u I SPEL EN KNIKKERS ZORG VOOR HUISBRAND!Reacties in de op de crisis CAROL DAY rZWARl^l W1 V Victoria Moorc fSPRÖETJEiSPSRKS door FRANK GODWIN- Ü1IIIÜIBÜI1UIIII EUROPA BEDOLVEN ONDER STEENKOOL ■■BiipiiipiiBiêii»- Grötëwohl in ziekenhuis Anne Frankdorp komt niet in Noorwegen dè Hollandse 'jonge* EYMBBSDES jonge - door David 'WrigH.l Directeur krijgt 18 maanden \V. J. \V. Auping in Deventer overleden van pensioenfonds r IN iW Sgj Z. door GEORGE HARMON COXE Vrijdag 12 december 1958 •■•N'ïet Kamerdebat, dat aan de stemming over de motie-Ronüne vooraf* aingj is veelvuldig gepoogd om de zaak, waar het óm'ging, terug te brengen lof. een tamelijk onbelangrijk meningsverschil tussen Kamer ,'cri de minister van Financiën, waarin de bewindsman gevoeglijk kon toegeveniillet ia minister Wo-stra zeif. geweest, die naar onze mening op de dmdelijWste':?*ijze de. onjuistheid van deze opvatting in het licht heeft ge- .«elS' Het ging niet óm de kn:kkers, 'Ket ging orn het spel. Er zit'zoz'ëf de heer Holst ra ongeveer, systeem in. De weigering, hem de zekerheid te geven dat de tijdelijke belastingverhogingen ook voor 1960 zouden gelden, zag hij niet als een losstaand geval, maar als „een schakel in een keien" van pogingen, hem zijn beleid te bemoeilijken. Hij gewaagde vr,n bet voornemen lot ..vechten'", waarvan de heer Lucas had blijk gegeven, hetgeen hij nu juist niet kon zien als blijk van vertrouwen bij de grote fractie, waarvan deze afgevaardigde deel uitmaaki. Kort en goed zei de mil.ister, dat bij zo niet verder wilde.,De. maat was vol. Wat is gebeurd houdt in. dar de P.v.cLA.; niet meer wenst mee te doen aan een politiek, die de Kamer natuurlijk liet volste recht heeft om te eisen, maar die op grond van haar inhoud moet worden toevertrouwd aan een conservatiever' kabinet dan het huidige. Dit en niet anders is de strek king van net gebeurde. Zoals de dingen gisteravond stonden, gaan ook .alleen de ministers van de P.v.d.A. maar heen. Een reconstructie met nieuwe figuren uit de rechtse partijen lijkt ook het meest voor de hand tè liggen. Men kan dan tenminste de. tijdelijke belastingen voor 1959 in veilige haven loodsen. DE heer Oud heeft nieuwe verkiezingen gevraagd. Hij acht de con junctuur kennelijk gunstig voor zijn partij. Krijgt hij zijn zin? Het is een vraagt waarin wij ons op dit ogenblik liever niet verdiepen. Maar wél willen wij ons bezig houden- met de kansen van een nieuwe koers, die noodzakelijkerwijs een aantal anti socialistische tendenzen moet vertonen, Naar onze mening zijn op dit puut de mogelijkheden betrekkelijk gering, omdat datgene, wat men als „slaats- BOt.aïistisch" gelieft te beschouwen, zeer dikwijls logisch voortkomt uit de maatschappijstructuur, zoals die nu eenmaal is gegroeid. Doch zo het al mogelijk is, de staat hier en daar terug te dringen ten gunste van de particulier, dan zal dat toch niet op financieel gebieJ.de uitkomst brengen, die niet weinigen er van hopen. Én hier komen tvij dan terug bij de vechtlustige heer Lucas, die zo tegen belastingen is gekant. "Wat zit er voor hem in? Breken nu de gouden dagen aan voor hen, die vinden dat de staat van hun eerlijk verdiende geld. moet afblijven? Welnu, het lijkt er niet op! Want het is volstrekt niet zo; dat de hoge staatsuitgaven en de tekorten op de laatste begrotingen «iét gevolg zijn van 'socialistische -spilzucht. De woningbouw en de uitgaven voor sociale voorzieningen zijn steeds gewilü door het hele kabinet en de hele Kamer. Men kan ook waarlijk niet zeggen, dat