if^ De Gaulle blijft integratie van |ribunaal stelt •Algerië afwijzen ■v. I SP Regering houdt voet bij stuk betreffende andvervreemding CAROL Éall&RQfflÊM&RKS». «g...door..FRANK, GODW Moord BPr ttat- J O oang-Jensen in Generaal bleef opnieuw vaag „Melkoorlog" in Vlissingen Lt.-Gen. W. Schilling overleden Zwitserse vrouwen naar stembus Wrak gevonden van Spaans vliegtuig Pocketboeken moeten beter gehonoreerd Ongeluk vertraagt bouw Amerikaans atoomvliegtuig Het ongelijk Dubbele duizend is eraït Mrss^ vT-, Dorus zorgde dat hij erbij ]kwam (en weer vertrok) Manders niet uk gratie bij Marine Zind mogelijk in Egypte Foster Dulles in ziekenhuis Egypte vreest Euromarkt door Payid.Wrighi p^h. 5r*Rssr/ Vanavond door GEORGE HARMON C0XE Maandag 8 december 1958 (Van onze correspondent) PARIJS. In de omgeving van de Gaulle en van generaal Salan heerst een zekere zenuwachtigheid na de terugkeer van de Gaulle uit Algerië. Of de nieuwe regeling van het bestuur aanleiding tot wrijving heeft ge geven, Is niet bekend maar het blijft waarschijnlijk. Ook de twee rede voeringen, die de Gaulle heeft gehouden, hebben de ongerustheid onder de Franse ultra's in Algerië niet weggenomen. De eerste wérd' uitgesproken in Touggourt. de grote oase van de Sahara. Nadat de Gsulle de enorme perspectieven van de samenwerking tussen Frankrijk en Afrika aange roerd had. zei hij: „Moge de achter blijvers, die zich nog halsstarrig aan de burgeroorlog vastklampen, einde lijk begrijpen dat de bladzij van het gevecht is omgeslagen en die van de broederlijke samenwerking voor de vooruitgang ia aangebroken". De tweede werd door .de radio van Algiers uitgezonden toen de generaal al onderweg was. Ze was tevoren op de geluidsband opgenomen, Deze presentatie alleen al wekte de nieuwsgierigheid op. Nadat de Gaul le opnieuw over de grote perspec tieven spreekt, verklaart hij dat in de loop van deze menselijke samen werking de „levende persoonlijk heid" van Algerië zich demonstre ren zal evenals de natuurlijke oor zaken, die haar met Frankrijk ver binden. f „Vrije bezorger" met rauwe eieren bekogeld (Van onze correspondent) VLISSINGEN. De Vlissingse politie stelt thans een onderzoek in naar aanleiding van een aangifte, gedaan door de zgn. „vrije melkbe zorger" in deze, wat melkbezorgmg betreft, gesaneerde stad. Zoals bekend is die vrije melkbe zorger onlangs met zijn activiteiten begonnen door toedoen van een co mité, dat optrad namens klanten, die over de service der hun toege wezen meikleveranciers niet tevre den waren. De vrije melkbezorger heeft zich nu bij de politie beklaagd,, omdat „gesaneerde bezorgers" hem zouden hebben bekogeld met rauwe eieren. Bovendien zouden zij hebben ge probeerd zijn voertuig in te sluiten om te verhinderen dat hij zijn klan ten prompt op tijd zou bedienen. DEN HAAG. Op 68-jarige leef- j tijd is gisteren in het ziekenhuis Zuid wal te Den Haag overleden de oud luitenant-generaal der KNIL-in- i fanterie W. Schilling. Als generaal-majoor kreeg hij in 1941 het commando over de eerste divisie West-Jova. Hij leidde in dit: gebied de acties tegen de Japanners; wilde zich in maart 1942 aanvanke lijk niet overgeven en trok zich met zijn troepen in het gebergte terug, maar werd een week later toch tot capitulatie gedwongen. Hij werd ge- interneerd- in Moeteden. Van februari 1946 tot november 1949 was hij hoofd der Nederlandse militaire missie in Japan. Hij' be reikte in. die tijd belangrijke resul taten bij de terugvordering van door de Japanners uit Nederlandsch-Indië geroofde goederen. Na