O ramBi NEDERLAND EN EUROPA j VIJFTIG MILJOEN TON TE VEEL D Internationale naar mmm Moord m Plan van burgemeester Brandt gBÏÏf'„ EUROPA BEDOLVEN ONDER STEENKOOL iffiiltfiilliSiiilSBlIiiroiilllS Fred. J. Roeske gehuldigd In VS nog geen a toom vliegtuig Drie CP-kranlen in Frankrijk opgeheven Adenauer niet naar Londen Vrijdag boycotactie in Deense havens Bibliotheek van Domela Niemvenliuis Belastingdebat balanceert op crisis-grens hoofdpijn? Verkoudheid? Griep? 2 'ASPRO'* -en...Uésntaeei fit! door GEORGE HARMON COXE Wopn?flag 10 december 1938 L Duitse inval in 1940 trol Nederland meer rijn zelfgenoegzaam-{(Van een onzer verslaggevers) beid dan in zijn .rots. fclr waren maar weinigen geweest, die zich S enorme heuvels opgetast hadden voorgesteld dat ons land een portuur voor Duitsland wa8i jliggen Op het Ogenblik in Zuid- maar ar «reren «er velen, die ronden dat er leer bijzondere rede. fLjraburg meer dan een miljoen nen waren, waarom Hitier juist jegens ons zijn handen had moeten j <7.. J thuishouden. De Nederlandse neutraliteit, was niet alleen een uitvloeisel on 0 en\ ZjF* van een door de omstandigheden opgelegd beleid, ze was ook een levens- houding; n.l. die van het comfortabel isolement. In het kleine stamland en het grote koloniale rijk hadden de Nederlanders aan zichzelf genoei Zij hadden niet de behoefte om zich te laten gelden, en zij vonden zichzelf de laatsten om ooit iets te moeten ontgelden. Men beschouwe dit alles minder als kritiek dan als verklaring van het gemis aan voorbereidheid op wat zich in de jaren van de bezetting en daarna heeft afgespeeld. Er is in de oorlogsjaren geleidelijk wel een stuk trot3 ontstaan, mede omdat men de waarde van de éigen morele opvattingen en geestelijke tradities zoveel hoger leerde stellen dan wat de Duitsers hier aan nazi-wijsheid importeerden. Er was veel'; bezinning op het verleden, veel verdieping ook van bet besef, dat ook; een klein volk groot kan zijn. Een illegaal Geuzenliedboek zag het licht als pendant van het rauwe en felle werkje, verschenen in de eerste.tijd. van de strijd tegen Spanje. Verweer was er genoeg, maat het'droeg de stempel van de gedwongen afzondering van die dagen, en het stond sterk onder de indruk van de opvatting, dat na het verelaan van Duitsland veel weer als vanouds zou zijn, Een Wat socialer land zou Nederland wel worden, en neutraal kon het, ook niét blijven, maar men zag in elk geval tveer het beeld van het knusse hoekje in Europa met het grote overzeese rijk. Een nieuw nationaal begin, met meer moed en met meer perspectief dan na de Franse tijd, honderd veertig jaar eerder. ZOALS de dingen na 1945 zijti gelopen, is er reden te over voor de conclusie, dat de klap tóch harder is aangekomen dan het aan vankelijk leek- Vee] heeft daartoe bijgedragen de gang van zaken in Indonesië, waar Nederland de rekening heeft gepresenteerd ge- kregen van de fouten in het verleden. Op de vraag of het niet anders bad gekund kan ieder antwoorden naar eigen inzicht, maar aan de feiten verandert het niets meer. Ook het leven in de volle stroom der Europese gebeurtenissen heeft bet zelfvertrouwen niet versterkt. Een gevoel van afhankelijkheid is gegroeid, en afhankelijkheid en verongelijktheid liggen zeer dient bij elkaar. De zelfgenoegzaamheid bad haar tijd gehad, en de in oorlogstijd tot ontplooiing gekomen trots vond klaarblijkelijk in tal van gevallen te weinig gelegenheid om zich ergens aan vast te klampen. Hier ligt de