Crisis in strijd met en Chaos door de talrijke afgebroken partijen spoRTaiTse Negentien december: Gallas in de Opéra bij rechter mogelijk Gouden ifluit voor referee Guigue (Fr.) Trap langs Fraaie overwinningen van lansen en Raaymakers 7 gewonden Nederlandse schaak-titelstrijd Van Donk verliest van Spanjaard Titelstrijd met vele bekenden Titelstrijd 71/2 Biljart-cracks naar Nijmegen GELEZEN L en geujogen - Zivaluiu (met roerpropeller) draait letterlijk om haar as W instuitkering is geen loon Vondeling sprak voor Groninger boeren Israël vraagt deskundigen: Wie is Jood? GROTE AVOND VOOR PARIJS; AMATEURS BOKSEN IN ODEON een winst voor The Arrows Worden Belgische wielrenners door KNWU geweerd? LUCHTHAVEN heeft nieuwe vertrekhal TREILER ZONK BI.J WALES SC. Vlag op complex 5 flatgebouwen Jubileum bij Buys' Handelsvereenigin g W5W3 Ook na goedkeuring Arbeidsbureau Oil •VOLLE BR EGT Dinsdag 16 december 1958 AMSTERDAM, Het toernooi om het schaakkampioenschap van Nederland begint door de vele afge broken partijen een enigszins chaoti sche aanblik te krygen. Gisteren werden vier van de vijf partijen niet uitgespeeld, waardoor het totaal van afgebroken ^artyen nu zeven be draagt. Wei duidelijk wordt in deze ver warde toestand, dat Jan Hein Donner bezigis zijn-nationale titel te pro longeren. De. jeugdige Roessel moest zich gisteren met wit reeds vanaf de tiende zet. met de rug tegen de muur verdedigen en de afgebroken stel ling biedt hem nog maar weinig kans op remise. Van den Berg en Van Weezei ma noeuvreerden in een Rubinstein-va riant van het Nimzo-Indiscb lang durig om velden en ruimte. Tenslot te kwam er een grote ruiltransactie tot- "tand, die op remise schijnt uit te lopen. Barendregt—Van Scheltinga was aanvankelijk een Siciliaan, die plot seling omgetoverd-werd in een Ben- Oni verdediging. Jn de afgebroken stelling heeft zwart twee pionnen meer,- maar wit een gevaarlijke aanval, Ir.\ Van Donk speelde hoog spel met de koningspionnen door deze ver bp te laten rukken, te ver naar later bleek. Toen was het echter té laat .en kon Spanjaard gemakkelijk de winst binnenhalen. Hoofdklasse driebanden AMSTERDAM Van 8 tot 12 ja nuari wordt in'Den Haag de finale van het Nederlandse kampioenschap hoofdklasse groot-biljart driebanden gehouden. Deelnemers zijn: W. van Braam (Diemen), M. Kok (Zeddam), A. Krielaars (Bavcl), J. Liesbout (Rot terdam), G. Lorist (Amsterdam), H. Metz (Den Haag), B. Oosterhuis i Amsterdam) en G. Peters (Arn hem). AMSTERDAM - Van tier Pol, Wij nen, Kees de Ruijter, De Kléine. Mok Metz, Scholte en Jacobs nemen deel aan het Nederlandse kampioenschap ereklasse groot-biljart anker kader 71/2. f Dit toernooi wordt te Nijmegen gehouden van 22 tot 26 januari. Ook Kees Oosterhout had voor dit. kampioenschap ingeschreven, maar trok zich vrijtyillig terug om zich ge heel voor te bereiden op het toernooi voor het ereklasse kampioenschap driebanden. Van Oosterhout is tijden de voor- wedstrijden voor de hoofdklasse drie banden met het.bijzonder fraaie ge middelde van O.740 naar de ereklasse gepromoveerd. LLAU'S WONDERTUIN" (uitg. A LaRivière Voorhoeve te 37 A Zwolle, prüs f 7:90) is een pre tentieuze roman, waarvoor de schrijft ster C. J. OomsVinckers de stof opr deed tijdens haar reizen ln het Midden oosten en Amerika. De simplistische wijze, waarop de Arabische wereld de weg wordt gewezen naar een betere sa menleving. op Westerse leest .geschoeid, waarin alle godsdiensten samenvloeien in de christelijke moraal, is geen ge ringe aanmatiging. Hoofdpersoon van de roman is het Bedoeïn en meisje Aïsja, dat zich bewust wordt van de menson waardige situatie, waarin vele vrouwen van haar volk verkeren. De ontmoeting niet een westerse dokter leert haar haar taak