Prof. Knmine en de crisis DE BOOG TE STRAK? De Gaulle wist bij Dulles niet veel te bereiken M Seêkiape Seiktape RADIO WIT RYNBENDE'S NIEUW ROOD A-griep weer in j Zeventig aan toch- 0 Engelse majoor veroordeeld /re/c ga&i, hieuio/ rgaam met proeven met school TV „De Misantroop" heeft 'n staartje Kort avondje Voorts SIEMENS êk tedzi/isLe. Vanavond „Vivo" in aanvarins door GEORGE HARMON COXE Dinsdag .16 rWember 19o8 WAT j? cr legen, dal de heer Romme als kabinetsformateur op. treedt? Het antwoord moet waarschijnlijk luiden, dat de heer Romme daar zelf helemaal niet? voor voelt. Hij moge dan de dader zijn bij het heengaan van de ministers van de P.v.dA., Bij wenst niet de dader te zijn bij het vinden van een nieuwe basis. Er spreekt daaruit een onwil om de gronden van het conflict te erkennen. De heer Romme gaat er klaarblijkelijk van uit. dat er helemaal geen con- flict is: alleen maar een incident Men kan volstaan met wat reparatie- werk; een taak voor een ander dan de heer Romme. Een aantal proviso rische ministers op de plaatsen van de vertrekkende, en dan binnenkort volgens het recept van prol. Oud algemene verkiezingen. Wij weten niet of het zo gaat. maar het ontbreekt niet aan aanwijzingen, dat het in die richting wordt gestuurd. Het is een camouflage van het feit, dat in de politieke ontwikkeling van ons land een breuk, een cesuur. is gekomen. De grondslag, waarop dertien jaar is geregeerd, is vervallen. De meer behoudende stroming, die bij de verkiezingen van dit jaar zo duidelijk tot uiting is gekomen, heeft zich doorgezet in de Tweede Kamer. Dit is het, wat de heer Romme over het hoofd gelieft te zien. Hij weigert te erkennen, dat speciaal in zijn fractie het zwaartepunt naar rechts is verplaatst. Het is geen schande, dat dit is geschied, maar een onbetwist baar feit is hel welen de heer Romme zal er niet aan ontkomen,, de ge volgen er van te dragen. De heer Oud gelooft waarschijnlijk, dat zim partij met verkiezingen nogal is gediend, en daar kon hij wel gelijk in hebben. Misschien ziet de beer Romme er voor zijn partij ook wel voordeel in. Of de heren Bruins Slot en Tilanus zo erg optimistisch zijn. is de vraag, maar zij zijn nu een maal in de maalstroom meegezogen en wel tot solidariteit gehouden. ONS lijkt de idee van tussentijdse verkiezingen uit constitutioneel oogpunt niet bijzonder gelukkig. De grondwet voorziet weliswaar in de mogelijkheid van Kamerontbinding met gelijktijdige uit schrijving van verkiezingen, maar dit is in Nederland altijd zo verstaan, dat een regering de kans moet hebben een uitspraak van de kiezers te vragen, wanneer ze reden heeft om te vermoeden, dat die er anders 'over denken dan de (onwillige) Kamer. Op het ogenblik echteT doet zich het geval voor, dat er geen verschil van mening is tussen een meerderheid van het kabinet en een meerderheid van de Kamer.^Het is daarom ook niet duidelijk.-"waarom verkiezingen nodig zouden zijn vóór de afloop van de normale vierjarige periode. De brede basis is stuk; ziedaar wat is geschied. En de heer Romme weigert te aanvaarden dat ze stuk is: ziedaar wat de zaak op het ogenblik zo ingewikkeld maakt. Een formatie, waarin ook de V.V.D. wordt betrok ken, ligt na wat zich heeft afgespeeld, vorige week en gisteren opnieuw, geheel voor de hand. Er is een meerderheid t waarom regeert die niet? Waarschijnlijk zouden de heer Bruins SJot en zijn fractie wel willen: in deze kring heem nog altijd een oude overtuiging, beter en eerder dan anderen geroepen te zijn, leiding te geven aan het land. Maar cl- K..V.P. hinkt op twee gedachten en verlangt in feite, dat ieder met haar mee- hïnkt, zodat hinken als een normaal verschijnsel wordt beschouwd. Men heeft in de K.V.P.