Huizenbouw Newtonpiein, beveiliging van Museum Eindpunt van tramlijn 1 moet naar Stadhuisplein Wilton-dames spelen gelijk tegen SpaT .aan Razende Roland' Veel festiviteiten bij 45f. bestaan DOK Kechtzaak tegen bewoners ïsawe van flat „Spieringshoek i De St. Wil 1 ibror dusstich ting ver- Teleurstellende nederlaag van NOAD tegen Maasstad Oude man stapt Schaakclub Schiedam Buslijnen 40 en 39 moeten door Nieuwland lopen Biljart- uitslagen S. cle Waard met 'n pittige causerie voor PV „Gusto" VOORSTELLEN AAN GEMEENTERAAD AGENDA ZAALHANDBAL Industrie-bouw TAFELTENNIS Sportvelden Delegatie uit raam Kersl-concert voor Museum-vrienden Lenir TIMCO IN MONOPOLE: Jaarwisseling-avond Vrouwengroep PvdA Ver warmim ETI-RAPPORT PERSONENVERVOER Brandbescherming Pover figuur op Micro-korfbal Wie heeft iets verloren SSV-filmavond Burgerlijke stand Kerstnacht-dienst Laat eerherstel voor O'Henry? SCHIEDAM AFSLAG X In JOOP WALVIS k Koeriersters Goedkoop zwemmen Dinsdag 16 december 1958 -j-x 11 1 erb'j gezegd, dat het vaststellen van O beoordeling blijft. A LJ j zoekt de gemeente om medewerking c behandeling van de begroting 1958 zal de gemeenteraad van kl "uterschooMn6 Nièuwi^nd-oöstUDe Schiedam in de zelfde openbare vergadering nog een „gewone" agenda R k -kleuterschool in Nieuwland- moeten afwerken. Zo zullen m de vacatures, ontstaan door het overlijden west is door de uitbreiding van de van het raadslid de heer A. J. van Lith, in drie commissies voorzien moe- wHk, reedr^llLüeK ten worden. Dit zijn dan in het bestuur van de Stichting Openluchtbaden, -lff ?e?et».zoc,at een de Commissie voor Stadsontwikkeling en Stadsuitbreiding en de Sportraad' Daar mevr. E. Koeten-Ooms om gezondheidsredenen haar functie van lid van het college van Regenten van het St. Jacobs Gasthuis wil neerleggen, zal een nieuwe vegentesse benoemd moeten worden. Aanbevolen worden mevr. C. H. Bieze-Verkaik en mevr. O van Waerkom-Witte. Bellen by ongeval: G.G. en Tuin laan 80, telefoon 6929G. G.D. Verder nog de volgende onderwer pen. In juli 195™ heeft de Raad be sloten tot verkoop van een stuk grond van 1.650 m2 aan het New tonpiein aan de Bouwcombinatie „Newtonpiein" voor de bouw van 26 woningen, 2 winkels en 11 garages. De eigendomsoverdracht heeft ech ter niet plaatsgevonden daar we gens de ongunstige ontwikkeling op het gebied van de particuliere wo ningbouw de combinatie „Newton piein" tot liquidatie moest overgaan. Thans heeft de N.V. Bouwmaat schappij W. A. A. van der Velden te Rotterdam aan B. en W. gevraagd om de grond op de zelfde voorwaar den te mogen kopen, tenbehoeve van de bouw van 26 woningen, één win kel en elf garages. E. en W. heb ben hiertegen geen bezwaar. tweede kleuterschool in het ooste lijke wijkdeel noodzakelijk is. Men zal trachten, bij wijze van tijdelijke maatregel, de kinderen voorlopig onder te brengen in de R.K.-noodkerk; daartoe is reeds over- I beteringen worden door B. en W. ge- "w* ^Üksinspec- koDDeld aan de tneknmcHp» (wan tnce voor het kleuteronderwijs. B. S2*)restauratie SSLiSï 1 en W* hebben *cen bezwaar de ge- 'n l het bïndvnj maken van ëS vraagde medewerking te verlenen, liftschacht en het beveiligen van r 1 tf PFQWfl fTPlI de kleine ruimte boven, bestemd j voor de opslag van zeer kostbare1 Ten behoeve van het fitterswerk stukken. Dit depot (van tijdelijke j wil men bij de Technische Bedrijven aard) kan na de restauratie beter vier aanhangwagens hebben, zoals er Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: M. M, H. Evers, Lai - - Haven 81, B.K.. Leeszaal cn Bibliotheek. Dam Geopend iedere dag (behalve maandag) van B.30 tot 18.30 uur I en tedere tvond (behalve woens. j dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge- opend tedere werkdag (behalve.' maandag) van 9.30 tof 16.30 uur i en tedere avond (behalve woens. I dag en zaterdag) van 19 tot 20 30 t uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: dagelijks geopend j van 10 tot 17 uur, zondagen van 5 12 tot 17 uur: Tentoonstelling j „Kunst van nu, kunst van toen." i BIOSCOPEN Monopole, 2, 7 Passage^'en 8.15 uur: „Een nacht _5ü5er!Sï?? .SPSjLK t om nooit te vergeten.' DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur. Geren. Toneel. Arcade, 8 uur, Schied, Scheidsrech ters ver, Film. Chr, Soe. Bel. 8 uur, Ora et labora. Jaarfeest. Volksgebouw, 8 uur, PvdA, Leden vergadering. De Sehiedamse teams hebben In 24 voor de Rotterdammers. Wil de zaalhandbalcompetitie afgelopen ton gaf zich nog niet gewonnen en zondag weinig winst gebackt. Da- Fr. de Raay en N, Bos maakten ge- mes 1 van Wilton en van DVVS, als- lijk <44). waarmee het einde kwam. mede dames 2 van Wilton speelden i "Wilton kreeg hier wel iets minder gelijk. Heren 1 van Wilton en van dan het verdiende. UVG en heren 2 van DW8 verloren. i De Wilton-lieren hadden tegen Dy- In de Houtrusthallen was dames I namo al gauw een 31 voorsprong, van DWS op bezoek bij Turnlust door doelpunten van N. Vons cn H In een gelijk opgaande wedstrijd, v. d. Lugt. Het werd een aantrekke- die met 4—4 eindigde, kregen zij hel lijke wedstrijd, ook voor het talrijke eerste winstpunt na drie wedstrijden, publiek, vooral toen bet doelpunten Dames l van Wilton kwam in de over en weer ging. tot de rust kwam uur: Razendea^* *e ^1- 'n Energiehal uit te-met 67 voor Dynamo. gen RK Spartaan '20. Na 5 minuten 1 Daarna liep Dynamo spoedig uit 'tot 69. tot H. Overheul er 79 1—0 voorsprong, maar één mmuut van maakte. Toen Dynamo een pe- later bracht Fr. de Raay de stand uin&lty benutte, ontmoedigde dit de evenwicht, en zo bleef het tot de Schiedammers, die weldra tegen een rust. N. Bos zorgde daarna voor een 7—15 achterstand aankeken. Voor 1 voorsprong. De strijd werd har- het einde maakten W. Gcerhngs. der. ook omdat de zwak leidende L. Varowijck en H. Overheul scheidsrechter vele overtredingen 10—15 met afstrafte. In de vierde minuut kwam de gelijkmaker en kort daarop was het nog naar de kelder overgebracht worden, vinden B. en W. Dan zijn er vier maatregelen waar voor de Dienst van Rijksmonumen tenzorg ingeschakeld dient te wor den. Dit gaat dan om het brandvrij maken van ruimten, deuren, het ver stevigen van vensters in de kelder ruimte, enz. Zo bl|jven er tenslotte vier pun ten over. die B. en W. wel direct in orde willen brengen. Het zijn de be veiliging tegen blikseminslag, de aanleg van een brandleiding in het gebouw, voorzieningen aan de cen trale verwarmingsruimte en 't over brengen van de werkplaats op de zolder naar een brandvrije ruimte in dc kelder Voor dit alles is een bedrag van ƒ10.950 nodig. De Domïnial Staal N.V. en de fir ma L. H. Dries cn Zonen, beide te Schiedam, hebben het gemeentebe stuur verzocht hen in erfpacht te willen verstiekken een perceel grond aan de Bokelweg en de Kommiezen- laan, groot ongeveer 1.100 m2. resp een hieraan grenzend perceel aan de Bokelweg, groot ongeveer 525 m2. Het aantal gemeente-ei gen dom men ten einde daarop een staalimport- en is sedert de laatste oorlog aanzien- staalveredelingsbedrijf. resp. een au- i lijk toegenomen: met het gevolg dat tospuitbedrijf op te richten. het verhuren, enz. van gemeente- B. en W. hebben geen bezwaar eigendommen veel. vaker dan vroe- aan beide aanvragers de gevraagde gcr plaats heeft. Goedkeuring moet grond in erfpacht te verstrekken on- geschieden door de cemeenferaad al enkele in gebruik zijn. Deze wa gens zijn ingericht als magazijn en bergplaats voor gereedschappen en kunnen met een trekker naar de werk-objecten versleept worden, waar men dan alles bij de hand heeft. Met de aanschaf is een be drag van 16.000 gemoeid, terwijl er