen had. Hij het meisje erbij betrokken zou wor- zei het wel nooit met zoveel woorden, den. „Het is een misdrijf waar ik me maar ik ben er zeker van. dat alles schuldig aan heb gemaakt, geloof ik. wat er met Martin Femuster ge- Daar mocht je niets mee te maken beurde van hem uitging, Annebelle hebben. Ik was van plan weg te gaan kon dmgen uitvoeren, die haar gezegd als alles geregeld was, naar het bui tenland of zo Wat Torrant in Chauncy uitioerdc had /c helemaal met begrepen. 2e werden, maar ze moesten baar eerst gezegd worden Torrant moest zich dwingen te blij den zitten Het had geen zin ria< ..•ïst wet. dat er geen haar goed aan Simeon te zoeken, daar was de po- Annebelle was geweest, maat 't ver- lmc al mee bezig. Hij luisieide naar haal van de testpiloot had ze geloofd de stem van Louise dat Simeon haai en aan gedacht Tot Simeon kwam. d had ze geen moment een middag had opgebeld om over mevrouw Partridge te praten. 2e had hem verteld dat Sarah bij haar Torrant zag hem voor zich, terwijl had gewerkt en hij scheen er met Louise praatte. Hij had voor de deur veel belang aan te hechten. Wel vroeg gestaan, het winterzonlicht op zijn hij of ze om half zeven thuis wilde vergulde hoofd en zijn donkere, roe- zijn, want dat hij haar iets moest lancholleke ogen hadden haar ver- wonderd aangekeken. Na 'n korte stil te had hij met zijn warme stem ge- bi te verschaffen, maar dat besefte ze zegd: ,.Nec maar Annebelle. lieverd, - •»-■---» «- wat ben ju veranderd." ..Hqt ergste W en ze rilde even, hy me bewonderde Hij had m de krant over "t ongeluk gelezen en het had hem waarschijnlijk de moeite later pas. Ze had met thuis kunnen blijven, ?e had de gedachte met kun- vervolgde Louise nen verdragen, dat hij haar op kwam hot ergste was, dat zoeken. Ze was naar de bibliotheek gegaan en cr zo lang mogelijk geble ven. Het was over "zevenen loon ze thuis kwam en Paulette Kirby vaard geleben Annebelle weer eens haar opbelde, op te zoeken maar wat hy aantrof Torrant begon tijdens haar verhaal al die kleinigheden te begrijpen die hy wet had opgemerkt, maar die HU met bad kunnen plaatsen. Dal me vrouw Kirby min of meer aan de drank verslaafd was. hadhy geweten. Ze had er vervallen uitgezien die avond hier m huis, na de dood van mevrouw Partridge en ze had vreemd gereageerd toon hij naar het bezoek van Simeon informeerde. Het tele foongesprek. dat Simeon met naar gevoerd bad en dat hy op de trap had afgeluisterd, was nu ook duide lijk. Toen hoogstens vijftien mmi> ten, had hij gezegd. En even later. „Helemaal nice mevrouw Kirby natuurlijk," Het gesprek ging stellig over het feit, dat Paulette, tijdens zyn visite weggeraakt was. „Alanol," hoorde hij Louise ver moeid zeggen. „Alanol en alcohol maken je volkomen bewusteloos, ik wist dat hij het had, want hy-haa me een keer aangeboden toen alles me te veel werd. Hij had die svona tijd genoeg om met de auto van mevrouw Kirby naar het station te gaan, Sarah Partridge op te wachten cn terug te gaan naar net huis van Paulette toen alles.,, achter de rug was. Ze heeft nooit geweten dat hu weg is geweest. Ze sprak heel ondui delijk door dc telefoon en maakte steeds maar excuses dat ze Simeon zo lang had opgehouden. Hy moei haar gevraagd hebben op te beüen toen hy terug was, zodat ik geen ver band zou kunnen leggen tussen nem en mevr. Partridge. Ze vond t ook wet leuk op te bellen geloof ik, z-e was aldoor nieuwsgierig geweest en ze heeft gevoeld, dat er iets met goea was. Meteen na het ongeluk hing ze om me heen Ik kon niet van haar afkomen cn ik kon het me et enrmn permu te ren onvriendelijk tegen haar te zijn, want re is 'n «cvaailyke vrouw m haar diepste uezen," Louise zuchtte cn Tot rant vroeg. ,Kan ev sets op zolder gelegen hebben dat haar achterdocht rechtvaardigde. Foto's of zoiets**" Louise Mallow schudde haar hoota. „Nee. Ze haalde eigendommen van haar man weg famdiezilver en an dere koslbaai'heden die ze kon bele nen. Toen hy naar de gevangenis gmg. sloeg hij die dingen op by de toen malige eigenaar van dit huis en toen bij ontsla gen werd iva., bi) /p tv''" geïen of 'I interessctMde hem aiw- mrial niet nicer .V cv rouw KuRj zei. dat alles van baai was. ma'ir 70 dc waarheid h;,d gesproken. £°u rr geen reden geweest zyn het zo stiekem te doen." (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1