de Kamer de regering de banden heeft gebonden op sociaal gebied. Het is Jelfs zo. dat de Kamer heel vaak verder wilde gaan dan het kabinet. De stem van de ministers Lieftinck, Var. de Kieft en Hofstra is altijd veel meer manend dan aanmoedigend geweest. Wel is er uit de Kamer vaak aangedrongen op bezuiniging op de rijksdiensten, maar in zoiets zit altijd meer mogelijkheid van demagogie dm van reële besparingen. Zoden aan de dijk kan het niet zetten, boe leer natuurlijk,op zichzelf een zuinig en verstandig beheer een goede zaak is. En daarmee zijn,wij aangeland hij het zwakke, punt in de veranderingen die zicb nu afspelen. De rechtse stromingen hebben wel een zege behaald, maar zij zuilen nauwelijks-iets van betekenis op financieel gebied kunnen bereiken, zonder met een deel van bun eigen aanhang de grootste moeilijk heden te krijgen. IN de kring der confessionele partijen schijnt een groot Verlangen naar een verdere huurverhoging te bestaan: maar wie zal die betalen? Kan men er de huurders mee belasten? Kan men de werkgevers er mee-be lasten? Het is maar een voorbeeld. In het algemeen is het zo gesteld, dat de invloed van de arbeidersbeweging;ook in confessionele kring,veel te groot is, dan dat het mogelijk zou zijn, een beleid te voeren in iet of wat oud-liberale zin. De beer: Rónirne heeft dat altijd wel geweten en dé crisis van nu is voor hem daarom ook enigermate een persoonlijke nederlaag. De verantwoor. delijkheid van de K.VLP, zaj groter worden en haar onmacht in allerlei zaken zak duidelijker ivorden. mi er geen socialistische ministers zijn tegen wie het onbehagen kan worden afgereageerd. Wie weet zal de heer Lucas het voortaan moeten opnemen tegen een minister uit zijn eigen partij, die even goed moet zorgen voor een sluitende begroting. Hoe lang dit zal kunnen duren, is niet helemaal le voorzien. Maar wij geloven, dat een situatie, waarbij behoudend moer worden geregeerd terwijl de confessionele partyen een deel van de eigen aanhang moeten wijsmaken dat bet vooruitstrevend is, de kiem van de mislukking van de aanvang i meedraagt. (Van een onzer verslaggevers) Verder hoort mén In de koienprodueerende lan- Sabeïcrde wüm™ dén van de Europese Kolen en „Ais wij", zei één Staal Gemeenschap (KSG)' liggen m totaal ongeveer vijf- mogen bedingen tij- tig miljoen ton,kp- -f™ Jen op voorraadber- nu beter in staat 'zijn gen. In twee vorige de klappen te incasse- .-1 t ren. Maar konden artikelen schreven tfe grote verkopen in wij al over de oor- de hausse slechts ver- zaken, die tot deze noodtoe- startc hebben geleid. Het KSG- Op. deze manier kun- parlement heeft inmiddels een SS' oplossing gevonden voor ae tiek voeren. Het koop- bijzonder kostbare financie- ™a!^ kolen- ring van deze grote voorra- ren." den. Maar diezelfde KSG heeft Daarnaast dringen - - j de experts aan op sluu nog geen oplossing gevonden ting van een aantal voor de verkoop van deze voor- onrendabele mijnen en raden én voor het voorkomen jammin' opïï van een eventuele herhaling om de mijnen in van de recente gebeurtenissen Jog'Toe "te'laten".