EEN UNIEKE LOOPBAAN H D Reacties in de pers op de crisis Kritiek op NLS voor Raad voor Luchtvaart LUYCKS 1"lu"""a moord Troostrijk STUURKNUPPEL ZAT LOS FOTOKALENDER Stella Geen goedkope koffie en thee voor Duitsers Herziening van proces tegen Schneider? Paus wil niet poseren Productie weer op hoog peil ASTHMA Yen.lach.le afwezig: juist uitgebroken David Wright mm ■A SPROETJE SPARKS .V door FRANK GODWl xaaktverkoop vees hu is Politie niet fout bij intocht Sint door GEORGE HARMON COXE Zaterdag 13 december 1958 ET heengaan, van -de heer Drees ais minister, betekent vrij zekér het: einde van een merk waardige'en ih dé: Nederlandse parlementaire geschiedenis tamelijk unieke Ionphaan. Een glanzend spreker is de heer Dreee nooit geweest, en op geen enkel tiidstip van zijn leven heeft tii.i kun- hen gelden als een onstuimige fakkeldrager (om dat belaste woord nu maar eens. te .gebruiken). Zijn af komst was bescheiden. en bescheiden heeft hij zich ook door hel leven bewogen: een serieuze en sobere man. ..die zijn dingen wist en. zijn doel goed omschre ven voor opee cag. Goed huisvader, geheelonthouder; en tpch volstrekt niel beperkt van blik en gespeend van humor. Wij hebben hier en daar wel eens ergernis waargenomen over het feit, dat. de heer Drees tot de hoogste waardigheden was opgeklommen langs geheel andere paden dan doorgaans in Nederland als ge bruikelijk eri aanbevelenswaardig golden. Ongetwijfeld hebben in htm tijd figuren als Thor- becke en Kuvper en Troelstra meer tot de verbeei-; ding gesproken dan Urees. Toch beeft deze man op. ,de hem eigene rustige en vertrouwen wekkende wijze kans gezien een. positie te verwerven als nauwelijks iemand vóór.hem in ons land. Van de heer Drees.kan men zesgeii. dat hij leiiehjk nooit omstreden is ge weest. Het wapen van de verdachtmaking, zo veel gebezigd in de politieke strijd, is misschien tegen hem wei eens beproefd, maar nimmer met succes. Het was een beetje gewoonte in kringen, van mensen, die zich zelf nogal belangrijk vonden, om wat laatdunkend te spreken over Drees. die niet de universiteit had be zocht en met wie je geen borrel-kon drinken; maar daar stond tegenover dat miljoenen Nederlanders, on geacht hun politieke overtuiging, hem beschouwden als een onkreukbaar en sociaal voelend man. die de noden zag en met heel zijn hart poogde om er in te voorzien. - K amerstenograaf, raadslid, wethouder en Kamerlid, ziehier dr fasen in de loopbaan van Drees.. die hem reeds voor de oorlog maakten tot .een vooraanstaande politieke figuur. In 1939 volgde hijAlbarda. die mi''-iister werd. als voorzitter van de Tweede Kamerfractie der S.D.A.P., op. De definitieve voorbereiding voor zijn ministers- positie onderging (het ,i$ inderdaad bet^uiste woord) hij in de bezettingsjaren, toen hij door zijn rustige vastberadenheid een dei hoofdfiguren werd in dat verzet, dat zijn taak vooral zag in het scheppen van de goéde ,voorw»aiden voor'dé herleving des lands, wanneer de Duitsers zouden zijn verslagen. In zijn recent boek Van Mei tot Mei heeft hij P]i de hem eigene bezonken wijze iets geschreven over zijn,..ervaringen en vérrichtingen in'.de bezettingstijd. Er klinken in dit boek geen fanfares. Drees, en dat *s' 'ïdsscbièn het geheim van zijn kracht, heeft altijd een gelukkige harmonie weten te vinden tussen tem perament en praktische zin. Zijn bewogenheid breekt op veel. plaatsen in dit boek wel' door. maar er blijkt ook duidelijk: uit dar zijn Hik nooit, is verduisterd geweest, door emotionele gevoelens. „Zijn ogen waren op de toekomst .gericht. T/e. mogelijkheden voor na de oorlog