verstaan; de verheffing van haar volk uit dwang, angst en bijgeloof. In het retorische slot van de roman valt zij als martelares voor hoge idealen. JVAN SNELLENBERG heeft voor 'n vertaling gezorgd van Paul d'Ivoi's „Les cinq sous de. Lavarède" een pretentieloze avonturenroman. Onder de titel „Met een kwartje de wereld rond" is het uitgegeven door Bigot Van Ros- sum N.V. te Blaricum. De held van het verhaal Is de gewiekste, Franse Journa list Armanü Lavarède, die een enorme erfenis de zijne mag noemen, als hij er in slaagt met een kwartje op zak in een Jaar de wereld rond te reizen. Al vóór de reis begonnen is, heeft Lavarède aan zienlijke moeilijkheden te overwinnen.' Maar die halen nog niet bij die van zijn avontuurlijke wereldreis. Natuurlijk slaagt de jongeman aan een bij zonder gelukkig slot ln alle opzich ten. (Prijs ƒ3.90) ONDER de Antonijnen, dat wil zeg gen in het hoogtij van het Impe rium, telde de stad Rome t.200.000 in woners. Deze verbijsterende metropool, naar bevolking de evenknie van onze moderne wereldsteden, heeft zwaar on der. de vloek der overbevolking geleden De stad was veel te klein om de'toe-' vloed van immigranten te verwerken; bij gebrek aan vervoersmogelijkheden was forensenverkeer onmogelijk, men bleef binnen de door Augustus en z(jn opvolgers gestelde stadsgrenzen bouwen. Duizenden huurkazernes, vijf. zes of meer verdiepingen hoog verrezen, maar de bewoners van deze mensenpakhuizen moesten het zonder stromend water, zonder haard en zonder latrines stellen en in de straten, waar geen twee kar ren elkaar konden passeren en hst vuil zich ophoopte, was het .'s avonds aarde donker. Hoe dit Rome van de keizers Nero, Trajanus en Hadrianus leefde en werk te. boe het als een dorp by het krie ken van de dag opstond, zich een kat- tewaeje gaf. naar de heren- en dames- kappers Khelde, hoogstens zes. zeven uur werkte en zijn vele vrije tijd besteedde aap. bloedrtorsttge amusementsprogram ma's in het 255.1)00 plaatsen tellc-nde Circus MaximUs en spelen in de thea ters. beschreef de Franse historicus Jé- röme Carcopino in „La vle quotidienne 4 Rome" (1939). Van deze levendige, wetenschappelijke reportage, die voor de belangstellende leek een op enkele omstandige theore-. tisrhe fragmenten na, goed leesbare in vents nso tie geeft van Het dagelijks le vari In het oude Kome, is thans hij Het Sn eet rum m de Prisma-reeks een verta ling in twee delen verschenen van de hand van O. de Marcz Oyens-Schilt. De boekjes (I 1.25 per deel) zijn be scheiden geïllustreerd. De uitslagen luiden: vijfde ronde: Baiendregt—Van Scheltinga, Jonk man— Orbaan, Roesf.J—Donner, Van den BergVan Weezei afgebroken; Van Donk—Spanjaard De stand aan de kop luidt nu: 1. Donner 2Vi 2 afg.; 2. Van den Berg 2% -j- 1 afg, (uit 4); 3. Span jaard 2%; 4, Cortlever 2 2 afg. (uit 4); 5. Roessel 2 1 afg. RIO DE JANEIRO Maurice Gui gue, de Franse scheidsrechter die te Stockholm de finale van het wereld kampioenschap voetbal leidde,'krijgt van de Braziliaanse voetbalbond een gouden seheidsrechtersfluit. De Braziliaanse wereldkampioenen willen, hem dit geschenk aanbieden als herinnering aan de finale tussen Brazilië en Zweden. Het kostbare voorwerp wordt de gendarme uit Marseille aangeboden tijdens het bezoek dat hij op uit nodiging van dewereldkampioenen binnenkort, aan Brazilië brengt. OOSTENRIJKS VOETBALBOND heeft aangekondigd, dat. in de toekomst strenge'maatregelen worden genomen tegen clubs die weigeren spelers af'te staan aan het nationale team. Zij stel len zich bloot aan geldstraffen, in trekking van de totofaclliteiten en een verbod naar het buitenland te oio gen reizen. LAZLO PAPP (Hong.), drievoudig Olym pisch bokskampioen, heeft te Parijs de Franse mlddcngewlcht