Geordend, niet weggeruimd Sportnota moet binnen tien maanden worden ingediend Socialistische motie verlangt Twijfel aan Hoppener's voortvarendheid Verbod strijdt niet met drukpersvrijheid M. se&i. vr. dhr. €£.H.!1*B Vakbonden in Soedan aan banden Beeld van Churchill: ,,'t Lijkt een gorilla." Kru i den iers-pockets Verweer van mr. Hoppener Weldoenster voor rechter Een royale 'jonge* RTNBENDE'S jonge Rijtijdenbesluit nu spoedig naar S.E.R. Geen amnestie voor Milovan Djilas Haak te worden ijou, leveling? door GEORGE HARMON COXE Vrijdag 5 december 1958 W.M de mini-ter president in de Eerste Kamer heeft verricht, is liet ordenen van de «•nnfliclstid, niet het wegruimen er van Ue heei Van Kiej ,j«. meimr lra«tiHmder van de V V.D., had m zijn vtnulittiendlieiH a] ongeveer voorspeld wal minister Urees zou zeggen. Hu had een lm meel rorrecte en materieel-metszeggende uit eenzetting \ernarht en «a« zmei gegaan, reeds zelf daartoe geschikte frasen te for malei en Vr-iim »ede lijk had hlf de mmi-ter-prerident onder schat; een fout. die ze lts ervaicut-i I ramen ilan lui imp wel ern« maken. De eenvoud van minister l)iee« heelt rnet siinjiriliPiri helemaal mets van doen. Ei verhei gt zich achtèi een aanztenliike kennis van zaken en een mei te mider* hatlcn d«»cll»cwti»iheid De heei l>rcr<- heelt mteenge/ct dal de huidige politieke moeilijkheden ten onrechte op de PvdA wmden jn LAali-cenl Ae zijn over de hele linie a«»wij»tm«» Wat de lJ v d A hr-di ucd^au »a hei hrtmuleren van een eigen ^landpunt nu het regermg-intigiam k<nuchi(< im<u de partijen met meer ai" hindend geldt Vdiir/mfi de /c»cn punten van de heer Bur ger niet tn overeciwiemminp riin met het tejienng-tuogiani hebben de social i«ti«rhe ministers zich nat uur luk moeten vriihcudcn Deze punten zijn niet zon Hei overleg met r|e nmmtm- eeimitmlwrd maai wel i« duide lijk gesteld, dat de pnsitie van nnnislers een andere i* dan dm van Kamer leden. Kernpunt van de iets of wat onzekere verhoudingen is en bliif de algemene neiging zich van het regcring^pnigram te distannêren. De heer Drees hpell een beroep «edaan op alle pmtpen de regering de voet met dwars te zetten; want zo zei hij, een andere regr ring zal nauwelijks mogeliik blijken Men moet zich intomen, in het besef dal regeren in Nederland altijd op een mninmmis ral berusten, en in de overweging ook. dat bij alle be/waren en tekortkomingen toch nog een belangrijk wet gevend programma dimt te worden afgewerkt in de anderhall taar die het land Dog scheidt van de verkiezingen van 19fi0, OVEK de vraag of geen andere regering mogelijk is. willen wij -Irak? nog enige opmerkingen maken. Allereerst wensen wij ons even t<e verdiepen in een ander punt, n.I, dereden van 't verschijnsel, dal het afstand nemen van de P v.d.A. jegens de regering met zo veel gerucht gepaard gaat. terwijl de andere partijen ditzelfde al veel eerder en tamelijk onopgemerkt hebben kunnen klaarspelen. Hier trekt vooral het verschil tussen K V p en P v.d A. de aandacht. Wij hebben bij een vorige gelegenheid al eens uiteengezet, dat de P.v,d.A, haar beste krachten vom de vervulling der numsterszeteis heeft afgestaan (gevolg: overwicht van ministers over de fractie) terwijl de K.V.P. althans haar leidende figuur buiten het kabinet hield (gevolg: overwicht van fractie over ministers) Dit is echter met het hele verhaal. Er zit ook wel degelijk in, dat op de P v.d.A iets van de strakheid van de oude S.D.A.P, is