H ONRUST IN IRAK Engeland en de Euromarkt Duitsers gaan met Fransen en Italianen raketten maken Speelhuishouder doodt bezoeker MeeStêz gelderse VoonimfflMm, %H HM HOffl M H82-- béste rookworst Moord Gedachten WMTERVAKANT1E IN ITALIË Dader belt zelf politie V Mis die aansluiting niet! Instemming voor plan van Vrijspraak voor W ohlgemuth SirI'Sn,ito™™ d" mmx* De „Marian-H" vlot GA FLITSEN Twee granaten lagen op vuilnisbelt De ontdekking, welke hei kunstgebit vasthoud), zoals de kaak de tanden vasthoudt. Prinses Arm ga; viert verjaardag SPROETJE SPARKS .;Vv. door GEORGE HARMON COXE Donderdag 18 ilurrmbei rET spant in Irak, de républiek die kortgeleden nog een koninkrijk was. Twee incidenten typeren de toestand: de relletjes op bet vliegveld van Bagdad hij de aankomst van een hoge Amerikaanse functionaris, en de relletjes te Basra bij de aankomst van een schip met Russische wapens. Te Bagdad waren de communisten in actie, te Basra ging hef tégen de communisten. In beide gevallen zorgde het leger, dat liet niet tot ongelukken kwam. Hel leper is baas in Irak. cn het gehoor zaamt de president-dictator Kassem. Maar met een leger alleen komt Kassein er niet. Hij heeft .een program nodig en hij heeft bovenal vertrouwen nodig. Jn het Westen heeft het indertijd een goede indruk gemaakt, dat Kassem afstand hield tot Nasser en zijn Naaser-gezinde naaste medewerkers functies gaf »n de buitenlandse dienst crgeii6 veraf. Minder gunstig wer den de beoordelingen toen bleek, dat de nieuwe machthebber nogal nauwe betrekkingen liaii aangeknoopt met de Russen. Wat wil men? De dingen zijn waarlijk niet zo eenvoudig in het Naburige Oosten. Ook iu Irak is de gezindheid anti-Westelijk, getuige de vreugde over afzetting en dood van Feisal en Noen es Said. Verbreking van de nauwe contacten met het Westen maar ook geen toenadering tot Nasser, wat blijft er dan over? Een eigen Iraakse formule is niet zo gemakkelijk te vinden. Kassem heeft zich zonder-twijfel niet met huid en haar'aan de Russen overgeleverd- Maar hij moest toch ergens wel wat houvast zien te vinden. Zo is hij op bepaalde Russische aanbiedingen ingegaan. Het heeft de nogal doorzichtige boosheid van Nasser opgewekt en het heeft'de com munisten in het eigen land aangemoedigd. Maar bij zijn Koerdische onderdanen heeft het verzet gewekt, een feit waar Kassem waarschijnlijk wel een beetje van is geschrokken. Want de Koerden maken twintig procent van de Iraakse bevolking uit.. KOERDEN, dat zijn wel Mohammedanen, maar geen Arabieren. Landbouwers en veehouders ais zij zijn, leven zij nog goeddeels in stamverband. Hun eigenheid zijn zij zich te goed bewust, dan dat zij veel in een man als Nasser zouden kunnen zien. Vasthou dend aan bun gebruiker» en strijdbaar zijn zij een wonderlijk conservatief element in een land, waar zovele lieden van de nieuwe gezindheid eigenlijk niets liever willen dan alles veranderen en dan in zo kort mogelijke tijd. In ieder geval tekenen zich in Irak zo goed als kortgeleden in de Libanon de grenzen van het Arabisch nationalisme af. Ze liggen niet daar, waar Turkije, en Percie beginnen, maar aanmerkelijk zuidelijker. Kassem kan het niet over her hoofd