-fractie klaarblijkelijk een formule gevonden, waarbij mensen als Weiter. Lucas en Dujmstee heel veel in de melk te brokken hebben en de anderen toch denken dat ze deel uitmaken van een fris en vooruitstrevend gezelschap. Een zekere eerbied voor de heer Romme. die dit onmogelijke mogelijk heeft gemaakt, is stellig op baar plaats. Het bezwaar is alleen, dat het gedoemd is, een intern K.V.P.-ver- schijnsel te blijven. Als de heer Romme het nu niet wil horen, zal hij het te voelen krijgen na de eerstvolgende verkiezingen, of die nu in 1959 of i960 worden gehouden. DE berichten, volgens welke Mao Tse Toeng als minister-president van zijn land zaJ heengaan, klinken zo stellig dat er toch wel wat in moet zitten. Het zou een gebeurtenis zijn, waarvan de beteke nis in haar volle omvang maar nauwelijks kan worden bevroed. Het is China geweest, waar het laatste halfjaar met het communisme in zijn meest doctrinaire vorm is geëxperimenteerd. Eii zoals de dingen thans staan lijkt bet er op, dat de Chinezen de volledige collectivering van de landbouw (nog altijd verreweg het belangrijkste middel van bestaan) en van het gewone,Ier-en niet aanvaarden. Wie iets weet van de Chinese .samenleving, zal zich over het verzet en Bet gemis aan welslagen niet verbazen; wat wel verbaast echter is, dat de Chinese leider capituleert. Men zegt nu wel, dat bij-partijvoorzitter blijft, maar dit lijkt weinig meer dan een doekje voor het bloeden. Waar een communistische partij regeert kan het niet anders of de leider van de staatszaken moet tegelijkertijd de partijzaken controleren. Twee kapiteins op wat in feite als één schip moet gelden, zijn niet goed denkbaar. Natuurlijk is he* goed. nadere berichten af te wachten; maar voorlopig moet de conclusie toch zijn, dat het Stalinisme "is mislukt in het land, waar het geruime tijd op de meest ostentatieve wijze is hooggehouden. Dit zal belangrijke gevolgen hebben, in China en buiten China. Aan voor spellingen willen wij ons niet wagen; maar dat het op de een of andere wijze de moeite waard wordt., daarvan kan men zeker zijn. Advertentie 1,M.) PARIJS. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles en de Franse premier, de Gaulle zijn er aan de vooravond van de belang rijke NAVO-conferenties niet in geslaagd, alle meningsverschillen tussen Frankrijk en de V.S. uit de weg te ruimen. De twee staatslieden hebben gisteren anderhalf uur in de ambtswoning van de Gaulle vergaderd. Uit de perscommuniqué's blijkt, dat zij het slechts volkomen eens zijn over de Berlijnse kwestie, Zjj bevestigden beiden het Westelijke standpunt, dat de garnizoenen en de vrije toegang tot West- Berlijn gehandhaafd moeten worden. Vandaag komen de ministers van Buitenlandse Zaken van alle NAVO- Janden bijeen om de Berlijnse kwes tie en een groot aantal defensie- problemen te bespreken, waarvan vele de positie van Frankrijk als het geografische centrum van de allian tie raken. Welingelichte zegslieden maakten het duidelijk, dat de Fransen in een diplomatieke manoeuvre de politiek met de defensie vermengen om de rol van Frankrijk in de NAVO te versterken, Dulles is niet tegemoet gekomen aan de eisen van de Gaulle voor een belangrijker rol van de Fransen in