-»! in de kolenindustrie. centreren op de fabri cage van chemische prdukten uit kolen. Over de ontwikke ling van de markt van huisbrandkolen ten slotte, maakt de ko lenindustrie zich het minst ongerust. Er 1 s een structu- enkele zogenaamde „allesbr anders" reel tekort aan huisbrand en dat zal voor kolen te koop; men kan daarin nog wel lange tjjd blijven bestaan, een veer breder, variëteit'van kolen Men neemt aan. dat terwijl het aan- gebruiken v in de conventionele deel van de steenkool in de totale haarden; die slechts voor bepaalde huisbrandvoorziening wel steeds matpn anthraciet geschikt zijn. De méér zal gaan dalen, het absoluut kolenhandelaren oefenen druk uit op raden af kan komen, "maakt men verbruik van de steenkool nog ja- de haardenfabrikanten om méér en zich geen al te grote zorgen. De nu ren ais gevolg van de bevolkings- nog betere allesbranders te .gaan al merkbare opleving in de coa- toename:— zal blijven stijgen. produceren. Want ais die een succes junctuur zal daar binnen één of twee °P het ogenblik wordt in Neder- zouden worden, dan zou de Europese jaar wel voor zorgen, ook al blijft land per jaar.nog ongeveer 5% mil- produktie-capaciteit van. huisbrand- de situatie voer de Belgische mij- 3oen tQn steenkool voor huisbrand kolen de vraag aanzienlijk makke- nen dan nog extra penibel door het verkocht. Daar staat tegenover, dat lijker aan kunnen; aan andere soor- feit dat men daar voor een groot aan olie (uitgedrukt ïp dezelfde ton- ten kolen tvetkool in het bijzonder) deel met kolenvoorraden van infe- -Cen steenkool) thans ongeveer 1 mil. bestaat-veel minder gebrek dan aan rieure kwaliteit zit Overal eiders joon ton wordt verkocht. Koleh.be- anthraciet. Men zou dan ook goed- zulien kleine (en soms iets grotere) heersen dus nog ongeveer 80 procent koper kolen voor huisverwarming prijsdalingen op den duur het ge- van de huisvenvarmingsmarkt.'Hoe- kunnen gaan verkopen, wel de centrale olieverwarming Maar hét is nog niet zo ver. Voor- steeds meer aan populariteitwintIopig stijgt het anthracietverbmik ten koste van de kolen verwarming, nog ieder jaar. De produktie van aarzelt een deel van het Nederland- deze koolsoort stijgt echter in het Over de vraag hoe men van de huidige, nog steeds groeiende voor- wenste effect wel hebben. Maar de toekomst is nog aanzien lijk belangrijker. Ergens in het ver schiet ligt voor Europa wel w.eer - eens een economische teruggang van se pubhek nog met de_aankoop van geheel, met, c opr\ n]iph^i»-n ,1 on tc naar nfitr Tr, .Triïi»«v>-3i het formaat van'de huidige recessie te wachten. Tegen die tijd zal de olie-industrie tiaar alle waarschijn lijkheid nóg meer terrein op de ko len gewonnen hebben en bovendien komt het moment, waarop met kern- energieproduktie op gr^te schaal re- T kening moet worden gehouden steeds naderbij. Allebei factoren, die 1 het de kolenindustrie in de toekomst bijzonder moeilijk kunnen maken. Tegen deze beide factoren is be halve door overheidsprotectïe van de kolenindustrie weinig, té doen. Wél echter; zo stellen vele deskun digen die wij in diverse landen spra ken, kan men met meer overleg te werk gaan bij het aangaan van.im- portcontracten met Amerikaanse kol en leveranciers. •een olïehaard. Men is daar nog In Europa ligt 50 miljoen ton geenszins in alle lagen "van de be- steenkool', Ongebruikt, voorlopig volking voor gewonnen. onverkoopbaar, en onvoorstelbaar. Zolang deze aarzeling duurt,wil- kostbaar; En de steenkolenindustrie len de kolenverkopers daar uiter-. is „in, de verdediging gedrongen" aard gebruik van maken. Er zijn al, om hét maar niet krasser te zeggen. BERLIJN Premier Grotewohl van Oost-Duitsland is in htLregt- ringsziekenhuis te Oost-Berlijn opge- nomen, zo meldt het tVestberlijnse blad „B.Z." Het blad zegt, dat Grotexvohb. tij dens de zitting van de 'Volkskainer die maandag werd gehouden, onder medisch toezicht »s gebleven en dat de staatsveiligheidsdienst er ni' - mee