verklaring van war de vlucht in het verenigd Europa kan ■worden genoemd. Zo'n verenigd Europa is inderdaad van ontzaglijke be tekenis. maar wie meent, er in te kunnen terugvinden wat hij in het eigen land heeft verloren, zal bedrogen uitkomen. Er. zijn lieden, die zich polyglotten wanen en zich overal zeggen thuis te voelen, maar in veel gevallen weten zij in hun hart wel beter. Verreweg de meeste mensen plegen hun leven lang een binding te houden met het land van herkomst. Met nationalisme heeft dat weinig te maken; het heeft wel te maken met enkele fundamentele dingen in de menselijke geestesstructuur. Een mens zonder gemeenschap is een eenzaam en veelal stuurloos schip. De zelfgenoegzaamheid, die geen trots was, en de trots, die op een nieuwe vorm van zelfgenoegzaamheid vooruitliep, ze hebben niet in vol doende mate kunnen leiden naar een gezonde vorm van patriottisme. Er zijn op bet ogenblik niet weinig Nederlanders, die enige spijt voelen, dat ze niet in Engeland of Amerika of Frankrijk 2Ïjn geboren. In onze dagen wreekt zich een stuk vroegere geesteshouding. M dit te begrijpen, moet men maar eens onderwijs en opvoeding in Nederland in hun traditionele vormen kritisch bekijken. Deze immer® hebben nooit de strekking gehad, de jeugd bij te brengen dat de hoogste taak is de eerlijke en onbaatzuchtige dienst aan de onverkoopbaar. Èr is geen klant voor te vinden. Verspreid over de opslagplaat» [sen van de Nederlandse kolen- 1 handelaren en de grote indus- j, itriële verbruikers en kracht- i [centrales in ons land ligt even eens ruim een miljoen ton ko llen in voorraad. Nog niet nodig. Maar in Nederland, zeggen de ex perts, is de situatie nauwelijks zorg wekkend. Als zij jdat zeggen, spre ken zij voornamelijk vergelijken derwijs. West-Duitsland b.v/ zit mét een voorraad van 12.miljoen ton ko_ lenbij de mijnen en meer dan twaalf miljoen ton bij afnemers en handel. In België tigt bij de mijnen ongeveer zeven miljoen ton en bij afnemers en handel niet veel min der. Dezelfde deskundigen schatten, dat in de zes landen van de Ko len en Staalgemeenschap (Frank rijk. West-Duitsland, Italië, België, Luxemburg en Nederland) in to taal ongeveer -50 miijoèn ton kolen op gigantische voorraadbergen ligt opgehoopt. Vijftig miljoen ton, waar. voor geen klanten te:, vinden zjjn of die voorlopig nog niet nodig zijn. En de produktie neemt slechts wei- ig of niet af. Bij een beschouwing van dit alles dient men één ding voorop te stel len: bij al deze enorme voorraden zijn géén huisbrandkolen. De an- thraciet of andere magerkool. die u in uw haard of kachel wilt stop per., is nog even schaars als één, of vijf. of tien jaar geleden. En als de2e winter streng wordt, dan kan de verbruiker van anthraciet-noot- jes of iets dergelijks op even grote moeilijkheden in zijn bevoorrading rekenen als tijdens andere stren- lillllll Üliii illilil concurrentie gekomen vaa de andere Je kunt niet zomaar in een bepaalde mogelijkheden van energielevering, gang ophouden met kolen te win- Enkele daarvan (gas en ten dele nen en die gang dan maar laten, ook elektriciteit) hebben nog kolen liggen. Hij zou op een ongewenst al« grondstof nodig en daar profi- moment instorten. Voor het beper- teren dus ook de "mijnen nog van. ken van de produktie .bestaan Tot ver in de tweede helft van slechts twee mogelijkheden: óf een 195? is er in West-Europa een gehele mijn of een deel daarvan schreeuwend gebrek geweest aan volledig sluiten of men