1 fjgp TELEVISIE Zes jubilarissen gehuldigd bij 50 j. Chr. Metaal bedr. bond Gezellige feestavond in Passage-theater Uit de eerste divisie TSF krijgt eerste nederlaag te slikken Fabrikanten scheepsverf uit tien landen gaan nauw samenwerken iZFC aan de j bosrand Voor 1000 'trotse ouders Begrafenis i J. Kemp Ba33B5S33 iiEuropa' gaat bezuinigen Hermes naar! KFC j Biljartuitslagen In Nederland Molijn en Co. Tl M CO Wie heeft iets verloren? f„1ai,¥retasSsbedn,xn' rr1 vS™ itzdïleSS Strijd rond de korven Verkeer eist weer enkele doden J. J. v. Wamelen 50 jaar in het bakkersbedrijf TAFELTENNIS Zaalhandbal programma Derde Spoetnik raket verbrand IJslandse regering afgetreden ST-^Scr' grCnS5eblEd der' SCHIEDAM rntMfó winterjassen Judo-toernooi voor oranje-banden Het Avondgebed in december Burgerlijke stand Koeriersters Afscheid bij DES GEVEKE-BROERSVEST58 v_ GRATIS TOEGANGSBILJET TOT DE FILMSTERREN-LOGE FRANK, DE VLIEGENDE HOLLANDER Vrijdag 5 december 1958 Met een gezellige feestavond ïn bond. Zij ontvingen het gouden CNV een goed gevuld Passagetheater heeft insigne. afd. Schiedam gisteren zü" gouden De verschillende sprekers op deze jubileum gevierd. Ook van buiten bijeenkomst wezen er met klem op. dc afdeling bleek er veel belangstel ling te bestaan voor deze feestelijke gebeurtenis. In zijn openingstoe spraak kon de voorzitter, de heer J. C. Verkade, niet alleen vertegen woordigers verwelkomen van de af delingen Rotterdam, Vlaardingen en Overscble, maar ook districtsbestuur der Pronk en de bondsvoorzitter, de heer H. Peters, Het gemeentebestuur werd vertegenwoordigd door wet houder Th. L. van den Berg. Twee van de oplichters van de afdeling woonden de feestavond bij, n 1 de gebroeders L A en C L. de I Groot De heer M Kraak, eveneens i een van de oprichters bad een fe licitatie gestuuid Op deze avond weiden ook enkele oude getrouwen naar voien gehaald Degenen die m 1918 lid werden van de bond, moes ten wel veel moed en vertrouwen hebben, want de tijden wat en toen met zo best Het veertigjarig lidmaatschap vier den de heien H Wiekenkamp, ere voorzitter. G van Rhijn. H v d Mark en B J C. Juigens De heei Pronk feliciteerde hen hartelijk na mens het centraalbestuur en bood hun als blijk van waaidering een prachtig Delftsblauw wandbord aan, welk geschenk vergezeld gmg van een attentie voor de dames. De he ren A J. Verhey en H Korpel vier den hun zilveren jubileum binnen de In de voorwedstrijden voor het persoonlijk kampioenschap Se klasse libre in het District Schiedam van de Ned. Biljart Bond. zijn gisteren in het clublokaal van de BV „HVO" te Vlèardingen onderstaande partijen gespeeld: Jammer is het in dit opzicht, dat teiwyl vroeger de ledenvergaderin gen bezocht werden door ongeveer 90 procent van de leden, dit per centage thans met meer dan vijf be draagt. „Sempre Avanti's Jong en Jolig" uit Leiden was voor velen van de aam\ ezigen stellig geen onbekend ge zelschap. Het muziek- en zangpro gramma dat werd gebracht was enigszins in dc vakantiesfeer, en «e hoorden dan ook tal van bekende melodieen uit ongeveer alle landen van Europa. Na de pauze deed men dat er voor de vakbeweging nog i enkele bekende radio-spelen. veel te doen is. De heer Peters richt te zich vooral tot de jongeren, die nu ook in de gelegenheid worden gesteld om te worden opgeleid vooi bestuursfuncties. Met dankbaarheid dacht men teiug aan degenen die nastreefden wat wij nu bezitten Thans is het de sociale verheffing op