er lea in Genève Chauffeur wist niet wie hii in taxi had Moord AROL 5 iadCo::PiMiH$savm4(e4t 5 t^vm^m/zeK door FRANK GODWIN SPROETJE SPAR KLM-pioniers gehuldigd vanaf morgenochtend Amerika lieeft recordoogst ONVERHOEDSE AANVALLEN Geen agenda na 5 weken praten CEMA -PATENT Geesteszieke zat hele rit met revolver in hand mensen stoken - (Advertentie. LM.) Pelikaan-lierinneri ngen SCHIPHOL. Twee pioniers van de KLM, de vroegere boordwerk tuigkundige J. M. H. Grosveld én de oud-vlieger L. Sillevis („Boontje") zijn in de vergaderzaal van het ci viele dienstgebouw van de maat schappij op.Schiphol tijdens, een in tieme bijeenkomst door de directie gehuldigd. Op -18 december 1333,'dus precies 25 jaar geleden, vertrok de ..Peli kaan" van de Amsterdamse lucht haven voor haar historisch gewor den recordvlucht naar Batavia.'Gros- fel d is de enige van de bemanning van vier, die nog in leven is. Smir noff is gestorven, Soer is bij een vliegtuigongeluk om het leven geko men en Beu kering, de radiotelegra- fist, is tijdens de laatste oorlog in een concentratiekamp overleden. Boon Sillevis heeft op een heel bijzondere manier te maken gehad met deze vlucht van de „Pelikaan". Hij vloog namelijk een normale lijn- machine. van „Schiphol naar Tjilili- tan (Batavia). Onderweg had Sille vis de post 'overgenomen van de Pander jager, die éen snelle kerst- postvlucht zou maken, doch door motorpcch in Italië was gestrand. Uiteindelijk kreeg de „Pelikaan" Sillevis in Johdpur (India) te pak ken. HKT middel van voortijdige verkiezingen ter oplossing van dc hui dige staalkundige moei li ik heden in Nederland lijkt ons bedenkelijk en ondeugdelijk. Het bedenkelijke zil hem vooral in het feit. dat zulke vmkir/ingrn dnideliikerwijs als een vlucht moeten gel den. KnrncM-.uiUndine j« in ons land betrekkelijk weinig toegepast, Wij hebben .qj een lei betoogd, dat dc zin van een zodanige maatregel behoort te ziit» de jieieebtp bij de repenng ol een onwillige Kamer inderdaad het volk verlegenwoiudigt. Er hoort een ernstig meningversehi! aan ten grondslac te liegen tus«en regering en parlement, waarbij de regering meent, niet re mogen hukken alvorens dc kiezers zich hebben uitgesproken. Zoiets i« ndtnorlitk alleen gerechtvaardisd in uitzonderlijke gevallen; want normaliter gaat een in hel parlement rerslagen regering heen. Op he| ogenblik is er geen sprake van een conflict tussen parlement cn regering waarin dr kipzers uitkomst zouden moeten brengen. Er is een conflict ui'scn pcu meetderheid in de Tweede Kamer en een minderheid in het kabinet, op grond waarvan die minderheid haar ontslag heeft aange boden. Hef is goede parlementaire praktijk, dat de Kamermeerderheid evenzeer staat voor haar houding als de betrokken ministers de consequen tie trekken uit de nederlaag, die zij hebben geleden. Wat nu gebeurt is echter, dat de Kamermeerderheid wel een erg vastberaden houding aan neemt tegen de ministers die anders willen dan zij, maar die vastberaden heid Iaat varen zodra het gaat om de vorming van een regering naar haar keuze. Eerlijkheidshalve moet worden vastgesteld. dat de A.R. partij wel wil meewetk.cn aan de vorming van een rechts ministerie, terwij)-ook de C.H.U. daar niet geheel ongeneigd toe. lijkt. De K.V.P. echter weigert. De K.V.p wil geen z-g. christelijk kabinet'en