overgegaan Het besef, dat een massapartij niet anders kan zijn dan een bundeling van eeq aantal mm of meet verwante stromingen. ig duid el ijker wijs bij de P v.d A nog bij lange n» geen gemeengoed. Men acht het daar veelal on juist en onaangenaam dat de buitenwacht een duidelijke afstand zou kun nen zien tussen ministers en parlementsleden, en men is ook maar heel weinig gesteld op afwijkende stromingen in de eigen kring. Er dient hier wel verschil te worden gemaakt tussen wat in theorie als wenselijk wordt erkend en wat in de praktijk als oorbaar wordt aangevoeld, maar op dit 3ant«te komt hel toch aan Zo verklaart zich ook de krampachtigheid bij het enigermate uiteenpaan van parlementsleden en ministers en de indruk naar buiten, dat het in de P v d.A stormt. Nu zit er in het gebeurde na tuurlijk ook wel een propagandistisch element, maar dit had toch heel die tnneï7ame en ietwat verwarrende pincedure niet nodig gehad om tot zijn reent te komen. In ierier geval kreeg het crisisgevaar, dat al lang aanwezig is, op deze wijze een te sterk accent. Ib geen andeie regering mogelijk? Het antwoord op deze vraag luidt, dat Nederland toch geregeerd moet worden, en als dat niet met de ene partijen-combinatie mogelijk blijkt dan moet het met een andere. Het is waar, dat de confessionele partijen gezamenlijk niet goed kun nen regeren bij gebrek aan een voldoende basis in de Tweede Kamer; maar de P.v.d A. alleen kan hel nog vee] minder. Evenmin echter is een regering van de P.v.d.A. en de confessionele partijen, zoals ons land er thans éen heeft, mogelijk, wanneer laatstgenoemde groeperingen een in feite anti-snrialistische politiek wensen te voeren. Wij achten iti deze tijd. nu de scherpe principiële tegenstellingen van voorheen hebben plaatsgemaakt voor meer of minder duidelijke nuance verschillen, een streven dat zicb van etiket anti-socialistisch voorziet meer een propapanda-ding dan een enveloppe-met-inhoudmaar het is in de Nederlandse verhoudingen m elk geval niet nodig, dat socialisten en anti- sociah=ien bij gebrek aun andere mogelijkheden zuchtend en knarsetandend toch weer in één bootje gaan zitten. De heren Romme en Bruins Slot hebben iets tegen de heren Oud en Van RieJ, maar als het om anti- somhsme gaat, zijn zij bij hen toch wel aan een uitstekend adres. Bij de huidige publieke omstandigheden in Nederland is het baast on- deuk haai. dat regeringen vrolijk en vol geestdrift ter wereld komen. Er is vrijwel steeds een dwangpositie aanwezig; en als de confessionele par tijen zeer ostenlatiel de anti-socialistische vaandels uitsteken, dan zullen re onvermijdelijk vom regeringssamenwerking bij de V.V.D. terecht moeten, hoe oneaarne ze dat ook willen. DEN HAAG. De hnkerzijde van de Tweede Kamer betwijfelt of op het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen wel met die voortvarendheid aan de opstel ling van een sportnota wordt ge werkt, als staatssecretaris Hoppener haar bezweert ie geloven De V V D.