kan „Feier- koien. Dg industrie in ons wereld- scbiebte" inlassen." „Feierschichte" deel beleefde een „boom" als nooit is een algemeen aanvaard Duits tevoren en de energie-behoefte nam woord voor niet-gewerkte diensten, tumtppc "Fr üii-t Han oofe niet rie dienovereenkomstig toe. Maar toen voor een vorm van werktijd verkor- voorbeeld twee jaar geleden. perking? hebben grote sociale con se- En hier stuit men op een belang- quenties: de eerste werkloosheid, de1 rijk facet m dit probleem van de tweede aanzienlijke inkomstenver- van deze prijzen. Dit zij dus vooropgesteld: élles, wat men leest over de kolenvoor- Be tweeue aduiicijiuw; -uuiUMjateiiver- „„hap Wd Woeien «If. nu nog veie schoolboekje, over van snor- srfui?end l&SÈwX. van 'allerlS kende heroïek ran de oorlog tegen Spanje en de gouden eeuw. {soorten. Op de huisbrandmarkt be- mmder fietsen maken. Maar bij.,de dan 00k schrijlings op het vinke- Er is wei eens gesuggereerd, dat de staatsinrichting een belangrijkerstaat geen enkele ontspanning en kolenmijnen gaat een dergelijke touw tegen de produktiebeperking. ^"f. mo"<. kr«g» in de «tolprognumn.;,. Maar het zit hen, niet in deHetGgehele^*Itolen- !£g£f SS^bu4orb£w h!j dc^ve^Sf dTdf'LtelaX staatsinrichting. Het zit hem m heel wat anders: het opvatten van de staat t probleem gaat niet om de huisver- de Limburgse mijnen bijzonder wel kolenmSnen - en de lagere rechtsgemeenschappen als zaken, waaraan ieder van nature 1 warming, maar om de energievoor- van de stand Van zaken op de ko- efficiënte geneigd moet riin, zijn beste krachten te geven. Het zit hem in het besef, j lening. lenmarkt bewust is, blijft d da. hit de moeite waard is. de eigen cultuur tot een zo hoog mogeüjk peU «^begrip. vorige op te voeren. J 1 gas, elektriciteit en kernenergie, jaren (ongeveer 12 miljoen ton per „De Nederlanders zijn zakken", verklaarde eens weinig eerbiedig Daarvan hebben de kolen de oudste jaar). een Vlaming. „Zij durven niet zichzelf te zijn omdat ze denken, dat ieder- j rechten en nog steeds verzorgen zij Daar zijn technische redenen voor. een hen uitlacht er dan ook noc mét recht»" Men voelt hier even rlé het grootste gedeelte Tvan onze ener. „Een myny zei een technicuswan een nen uniacnt, ec dan ook nog met reent. Men voelt mer evendeiebehoefte £r js echter scherpe de Staatsmijnen „is een levend ding. mentaliteit van de taalstrijder, die in de bakermat van zijn taal alleen T maar wanhopig een schouderophalen vindt. Men po ge echter hem te be- goed georganiseerde. -geld ver dienende mij- lenmarkt' bewust is, blijft de pro» neR zijn. Het is in het belang van u"k ,l" de kolenprijs juist deze mijnen op grijpen. Nederland is misschien een klein land, maar het is ook een j stuk cultuur. Dit mag men zich wel uit de oorlog herinneren, en ook, dat het uitdragen en uitbouwen van die cultuur een belangrijke zaak is. Niet ondanks, maar juist ten behoeve van een waarlijk verenigd Europa. AMSTERDAM In bet Amster damse Concertgebouw heeft de Ko- ninkl. Mannenzangvereniging ..Apol lo" gisteravond haar voormalige di rigent Fred. J. Roeske ter gelegen heid van zijn 90ste verjaardag ge huldigd, Terstond nadat het koor oLv. Piet van Egmond, twee com posities van Roeske had gezongen, n.L „Gebed voor den tempel" en „Groot is de Heer", werd de grijze musicus, die van 1897 tot 1953 het koor heeft geleid, op het muziek- podium geroepen. De voorzitter van de zangvereniging, de heer A. Re- nes. sprak woorden van hulde je