beëindiging Deze redevoering herinnert aan de uitspraak, die de Gaulle vóór het referendum deed en die in bestu deerde dubbelzinnigheid even ver af blijven van de onafhankelijkheid als van de integratie. Algerië wordt een levende (en dus eigen) persoonlijk heid toegekend. In de opsomming van landen, die samen de toekomst van de Franse gemeenschap vormen, wordt Algerië apart genoemd naast de onafhankelijke gebieden van de Frans-Afrikaanse gemeenschap. Men kan daaruit in elk gevat af leiden wat de geneeaal niet wil hij wil nog altijd niet de integratie. Wat hij wel wil, blijft onuitgespro ken, De „Aurore", het blad van de koloniale ultra's, waarschuwt van morgen al dat men uit die redevoe ring vooral niet te veel moet lezen. Volgens het blad betekent ze alleen dat iedereen moet meewerken aan de ontginning van de Sahara, BAZEL. Als eerste Zwitserse stad heeft Bazel voor plaatselijke verkiezingen aan de vrouwen kies recht verleend. Een referendum onder de manne lijke kiezers van Bazel had tot re sultaat dat met 9401 tegen 5517 stem men een gemeentelijke wet werd aangenomen, die vrouwen bet actief en passief kiesrecht geeft. De wet geldt niet voor nationale verkiezingen. MADRID. Bij La Losa in de provincie S ego via zfju de wrakstuk ken van een Spaans passagiersvlieg tuig gevonden dat met 21 mensen aan boord sindi» donderdag vermist werd. Alle inzittenden waren arn het leven gekomen. Het wrak werd gevonden tussen bergtoppen van lOOO meter hoogte. Het sneeuwde toen het ongeluk ge beurde en de naspeuringen werden belemmerd door regen, sneeuw en mist. De experts, die de Gaulle omring-, den, beloofden dat dank zij de Sa hara Frankrijk zijn eigen consump tie aan petroleum kan dekken èn na zes jaar al twintig miljoen ton zal kunnen exporteren. Daaruit volgt nog niet dat de benzine Frankrijk goedkoper 2al komen te staan: maar wel, dat de Sahara het land een be sparing verschaft van 400 miljoen dollar. Letterkundigen eisen: AMSTERDAM- Het bestuur van de Vereniging vau Letterkundigen zal op korte termijn tot concrete daden overgaan teneinde te bereiken dat de nieuwe ontwikkeling In de litteratuur ook aan de letterkundige ten goede zal komen, heeft de voor zitter dier vereniging prof. dr, Garmt Stuiveling zaterdagmiddag verklaard op een buitengewone ver gadering, waar o.a. de kwestie der honorering voor pocketboeken ter sprake is gekomen. Algemeen bleek men van oordeel dat op het ogenblik de betaling voor pocketboeken ver beneden het mi nimum ligt, In een gedocumenteerd betoog lichtte de prozaschrijver A. den Doo laard de eis toe, dat er een royalty van tien procent als minimum-be taling diende te komen. Zijn betoog werd aangevuld door de dichter Hans Andreus. terwijl vele leden aan de diepgaande discussie over dit onderwerp deelnamen. WASHINGTON. Door een on geluk met een kleine atoomreactor kan het Amerikaanse program voor een vliegtuig met atoomvoortstuwing .worden vertraagd. Dit heeft een officiële woordvoerder meegedeeld- Het ongeluk gebeurde op 18 no vember in het proeflaboratorium voor reactors te Idaho Falls. Er was een te grote hitte ontstaan, waardoor brandstofelementen in het binnen ste van de reactor werden bescha digd. Het staat nog niet helemaal j vast dat een vliegtuig met een i atoommoter door deze gebeurtenis later in de lucht komt, zei de woordvoerder. j NEW YORK. Bang-Jensen, de Deense voormalige hoofdambtenaar van de afdeling politieke zaken van de V.N., die enige maanden geleden dooj- Ilammarskjöld werd ontslagen wegens insubordinatie, is door een administratief