- fractïe gaf haar handtekening aan een motie van de socialistische af gevaardigde Vrolijk, waarin de be windsman werd gemaand, deze nota nog dit parlementaire zittingsjaar dat eindigt op de derde dinsdag in september 1959 in le dienen De staatssecretaris vond de ter mijn van 10 maanden echter met vol doende om een belofte £e kunnen doen Hn wees cr op, dat de tmen- tarisatie van de sportaccommodatie met zo eenvoudig is als het lijkt omdaj men daarvoor van de mede werking van allerlei, ook particu liere instanties afhankelijk is De bewindsman betwijfelde of het mogelijk was w die tud een beleids- schema door de ministerraad heen f Advertentie l M i KHARTOEM. De nieuwe Soe- danese regering heéït besloten de activiteit van de vakbonden te ver bieden Dit ts donderdagavond ra een officieel communiqué te Khartoem meegedeeld Deze maatregel is noodzakelijk voor het handhaven van de orde. zo wordt gezegd Volgens de Soudanese ambassade te Londen is de activiteit der vakbonden opgeschort zolang de noodtoestand, die 17 november werd afgekondigd, van kracht is. Wij hadden nooit gedacht dat wij deze wollen dekens van 31.50,van een van de bekendste Nederlandse fabrieken, in een extra grote twee-persoons maat nog eens zouden ver kopen voor een prijs, die bijna de helft is van de normale. Maar heeft U ooit zo'n najaar meegemaakt met zulke voor- Jaars temperaturen Gelukkig voor ons... de winter is toch al duur genoeg... maar pech voor de dekenfabrikant die met z'n dekens bleef zitten Maar U kunt ze kopen, wollen Jacquard dekens in de extra grote maat 175 x 230 cm dus 20 cm langer dan normaal bijna vijftien gulden goedkoper. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze wol len dekens in extra grote tweepersoons maten, diver se kleuren als rose, groen enz. voor Ook in eenpersoons maat te krijgen De wijziging der loterij- wet kan immers nieuwe perspectie ven openen Hij wilde echter wel toezeggen, aat het onderzoek zoveel mogelijk zal worden bespoedigd Hij noemde de NOC.-nota een „be- fangntke bouwsteen" voor dit on derzoek Ondanks al zijn verzekeringen, dat de motie werkelijk overbodig was, werd zij gehandhaafd, hetgeen niet zo n vriendelijk gebaar van rege ringspartners onder elkander was Maandag wordt er over gestemd In de Kamer gloeit kennelijk twijfel, aan de besluitvaardigheid van deze r-k bewindsman. LONDEN. De leden van de kiesvereniging vün 't district Wood ford, waarvoor Churchill m het La gerhuis zitting heeft, zijn ontstemd over een standbeeld dat zij van de bejaarde staatsman hebben laten maken. „Het lijkt wel een gorilla" en „zonde van het geld" waren de eer ste reacties, toen beeldhouwer Da vid McFall zijn werk toonde aan de leden van de kiesvereniging. Het is een beeld van twee en een halve meter hoog. Het laat Churchill zien, staand, ernstig voor zich uit kijkend. Het beeld weegt twee ton. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. In de Tweede Ka mer heeft staatssecretaris Hoppener betoogd, dat het verbod van ver koop van poekets in kruideniersza ken niet strijdig is met de arresten tan de Hoge Raad inzake de druk persvrijheid Volgens deze jurispru dentie mogen beperkingen worden getroffen, mits die niet de inhoud van het drukwerk treffen en niet van algemene aard zijn. De inhoud van de pockets staat buiten het onderhavige verbod. Ook is het verbod niet van algemene aard. Alleen het bedrijfsmatig ver kopen van boeken in kruideniers winkels wordt getroffen. Strijd met de Europese conventie kon de staatssecretaris evenmin ont dekken Lid 2 van artikel 10 Iaat ook bepei kende bepalingen toe. Mr Hoppener heeft verder nog opgemeikt, dat hij de verschijning van do .pockets" uit cultureel oog punt wel kon toejuichen Het eigen boekenbezit, waarvan 17 procent der Nederlanders nog verstoken is, kan er immers door worden bevorderd Vandaar, dat het departement van Economische Zaken een uitbreiding van het aantal verkoopplaatsen van