SCHIEDAM Coöp. DES nam afscheid van C. Schriel en G. v. d. Zee Muziekschool Kethel ook voor gevorderden Chr. Metaalbedr. bond huldigde j ubilarissen Uit de eerste divisie Plan voor Chr.-Lyceiun Strijd rond de korven SVV naar Leeuwarden TIMCO >69 uitslagen Rocia-Sport bij Hermes Zaalhandbal- programma R.Ph.O. concerteerde in Passage-Theater ringen v.d. Vlerk TER BRAAK WAARDEBON mwMUfflemmm Bestuursleden met veertig jaar dienst Ook Schiedams Heilsleger wil gitaarband SIEMENS Nieuwe voorzitter voor SG-Toneel 'fit c&i Open Deur Dienst in Wijkcentrum Burgerlijke stand Hond in asiel Kerst-tentoon stellingen SCHAATSEN Koeriersters Geldig tot 31 december 1858 ombouw oiiestook VOORDELEN VAN OLIESTGOK ZIJN: Door nu uw haard te laten ombouwen kunt u eerst recht *an de komende feestdagen ROLA HAARDENFABRIEK N.V. i!I!!!II!iI!ii!!!llliiiill!i3ll!!iii! Een welkom geschenk A mnturen ran Kapitein iSttb Waar dat wiel draait Vrijdag 12 december 1958 3 Stijlvol is donderdagavond in de grote zaal van het Volksgebouw af scheid genomen van de heren C. Schriel en G. van der Zee Hzn,, die gedurende meer dan veertig jaar hun beste krachten aan de "coöpera tieve verbruikersvereniging „Door Eendracht Sterker" hebben gegeven als voorzitter, .en secretaris. Vele vriendelijke woorden vergezeld van attenties zijn aan deze functionaris sen gewijd. - De trotse vlaggen van de DES vormden met èen grootse bloemen hulde de drapering van dit hulde betoon, .dat op/het podium voor het voltallige personeel van het Schie damse' bedrijf 'en talrijke genodig den heeft plaats gevonden. De nieu we voorzitter de heer A. M. Van der Wél hééft in een: gedegen schets uiteen gezet wat de- betekenis van deze twee functionarissen - voor de coöperatie DES-is geweest Op 23 oktober 1916 kwamen béiden in de leiding. Dé heer Van" der. Zee direct als secretaris, korte tijd later werd de heer Schriel voorzitter. De coö peratie maakte toen een moeilijke tijd mee. Toén dé heer Schriel voor zitter werd ham hij direct dusdanige beslissingen dat er veranderingen ten :-ioede kwamen. Steeds hebbendé scheidende functionarissen geijverd voor de goede gang van zaken, pat de DES niet alleen in Schiedam,maar vér daarbuiten een goede naam kreeg is aan hen te danken. De heer Van der Wel liet. zijn dank gepaard gaan met enveloppes mét. inhoud. Namens het hoofdbestuur sprak- de heer J. J. .A. Charbo. drê deze huldigingsavond een goéde bekro- ning van bet werk van" de heren noemde. Voor verschillende instel lingen hébben, beiden veel. werk verricht. Nu dit afscheid geen ge dwongen afscheidis, maar een waardige afsluitingzag .spreker met voldoening naar het bereikte. Ook hij schonk enveloppes met inhoud. Namens de Coöperatieve Vrou wenbond in Schiedam bracht mevr. J. Wielhouwer-Smits een cadeautje. Kistjes sigaren waren de, dank voor de prettige samenwerking van de heer J ..de Vries naméns de coöp, „De Voorloper" uit Vlaardin- gen werken bij de coöperatie. .Wel zijn door het rijk en de vakbeweging de verschillen, met de particuliere be drijven kleiner geworden, maar als de coöperatie er met zouzijn, zou men bemerken, dat de particuliere sector gebruik zou maken van deze: voor haar gunstige omstandigheden, j In zijn -dankwoord zei de heer Schriel dat het personeel de waar-! de diende te besefferr van te mo gen werken bij zou maken van deze voor baar gun stige omstandigheden. Na de pauze trad het cabaret „De regenboog" uit Rotterdam op met een gevarieerd programma van schets, zang en muziek. De scheidende voorzitter van de Coöp. DES, de heer C. Schriel rechtsmét de heer J. J. A. Charbo, directeur van de Ned. Verbruikscoöperatie, Bellen bfl ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80. telefoon 69280. politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: Rembrandt- apotheek Rembrandtlaan 5. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. 'Geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere nvond (behalve woens. dag en zaterdrg) van 19 tot 20.30 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9,30. tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens. dag en zaterdag) van 19 tot 20-30 uur. Zondags gesloten. I Stedelfjk Museum: dagelijks geopend van. 10 tot 17 uur. zondagen van 12 tot 17 uur: Tentoonstelling „Kunst van nu, kunst van toen." BIOSCOPEN Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Liana, het meisje uit het oerwoud". Passage, 2 en 8.15 uur: „Een nacht om nooit te vergeten". DIVERSEN Musis Sacrum, 6 uur Tik-tak. Caba ret. Chr. Soc. Bel. 8 uur: Werkende Jeugd. Bijeenkomst. Irene, 8; uur, Cefa. Film. 0 Marijke, 7 uur, GSS- Contactavond, zijn vroegere pupillen. Het Schiedamse Leger des Hells ïs van plan om een gitaarband op te richten van jeugdige leden en ook daarom kwam gisteravond in het ge bouw van het Leger des Ileils aan de Lange Haven de gitaarband uit "Utrecht een uitvoering geven. Er was vrij veel belangstelling voor dit optreden en de aanwezigen zullen zeker niet teleurgesteld zijn. want er werd gezellig gemusiceerd en gezongen door deze ongeveer vijf tien jongens en meisjes. Men was van plan om de Schiedamse band deze winter nog op te richten om het volgend, jaar uitvoeringen te kunnen geyen, en het is daarom te hopen, dat er zich genoeg jongelui zullen aanmelden. Er zijn reeds en kele van deze gitaarbands in Ne derland. De Utrechtse die gisteravond op trad onder leiding van de heer H. A. v. d. Mas, is ongeveer drie jaar geleden opgerichtdoor majoor M. Souvereirx, die toen nog in Utrecht v Heils-officier was. Voor hei. was dit j djus wel een prettig weerzien met i A dveri ent ie t M.) DIVERSE TYPEN VAN F 100.— TOT F 350 De Muziekschool Kethel is dit i nieuwe seizoen ook begonnen met j het geven van lessen aan meer ge vorderde leerlingen. In februari 1956 iverd deze school opgericht, door me- j vrouw. G. Rozlnga-Montehan en ds. j De Bruin, en gedurende de eerste twee jaren bepaalde men zich tot het geven van elementaire blokfluït- ilessen. Hierna, moest, men echter ook voor 'I een'verdere opleiding zorgen, omdat j anders veel van hetgeen met de les- sen wérd bereikt, weer verloren zou Vier jubilarissen van de Christelij-i gramma met muziek en zang gebo- j gaan. De school was immers niet al- ke Metaal bed rijfs Bond, die dezer den. waarna men békende radiospe- I leen opgericht om de kinderen in Ke- dagen vijftig jaar bestaat, zijn gister-1 len deed.. thel tegemoet te komen, zodat zij avond tijdens de tweede feestelijke! jubileum-avond ditmaal in gebouw Arcade, gehuldigd. Het waren de he ren J. II. Schijf, P. Dijkshoorn, J. Gerkèma en W, de Boom, die allen veertig jaar lid zijn. Distriktsbestuurder Sprong sprak de jubilarissen toe en prees hun trouw aan