internationaal niveau die onze aandacht moet hebben. Op 11 december is er een derge lijk programma in gebouw Arcade- De ces jubilarissen van de Chr. Metaalbedr bond, vin r. de he ren H Korpel, Q. J. C. J urge as. H, v. d. Mark, G. van Rhijn, A. J. Verhey en H. Wiekenkamp. Oo de rug gezien, de heer Pronk dellen by ongeval: tiG en GD Ttuniaan 80 teieftmo 89298. Politie-alarmnummer 64666 Apoth*kprs nachtdienst: fa Gouka en Co., Groenelaan 127, ItK Leeszaal en Bibliotheek, Dam Geopend iedere dag (behalve i imandaj.» van 9AO tot 16 d» uu) j c iedere avond (behalve woens da' en -nterdaa» van 19 tot 203^ uut Zondags gesloten üemeeni'Ulke Openbare Leeszaal e» Bibliotheek Lange Haven, g opei.d iedere werkdag ibeftalv* maandag* van 9 30 tot 16 30 uui en tedere avond «behalve woens dag en zaterdag! van 19 tot 20 Si uur Zondags aesloten Medeliik Museum: dagelijks geopenf van !0 tot 17 uur zondagen var 12 tot 17 uur: Tentoonstelling „Kunst van nu kunst van toen" BlflSCnptiN Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Davy Crockett en de piraten". Passage. 2 en 7 uur. „Das Schloss in Tirol". DIVERSEN Chr. Soc. Bel. 8 30 uur. Comenius- school St. Nic. (Advertentie LM.) (Van een onzer verslaggevers! Tien vooraanstaande Europese fa- hebben het voornemen hun organi satie zodanig uit te breiden dat zij alle grote havens zal omvatten Dc laboratoria van de aangesloten fa brieken zullen nauw samen wei ken. zodat meri tot een efficiënter re seat ch kan komen Ten aanzien van een mogelijke marktbeheersing zei de heer Groen, VOOR HERENMODES Te bevragen bij de vinders* Jonge hond. DierenasyL St Anna Zusterstraat: sleutel en mesje aan ketting, Rost, Burg Knappertlaan 227a; rmg met sleutels, Schuring, Warande 156; sleutelbos. A Vrezen, Roosloot 6: vulpen, v Steensel. Alei- i dastraat 125b; bruin met wit wollen ktndermuts, J Verbiest. Laan 26; handdoek, washandie en zeepdoos. Apotheek. Dr. Wibautplein 17: ge breide wollen sjaal, v Wassenaar, Eendrachtstraat 48b: wit kinder laarsje (r), P Krohne. Wilhelmma- straat 16: zwarte damessjaal, J. van Waardenburg, v. Esveldstraat 24c: autoped. Verhoeck. Maasdamsestr 10b. autoped Hazenbrood. Vlaar- dmgerdijk 133. schakelarmband. S Bakker, Lange Nieuwstraat 121b: zilveren kettinkje. Groeneweg, Ab- Valk Breedei veld de Jong Groen Vmk Liebiegts 100 100 42 10 2 38 100 75 42 10 1 78 100 92 49 12 187 100 100 43 8 2 04 100 100 49 100 84 49 8 204 9 1.71 Zowel SVV als ZFC, beide de Advertentie LM.) Bent U trots op Uw jongen oFnief? Natuurlijk, en nu kunt U hem verwennen, want 7.QOO jongens- winterjassen en montycoats heb ben wij ge kocht voor eerv minieme prijs van een fabrikant die met te grote voorraad zat. Gemaakt van het oilcrduuTsfo Yeiours In echt leuke dessins, moesten deze jassen en monty coats normaal 40.-, 50.- en 60.— kosten. i zondag a s naar KFC in Koog a d. j Zaan. De Kogers zijn steeds een moeilijke tegenstander voor de blauw-witten geweest en nu KFC wederom m de gevaarlijke zone te recht is gekomen, wacht de Schie- I dammers een warme ontvangst Tengevolge van enkele ongelukjes m de wedstryd tegen Volewyckers naaste concurrenten van koploper zlJn eell paaa efers gcu,ond ge- \olendam, verloren zondag J1 en raakk zoclat de "kans groot ,s. dat aU d.ea bf,r?nd™,oeter> met invallers gespeeld moet tvorden uitmaken wie het dichtst zal blijven ;dc:t ,vordt dus een moeilijke wed. hu de overigens a) ver uitgelopen stuJd, waarblJ echter Hermes be- wijdbroeken slist met kansloos