kampioen Francois Anewy verslagen door k.o. in de derde ronde TASCUAL PEREZ (Arg.) heeft te Ma-' nilla met succes zijn wereldtitel -Ir» het- vileggewieht verdedigd. Hij ver-" sloeg, in een gevecht over. 15 ronden, de Phllïppino Dommy Ursual op pun ten. Dit titelgevecht heeft de Argen tijn een bedrag van ruim 150.000 gul den opgeleverd, de beurs van Ursual bedrag 20.000 gulden. WILLI HOEPNER, de 36-jarige Duitse ex-bokskampioen van Europa in het half zwaargewicht, die vorige weck zijn titel moest afstaan aan zijn land genoot Sehoeppner, trekt zich uit de actieve wedstrijdsport terug. ALTHÉA GIBSON voert de Amerikaan se tennisranglijst bij de dames aau. Na baar werden geklasseerd: Bever ly FJeilz-Baker, Darlene Hard, Doro thy Knode-Head, Margaret Dupont- Osborne, Jeanne Arth, Janet JIopps, Sally Moore, Gwyneth Thomas en Ma ry Ann Mitchell. VAN STEENBERGEN—SEVEREIJNS hebben te Kopenhagen een drie-uurs koppelwedstrijd voor de koppels Niet-, sen-Lykke (Den.) en Arnold-Klamar (AustryDen.). COOPER, FRASEït, Anderson en Laver vertegenwoordigen Australië in de finale van het tennistoernooi om de Davis Cup, die 29, 30 en 31 december te Brisbane tegen de winnaar van 3talië-vs wordt gespeeld. CUPWEDSTRIJDEN: Replay uit de tweede ronde: Crystal Palace-Shrews bury 4^—1,.; GERARDHECHT, de Berlijnse bokser, trekt zich als 35-jarige na 74 boks wedstrijden uit de wedstrijdsport, te rug. WOUT WAGTSïANS eindigde tijdens stayerwedstrijden te Gent op de vier de plaats achter Verschueren <B). Ti- moner (Sp.) en Impanis (B)r vijfde werd Bouvard (Fr).; BUBI SCIIOLTZ (Did.) Europees kam pioen middengewicht, heeft te Parijs de Fronsman Germinal Ballarin in een gevecht over tien ronden op punten verslagen. De titel stond niet op het spel. ROME Sora, een stad van 22.000 inwoners, 80 km ten' z.o. van Rome; gelegen, staat, blank. De rivier de Liri is door zware Tegenval buiten de oevers getreden, In sommige wijken, die ontruimd zijn, staat het water een meter hoog. (Van een onzer verslaggevers) voor de N.V. Nestum, de maatschappij 'd-'die zich bezighoudt met de uitvoering LISSE Op de stille Kaag deed van werk aan het Deltaplan. De maat- gis teren een klein motorschecpje schappij zal belde schepen ter be- merkwaardi:e dingen. Dat scheepje, schikking stellen van de Deltadienst, de Zwaluw, stoof met een snelheid De proefvaart demonstreerde dutde- van 31 km per uur bruisend over het lijk'-de grote voordelen van de roer- water waarbij de roerganger het roer propcHor. Met vijftien man aan boord achteloos geheel naar rechts draaide; schoot dc Zwaluw met 31 km per uur toen draalde het vaartuigje omnicide]- vooruit. Bij die snelheid stopte het lijk, nauwelijks overhellend, letterlijk schip in nauwelijks drie seconden en om zijn as. De oorzaak van dit voor het stoof direct daarop even snel een schip hoogst merkwaardige ge- achteruit. Keren in de nog geen twin- drag schuilt hij de Zwaluw in de tig meter brede Ringvaart bleek even- roerpropeller", een Duits patent dat min een probleem. Roer rechts, en de nu voor het eerst in Nederland ln 14.45.fmetcr lange boot draaide ntoei- II een tie wordt gebouwd. Scheepjes van teloosrond zijn as en was enkelj tcl- dit type hebben ó.m. reeds faam ver- Jen later weer ln de oorspronkelijke werven In dienst van de douane in vaarriclitlng. Bij Akerbooms werf zijn Loblth, Tot" nu toe werden zij uit- nog drie van dezescheepjes in aan sluitend ln Duitsland vervaardigd. De- :bonw, want ondanks de prijs van-'65 ze weef. zijn echter de eerste twee a 8591)0 gulden Is de Interesse groot, geheel Nederlandse produkte» van Morgen gaan autoriteiten van de stapel gelopen bij Akerbooms Scherps- Deltadienst proefvaren en ook uit deze en Jachtwerf te Lisse, belde bestemd hoek verwacht de werf orders Kantonrechter Schiedam De Schicdomse kantonrechter mr. P. B. Bos heeft vanmorgen de eis van de heer G. Sterkman, die op 6 november tegen zijn werkgever, de Dok- en Werfmij- Wilton Fijenoord. een proces aanhangig maakte ter verkrijging van de compensatiesop de A.O.W.