verder om een brom carrier wordt gevraagd van ƒ1.250. B. cn W. vra gen de Raad de kredieten te willen goedkeuren. Dames 2 van Wilton had tegen Dynamo 2 spoedig een 30 achter stand. die voor dé rust nog werd in gelopen tot 31. Na dc rust kwa men de rood-witten wat sneller op zetten en brachten de eindstand op 33. Heren 2 van DWS verloor on verwacht van Parthenon uit Dor drecht (711). De UVG-heren moes ten met een 3—13 nederlaag genoe gen nemen tegen Meeuwen 2. De competitie-wedstrijd Maasstad De gedetailleerde uitslagen zijn: 2NOAD 1 in de overgangsklasse is I EerlandAben 2119, 2114: Eer- I wel een teleurstelling geworden, landAlmendinger 21—17. 2022. Want met een 6—4 nederlaag kwa- 23—25. EerlandHendrikx 2118, 21 men de Schiedammers terug. Maas- 13. De KlerkAben 1721, 1921 1 stad 2 heeft hierdoor twee kostbare De KlerkAlmendinger 1121, 17 In het zuideluke deel van't Sport- j puntjes binnengehaald, want dit 21. De Klerk—Hendrikx 21—18. vel dencomplex aan de Poldervaart team had er pas twee. Door dit re- j 21—12. Stas—Aben 21—17, 18—21, moeten weer twee velden aangelegd suitaal moet NOAD op de tellen 116—21. Stas—Almendinger 21—19, «o^en, hetgeen zal geschieden in i &aan passen. want dit team is le- 21—19, Stas—Hendrikx 21—8. 21—18. D AC W-verband. Deze velden zullen tyk aan jjet afzakken, geen permanent karakter kunnen, fjet heeft"in deze wedstrijd niet krijgen, dit wegens de mogelijkeaan NjCO Almendinger of Henk verkeersweg, aan- Aben gelegen, want zij wonnen ie- - oj> 6 m hoogte t er leden week speelde SCS 1 'n thuiswedstrijd tegen het onderaan j tie ranglijst staande Maasstad 1. We gens het niet opkomen van twee I spelers van Maasstad 1 stond JS 1 reeds bij dc aanvang van de wed- strijd met 'i voor, daar Joh de Boer in een vooruit gespeelde partij reeds remise had weten te behalen. Reeds na 40 minuten spelen wist Chr. Slaqmoolen jr de atand op ,3--ia te brengen .waarna A. Loer- ontveld 2 minuten later de score wederom ten gunste van SCS 1 verhoogde. Even later wist A. van Euen de wedstrijd definitief in het vei rei cel van SCS 1 te beslissen, ozar zijn tegenstander in verder spelen geen nut meer zag on <le pnri.ii gewonnen gaf- (5Ij'a). Hierna wisten ook H. Planken, C Vrijland en A. Noordegraaf hun partijen in winst ora te zetten, waar na J. C. Hdlzken met zijn tegen- .stander remise overeenkwam, zodat de einduitslag 91 in het voordcel van SCS 1 werd. De persoonlijke u.t? lagen zijn: SCS 1—MAASSTAD 1 A. NoordegraafW. Kaspers I0: J, C. Hdlzken—E. M. v .d. Kuyl L.C. VrijlandA. de Bryn lC_0; Joh de Boet"K. v. d. Linden u,i„ H. PlankenW. v. d. Kaa 10; A. LaercntveldC. Spannen burg 10: v. d. RuitJ. Everts 1—0: G. v. d. Borg—J. L. Stolk 1—0: A. van EttenH. Hutsker 10; Chr, Slag mooi en JrA. KI a vers ma 1 De uitslagen van partijen gespeeld voor de Huishoudelijke Wintercom petitie zijn.: Groep A: W. HoegceA. Scheele 10: C. MeijerW. J. Kuypers l0. Groep B: D. v. d. HoevenJ. van Grootveld 01; Chr. Sla zmooien Sr R. Koster 10; B. Leeuwunstein R. v d- Hoek 0—1. Groep C: J. C. RoozenH. Boe le Ql; H. PietersenJ. Veldman 0—1. Eerland StasAl men din ger/ Aben 21 —15. 21 -15. Zaterdag a.s. gaal NOAD naar Rono 1. een van de zwakkere zus- Het Kerstconcert van de Ver. grond in erfpacht te verstrekken on der de gangbare voorwaarden en te gen een canon van 1,10 per m2 per jaar. De gemeente Schiedam wil weer bij de N.V. Bank voor Ned. Gemeen ten een ^vaste geldlening aangaan, ten bedrage van ƒ674.000, ter finan- aanleg van een sluitend op de mogelijk aan te leg-tfer twee "partijen, jan Hendrikx i jes m de afdeling. Ze hebben vier gen Maastunnel. Maar daar nog mm-1 was echter kansloos. Merkwaardig i punten verzameld, waarvan echter stens tien jaar is gemoeid met de js echter dat beide eerstgenoemde twee op Maasstad 2. Wanneer onze aanleg van deze weg, zullen deze spelers het dubbelspel verloren, zo- I stadgenoten ook deze wedstrijd niet velden toch maar aangelegd worden. 