B BRON VAN GEVAAR Aanblijven van kabinet is in belang van het land NIET ZO GUNSTIG CAROL DAY ^Aojrd. Geen beterperspëctief met ander team ©OOQGOOO Kruidenier-pockets in Kamer besproken Moeilijk yOORItDti&WWtVt-W' vatl UJH HOSST AF MM Dr. Drees vraagt steun aan program Wrevel over ven sportnota door FRANK-GODWIN- SPROETJE SPARKS Tsjechisch protest bij Amerika In Tiveede Kamer Jeugdsalarissen kleuterleidsters gaan iets omhoog Vestduilse soldaten mogen kernwapens niet weigeren Senator van YS voor Russische televisie Grootste pierement ter wereld speelde voor liet eerst kantoormachines Verbod strijdig met Grondwet, zegt mr. Vrolijk door GEORGE HARMON COXE (Advertentie I M NU GA IK IN 0-K G6VAL- NAAR HUI&-HÊT WORPT 'N SLECHTE AVOND ALS/ DIE WHST DOORZET. ..zfr VADER HAAST 2KH NAAR 2'JN DOCHTER- TJE THUIS....DAT. IS iN-OElS NIEUWS TT-OA-v VOOR MD VOOR JENNIFER - OOK, ARM SCHAAP; v C-T MAS DAN 'N KLÉINE. duivelin ll l l t V.ZSN.MAAR.. j BL'A DAT W THUIS SEN!dat WORDT 'y SLECHTE AVOND, HORA. HE,VANWAAR DIE 7 GEHElMZlNNI&E^fTT 6LIMLACH^^* Ja *;- OA MAAR NAAR DE Z1T-KAMER ..EN KW ZELF.' .■'c'Vijv "tK WtCT tttr WfcT PRtCltS.OUCKy. Maar RtKtrt er op dat h» itvtri cn ri Dfc 5R0UWC.RIJ GAAT. /^SX-^OREriGtN-/ WAAR GAAT 5PR0tTJtH£ÉJ1. -MtlHEfcR r Vil 60£ltHEiP!HlJ lSI0 OP6tWOfi. DEN DAT Hij MtNICrettt HOORT? Htt.5PROE.Tjti. WAF HtOjfc DAN BEDACHT?.- DAN fAOET l£DER£ SPELER. EEN LANGE SPRINT VAN ZOOAETER. /AAKCN £N VERVOLGENS Tl£N KORTE. SPRINTS VAK IS /ALTER ÖP FLUITSIGNAAL VAN LAWDON. GOED VOOR. HET UITHOUDINGS- verjMogcn.' YCORAL RUG T BORSTEN BUIKSPIEREN csoliexeN DE VOLLE AANDACHT - KICK %&»- WILSTRA IS BLV DAT Hy Z'N -HOAE- TRAINING NOOIT VERWAARLOOSD Zs. -=««&= HEEFT.' pij A HET ÏÏDNDXS- IxJ DRAA/£K> KRAGEN DE VICTORJANEN EÉN KWARTIER. Sö— GVWASKEK. - WMRBY GEEN ENKEL ONDER- DEEL WORDT VERGETEN/ Donderdag 4 december 1958 l ELANG WEKKEND waren de zeven punten van mr. Burger niet alleen door wat er in stond, maar ook door wat er niet in voor kwam. Over de kwestie-Nieuw Guinea werd niet gerept. We) hield één van de punten in. dat de P.v.d.A. niet wenst mee te werken aan de mogelijkheid, dienstplichtigen daarginds naar toe te sturen. maar met het.punt der souvereiniteit had dat weinig te maken. In vroeger jaren ■werdén ook geen dienstplichtigen uitgezonden naar het toenmalig Neder lands Indiër Üe regering heeft klaarblijkelijk in de verklaring van...mr. Burger geen reden" kunnen vinden om af te zien van haar voornemen, door wetswijziging de bevoegdheid, te verkrijgen om de uitzending niette min te doén geschieden. Maar voorlopig heeft :zij toch vrijwilligers opge roepen voor het kleine, contingent:, 'waarvan zij de stationering in .Nieuw .Guinea geboden acht. Wat het vraagstuk van de souvereiniteit aangaat, heeft de rede van mr. .In 't Veld dinsdag in de Eerste „Kamer énige 'duidelijkheid gebracht. Er liepen geruchten, dat de-fractie' van de P.v.d.A. in dit deel vac het par lement er zelfs geen bezwaar tegen zou hebben. Nieuw'Guinea over te dragen aan de huidige Indonesische regering. Aan deze geruchten hééft ;de heer In V Veld nu een einde gemaakt. Hij zei categorisch, dat zijn ifractte: voor een zodanige oplossing niet voelde. Het is een uitspraak, die - 'de aandacht verdient,.omdat er uit blijkt dat op dit punt de gelederen in Nederland