ze wij geen ministerie waar de V.V.D. aan deelneemt. Het'komt hierop neer dat dc K.V.P. niet zonder de H.v.d.A. werst te regeren. Wat de V.V.T). wil of niet wil is niet helemaal duidelijk, maar ook in de. huidige situatie komt deze partij er klaarblijkelijk niet aan te pas. Zal het een strenge of een zachte winter worden... nie mand die het weet. Daarom, moet U nü dekens 'kopen enorme gróte"dekens, die U. nooit weer voor deze prijs kunt verwachten. Wollen Jacquard .dekens in een extragrote twee-persoons maat, 195 x 235 cm. Prachtige vast geweven wollen dekens uit de standaard serie van 32.50... om lekker in te stoppen... geweven van prima wollen garens, koopt U nu voor nog géén achttien gulden. F- 225.000.- aan prijzen Winkeliers kenbaar aan „SUS"-raambiljetten in alle plaatsen Giro: 4028 „SUS" ROTTERDAM. F. 1.- per stuk. Ieder lot heeft 5 coupons. Eik fot trekt 5 x mee. In 5 kleuren verkrijgbaar (zolang de voor raad strekt). i^iehtjfiggn;. Hewr aadsstogcl 303, Roue roam, tg), 01800-50000* VOORTIJDIGE verkiezingen onder zulke omstandigheden kunnen niet gelden als een verantwoorde politieke maatregel. Het moet haast tot. mismoedigheid stemmen, dat een Kamermeerderheid, die zo/.eci prijs £»ieit op het doen blijken van haar onbuigzaamheid jegens de socialisten, machteloos staat wanneer zij aan haar opvattingen op positieve wijze vorm moet geven. De heer Bruins Slot verzekert een en andermaal in Trouw, dat de Kamer niet zwicht voor dwingelandij. Doen niemand vraagt, dat de Kamer zwicht voor dwingelandij. Er begint zich nu echter een andere vorm van dwingelandij af te tekenen, in die zin, dat men een in het ongelijk gestelde partij het recht weigert, zich uit de regering terog te trekken. Hel kost natuurlijk geen moeite om de motieven te begrijpen op grond waarvan de heer Romme liever niet met de vorming van een ministerie ■wordt bels*!. Hij ziet wel de feitelijke onmogelijkheid van herstei der aloude christelijke coalitie, bij gebreke aan een ietwat inspirerende grond slag en een voldoende meerderheid. Met binnenhalen van de V.V.D. is «iet populair in die groep, waaruit de K.V de meeste stemmen haalt, br komt bij, dat de beer Romme vermoedelijk een zekere vrees koestert, dat een P.v.d.A. in de oppositie werfkracht gaat ontwikkelen ten koste van de K.V.F. Zijn tegenzin is dus wel verklaarbaar. De vraag is echter of deze tegenzin niet moet achterstaan bij de verantwoordelijkheid,,die de fractie van de heer Romme en enige andere fracties op zich hebben geladen door het nemen van een beslissing waar van ze vooruit wistén, dat die het heengaan van de socialistische ministers tot gevolg zou hebben. Nu die beslissing er is, gaat het minder om het lot van de K.V.P. dan om het belang-des lands. Ziehier, wat op dit ogen blik de beer Romme met grote ernst mag worden voorgehouden. Een partij is middel; doel is,bet dienen op/zo goed mogelijke wijze van dë'volks gemeenschap. waarvan men deel uitmaakt. ALKMAAR Iri de nabijheid van de plaats waarop hij in de nacht van 5 op 6 november het laatst werd gezien is vanmorgen het stoffelijk overschot opgehaald van de 53-jarige makelaar S. Dek kers. die sinds zes weken in Alk maar vernist werd. WASHINGTON Het Ameri kaanse ministerie van Landbouw heeft meegedeeld, dat de landbouw- produktic dit jaar een