is. De nederlaag in Den Bosch heeft Hel tweede elftaJ ontvimgt zondag weer eens het voorhoedeprobleem om 2 um M d Damtaan fiet steike a™S.YLïï',1;et„aCl,t gebracht PSV 2. dat vorig Jaar een prima 23: brum b^hrLS;e;0rrcXnLv.l.lnned\^»eede1^ti h~B a<mspraak Woven «na- ^Hermes 3 gaat naar RFC 2 en kan Zaandam- -;c|, revancheren voor de nederlaag beschikken ever e„o ste.V» dc g<,,edeil He, Op de algemene begraafplaats ie Schiedam is gistermiddag liet stof- I brikanten van scheepsverven hebben dat by de opzet tekening is gehou- besloten eén gemeenschappelijk den met de beperkingen neergelegd merk scheepsverf op de mark. te i in het Euromarkt-vei drag Aangezien brengen. Zij hebben daartoe opge- m ieder land slechts een fabuek kan richt de Transocean Marine Paint zyn aangesloten zal de organisatie Association. Deze standaardverf komt de concurientie met bepeiken De in de loop van volgend jaar in de heer Gioen verwacht, dat het initia- handel Ook uordt gestreefd naartief eerder piysverlagend zal wei-' een uniforme prijs. Het ligt niet in i ken. de bedoeling een kartel te vormen, zoals dat bij het Euromarkt-\erdrag is verboden. Veiffabrikanten uit Belgic, Dene- marken. Duitsland Frankrijk, Enge- j land, Italië, Nederland, Noorwegen. Spanje en Zweden zyn toegetreden tot de nieuwe organisatie Uit ïedei land zal slechts eén onderneming kunnen toetreden Voor Nederland is dit de Kon Lak-, Vernis- en Veif- fabriek Molyn en Co. NV te Rot- ,3 B.; teidam Te Rotterdam zal ook het felyk overschot ian de heer J- Kemp secretariaat worcten Bevestigd Ui leren leraar aan de Technische President wordt de Zweedse verf- School, ten grm gedragen. Vele lc- I fabrikant Ringstrom uit Goteborg ,an scl— en ,»n andere Vice-president is de heer P Gioen, sc)lolei,. m3ar „ok leerlingen heb-, directeur van Molijn en Co ben de populaire leraar, die een De nieuwe organisatie zal de la- vooraanstaande plaats in het school, brikanten van scheepsverven m slaat Ieve„ „mani. (le la315t(. be,ve„„. stellen economischer te wei ken dan hct!r M Nage voorzltter van 1 Sr3.00 VCr" schoolbestuur memoreerde b,j schillende rederijen overal te» wc- i nif.f.htiep mtt-aartdicnst in de au. ten Z1- ZZ St il^enTiSe ÏSJfgSS samenwerkende fob,.kanton i heeft vaak \an zijn ervaring, tn 38 I jaar schoolleven opgedaan, geprofi- I teerd De hele school heeft met zijn ziekte meegeleeft en bij het bericht i van /yn dood heeste er rouw m het gebouw", zo \erklaarde de heer J. Pulleman, directeur van de school ..Zijn leven was gewud aan zyn leer lingen en zyn vak Wij zullen hem node missen" Ook een bestuurslid van de afd. 5 ten te hoog De Laat de kinderen nu maar mor sen.. één streek van een natte doek... en U eet verder aan puur damast. Want nu ko pt U het meest practische tafel- en ontbijt» laken van pofy-plastk met linnen-effect en relief-borduut» motief, dat gisteren nog ver kocht werd voor 2.25 voor nog géén gulden. Zaterdagmorgen op de eerste verdieping, cn zorg dat U er bij bent, plastic ontbijtlakens in crème en hagelwit voor 's morgens en b»j het middag eten, geen wasserij, neen, altijd brandschoon, voor minder dan de halve prijs. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Poly- plastic ontbijt» en tafellakens, Wjkmm 105 x 135 cm, Schiedam ontmoet zondag A L O. voor de tweede maal en Succes speelt de returnwedstrijd tegen tiiBCien t vïivenetve tx\j- ^harlois Beide clubs komen op, benbroeksestraat 5b: ^bedrag' aan t ei8®n terrein uit Schiedam zal het i Schiedam \an "de Alg Bond vati geld. dhr. Meier, pa v d Eist Hout- klaren met ALO, maar met Leerkrachten bij het Nyverheidson- handel. Buitenhavenweg: dames- SuCfjfs beEi,une? ,^'eikelijk te dcrwys eerde de verscheiden voorzit» polshorloge. Roskam. Molukkenstr u anhopen Charlois de jaren door ter Een schoonzoon dankte namens ft t vrouwenctreal on 52. Vlaardingen; rode portemonnee '«"W» tegenstander Bovieest de familie, waarop ds H W Hemmes XstuSd door met inhoud. J Banrdeivuk Goeman v°dr,blauvuitten de grafrede hield .„Sï. S™. Borgesiuslaan 7T; kinderoortcmonnee I °?k SacS.e,s 2 kn-iat hct ™sar. tE met inhoud. Serorlioo. Korte'SmgeU j^rduren. De reserve» gaan op be- straat 13 boven: bruine portemonnee met inhoud N Hoefsloot Hoofdkam by .Alioy de lystaanvocider an de afdeling Schiedam 2 kn toor BET. Rotterdam, damestas "SS inhoxid. v Gerven, Lekstraat 82 b: psalmboekje. L Tromer Boylcslr gen U S V 3 te herstellen Succes ontvangt Flamingos 3 en zal wel LiuiinjcrMi-, I, J.!uir.t;j duvicmt r-, psalmboekie. R BroKhngf Cort v d. Lmdenlaan 32* elasresteel. v Duim. Broersvest 125. huiswerk boekje. rekenboekfe en blocnote, vat.IV tsirvirnvrucrvic «rit TJiVJCI 1VJ1 e, clplfl Weber. Prof, Kamerlmgh On neslaan 1 93 b: plastic standaaid voor maggi- produkten, Swartjes le Tvnnsingel 29; brum glacé herenhandschoen Cl mevr Mes Rotterdamsedyk 249 c; 1 p groen wollen handschoe nen. v. Oudheusden. Van Hoff- olem 9 a: wit wollen kinder want ic. Kamp. Permssestraat 10a- rode want. petitieleider van de C K.B heeft in verband met de St Nicolaasvlering geen compctiticprogramma vastge- verdediging waaim oa de ex SVvS i" ruixae geieoen nei vier- ivamp. Rermssestraat ma- rode want Aad V d Hotït m 'tolmmSLSl de eHtal' dal a011claS 1 1 =e>'ste i Morra Sehiedarosetveg 254; Kethrl speelt Het zar ruet Sof 2£inmi neiierlaag leed, kon hef beter doenvollen kinderhandsehoen W N ontbreken tn d4 strgf tuïen 3S WffiiT11* Brandt, W.bantble.n 153 blnmr tan- iivalen. Jromeivaart 'oerwantje, Vlug, Broprsveld 12d SVV 2 is vrij en het dei de team j speelt zondag om 10 uur aan de Pol dervaart een semi-derby tegen Sparta 3. SVV 4 gaat daarentegen op bezoek by Sparta 4 Na drie doelpuntloze gelijke spe- len m successie gaat Her mes-D VS (Van onze correspondent) BRUSSEL De strijd van minis ter HoEstra en zyn Westduitse col lega Etzel tegen de naar hun mening te hoge begrotingen van de Euratom en de Euromarkt heeft reeds succes opgeleverd. Euratom zal voor ruim 15 procent op r.\jn begroting bezui nigen, de Euromarkt voor 20 procent en de ministerraad voor 29 procent. Enkele weken geleden had deze .t kwestie aanleiding gegeven tot aan- Niet vaak komt het voor, dat ie- jjienlijke wrijving tussen de ministers mand vijttig jaar bij éen werkgever "de ZES J cn "de commissies van in dienst is maar maandag is dat het Ellromarkt en Euratom Do ministers g'val met de heer J 0 van V.amc- drongcn tocn aan op bezuiniging le i, wonende 111 de Alberdingk wnarbij getallen als een korting met 1 ïï^mstt?at 9.b* die sl"ds^8 dumber 30 pro^cflt werden genoemd. 