00l( de kans op een puntende- -o De kosten woidcn geraamd op irn** verloren cin" Door deze uit- geschieden door de gemeenteraad, t i 132.000, maar daar de Ned. Heide 2£§ ëfJJS bewraon dat men fit hetgeen veel administratieve romp- Maatschappij de gehele koster, van tafuSnï pas heëfë jnvonnon fooistell-n.gaan do arbeidslonen, zijnde J StffilO allwmw de 211 punt™ bij el- ►veten te winnen, gaat het er echt i somber uitzien. slomp geeft cn de meest toch „onder de hamer door", i subsidiëren, blijft voor dè gemeente w-v hoeft B. en W. stellen de Raad nu voor J ter betaling over een bedrag van i het college te machtigen dergelijke 45.000 bij bezoding en ƒ38.500 bij! besluiten nu zelf te nemen. De con- inzaaien. In het eerste geval zullen trole door Gedeputeerde Staten blijft dc terreinen september 1959 bespeel- bestaan en dc Raadsleden kunnen de baar zijn. in het tweede geval in sep- s er oeorace van roieuuu ter rinsn- besluiten na goedkeuring ter inzage tcmber 1961. Gezien het tekort aan, ierine van de bouw' van de brug r ^nJ£cn- maakt weinig uit en er speelvelden, wordt de voorkeur ge- óver de Noordvest en de aankoop jan, geweckt worden. Uit- geven aan de bezoding, ondanks de van n boerdery fn het onfeigenings^ drukkelijk wordt de motiveringmeerdere kosten. rslan .T.anrtviwipd'' Voor rif» l#»riine (Advertentie t M VOOR HERENMODES plan „Landvreugd". Voor de lening is de rente 4%3r, looptijd ca. twaalf jaar, koers a pari. Dg 76-jarige heer Th. P. V.. wo nende Boerha ave laan 95b. is gister middag van zes meter hoogte geval len, toen hij uit het raam op de eer ste verdieping stapte, waar hij gesla pen had. Hij kwam op het trapje van de daar beneden gelegen kelder te recht en brak daarbij vermoedelijk, -- zijn rechter dijbeen. Eerst na enige "e^, Stea. Museum op tijd bemerkten de benedenburen, datzaterdag 20 december, in de Museum hij daar lag. De G.G. en G.D. heeft I ^'a wordt dit jaar gegeven door hem naar liet Gemeenteziëkenhuis i ^.ieb ^.e de \/it. fluit cn gebracht, waar hij is opgenomen. De Eclward Witsenburg, harp. Deze on oude heer was geestelijk niet meer j gewone kamermuziek-bezetting helder bre"Sl cen programma van zeldzaam i' tc beluisteren muziek, o.m, oud, Spaanse liederen voor sopraan en harp: „Songs of the Hebrides" voor sopraan en harp: solo-sonate voor fluit van J. S. Bach; Kerstliederen voor sopraan, fluit en harp van Schouwman; solo-werken voor harp -*an Ibert, e.a. 11. en W. stellen rle Raad voor een 1 rechtsgeding fn te stellen tegen dc i heren. A. L. A. Peutc, A. Mo or slag. P- Mulder en r. A- de Jong. Dit z||n j allen huurders van woningen in het flatgebouw „Spieringshoek" en zij 1 hebben geweigerd de afrekening van hun bijdrage in de verwarmingskos- tcn over het wintertijd vak 1956—'57 te voldoen, als argument aanvoe rend dat de warmtemeters in hun woningen 't aantal gebruikte warm- te-eenheden niet juist hebben weer gegeven. Om tc voorkomen dat ook in de toekomst er meer van dergelijke pro testen tegen het betalen van de ver- warmingskosten zich zullen voor doen, achten B. en W. het van belang dat een onpartijdige rechter een oor deel uitspreekt over de betalingsver plichting. Vandaar het voorstel tot het voeren van een proces. De tramverbinding met lijn 4 Schiedana-Rotterdam zal in grote Iünen bestaan; s - J in de huidige vorm moeten bl|j%'en béSlaan; hel is echter wenselijk het Met de brandbeveiliging van het eindpunt te verplaatsen het toekomstige Stadhuisplein komt daarvoor Stedelijk Museum schijnt het niet het meest in aanmerking. Voor het lokale vervoer In Schiedam zullen drie zó best te zijn, althans de besciter- buslijnen