heeft hij 'nóóit onderschat, doch de grens dezer mógelijkheden zag hij toch zeer duidelijk. Zo goed als wie ook kende hij de zwakke plekken in het Nederlandse politieke patroon. De geest van St.'Michielsgestel, waar hij na een verblijf in Buchen- waid korte tijd heeft vertoefd, was hem ook volstrekt niet vreemd en ven Maar scherper dan velen,, die zich juist toen voor de politiek begonnen te interes seren, zag Hij die dingen die uit hun aard langer zouden leven dan de bezetting. Het was dan ook geen wonder dat. toén in 1945 het kabinet/van herstel en vernieuwing tot stand kwam. voorlopig de leiding kwam te berusten bij de heer Schermerhpm, wiens Opvattingen, in zo Hoge mate correspondeerden op de volksgeest van darogenblik; Drees deed van ganser harte mee,.maar was sceptischer gezind; en met goede reden. E-totstandkomifig van de Partij van de Arbeid lag geheel, in zijn lijn. maar waarschijnlijk heeft hij er zich niet over verbaasd, dat ds z.g. doorbraak niet sneller in haar werk ging. Nederland: hij wist het. was geen revolutionair land. Wat er uit te balen viel langs evolutionaire weg na de. bevrijding, is vrij aardig gebeurd, en voor een groot deel gedurende de tijd dat hij minister-president was. Het snelle herstel, bevorderd door een ongeëvenaarde samenwerking van de verschillende volksgroepen, zal aan zijn naam verbonden blijven, wanneer het „trek ken van Drees" al lang uit het spraakgebruik is verdwenen. Dertien jaar minister is een ongekend lange tijd. Kuvper is het maar vier'jaar geweest, en Thorbecke nog geen tien. Drees heeit, dank zij zijn verbindende en verzoenende kwaliteiten, veel kunnen oogsten, wat in de bezettingsjaren op goede aarde is gezaaid. Maar DEN HAAG Tijdens een vlucht die de 39-jarige heer A, M. Dwinger uit Amsterdam op 25 mei maakte met een tweepersoons vliegtuigje, hield hij plotseling de stuurknuppel los in zyn hand. Door het ontbreken van een borgpen was de knuppel uit de daarvoor bestemde huls op de. grond van het toestel geschoten De raad voor de luchtvaart heeft TTeze zaak gisteren behandeld; daarbij werd ernstige kritiek geuit op de techni sche diens^ van de Nationale Lucht- v aart school, die bij de controle van het vliegtuig op het vliegveld Hil versum tekort zou zfjn geschoten. De heer Dwinger vertelde hoe de stuurknuppel plotseling losschoot. Het toestel was niet meer in de hand te houden; bij de landing werd de heer Dwinger aan de rugwervel ge wond. Hij is nog steeds onder dok tersbehandeling. Vijf dagen voordat de heer Dwin ger in Hilversum het toestel kwam huren waren twee technici van de Nationale Luchtvaartschool met het vliegtuigje van Hilversum naar Eel- de gevlogen. Daarbij haddenze bet ontbreken van een borgpen voor de stuurknuppel wel geconstateerd, maar niet gerapporteerd. Op 22 mei kwam het toestel terug. Toen de heer Dwinger drie dagen later met het vliegtuig wilde wegvliegen keek een vliegtuigmonteur het toestel na, maar constateerde niets bijzonders. Het hoofd van de technische dienst van de N.L.S. vertelde, als getuige gehoord, dat er op de dagen vooraf gaande aan de 25ste inspectielij sten waren - opgemaakt. Op die lijsten stond niet vermeld dat bij inspectie gelet moest worden op het geborgd zijn van de stuurknuppels De in houd van do lijsten was de Rijks luchtvaartdienst bekend. Een be voegd grondwerktuigkundige om de inspectieli.ist voor akkoord te teke nen was die zondag niet aanwezig. Aan het einde van het nader on derzoek van gistermiddag zeide de directeur-generaal van de rijkslucht vaartdienst, de heer J. W. F. Backer, dat dit ongeluk voorkomen had kun nen worden, wanneer het toezich'. op de controle van de luchtwaardigheid van het toestel niet zo slecht was geweest. Hij vorderde een berisping uit te spreker, aan het adres van de vliegtuigmonteur 2. B. uit Paterswol- de en de werkmeester B., die samen in het toestel hadden gevlogen, voor dat dbr. Dwinger er enige dagen later in vloog. Naar de mening van de heer Backer is een gebrek aan ver antwoordelijkheid en een gebrek in de ocganisatie van de N.L.S niet te miskennen geweest. De inspectie van de toestel!