akkoord ging, dat hij naar de univer siteitskliniek werd gebracht. Vorige week is gemeld dat Grotewobl ern stig ziek was. i'oor het repareren eau muren en plafonds Varpefc kin: AUMJTlM HOIUND *54 gr»m l 7.20 Ü.V. Ulp$tO*»C«7* AWÏÏWW OSLO Ondanks de. fraaie rede, die de Nobelprijswinnaar pater Pire in de aula var» de universiteit in Oslo hield, heeft een woordvoerder van de Noorse vluchtelingenraad verklaard, dat in Noorwegen geen Europees vluchtelingendorp, ral .worden ge bouwd. Al eerder stuitte "de voorgenomen bouw van een „Anne Frankdorp" in Noorwegen op bezwaren. De aankon diging dat Duitsers en Noren samen het dorp .zouden bouwen deed het initiatief al- geen goed. Nu hebben de Noren gezegd, dat ze er niets-voor- voelen, omdat een dergelijk dorp naar -hun mening de neiging heeft de vluchtelingen, van hun omgeving té isoleren. Pater Pire, dié zijn. toespraak in Oslo baseerde op de woorden van Newton, „de mensen bouwen te veel muren en niet genoeg bruggen" zal de kwestie na zijn terugkeer in Brus sel opnieuw bezien. White Label Jonge Schiedammer 0, PA AG IK WARM HE EVEN HIER 1b OiT LONDEN*? WACHT EFFE, IK ZAL DE LAMP AttóTEKE EN DAN MOSTE WE bAMÊN MAAR Bó'N PRAATJC HAK6 JAWEL, AS O'R TENMINSTE KIlE- MAND MEE lb GEGAAN IN DE MIST ZEG ES EFFE.JUBENT WEL1H KLEINTJE OM ZO AILEN1G TE "Z.ISN- - Schróotaffaire (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. De voortvluchti ge Hagenaar B. M., één van de drie directeuren van de Zeeuwse ATctaa 1 maatachappijdie betrokken is sweest by de* geruchtmakende sel./ootfraude, is vanmorgen door her Haagse gerechtshof in hoger beroep veroordeeld tot een gevan- j genïsstraf va« 18 maanden zonder aftrek van vooran-est. Dit arrest i wat met uitzondering van een r'* tot onmiddellijke gevangenne ming., die niet werd toegewezen conform het requisitoir van de pro- i curcur-generaal, I' Het"hof heeft M. schuldig bevon- i dett aan omkoping van een ambte- j.naar. van. het ministerie van Eco- nomische. Zaken. Door o.m. deprak- j>tijken, van M.> 'heeft, de OCCF in Brussel een schade van anderhalf miljoen gulden geleden. In eerste instantie werJ ver oordeeld lot, 13 maanden zonder af trek. Hij is vermoedelijk naar .Is raël* gevlucht.. DEVENTER. Op bijna 79-jari- ge leeftijd is te .Deventer overle den' de heer W.' J. W, Auping. s.tïchter van dë ;N.V., Eerste Neder landse Fabriek, van Stalèn Gezond heidsmatrassen Auping. He heer. Auping heeft van 1907 tot zijn ze ventigste verjaardag in januari '50 het bedrijf, geleid en tot grote in dustriële ontwikkeling gebracht. De Nederlandse dagbladen, die reeds over de kabinets crisis konden schrijven, gaven* het volgende commentaar: Het Vr^e Volk:; X?^ .van de regering, het beknibbelen op wat in het bijzon der; de socialis tische ministers rwilden,. het voort durend dwarsdrijven is ten slotte op een breuk uitgelopen. De breuk is bij dit onderwerp gekomen, omdat het de eerste botsing was na de verklaring die mr. Burger namens de socialistische tractie te Utrecht had afgelegd. Dit conflict was de druppet die de emmer deed overlo pen. - De socialisten in kamer- en! rege- -ng zijn het eens. Zij - hebbenneen gezegd tegen, een belangénpoHtiek die een bepaalde groep belastingbe talers bevo.ord.eelt boven de andere, de minder-draagkrachtigen. De situ_ atie die nu: is ontstaan is ernstig. De Volkskrant:, jaren zo nóg eens .overzien, stemt hetgeen donderdag in. .de Tweede Kamer gebeurde zeer zeker tot zorg. De socialisten hébben zich1 hu voor het eerstaan het meedragen