tamelijk wel weer gesloten zijn. De tegenstelling tussen dege nen, die' Nieuw Guinea willen behouden en de anderen, die het in be ginsel bereid zijn prijs te geven, is er mee tot een tamelijk academisch strijdpunt geworden. DEZE vaststelling behoeft weinig toelichting. Het is maar al duidelijk, dat de wens van Australië om met Nederland tot een vergelijk te geraken, zeer sterk wordt verminderd door een gebrek aan lust om het tot een breuk met Indonesië te laten komen. En bij de Verenigde Naties ontbreekt elke neiging om de moeilijkheden -van Nederland over te nemen. Men heeft al zorgen genoeg; waarom zou men zich nog meer op de hals halen? Wanneer de bekende redacteur van De Tijd. de heer Hanekroot, in een recente brochure zegt, dat Ne- derland Nieuw-Cuinea kwijt moet. cn wei'zo spoedig mogelijk, dan ge biedt de waarheid om te zeggen, dat de kans om het kwijt te raken óf aan Australië of aan de V.N. als vrijwel nihil moet worden beschouwd. Men begrijpe ons goed: wij zeggen.niet. het geheel oneens te Üjn met bel. standpunt; zoals de heer In 't Veld dat nu heeft weergegeven in de Eerste Kamer. Wij' hebben het laatste jaar herhaaldelijk de bezwaren uiteengezet,die zijn. verborden aan een overdracht van Nieuw-Guinea aan het huidige Indonesië. Het standpunt van regering én. parlement maakt bet échter noodzakelijk/ook de consequentieseerlijk ónder ogeii. te zien. Een er van is de noodzaak om te vechten, wanneer dit gebiedsdeel wordt aangevallen. Dit laatste lijkt ons geenszins ondenkbaar, gezien de neiging van de Indonesische regering, zich achter degenen te scharen, die het hardst nationalistische leuzen roepen en het vlugst schieten. Misschien ligt het aan ons, maar wij hebben zo de idee. dat in en huiten de kring van de heer Burger deze weinig vrolijke mogelijkheid onvoldoende wordt overwogen. Ei l EN briefschrijver meent, dat wij de dingen in Frankrijk wat te somber hebben voorgesteld. Misschien (zegt, hij) leveo er onder de neo-GauJlisten wel extreme ideeën, maar de Gaulle zélf zal hier stellig géén 'voet aan geven; De nieuwe grondwet is" zijn grondwet, eo men mag er gerust op rekenen, dat hij die zal hooghouden tegen allen, die ze aan kant zouden willen vegen. De macht en de invloed van de Gaulle blijven ook in de toekomst te groot dan dat er vrees behoeft ie bestaan voor een ontwikkeling in fascistische zin. Er is in de Nationale Vergadering bovendien een niet re verwaarlozen oppositie. Wij kunnen dit betoog wel een eind weegs volgen, maar willen toch de aandacht vestigen op het niet te loochenen feit. dat de democratie in Frankrijk in de toekomst afhangt van één man. die bovendien nier kan gelden als een staatsman in parlementaire zin. Want de Gaulle heeft bij al zijn redelijkheid en goede wil toch tets behouden van de wonderdoener (het Jeanne d'Arc-complex).. Wij vermogen in hem niet meer te zien dan een mens. wie niets menselijks vreemd is. Onsterfelijk is hij niet en on feilbaar evenmin. En het is maar een griezelige gedacltie. dat de dood of een fout van deze ene leidende figuur heel Frankrijk in een totalitaire staat kat) veranderen. Wij behoeven ter verduidelijking van wat wij bedoelen maar te ver- "wij2eif 'naar de morele capitulatie van de Duit«e president Hindenburg in 1933. Natuurlijk gaan zulke vergelijkingen altijd wel