- i is onvoldoende nauw keurig uitgevoerd. De raad voor de luchtvaart zal op 9 januari uitspraak doen. Onze prachtige 4-kleurett voor 1959 f 1.45 Is bijna uitverkocht. Als u nog prijs stelt op zulk een mooie kalen der, dan zult u zich moeten haasten. Bestel dus nog heden bij onze bezorgers, of rechtstreeks bij de ad ministratie van ons blad Mdvertentte l.M.) Bescherm en Verfraai Uw Horloge met een Stofvrij DN3SKMAAS HOSUOGföUS ,,F»t>ri«k Eén i««r f«b(iek»*»i-J|irie VerkfijjfbiËF bi), ieder* Hoedt V*sig«ji*]de «etkoopprin Onbrokbira MiUgighi Ondanks Euromarkt BONN Met 194 tegen 188 stem men heeft het Westduitse parlement een motie verworpen om per. 1, ja nuari niet de accijnzen op koffie en thee te verhogen. Hierdoor wordt het voordeel van de tot standkomlng van de Euromarkt voor de Duitse consumenten ongedaan gemaakt. Indien de accijnzen hetzelfde ge bleven waren dan zou dit de regering per jaar 122 miljoen mark gekost hebben. Afgevaardigden van de oppositie klaagden, dal de regering tegen dé geest van de Euromarkt handelde door de accijnzen te verhogen, maar de regering antwoordde, dat „de ro mantiek van de gemeenschappelijke markt" niet toegepast kon worden op een fiscaal probleem waardoor inkomsten gederfd zöuden worden. de nieuwe rijden hebben nieuwe problemen gebracht, en anderen dan hij zullen in het. minder gunstige klimaat, dat thans zijn intrede lijkt te hebben gedaan, zijn taak moeten voortzetten. Misschien zijn de ver houdingen ook wel wat te idyllisch geweest. Misschien, dat een gezond politiek leven wat meer felheid nodig heeft. Toch is er veel, wat niet terug kan keren. De hard heid, die nog in de dertiger jaren de Nederlandse 'regering Jegens de slachtoffers van de economische .crisis meende aan de dag te moeten leggen, is nu niet goed denkbaar meer. Het verantwoordelijkheidsgevoel jegens, de gemeenschap als gebed, maar vooral 'jegens' j gevangenisstraf'van drie jaar en tien. de minder draagkrachtige leden er van, is sterk ge- i baanden wegens, valsheid in ge- - j - j Tii ij- schrifte. Hij was op vertoon van een groeid. lerugKeer van de k lasset cgeneieHin gen in een j nagemaakte doktersbul militair arts scherpte al? ze voorheen bestonden, lijkt totaal on-i bij het Westduitse leger geworden, mogelijk. Misschien breken "andere dagen aan, maar Dater werd hij aangesteld tot chef r. i van nu mcvftinlrtorici-hei ïian HU van wat tn de tijd van Dices is bereikt is te veel gemeengoed géworden dan dal er nog aan kan worden getornd. Een periode is afgesloten, en veel wat. ze aan verrijking heeft gebracht, zal niet weer verloren gaan. BONN Het Openbaar Ministerie le Bonn heeft een verzoek ingediend tot herziening van het proces- Scbneider. Schneider is' veroordeeld tot een "J Van GorJcum Co, -Assen» 1958. VATICAANSTAD. 2- Paus Johan- ucs XXIII denkt .