boeken in overweging heeft Do vraag is echter of dit bij zo anders geaarde winkeliers als de kruide niers zijn, moet geschteden. De socialistische afgevaardigde Vrolijk achtte het verweer niet over tuigend. Hij ried de staatssecretaris aan de beschikking in te trekken, anders zal de rechter zulks wellicht doen. Zijn twijfel leek gerechtvaar digd: de Europese conventie eist voor beperkingen van de rechten van de mens een wet! Het zou met in overeenstemming met de Neder landse jurisprudentie inzake artikel 7 wezen, aan te nemen, dat onder „wet" m dit geval behalve een for mele wet van regering en staten- generaal ook een ministeriele be schikking kan worden begrepen! Oplichtingen voor halve ton gepleegd (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Tegen de Haagse typiste A, V.-N, (35), die voor 50.000 verduisteringen en oplichtingen heeft gepleegd, heeft de officier van jus titie bü de Haagse rechtbank, mr. W. H. Folmer een jaar gevangenis straf, waarvan vüf maanden voor waardelijk geelst. De typiste heeft allerlei artikelen op afbetaling ge kocht, die ze later „voor inkoopprijs'» doorverkocht. Het liep mis voor mevrouw V, toen een schoonzuster vroeg waar een partij' bromfietsen bleef. Mevrouw V, zou die eveneens voor een zacht prijsje leveren. Daarvan wist haar werkgever, een confectieatelier, niets af. Het was daar wel gewoonte, dat het personeel textielgoederen tegen inkoopprijs kon betrekken. Daarmee was het begonnen voor verdachte. Zy had eerst haar familie lakens en allerlei andere textieïwa- ren geleverd. Toen „leverde" ze ook t.v.-toestellen. en radio's. Allemaal voor een gereduceerde prijs. De ar tikelen waren op afbetaling gekocht, maar de leveranciers zagen nooit meer dan een termijn betaling. „Deze vrouw is niet misdadig, me ar dom", zei mr. Huismans, de raadsvrouwe, over haar chente, die 2ich voor anderen in de nesten heeft gestoken. Op 18 december doet de rechtbank uitspraak. BONN. In de afgelopen twee da gen zijn m de omgeving van de Ame rikaanse luchtmachtbasis Wheelusin Libië drie Amerikaanse straaljagers neergestort. Twee piloten landden veilig met hun valscherm, een wordt vermist. Minister Vondeling heeft de eerste boerderij van het Argo- type in Horssen geopend. Deze boerderij is eert voorbeeld van economische boerdenjbauw. Hij kost 70.000 gulden, dat is der tig procent minder, dan gebrui kelijk by de traditionele bouto. De minister van Landbouw maakte met de bewoners van de nieuwe boerderij, de heer en mevrouw Herckenrath, een rondgang door het bedrijf. De ze boerderij is de 96ste en laat ste die gebouwd is m het kader van de grote ruilverkaveling in het Land van Maas en Waai. Artvertctille I M White Label Jonge Schiedammer DEN HAAG De minister van Verkeer en Waterstaat heeft aan de vaste Kamercommissie meegedeeld, dat het ontwerp van het nieuwe rij tijdenbesluit vrijwel gereed is. Nadat de resultaten van een ge- dui*ende de maand november 1958 gehouden proef met een nieuw mo del werkboekje zullen zijn bestu deerd, zal het ontwerp zo spoedig mogelijk om advies aan de SJER. worden gezonden. Het zal van de inhoud van dit advies afhangen wan neer de invoering van het nieuwe rijtijdenbesluit tegemoet zal kunnen worden gezien. BELGRADO De voormalige Joe goslavische leider Milovan Djilas. die een gevangenisstraf van drie jaar wegens „vijandige propaganda" tegen het regime uitzit, zal met profiteren van de amnestie die voor een aantal gevargenen is