-premie, die werd ingehou den op de winstuitkering over het boekjaar 1956. niet ontvankelijk ver klaard. De eiser werd veroordeeld tot de kosten van het geding. De kantonrechter merkte op. dat de bedoelde winstuitkering geen loon is in de zin van de beschikking LooncompensPtic A.O.W. van het col lege van Rijksbcmiddelaars. daar de winstuitkering niet contractueel is vastgelegd. Bovendien cvas de be schikking op dat tijdstip niet van kracht. BUENOS AIRES Een Argentijn se advocaat heeft te Buenos Aires na mens oud-president Juan.Peron een klacht bij de Justitie ingediend we gens de verdwijning van het [ijk van Eva Peron, de in 1952 overleden echt genote van de oud-president. Na de omwenteling in 3955 zijn de stoffe lijke resten overgebracht naar het eiland Martin Garica. APELDOORN Maandag heeft het echtpaar A. van Straten-Buyten- buys te Apeldoorn onder grote be langstelling zijn diamanten huwe lijksfeest gevierd.. Onder de velen, diehet bruidspaar kwamen geluk wensen, bevond zich óok de burge meester van Apeldoorn, mr. A. L. des Tombe. GRONINGEN. De huidige cri sis over de belastingopbrengsten Is legen de directe landbouwbelangen gericht, 't Platteland moet solidair zijn met de minister van Financiën, die voldoende ruimte wil houden voor de overheidsmiddelen. Aldus ir. Vondeling, demissionair minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening in de gisteren alhier gehou den algemene vergadering van de Groninger Maatschappij van Land bouw. De minister stelde het. volgende al ternatief: óf de landbouwgarantie;- prijzen zullen in de toekomst meer geknepen worden, óf;de belastingen, zullen op het huidige peil móeten blijven. „Ik zie geen andere moge lijkheden als ik op degelijke*wijze wil financieren" aldus de minister in zijn rede over dc moeilijkheden cn mo gelijkheden die de landbouw waeh ten staan. en van de ontwikkeling van weten schap en techniek. De minister van Landbouw zo zei ir.. Vondeling verder is onder de huidige omstandigheden afhan- kelij'k van de minister van Finan ciën. De minister van Landbouw, die niet solidair is met de minister van Financiën, wanneer die meer geld vraagt is geen knip voor de neus waard. Het probleem van de prijzen en het garanticbeleid besprekend, wees de minister er op, dat hierbij.tegenover elkaar staan het na-oorlogse streven van de Nederlandse regering naar een redelijke bestaanszekerheid voor iedereen en. het feit, dat de próduk- tie op de behoefte gericht moet blij- van. 'n Garantieprijs kan alleen maar gehandhaafd worden als nationale produktie en consumptie met elkaar, in evenwicht zijn. De financiering van het garantiebeleid hangt hier mede nauw samen. De mogelijkhe den hangen af van de landbouwers zelf, van de steun en de solidariteit van 't Nederlandse volk, van de ont wikkeling van de vraag ;n de wereld JERUZALEM De vraag: „Wie fs Joóö?" is gesteld in een brief aan 43 vooraanstaande Joodse persoonlijkhe den in de gehele wereld op juridisch zowel als godsdienstig, sociaal en lite rair gebied. De brief van premier Ben Goerion houdt verband met een twistvraag tp tussen godsdienstige en niet-gods dienstige groepen waarover de vorige coalitieregering is gestruikeld, name lijk de vraag hoe op de nieuwe iden titeitskaart de nationaliteit van de houder omschreven moet worden. De fracties der godsdienstige partijen trókken zich uit de regering terug vanwege de uitspraak van de minis ter 1 van Binnenlandse Zaken,..; de