gens de heer Roeske en roemde zijn veelzijdige arbeid. Nadat de musicus een grote fruit mand was aangeboden, dirigeerde hij spontaan het koor. dat de com positie van Laehner zong ,.Das hat Musik getan". WASHINGTON Amerika be schikt nog niet over een atoom motor voor het voortbewegen van vliegtuigen. Dit heeft de Amerikaanse lucht- machtgcneraal Donald J. Keirn in een gesprek met het weekblad „U.S. News and World Report" verklaard Hij zei, dat er al wel vele vluchten met een vliegtuig van het type B-36 met een kernreactor aan boord zijn gemaakt, maar die reactor diende niet voor de voortbeweging van het vliegtuig en werd alleen in werking gesteld om het effect daarvan tijdens de vlucht te bestuderen. PARIJS Het officiële dagblad van de Franse communistische par tij, „FHumanité", meldt vanmorgen, dat drie pro%rinciale communistische dagbladen met ingang van vandaag niet meer zullen verschijnen. De kranten hadden elk een dagelijkse oplage van een kleine 40.000. „l'Humamté" plaatst een commu niqué van het politieke bureau van de partij, waarin wordt gezegd, dat dit een gevolg is van de zeer be langrijke vermindering van commu nistische afgevaardigden in het par lement. Zij stortten een deel van hun salaris in de kas van de partij. HÊ7 ETN1GE PW Wk KUNNEN DOeN \h WACHTEN OF DÊ POLITIE IETS TE WETEN KOtTT WAAS KAN 7ê TOCH TUN MtfeS>CWl£N ZÊ PLAN.. ÜE MI^T IS NOG NIET ZO ERG DAT DE NIET HEER R'JDEN.ZE K> VERZOT OF LONDEN -ZE Pï?KAT ET? STEEDS» OVEO.DENK JE ZE "DlE KANT IS. EDITH? NKTULmlUX WAS IK WOEDEND TOEN ZE MU ERVAN BESCHUL DIGDE DAT IK HAA^ ARMBAND WAD WI G genomen.ik heb NAAR GEZEGD DAT_i~ JU, HAAT? ZOU STRAFFEN MISSCHIEN IS ZE ER DAAROM VAN DOOR GEGAAN BANG VOOR DE GEVOLGEN EN VOOR WAT IK ZOU ZEGGEN WAAROM? LAltK OjA.ötDT. IK M0£T ALlttd ttöT noó VOOR ttN PAAR PiNOtn Z0R6ÉN Htc iRlD, AlDuCHltN KUNNCfl W^fOCH BtTLR VtRTROUW J£0fOfllÊf Kdm hou.SpRotrjc. Ltfl PAAR KAARTJtf) KOPLfl VOOR Dit RACt VAN MDRfOH! WlL^jt ZtLfj) 0N5 DL NAAM VAfl Dt6CAlAihtRDt RuirtR Nitr VEgrtLLtN? a KWtCSR! J£H£Br 'N HOOFD ALS 'N Bl€T j£ hebt jemruuRt vk TE HARD UIT GESLOOFD: Hallo UJCRD7 MANNEN VAN fl'N HART KUNNEN ET IS AL TX5NKCR K1CV< TENSLOTTE NAAR-HUIS terugkeert. /MAAR- HY HEUT T GEVOEL ALSOF HV DE HP£ WERELD AAM KAN. EN HV VER LANGT WERKE lyk naar cc komende VUFD5TRVD normale produktie te houden. Geheel anders ligt het probleem hier en diar in West-Duitsland en, vooral in België. Daar zijn, mijnen, die al sedert jaren slechts mét be hulp van grote subsidies in stand zijn te houden. Zij zijn. volstrekt on_ rendabel en er gaan vele stemmen op om een aantal van deze mijnen voorgoed te sluiten. Enkele jaren geleden zün al enige Belgische mij nen gesloten, maar zegslieden van de KSG menen dat nog een hele rij Belgische mijnen vooral in. de Borinage);;op korte termijn gesloten zal moeten worden. Deze zaak vji mijnsluitingen vormt op het ogenblik een belang rijk punt van overweging in de nieuwe Belgische regering. Maar voorlopig is de produktie 'in alle landen van de KaG nog nagenoeg gelijk aan die van twee of drie jaar- geleden. De vraag daalde zoals wij hebben geconstateerd. En,c. de olie won veld,. Steeds meer energiever bruikers 'schakelden van kolen over op olie. Op dit belangrijke' aspect in het ko!o- 'em, een aspect dat dé vr~ - kolen nog verder deed j da. Ten wjj in. een volgend ar-J tikej ,i,ider ingaan. 