moeten dienen; het verdient aanbeveling de huidige buslijn 40 ming van de steeds kostbaarder wor- I 5"1zetten in twee afzonderlijke lijnen, resp. Ketliel-Schiedam en den inventaris is blijkbaar onvol- Schiedam-Hillegersberg. Dit zijn de twee belangrijkste aanbevelingen in doende. Op verzoek van de Museum-1 het rapport dat door het Economisch-Technologïsch Instituut voor Zuid commissie heeft de commandant van Holland is uitgebracht over „Het openbaar personenvervoer ïn Schiedam", dc Brandweer een onderzoek inge- - - - Wat de tramlijn betreft heeft het j 39 een tien mmutendienst rpoeteo E.T.I. ook nog overwogen om dehandhaven (op spitsuren evéntueel tramlijn door te trekken naar het een acht minutendienst) en lijn 40 westen, bv. het Rubensplein, maar zou tussen Station en Tuindorp een dit wordt voorlopig niet voor ver-1 kwartiersdienst moeten worden. In wezcnlijking vatbaar geacht. Ook de i de zomer zouden voor Groenoord ex- verplaatsing van het eindpunt naar i tra bussen ingelegd kunnen worden, een^ punt tussen Schiedam en Rot-1 De verbinding met de Gorzen, lijn steld en daarop twaalf maatregelen ter verbetering voorgesteld. Hiervan zijn er intussen twee ver vuld, n.l. de instelling van een rook verbod in de zalen en de aanschaf van klein blusmateriaal. Twee ver- In de voorwedstrijden om het persoonlijk kampioenschap 3e klas- libre, var de KNBB werden gespeeld: in groep 3: "Van Wijk 100 87 44 3 1.97 De Graaf 100 100 44 11 2.27 Van Doorn 100 97 47 9 1.68 Jacobs 100 100 47 15 2.12 De Winter 100 100 33 20 303 De Graaf 100 73 33 12 2.21 Voor de Luifel-wissclbeker wer- den gespeeld: in poule 1: Karseboom— R.E. S. b 6—2. Hendriks 130 130 41 13 3.17 De Grijs 130 127 41 18 3.U9 i Henderiks 130 123 45 12 2 73 i G. Frederiks 90 90 45 6 2.00J v. d. Giessen 90 90 43 14 2.09 Bakker 60 54 43 S 1.25 Kiommenhoek 50 50 47 8 1.06 J. Frederiks 50 36 47 5 0.76 R.E.S. a—D.K.C. b 4—4. Verbrugge 105 83 32 14 2.59 Eggelmeijer 130 130 32 21 4.06 De Jong 120 106 33 17 3.21 Wed and 110 110 33 13 3.33 De Groot 100 100 52 10 i.y2 Verdam 60 57 52 6 1.C9 Edelenbos 50 46 38 5 1,21 Borrani 50 50 38 7 3.31 in poule 2: R.E.S. c—D.K.C. b 3- 5. Ley ten 130 70 31 8 2.25 De Koning 130 130 31 18 4.19 v. Haasteren 210 110 36 22 3 05 i De Jong 90 58 36 12 161 Ulsnmer 70 31 30 3 1.03 Havener 70 70 30 7 1.50 Edelenbos 50 50 33 10 1.51 Knipscheer 45 45 33 6 1.36 terdam is ongewenst. Het doortrek ken van de tramlijn naar het station is niet mogelijk door de smalte van de Singel. Er blijven zo over: het huidige punt op de Koemarkt of be ter het stationsplein. Het onderzoek naar het vervoer per bus heeft zich toegespitst op Nieuwland (Waar binnen enkele ja ren 20.000 personen zullen wonen.) en Kethel dat door de afstand niet buiten de lijnen kan blijven. Het koppelen van een strikt lokale lijn (Kethel Schiedam) aan een inter communale l|jn (SchiedamHilli- gersberg) is fout en versoort het Tij schema. Vandaar het voorstel de lijn in tweeën te kappen. Niet naar Ketliel-noord Dc opneming van Kethel-noord (éénmaal per uur) in het net, l|jdt er toe «lat de ingevoegde husscn naar Tuindorp een wachttijd heb ben van. meer dan twintig minuten. Daarom stelt het E.T.I. voor het lijn gedeelte KethelKethel-noord op te heffen. Ook het traject Tuin dorpKethel is onrendabel en zou opgeheven dienen te worden, wan neer het niet was dat dan de af stand Kethel-noord—Tuindorp te groot zou worden. Met lijn 40 moeten zowel Kethel als Nieuwland bediend worden. De ze lijn moet lan door geheel Nieuw land ïn de lengte-as lopen. De bes te route acht het E.T.L dan: Stations plein Singel Broersvest over de nog te bouwen Proveniersbrug verlengde van Broersvest Burg. van Haarenlaan een ongenaamde weg naar het zuiden Mgr. Nolens- laan Nieuwe Damlaan Schie- damseweg Kethel. Zolang de