tribunaal van de V.N, nogmaals in het ongelijk gesteld. Volgens het tribunaal had Bang- Jen sen geen „deugdelijke reden" om aan de secretaris-generaal een lijst met namen van Hongaarse getuigen te weigeren, die verklaringen hadden afgelegd over de opstand in 1956. Zoals bekend werd later besloten de betrokken documenten in bet bijzijn van de Deen te verbranden. Volgens Bang-Jensen zouden de veiligheidsmaatregelen binnen de V.N. niet voldoende zyn om het ge heime karakter van de lijst te waar- ALLES heeft er zaterdagavond toe meegewerkt Theo Eerdmans „Je neemt' er wat van mee" tot een plezierig kijkspel te maken, De kij kers zien liever een deelnemer glorieus de laatste hindernis, die hem scheidt van de hoofdprijs' duizend gulden nemen dan dat &kïïd" W, °S h?t struikelt Zo- «™aa.S: i.Ü.B?r!eJ"«sfs «f""*- i Zt .IboSSSSTÏÏ? ting „zjjn onwetendheid verraadt om- i Wat de quiz zo aantrekkelijk A. VAN HOON". Bouwmeester-kenner 1000,—, handje contantje DEN HAAG. Het aannemen van ren leidt tot een indirect prijsbepa- het amendement-Blewenga in de j lend optreden van de overheid. Tweede Kamer, dat naar het oordeel j De mening dat een afnemende van de ministers zeer beslist in strijd spanning op de grondmarkt zou was met de regeringsverklaring van wettigen een tijdelijk karakter van oktober 1956. kan voor de ministers j het wetsontwerp te. handhaven (zo- Vondeling en Samkalden geen reden j als de heer Biewenga in zijn amen dement voorstelde), beantwoorden de bewindslieden met de opmerking dat naar hun oordeel die spanning nog onverminderd bestaat en dat zij niet verwachten dat hierin spoedig verandering zal komen. In 't verle den opgedane ervaringen, toen de vormen of af te zien van de land bouwkundige toetsing tussen naaste familieleden. Dat er aan een wet op de vervreemding van landbouwgron den geen behoefte meer zou bestaan, indien het voorkeurrecht van de pachter elders geregeld zou zgn. kunnen beide ministers verder niet j grondprijzen vrij waren, geven naar onderschrijven. i hun-mening geen steun aan de ge dachte, dat vrije prijsvorming uit Dit dele i zij mee in hun memorie j zichzelf struetuurverbeterend zal ridder in de orde van de Nederland- L'3? fan de Eerste Kamer j werken, se leeuw officier in de orde van betreffende het ontwerp tot wijzi- De ministers zijn bereid te over- Oranie-Nassau en commandeur in de e>ns van de wet op vervreemding wegen of er naast de in deze wet .Order of the British Empire". De j van landbouwgronden. j geregelde overheidscontrole andere begrafenis is, woensdagmiddag 10 i Wel kunnen de ministers instem- i middelen kunnen worden geschapen november om twee uur op de. Oos- men met het betoog van vele Kamer- j om een goede verkayehngstoestana terbegraafplaats te Voorburg. leden_ dat de praktijk van voortaxe- te bereiken en te handhaven. (Op 17 januari: dus. Dit in verband met een verandering in het zend- schema dat per 1 januari in gaat. Dan zal de Rotterdammer H, v. d. Wal een poging mogen doen de dui zend gulden prijs binnen te slepen. Dat hij terug komt staat vast. Tele fonisch vertelde hij ons, dat hij stel lig doorgaat. Hg is ieraar in Espe ranto. Dank zij zijn optreden voor de TV heeft .hij met tal van oud- leerlingen opnieuw contact gekregen. De Haagse kenner van de voetbal- spelregels A, T. van Goor zal dan trachten de ƒ500 te bereiken W;jnn. '""POM Manders liet zijn Dorus fi- guur zaterdagavond zijn avontu ren beginnen in een 2eemanskroegje. compleet met rubber bootje, visgerei en chimpansee genaamd Orchidee. Via een korte loopbaan vol