de Vakbeweging. Een kléine administratieve fout was er vijftien jaar geleden de oorzaak van geweest, dat de heer W. de Boom het gouden insigne van het CNV niet kreeg bij zijn vijfentwintigjarig lid maatschap, en nu was de gelegen heid, ér, om ook dit goed te maken. De vier heren kregen een fraai Delftsblauw wandbord, dat bij hen thuis wel een mooi plaatsje zal krij gen. Voor de dames was er een doos bonbons. De heer W. Schop (veertig jaar lid)en de heren K. W. Kalden en J. Goedhart (vijfentwintig jaar de Coöperatie erlid) zijn vorige week bij hen thuis niet zou zijn, zou men bemerken, j gehuldigd. dat de particuliere sector gebruik Op donderdag. 18 december zal in gebouw Arcade een vergadering worden gehouden voor de bij de Sectie Toneel van de SchiedamSe Gemeenschap aangesloten verenigin gen. Als belangrijkste punt staat op de agenda de verkiezing van een voorzitter. Zoals bekend is de heer :r. W. E. Hoek onlangs afgetreden als voorzitter van de sectie toneel ••an dé SG. De heer M. A, A. de -longe neemt nu tijdelijk deze func tie waar. Het bestuur stelt als kandi daat de heer Arïé Sluyters, die reeciR gedurende enkele jaren werk voor de Schiedamse Gemeenschap heeft verricht. De heer J. Lanser, lid van het centraal bestuur van de Chr. Me taalbedr. bond, sprak een propagan distisch woord. Hij wees er o.a. op. dat ook in deze tijd de vakbond sterk móet zijn om te kunnen strij den voor een maatschappelijk bestel, waarin dé werknemer- de plaats kan innemen, die hem als verantwoorde lijk mens toekomt. Speciaal wat be treft de positie van de werknemers in de metaalindustrie, staan we thans voor een belangrijke ontwikkeling. Ook op deze avond heeft, het en-, semble „Sempre Avanti" uit Leiden t de voile zaal een goed verzorgd pro- fAdvertentie i.M:) VOOR HERENMODES (Advertentie LM.) Hoor? U oök tot de mensen, die's winters zo dikwijls moeten zeggen; „Ik weet met wet bet is, maar het bed wilde vannacht maar niet wargt worden'V Maar niet alleen voor hen. ook voor de velen die een rheu- matische aanleg hebber, of vóór hen die alléén maar warm willen slapen zijn deze schuimplastic warmte bed platen Ideaal. En van deze badplaten hebben wij een speciale aanbieding, nu... beduidend goedkoper! Morgen koopt li deze schuim plastic bedplaten, een ver warmende onderlakg, ook voor Uw bed, voor nog géén drie gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint dé verkoop van deze partij schuimplastic verwarmende bedplaten, w.o. enkele* met kleine schoonheids foutjes, éénpersoons, j 0.5 cm dik Is- ^ÊL, In 2-persoont 3.98 In de voor wedstrijden om het per soonlijk kampioenschap 3e klasse ii- bre in het District Schiedam van de KNBB werden, gisteravond gespeeld: in groep 2 de volgende, wedstrijden: SVV. dot zich met -een 2—1 zege op ZFC weer in de kopgroep van de afdeling heeft geplaatst; gaat zondag op bezoek bij concurrent Leeuwar den. De roodgroenen mogen daar- geen fouten maken, temeer daar op de eerstvolgende thuiswedstrijd kop- lopev Volendam in Schiedam komt. Het zal echter niet makkelijk gaan. Leeuwarden heeft tot nog toe alle thuiswedstrijden met minstens drie punten verschil gewonnen op één uitzondering na:~ZFC. En juist deze ploeg is door SVV verslagen, het geen dus de Schiedammers niet bij voorbaat kansloos maakt. SVV 3 ontvangt zondagmorgen 10 uur aan. de Poldervaart Hermes 