ergens' rnank, maar ze maken toch ook wel duidelijk waarom op het ogenblik voor wat Frankrijk betreft onze zorg groter is dan ons vertrouwen. Het bestaan van de oppositie, waar dc briefschrijver op wijst, zegt heel weinig; want ro'n oppositie heeft tenslotte alleen daar waarde. aar goede parlemen taire regels en een gevestigde openbare mening baar bestaan mogelijk en zinvol maken. En aan beide ontbreekt het op het ogenblik in Frankrijk, terwijl het niet ontbreekt aan moeilijkheden en spanningen, die allerlei kwade kansen open laten. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Minister-president Drees-heeftwoensdagmorgen m de Eerste Kamer verklaard, het In het belang van het land te achten, in dien er zodanige steun aan het pro gram van het kabinet wordt gege ven, dat het kabinet het vele belang rijke werk waaraan het bezfg is, zal kunnen voortzetten. Dr. Drees zei, dat er op het ogenblik onmiskenbare politieke spanningen zijn, die kun nen leiden tot het aftreden van het kabinet. „Ik twjjfel niet aan de mogelijk heid, dat er dan een kabinet zal kunnen worden gevormd, samenge steld uit voortreffelijke personen. Doch Ik twyfel er aan of er dan een vaste basis zal zyn en of de voor uitzichten beter zouden zijn". Hd zelf acht een vruchtbare sa menwerking. alleen mogelijk langs de weg van samenwerking. In zijn antwoord op de algemene politieke beschouwingen in de Eer ste Kamer, besteedde dr. Drees veel aandacht aan de kern van de poli tieke moei rijkheden van het ogen blik, namelijk de vraag welke bin dingen er bestaan aan het kabinets program, dat uit de formatie van 1956 is voortgevloeid,. Hij herinnerde er aan, dat de PvdA-fractie in de Tweede Kamer bjj monde van haar voorzitter mr. Burger heeft ver klaard, dat het feit, dat andere par tijen zich niet meer aan het rege ringsprogram gebonden bleken te achten, voor de PvdA-fractie aanlei ding was om zich verder ook ontsla gen te achten van verplichtingen je gens dat program. Dr. Drees achtte het voor de hand liggend,, dat de verklaring van mr. Burger, - gelijk door deze is meege deeld - na overleg met de socialist»- sche ministers is opgesierd. Het is vanzelfsprekend, dat in zó'n ernstige situatie als er thans is overleg wordt gepleegd tussen de ministers en de groep voor wie zij vertegen woord i- nemen. omdat daarover deregering het advies van de SER afwacht. De minister-president besloot zijn rede met de verklaring, dat indien Dr. IV. DREES: politieke spaniiingen PRAAG Het Tsjechoslowaakse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft woensdag bij de VS geprotes teerd tegen „provocerende maatrege len" der Amerikaanse luchtmacht in 't Westduits-Tsjechosiowaakse grens gebied. Twee Amerikaanse straalvliegtui gen zouden dinsdag bij het dorp Pra- sily dertig km in het Tsjechische luchtruim zijn doorgedrongen. Vol gens het Tsjechische ministerie was het de Amerikanen te doen om Tsje chisch gebied te verkennen. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Uitvoerig gaven bij - c. v de behandeling van de begroting van gend mogen worden geacht. paarby f Onderwijs in de Tweede Kamer di- is echter door de ministers duidelijk verse afgevaardigden als de KVP'er gesteld, dat de positie van de nu-1 Kleisterlce en de liberale afgevaar- nisters een principieel andere is dan j digde mej. Ten Broecke Hoekstra die van de fractie. Wij konden ons i uiting aan hun ongeduld en wrevel niet uitspreken en hebben ons met - over het feit, dat de sinds jaren toe uitgesproken over punten, die nog gezegde regeringsnota over de sport onderwerp van beraad m het kabi- j nu nog niet is ingediend. Misschien net moesten uitmaken. Voor de ver-.i sprak hier ook een kwaad geweten klaring van mr. Burger dragen dej mee. Toen vorig jaar de-socialist ministers dan ook geen verantwoor-stuf kens in een motie op spoedige delijkheid. i indiening van de sportnota wilde „Dat wil. tiiet zeggen, ;d.at wij nietaandringen, werkten de confessionele met een aantal van aé door mr.partijen en dé liberalen deze motie Burger genoemde punten instem-onder de 'tafel. Met onmiskenbare men". In dat verband noemde dr.; voldoening stelde de'socialist Vrolijk Drees met name een vermogens ver- vast, dat het Nederlands Olympisch meerderingsbelasting, en de delen-Comité toen aanleiding had gevon- sie-uitgaven. Over de huur- en melk- j denTora1 zelf. door de opstelling van subsidies kon hij geen standpunt in- j een sportnota" de regering in gebreke te stéllen: Mr: Vrolijk drong aan op een spoe dige beantwoording van de NOC- notaTin een regeringsstuk, dat nog voor het komend zomerreces zal kun nen worden besproken. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Minister Cals heeft woensdagmiddag ih de Tweede Ka mer meegedeeld, dat in de raad voor het burgerlijk rijkspersoneel deze week is besloten dat de z.g. jeugd salarissen voor de leidsters A op de kleuterscholen een kleine verhoging zullen ondergaan. de fractie van de PvdA op grond van de ontwikkefingen tot de conclusie zou komen, dat het niet langer ge wenst is dat de socialistische mi nisters deel van het kabinet blijven, uitmaken, niet van hem en de an dere socialistische ministers kan wor den verwacht, dat zij zullen aan blijven. De vraag of het zo ver zal ko men hangt in belangrijke mate af van de bereidheid tot samenwer king tussen partijen. In het verloop van zijn rede deelde dr. Drees nog mee, dat de regering vast houdt aan haar programpunt, dat het tot stand brengen van een algemene kinderbijslag-verzekering op basis van. volksverzekering als doet stelt. Het wetsontwerp is thans bij de Tweede Kamer. Daarbij is, nog niet aan de orde of deze voorrang moet hebben bo ven een algemene weduwen- en we zenverzekering. BONN Het ministerie van De fensie heeft verklaard dat West- duitse soldaten niet kunnen weige ren atoomwapens te bedienen zelfs indien zij bezwaren tegen, deatoóim- oorlogvoering hebben.- Vansocialistische zijde was be toogd, dat Duitse soldaten het recht hebben te weigeren kernwapens te bedienen. indien deze aan de Bun- deswehr geleverd worden, MOSKOU De Amerikaanse se nator Hubert Humphrey heeft woensdagavond ln een televisie-uit zending te Moskou een beroep ge daan op het Russische volk samen met Amerika te streven naar een blijvende en rechtvaardige vrede. De senator na de Amerikaanse ambassadeur de enige hooggeplaat ste Amerikaan die ooit voor de Russische televisie is verschenen drong aan op beter wederzijds be grip en gaf nadrukkelijk te kennen dat het Amerikaanse volk niet naar een oorlog streeft doch juist de Strijd wil aanbieden tegen ziekte, armoede, onwetendheid, ellende en