avon turen bij de marine belandt hij op nieuw in dit café. Tussen beide mo menten heeft Manders zoveel zotheid op elkaar gestapeld, dat een gewoon mens zich afvraagt over welk een arsenaal aan dwaasheid deze man wel moet beschikken om er zo kun stig mee te kunnen omspringen. Wie na de afkondiging van het pro gramma geneigd was zich af te vra gen of...alles wel even sterk werd neergezet, moest toegeven, dat hij tijdens de koldergeen moment de i kans kreeg deze vraag bü zich te la ten opkomen. Dit is misschien het beste compliment dat men Manders. medespelers en regisseur Stappers- hoef kan maken. W, Jnn. D® soms wat hardhandige grap- *-* pen van Dorus ten koste van onze marine hebben uiteraard tot reacties geleid. Desgevraagd deelde ons het hoofd van de afdeling voor lichting van. de marine mede, dat men in deze kringen veel van de grapjes minder leuk of zelfs aan stootgevend vond. Dorus beeft ze echter met open vizier gemaakt en ze lagen .zover buiten de realiteit dat de marine 2e bij nader inzien misschien toch wel kon waarderen. Bovendien: „Zei Do rus niet aan het slot dat hij het „krimmeneel" had gevonden bij de ..UUUié-a., %v,,«i ant- Als er bovendien mensen op woord. En met het risico terug te ««men die jc feliciteren met de vallen op een prijs van 75 gulden ar?e a,e. voor d« cieed hij met succes de gooi naar ?n rno0' JC de duizend aanvankelijke oordeel van „pcor Dut Van Roon wist. dat de direc- show" tie van de Amsterdamse Stads- schouwburg de bejaarde Louis' VOOjftS i Bouwmeester het optreden na een ongeval mogelijk maakte door hem De actie „Iels'voor niets" die BONN Mogelijk is Ludwig Zind. de voormalige Westdultse leraar, die wegens anti-semitischopmerkingen tot een jaar gevangenisstraf is ver oordeeld, naar Egypte ontsnapt. Duitse reizigers, die vrijdag' met een Griekse passagiersschip in Alexandria aankwamen vertelden 'n medereiziger te hebben ontmoet, diu op Zind leek en uit diens vroegere woonplaats Offenburg kwam. Toen de passagiers hem vragen stelden,antwoordde de man dat hij naar Egypte ging „om vrienden te ontmoeten". Als de reiziger inder daad Zind is, zal de Westduitse am bassade er een diplomatiek probleem bij hebben. Enkele maanden geleden kreeg de veroordeelde nazi dr. Hans Kisele. die de Egyptenaren niet wil len uitleveren, asiel in.de Verenigde Arabische Republiek. Men betwijfelt sterk pf 't in Egyp te strafbaar Is anti-semltische op merkingen te maken. Daarom zou hèt vergrijp van Zind eventueel geen re den tot uitwijzing zijn. maakt voor de kijkers, ligt meer nog dan':in de spanning in het zichtbare meeleven met de kandida ten door mensen uit alle windstre ken. Stapels post en telegrammen droeg Maud op en geschenken waren er ook; Voor Jan Koopman onder meer een ingelijste fotoreportage van zijn vorige optreden hem aan geboden door de Rotterdamse marktkooplieden, 50 Luxemburgse kerstbomen voor zijn handel en van meneer Post v. d. Molen uif Zeist het advies: „Ga niet door. Pik die vijfhonderd gulden." Koopman volgde zijn advies niet op. ..Vat doen we", vroeg Eerd mans. ..Doorgaan", was het WASHINGTON. De Ameri kaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, Is in een ziekenhuis opgenomen wegens een stoornis aan de dikke darm. Hjj zal waarschijnlijk slechts een paar da gen in het ziekenhuis hljjven. Volgens de perschef van het Witte Huis behoeft de 71-jarige Dulles niet te worden geopereerd. Zijn ziekte zou geen verband houden met de darmkanker, waarvoor hij twee jaar geleden is behandeld. Dulles hoopt het volgend weekend naar Parijs te