1 PARIJS De ministers van Bui tenlandse Zaken van Amerika, Enge land, Frankrijk en West-Duitsland beginnen zondag reeds met hun be sprekingen van het Russische voor stel om van Berlijn een vrijstad te maken. Ook de burgemeester van Berlijn, Willi Brandt, wordt het weekeinde In Parijs verwacht. Bur gemeester Brandt heeft ln een vraag gesprek met het Deense blad Politi- ken de kwestie besproken van vesti ging van een internationale verkeers weg tussen zijn geïsoleerde stad en West-Duitsland. Brandt verklaarde, dat een akkoord over een dergelijke verbindingsweg de Westberlijnse in-en uitvoer zou verzekeren endat dit terzelfdertijd zou tegemoetkomen aan het belang dat het oostelijk deel van.Duitsland heeft bij beveiliging tegen „activi teiten van agenten en ondermijnende invloed" zoals Oost-Duitsland dat noemt. Brandt verklaarde voorts, dat hij bij zijn aanstaande besprekingen met de regering van Bonn en de drie Westerse geallieerden zal trachten *vast te stellen"* of 'het mogelijk is. sommige van de thans geldende mi litaire theorieën te wijzigen zonder hierdoor de basis van dé defensie- positie van de Westerse mogendheden te verzwakken. Bondskanselier Adenauer: die aan het einde van de week naar Londen had willen vliegen om met pre mier Macmillan. de kwestie Berlijn te bespreken, moet op advies van zijn artsen van dit plan afzien, Hij ESBJERG Vrijdagmorgen om 7 uur zullen de havenarbeiders in alle Deense havens een boycotactie be ginnen tegen de schepen onder goed kope vlag. Dit heeft een woordvoerder van de Deense bond van transportarbei der*. meegedeeld. Het eerste schip dat door de boycot getroffen zal worden zal het Pana mese schip Astarte rijn, dat één de zer dagen met een lading steenkool in Esbjerg moet aankomen. AMSTERDAM De bibliotheek van dr. F. Domela Nieuwenhuis is thans als museum ondergebracht in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. De bibliotheek is eigendom van het F. Domela Nieuwenhuis-fonds en bevat de manuscripten van Domela Nieuwenhuis, zijn aantekeningen en een groot deel van zijn brieven, als mede het meubilair van zijn studeer kamer. Een en ander is voor onbe paalde tijd aan het genoemde insti tuut in bruikleen afgestaan. is nog niet helemaal hersteld vèn de verkoudheid die hij bij zijn bezoek aan. Berlijn heeft opgelopen. Britse diplomaten verzekeren weliswaar met nadruk, dat er geen enkel "ver- schil van mening bestaat tussen Brit ten en West-Duitsers over het Ber- lijnse vraagstuk, maar in Bonn is men. daar niet zo zeker van. Het orgaan van de Oostduitse communistische ..partij - „Neues Deutscbland", -heeft dinsdag op nieuw een ongewoon scherpe aan val gedaan op de voorzitter van d« evangelische kerk in Duitsland, bis schop Dibelius, die zich zondag in een kerk in Oost-Eerlijn met grote nadruk tegen de Russische voorstel len heeft uitgesproken. Het blad noemt hem eén „NAVO-bisschop." Vervolg van pag. 1 De motie wilde aJx.w., zoals de liberale fractieleider Oud zei, uit drukking geven aan „de goede wil" van de rebellerende Kamermeerder heid. Dit was natuurlek maar een betrekkelijke goede wil. Want de motie ging er van uit, dat de wer kingsduur van de regeringvoorstel- len tóch tót één jaar zou worden teruggebracht, Minister Hofstra zei niettemin dat hij de poging tot tegemoetkoming van prof. Rcmrae wel kon waarde ren. Hij vond dat het positieve ele ment .echter wel héél erg zwak was, vergeleken bij het negatieve element van de termijnverkorting. „Wil prof. Romme werkelijk iets positiefs doen," 20 riep hij, „laat men dan de termijn van twee