3 en SVV 4 gaat in Dordrecht op be zoek bij DFC 3. Zondagmiddag om twee uur Spéélt Roda-Sport: aan de Damlaan tegen HermesDVS en de Limburgers krijgen een team tegenover zich dat er op. gebrand is dat vastbesloten is om een ëinde te maken aan een wat griezelig „récord". De blauw- witten zijn in de laatste vijf wed strijden helemaal niet tot scoren ge komen, wat in de voetbalwereld nogal wat opzien heeft gebaard. Het heeft Hermes de laatste tijd dan ook niet meegezeten. Maar in de daar aan voórafgane wedstrijden is toch ook wel gebicken dat de Damlaanbe- woners toch ook wel anders kun* non. Hopelijk komen tegen Roda- Sport de trefiers wat losser te zitten Het tweede elftal is vrij. De ge- j plande derby tegen SVV 2 is naar volgende week verschoven. Hermes 3 speelt echter wel de derby tegen SVV 3. echter zondagmorgen op het SVV-cómplex aan de Poldervaart. Het vierde elftal ontvangt zondag* - morgen om 10 uur aan de Poldervaart Hülesluis 2. De Schiedammers moe- ten zich in de kopgroep kunnen [handhaven. bekend gemaakt. Het comité ontvangt gaarne adhe siebetuigingen en wijst op de mo gelijkheid reeds nu als voorlopig lid van de op te richten vereni ging te worden ingeschreven. De „iet een verder gelegen muziekschool j zouden moeten bezoeken, moor ook j toëe- om te zorgen voor een goede vrije-} zenden. b "'vfor'dfvl'rdere opleiding hoopte! - .^ontMpondetttiMdrB, is: ir. men toén te kunnen fuseren met de Schiedamse Toonkunst Muziekschool, maar omdat de. hierover gevoerde onderhandelingen dit najaar zijn mis lukt, geeft men nu ook de verdere opleiding zelf. Twee leraren, die ook aan Toonkunst verbonden zijn, ge ven nu les in piano en klarinet, ter wijl men in de toekomst ook accor- deonles wil geven. De eerste twee klassen krijgen lesin het zaaltje achter de R.K. kerk aan de Molen - singel. Leerlingen kunnen zich op geven bij de heer G. van _Ameron- gen, Burg. Het korfbalprogramina voor het - komende weekend is heel beschei- ,r ,?r e toename van het ,jen van omvang, maar voor Succes be.' ivan bijzonder belang. In verband van Prinsterer -lyceum te \laar- met de mlcrokcrtbalcompetitic, zijn dingen en wel vtwral dc grote toe-1 el. slochts enkele veldwedstrijden loop vanuit Schiedam, heeft geleul vaslgesteld. Door een misverstand tot de vormsg Tan een ,omite, dat 1 j. Succes niet in de microcompetitie zich ten doel stelt de stichting van ingedeeld en daardoor kon de in. een school voor christelijk middel- haahvedstrijd DKC—Succes wórden baar en voorbereidend hoger onder- vastgesteld. Zoals bekend hebben de wijs te stimuleren Daartoe wit het Düulmaren 6 punten uit 9 wedstrij- knmen _tot de oprtchUng van een den tegen Succes 2 uit 10. Na da cec.n:^nï voor .B-O. te 1 overwinning van de blauwwitten Scüiedam. i van j j zondag op Charlois hebben Het ligt m het voornemen m de we gocdlï hoop, dat zij ook in Deltt helft van januan 19o9 at» j een goede beurt zullen maken, maar oprichtingsvergadering van deze öp ecn overwinning durven we niet vereniging te houden, waarop de» hopen statuten zullen worden vastgesteld, o.D.1. gaat eveneens naar Delft om Plaats en datum worden nog nader D.E.S. 2 te ontmoeten. Na de langa G. Joh. Seip, Nassaulaan 13a, al hier; terwijl nadere inlichtingen te vens gaarne worden verstrekt door ir. H. Boonstra, Burgemeester Van Haarenlaan 1181, telefoon 64253. Op