de NAVO. De meningsverschillen tussen hei de landen zijn groot. Daar is de Franse weigering om raketbases te aanvaarden zoals het vorig jaar in principe door alle NAVO-mogend- heden overeengekomen werd en ver der de Franse bezwaren tegen de in tegratie van de luchtverdediging. Volgens gewoonlijk welingelichte Franse kringen zint de Franse rege ring voor de raketbases op een ge meenschappelijk Frans-Amerikaanse controlesysteem gelijk aan het Brits- Amerikaanse voor de ianceerïnrich- tingen in Engeland, die ook niet van de SHAPE en Norstad afhankelijk zijn. Secretaris-generaal Spaak heeft gisteravond verklaard, dat de Ber lijnse kwestie zeker het hoofdpunt op de agenda van de NAVO zal zijn. Vandaag wordteen speciale ver klaring verwacht. Op het laatste ogenblik werden nog vele andere punten haastig on der de ministers besproken. Eén er van is het Westduitse vertangen om het noordelijke - commando van de NAVO te herzien. De meeste NAVO-Ianden zijn hier tegen gekant. De Duitsers willen zelf een grotere rol spelen in het noordelijk commando. Hoge Duitse autoriteiten hebben gisteren geheime bijeenkomsten gehouden met de Fransen en de Britten en met gene raal Norstad, de opperbevelhebber van de NAVO. MALAKKA bacteriologische afdeling van de uni versiteit van Malakka hef ft meege deeld dat de Aziatische griep weer terug is in Singapore en Malakka. ALMELO Oe rechtbank te Al melo heeft vanmorgen de 48-jarige Engelse majoor J. B. wegens het plegen van diefstallen uit de kleed kamers van de Twentsche Golf- en Countryclub te Driene, gemeente Hengelo, veroordeeld tot dxie maan den gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest. Zijn vrouw, de 49-jarige E. M. werd van hetzelfde vrijgesproken. De rechtbank achtte haar niet straf baar, omdat hier sprake is van klep tomania. De officier van justitie had tegen beiden drie maanden en veer tien dagen gevangenisstraf met af trek van voorarrest gevorderd. De" majoor en zijn vrouw werden twee weken geleden reeds vrijgela ten en over de grens gezet. Advertentie I.M.) TA E meerderheid van de leraren, die kijkrapporten hebben inge zonden over de schooltelevisie-uit zending van 5 november is van me ning dat de ervaring niet helemaal bevredigend is geweest en dat met behulp van» film of filmstroken, die in de klas worden geprojecteerd, de zelfde of betere resultaten hadden kunnen worden bereikt. Nagenoeg alle leerlingen zouden echter meex TV-lessen op prijs stellen. Er bestaat daarentegen bij leraren en leerlingen eenheid van opinie over de wenselijkheid de experimen. ten_ met school-TV voort te zetten, al Is men het evenzeer met elkaar eens. dat deze eerste les te gemak kelijk is uitgevallen. Dit zijn enkele van de conclusies n.a.v. de op 5 november door de K.R.O. onder auspiciën van de N.T.S, gepresenteerde school TV-uitzending voor leerlingen van de 4e, 5e en 6e klassen van gymnasium en H.B.S. Er zijn kijkrapporten binnen ge komen. van 29 scholen (1200 leer lingen). De les ging over „vloeibare gassen". (Advertentie 1M.) Voor 1001 plak werkjes Meetband kleetband bij uw kartfoorboekhandelaar Nog enkele conclusies: Er kunnen voor TV proeven ge toond worden, diein de klas moeilijk of niet kunnen worden gedaan. 2. De leerlingen kunnen bij TV de proeven van alle plaatsen af even goed zien.' 3. De TV-presentatie kan actueler en levendiger zijn dan die van de film. 4. Voor wat de exacte vakken be treft, gaat de belangstelling van het onderwijs vooral uit naar TV waarin toepassingen, in het bedrijfsleven worden getoond van wat in de les is onderricht. 