recordhoog te heeft bereikt en twaalf pereent hoger Is dan het voorgaande jaar. GENÈVE. De tienlandenconfe- fentie in Genève over het voor komen van onverhoedse aanvallen is op ecu volslagen mislukking uit gelopen. Rusland heeft getracht de besprekingen voort te zetten, maar de Westelijke afgevaardigden waren na vjjf weken van onderhandelen, waarin zelfs over de agenda geen overeenstemming kon worden be reikt de zaak beu. De Amerikaanse woordvoerder, William Foster, meende dat 't over leg wel nuttig was geweest, maar vergeleek de beide partijen met radiostations, die op twee geheel verschillende golflengten uitzenden. Het voornaamste struikelblok is wel de volgorde geweest waarin de be sprekingen zouden moeten worden gehouden. De Russische afgevaardig den hebben steeds gesteld, dat aan de zuiver technische besprekingen over het voorkomen van onverhoed se aanvallen, politiek overleg moest voorafgaan. Het Westerse blok daar entegen meende dat politieke dis cussies buiten het kader vielen van de opdracht, die men zich aan de Geneefse conferentietafel had ge steld. Foster verklaarde, dat het geen zin had de. besprekingen te hervatten, voordat de betrokken regeringen overeenstemming hebben bereikt over hun aard en het ter rein dat zij moeten bestrijken. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Foster* Dulles.'be schreef de Russen in verband* met de Geneefse besprekingen over het staken van kernproeven als «uiterst koppige, harde onderhandelaars". Hij meende wel dat er in deze bespre kingen: enige vooruitgang werd ge maakt en zei dat. het meest bemoe digende aspect van de conferentie was, dat de Russen zich er niet lan ger tegen verzetten dc kwestie van het toezicht in het verdrag over de stopzetting van de proeven op te nemen. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze wol len Jacquard dekens, in diverse kleuren, in een extra grote maat, dSff&Q 195 x 235 cm tf voor w vW Zaterdag-, maandag- en'-dinsdag- avond tot 9 uur geopend. (Advertentie LM.) Dïu tot en met 31 december Bij aankoop van een ff INDUSfr horloge een. kalender met 12 Zwitserse landschappen cadeau! Op veler verzoek hebben wij dit unieke aanbod verlengd! Tot en met bovengenoemde datum ont vangt ieder, bij de aankoop van een „INDUS" horloge, dit geschenk. U ontvangt deze prachtige Zwitserse kalender na inzending van Uw kassabon aan: N.V. v.h. Ed. GOUDSMIT - GROOTHANDELSGEBOUW Conradstraat 18 - Rotterdam PRAAG In het Tatra-gebergte zijn vier skiërs door een lawine verrast en om het leven gekomen. Drie skiërs liepen zware, verwon dingen op. pijn. hoest. WANNEER wordt vastgesteld, da) de vastberadenheid van de Tweede Kamer we] zover gaat dat de socialistische ministers gedwongen worden, bun zetels ter beschikking te stellen, maar met verwaarlozing van alle parlementaire tradities cn belangen van de natie ophoudt waar het er om gaat. een nieuwe regering te vormen, dan mag wel worden gevraagd, welke uitkomst voortijdige verkiezingen kunnen brengen. Nemen wij een ogenhlik aan dat de K.V.P. er niet op achteruitgaat, evenmin als de protestantse partijen, ci» de V.V.D. wint ten koste van dc P.v.d.A., wat is er in het algemene politieke patroon dan veranderd? Want ook in dat geval zal de K.V.P. niet tot de christelijke coalitie ■willen terugkeren en zal zij nog