vertrekken, voor. de conferentie van de Navo-raad, die op 16 december begint. Voor het begin van de conferentie zal hij met ambts genoten uit .Engeland, Frankrijk en West-Duitsland over de Berlijnsc cri sis spreken.. KAIRO. Iu een zaterdag begon nen tweedaagse conferentie van Ara bische kamers van koophandel I» er door. Egypte op aangedrongen de voorgestelde oprichting va» een Ara bische gemeenschappelijke markt te bestuderen. Dit om een tegenwicht te vinden voor de uitwerking, die de Euro- markt op de handel van het Mid den Oosten zal hebben. Be voorzit ter van het verbond der Egyptische kamers van koophandel verklaarde, dat de Europese economische een heid wellicht voordelig zal zijn voor Europa, maar *n ernstige bedreiging vormt voor het Arabische economi sche leven. naar het toneel te transporteren vi de (versierde) goederenlift stelde ook zijn 'duizend gulden veilig. Bij zijn post was o.m, een brief van de directeur van het Rotterdams To neelgezelschap. Hans Tobi. die zijn kennis beloonde met een première abonnement voor twee personen. De volgende uitzending zal niet zijn over. vier maar over zes weken. van deze opdracht werd hij gepen sioneerd. Generaal Schilling was NEW YORK. Allan Noble, Brits minister van staat beeft in New York verklaard, dat het volgende jaar „verkiezingsjaar" in Engeland zal zijn. WAAROM WFB JE M£ NIET OP GEBELD TOEN JE ONTDEKTE DAT HET KIND "ZOEK WA£«~ IE KAN NU AL KIL0ME T€R& WEG ZÜN ZE KAN NOOD VER WE&2UN PAUL.ZE- KQMT WEL WEEf? IK DACHT pat ze zich ALLEEN MAAR VERSTOPT HAD .TOEN ZAG IK PAT ZE HAAR 3*6 EN HAAR geld MEE GENOMEN WAO,HEB IK D£ SALON OPGEBEIAMAAR JE WAa AL WEG MAAR JE WEET HOE "GENAARLÜU het is om alleen rond te lopen TECÜG.ZE WOROT/A'.T VB BOVENDIEN VER- NATUURLbtfJK-^ f ECHRlKKEWK BUITEN. IK BANG f-w. 1 l GA DE P0UTIE OPBELLEN- Adverieniie IM.i Brandend Maagzuur iioort bij D tot bet verleden Premier Macmillan heeft op 23 by de eerste ttenme die ge in e mond november verklaard, dat er dezesteekt inderdaad, een of twee Rennies winter geen algemene verkiezingen i herstellen hef evenwicht en eikyme- zouden worden eehouden De zit- ren Biu' overtollig maagzuur vanaf het zouaen woraen genouaen. De zit- momem dal zuurdovende substantie, tingspenode van het huidige parle- j simpelweg met uw eigen speeksel, in ment eindigt m mei 1960. de maag belandt. *n Heerlijk middel die i Renmes, want behalve de heilzame werking, nebt u ook nog het voordeel weer alles te kunnen eten waarnaar In de ouderdom van 71 jaar is j zaterdag plotseling overleden me vrouw J, B. B. Schiüter-van der Bruggen, de echtgenote van de Blaricumse kunstschilder Cari Schlüter. Mevrouw Schlüter is in 1924 de eerste zangeres in ons land geweest die voor een radiomicro foon optrad. Later werd zij o.m. Moeder Mulder in de familie Mul der van de-destijds zo populaire strip van Ome Keesje.. de microfoon van de VPRO is ont ketend door ds. W. de Weerd uit Oostvoorne is dé ton gepasseerd. Hij deelde dit mee in de tien minu ten die zaterdag aan zijn actie wa- j tvilveRSUM r (NCRV), in „Jiet ren gewijd. Met nog een week JH band en plaat voor v paraat'" voor de boeg voor „Iets voor "r WAAROM HEEFT 2E IN HEMELSNAAM IDIET& MALS GEDAAN?HES JE KlQElUJKHEDEN HAAR GEHAD een grage maag vraagt. niets" wordt besloten, hoopt het te brengen tot 125.000. (Giro: „Iets voor niets" Hilversum 250.000). Sinterklaas op een drommedaris, getekend door een Nederlands jon getje in Amman; Sinterklaas op de rug van een kangeroe (en zwarte Piet in de buidei), getekend door een Nederlands meisje in