zien. Hij doet het ook niet. zomin als hij verzuimt te bedenken, dat zijn land grotendeels afhankelijk is van de opbrengst van de petroleum. Het zijn Westelijke maatschappijen, die do bronnen exploiteren, en men mag aannemen, dat Kassem er niet voor voelt, het voorbeeld van Mossadeq in Perzië te volgen. Zijn grootste plan, de herverdeling van de bodem, heeft tot voorwaarde dat het land rustig is en over het geld beschikt dat nodig ia om de tegenwoordige éigenaren schadeloos te stellen. Het feit. dat dit economisch project zozeer op de voorgrond staat, houdt het gevaar in dat lieden, wie de revolutie nog lang niet drastisch genoeg is geweest, hun geduld verliezen. De nationaal-Iraakse koers, die Kassem wil varen, is noch naar dc zin vee de communisten, die nauwe banden met Rusland -wensen, noch naar de zin van de Arabische nationalisten, die toetreding tot de Verenigde Arabische Republiek nastreven. De tijd zal leren of Kassem de kans krijgt en de volhardende moed heeft die nodig zijn om zijn land tussen de botsende meningen door te loodsen. Hij is daarvoor aangewezen op het Jeger, maar hoopt waarschijnlijk op steun van de Koerden, die bij al hun eigengereidheid het enige iet of wat stabiele element zijn in een op drift geraakte bevolking. HET staat nu definitief vast, dat de Euromarkt op 1 januari van wal steekt, zonder dat een. vrijhandelszone tot stand is gekomen. Het zijn merkwaardigerwijze de Britten gexveest, die door hun optreden hebben gemaakt dat er (voorlopig althans) een punt achter is. gezet. De Zes waren de Elf een eindweegs tegemoetgekomen, eigenlijk tegen de zin van Frankrijk. Nu beging dc Britse minister Eccles maandagavond in de ministerraad van de O.Ë.E.S.. die te Parijs werd gehouden, de onvoorzichtigheid om met represailles, te dreigen, wanneer niet elke vorm van discriminatie werd opgeheven. Op zoiets had dc Franse minister nu juist gewacht: hij sprong boos op. zeggend dat Frankrijk niet onder druk we-ste te onderhandelen cn in het dreigement aanleiding vond, de medewerking nan het aangeboden compro mis terug te nemen. Het was nogal ontmoedigend, vooral voor die landen van de Zes. die zich voor dit compromis zozeer hadden ingespannen. Er kwam later wel weer een verzoening tot stand, maar Eccles had nu toch zijn kruit verschoten. Pas op 15 januari zal de discussie worden voort gezet. Op het ogenblik is de toestand zo, dat de tariefsverlaging van IC'# bij de Zes, die 1 januari ingaat, ook geldt voor de Elf, wanneer die voor zich een soortgelijke maatregel nemen. Maar alleen vcw>r de Zes geldt dar van dc voortbrengselen, waarvan de handel niet i* geliberaliseerd, tenminste drie procent van de eigen produkth. als import moet worden toegelaten. Dat Engeland hierin niet participeert, is vooral voor de Britse auto-industrie nogal nadelig. PARIJS --•De NAYÓ-ininlsfcfraatt, waarin vijftien landen zijn vertegen-1 woordtgd, heeft woensdag nicer dan vijf uur besteed aan eèn bespreking van het programma van het Atlan tische bondgenootschap cn het mili taire vermogen der Sowjet-L'nie. in vergelijking met dat van de NAVO. De NAVO-opperbevelkebber Nor- stad, deed «en krachtig "beroep op de