dezelfde redenen hebben om niet met de V.V.D. in zee te gaan. En voorts valt aan te nemen dat het gemis aan lust bij de K.V.P. om zonder P.v.d.A. tc regeren, nog even groot is al* tevoren. En bij dc P.v.d.A. zal dezelfde onwil bestaan, zich te schikken naar dr wenden van figuren als Weiter, Duynstee en Lucas, als nu. Daarom noemden wij voortijdige verkiezingen naast bedenkelijk ook on deugdelijk. Ze lossen niets op. De heer Romroe denkt waarschijnlijk aan de oude spreuk, dat een krijgsman veel wint al wint hij niets dan tijd. Mast het land verliest, naar wij vast geloven, veel meer dan het wint. Het Icit dat een meerderheid wel een crisis wil veroorzaken, maar niet wil regeren, en in verkiezingen vlucht, betekent ccn zware slag voor de Nederlandse parlementaire democratie. (Advertentie l.M.) Nog geen uur later rinkelde de te lefoon. „Wilt u voorrijden aan de. Baarsjesvveg (nummer zoveel)", zei een stem. Voor het aangegeven huisnummer zag de chauffeur een grote oploop. Een rechercheur sprak hem op zijn vraag of hier een wagen besteld was aan en zei: „Zet hem maar achter uit op de stoep, de passagier komt zo beneden. Hij wil alleen in een taxi en niet in een politiewagen". En op de vraag van de beer Sol- lard die zich inmiddels het kran tenbericht herinnerde wat hij dan in zijn auto kreeg: „Je hoeft, niet bang le zijn. er gebeurt niets". AMSTERDAM. „Niemand heeft mij van te voren gewaarschuwd wat voor vrachtje ik in de wagen zou krijgen". Dat verklaarde ons gister middag de 49-jarige Amsterdamse taxichauffeur J. S o 11 a r d, de man die vorige nacht de geesteszieke, met een pistool dreigende zeeman IV. S. van zijn woning aan de Baarsjcsweg naar een pastorie aan de Chassc- straat heeft gereden. De heer Sollard had woensdag avond juist met enkele collega's het krantenbericht over S. besproken. OR ATI S atlas van de Benelux bij leder paar Cema-patsntsch oenen 6 maanden garantie op de zolen Advertentie- LM.) PARIJS De Franse sergeant BERLUN Een 61-jarige West- Paul Bourdrcz is in de afgelopen bcrlijner is donderdag aan een hart. 48 uur vier maal grootvader ge- verlamming overleden toen hij worden. In die tijd werden drie deelnam aan een hoela-hocpehved- zoons ..van Bourdrez vader en be- strijd in een Westberliins restau- viel zijn dochter van een zoon. rant. Jongens-en meisjesschoenen IK ZIE KAAP niet, maar IK HOOR HAAR WEL—ZE LOOPT ALG 'N HAA=>! WATDCETZO'N KIND |N DIT lp& WEER OP MtffUStSÉN.1 JE SCH W JE HAff T AAN gSMJBgag^DlE KLEINE JENNIFER VEffLO- N WtfsF* REN TE HEBBEN, CAROL M Hf .XT^PïIkheb nogal MVtS*. T OVER HAAR DOOR- IsSfj W VX 'GERATELD HE? IK BpRr..f'fvS ®L,\| 7.TT VANAVOND r V>" vX X echt over haar C YY, TE DENKEN, VCHARLE&- #N£E,MAAR r IK ÖEGR'JP NOG NIET HOE IK DIE KLEINE IDIOOT GE- niDT HES-ZE LIEP V S'JNA ONDER «\»N wielen! J door GEORGE HARMON COXE O.rtlKi.-Wfc WIUJélN Dt 6£MAMl£RD£ RUlTÉR ZitN. 5T0P? WAT DOtNJUU.lt HIÉR, AILN5EN? VICTORJA-RECHTSBUITEN FRANS KOK STAAT BEKEND OfAzytJ GERAFFINEERDE VJOoR.- ZETTEN 'jSggSSP" xXTX KAN WAT U/ORDEN' Het vjorpt ook nu weer'n juweeltje en kiek WEET ZOIETS AlTyD TE WAARDERENHy SPRINGT •HOcg op EN SLAAT 29N WITTE KUIF Wf lP\ FEL TEGEN T>E BAL. L; !5 VOL- |7'f f/igmaSMMMfti xIdqende DE 'HAANTJES' KUNNEN OUICHEND teruglopen/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1