van. regerings-verantwoordelijkheid onttrokken. De spanningen noopten de socialisten er kennelijk toe om waar dan ook een reden te vinden om zich de banden vrij te maken, En dat is dan nu gelukt. Het lijkt onder deze omstandig heden het. beste, dat er nu maar zo spoedig mogelijk nieuwe verkiezin gen komen. Eerst daarna kar. weer mét zin bekeken worden welke mo gelijkheden er' voor samenwerking zijn. Wijvan onze kant blijven in samenwerking met de PvdA nog steeds een belang zien. Of hiervoor ook aan. socialistische kant nog weer bereidheid kan worden opge bracht zal te zijner tijd moeten blij ken. De Telegraaf: £^1^ blok. gespleten, omdat men het wil de laten splijten. Mr. Burger heeft hoog spel ge speeld, doch dit moest hij spelen in een poging de gelederen van zijn pp-itij te sluiten. Sinds de socialis tische haan niet meer vrijwel on afgebroken victorie kon kraaien, dreigde de oude aanhang ook nog het elan te verliezen. Daarbij moet de PvdA voor ogen. hebben gestaan aisnog in -een nieuw kabinet 'de eerste viool te kunnen spelen, doch als dit niet zou gelukken, zo nodig - - m de oppositie te gaan. Dit béte- mIe za\.D°Jig na elke weten- Aan de. deelneming van de so cialisten: ih hetbewind is een ein de gekomen. Drees en zijn vrienden zijn door Burgerv c.s.weggestuurd. Fractiedictatuur o-ver ministers. Een .voor Nederlandse constitutionele verhoudingen ongehoorde zaak. Ket is het einde-vali een periode, naar wij geloven. En het is goed. dat dit einde ge komen is. Want met. een. PvdA. die druk oefent opVde wijze, als zij'dit de laatste tijd gedaan heeft, is sa menwerking niet wel .mogelijk. Algemeen Dagblad: .doet pijn, In.dit geval ia. deze zin snede op. deze plaats zeker niet zin loos, Zonder vreugde hamen' .wij afscheid van dit kabinet, dat onge twijfeld ook zijn verdiensten heeft gehad, alsmede? van. déze. ;periode die van zulk een-historische-bete kenis is voor ons land en volk, dat wellicht eerst het -volgende geslacht er met voldoende inzicht ovtr zal kunnen oordelen. Maar oók "nemen wij zonder, leed afscheid. Daarvoor bobben wij ie vaak gewaarschuwd tegen beslissingen» die .wij."als on heilbrengend voor het- welzijn der natie-beschouwden. Tegen deze achtergrond gezien zen het voor een verdere natuur lijke ontwikkeling gezond zijn, in dien ook. het centrale bestuur kwam te rusten op een grondslag die nauwkeuriger overeenkomt nv.-L de .politieke verhoudingen in he; volk dar. nu het geval is. Zulks is alleen te bereiken met vervroegde verkiezingen, dus na ontbinding van, de Tweede Kamer. Wetsontwerpen ingediend DEN HAAG, Bij dé Tweede Kamer zijn thans de reedsaange kondigde wetsontwerpen ingediend tot,sanering van het algemeen .bur gerlijk .pensioenfonds. en. het spoor wegpensioenfonds... Het. door dé 'staat als 'schuld te erkennen tekort óver de verstreken dienstjaren bedraagt bij het. alg. burgerlijk pensioenfonds ƒ3840 mil joen. Dit, wil de regering voor re« kening van hetrijk - nemen door het openen van, een inschrijving ten name van hét fonds-,in het groot boek nationale schuld. Het percentage van de door de diverse organen verschuldigde pre- keni dus, dat de brede basis, die ons naoorlogse politieke leven zo heeft beheerst, heeft afgedaan. Wij. kunnen daar niet rouwig om zijn. Het Nederlandse volk is het dirigisme met zijn belemmerin gen en zijn onvermijdelijke bureau cratie. meer dan. moe. Het wenst vooral een toekomst, waarbij het zélf verantwoordelijkheid kan rtrs- gen. Trnnw Gisteren is in de Twee» "uwde Kamer een periode