1908 m dienst is van de broodbakke- rij ..De Ny\erheid" aan de Nieuwe Haven De thans 77-jonge heer Van Wa melen kwam als broodbezorger by ..De Nijverheid'en bracht het door zijn prestaties tot controleur, tn wel ke functie hu zich nog steeds voor hof1 hi-Hnd "ludLONDEN. - Do raket waarme. de het bedrijf Als biyk van erkente- Rmsurhp kunstmaan in een ijkhetd zal hem daarvoor maandag ^'7, 'iarde lreïd gebracht ten hui2e van zyn werkgever, de i - - - a- DELFT. In de Oosterstraat t® Delft is gisteren, het zes-jarig zoon tje van de familie Struik, wonende aan het Vrouwendregt onder een vrachtauto, bestuurd door P. uit Pynacker. terecht gekomen. Het jongetje werd zö zwaar gewond dat het ter plaats overleed. Men ver- moedt dat het kind, dat met een fiets I aan de hand liep, hierover gevallen is en onder de vrachtauto terecht j kwam Heiioi». Tegen het middaguur is gisteren op de rijksstraatweg de 79- jange wielrijder P. Pilcus by het oversteken van de weg door een auto aangereden en op slag gedood. Udcn. De 17-jarige mej. B. Boe kenboom is gisteren, toen zy met enige vriendinnen naar de Phitips- fabrieken reed, door een haar tege moet komende militaire vrachtwa gen van uit Volkel aangereden en zwaar gewond- Enige uren later is zy in het ziekenhuis overleden. REYKJAVIK. De regering van IJsland is donderdag afgetreden als gevolg van meningsverschillen over economische kwesties. Het aftreden volgt op een crisis van vijf dagen die begon toen de sociaal-democraten, een der dne partijen van de regeringscoalitie, een plan bekend maakten voor re- germgssubsidies om de kosten van levenson dei houd laag te houden. De communistische party, die Vierte klasser The Smashins Fel-Boys verloor, staat RAP thans al- hccr A w F 0oimarls. |e göudm die 'r\' °ok-u.m dc eveneens deel "mtmaaJcie van de w*. tot una- inp ftnE-p.sIn™n tp.hlp-Ipph r>n rfe. pptifx» r.1aa(« ,V ,Mfc"lis wnpjmdaR-midiiRE' in dp atmosfeer. medaille van de Ver van werkge- is woensdagmiddag terecht gekomen en dc atmosfeer v erbrand. i coalitie, steunde de voorstellen, maar de progressieve party van MADRID. Functionarissen op lows, tot nog toe ongeslagen geble- j leen op de eeiste plaats ven, heeft de eerste nederlaag moe- Verdere uitslagen zyn Eerste vers in het bakkersbedrijf worden jen slikken en wel van net öezoe- }tjas; GGDSei-vice 55. Maasstad 1 uitgereikt, terwijl ook het perso- Volgens een bericht uit Aalesund premiei Jonasson was ertegen, kende IKO 3, Dit is een grote teleur- 4_j*oAD 2 4—6. Tweede klas. Wil- neel zich met onbetuigd zal laten tn Noorwegen heeft een piloot atrllmg voor dc TSFers, die al zes- ton 2—Wifrs S 4—6; NOAD 3- hij dc huldiging masi ten overwinning boekten en Maasstad 7 5—5 Derde klas NOAD Zondag as. start ra dc Energiehal ZZLÏ'J™ heb-4_ ,ntlera 6_4; HTTC 1-Wiiton 3 te Rotterdam do raaihandbalcompc- Bcn teruggewcrcn. 7-3 Vierde klas TSF 2-Stok«> BfUnilie 111 ilOUtaiVal titie. Het programma is omvangry- 1 Door deze nederlaag zyn de pro- J GC,D 2—T5F 3 6—4: wilton i J ker dan andere 3aren en hierdooi motie-kansen erg gezakt, omdat zo-4—JKS 5—5; CB 3Wilton 5 100 Op een open terrein aan de Kom- komt het voor, de eerste dag al, dat wel TSF als IRO 2 wel geen punten v«fde klas: TSF 4TOGB 3 46 miezenlaan is gistermiddag een hoop teams geen wedstrijden spelen. In de meer zullen verspelen in de restZaterdag speelt NOAD l in de zaagsel en houtafval in biand ec- dames-distnctsklasse (dus de thuis-1 van de competitie."De Schiedammers overgangsklasse m dc Beurs tegen laakt Dc biandweer henft het vuur wedstrijden voor de Rotterdamse moeten nu hard trainen om in de ATTC uit Alphen De stadgenoten geblust met een r.evelspmt Dc chauf- - -- u en Schiedaxnse ploegen) komt al- j tweede helft by het bezoek aan moeten heel goed voor de dag ko- "feui S J S. die het afval met zim den De derde Spoetnik zelf zou nog men voor net laatst contact had met leen dames 1 van DWS m het veld iro 2 met betere resultaten te ko- nwsn. willen zij er een puntje aan vrachtauto daar had gebiacht, is be- „een aanzienlnke tyd" om de aarde het vliegtuig, meldae het communi- tegen hoofdklasser Hygiea. De Haag-men. j verdienen. 