5. Bij de TV-les zal in de studio een klas aanwezig moeten zijn, die vragen kan stellen. TAe uitzending van ,.De Misan- -L-/ troop" voor de TV-camera's door de VPRO (zoals men zich zal herinneren, een noodmaatregel van deze omroep) houdt de Vereniging van Culturele Organisaties (VCO) zeer bezig. Zij meent dat de TV niets uit het répertoire van toneelgezel schappen voor het lopend seizoen moet uitzenden. Uitkooporganisaties raken daar door aangewezen op voorstellingen voor leden, waarmee het publiek reeds via de TV heeft kennis ge maakt. In het geval van „De Misantroop" acht de Delftse uitkoopvereniging ..Kunst aan het volk" zich gedupeerd. Volgens de VCO zou overleg tussen de vereniging „Kunst aan het volk" j met het „Rotterdams Toneel" heb- j ben geleid tot een compensatie voor de geldelijke nadelen van de ver eniging voor het gebeurde. „Maar met een financiële regeling is niet alle schade goed gemaakt", aldus de VCO. In de komende jaarvergadering van de VCO op 3 januari a.s. zal deze kwestie aan de orde worden gesteld. HET televisie-programma muntte gisteravond uit door kortheid. De klok moest nog tien uur slaan toen de omroepster ons reeds een goedennacht en welterusten toewen ste. Misschien kwam dit doordat er tamelijk rigoureus moest worden ge knipt in de Perry Como-show. De rubriek Meridiaan was deze avond met uitzondering van de ru briek van rar. Hiltermann prijs gege ven voor de uitzending ter gelegen heid van de Koninkrijksdag. Het was een goed programma,. De rede van minister Helders gaf echter wel aan de uitzending een officieel tintje, maar leverde verder geen wezenlijke bijdrage tot het geheel. W, Jnn. Ook dit jaar, getrouw aan de tra ditie. zal koningin. Juliana zich op Eerste Kerstdag via Hilversum I en II met een boodschap richten tol het Nederlandse volk. 25 de cember van 1.001.15 uur. Ruim 8000 radiotoestellen en meer dan 15.000 TV-toestellen zijn er tussen 1 november en 1 december van, dit jaar door de PTT nieuw geregistreerd, Het aantal aanslui tingen op de draadomroep daalde niet 551 aansluitingen. Tussen 1 december eii. 12 decem ber zijn,er opnieuw 8.528 TV-ap- Advertentie I.M.) EZER dagen vierde Jan Greshoff H« tooM van de Frfplinif vr.ii rie urn- l ouderdom uitzijn luiheid. „Het leven heeft mij geleerd," schreef hij tien jaar terug, „cfat niets doen behalve aangenaavi, ook zeer gezond is. Luie en trage mannen taor- Hij verwachtte dat de ziekte zich den by voorkeur oud en zo hoop tfe weer over Europa en Afrika zalJjfdaarvan "rijn leven op aarde tot het uiterste te rekken. Het is echter weinigen gegeven op een tegelijk dierlijke en hoogst beschaaf de wijze niets te doen. Ik verricht ook wel eens iets. Maar alleen u>an. neer ik het zeer plezierig vind of er door bittere noodzaak toe gedwon gen word." Deze regels lijken mij typerend voor de badinerende toon, die Gres hoff zoveel jaren in de Nederlandse letteren heeft aangeslagen. Dat zé even speels zijn als onwaar, wordt treffend, bewezen door zijn omvang rijk oeuvredat een werkelijk luie man stellig acUtenvege zou hebben gelaten. De bittere noodzaak, waar van hij gewaagt, dwingt hem ook thans, dag in dag uit, tot het produ ceren van „mijn vele stukjes om den brode," zoals hij het eens in 'n brief- je aan mij uitdrukte. Het lijkt mij ondankbaar en ortbil- lijk om zoals sommigen doen Greshoff geheel te beoordelen naar