vrijdag 19 december a.s. word er ia de "grote zaal van het Wijk centrum aan het -Dr. Wibautpleïn een bijzondere Open Deur-bij een- rustperiode zal het voor de O.D.L ers niet meevallen om op winst to spelen We zijn dan ook geneigd do thuisclub de beste kansen te geven Schiedam neemt met 1 achttal aan de microcompettie deel. In de eerste ronde zullen Het Zuiden 5 en Danaï den de tegenstanders zijn. Tegen de - reserveploeg van Het Zuiden zal men het wel klaren, maar of dat ook te- gen Danaiden het geval zal zijn staat te bezien. Voor de reservefcwaaïftallen van OJD.l. zijn vastgesteld O.D.I. 2— Kwiek en T.OP. 5—ODI 3 In de districts-zaalhandbalcompe titie gaan de dames van* DWS zori- Haarenlaan 1023 of'bij een bijzonaere open ueur-Dijeen- «aarde HÓütrüsthaï'in Den Haaa mevr. ^G. Rozinga-Monteban. Iepen- komst^d.?5II om de strijd aan te binden met Turn- ïaan 34, Geboren: Maria A. A. d.v, C. J. Olsthoorn en W; M. van Mil; Johan na W. d.v. J. H. C. Sc huize en A. Bollen; Gijsbert W. z.v. K. W. Sehou- ten en G. C. Oldenhof; Wilhelmus L. z.v. M. P. van Veen en .M. C. Olsthoorn; Danny z.v. J. M. C. Groeneweg eh S. S. Zonneveld. Open Deur-groep. Nieuwland van de evangelisatie-commissie van de Her vormde Gemeente. Muziek, zang en declamatie en 'n kinderzanggroep zullen de in kleu ren uitgevoerde filmstrip „Nu zijt wellecome" omlijsten. Ds. M. J. O. Visser van Rotterdam spreekt een kort woord. Aanvang acht uur lust De Schiedamse dames hebben uit de laatste 5 wedstrijden nog geen winstpuntje veroverd en zün waar schijnlijk weer kansloos. In de Ener- giehal in Rotterdam wordt alleen V avonds gespeeld. De Wiltondames hebben een kans tegen RK Spar taan '20.: al zullen deze het niet ca deau geven. De heren van Wilton spelen hun tweedewedstrijd tegen Dynamo. De moolen 33 jr en ,-T. J. de Waardt i 28 jr; J. P. van Gelder 25 ir en A. eerste match tegen Hellas werd een 0 - Reékenkamp 24 jr; J. F. Signer 39 [nederlaag, maar ook Dynamo is nóg Ondertrouwd1; A. Bleiksioot 35 jr jx-. en M. G. Hartman 19 jr; L. L. I niet aan winst toe gekomen. Als de en E. B. Bedeaux 35 jr; J. W j Druppers 22 jr en D. M. Pijnen, 20 [militairen uit het Wilton-elftal geen Glynn 20 jr en'. E. M. T. van der jr;w. T. Meijer 24 jr en C. B. J. verlof krijgen, zal er met reserves Raaf 21 jr; N: Hagers 25 jr en G.-E. Oostrum 28 jr; 'L. H. de Jong 24 jr moeten worden gespeeld. Dc uitslag eh M, J. van der Pligt 24 jr; J. C. kan van betekenis zijn voor de de- L. van Vondelen 28 jr en P. J. L. 1 gradatie.,aangezien de overige Kloos, 25 jr: B. A. I. Ruigrok 27 jr j teams in de eerste klas sterker zijn en W. A. M. Scheffers 23 jr; C. P..;dan Wilton en Dynamo. Gabreëls 27 jr en C. A. M, Prein i UVG-heren spelen in de aid. 5e 23 jr; A. R. Polet 28 jr en D. de j kl. tegen Meeuwen 2. De groen-wit- Backer 29 jr; A. Korporaal 23 jr'en ten zullen wel met een nedsrlaa] Grotenbreg 20 jr; F. G. van Hoek 28 jr en A. E. van der Voorde 25; jr; D. H, Kientz 54 jr en M. C. Smit 43 jr: B. H. G, Ronde 32 jr en i F. van Alphen 23 jr; L. J. Snel 25 j! en J. P. van der Meer 24 jr; F. J. Werkman 24 jr en A. M. Bi'eu- In het dievasie! in de St. Anna- zlisierslraat is een zM-arte langhari- j g^mans 27'jr: V?! C,'f. C.' vaS^ir j L. Taais 21 ir; K. van der Bijl gc hond mei bruine poten treil) op- Weijdeil 24 jr en M. M. Bosch 22 jr. 1 26 jr Cu M. T. de