links-socialist Israel ben Yehoeda, dat de verklaring van de kaarthouder in dit opzicht voor officieel móest 'worden aangenomen. Men bracht hïert» gen in, dat er zodoende geen bewijs voor het Joodse geloof van de betrokkene voorhanden zou zijn én dat dit de godsdienstige huwelijks plechtigheid in het gedrang zou bren gen, terwijl er in Israël geen burger lijke huwelijkssluiting bestaat. (Van onze correspondent) PARIJS Negentien december is éen groté avond voor Parijs. De veel- .besproken zangeres Maria Callas zingt dan in de Opéra. Om 'n einde te maken aan de kwade geruchten die om haar hangen heeft La Callas besloten in Parijs op te treden. Haar bezoek is £oc in details geregeld, zo als dat pan üórstelijke personen. Haar impresario heeft. de Fransen precieze voorschrif ten gegeven Twee dagen neemtde- zangeres om zich voor të bereiden. Dan komt de voorstelling. Het is 'n gala-avond, de toegangsprijzen variëren vanaf 20.000 francs per plaats. Maar daar- (Van onze sportredactie) Theo Huizenaar heeft met z'n ama teur-programma van gisteravond in Odeon voor een voortreffelijk be sluit van 1958 gezorgd. Het was vooral de jonge garde, die büzonder de aandacht op. zich vestigde. We noemen slechts de fraaie overwinnin gen van Aad Jansen, Raaymakers en Onlangs, Aad Jansen mag wel zeer in z'n nopjes zijn, want hij bestond het de militaire kampioen Wahl op ruime afstand te houden. De jongere broei van Leen gaat technisch en tactisch met sprongen vooruit. Raaymakers is een populaire pugilist, die al meer voor uitzonderlijke prestaties heeft gezorgd. Hij bond nu de Amsterdam mer Terwey,oud-kampioen van Ne derland. aan de zegekar. De Schie dammer Onlangs was dolgelukkig met z!n overwinning. Hij had er alle reden toe, want hij versloeg niemand minder dan Villerius, een van de veelbelovende jongeren uit Hüize- naars stal. Zeer aantrekkelijk waren ook de gevechten die de- juniores "Vree (Schiedam) en Dubin (Den Haag) en de oud landskampioen Huisman (Breda) en van der Zee (Amster dam) lieten zien. Vree en Huisman wonnen de partijen. De enige dis sonant was de ontmoeting tus sen de Hagenaars Bally te Pas en Kcüs. De eerste drie ronden had. het er de.schijn van, dat beide knapen elkaar wilden sparen. Na een verma ning van de arbiter Knol kwam te Pas dc laatste ronde beter op dreef en dat bezorgde hem de puntenzege. De speaker, die deze avond bij zonder slecht was te verstaan (we kregen de indruk, dat de microfoon- installatie niet honderd procent was) maakte tenslotte bekend, datde stijlprijs ten deel viel aan Raayma kers. Dc gedetailleerde uitslagen zijn: v. Belkom (Breda) w.ó.p. van Voogd (Schiedam)Machielsen (Breda) onbesl. met v. d. Roll (Amsterdam); Onlangs (Schiedam) w.o.p, van Vil lerius (R'dam)Jansen (R'dam) w.o.p van Wahl (militair.);- Raayma kers (militair) w.o.p. van Terwey (Amsterdam); Te Pas (Den Haag) w.o.p. van Keus (Den Haag); Kuiper (Den Haag) onbesl. met Goes (Den Haag): v. Hassel (Roosendaal) w.o.p. van Boom (Amsterdam); Versloot (R'dam) onbesl. met Laumbrechts (Roosendaal)Veerman (R'dam) on besl. met Houtkamp (Amsterdam); Vree (Schiedam) w.o.p, van. Dubin (Den. Haag). Dit weekeinde werd In de Energie hal een lijvig basketballprogramma verwerkt. Er was ook een hoofdklas se wedstrijd bij. Arrows ontving de toch waarlijk niet zo briljante ploeg van US uit Amsterdam, doch de groenbroeken konden ook nu niét tot winst komen. Reeds in de eerste helft liepen de Rotterdammers een achterstand van zeven punten op (2633) cn in de tweede kwamen daar nog vier pun ten bij. Weliswaar leek het erop, dat Arrows de winst zou grijpen toen kort voor het einde de gasten tot op één punt naderden, doch dc Amster dammers wisten:zich hun belagers van het lijf te'houden (45—56), De verdere uitslagen: Dames eerste klasse: Kralingen ROVS 2 2—0 regl.: Rode Duivels Kralingen 8—30; ArrowsROVS 2 1710. Tweede klasse: Schilperoord 2—Blue Birds 2 8—7. Heren overgangsklasse: Snelwiek HOC 30—80; Rode Duivels—SC Haar lem 48—47 (na verlenging). Eerste klasse: USV 2Arrows 2 6—42; Bas ket B: ROVS 2 19—16. Tweede klas se: SpiritRode Duivels 4 2—0 (regl.); Velocitas—Rotter dam-Z. 2 4916. Derde klasse: SchellingDOC 2—27.; t ,'-A".V-'V'V voor krijgt men dan vóór de pauze nog de aria "te horen waarop de mi- nisier-president van Italië destijds vergeefs gewacht heeft. En dat wach ten heeft die president méér dan 20.000 francs gekost. Het concert ver loopt als spectacle coupé, met scènes uit „Trovatore" en „Tosca". Callas zal een robe dragen het woord jurk is hier niet op zijn plaats waarvan het patroon geheim ge-, houden wordt. Zij is ontworpen door. de ^kleindochter van' Puccini diecou- türière is. Het programma kost 2.000 francs maar het weegt dan ook een kilo. Het bevat onder meer een grammofoonplaat met onbekende op namen van La Callas, Aan het eind van de voorstelling komt een souper voor de prijs van 15.000 francs. Het menu wordt door La Callas zelf uitgekozen; maar ze heeft tot nu toe geen keus kunnen maken. Dat zal de 400 personen niet verhinderen eraan deel te memen. Oorspronkelijk waren slechts vijf journalisten uitgenodigd; de pers heeft geprotesteerd en La Callas heeft onmiddellijk de zijde der jour nalisten gekozen. De directie van de Opéra heeft plaatsen moeten vinden voor twintig journalisten, wat haar zegt zij zuchtend, op 400.000 francs te staan komt. Maar dat heeft Callas niet kunnen vermurwen. Haar hono rarium is 10.000 dollars. Zij heeft dc cheque trouwens al aan de liefdadige dienst van het Legioen van Eer be loofd. La Callas heeft gezegd dat zij alle personeelsleden van de Opéra per soonlijk de hand wil drukken. Dat doet de. president van de republiek ook altijd met de machinisten van de presidentiële trein. Men krijgt de in druk dat Callas evenveel verstand hcèft van reclame als Salvador Dali. Is'haar zang van hetzelfde gehalte als Dali's schilderkunst? Niemand durft het zeggen. Men twijfelt niet aan de. capaciteiten van iemand waarvoor men 330 heeft neergeteld. De loge van La Callas is speciaal voor haar gecapitonneerd. Een aparte hoek is klaar gemaakt voor haar hond. Omtrent haar echtgenoot wordt niets gemeld. De zaal is uitverkocht. BRUSSEL De Belgische wlel- renhga heeft de Nederlandse wiel- renunïe gedreigd de Nederlanders te zulien uitsluiten van deelneming aan Belgische wielerwedstrijden in hei komende seizoen, aldus schrift Het Volk, dat te Gent verschijnt. Het Volk heeft dit van zeer be trouwbare zijde vernomen. Tot dus ver kon geen bevestiging worden verkregen uit Belgische wielerkrin- gen. Reden van veen dergelijke maat regel is volgons Het Volk, dat aan verscheidene Belgische wielrenners in het afgelopen seizoen deelneming is geweigerd aan in Nederland ge houden wedstrijden. Luchthaven Rotterdam krijgt meer en meer allure. Aan het gebouwen complex ls gistermiddag een nieuwe hal v een vertrekhal voor reizigers toegevoegd. De .hoofddirecteur van gemeente werken, ir. J. A. :C. Tillema, die de officiële opening verrichtte, sprak over „een kleine mijlpaal op de weg, die moet leiden naar een groter en beter geaccomodeerd vliegveld". Spreker voegde er aan toe, dat men voorlopig niet op nieuwe voorzienin gen behoeft te rekenen. ,.We:;hebben nu in de eerste plaats verbeteringen aan het vliegveld als zodanig voor ogen," zei h(j. Door de ingebruikneming van- des nieuwe, maar niet permanente ver trekhal is een einde gekomen aan een bijna onhoudbare toestand. Tot- nutoe was de publieke hal gevestigd in het