hetgeen hij in de laatste jaren heeft gepubliceerd. Zijn belangrijke rol in de Nederlandse literatuur speelde hij voor de oorlog als essayist, ais dichterals tijdschrift redacteur en als ontdekker van talent. Zonder zijn enthousiasmerende invloed zou bij voorbeeld een man als Willem Els- schot, naar aïZe waarschijnlijkheid niet de moed en <$e lust hebben her vonden om zijn reeds prijsgegeven letterkundige bedrijvigheid te her vatten. ,Men is onrijp zolang men nog één zekerheid koestert," heeft de grijze Greshoff geschreven. Goed maar zijn onrijpe t(jd had voor z'n lezers het onschatbaar voor deel, dat z\j zich konden amriseren met de raillerende, strijdbare wijze waarop hijmet de pen, de zekerhe den van anderen te lijf ging. „Wie niet bot tuil zijn moet scherp wezen," was zijn devies. Zijn „Rebulen", een serie gefingeerde brieven, in 1936 ge publiceerd, vind ik, telkens als ik ze herleesweer een heerlijk voorbeeld van zijn vermogen, de boutade een waarlijk geestige vorm te geven. Vooral de brief aan een debutant, dit om raud heeft gevraagd, tintelt van typisch Greshoffiaanse ironie. „Begin met nooit te zeggen dat gij op enigerlei wijze, hetzij mondeling of schriftelijk, met mij in verbinding staat", adviseert hij. „En wend u, met dezelfde vraag als waarmee gij mij zo onverwachts op het lijf gevallen zijt, tot een der grootmeesters van de voor-vorige of de «oor-voor-vori ge generatie. Neem bij voorkeur esn tijdschrift-redacteureen romancier- tijdschrift-redacteur; en vertel hem hoe onrechtvaardig het is van de vo rige en de voor-vorige generaties dat zij zijn machtig oeuvre zo mis kend hebben. Doe hem weten dat de allerjongsten, door een spontane be wondering aangegrepen, het dringen de eerherstel met ijver ter hand zul len nemen. Geef hem dutdelyk te verstaan, dat ge u in het bijzonder tot die hoge taak aangetrokken voelt en dat gij genoeg overwicht in. uto vriendenkring hebt om het herstel- werk te leiden. Hierop volge dan het verzoek om raad dat eveneens kies opgesteld dient te wordenWan neer gij de juiste toon weet te tref fen, slikf hij alles en het ligt aan u, wanneer hij niet dadelijk uit de zen ding, welke gij niét verzuimen moogt aan uw brief toe te voegen, enige ge dichten kiest. Natuurlijk niet de bes te. Maar dat doet er niet toe, het komt er ook op aan gedrukt te wor den." O/schoon Jan Greshoff bekent een ijdel mens te zijn, is hij niet gebrand op de rol van de jubilaris. In zijn juist verschenen boekje „Plus en niet plus" verklaart hij categorisch: Het is niet zonder redenen dat de volksmond hel voorwerp van iedere hulde een var ken noemt: het feestvarken." Als ik deze oneerbiedige vergelij king volg, mag ik er aan toevoegen- maar dan toch een varken, dat v:r bewonderen om. het dartele krullet.U in zijn staart. KRONKE! paraten bijgekomen. (Meer dan 700 pet* dagï) In totaal staan er thans geregistreerd 383,266. De „AVRO-bode voor radio en televisie", nieuwe naam voor de ..Radiobode" zal begin 3961, even ais de VARA-gids voor radio en TV in kleurendruk gaan verschij nen. Het blad dat nu van de per sen komt van „De Telegraaf' en „Het Handelsblad" zal dan. wor den gedrukt op de alsdan gemon teerde nieuwe rotatiepers voor ko perdiepdruk van C. de Boer in Hilversum. Een paar weken geleden heeft de ..AVRO-bode" bet voorbeeld van het orgaan van de VPRO en van de VARA gevolgd door meer ruimte te schenken aan de aan kondiging van TV-programma's en gelijkwaardige weergave van de