schappelijke balans bjj alg. maat regel van bestuur worden herzien. Voor het spoorwegpensioenfonds zalde staat -ter dekking van het tekort van ƒ156 miljoen-eveneens een Inschrijving, op het grootboek nationale schuld openen. Het pre miepercentage wordt zodanig vast gesteld dat het dekkend is voor. de pensioenaanspraken van nieuw toe tredende spoorwegambtenaren. Dit komt op .T ogenblik uit op 13,5 pet. Tevens is een wetsontwerpaan hangig gemaakt ter financiering van in de Nederlandse staatkundige ge-pensioenen, .van het personeel der scliicdenis afgesloten. I koninklijke hofhouding. (Advertentie l.M j Zojuist bekroond met dc „Eurostar", dc hoogste onderscheiding op dc Internationale Vcrpakkingsr tentoonstelling" tc Parijs VrCROKANT Hartige biscuitjes voor hartige hapjes en ora zo te eten. 60 ct. per pak Jt 6fcMA3Kfc.RD£RUSf£R YDflr VvA3 DE BtDOtLif^ innnrnf-MF-NAf-Nuiï.» IN i PlftfiR ALi»lt HtT 6t- )A... iPROtlJt KAn VDLHOU ik DtrtK Dftr hPROfcrjfcOns ttn hoof LASTl&t VRALtri WIL&fchPARfcrt m WE. riltr WtTÊrt W'£ Df£ üÊHtlMZIfl MI6£l RUlf£R 15 KOflMfcfl WLOOK 6££M ANTWOORD ÓÊVÊM-,DA!" 15 ALLE5 HOUDf Dt M£n5fcN WfcL 114 Wil BEWtRtrt DAT Jt EXTRA 5UIKV fcN tt» DRAUtR AAN ttN Oftb£KE.NDE. UITLEENT? j PANfilMö, SPROETjt BUM HOUDT WIL IX HETJOIW WEL ZE06 VOLGENDE ZONDAG k\anager Oan de UJ/7T ts in m nopjes EftfiMT EEN DAVEREND APPLAUS OP. ALS m SPELERS VAN P.C. V/CTORtA EN ROOtyuvr NET VELD BETREDEN STROATEN de voetbal LIEFHEBBERS VAN HEINDE EN VERRE NAAR HET R ST TJCM6C TCM, Z0V£EL SfEMSC/V tfEB&cN WE /Af /AMj MET PC&K. OMZc HEEWEN KCWErt. MAT?/ UEEtJ, EAtJEHOEPr MET A'4AA/>EAEDErt TE vragea/ WOK MLS7RA. tKfSEN BEfl/IEmvb rZAL T KAN AlAT&f Weer herbaalde ,Murdóck.>Stacy'* woorden en doordat 'hij de 'reactie van avond begon te voelen, voeg de Hij eraan toe: „Ga niet togen m» tc keer, wil je? Ik vertel je wat ik kan, maar je kan beter niet zo'n toon aanslaan op 't ogenblik." Hij sprak rustig, maa» met een bit terheid, die niet eens tegen Bacon ge. richt was, De 'politieman begreep zijn stemming onmiddellijk. Een ogen blik keek hij zwijgend naar >Mur- dock's sombere ogen. Toon kinkte hij hem toe. „Accpprd," zei hij, „Maar één. ding: Je hebt geluk gehad, wat je trou- 8 toé. hij. met de ondervraging van rvens meestal hébt. of die vent schoot Mui hJck begon en de. lijnen bij z'n miserabel slecht" 'Murdock riep hen toe dat.de broe- mond gaven zijn gezicht een ver- „Dat heb ik ook gedacht." ders .ieder moment haar beneden moeide uitdrukking,.-alsof hij van „Hoe der was de auto van jullie af konden komen. Weer boven geko- tevoren al voelde wat de moord op toen hij passeerde?" men ging hij op de vensterbank ach- e<>n verslaggever teweeg zou bren- „Iets meer dan twee meter..en het ter het bureau zitten. De detective, gen. dubbele toen hij begon te schieten." die daar bezig was geweest, had de Ook zijn stem klonk vermoeid, „En daarna ben je dus met Stacy pruilemand omgekeerd en zat op z'n toen hij zei: „Daar gaan we dan.: Jij naar boven gegaanV'j'.