lidstaten, om hun militaire ver plichtingen volledig na te komen. Van goedingelichte zOde wordt mee. gedeeld, dat Frankrijk, Italië en "VVest-DultsIand besloten hebben, ge zamenlijk luehtafweerraketten en tanks te gaan maken. Dit zal de eerste keer zijn dat West-Duitsland gaat deelnemen aan de feitelijke produktie van raketten. Krachtens verdrag is het de West- Duitsers verboden dergelijke wapens op eigen grondgebied te maken,.maar autoriteiten, die het westen kennen, hebben verklaard, dat'er weinig twij fel aan bestaat of de NAVO zal: déze beperking opheffen. De drie landen hebben eveneens besloten te beginnen met de produk tie van een tank van 30 ton. Verschillende delen van de raket- fAdoertentié I.M.) Gebruik dia flitsaanslulting op uw fototoestel. Voor kiekjes binnenshuis: da leukste van uw leven! ten en de tanks zullen geassembleerd worden in verschillende fabrieken in de drie landen. De Weslduitsc minister van De fensie, Strauss heeft, later tijdens een persconferentie verklaard, dat de ra ketten dié men van plan is te gaan produceren „nogal bewegelijk" ^zul len zijn. De Duitsers hebben vaak hun ongenoegen te kennen gegeven over verschillende Amerikaanse ra ketten, omdat deze van vaste in stallaties gelanceerd moeten worden. Strauss vertelde verder, dat de Duitsers in hoofdzaak, zuilen zorgen voor de elcctronische uitrusting. De Nederlandse minister Staf dien de onder de vlag van de Benelux een voorstel jn, dat de coördinatie en integratie van wapens, aanvoer lijnen en andere logistische diensten een grote stap vooruit zal brengen. Een apparaat moet ontworpen wor den in April na goedkeuring door de NAVO de integratie van wens droom tot werkelijkheid moet ma ken. Het voorstel werd goed ontvan gen. Het feit, dat de Benelux in het afgelopen jaar het verbindingsteken was geweest tussen Engeland en de befaamde groep van drie (Italië, Frankrijk en Duitsland) die de fa bricage van de gestandaardiseerde wapens wilden verdelen, heeft daar toe niet weinig bijgedragen. Onze minister toonde zich over de Nederlandse militaire bijdrage zelf tevreden. Hij had met dankbaarheid het Franse aanbod aanvaard, troe pen te legeren in Frans gebied waar zij de ruimte vinden voor. rea listische oefeningen. Hij rekende er op, binnenkort een gevechtseenheid in Du itsland te moge n legeren. ACCRA. De Nationale Verga dering van Ghana heeft het besluit van deregering om aan Guinea een lening .van tien miljoen pond (ruim honderd, miljoen gulden) te ver strekken. bekrachtigd. De oppositie die tegenstemde'achtte het beter anderhalf miljoen pond te. schenken dan vien miljoen te- lenen. KARLSRUHE." De 52-jarige dr. "Wohlgemuth is vandaag door het hoóggerechtshof in Karlsruhe vrij gesproken, Hij stond terecht wegens Jandsverraderlijke betrekkingen" met OoStduiise functionarissen. Wohlgemuth is in juni 1954 naar Oóst-Berlijn gegaan mei dr. Otto John, het vroegere hoofd van de DE koenen, ros the roden uader&u, dc kerstdagen. Deze keer «iet met 2'u tweeën, maar als je dat zaterdagje. even tjes meepikt eigenlijk mei z'n «teren. Dat w or dén wel wat. érg veel uur tjes huiselijke gezelligheid, vrees ifc. maar nou ja. geen zorgen voor dc