vrees. BERGUM, In. B er gum heejt gisteren het straatorgel Grote Do- rus", première gedraaid. Het instru ment, dat het grootste ter wereld zou 'zijn, heeft een frontlengte van 8j>0 meter bij een hoogte van 4,50 meter Het gevaarte, dt twee ton weegt telt 564 pijpen en /luiten, het heeft 17 registers. „Gróte Doriis" is eigendom van de heer P. W. J. Karpay uit Leeuw arden, die het orgel .bouwde met medewerking van het orgelbouwers echtpaar Stelleman uit- Eindhoven. •De heer Karpay is brandstoffen- handelaar.' Enige jaren geleden kocht hij, om zijn twee knechts ook des zomers aan het-werk te.kunnen hou den, een orgel, dat hij „Zwarte Do- rus" noemde naar de voormalige eigenaar. „Zwarte Dorus" heeft er nu dus een heel grote broer by ge kregen. (Advertentie IM.) jê Neveda, Rokin 118, Amsterdam (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Bij de bespreking van het domein van het departement van Onderwijs. Kunsten en Weten schappen, dat aan de speciale^ zorgen van de r.k. staatssecretaris Hoppener is toevertrouwd, heeft de socialisti sche afgevaardigde Vrolijk de vraag opgeworpen of de regering haar ver bod tot verkoop van .pocket'-boeken in kruidenierszaken wel aan art. 7 van de Grondwet, hetwelk over de drukpersvrijheid handelt, en aan art. 10 Van de Europese conventie van de rechten van de mens, heeft getoetst. Perszaken ressorteren nu eenmaal onder de staatssecretaris van Onder- halve medeverantwoordelijk voor het verbod, dat vanwege het depar tement van Economische Zaken is afgekondigd. Vandaar, dat de actuele zaak onmiddellijk in het parlement kon worden besproken. Mi. Vrolijk liet zich niet £1W^V^ÈSSÊÊS^^z- uit over de Fffy wenselijk. V&gJF JsÊm heid van de ..pocket'-- - verkoop door £v kruideniers. Maar hij stelde wel d* namens zijn p;'; fractie in 1 v Ipll&wLJ JtaÉj twijfel of de SB beschikking - MBS bindend kon f^llf worden ge- acht, ja of k Vroujh deze niet Op kribbige toon zet dc vrouw: „Wou heb je weer as gemorst, naast je stoel," De ma» liet de krant, waarachter hij zteb elfce avond na het eten uerborg, in zijn schoot zakken, keek op het tapijt en zei: „O,'t {s maar ee» klein beetje." „Maar er staat toch een asbak vlak voor je neus," riep ze. Hij boog zich. voorover en veegde met zijn hand over de grond „Zo, 't is al weg," zei hij, „En ik zal nu heus beter uitkijken in het vervolg. Ik beloof het je." Zijn stem was vriendelijk, maar op een bedwongen manier, zoals je een kind toespreekt, dat de dingen nu. eenmaal niet begrijpen kan. Het irriteerde haar mateloos. „Je doet nooit wat ik je vraag," zei ze, ,,'t Kan je niet schelen to at ik* vraag, 't Kan niemand .schelen, tvat ik vraag..." Ze hoorde hoe haar stem driftig oversloeg én dacht; „Ik stel me aan als ee» gek,. Ifc ben onredelijk." De man vouwde de krant iiu'op. keek haar met treurige ogen aan e« zei voorzichtig: „Zeg, waarom, ga je niet een uurtje liggen? Je bent zo opgewonden, 't Zai je vast goed doen Met een ruk veerde ze overeind en schreeuwde: „Goed, goed, ik ga al. Ik doe na- tuurlijk weer gek.Nou, dan zal ik je van mijn drukkend gezelschap ver lossen - Toen ze de deur hard achter zich dichtgetrokken had. en de trap op ging, voelde ze lauwe tranen over haar wangen lopen. In de slaapkamer ging zij voor de spiegel zitten en bekeek zichzelf met een zekere