Australië het zijn twee van de 5000 Stn- terkiaastekeningen. die Nederland se kinderen over de gehele wereld -y- ingestuurd hebben voor de teken- i wedstrijd van Radio Nederland Wereldomroep. „Of er ook naar Nederland ge luisterd wordt" zei een van de mannen van de Wereldomroep. uitvoering van Haydn's Kin dersymfonie (&.QO-&.30). Het hoorspel „De stalen toren" van Henk Lokman hoeft het actuele onderwerp van do sedachtenweroldvan geleerden be trokken bij kernproeven nadat zo'n experiment Is mislukt (8.35-9.35). Jaai» Oeraedfs geeft een portret van I,nd- wig van Beethoven (2(Ma-lD,45), Hl L VER SOM II (AVRO)." In de „In leiding tot muziekbegrip" bespreekt Henk 5tam de hoorn (*.30-7.45). He „Radioscoop" bevat ook deze keer weer een hoorspel; „Nieuws uit Ma rokko*' (one. 9.35-10.50). ELEVISIE. Na het journaal de NCRV niet de rubriek Attentie (8.30). „Terug oiu weg te gaan" (9.05) een gesprek met do reizigers rioor donker Afrika. A. A. Tadema en diens vrouw. „Pas geperst van PI Scheffer (9.25-9.55). De dagsluiting verricht ds. A- C. JD. v. d. Bosch- zak en richtte een revolver op Mur- dock. „Waar ig uw donkere Kamer? En waar bewaart u uw films?" Mur- dock stond haar sprakeloos aan te staren. Hij was eerder stomverwon derd dan geschrokken en hij keek of hij z'n ogen niet kon geloven. De revolver was echt genoeg, het leek hem een Mauser zo te zien, maar het wapen paste niet in de hand van het meisje. Niet alleen omdat ze jong was en er charmant uitzag, maar om de hele indruk die ze maak te. Hij vroeg zich af of ze hem zo strak aankeek om toch vooral mei- te laten merken hoe bang ze was. „Vooruit," zei ze. „Ik ga zoeken die kant op," Ze wees een deur aan, En Murdock grinnikte. Hij onder- icvaar van de revolver DACHTU DLRDt NWItR ïri VLFMt tftoKtRDtRUlTHr5 NAD 111 \trs tófoüU iPROÜJt 7 Laat w\$ HORtrtl MtntÉR TDM lt\ DAT Dt RAC-t ttn Mislukking zou wtrtjs wa ru dacht: WORDlN TtNZij WttR ItTi DPWïNDtnfo IN 5RCnGtN SfCJffXrf.-VTL /.y A WORDEN AR/AC K££PER Ni ELSEN KRyGT ZWAARTE VERDUREN WANT SCMS VLIEG£N BAUXN VAN ALLE KANTEN -li TEGELVK OP HEM AF.' &LPAALD KINDER KNUISTEN OOK +JET T>0€L- scwzrs.v. 4 in de garderobe stond bij de Band Box. Het costuum aai hij droeg, zag er Mevrouw Stacy had Murdock voor confectieachtig uit cn miste distinc-. 't eerst ontmoet op 'n personeelsfeest schatte het tie. Mufdoek's blik gleed langs de en later had hij haar nog een keer niet. Daarvoor wist hij te goed, dat overjas, die Stacy over een stoel 0£ twee gezien, maar altijd vluch- juist een ongeoefende hand met een had gegooid en hij moest ineens aan tig en hoogstens voor een paar mi- onwillekeurige beweging de trekker de opmerking denken van de man, nuten. Alles wat hij zich van haar kon overhalen. Maar de hele situatie die 's middags over een foto was herinnerde, was dat ze heel rustig in dit wildvreemde huis werkte op komen praten. Opzichtig, had hü leek en er nogal gewoontjes uitzag. z"n lachspieren. Hij liep gehoorzaam gezegd. Haar kalme manieren contrasteerden langs haar heen de deur door en een De telefoon rinkelde en Stacy nam opvallend met de luidruchtigheid donkere kamer binnen, net z"n vrije hand de hoorn op. „Ja," van haar man. Stacy was het type „Wat nu?" vroeg hij. metzn vrije hand de hoorn op. - - - zei hij. „ik ben vijf minuien geleden van de joviale man. Hij sloeg iemand Uiuis gekomen. Wat?" Hij luisterde graag en dikwijls op de schouder met een diepe frons in z'n voorhoofd, cn had het soort brutaliteit, dat hem „En wat dan nog?" vroeg hij. „Neebij z'n werk goed te pas kwam. Hij