ér niet over te poen .poseren om 74 schilderij* -..van hem te laten maken voor de troonkamers '.van de kardinalen. Van Vaticaanse zijde werd ver klaard, dat waarschijnlijk aan djt voorschrift van de kerk voldaan zal worden door de kardinalen een kleurenfoto van de paus te geven met het verzoek aan de hand daar van kunstenaars in hun land een schilderij te laten maken, De zegslieden wezen er cp. dat de paus veel te bedrijvig is om drie tot vijf maal voor elk schilderij te gaan poseren. DEN HAAG. De algemene pro- duktie-index van de industrie in ok tober bedroeg 141, tien punten ho ger dan in september. Wanneer men de cijfers corrigeert voor seizoen invloeden dan bl'.ikt dat de produk- tie in de loop van dit jaar is geste gen en zich thans weer beyindt op het hoge niveau van begin 1957, voordat de terugeang inzette. CONACRY Nadat Guinea voor onafhankelijkheid had gestemd, kregen Franse soldaten uit Guinea de keus of zij. al of niet in het leger wilden blijven-De helft van hen wilde naar huis terug. tAdvertentie LM) nti in 30 seconden verlicht van de psychologische'dienst van dit leger en ais zodanig heeft hij ver scheidene maandenlang rekruten getest. Het O.M., dat vier jaar dwang arbeid'had geëist, is van mening.'Öat er zich tijdens het,proces tegen' Schneider talrijke onregelmatigheden hebben voorgedaan. DORDRECHT De officier van justitie bij., de rechtbank in Dor- j drecht heeft gisteren bij verstek i drie maal een jaar gevangenisstraf monteur Hieronder laten wij nog van belangrijke Nederlandse dag bladen enige commentaren volgen: Alg. Handelsblad: Partij van de Arbeid, die .politiek Nederland in een impasse heeft ge bracht.' De doeltreffende oplossing uit deze impasse zal hét houden van verkiezingen zijn. Dit achten wij on ontbeerlijk/ Een minderheidskabinet zou immers, al te spoedig het:minis- teriële léven laten. Vervroegde ■verkiezingen nu zijn, juist indien: tën. slotte het gehele Kabinet mocht heengaan, absoluut noodzakelijk om eén eindeloze ka binetscrisis teverhinderen. Vervroegde verkiezingen ten slotte achten wij dringend gewenst om de politieke hemel te doen opklaren, bepaald ogenblik moesten de wegen uiteengaan van een poli tieke groepering als de PvdA ener zijds en anderzijds, partijen, waarin hoe langer hoe meer diegenen de toon gingen aangeven die blijkbaar ook in sociaal-economische zin als leidraad hebben, 'gekozeii het woord uit" het evangelie van Lucas „wie heeft, die zal gegeven -worden, en wie niet heeft, ook. waf/hij meent te hebben zal hem ontnomen worden". Het blad noemt het een voordeel, dat de politieke waterscheiding tus- Het Parool: IJST De hevigste asthma-aan val wordt j ceëisf JiJV3 29-iari«e met een enkel Adozo-tablet bedwon- t p Taron h;« gen. De verlichting is onmiddellijk. j T uit *e m de nacht Indien u aan asthma lijdt, moet i het Huis van Bewaring in Dordrecht i uat cie pumieice waierscueiujug uis- besüst Ado2o'proberen! Verkrijgbaar L achtte T «rhiddle aan sen conservatief en progressief weer bij apothekers en drogisten. de drie inbrakfn. lie hm ten iSe j 20 "oer~ieder zichtbaar is getvorden waren gelegd: een in Geldermalsen, y* m«. iHet is misschien maar een in Bodegraven en een in Leer- "De J.1JG het beste, dat gestreefd dam. T. wordt verdacht in totaalwordt naar een reconstructie van 08 inbraken te hebben gepleegd. Als 't oude kabinet, zonder socialistische DJAKARTA. De Indonesische premier heeft vrijdag in het parle- v u ment verklaard dat 8000 opstande- de monteur zijn straffenrheeft uit-minTslersfmëPherrompkabinet."dat 1;'1 na aftre(jen van de socialistische mi- lingen. die tijdens de militaire ope-i gezeten wilde de officier hem ter raties in Sumatra en Celebes wer- beschikking van de regering gesteld den gevangen genomen, nog steeds i zien. De rechtbank doet 24. decem- worden vastgehouden. bgr uitspraak. N BAK KEIWINKEL. IK 2AL iers kopeh en pan een plekje opzoeken waar ik kan eten EN WACHTEN TOT HST .F MORGEN fe.EN ZAL IKPSOBEflEN CAROL TE VINOEN IK CA NIET TERUG NAAR TANTE EDlTW NOOIT IMAAR'T 15 ZO KOUD,SN IK NEB HONGEt? 