minachting. Een vrouw van tegen de vijftig, met. rimpels en ra deloze ogen. De' tranen bleven vloeien, maar ze maakte er geen geluid bij. ,/4.ls hij nou maar boven komt,' zei ze, half luid tegen haar spiegel beeld. ,„4Is h& nou maar gewoon iets liefs tegen me zegt..." De mart beneden zat roerloos in de leunstoel. Hij had de krant op de grond la ten vallen en dacht na, neerslachtig, maar toch ontspannen, omdat hij nu alleen was. Al minstens een jaar ging het zo. Ruzie over niets. Eindeloze gesprekken, die altijd uitdraaiden op een conflict. Arsenicum in Ieder woord. „Het zijn de moeilyke jaren," zai de dokter, „U moet geduld hebben." Hij had toeZ geduld- Maar de fleur was er af, van het leven, sinds de kinderen uit huts waren en ze samen leefden ih die sfeer van een eeutt'ige koude oor log altijd precairaltijd enerve rend. „Over een poosje té het over," had de dokter in dat gesprek gezegd, „Dan kunt u weer gewoon leven..." De man stond op en liep klein en corpulent naar de kast. Hij schonk zichzelf een, glas cognac in en dronk het in een teug uitDe drank deed onmiddellijk zijn plicht. Z'n somberheid maakte plaats voor een soort „nou ja...," dat niet waar was, doch wel'aangenaam. ,,'t Komt allemaal wel we er goed,' dacht hij. Boven zat 'de vrouw nog altijd voor de sptegel, Ze huilde niet meer. Ze keek alleen, maar'naar zichzetj in een soort verbijstering En ze herhaalde aldoor: „Laat hij boven komett. Laat hij boven komen.' Laat hij boven ko men Ze zei het met. een zachte-stem, fanatiek, doch zonder hoop. De man beneden, schonk zich een tweede glas in en ging er mee in de leunstoel 2tftert. „Als ze straks wat geslapen heeft. zal ze mei -nisliger zijn," dacht hij. „Die prikkelbaarheid hoort cr bij. 't Zijn de moeilijke jaren. We komen er icel door;" Hij nam de kram weer en begon het verslag van een moordzaak te lezen. Dear hij er maar half bij was, me: zijn gedachten, snapte hy er toetnip van. Maar 't hield hem bezig. KRONKEL LONDEN In de eerste drie kwartalen van dit jaar is in Lon den het aantal misdrijven in de vorm vaninbraak, diefstallen uit auto's en winkels en huisvrede- spoedig dien. de te worden ingetrokken. Ook de KVP-er Verhoeven stelde - deze vraag en daarmee was namens breuk, in vergelijking met de dien- -v- de meerderheid der Tweede Kamer i overeenkomstige periode in 1957 wijs. Kunsten en Wetenschappen en de juistheid van het verbod discu- j met een derde tot tweederden toe- deze is dan: ook gekend in en der-1 tabel gesteld. (genomen. (Advertentie l.M.) HOOFDSTUK I Murdock. En ik wasik was met een dame. Mijn vrouw leest de Koe rier, dus ze ziet die foto, zeker en nou had ik gehoopt Hij maakte zijn zin' niet af, maar de bedoeling was duidelijk. Het wa» een heel gewoon, aannemelijk ver haal, vond Mürdock. Alleen de man zelf wekte zijn nieuwsgierigheid op. De overjas die hij aan had, was bij de, kraag en de mouwen tot op de draad versleten evenals het 'bruine pak, dat hij eronder droeg. Zijn zwarte haar was zo kort mogelijk geknipt en het geheel maakte niet V bepaald een 'welvarende indruk. Niet- hadden die woorden al zo vaak ge- tem in sprak en gedroeg de man zich boord, in een of andere vorm. Het als iemand met een meer dan middel- Dc man zat tc wachten toen Kent zinnetje vertegenwoordigde een be- matige ontwikkeling. Murdock