tijd. Laar. ons ze -'met optimisme te gemoet zien. r" - „Wanneer de natuur ons utef een beetje Hchtóiimiff gemaakt lied, sou den we er heel erg aan toe zijn bruari van dit jaar muth in West-Berlijn irerd Wolhge- angehouden. (Advertentie l.M.) Alle takken van de wintersport in be roemde, volmaakt Ingerichte zonnige wintersportplaatsen met goeda verzorging, gastvrijheid en alle comfort. Culturele, kunst- en sportmanifesjaties. Mondain leven en ontspannend amusement. Benzinereductïebonnen - Verlaagd spoor wegtarief. Inlichtingen Nationaal Italiaan f Verkeersbureau fE.N.l.T.) Amsterdam-C., Rokin 52 en alle reisbureaus. Dat zeg ifc niet. Dat zegtVoltaire. Hei is troostend, op een donkere decemberniiddag ergens warm en droop tc zitten nier een boekje rot „Gedachten" van de patriarch ran Fernfiy, dat-wij danken aan de Haag se uitgever Boucher. „Waarschijnlijk dateert de echt scheiding uit (Jnpcueer dezelfde tijd als het huwelijk, al geloof ik dat het huwelijk enige; teek en onder is." Deze pittige uitspraak moet ge u, gedurende de. vier kerstdagen, goed voor ogen hóuden, want niets is ver derfelijker voor een echtverbintenis dan oen man, die zoveel etmalen achtereen thuis is. zonder iets om handen te hebben. „Wanneer ge geen zelfmoord urilt plegenzorg dan dat ge altijd iets te doen hebt," waarschuwt Voltaire. Hel lijkt mij eert tot- de mannen gerichte waarschuwing. Want trat is een vrottxv? „Een ureum is een menselijk ire- zen dat. zich aankleedtbabbelt en zich uitkleedt" v Een ogenblik, dames. Schrijf nu geen boze ingezonden stukken, want ik zeg het niet. Ik citeer het maar., Misschien weet u wel duizend steekhoudends argumenten die deze badinerende uitspraak zouden kun nen onizèiituren, maar vergeet niet dat Voltaire tot de onsterjdijken be hoort. Wat dat er toe doet? Hij formuleert het zelf zo: „Het in gevaarlijk om- gelijk te hebben in zaken, traarin vooraan staande mensen ongelijk hebben." Du.? lezeressen, glimlach liever om Voltaire's vinnigheden jegens de an dere sekse. Laat .maar urolyk ouer uit) kant DEN HAAG. De Nederlandse -j„+ - - -y - •-> kustvaarder ..Marian-H." die. zoals aaa£> tatJiy beweerd: bekend, in de Limfjord otj „„'.'.„ad aan de grond-is gelopen, is woens dagmiddag om half vier. op eigen kracht vlot gekomen. Het schip gaat nu voor onderzoek naar Aalborg. Aan boord is alles wel. (Advertentie l.AJ.) HUIZEN. Woensdagmorgen heeft de beheerder van de gemeen telijke vuilnisbelt bij het 'sorteren van huisvuil op deze plaats twee op scherp staande Amerikaanse gra naten gevonden. De gewaarschuwde, mijnopruimingsdienst heeft de ge vaarlijke projectielen gedemonteerd. AMSTERDAM. In een perceel aan de Kuysdaelkade te Amsterdam is woensdagavond omstreeks half twaalf een man tijdens een vechtpar tij door een pistoolschot gedood. Het slachtoffer is de Amsterdam mer J. P., die bij de politie bekend staat als „Dikke Hannes". De dader, de 35-jarige bewoner van het huis G. S. heeft zelf. de Po litie gebeld. Hjj is in arrest genomen- Door dezelfde kogel werd ook een metgezel van het slachtoffer, de Am sterdammer 1. K., in de arm getrof fen. Volgens de verklaring van de ver dachte kwamen tegen 4 half -• twaalf de twee mannen "j;. P. en T. K. aan de deur. Zij wilden hazardspel spe- (Aduertentie LM.) 1Yoch pasta Noch poeder JVoch rubber plaatjes t Maar kussentjes van soepel plastic waardoor het kunstgebit aan de vorm der kaken wordt aangepast. XTicuwt DeSMIG-Jnissent- «entje blijft soepel. Laat zich 11 jes voor kunstgebitten gemakkelijk verwijderen als verlossen U dadelijk van de het vervangen moet worden, pijn ea het ongemak tengc- Smaak- en geurloos. 