luchtvaartstationnetje, „dat" aldus ir. Tillema „misschien wel het kleinste ter wereld is.' Daar was het soms een gedrang van jewelste. In deze drukte moesten douaniers en marechaussee hun werk verrichten. „Door hun soepele hand having van de voorschriften werden moeilijkheden voorkomen," aldus de spreker. In de vertrekhal bevinden zich en kele kantoortjes, waar de luchtvaart maatschappijen de reizigers alle ge wenste inlichtingen kunnen ver strekken. ST. DAVIDS De 25 ton meten de Belgische trailer „Suzanne Adrien- ne" is dinsdagochtend vroeg in het Kanaal van Bristol ter hoogte van Milford Haven in Pembrokeshire (Wales) gezonken» De. zes beman ningsleden konden ongedeerd wor den gered door de reddingsboot van St. Davids. Verscheidene schepen waren naar de ireiler gevaren nadat noodseinen waren ontvangen. Hij was op de rotsen gelopen en ver volgens op drift geraakt. Tijdens het reddingswerk werd door een Shackleton-vliegtuig van de RAF een aantal lichtkogels uitge worpen om het de redders makkelij ker te maken. De reddingboot arriveerde kort nadat de treiler had geseind, dat hij. nog slechts een kwartier drijvende kon blijven en de bemanning bezig was de eigen reddingboot neer te laten. De Belgische zeelieden zijn in St. Davids aan land. gebracht en vervol gens overgebracht naar een gebouw van' de Marine luchtvaartdienst in Brawdy. De vertrekhal op Luchthaven Rotterdam, die gisteren-in ge bruik werd genomen. TOKIO. In Japan zijn maandag 130.000 mijnwerkers voor onbepaalde tijd in staking gegaan. Zij eisen een jaarbonus. Als tegenmaatregel heb ben tien van de twaalf betrokken mijnondernemingen tot uitsluiting van de arbeiders besloten... Zeven classificeerders wer den gewond toen vannacht om tien voor twaalf de staatsie trap brak van het Noorse s.s. Bragonda, dat aan een boei op de rivier. lag. Het. ongeluk gebeurde., tóén tien man de aan - stuurboord hangende staatsietrap afgingen om viade langszij liggende lichter Hovos l aan boord van hetnrs. Nelly te gaan schaften. Door overbelasting is het aluminium bordes gebvoken, waar door de mannen op de ongeveer 8 meter lager gelegen. Hovos I vio len. ri In het Coolsingelziekenhuis wer den opgenomen de 43-jarige R; F. Rn ven uit de Voorstraat te Dordfc mei kneuzingen aan de rug en het linkerbeen; de 23-jarige C. J. da Visser van de Diaconiehof te Dordt gir.g haar het Havenziekenhuis; hij had een hersenschudding en kneu zingen aan de rug opgelopen. In hetzelfde ziekenhuis, werd ook nog opgenomen de 23-jarige-F.- C. Staal uit de Lastigeenstraat te Dordt. die een gekneusde linkervoet-had.. Vier andere classificeerders: 'waren licht gewond 'd en kon dén: na behandeling in; het."ziekenhuis naar huis worden, vervoerd.- Op woensdag 17 december "smid dags om half vier zal de vlag wor den gehesen op het hoogste punt van een complex van vijf flatgebouwen in Tussendijken, door mevrouw P. van Kranenburg-Klein, secretaresse van de Gemeentelijke Woningstich ting. Het ontwerp is van de architecten ir. J. de Nijs, ir.'. J. A. Lucas en H. E. Niemeyer, .Aannemer is de fa. H, en P. Voormolen.; Veertig jaar geleder» trad de-heer J. Knol m dienst bij Ruys' Handels vereniging N.V. Sindsdien heeft hij bij deze firma gewerkt en daarom werd hij vandaag, 61 jaar oud, als chef-monteur door directie en per soneel in het zonnetje gezet. Hij ontving de gebruikelijke enve loppe met inhoud, een horloge en vele andere geschenken. Vanmiddag om vijf uur was er in het gebouw van Ruys aan de Eendrachtsweg een receptie. Als kroon op het jubileum is da heer Knol de zilveren medaille ver bonden aan de orde van Oranje Nas sau verleend. Al te onafhankelijk .Times of Indonesia' onder persbreidel DJAKARTA Het onafhankelij ke dagblad „Times of