jaar aanvaarden en de re gering uitnodigen om als dit mo gelijk is tussentijds met een las tenverlaging te komen" De fractieleider der P.v.dA.., mr. Burger, viel hierin zijn geestverwant bij en verbaasde zich er over, dat de Kamermeerderheid zich altijd zo druk over de tijdelijkheid maakt, als het om belastingverhoging voor he ter draagkrachtigen gaat. Mr. Burger beluisterde in het ver zet van de Kamermeerderheid tegen de belastingvoorstellen eigenlij'k iets van wantrouwen tegen minister Hofstra. Zijn verwijt sloeg scherp in. Met verontwaardiging in hun. stem kwa men de antirevolutionair Van Eys- den en de christ-hist. fractieleider Tilanus verzekeren, dat hun bezwa ren tegen de tweejarige verlenging van puur zakelijke, aard waren en niets van wantrouwen tegen de re gering in zich verborgen. Ook kant ten zij zich tegen debeschuldiging, dat zij de beter-draagkrachtigen de hand boven het hoofd willen hou den. Het debat eindigde in de late avond met een wederzijds beroep, om toch nog eens goed over. de redelijkheid van elkanders standpunt na te den ken. Aangezien eèn ieder daarbij de redelijkheid van zijn. eigen stand punt op het oog had, bood dit echter weinig perspectief. (Advertentie IM.) Vlug 'ASPRO' en U bent er weer bovenop! 'ASPRO' helpt direct. Onschadelijk „We hebben net bericht gekregen van het hoofdbureau van politie," zei hij. „Heller belde op met de me dedeling. dat Ralph Stacy een paar minuten geleden in z'n kamers dood geschoten is. Er is zes keer op hem gevuurd. Heller is op v-eg erheen, maar jij moet nog evtn wachten. Ik kom naar beneden." HOOFDSTUK 3 T. A. MacGrath was een gezette man van middelbare leeftijd met een breed gespierd gezicht en meestal een sigaar in z'n mend. Ook nu hij de 6 was. had hij heel wat mensen ont- Studio .binnen kwam, zat er een had moet, die hij later niet meer kon opgebrand stompje stevig in zn Haar haar had een kastanje- plaatsen. Het kwam waarschijnlijk mondhoek. Achter hem aan uep bruine glans en haar huid, van na- door alle gebeurtenissen van die wnght. een blonde jongen die nog ture of door haar manier van opma- avond, dat hij nu nog eens omkeek n.iet Tang by de krant \yaa. iiu n^io ken. was smetteloos. Maar haar ogen en toen tussen twee geparkeerde Z1C" bescheiden op de acntergron maakten de meeste indruk op hem. auto's ging staan om de man ver- t(?®n MacGrath op bet bureau ging Ze waren van een wonderlijke kleur der gade te slaan. Hij liep regelrecht zitten en van wal stak. groen met lange, dikke wimpers. Hun op de Ford af, deed de deur open „Jjj bent vanavond met btaey naar uitdrukking was"wijs en intelligent en stapte in.'Maar de motor werd dat diner geweest, zei ny. *,v en nu ze hem aankeek wat bezorgd. niet aangezet en de koplampen e.n wanneer heb je hem net ïaatsi ge- Hij werd er zich plotseling van bleven uit. Na een volle minuut te bewust, dat hij haar op een onbehoor- hebben gewacht, gaf Murdock 't op Murdoch zat bewegingloos m i lïjke manier aan had zitten staren. en vervolgde zijn weg naar de win- stoel,, geschokt door het meu is en Verlegen met z"n houding stond hij bel op de hoek. Hij snapte er alle-, n.