Pro veniersbrug niet gereed is kan de route voorlopig nog lopen over de Lange Kerkstraat Dam Nieuwe Damlaan. Wijzigingen bus 39 Daar hiermee het westelijke deel van Nieuwland niet bestreken wordt, is voorgesteld om lijn 39 door Nieuw land te leiden tot aan de Nieuwe Damlaan. waar een overstap op lijn 40 mogelijk is. Daar bovendien deze lijn 39 ook door het westerkwartier kan lopen is dan voorgesteld de route om te leggen en wel van de BK-laan Aleidastraat Westfran- kenlandsestraat Rembrandtlaan Troelstralaan Burg van Haarcn- laan, vice-versa. Wat de frequentie betreft, zou lijn 41, blijft in de huidige vorm en mot de huidige frequentie gehandhaafd. Alleen wordt het onjuist geacht dat de lijnen 39 en 41 in het oosten een afzonderlijke route rijden. Beide lij nen zouden het best kunnen rijden: Broersvest, Korte Singelstraat, Mar- conlweg, Van Swindensingel, Snel- liussingel. Boerhavelaan, P.K.O.-laan, Stationsplein vice-versa. De andere bussen die door Schie dam rijden, dus lijnen 43 en 48 op Vlaardingen en 44 op Rotterdam- west blijven op de huidige route gehandhaafd. Het is gebleken dat het wenselijk is dat de buslijnen hel stadscentrum Broersvest èn heï Sta tionsplein aandoen. Dit zijn in het kort de suggesties in het rapport van de E.TJ. „Dit geeft geen ideaal-situatie weer," zo zegt het rapport, „doch is slechts een po ging onder de gegeven omstandighe den een zo goed mogelijk vervoers systeem te ontwerpen, waarbij aan de wensen der inwoners redelijk is voldaan. De eisen kunnen niet te hoog worden gesteld want het huidi ge vervoersnet in Schiedam levert al een verlies op." Wè! Kethel-noord In de begeleidende brief merken B. en W. over dit rapport op „dat het een duidelijk overzicht geeft van de verschillende punten," maar dat het college er zich nog geen definitief oordeel over heeft gevormd, noch dal het college zich geheel en al met de inhoud kan. verenigen, Uitdrukkelijk wordt er bij gezegd, dat het college het thans in Kethél bestaande traject van bus 40 in zijn geheel gehandhaafd wenst te zien, zo dat ook het stuk Kethel-noord-Kethel in de geregelde dienst (zij het dan een uursdiens t) in de route van bus 40 opgenomen dient te blijven. Orlando is de naam, die de Itali anen geven aan dc illustere figuur, die bij ons „Razende Roland" heet. Roland diende onder Karei de Grote ais Paladijn en was als ridder niet te verslaan De film, gekleurd en opge nomen in een Italiaanse versie van Cinemascope, is een uitvoerig ver haal met vele verwikkelingen, zo wel op politiek, militair als op amou reus niveau. Recht cn liefde winnen uiteinde lijk. maar voor het zover is, krijgt de bezoeker in hel Monopolc-theatcr een kijkspel voorgeschoteld, waar al les in voorkomt wat men van een dergelijk festijn kan verwachten. De Vrouwengroep van dc Partij van de Arbeid houdt op 30 decem ber in het Volksgebouw een jaarwis selingsbijeenkomst. Daar treden oa. het zang- en muziekgrocpjc „Berg Vr|j" op en enkele leden met samen spraak. Mej. A, Fomper spreekt „een ernstig woord". Aanvang acht Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politic te Schiedam tussen 9 12.30 uur en 2—6 uur: stalenboek. Te bevragen bij de vinders: kop lamp. Busscher. Boerhaaveplein 1; schakelarmband. J. Verwiel, v.ra. Hofje van Beloïs 1; zilveren pols kettinkje met inscriptie, B. Over- siet\ Boerhaavelaan 54 b; damesrok, Dunk, Buys Ballotsingel 61 a: grijze kinderpet, G. van Boek, Nieuwsticht j N.Z. 20: blauwe kindermuts, G. Blauw, Flat Nieuwland 27; dames- mantelceinluur, N. v. Oosten, Sehie damse weg 107, Kethel; grijs met rood zijden damesshawl, C. Cle ments, Puttershoeksestraat 36; 1 p. roodbruine kinderschoeotjes, W. Sij- berden. Tielman Oemstraat 8; akten- tas met inhoud, W. Jansen, Paul Krugerstraat 103: rood tasje met