vroeg Murdock het vertrek binnen kwam, roepspröbleem, gezien het feit, dat rich af wat de oorzaken-konden zijn dat door allé employees van de Koe- er. voor een krantenfotograaf maar Van zijn armoedig uiterlijk, terwijl rier-mét „de Studio" werd betiteld, twee soorten mensen bestaan: zy, hij hardop zei, dat hij bet-geval be- Het was de foto-afdeling op de der- óie hun foto m de krant willen heb- greep. de verdieping. Het was tevens, wat ben en zy, die hem enut willen hou- De man maakte een oprechte in- er niets mee te maken, heeft laat in «en. v druk. waardoor hij zich byna ge- de middag en vroeg jn de lente. luister, zei Murdock be rus- dwongen voelde de gang van'zaken De man. zat in dè buurt van de tend, „waar gaat t om7 uit te leggen. „De staf van deze af- kapstok in een" van'de vier stoelen, u",*^e_r_; Js .een ongeitix deling," zei hij. „staat in dienst van die de voorkamer rijk was; Hij had gebeurd m de Washmgstonstraat, de: Koerier. We- nemen gewoonlijk ai een hele tijd, zonder iets te zien, e?d. u"r. geleden, ongeveer. Het was vier keer zoveel foto's als er afge- voor zich uit zitten staren naar de R,ets bijzonders. _Niei^nd gewond, drukt worden, maar de beslissing kale muur tegenover hem. Toen Mur_ Ecn autoreed _het trottoir .opener wat wel en wat niet in druk ver doek binnen kwam. keek hij op en stonden natuurlijk, onrrndaelhjk een schijnt, wordt boven genomen. Wij i wierp een vragende blik naar Spen- stc* mensen omheen. Jk was een van worden betaald om foto's te nemen #cer, die aan z'n bureau een inge- de toeschouwers. Vlak daarna.stopte en iedere foto is. het eigendomvan {naaid romannetje iat te lezen, Spen- fen andere auto, waar een man uit de Koerier." leer knikte bevestigend, terwijl Mur- kwam met-een klem fototoestel, een .„Dat begrijp ik.", doek naar het andere, iets grotere 'c,a geloof ik... Hy maakte twee' „Goed. Wjj kunnen daar dus geen bureau liep. fotos en stapte toen. weer in. invloed op uitoefenen. Maai* naar .„Bent u hier dc chef?" vroeg de' „En u denkt, dat hy van de Koe- uw verhaal te oordelen, betwijfel man. Hij ging staan met zijn hoed «er was. ik 't sterk of de foto die u bedoelt in z'n hand. Zijn h'aar was donker, '■Da;t zei hy. Lc ben direct naar de plaatsruimte waard is. Alleen hoewel hij van middelbare leeftijd hem toe gegaan omte vragen oi hij houdt dat niet in, dat we hem u kun- moest zijn, Hij had een rond gezicht van de krant was. Hy antwoordde nen overhandigen." 63 droeg een bril met metalen mon- -■?toerier en voor ik iets anders kon „Natuurlijk niet. Dat wilde ik ook tuur. Murdock legde zijd apparatuur £e££Cn, reect hij weg„ niet vragen De man aarzelde even „eer en zei, da/hij dat inderdaad^|aragSuw moï verfde Sen e^iï'Sar d" was De man schraapte zijn keel. s'ocl zitten „waar bestaan n» moei mensen waar ik dus bij stond, zijn -• .Jk' zou graag even met u.over IVWneotn aan OM. niet mMr daa een „^beduidende een foto willen praten. „Ik sta op die foto.' De man hield achtergrond en ik meen te weten, Murdock zuchtte tóen hij ging zit* z'n ogen op z'n hood gericht, die hij dat u de foto's wel eens retoucheert, ten en keek naar Spencer, (ii^-z'n om en om draaide in zijn handen. schouders ophaalde en grinnikte. Ze „Ik,.. Ik ben getrouwd, meneer (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1