'T15 HQPEL0Q5! IK BEN M16SCH1EN NOS KILOMETERS B'J CAROL VANDAAN IK 'T AAN IEMANO VRAAG HALEN Z£ ER WAAROCH'JN - LUK POLITIE BU ZR NS yOOR onp\ DEKKINó, VLUCHT jennifë# vooa oe mUTWRKS? 11 &tNT6tK lKWttrUlï60tP£ m Ht&r BH 00fD Tt ZMJÓtN HIÓPROfTp nüWfflHtiï DL WAAI VAN 2yn OtMAMtX- Dt RuirfR (N Her oor JA, IA HtB ttn UP btKRt- 6£N Hl) 15 CHtr- IRMNLR VAN Dt RfcfHÖAAN Dron dat hij cx KAMPlOtM 15 VAN CAÜfOftfUti It Ztöótfl DAf Dt-6t _hr^n.th ,.^r)r H„r ^AbKtRDt RülTtR tth OpJ Opbrengst voor heC GtLLGOfc WINNAAR O. oiA.wttr Vooral WGTofja 's nieuwe (oude-.1) BlNNENTRlO VAN THOR, MLSTRA G£Nrer D£AANDACHT. TOCH Ï7\e PHRSFOTOGRAFgN nïJ HOLLEN AC.HTER DE VADeK tKNOOP GAUW PLOEGEN AAN CVEN WAT PLAAT3ES TEKNfPPEN VYOUAA'DSt NAN JONGENS/ UJACtiT nisters overbleef als kern. u J Het standpunt van MaaSDOCle. de heer Drees. kor telings in.de Eerste Kamer verde digd, dat de verhoudingeneen an dere samenstelling van de regering uitermate bemoeilijken, bevatte een grote mate van juistheid, welke wij niet wensen te bestrijden. Maar als deze delicate positie eenzijdig wórdt opgevat als een vrijbrief voor on redelijke zelfoverschatting, 'dan houdt eenvoudig alles op. Nw. Rotterdamse Courant: Dit blad ziet de crisis als 'een histo rische noodzakelijkheid. De combi natie P.v.d-A.-KVP was vruchtbaar maar zij riep ook spanningen op en het ontbrak sinds 1956 aan de vita liteit om die spanningen te verwer ken. Er kwamen tal van barstjes in het kabinet en de een. of andere dag moest het wel in scherven vallen. Omtrent de moeilijkheden, die zich thans voordoen, zegt het blad; Om praktische redenen zouden, ver vroegde verkiezingen dus ais het ware geboden zijn. Maar ook overi gens zouden zij althans niet mis plaatst zijn. Bij de staten- en raads verkiezingen van dit jaar is een verschuiving in het kiezerskorps ge bleken sedert de verkiezingsuitslag van 1956. Nu het wenselijk blijkt, dat een nieuwe grondslag voor een nieuw kabinet wordt gezocht, is 't bepaald niet onwenselijk bij dat zoeken nieuwe Staten-Generaal op de achtergrond te hebben. Daarmee willen wij niet suggere ren. dat de Kamerfracties bij een komende kabinetsformatie dezelfde rol zouden moeten spelen die zij in 1956 hebben gespeeld. Het komt ons veeleer wenselijk voor, dat bij een totale vernieuwing van het kabinet en van de Staten-Generaal ook^ge- streefd wordt naar vernieuwing van de methode van formatie. Anders hebben we kans tot dezelfde narig heid terug ie vallen waaraan we ons nu kunnen ontworstelen. F? A ART de wereldgeschiedenis u wellicht'zorgen? Ligt u wakker van 'de dreigingen? Voelt ge ui na het lézen van het avondblad, of ge de asbak leepoe- getèh hebt? Y Puur. dan wat troost uit deze klei ne, doch ware ervaring, die ik van daag opdeed. Ik moest, orri redenen die nu niet 'ter -zake dienen, een krant hebben van 3 november 1949 en begaf mij, tot dit doelnaar ons archie'f waar man haar -mij onze organisatie klopt als een bus') na zoeken en woelen overhandigde. Met de oude krant onder de arm trok ik de stad tn, verrichtte enige plichten, voerde wat gesprekken en zochtftegen vijven, mijn rechtmatig heil in een klein café. Terwijl de .kastelein inschonk leg de ik de krant, uit 1949, op de tap kast. Naast mij stond een verfomfaai de man, die thuis toeintg meer te zoeken had: Hij sprak: „Mag ik even?" En hü pakte de krant en begon met diepe