1 keurd kunnen draaien catiemocilykheden. se dames staan m de veldcompeti- jn de eerste klas heeft Wilton tie bovenaan de ranglyst en zyn steeds met invallers moeten spelen, i hard op weg om het kampioenschapwat de prestaties niet ten goede is oensdagmiddag tuisen deze plaats en Oslo een gloeiend oor werp waai- Radio-Moskou deelde dondc.dae- dat avond echter mee. dat de raket, naar kan \ieo iNoordwest SPinjei raear men verwacht, donderdag laat of Madrid, donderdag is veronselokt- \rydag in de atmosfeer zal ver bran- Het toestel ts ai uren over tyd.Tocn longeren. DWS verloor zondag m Zuidwyk' met een 8—2 nederlaag af- 1 Den Haag van Animo en kan ook gesloten. In de tweede kras deelde - a.s. zondag wel op een nederlaag re- 1 PTTS de punten met Maasstad 8. j kenen. In de afdeling oe klas dames j RAP. m de vijfde klas. blijft het i senioren komt dames 2 van Wilton voortreffelijk doen. Ditmaal werd uit tegen stadgenoot UVG; beide DNM 2 geklopt en daar rivaal Bervo i imrlrtrthfTrvv» ori hp? trpirii OPipaq i teams verrichtten op het veld goede fprestaties en in de zaal kan dus een I goede wedstrijd venvacht worden i "Wij geven echter de UVG dames de beste papieren. Heren senioren 2 van DWS speelt tegen Actief 2 en zal wel met een nederlaag genoegen 1 moeten, nemen. Heren 1 en 2 van Wilton en van DWS en heren 1 van Coster ïaahü één dag profiteren van dit buitenkansje, want mati gen moeten ze weg en daarorö be taalt U voor deze ongelofelijk en montycoats een weg-b-weg prijs f»jSL7S 6-10 par w* 1M6jtKH-29/S Zolang de voorraad strekt. Schriftelijke of telefonische ordets kunnen niet worden aangenomen» ROriHHDAM: Korte Hoogstraat 11, tet. 1*L 6 9 65 Meert hk. Goudsesingel. tel 1153 77 i Katendr. Lagedijk bk. Dorp»weg, tel.741:t0 j V. Knus* ade 3">, tchl-ISll WEDEN: HiarJenimetstraut 17, tel. 25317 - In het Sportcentrum Schiedam van UVG komen de eerste dag met m. i de heer R Hulsker wordt op zondag Allen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zyn aan WILLEM KAREL SCHOLTEN, m leven hout vlotter. gewoond hebbende te Schiedam, Fultostraat 36b en overleden 18 januari 1938, gelieven daarvan ten spoe digste opgave of betaling te doen tan kantore van Nota ris J. Hupkes, 's-Gravendyk- wal 71, Rotterdam. 14 december een judo-toernooi ge houden voor Oranje-banden m ver schillende gewichtsklassen. De in schrijving daarvoor sluit op 10 de cember. Het Oecumenisch Avondgebed, het veld. GEHUWD; G. J. van Zycferveld, 41 en B. Korpershoek, 40; A. W. v. Adnchem, 29 en M. J. Ruigrok, 25; G, Hijmans, 26 en K. M. Driessen, 22; J. M. F. Westerdyk, 24 en H, L Geerders, 23; H. Ruseier, 19 en B A W. M van Vliet, 19; M. M. Boe ren, 25 en. S. P, Krommenhoek. 26; J. Paardenkooper, 26 en A. M. Vink 26: N. W, C. van Rijswijk, 19 en C T. Nesse, 19; F. W. Hoogwerf, 18 dat iedere zaterdagavond om half en M W J van der Menden. IS: acht de Lutherse Kerk alhier L. de Regt, 28 en H. H. M Bone- faas. 18; A. C. van Bedaf. 