°6 niet m staat de dood van aiacy op en pakte z'n overjas. maal niets van. wat hem ernorm ir- als voldongen feit te zien. nu zag „Ik'stond op het punt Ralph een riteerde. Gelukkig had hij gauw een geen kans zijn gedachten te otacri briefje te schrijven." zei hij, .maar taxi en toen hij een kwartier later "et kosde^ hem zelfs de St'ootsiejn- misschicn wilt ti hem de boodschap rf© Studio binnen kvvarfl. zat Spencer overbrengen, dat Murdock naar de je dommelen achter zijn bureau. Hij krant terug moest." „Werkt u met meneer Stacy bij de Koerier?" »vcet 2ekcr, dat hij terug- „Ja." „En korr.t?"' ,.Dat zei hij tenminste." Ze knikte afwezig, terwijl hij zijn camera oppakte. Ze hield haar hand nog steeds m de zak van haar dure werd wakker toen Murdock zijn jas ophing en de twee filmpjes uit z'n zak haalde. Hij gaf er een aan Spen» eer. „Die moeten vanavond nog ont wikkeld worden," zei hij- „En die andere?" vroeg Spencer. „Die zal ik wel doen." antwoord de Murdock. waarop ze samen naar de donkere kamers gingen. Een paar minuten werkten ze zwijgend naast uumiltlll rtCIMt'll IX i, V. IJKCDU jas. maar tuen hij zich omdraaide ejkaar door. Toen zei Spencer: „Dat om te vertrekken zag hij. dat ze L - - op haar gemak ln de stoel was gaan zitten, spanning de woorden .van MacGrath tot hem door te laten dringen. „Hij had z'n-'auto by zich," zei hij. Z'n stem klonk vreemd. „Hij was van plan me weg te brengen maar hy wilde eerst even langs z'n huis." Z n donkere ogen" keken dwars door z n omgeving heen en zagen opnieuw net versplinterde raam na de schoten. MacGrath boog zich wat voorover en nam z'n sigaar uit ziju mond, „Waarom?" vroeg hij. „Ik v. eet 't niet." „Wat zei Stacy dan. .Je zal 't ncm Buiten gekomen, z; auto inderdaad een Het was een nieuwe, ig hij dat haar Ui liman was. bruine wagen. niet al te best geparkeerd. Hy keek wonden, dat hij nauwelijks te ver- de straat af om te zien of Stacy er staan was. aan kwam en zijn blik viel op de „Geweldig voor hem." zei Murdock, ik haast vergeten. Bush deelt toëh gevaagd heb ben?" morgen -sigaren uit. .jk weet 't niét," zei hij weer en „Alles goed gegaan?" pas toen vertelde hij van de schiet- ,.Ja. Hij belde een uur geleden op. partij. 't Is een jongen. Bush was zo opge- „Verdacht hij iemand?" „Nee, Hij zei, dat hij er geen t idee van had wie *t zou kunnen zijn-" aan Kwam «i uju u..* v.n up uC nU«»«u»is w«. ..Ik weet <?ok niet of hij ergens aan auto die vlak na de Hi liman -icstopt maar hij was direct weer verdiept werkte,* zei MacGrath, ..maar aaar was.' Het was een vier <'ude in z'n werk. Hij had gelijk gehad, kunnen we misschien wel achter ko- E'ord. maar er zat niems' m. De foto. die hij had gemaakt van men. Waar 't om gaat is, dat.me* Op dat moment kwam er v. n man de auto waarin de revolverheid weg- mand ongestraft een ,Rrar! Tr de straat in en hoewel Murdock nog gereden was. kor. onmogelijk een "eer kan schieten. Die tyd ,s. een dikke 25 meter van hem ver- succes genoemd worden. Hij liet by en dat zullen ze gewaar ^voratm wüderd was, realiseerde hij zich on- het plaatje naast de foto van het ook. We blijven ons met de zaak oe- middellijk. 'dat hij zijn gezicht al meisje drogen. Spencer was nog zig houden en ik zal contact eerder had gezien. Waar kon hij met afdrukken bezig toen om 11 uur andere kranten opnemen om te vra- zich niet herinneren, maar toen ze de telefoon ging. gfi of ze mee willen doen ract ne elkaar passeerden zag hij dat de Het was de stem van redacteur uitloven van een beloning, waar man even groot, was als hijzelf, al- MacGrath. Het vérbaasde Murdock, goed.- daar hebben we t later leen magerder. omdat hij zelden op de krant was wel over." ln rte jaren dat hij bij de Koerier om deze tijd. (wordt VCTVOlfiO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1