Rooij 19 jr; J. genomen. Het dier zwierf al .drie. Gehuwd: A. B. Esmann 32 jr en Jansen 33 jr en C. B Kolmeijer37jr. weken door de stad en was uitge- Y. Duchateau 29 jr; R. J. Baas 25 jr - Overleden: W. van der Have 84 bongerd, en J. M. Tettelaar 22 jr; A, Slag- jr. wed. van W. Hanse. aag genoegen moeten nemen. Heren 2 van DWS kan winnen van het Dordt- se Parthenon, zo ook Dames 2 van Wilton van Dynamo 2. De overige Schiedamse teams zün zondag vrij. Van Tielen I Van Wolde Bakkér Van Roeven Van Tielen Van Reeven "100 100 100 79 100 100 Bakker Wolde. 100 100 72 24 100 24 in groep 4 onderstaande partijen: v. d. Brugge Vink Groen Liebregts -De Jong. Valk 100 100 100 100 84 47 100 47 100 49 84 49 84 42 100 42 1.78 2.12 2.04 1.71 Op vrijdag 19 december zullen twee Kersttentoonstëllingen in hel Stedelijk Museum te Schiedam offi cieel worden geopend door wethou der mr. 'M. J. M. van Kinderen. De ene tentoonstelling „Ach, tijd, waar ben je gebleven" geheten, is gewijd aan het historisch bezit van de stad Schiedam dat in de afgelopen jaren wat in#het verborgene is gebleveu. Verder de kleine tentoonstelling „Op een blad papier', tekeningen en aquarellen van Nederlandse mees ters uit de. 19e en 20e eeuw uit de verzameling van het rijksmuseum Krö Uer-M üller. HET solistische deel van het Phil- harmonische donderdagavond concert, gegeven in 't Passage-Thea ter onder Eduard Flipse, droeg een wel zeer muzikaal verkwikkend ka rakter. Want het concert voor hobo, klarinet en orkest van de Franse componist Noël Gallon bleek een werk van een compositaire klaarheid en bijzonder sprankelend van inven tie te 'zijn, bovendien geschreven met een vaart en een inspiratie eigen schappen dus, die het luisteren tot een waar arstistiek genot maakten. De tintelende boekdelen, waarvan het Allegro vivace kostelijke remi- nicenties aan de symfonische Jazz bevat, zonder ook maar een moment in een zekere geforceerdheid of ge maniëreerde stijl 'te vervallen, zijn daarbij uitermate briljant voor de solo-instrumenten gecomponeerd (evenals trouwens ook de begelei ding, die bij voortduring een grote doorzichtigheid en veel kleur bezit) en de respectievelijke solisten Peter Schenkels. Herman Wester en Ab Schlebaum, vormende het Rotter dams Blaastrio. maakten daarvan een virtuoos gebruik. Zonder on derscheid vertolkten zij hun partijen technisch gaaf en fraai van toon en het samenspel vertoonde duidelijk de eigenschappen van een volkomen op 1 elkander ingespeeld zijn, benevens i een muzikale eenheid, die een en- semble ad hoe zeker .niet had kun-1 nen bereiken. Het was een fraaie j prestatie, waarmede déze voortref- felijke musici grote bijval oogstten.1 waarin hel fraai begeleidende or- kest terecht deelde. Als orkestwer- i ken kwamen deze avond Mozarts Linzer-Symphonie, die het program- j ma welluidend opende, en de Sym- phonie in Bes van Ernest Chausson tot uitvoering. Dit prachtige stuk, dat j weliswaar het feit niet verloochent, j dat deze componist uit de school van César Franck komt, doch dat echter steeds rijn persoonlijk accent behoudt, kreeg een vertolking, die uitermate boeiend, was, want Flipse en de zijnen realiseerden de prachti ge melodiek en schitterende instru mentatie ervan op een wijze, die weer eens verheugend duidelijk be wees. dat ook de Frans romantische muziek hun als het ware op het