22 en H, I «o"» «ehouden, zal m de maand r Post, 17; B. Kramer—Freher, 22 december woiden geleid door dr. L. i n Y I. Rutgers, 21; K. J. Sonveit, j, Cazemier op 6 december, ds. J 240CNI^RTROUWDfeLgb26Bernhaid I Nawijn op 18 decemtbcr> ds' E J* 27 en M. J. van Eyk, 25; A L. P. j Oomkes op 20 december en pastoor Evers, 29 en J. Madern, 27; M Ju- C. P. v. d Berg op 27 december. melet, 28 en A. Winkelman, 28; M. J. Gouka, 28 en T. A. M. van Kam- j pen. 28; A. van der Leer, 25 en E F. Munstermann, 22: J, Ter wiel 28 I en A. M van der Hoeven. 23: F. van Wijnen, 22 en M. C. Zuidema, 20. i OVERLEDEN. W. van der Stelt, acht een afscheidsavond van de eoo- 93 jaar. i peratie „DES", ter gelegenheid van UiSfBSR| M W.m av oi I hct van de bestuursfunc- van 't Hoog en A van Meurs: Jo- ties van heren C. Schriel en G. v, d bruines H.'iv C H Davids en E Zee Hzn ala resp voorzitter en se- J Burgstede. Cornelia E„ dv C T de cretans In de loop van de avond W-iTo'teSSj teeodi het cabaret ..De B^nbooT I en J. C. Kok, op. i Te koop Wasmachines. Wij hebben een ruime keuze m diverse merken wasmachines, o a. Veio, Miele. Seharff combi na tie, Zanussi, enz. Ook cen trifuges in alle pryzen. Eigen financiering. Velo. Hoogstraat 97. Schiedam, te lefoon 69599. Donderaag 11 december is er m het Volksgebouw 's avonds om half St.-Nicolaasgcschenken. Na tuurlijk naar Velo voor ra dio en televisie, stofzuigers koffiemolens, seheerappara- tcn. strijkijzers, strijktafels Tornado snelkookpannen hoogtezon, bandrecorders Zonder vooruitbetaling. Eigen financiering Velo Hoogstraat 97, Schiedam, te lefoon 69599. Diversen Onthoudt één ding; voor uw pantalons „De Broekenko- nmg** Hoogstraat S6. Leesbibliotheek. De nieuw ste boeken natuurlijk by J. Boon. Alle tijdschriften Tel. 17211. J. Boon, Rotterdamse- dyk 54. PHILIPS ERRES TELEFUNKEM MET ONGEKENDE SERVICE - reeds vanaf 775.- A.s. zaterdag rolschaats- wedstrijden in de 8.K. Laan Vele pi ommen tc figuren uit het buiten land zullen een demonstratie komen ge ven m rolb,chaatsschoonryden. zelfs enkele filmsterren hebben haar medewerking toegezegd w o Shirley Temple. Rita Hay- vmith, Grace Manficld. en vooral met te vergeten dc schone Gma Een filmproducei zal tevens aanwezig zyn met zyn ca mei amen sen tot bet verfilmen van enkele delen uit deze grootse rol- schaatsshow Vooral is er veel tnteiesse voor het speciale vlie gende ti ape ze lolschaatsnummer. op de baan ge bracht door niemand minder dan onze bekende Prof. Dt. Ariens, welke tevens belast is met het mt- voeien van deze op hoogstaand internationaal gebied te geven rolschaatsenshow Gelijktijdig zal de pasvormschoen-leverancier het publiek zyn adem benemen, door een zwevende straalmotorluchtrolschdatsspiong van minstens ze venhonderd meter zonder de grond te laken. Elkeen welke vooi zateldag as de zaak bezoekt krijgt ge heel gratis een toegangsbiljet, rechtgevende op een plaats in de tilms torren loge. teiwy] Uw kinderen een ORIGINELE ZWEVENDE TRAPEZE STRAAL- MOTOR-SPRONGBALLON cadeau krijgen. Boekjes vol spannende avonturen, vlot geschreven, rijk geïllustreerd bestaande uit. 1. De koraalduikers van de Stille Zuidzee 2. Het Geheim van de Mount Everest 3. De gevangenen van het oerwoud 4. Dc verdwenen diamanten Deel 1 en 2 zfyn uitgevoerd als pocket- book van elk 128 pagina's in kleurige geverniste band Oude prys ƒ1.25, nu slechts €,75 per deel Deel 3 en 4 zijn uitgevoerd in het be kende stripboek-formaat prijs slechts ƒ0.75 per deel U kunt bestelle*- ij onze agenten en be- zorgeis of rechtstreeks bij de administra tie van dit blad Eveneens verkrijgbaar bij de boekhandel en kinsken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2