programma's van de eigen en an dere omroepverenigingen. Onge twijfeld een verbetering, maar zo verknocht zijn vele gebruikers van de gids in oude vorm, dat er evenveel brieven binnenkomen van mensen die de nieuwe op- maak verfoeien als van hen die deze toejuichen. De actie „Iets voor niets" die in de afgelopen weken voor de VPRO :s gevoerd door ds. W. de Weerd uit Oostvoorne is zaterdag officieel gesloten. Resultaat: ƒ120.000, Maar het gironummer van de actie: 250.000 t.n.v. „Iets voor niets". Hil versum. blijft nog tot het eind van deze maand apen. M.a.w., men hoopt dat de kraan nog wat na- druppelt. Hilversum i (kro). Frans nony, voorzitter van. de Nederl. Skiver- enlglnj; spreekt over het komende skiseizoen. Het galaconcert van de Mastreeehter Staar t.g.v. het 75-jarlff bestaan van dit koor (8.35-10.15). Na het nieuws van eif uur kamermuziek van Robert Schumann. Aan de piano Clara naskil. Hilversum ii <rvü). Dr. h. de Groot begint een lezingreeks over de maan in het volksgeloof en de folklore (6-30-7.00). (AVRO) De Tip-Top Taptoe komt uit de Marnlekantine in Den Helder (7.10-7.45), „Dat zit weer fout", het muzikale puzzel concert (8.05-9.15), De zesde uitzending „Legendarische fi guren van het Belcanto" Js gewijd aan Julius Stockhausen (10.30-11-00). Na bet nieuws en Max Taks' „New York Calling", Ben Levi met Trance plaatjes (11.21-12.00). Televisie, nts met journaal (8.oo), een tekenfilm (8.20), een fUmdocu- mentaire over de in de lente ont wakende natuur (8.30) en hierna de hoofdfilm, „Lente in l'ark Lane", een JBritse comedie (voor alle leeftijden) met Anna Neagle en Michael WUdlttg (9,00-10.30). BANG? EEN ■gum Cl - LONDEN. Het 297 ton meten de Nederlandse schip ..Vivo" i maandagochtend vroeg op de Theem in aanvaring gekomen met het Brit se schip ..Catford" (2.724 ton). Beid' vaartuigen hebben schade boven d- waterlijn opgelopen. van de twee mannen in de auto, die een ruit van Stacy's wagentje kapot geschoten hadden. Hij vroeg of ze er enig idee van had wat er achtei kon zitten en toen ze haar hoofd schudde, zei hij: „Er is een maand of zee geleden ook al eens zoiets gebeurd, he?" „J a. „Weet u waar dat om was?" „Volgens Ralph om een serie arti kelen die hij had geschreven." „Over Joe Calenda met z'n schur kerijen." Hij keek naar Murdock. „Ik heb ze gelezen. Calenda is in 11 van Baron hepreen hii nipt waar hat hoBer bci'oeP ÊCgaan, maar hij wordt -f v» Iff, lïilit Jnïai °°k verdacht van meineed, om nog Murdock nam de hele inventaris onderdeel van haar gezicht was slecht maa!j "ieItT over belastingfraude met één blik in z.ch op en toen hij |Sormd Ze moest haar wenkbrau' F" zich weer tot de vrouw wendde, zag „en wat bijwerken en haar haar had Sfn L ik vmIv af èf hh öcen hii dat haar linkerwang, bu het juk- neutrale, bruine kleur, maar haar dSrbrieïm heltt nntGiMen been, een blauwe gezwollen piek osen waren intelligent en zeker niet dreigbrieven heeft ontvangen, had. Voor 't overige was haar ge- onaardig. Er ging aileen niets van „He laatste tijd niet." zicht bleek en zonder enige make-up. haar uit. Geen vijandigheid en geen Bacon ging verzitten. De blik die „Het gaat over Ralph," zei Mur- distinctie geen bepaald karakter en hij op de vrouw richtte, was onze- dock ongelukkig. geen levendigheid. Zelfs haar leeftijd ker- maar zijn stem klonk rustig en „Gaat u toch zitten, mevrouw Sta- Was nie^ te schatten. Hij kon het voor zijn doen zelfs hartelijk, cy.1 zei Bacon. niet onder woorden