pantoffels, N. Gros. lepenlaan 23. m. - "»«rwl,TeTv!?rKethel; kinderportememnaie met iu- met 54 verloren. Dat viel dubbel j r» uiiinvctriit t?eSn "minden Sobr^het^nde met i JI b; rmg met sleuteK Lookermans, 4-1 voorstonden. Van de Lcidse ^?ra, 11^,1° Dc meeste sportterreinen waren I zaterdag en zondag onbespeelbaar en i er kon dus alleen maar microkorf- bal worden gespeeld. „Schiedam" heeft daar een pover figuur bij ge- slagen, Dc eerste wedstrijd, tegen Het Zuiden 5. eindigde in een 33 1 gelijk spel, nadat de tegenpartij steeds met een doelpunt verschil een voorsprong had gehad. De tweede ontmoeting tegen De Danaiden, werd Dc Chr. Gymnastiekver. „DOK" bestaat op vrijdag 19 december pre cies 45 jaar en gedurende de winter maanden staan ter gelegenheid hier van een aantal feestelijkheden op het programma voor letterlijk een ieder die b|j „DOK" betrokken is. Op de jubileum-datum (a.s. vrij dag) is cr In de Opstandingskerk een feestavond voor ere-leden. wer kende leden, technische leiders, do nateurs en enkele vrienden. Op za terdagavond 3 januari is er in ge bouw Irene een grote feestavond voor de oudere adspirantleden. Intussen zal ook het tamboer, en pijperkorps van zich- laten horen, en wel op woensdag 28 januari, 's avonds in gebouw Arcade. De jongere adspiran- ten worden ook niet vergeten: die krijgen op zaterdag 14 februari een middagfeest en een feest in de voor avond aangeboden in gebouw Ar cade. De grote jubileumuitvoeringen van DOK zijn op de donderdagen 5 en 12 maart m het Passage-theater. Daar zal men de belangstellende toe schouwers tonen wat DOK pres teert. Omdat dit voor de jongste ad- spriranten wel eens wat laat zou kun nen worden, ligt het in de bedoeling om de jubileum nering te besluiten met een openlucht-uitvoering door deze jongeren. ploeg intussen een uitstekende pres tatie. Zij slaat nu aan het hoofd van de ranglijst in de betreffende afde ling. Tien flessen bleckwater gingen gistermiddag aan. diggelen, op hot kruispunt Gerrit Verboonstraat-Lan- ge Nieuwstraat, toen een vrachtauto een krat verloor. De chauffeur ruim de de rommel op en kreeg een pro ces verbaal. Hedenavond organiseert de Sehie damse Scheidsrechters Vereniging 'n filmavond in gebouw Arcade. Ver toond zullen worden enkele sport films en na dc pauze de speelfilm „De grote wedstrijd". Een aantal be zoekers zal kunnen deelnemen aan sp elregelwedstrij den. GEBOREN: Richard M. z. v. J.'J. J. B. Collignon en E. B. E. Busker; Robert zv. T. Oosterom en W. J. Scheffer; Arie z. v. M. J. van Rossen en J. Herlaar; Helena d. v. C. in "t Veld en G. Kooij; Maria J. d. v. A. J, van Waarde en M. J. Rosmolen. OVERLEDEN: H. C. van Kruij- nirigen. 50 j.; C. H. J. van der Hom van den Bos, 83 j. wed. van A. H. M. Melchers; C. Bijl, 74 j. echlg. van J. Poot; C. H. van Wagtendonk, 66 j.; H. Muilwijk, 80 j. ring met sleutels, W. Vermeulen, Kerkweg 1, Kethel; étui met sleutels. J. Faulussen, Boei-, haavelaan 53 a; beige wollen dames handschoen (L), mevr. Sleegers. Vlaavdingerdijk 171 b; blauwe auto ped, Rozenberg, Br. Schaepmansm- gel 94. De commissie voor evangelisatie van de Ger. Kerk organiseert op woensdag 24 december de traditione le Kerstnaehidienst in de Juliana- kerk. Hieraan verlenen de chr. *har- moniever. „Harpe Davids" en het Vlaardings Jongenskoor hun mede werking. Aanvang 8,45 uur. Ds. W. A. Krijger leidt de dienst, die om 10.15 uur begint. AUSTIN (Texas) Aan president Eise7ihowcr is gevraagd de Ameri kaanse sclirijuer Ö'Henry i» ere te herstellen, dte 7?ieer dan een halve eeuw geleden een ffevangenisslro/ van vijf jaar heeft ondergaan we gens oplichting. De stichting voor nalatenschappen in Texas heeft namelijk een beroep gedaan op de president om de be roemde schrijver van korte verhalen volledige, gratie te verlenen. O'Henry, wiens ware