200%, volgevaneenloszittendgebit. Hygiënisch. Kan worden Het cafhte piastic houdt het schoongemaakt in een hand gebit stevig op zijl» plaats, omdraai.,Geen "fcteefmidde- onnlat het soepel en elastisch lea" meer, die met» Iedere is o ts het vlees zeil. U kunt daggeer moet opbrengen, ongedwongen eten, spreken, Vraag de SMIG-kussenljes lachen. Het kunstgebit volgt en maak een einde aan alle bewegingen van de kaak het ongemak dat het kunst en Uw tandvlees doet geea gebit O bezorgt. Bij alle pijn meer. liet SMIG-kus- apotheken en drogisten, 3en. (De politie heeft reeds enige tijd het vermoeden gehad, dat in dit huis gelegenheid tot hazardspel werd ge geven). G. S. wilde de twee mannen echter niet toelaten, omdat hij al eerder moeilijkheden met hen had. Zij drongen hem naar binnen en in de gang volgde een schermutseling. Een der mannen sloeg daarbij G. S. met een stok. Volgens zijn verklaring is G. toen naar de eerste verdieping ge lopen. Uit een lade nam hij een ge laden pistool, dat hij uit de oorlog had overgehouden. .Toen hij weer naar beneden kwam én nog enkele treden moest afleg gen hij had'-Jiét pistool in de hand werd G. S. wederom door „Dikke Hannes" vastgegrepen. De andere man zou G. S. toen weer met de stok geslagen hebben. Tijdens deze scher mutseling moet het pistool zijn afge gaan met het noodlottige gevolg. De kogel drong dwars door het hoofd van ..Dikke Hannes", en bleef in de arm van T. M, steken. „Dikke Han nes'.' overleed kort daarop, M. begaf zich naar.het Wilhelm in a Gasthuis, waar de Kogel uit de arm verwijderd v.-erd. Intussen had G. S. de politie ge beld en wachtte in zijn woning de komst van. de agenten af. échte VlEESWARD<FA8fl|« J- HEESTER H.*. WtWE HILVERSUM. Gistermiddag is de 74-jarige heer J. Kreuning, toen hij op de 's-Gravelandsewëg op de fiets stapte en daarbij wat slingerde, door een heni achterop komende vrachtauto aangereden. De heer Kreunjng liep een schedelbasisfrac- tuur op en is ter plaatse overleden. 1 „Er is één gehevri dat een vrouw bewaren kan: dat van haar leeftijd." En acht u beloondvoor «tt* wijze duldzttüinheid, door zyn uitspraak: „Gelukkig zijn degenen die, als z* getergd worden, zich tevreden stel len. met lachen." Komaan, het wordt tijd afscheid ie nemen van Voltaire en de don kere, natte stad in te trekken rooi* teat kerstinkopen want ie kunt alles toch «iet op het laatste ogen blik doen? Op naar de. boekhandel, wanp.het zullen wel wéér vao-rnamelijk on derbetaalde pocket) es to orden. Van wie? Zeg eens, wie is uw uitverkoren schrijver? pit kan. misschien een richtlyn zijn bij uw keuzee „Het is beter de lakei wan eert groot schrijver te zijn, dan de grote schrijver der lakeien." Ook dit citeer ik uit Voltaire'9 „Gedachten", een fraai uitgevoerd boekje van slechts 28pagina's. met' erg veeldat geef ik toe'. Maar het excuus staat er in: „Het gebrek van de meeste boe ken is, dat ze te dik zijn." KRONKEL DIEPENHEIM. H.K.H. prinsea Armgard viert vandaag haar ?5st« verjaardag. De koninklijke familie zal het verjaardagsfeest in de huise lijke kring in huize „Warmelo" mee vieren. (Advertentie IM.) IK WEET ZEKËRDAT DAAt? IETS» VERSCHRIKKELIJKS? WAë WEGGEKROPEN IK MOËT NAAf? PE STRAAT TEffUG /;V DODEL'JK VERSCHRIKT is VLUCHT JENNIFER VIT mi DE KELDER W00R ZÊ BEN ECHUILPLRRTÖ HDD GEZOCHT. PA& OP VOOR PAT-KIND pRObtfR zt TÊGtrt re HoüDtft IK WÉÉT HET Nitr. MAAR. ALi ZE KAN5 ZIEN OM DICHT DUCKY Tt KOMEND DE IfiHÖD Eft Af Ht, Wit ZIJN DIE KfcREtt JA! WtóAAN Dt6tH£jMZtp- NIGt (TAN OnTrlrtSn KOM! WE öAAN WIÉ HET 15/ N BEETJE AL GEVALLEN 25VICTORIA'VERDEDIGING HEEFT V ZYN KRACHT BEWEZEN EN NU vindt Kick dat 't tvd wordt om de AANVAL EENS OPGANG Tg BREfiSEN HY Pl KT DE BAL OP IN DE MIDDEN CIRKEL EN TREKT NAAR VOREN. HY OMSPEELT EEN TEGENSTANDER EN GEEFT DAN EEN 52HERPE 7HRCU&H- PASS naar. rechtsbuiten FRANS KOK. ...WORDT HY TE FORS AAN- VRYE TRAP/ DE2E &NOR.T langs DE LYN, JUIST ALS HY WIL VOORZETTEN,- 13 ..Gaat u verder. „Ze zeiden dat ze mijn man moes- de televisie uitgedraaid, m'n mantel ten hebben en ik antwoordde, dat hij aangetrokken eri ben weggegaan.", niet thuis Was. Toen zei de oudste man, dac ze dan wel eens rond zou- dat Ralph Stacy haar nummer had gedraaid. „En wie was 't?vroeg hij. „Ik weet 't niet." Ze glimlachte ver ontschuldigend. „Ik heb niet opge nomen. Ik had juist m'n jurk uitge trokken en ik was in de badkamer m'n gezicht aan 't betten. Ik hoorde hem pas gaan toen ik de kraan" dicht draaide en ik wou er net nsfr toe lopen toen hij stopte." Bacon zuchtte hoorbaar, z'n gezicht stond ontmoedigd. „Dat is beroerd," zei hij mat. „Het zou 't ons gemak kelijker gemaakt hebben." Hij raap te zijn hoed op. „Ik dank u voor uw had ik hoofdpijn en was ik misse- medewerking," vervolgde hij. „Bt ben lijk. Ik had helemaal geen zin meer bang. dat ik u nog wel eens lastig om met wie ook te.praten. Ik heb zal moeten vallen." den kijken en hij vroeg waar de don kere kamer was. Maar ik was lang zamer hand kwaad geworden en bang ook. Ik zei, dat ze moesten verdwij nen, dat ik anders de politie zou Waarschuwen." Zc beet op haar lip en haar ogen werden donker bij de herinnering. „Toen liep ik naar de telefoon, „Hoe laat is dat geweest? Zo om en nabij?" „Voor tienen. Precies kan ik 't niet zeggen." „Heeft u iemand gezien?" „Niet dat ik weet." „Ik wil graag doen wat ik kan," zei ze met dezelfde kleurloze stem- ,vAls u zich dan wilt aankleden, kunnen we even naar het bureau gaan. U zult een verklaring af moe ten ieggen, maar u wordt heen en terug gebracht, dus het neemt niet veel tijd. U hoeft ook niet alles te !,Het zou alles wel vereenvoudigen vertellen wat u mij hebt verteld. Al- iemand dit kon bevestigen" zei leen maar de gebeurtenissen van van- Bacon en toen stelde hij, heel achte loos. z'n val op. Murdock had er al op zitten wach- rniiar die jonge man greep me bij m'n ten. Hij kende Bacon al lang en had arm en schudde mé heen en