afgekondigd m ver band met de natiorale feestdag van 29 november Er waren geruchten geweest dat Djilas' straf verminderd zou wor den. doch zijn naam komt niet voor op de amnestiefijst s (Advertentie I M.) CWAQIÉS LOGAN, SCHAAM JE 45 NIETJE HEÏÏT Nt&T EEN KEER GESCHREVEN IK VROEG ME AL AF OF 4£ JÉ VERLOF MET 'N ANDER HAD, DCORGE- BRACHT? haar spaarpot fe I muse^N NOU JA,Alï> ECHEEPG-YMAAk PAAI? ARTbOPÊEN LUXE jfcEN IK DAN PASSAÖIERS&CW1P j/TOCH^RDUW AUG LOOP JE STEEPS HOND 1 EN HOE GEVAAR AAN PE \STAAT HET MET GESLAGEN' X HEEFT IEMAND ME AL C€ AF LEES- HAAR JASWêöM HET DWAZE KIND ERGENS NAARTOE, MAAR WAAR° PAUL ZAL RAZENP ZON &K is niemand O'ê JOUlUT mdn GEDACHTEN VER DRONGEN HEEFT, CAROL' DACHT J£ DAT SOMS" (Ksla schutting vraagt dringend Ceta-Barar <t Bmlanbijts) 'f HE.T DOtL 15GOLD Ot X LW 15 ZO .WIL RACtNIfcT' IhDtRttN WELTOAf KR00K WIHCHtT MORrON tri hOLOND. ÖURNS RW PüÖUtK ZAL Tl6£ rt£R£fl ZIJN D\t £R CittSi OP- Zt&ütft 0 WlfiDtNDE. RftCE-VAN MftHLN. "NOU tN Ntt ER 15 WÜNI6 BE LANGSTELLING. VOOR EN IK NiET GOtO WAAROM KArt IK DE Sportredacteur, «SPREht/s Dit Waag-Eêm-Kans DRAVERIJ LOOPT NltT ERG VLOT.TOM 3LAAA/ /ner P/B kop. ZC&RU/r/WAP. HBT/SJC ffOeDBK /v/er. AIcT TEEN,HAK, ZOWEL ALS MET HET HCOFD EERST DAARNA KOMEN De BALLEN ERAAN TE PAS GROEPJES VAN DRlE MOETEN P7V DAT DRAAIEN EN RENNEN TAJ HEEFT HET UITERSTE VAN DE JONGENS GEVERGD EN DAAROM AAKEN ZV DANKBAAR GEBRUIK VAM DE KORTE RUST DIE LAWDON HUN TOESTAAT CA WAT UITTE BLAZEN. ELKAAR HET LEDER SNEL TOESPELEN VOORAL VLUG AF GBVBN BOYS Misschien zou u iets aan m'n ge zicht kunnen doen, als u er mets door besehadigt tenminste." Murdock glimlachte, wat verbaasd door de logica en de redelijkheid van de man „Hoe zag die fotograaf eruit?" vroeg hij. „Vrij aardig om te zien Lichtbruin, krullend haar. Iets langer en iets zwaarder dan u en waarschijnlijk een paar jaar jonger Hij droeg geen hoed wel een geruite overjas" Nu glimlachte de man even. „Ik vond hem een klem beetje opzichtig." „Wat was het merk van de auto?" vioeg Spencer. ,,Een Buick." .Stacy," zei Spencer En Murdock voegde eraan toen: „Hij hoort met bij mijn afdeling" „O nee?" „Nee. Hij is verslaggever. Hij foto grafeert wel. maar hij is als verslag gever m dienst. Gaat u maar naar boven en vraag naar Ralph Stacy „Hartelijk dankDe man zette zijn hoed op en ze keken hem na toen hij de kamer uit ging, „Dat is de tweede vanmiddag," zei Spencer. „Hoezo de tweede'" „Die Stacy moet hebben De eerste was een dame „Wat voor type'" „Leuk." zei Stacy .Klein donker en pittig. En nudig om iets." „Misschien was jij de oorzaak." „Dat kan altijd, hoewel ze daar nauwelijks lang genoeg voor geble ven is Ze vroeg naar Stacy, ik zei, dat ze hem boven kon vinden en weg was ze Murdock pakte z'n stapeltje op drachten „Is de baby van Bush er al'" „Zover ik weet nietSpencer nam z'n ïoman weer op. „Die arme Bush zit nog te zwelen m 't zieken huis Murdock was de man van de foto alweer vergeten en Ralph Stacy zou hij waarschijnlijk in dagen niet ge zien hebben als Bush die avond ge woon dienst had kunnen doen. Nu Isep het anders. De meeste opdrach ten waren voor de volgende dag, maar op het bovenste papiertje stond: 7 uur. Diner in Parkzicht van. de Stedelijke Vereniging. Jaarlijkse prijsuitreiking aan senator McCann, Murdock trok de telefoon naar zich toe en draaide redactie. „Wat willen jullie hebben van die prijs uitreiking aan McCann?" „De gewone plaatjes. Een van de sprekers, dacht