belangstelling de voorpa gina te lezen: Ik wilde nog zeggen; „Dat .ia een otitue,„meneer." Maar ik dacht opeens: „Waarom eigenlijk? Hij is er toch zoet mee?" De man las de voorzijde geheel, bladerde toen nog wat in onze in gewanden, consumeerde zo hier en daar een zwaar geschminkt bericht je, vouwde de krant eindelijk op en zei, met bittere mond: ,,'t Is een mooie- bende op de we reld, meneer," Ik knikte. Want dat hij zijn in beginsel juis te conclusie grondvestte op belegen feiten, deed eigenlijk weinig ter za ke. Jn trezen was het een troostrijke ervaring, dacht ik. Voor mij. En voor u. - Die wakker ligt vari de wereldge schiedenis. Van dedreigingen. 'En van het boze avondblad. Wat zei Goethe ook weer? Oik zou het ook ntet weten als ik het niet:eerst had. opgezocht; „Sedert er. een geschiedenis is, heb ben de mensen elkaar gekweld en vermoord; zij zullen dat-blijven doen, zolang er een geschiedenis zal zijn." KRONKEL. Advertentie f-M.) Babyderm-zeep HC over fotografenrel AMSTERDAM Hoofdcommissa ris Van der Molen is er niet van overtuigd, dat het optreden van. de politie tegenover da- foto-journalis ten bij de intocht van Sinterklaas in Amsterdam/onjuist is geweest. Het feit dat er wrijvingen geweest zijn wordt door de hoofdcommissaris betreurd. Om bij de volgende gelegenheden moeilijkheden- tevoorkomen stelt de heër.Van der Molen voör om in ge zamenlijk overleg te treden, waarbij zoveel mogelijk de belangen van alle betrokkenen in acht genomenzul len' worden. Tot dit overleg heeft het dagelijks bestuur van de Neder landse vereniging van fotojournalis ten zich. bereid verklaard. Het bestuur kan zich in het alge meen met de conclusie van dehdofd- commissaris verenigen, maar wijst erop dat bij de voorbereiding van de laatste Sinterklaas intocht geen kennis is- gegeven van de orde zoal» die zou zijn. Daardoor raakten de fotojournalisten, zonder hun eigen schuld, in onplezierig contact met de politie. (Advertentie l.M.) SINDS<v60 ,'JAAR ONMISKENBAAR AAN DE TOP Toen de sigaar tot z'n volle tevre denheid brandde, schonk hij z'n aan dacht weer aan Murdock. „Het was dus zo: toen je een taxi nam Tussen haakjes, 'hoe laat is dat geweest?" „Ongeveer half elf;" „Goed. Op dat moment zat die da me dus te wachten, die vent zat in da Ford- en Stacy was er nog steeds niet."- Murdock knikte. „Wanneer kregen jullie bericht?1*. »»Drie minuten over elf- „Hoe? Zijn jullie opgebeld?" „Ja. Maar wé kunnen niet nagaan 9 Bacon keek of Keogh zat te schrij- waar 't varaan kwaïtn ven. Gerustgesteld zei hij, voor zich stem zet, dat er op de tweede verd „Ik dronk m'n glas leeg." zei Mur- uit en voornamelijk tegen zichzelf: ping van,^ oln doek. Hij dacht aan 't meisje met de „Ze drukt op de zoemer Je laat haar oveP revolver en de dwaze situatie die ge- binnen. Ze vraagt naar Stacy, is be- Murdock^piekerde nog steeas o volgd was. Hij kon zich domweg niet reid op hem te wachten en Je laat.. de wi°uw _feh tdurend ?f te voorstellen dat ze terug gekomen haar hier achter. Heb je enig idee, rie pivelonne kon was om Stacy te vermoorden. Ze was wat dan ook, van de aard van baar "Wat doodsbang geweest toen ze wegging bezoek?" /h S»wS2'- en ze wist, dat hij een foto van haar „Nee." ze> Murdock; „Maar-ze had had,. had genomen. Bovendien wist hij boe een enveloppe in haar hand toen ze «i» ie »aien zien- ze heette en zou hij zelfs dé taxi wel binnen kwam. Voor ze hem .ih haar OD kunnen achterhalen. Voorlopig zag zak stopte, zag ik dat er in lichtblau- ^eo^ ^er en schudde de p hij er niets in iemand in de zaak te we inkt iets op geschreven stond. Het ^n fwif ^akdneken tchoof betrekken; die volkomen onschuldig had een naam kunnen zijn.