weer. hem vaker aan 't went gezien. Die Meer weet ik niet. Ik weet niet of twee indringers van F. 1»nor Stacy zé me bewusteloos hebberi geslagen hadden Bacon's hele kaartenhuisje of dat ik flauw gevallen ben. Toen omver gegooid. Hij hield zich ik bijkwam, lag ik op de grond en de graag aan de ouderwetse motieven. hem heb avond. En dan..," Hij keek op zijn horloge. „Dan zou ik graag uw toe stemming willen hebben om uw ap partement te doorzoeken." „Nu?" „Ja. Ik kan een volmacht krijgen als u erop staat, maar dat duurt wel even op dit uur van de dag en er moet iemand bij u blijven tot ik Ze trok haar peignoir dichter om zich heen en viel hem ih dc rede. „U denkt nog steeds, dat ik hem gedood heb. hè?" „Laten wc 't anders stellen, me vrouw Stacy. Ik heb er geen idee van wie uw man gedood heeft en tot ik dat wét weet. is 't mijn plicht de mensen die hem na slaan het eerst te verdenken. Hoe gauwer ik weet, dat u hem niet vermoord hebi. hoe gemakkelijker het voor u zal zijn en hoe vlugger ik m staat zal zijn mijn aandacht aan andere mogelijk- lelevisie stond nog aan Het eerste Als er een driehoeks-situatie was zo- moment durfde ik niet 'op te staan, als hier, vond hij 't gezond als er ook Pas toen ik er zeker van was. dat ze jaloezie en haat en wraakzuchtbij weg waren kwamen: Ondanks zijn rustige, hof- Koot. u in de donk,™ ge ^eiT^ kekem mevrouw Stacj slöncj n(J op jiet punt zijn theo- V.Is'u iets opgevallen? Iets anders rie: te testeu. idan anders?" „Een telefoontje zóu ons Ook al Zc aarzelde even voor ze zen ,.IK helpen." zei hij op .een toonalsof ben niet zo goed bekend met de don- h;j et. helemaal niet op. rekende. „Is kere kamer. Hel leek me allemaal €J, misschien opgebeld?" "wel in orde, behalve...' Flinn_ „Behalve wat?" zt?1 Eljl1or- „Er lag een la van het kleine kast- Murdovk zat roerloos, de spanning heden te wyden. ie'op de grond en de andere la was voelbaar .n zijn spieren. Onbewust Ze stond op en Murdock kon niets 1 Half open getrokken. En ze waren hield hij zijn adem in. terwijl hij de in haar gezicht ontdekken dat erop i allebei leeg." vrouw bestudeerde, die zich nauwe- wees dat 't haar hinderde. Ook haar Bewaarde uw man films in dat lijks bewogen had van het moment stem was heel kalm toen ze Bacon kastje?" af dat ze was gaan zitten. Haar ble- toestemming gaf haar woning te door- ,*Dat geloof ik we!." ke gezicht verried geen enkele zoeken. Bacon keek Murdock aan mei een emotie, alleen haar ogen waren in- ..ik zal me aankleden," zc! ze on ze JbJik die boekdelen sprak. Hij zweeg telligent en zonder 'n spoor van ver-, liep kaarsrecht de kamer door. Ba- t een ogenblik zijn ogen weer op de warring. con bromde iets toen dr deur achter J vrouw gevestigd. „Er werd opgebeld vlak nadat ik haar dicht was. I-Iij begon heen en 1 ..U bent er niet gebleven, mevrouw thuis kwam." zei ze. weer te lopen zijn hoofd gebogen f Stacy?" Bacon wierp Murdock een vragen- en zijn ogen peinzend. INr'e Ik was woedend op mezelf de blik toe om er zeker van 'te zijn, „Wat denk je ervan?" vroeg fctJ cn" op die twee mannen. Bovendien dat de tijd klopte met het moment, aan Murdock. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1