naam Wil liam Sydney Porter was, werd ruim zestig jaar geleden veroordeeld we gens oplichting van een bank in Austin voor ruim 800 dollar. De schrijver verkeerde eeuwig in geld zorgen. Hij is op 48-jarige leeftijd in 1910 gestorven. Paul Wakefield, de president van. de stichting, zegt in een telegram aan de president: „Hoewel hij in de archieven van het Federale Hof ge noteerd staat ais schuldig bevonden en veroordeeld, zijn er thans over vloedige bewijzen van zijn onschuld cn voor het feit dat zijn veroorde ling zuiver en alleen op aanwijzin gen was gebaseerd." Op vrijdag 19 december 1958, des v.m. 12 uur in het Ge bouw „ARCADE", Lange Haven 71, te Schiedam, van: I. Een winkel- en woonhuis en erve. to Schiedam, Lange Kerkstraat 82, groot 47 c.a. staande in veiling op 4000. 31. Een winkel- en woonhuis en erve, te Schiedam, Lange Kerkstraat 86, groot 42 c.a. staande op 5600.—. De Notarissen A. Hoek en A. S, H, A. Blaisse te Schiedam, tel. resp. 68389 en 68116. Ais we met vakantie gaan denken de dia's bestond uit natuuropnamen we veelal aan zuidelijke landen, maar van de mooigelegen dalen tussen dat er ook in het hoge noorden ont- i bergen, bedekt met eeuwige sneeuw zaglijk veel natuurschoon te ontdek- En dan het gebied binnen de pool- l ken %-alt, liet Simon de Waard gis-j cirkel waar in de zomer ide tijd teravond in gebouw Irene zien aan j dat Simon de Waard dit gebied be- r BAK BODEGA LA GAtTÉ 2 speelt voor u tijdens ons wijnfestijn aan de vleugel Bar geopend tot 1.30 uur namiddag 54 (4 54 54 Wasmachines. Wij hebben een ruime keuze in diverse merken wasmachines, o.a. Velo, Miele, Scharff-corabi- natie, Zanussi, enz. Ook Cen trifuges in alle grijzen, Eigen financiering, Velo, Hoogstraat 97, Schiedam, te lefoon 69599. Te koop oongeboden Tn het Sportfondsenbad kan de jeugd tot 16 jaar op werkdagen van maandag 22 december t/m maan dag 5 januari (uitgezonderd dins dags) tegen gereduceerd tarief te recht. en wel 's morgens van 9 tot 11 uur. dc leden van de personeelsvereni ging Gusto". Een onbekende was deze spreker in dit gezelschap zeker niet, het was al de vijfde of zesde keer dat bij hier verscheen, zoals voorzitter J. Th. Nieuweuhuis in zijn openingswoord opmerkte. Met prachtige kleurendia's ver luchtte Simon de Waard zijn onge dwongen praatje over Noorwegen ..het land van fjorden en fjelden". Driekwart van dit land verkeert nog in de natuurlijke staat en geen won- der dan ook, dat het merendeel van zocht) de zon drie maanden met on derg aat. „Erg lastig als je eens wilt gaan slapen," merkte de causerieën- houder op. Opvallend is hier ook de kleuren rijkdom van de gebouwen in de ste den. en dande man achter de kinderwagen, wat de spreker het commentaar ontlokte, dat die Noren sinds de tijd van de woeste Vikingen wel érg teruggesukkeld waren. Door spekt als de lezing was van een pit tig en lachverwekkend commentaar, werd het geheel wel een bijzonder succes bij het talrijke publiek. Een buitengewoon mooie collectie kerst- en nieuw jaarskaarten en -boekjes ook met Engelse. Franse en Duit se tekst bij kantoorboekhan del. leesbibl. Modern, Boer haavelaan 124, Schiedam. Tel. 68415. Geschenken. Natuuiiijk naar Velo voor radio en televisie, stofzuigers, koffiemolens, schee ra pparaten, strijkijzers, strijktafels. Tornado snel kookpannen, hoogtezon, bandrecorders. Zonder voor uitbetaling. Eigen financie ring. Velo. Hoogstraat 97. Schiedam, telefoon 69599. Tehunr Te huur m de Groenelaan te Schiedam: 50 m2 bedrijfs ruimte. Keurig betegeld, eventueel met koelcel en koelmachine. Nadere inlich tingen vanaf 8-30 tot 17.00 uur onder tel. 71792 (R'dam) Diversen Alles op het gebied van glas In lood. Aa-Ve, glas in lood- bedrijf W. Frankenlandstr. 16, telefoon 66280.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2