lijf geschreven is. H. VAN BORN i Onze co ectie Onze collectie verlovings ringen behoort tof een der weinige die volledig genoemd mag worden. Keuze uit moderne en gladde ringen van 3% tof 8 mm bandbreedte in alle modellen van plat tof kogel. Uw leven lang gegarandeerd. Exclusieve verpakking. ROTTERDAMSEDIJK 2Ó8 SCHIEDAM ijshockey kunst nqren SPORTTRTJ1EN TRAININGS PAKKEN Alle takken van sport GROTE MARKT 3 Schiedam Te koop aangeboden Wasmachines. Wij hebben een ruime keuze in diverse merken wasmachines, Velo, Miele, Scharpff-combi- natie, Zanussi, enz. Ook Cen trifuges in alle prijzen. Eigen financiering, Velo, Hoogstraat 97, Schiedam, te lefoon 69599. Geschenken. Natuurlijk haar Velo'voor radio en televisie, stofzuigers. koffiemolens, scbeerapparaten, strijkijzers, strijktafels. Tornado snel kookpannen, hoogtezon, bandrecorders. Zonder voor uitbetaling. Eigen financier ring. Velo, Hoogstraat 97, Schiedam, tel. 69599. Tehuur aangebeden Aangeboden, gemeubileerde of gestoffeerde zït-slaapka- mer, met vaste wastafel, groot balkon, kookgelegen heid, lel et Br. onder no. S 705 aan het bur, v. d. blad. Diversen Een buitengewoon mooie collectie kerst- en nieuw jaarskaarten en. -boekjes. Ook in Engelse, Franse en Duitse tekst, bij Kantoor boekhand cI-Leesbibl. Mo dern, Boerhaavelaan 124. te lefoon 68415, Schiedam. Onthoudt één ding: voor uw pantalons „De Broekenko- ning" Hoogstraat 86. Leesbibliotheek. De nieuw ste boeken natuurlijk bij J. Boon. Alle tijdschriften. Tel, 17211. J Boon, Rotterdamse- dijk 54.' De Rola haardenfabriek te Schiedam, specialisten op dit gebied, kunnen ook van uw haard een pliestookhaard maken. Geen last meer van kolen en stof. Even een vlammetje erbijen hij brandt. Volkomen reukloos en heerlijk warm en voordelig. Is gemakkelijk bij; komende feestdagen, voor vertrekken en kamers waar niet geregeld gestookt hoeft te worden. Op iedere tijd gezellig vuur. Aanschaf van brandstoffen kaïi geleidelijk ingeslagen worden. Bij. inlevering van bovenstaande bon krijgt u 5.reductie. Technisch Verkoopkantoor Bolista, Noordvcstsingel 89, Schiedam, Telefoon 68788 Wij geven gaarne vrijblijvend alle technische voorlichting in. onze toonzaal aan de fabriek; Ook 's-avonds van 9~~9 uur aan de Noordvestsingel 89; a^. zaterdag van 36 uur demonstratie. 117e niet adverteert tv er ill vergeten! SB f5 ALTIJD EEN BOEKJE MET DE 75 ct per deel Verkrijgbaar bij de loketten, agenten en bezorgers van dit blad, atsmed» bij de boekhandelaren en Lorken EMiSS «koopt u complete snoeren kerstverlichting" vanaf ƒ6.35 tol ƒ25,-—. Lampjes, voor kerstverlichting v.a. 10,35. alle soorten batterijen. Witte Kat, diverse soorten snoer vanaf 0.15 per meter, Philips lampen, tJ.-buizen. schakelaars, stekkers, stopcontacten, zak- lantaarns, ènz. Buitenbanden vanaf ƒ3.65, binnen banden vanaf 1.45. alle matèn banden vóór brom fietsen. diverse stuur- en zijtassen, vanaf 2.50, plastic regencape ƒ3.95, handkappen en handschoe nen voor rijwielen en bromfietsen vanaf ƒ3.25. Alle rij wiel onderdelen. Asphalt per meter ƒ0.70;* per rol a 15 meter 9.50. Dakvilt per meter 0.90; per 20 meter ƒ17.50. Tochtband per meter vanaf ƒ0.20. Anti dorpel tochtstrip 1,85. Gereedschappen voor amateur én vakman, voor elk ambacht. Komt u eens kijken Hoogstraat 63-69 Tel. 68430 Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2