waarom zou ik? Goed, hij doet maar." was vaardig met de pen en hantecr- Weer luisterde hij met een geïrri- w U-J de i leica uitstekend. Murdock had „Doe het licht aan en ga aan de andere kant staan." Weer deed hij braaf wat hem be volen werd- Hij stond in een romme lige slaapkamer. Overal waren volle, smerige asbakken en op het onhan- sehenk jezelf nog eens Zonder zich de tijd te gunnen z'n overjas aan te trekken, liep hij de deur uit. Murdock had geen gele genheid gehad te protesteren en bleef nu besluiteloos en niet al te best gehumeurd in z'n stoel zitten. Het televisieprogramma bij de bu- en was in volle gang. Hij nam een leerde uitdrukking on z'n gezicht d® indruk, dat hij 't behoorlijk hoog dig opgemaakte bed lagen de drie Vnfii iirfihlo 7fihii fpnslot- in z'n hoofd had. maar z'n doel steeds nieuwe overhemden van Stacy. Een ftieae, Ja ia ik zeg ie voorbij schontdeur in de muur. kennelijk een kast- toch dat iic 't best vind." Het plotselinge geluid van de zoe- deMrt bleek afgesloten te zgn. Het Hij hing 0Pln dronk glM leeg. ™'ar pïftoen de ba! SIS „LUWta." IM hu. ..ik moet m weg. Jcacar tose£nad' te gaan. Dit was ook weer oen n,ï De flS Sinfe ffwÊ doen. m tr"chemeri°?ncM vin hel -f nP^mer. aanmerkelijk netter rug, De IJes suat in «e k» uKon aus mei<ie mei donker dan de vor,Sc. maar kaal en onge- sekenk ,«elf nog eens Tot go.' Do kaptafel was lee? en V kastdeur stond een klein eindje open. ..Hallo, eei hy plezierig verrast Het meisje keek vluchtig rond nïanr dooi haai aanlrekkeJiiK gezichtje. VOnd 't verder niet belangrijk. Ze gaf geen an woord De ogen Hierna was de badtomfl «BB de achter haar bii legtazen keken hem bcurt> dl helemaal geen blik strak aan terwijl ze aanstalten maak- waardig keurde en toen pa* vond te binnen te konten Verbaasd, maar de dic 20 zocht 1 ,e„ .e.™ steed.s glimlachend, ging Mar- Langs de ene kant van de minir slokje uit z'n glas en dacht na over 5*fclc sloot de buitendeur stond een werkbank met bakjes een Stacy. Voor 't eerst remliseerde hij en uZ vergroter. een lichtmeter en een paar zich hoe weinig hij eigenlijk van kamer in hep. Ze «roet? c«n schou- filters. Links was een gootsteen en rich niet eens dertas harl allehet h»nr hanrtw f. de man afwist. Hij kon zich niet eens had "ilebei haar handen aan .t cj„d van de werktMnk stond precies herinneren wanneer hij bij Ln* u* uï V8n ar manf®l- Nu wn kastje, waarvan de Iaden onge- de Koerier was gekomen. Drie of "et L,c -^e ,r, ^'as' za^ Murdock veer grootte van prentbricRcaar- vier jaar geleden eehatte hij. Uit pas de uitdrukking in haar briune (Cn hadden. Een van de laden stond Chicago... of was het Buffalo? Hij ogen en de gespannen trek bij haar een eindje open cn de andere lag •as nooit intiem met Stacy geweest en hij kende niemand bij de krant die dat wel was. Ais hij al vrienden had, zag niemand hem er ooit mee. Wel werd hij nu en dan met een meisje gesignaleerd in «en nachtclub of bij de rennen en volgens de geruchten ging hg de iaaistp mond. „Ik kom voor de foto," zei ze. „Wat?" „Ik ben de zuster van Bob Haf- grove," ..O.tja ,.Ik kom voor de folo," „en ik zal hem r.elf 1 omgekeerd op dc grond. „Waar bewaart u uw filmt?" vroe* het meisje. Ze stond nu heel dicht by hem. Dc revolver hing losjes in haar hand, alsof ze hem vergoten was. Hij had lerhaalde haar het wapen waarschijnlijk ;:on- zöekeri." der moede afhandig kunnen maken den met dat blonde meisje orn, dat Zc haalde haar rechterhand uit haar maar hij was nieuwsgierig geworden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1