*' J hH de ?elt van was. Later, als 't nodig mocht zijn, „Luitenant!" De detective;die zich tf kon hü 't zich altijd nog herinheren, met het bureau en de prullemand'be- de inventaris op te somme Nu zou hij maar aan een geheugen- zig. had gehouden gaf hem ee» en- „Die vier dollars zaten m.3.n im- stoornis lijden. veloppe, leeg, .gekreukt én open ge- ker broekzak, liet wisselgeld en die ,Ik kreeg er genoeg van te zitten, scheurd. „Kan dit hem zijn? Ik heb sleutels in z'n rechter. Portefeuille en wachten," zei hij. „Ik ging aan 't bu- hem in de prullemand gevonden". chequeboek in z'n binnenzak. Die ene reau zitten om hem een briefje te Bacon gaf hem door aan Murdock. sleutel is van z'n auto, die andere schrijven en had net z'n naam op Hij bekeek het couvert, knikte en zei. van>_z*n. flat. Van de overige twee papier toen er een vrouw kwam." dat 't heel goed mogelijk was.' heb ik geen idee.":. „Ha." zei de luitenant, „dat is ten- „Dan nog iets." vervolgde hij, V„ik l -i-,« minste iets, Wat voor een vrouw? geloof, dat ze gevolgd werd." „Misschien past er een °P de slaap- Wat wou ze? De zoemer ging en jij „Wat voor auto had zij?" vroeg Ba- kamerkast,^ zei Murdock en «U deed de deur open. En toen?" com ^Een, Hillman." dat hij een. fout had gemaakt nog voor hij uitgesproken was. Want hoe „Zé vroeg naar Stacy. Ik vroeg haar of ze binnen wilde komen en toen ik „ue negt «ei -nummer me» -—-■> -™-uu zei dat hij z'o terug zou zijn, deed ze teerd, hé? En de auto die haar volgde kastgesloten was geweest toen hu dat ook." en aan de overkant van de straat ge- met het;-;meisje op -onderroek uit .Beschrijf haar." p ar keer d werd. was volgens jou een was. Of liever gezegd: het meisje Hij deed 't Ford '49. Wat voor kleur?" met hein. En toe kon h« aan die <ast „Hoe zou je'haar classificeren?" „Donker. Blauw, zwart of donker- denken als hij-er. met eerder mee te „Wat bedoel je?" groen." Hij vertelde erbij, dat hij de .maken had gehaa. "Kom, je bent geen vreemde in man had gadegeslagen, die-later inBacon'dacht er" blijkbaar-net _zo Jeruzalem. Je weet donders goed wat de Ford stapte. over. Hij hield' zijn hoofd een beetje ik bedoel. Was ze rijk» arm, te koop „Maar je weet niet wie hij was?" schuin en zijn. ogen hadden een of te krijgen? Zeg je mening." drong Bacon aan. nieuwsgierige uitdrukking. „2e was geweldig," zei Murdock. „Ik heb hem eerder gezien, maar. „Hoe kom je daar zo bij?" „Goed verzorgd, gracieus. Ze had ik kan hem niet thuisbrengen en ik Murdock haalde z'n schoudex^ op. handschoenen aan dus ik weet niet kon zijn gezicht nietgoed onder- „Ik weet1 niet. Zomaar een inval. of ze getrouwd was. maar als ze te scheiden toen ik hem passeerde. Hij Bacon bleef hem aankijken, terwijl koop was, bewoog ze zich op een ver- was net zo groot als ik, maar mager- hij de sleutels aan detective Neilan rekt hoog niveau. Ik schat haar een der, dacht ik. Hij droeg een bruine - gaf en hem met een hoofdbeweging jaar of dertig en ze is öf getrouwd, hoed met een slappe rand en een naar de andere kamer stuurde. óf ze wordt onderhouden door iemand donkere jasi" „Wat zat er in de portefeuille- met geld genoeg om een dure, ka- Bacon zat nadenkend voor zich uit vroeg Murdock die er onbehaaglijk meelharen jas voor haar te kopen en te staren. Hij zuchtte en haalde een van werd. wat ze verder ook maar, redelijker- van z'n panetelas tevoorschijn, waar. wijs, mocht verlangen." hij voorzichtig het puntje afsneed. (wordt vervoigat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1