ik. en een van de senator als hij z'n prijs aanneemt." „Niets van het diner?" „Nee. Daar zorgt Stacy voor. Als jij ervoor zorgt, dat ei om een uur of half negen een mannetje is, heb je tijd genoeg" Murdock hing op en bracht Spen cer op de hoogte. Hij knikte „Ik ga wel." „Nee, alsjeblieft met," zei Murdock, die er niets m zag de hele avond m de Studio te zttten „Ik maak die plaatjes wel, dan mag jij hier blij ven om winkeltje te spelenHij grinnikte toen Spencer kreunde. „Ga maar vroeg eten. Het woidt vast een rustige avond. Misschien kan je je boek uitlezen." Het dmer tn Parkzicht verschilde geen haar van honderden andete diners, die Murdock de afgelopen jaren had gezien De obers waren net de tafel aan 't afruimen toen hij ar riveerde, dus hij kon nog op z'n ge mak een sigaret roken ra de hal voor 't zover was, dat de toespraken be gonnen en hu een foto moest maken van de spreker en de gasten ra zijn onmiddellijke nabyheid. Daarna volgde een oervervelend urntje mei de ene spreker na de andere zodat 't over half tien was toen hu emdelnk het plaatje kon maken van de senator met z'n prijs. Hij nam zo gauw mogelijk de benen cn hep in de hal Ralph Stacy tegen 't lijf. Ze gingen samen naar de ves tiaire om hun jassen te halen en toen ze goed en wel buiten stonden, zei Stacy, dat hij met de auto was. „Hij staat in het volgende blok. Ik zet je met plezier ergens af." De Buick glom of hij gloednieuw was en Stacy was kennelijk zo trots als een pauw toen ze m de richting van de stad reden. 8y de Boulevaid ging hu rechtsaf en Murdock ver wachtte, dat hu Boylston ra zou draaien, maar hu reed door en sloeg toen weer rechtsaf. „Ik stop even bij m'n huis," zei hij, „je hebt toch geen haast, hè?" In een stille straat met bomen, aan weerszijden minderde hij vaalt Er stonden voornamelijk oude huizen, verbouwd tot flats Hier en daar hing een uithangbord met de mede deling, dat er een zaak m 't een of ander gevestigd was. Stacy reed een parkeerplaats op en stopte, net toen een auto aan de andere kant van de straat begon te rijden. Murdock had zijn apparatuur voor zich op de grond gezet en zat met z'n camera op z'n schoot toen Stacy remde Precies op het moment dat de andere auto in beweging kwam, gebeurde het. Stacy draaide het contactsleutel tje om cn zei. „Waarom ga je niet even mee naar boven om wat te drinken?" En Murdock stond op het punt om „nee" te zeggen. Maar voor hij z'n mond open kon doen, brak het Imker achterruit van de auto ra duizend stukken en hoorde hij de twee schoten, zo snel achter eikaar, dat 't er één leek. Murdock had geen tud om te schrikken of bang te zijn. Wat hu deed, was een soort reflex-beweging, het resultaat van jarenlange training. Zonder na te denken deed hy de deur open en viel bijna de auto uit. Maar zelfs tijdens z'n val waren z'n. handen bezig met de camera. Hij had een bhtz-Iamp m z'n jaszak, haalde hem tevoorschijn, richtte z'n came ra en drukte af allemaal met een snelheid, die uitsluitend door einde loze routine wordt verkregen De rijdende auto was een kleine twin tig meter van hen verwijderd toen de blitz lamp een ogenblik z'n felle licht gaf en Murdoch's eerste, bewus te gevoel was teleurstelling. Niet de afstand, maar een andere gepar keerde auto had de foto bijna zeker bedorven. Hij bleef even staan en nu de reactie kwam, trilden z n kmeen Hij ging weer in de auto zitten. De deur liet hu oeen shwa. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1