Indonesia" dat in Djakarta in de Engelse taal uitkomt, heeft van de militaire au toriteiten een verschijningsverbod voor onbepaalde tijd .gekregen. In de motivering wordt gezegd dat het blad ..de goede naam van Indonesië heeft geschaad". „Wil lazen ln de krant van die mevrouw, die ontslagen was b(j de Neder landse Radio Unie. omdat ze getrouwd was. Het Arbeidsbureau had goed keuring voor dit ontslag gegeven. Toch is die mevrouw, volgens dat bericht ln de krant, naar de kantonrechter gegaan en heeft zij dlèns beslissing Inge roepen. Nu begrijpen wij niet hoe dit mogelijk is. Jaren geleden ben ik zelf eens ontslagen met goedkeuring van het Arbeidsbureau en toen zei mijt* advocaat, dat er niets meer aan te doen was. Had die advocaat toen on gelijk? Wij kunnen de verbazing van de abonnee die deze vraag stelde best begrijpen. Ook wy hebben jaren ge leden vaak tot cliënten moeten zeg gen*. het arbeidsbureau heeft goed keuring verleend en daarom is aan uw ontslag niets meer te doen. Maar later werd de wet veranderd. Er is in het Burgerlijk Wetboek n,l. in 1954 een nieuwe bepaling gekomen, die zegt dat bij „kennelijk onredelijk ontslag'' de rechter de partij die dat ontslag geeft (of neemt) kan ver oordelen tot een schadeloosstelling of tot herstel der dienstbetrekking. Beveelt de rechter de dienstbetrek king te herstellen dan kan ieder der partijen de rechter verzoeken een af koopsom van deze verplichting vast te stellen. De rechter is trouwens ook bevoegd die afkoopsom al direct als de andere keus in zijn vonnis op te nemen. Vroeger was het ontslag eigenlijk alleen maar gebonden aan een op zegtermijn. Deze kon al naar de omstandighe den korter of langer zün, dan wel geheel ontbreken, maar in ieder ge val speelde het motief tot het ontslag geen rol. Behalve dan in zoverre dat ontslag op staande voet praktisch al leen om een dringende reden kon plaats hebben. Een rem op het ont slag werd ingevoerd in het Buiten gewoon Besluit Arbeidsverhoudin gen. dat het ontslag afhankelijk stel- de van de goedkeuring van de di recteur van het Arbeidsbureau, voor zover dat ontslag niet plaats vindt met onderling goedvinden of om een dringende reden. De wijziging van 1954 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij het kennelijk onredelijk ontslag wordt ingevoerd is een verdere stap op de weg naar verantwoorde arbeids verhoudingen. Wij zeggen met opzet niet: „naar bescherming van de ar beider", omdat al deze maatregelen voor arbeider en werkgever tegelijk gelden. Maar in feite betekent het ongetwijfeld een grotere bescher ming van de werknemer. Ook wan neer de directeur van het Arbeids bureau zijn toestemming heeft ver leend. is een beroep op kennelijk onredelijk ontslag mogelijk. Het lijkt ons vanzelfsprekend dat de rechter wel degelijk rekening zal houden, met de motieven, welke de directeur van het Arbeidsbureau had om goed keuring aan het ontslag te verlenen. Het is dus niet zo, dat men er altijd verstandig aan doet zich tot de rech ter te wenden, indien de directeur goedkeuring heeft verleend. Maar in het Hilversumse geval is een zuiver principiële kwestie aan de orde; n.l. deze: is het redelijk, on der gegeven omstandigheden een vrouwelijke werknemer wegens hu welijk te ontslaan? En dan staat van te voren helemaal niet vast, dat de rechter en de directeur van het Ar beidsbureau daarover hetzelfde zui len denken. Vooreen olie- of kolenhaard die bespaart! flrandarh - Tarakan - Etna - Beckers - Lips Peters Fob nix - Perfection Permanent - Vrofing - AM, Jaarsma - Jan Jaarsmt - Becht Dyserinck - Davonetle - enz. I»»rmokndrift JS - e«l. 4076S Hath«nefMrw«K bi) bruj - tel. 30457 Beif«rland«et»An S - tel. 701W

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 4