- hurken de inhoud na te kijken. Mur- bent dus met hem samen geweest „Ja. om.cen borrel te drinken. Hy doek zag. dat de kartonnen doos en vanavond." belde* zijn vrouw op, maar hij kreeg het pakpapier er niet nieer in zaten, Murdock knikte ernstig, terwijl hij geen gehoor," 2ei Murdock en hij leg er waren alleen \yat stukgescheurde probeerde het beeld kwijt te raken, de uit wat Stacy hem-had verteld enveloppen en circulaires. De blocnote, wa,ar hij Stacy's naam op geschreven had. lag er nog. Hij tikte de detective op z'n schouder en wees 'naar het ene vvoord op het klei ne blaadje., „Als je. zover bent," zei hij, „pie- gereden?" ker er dan maar niet over. Dat heb „Hij zéi? dat hij hier ik geschreven'" dat hij in de andere'kamer had zien, „En je bent hier in huis ook ge weest?" „Ja." over de scheiding; „Aha,", zei Bacori geïnteresseerd. „Weet je waar zé hu Avoónt?'1, „In de Lelandstraat, zei Stacy. Hij keek op een papiertje onder de iele- „Ben je met hem mee naar huis foon voor hij begon te draaien. '„"Wie heeft dat papiertje?" vroeg en moest Bacon, Het bleek de man bij de prul- zijn,". antwoordde Murdock, „hij Iemand te zijn. ,:,v. 1 heeft me niet verteld waarom." „Neilan!" De luitenantwuifde met HOOFDSTUK 4 „Zo." Bacon baalde diep adem en het stukje papier,:-naar .een van de wat'hij daarna zef, bewees dat zijn andere detectives.' ,,Zóek> het .-adres Imitenant Bacon, op één na de be- mannen niet stil gezeten hadden, uit, dat bij dit nummer; hoort. En langrijkste man van de afdeling. „Vódr we verder gaan... Wat is er Keogh, laten we luer wat aanteke- Moordzaken, -was .een "lange, 'magere, met de èuto van Stacy gebeurd? Het nïngen \*an maken." veteraan met" een hele bos dik, grij- ene raampje is in diggelen en san de De sergeant, een plompe kerel met - - -1-* andere kant zitten cr twee gaten in een agressieve manier-van'doen'en het zeildoek." een vervelende, schorre stem, haalde „lemiuid heeit twee keer op óns een kléin notitieboekje tevoorschijn, geschoten." ,.En toen?'r-vroeg Bacon aan Mur- „Waar vandaan?" doek. „Uit een auto. die verderop gepar- „Een pasr/minuteh'Iatér-'«Wgt de keerd stond."' „Hoe laat?" „Ongeveer tien uur schat ik." „Als jé mc de rest ook eens ver zend haar en een smal gezicht, da'~ gewoonlijk vrijwel uitdrukkingsloos was en niet geneigd tol glimlachen. Niemand had hem ooit iets anders dan een blauw kostuum zien dragen, dat er onveranderlijk keurig uitzag, maar hier en daar eén beetje stfom Als het weer er naar was, had hij een donkergrijze overjas aan en. winter en zomer droeg hij een grijze hoed, dié recht op z'n hoofd stond, behalve telde?" bp zeer enerverende momenten, Pien- Murdock gaf een nauwkeurig ver- telefoon," zei Murdock.. Hij; kón bij na woordelijk weergeven wat Stacy had gezegd voor hij de deur uit. liep. Bacon schoof met een kriegel ge baar zijn'hoed naar achteren, sloot even zijn- ogen en zétte hem weer UU U.JC V: i I ."-.4- ter, ervaren en wijs geworden in zijn slag. Het enige wat hij met vermeld- recht beroep zonder briljant te zijn, had hij de, was zijn mislukte poging een foto „Jezus, mopperde hij. „SUcy was een droge laconieke manier, van van de auto te maken. Dat had toch ook niet mededeelzaam. Je weet dus spreken en voor zover -men wist geen geen zin. Hij zei, dat hij de wagen niet wiè -er opgebeld heeft, of t een ondeugden, tenzij men het overmatig niet kon beschrijven en dat Stacy er man of. eeit vrouw was en xvaar hij gebruik van z'n kleine sigaartjes zo geen idee van had gehad waarom er heen gmg. Hij liep weg zonder zn zou willen noemen. Ze heetten „Won- geschoten was. overjas aan Le trekken en zei, dat hU der-Panetelas" en kostten vijf cent „En Stacy maakte zich helemaal mtien minuten terue zou_^ztjn. Maar per stuk maar hij kocht ze met kist- niet druk, hè?" zei Bacon. Zijn stem hij kwam met. Wat heb ju toe» «e- jes tegelijk. was scherp. ..Hij vond 't niet eens no- daan." Zijn grijze ogen ivarer bezorgd dig de politie ie waarschuwen." (wórdt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1