brengen, maar S3 heel eerlijk tegen u zijn, me- ?e., g5n,g, op bank zitten baar hij had het gevoel of ze nooit jong vrouw Stacy." genteen vlak naast elkaar en haar blik was geweest. Als hij haar op straat „Dat vind ik het prettigste." star op Bacon gericht. tegen zou komen, zou hij haar taxe- Wat ik ea zetreen is niet als een „We hebben heel slecht nieuws, ren a}s een ongetrouwde vrouw, mis- insinuatie bedoeld Ik wil beslist niet avm?du-in de1'won ine'win 'uwman^n schjfn secretaresse van haar beroep beweren, dat u tiw man vermoord him «ihoten en da£ zeer waarschijnlijk uitstekend hebt ma'ar ben als politieman ge- Het tong alrt tot ^Bacorfwa^uitgepiraat en ze zat met ££5*» «««fchöd te overwe- haar door. „Hoe kan dat. Ikik ben grote ogen naar hem. te kijken, haar óók dat heariin ik er nog geweest en mond een klein eindje open. De blau- ';De man ofgde bannen, die op uw „O ja. vroeg Bacon, toen ze we plek was nu duidelijk zichtbaar echtgenoot en. meneer Murdock ge- zweeg, „wanneer was dat?" m haar spierwitte gezicht. Het leek schoten hebben kunnen later terug „Een poosje geleden. Ik ben erheen haar lichaam verstijfd was, haar gekomen zijn om hun werk beter te gegaan om..Ze keek hen om beur- handen lagen m vuisten op haar knie- doen^ Dat is niet uitgesloten, In dat ten aan. ,Hij is dood, hè?" fluisterde ei?- Ze bevochtigde haar lippen en geval moeten we bij de onderwereld slikte moeilyk. zijn. Aan de andere kant zou er best Bacon knikte. Hij schraapte z'n Vf* nlet geloven, aei ietg beei anders aan de hand kun- keel en terwijl-hij haar het hele re- ze zacht. nen 2ijn en als een getrouwde man of laas deed. dacht Murdock na over is afschuwelijk, zei Bacon. een getrouwde vrouw doodgeschoten deze vrouw en over de drie andere «Ik t u op,uw £emak wat wordt, staat de partner automatisch keren dat hij haar had gezien. In de tot uzelf kon Jat en komen maar ik onder verdenking, vooral wanneer politiewagen had hij zich niet kun- kan "J® ouder deze omstandighe- het echtpaar uit elkaar is gegaan, nen herinneren hoe ze eruit zag. De den njet veroorloven, mevrouw Sta- Zoals bij u het geval is." indruk die hij van dat personeels- «y. Ik moet u vragen stellen later ruist» feest had overgehouden, was niet zelfs nog meer.vrees ik gewoon "'L" meer dan. een naam en een vaag omdat iedere minuut belangrijk kan -Was er sprake van een andere beeld van een doodgewone vrouw, zijn in een geval als dit." vrouw die niets eigens had. alleen een ern- „Dat begrijp ik wel.' „Ja... dat wil zeggen..." stig verlangen aardig gevonden te „Wilt u een glas water o< hefet tt Ze aarzelde en Murdock, die haar worden. De twee andert keren bij er behoefte aan iets ander» te drïn- nog steeds gadesloeg, zag nu pas dat Stacy thuis hadden er niets toe bij- ^enT;"haar ogen lichtblauw waren en zon- gedragen. Ze was aanwezig ergens „Ik heb niets anders in huis. Maar der een spoor van tranen. Als ze ver- Óp de achtergrond een echtgenote, hoeft ook met. Laten we maar pra- driet had verborg ze het goed in de een vrouw, vriendelijk genoeg en uitdrukkingsloosheid, die haar ge- nooit storend, maar geen persoon- „Bacon trok een stoel bij en ging zicht eigen was. Haar stem was zacht, lijkheid. zitten, zijn hoed op z'n knieën. Mur- maar kleurloos en trilde niet. Zelfs nu hij haar nauwkeurig ga- doek zakte in de crapaud neer en desloeg tijdens het akelige verhaal luisterde. Bacon diste de historie op {wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1